Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta"

Transkriptio

1 Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia

2 Sisällys 1. JOHDANTO MISSIO JA VISIO Missi Visi PAINOPISTEET Erinmaiset palvelut Osaavat ja aktiiviset timijat Tuntuva yhteisöllisyys TOIMINNAN LEIKKAAVAT JATKUVAT TOIMINTATAVAT MITTARIT Erinmaiset palvelut Osaavat ja aktiiviset timijat sekä tuntuva yhteisöllisyys STRATEGIAKAAVIO JALKAUTUS

3 1. JOHDANTO Opiskelijakunta JAMKO n uudistanut strategiansa vunna Uusi strategia tetaan jalkautettavaksi vusille Uudistus lähti liikkeelle edellisen strategian tullessa tiensä päähän ja tavitteiden tullessa täytetyksi suurissa määrin. Vunna 2011 kkntunut strategian tarkastelutyöryhmä esitti työnsä päätteeksi, että JAMKOn strategia uudistetaan tuleville vusille vunna Tarkastelutyöryhmä käytti menetelminään erilaisia kyselyjä, jita teetettiin JAMKOn hallitukselle ja henkilöstölle, tutreille, kulutusalajärjestöaktiiveille, JAMKin hjaushenkilöstölle sekä sidsryhmille. Työn tuls sitti, että piskelijakunnan kehitys n llut viime vudet huimaa, aivan kuten edellisen strategian tarkituksena likin. Vauhti ei kuitenkaan riitä lputtmiin, jten uuden strategian myötä n aika panstaa laatuun ja yhteisöllisyyteen. Edessäsi leva strategia n lunteeltaan varsin erilainen kuin edeltäjänsä. Edellisen kasvustrategian kautta n aika siirtyä laatuun, arvphjaa ja rganisaatin kulttuuria muuttavaan strategiaan. Kasvu ei pysähdy, sillä sitä tavitellaan jäsenten ja palveluiden mudssa, mutta uuden strategian myötä tämä ei yksistään riitä. Strategian ttetuttamisen myötä tavitteena n laadullisesti erilainen rganisaati, jka tu mukanaan kasvua. Yhtenä tärkeimmistä tavitteista n timijiden määrän kasvattaminen. Strategiaa vusille alettiin työstää alkuvudesta Strategiatyöryhmän valitsi JAMKOn edustajist. Tapaamisia pidettiin alkuvuden aikana neljä ja työtä jatkettiin vielä syksyllä. Ryhmässä n llut aktiiveja edustajiststa sekä JAMKOn hallituksesta ja henkilöstöstä. Kevään aikana järjestettiin kaksi tilaisuutta, jtka livat avimia kaikille ja jissa phdittiin islla juklla tulevan strategian ydinkysymyksiä. Tämän jälkeen kknnuttiin strategiatyöryhmän vimin. Myös JAMKOn hallitus n ttanut saa strategiatyöryhmän kkntumisiin. Lisäksi esimerkiksi edustajistlta n pyydetty kmmentteja puhelimitse sittamalla. Uuden strategian painpisteiksi n valittu tuntuva yhteisöllisyys, saavat ja aktiiviset timijat sekä erinmaiset palvelut. Kaikki nämä painpisteet läpileikkaa tehkas viestintä sekä krkea laatu. 2. MISSIO JA VISIO 2.1.Missi JAMKOn missina edellisessä strategiassa n llut JAMKO n Jyväskylän ammattikrkeakulussa piskelevien työkalu paremman kulutuksen ja kknaisvaltaisen hyvinvinnin pulesta. Uutta strategiaa työstettäessä tämä tdettiin edelleen hyväksi ja käyttökelpiseksi missiksi, jten sitä ei vaihdettu. 3

4 2.2.Visi JAMKOn uuden strategian visi n Olemalla vaikutusvaltainen ja lähellä piskelijaa JAMKO n Sumen vetvimaisin piskelijakunta Visi n haastava ja kaksijakinen. Menestyskaava vaatii timiakseen sekä vaikutusvaltaa että lähelläla. Vaikutusvalta + Lähellä piskelijaa = Vetvima Käytännössä tämä tarkittaa, että kun vaikutusvalta lisääntyy ja mitä lähempänä piskelijaa llaan, sitä enemmän JAMKO n vetvimainen. Vetvimaisuudella tarkitetaan sitä, että JAMKOn jäseneksi halutaan liittyä ja tulla saksi yhteisöä. Lisäksi se tarkittaa, että JAMKO n kiinnstava ja tärkeä yhteistyökumppani. Vetvimaisuutta kuvastaa myös susi työpaikkana. Median kiinnstus ja JAMKON näkyvyys mediassa n lennainen sa vetvimaisuutta. Vaikutusvallalla tarkitetaan hyviä verkstja niin JAMKissa, Jyväskylän kaupungissa kuin valtakunnallisestikin. JAMKOn tulee lla mukana päättävissä elimissä ja saada tieta hyvissä ajin päätettävistä asiista. Opiskelijakuntana JAMKOn n tärkeää kamppailla piskelijille tärkeiden asiiden pulesta, ja tämä vaatii resurssien laittamista vaikutustyöhön. Visin klmas elementti, lähellä piskelijaa tarkittaa, että tiedetään, mitä jäsenet haluavat ja sitä myös kysytään heiltä. Timintaan mukaantul n ltava helppa. Lisäksi tarvitaan ikeanlaisia kanavia, jiden kautta piskelija vi JAMKOa lähestyä. Lähellä piskelijaa tarkittaa myös, että JAMKO n läsnä jkaisella kampuksella ja JAMKOn timist n keskeisellä paikalla pääkampusta. Kaiken tämän takana n hyvä asiakaspalvelu ja myönteiset asiakaskkemukset. 3. PAINOPISTEET JAMKOn strategiaan valitut painpisteet vat erinmiset palvelut, tuntuva yhteisöllisyys ja saavat ja aktiiviset timijat. Näihin klmeen asiaan JAMKO tulee panstamaan seuraavan klmen vuden aikana kaikessa timinnassaan Erinmaiset palvelut Erinmaisilla palveluilla piskelijakunnassa tarkitetaan seuraavia asiita. Palvelujen käyttäjät vat tyytyväisiä ja ne vastaavat käyttäjien tarpeita. Lisäksi niiden tulee lla helpsti saavutettavissa. Erinmaisista palveluista kert myös se, että sille n mudstunut vakiasiakkaita ja asiakas kkee saavansa rahilleen vastinetta. 4

5 Onnistuakseen tämä painpiste vaatii erinmaista viestintää palveluista. Lisäksi ystävällinen ja keskusteleva palvelu n avainasemassa myönteisen asiakaskkemuksen lumisessa. Pitkällä tähtäimellä myös JAMKOn rli palvelujen tuttajana tulee muuttua enemmän krdinivaksi. Mahdllisestaan, mutta kaikkea ei tteuteta itse Osaavat ja aktiiviset timijat Timijalla tarkitetaan jk vapaaehtista tai palkattua henkilöä. Osaavalla ja aktiivisella timijalla tarkitetaan situtunutta henkilöä, jka tietää mitä tekee. Aktiivinen ja saava timija pitää kiinni svituista asiista ja nauttii kanssatekijöidensä luttamusta. Timija n rhkea ja hänellä n hyvät yhteistyötaidt. Hän saa kantaa vastuuta itsestään ja muista. Lisäksi hänen timintansa n avinta ja tavitteellista. Aktiivinen ja saava timija pyrkii tekemään asian tai tehtävän aina paremmin kuin edellisellä kerralla n tehty. Tähän pyrkiminen vaatii timijalta myös uskallusta kkeilla uusia asiita ja ttaa riskejä. Onnistuakseen aktiivisien ja saavien timijiden saamisessa timintaan mukaan, tulee JAMKOn panstaa kulutukseen ja perehdytykseen. Lisäksi panstamme vastuun antamiseen ja kantamiseen sekä vurvaikutteiseen timintaan. Luttamuksen rakentaminen n avaintekijä tavitteen saavuttamisessa Tuntuva yhteisöllisyys Tuntuva yhteisöllisyys tarkittaa, että timinta n avinta ja läpinäkyvää. Kaikilla n mahdllisuus tulla mukaan, ja tekijä kkee timinnan palkitsevaksi. Yhteisöllisyys vaatii nnistuakseen laajan timijajukn, ja tällä juklla tulee lla mahdllisuus vaikuttaa. Yhteistyö ja ajatus työstä yhteisen hyvän eteen vat kantavia asiita yhteisöllisyyden saavuttamiseksi. Onnistuakseen tuntuva yhteisöllisyys vaatii panstamista erityisesti asennemuutkseen. Pienen piirin ajattelumallista n pittava pis ja asiita n pittava jakamaan. Jalkautuminen ja tunnettuuden lisääminen vat keinja saavuttaa yhteisöllisyys. Lisäksi raja-aitjen madaltaminen n tärkeä tehtävä yhteisöllisyyden lisäämiseksi. 4. TOIMINNAN LEIKKAAVAT JATKUVAT TOIMINTATAVAT Painpistealueiden lisäksi strategiaan n valikitunut kaksi sa-aluetta, jtka läpileikkaavat JAMKOn kaiken timinnan. Nämä sa-alueet vat krkea laatu ja tehkas viestintä. Krkea laatu tarkittaa, että asiat n pyrkimys tehdä aina paremmin kuin edellisellä kerralla. Lisäksi laadun takeena n timiva laadunvarmistusjärjestelmä, jnka perehdyttäminen uusille timijille n yksi nnistumisen avaintekijöistä. Tehkas viestintä vaatii timivan viestintäsuunnitelman, jka tteuttamiseen kk JAMKOn hallitus ja henkilöstö n situtunut. Tehkas viestintä vaatii myös sen ymmärtämistä, että viestintä ei le yksi erillinen sa timintaa vaan nivutuu kaikkeen, mitä piskelijakunta tekee. Onnistuminen tehkkaassa viestinnässä vaatii viestintäkanavien kriittistä tarkastelua sekä viestintäsuunnitelman mukanaan tumaa tasaisuutta ja jatkuvuutta. 5

6 5. MITTARIT Onnistumisen mittaamiseksi ja timinnan kehittämiseksi strategia tarvitsee mittarit. Työryhmä n määritellyt kullekin painpistealueelle mat mittarit, ja ne vat seuraavat: 5.1. Erinmaiset palvelut 1) Jäsenten määrä suhteessa niihin, jilla n mahdllisuus liittyä jäseneksi Laskeminen: Jäsenmäärä ja tilast xx vusittain 2) Kävijämäärä Tilastidaan kävijämäärät alla levista tapahtumista Ist tapahtumat: Tursajaiset, Pikkujulut, lukuvuden avajaispiknik, Snwday, päättäjäiset, haalarikastajaiset Jatkuvat medium-lukan tapahtumat: Jälki-istunnt, IC After Hurs Liikuntatapahtumat, vurt ja kurssit Kerht Muut tapahtumat Tapahtumat jaetaan yllä leviin kategriihin, jiden mukaan kävijät lasketaan. Vunna 2013 etsitään nllatas, jhn kehitystä verrataan. 3) Jäsentyytyväisyyskysely ja sen vastausprsentti Tteutetaan vusittainen jäsentyytyväisyyskysely, jssa mitataan tyytyväisyyttä JAMKOn eri sektreiden palveluihin. Kysely tteutetaan vusittain samanlaisena, jtta kehitys n mitattavissa. 6

7 5.2. Osaavat ja aktiiviset timijat sekä tuntuva yhteisöllisyys 1) JAMKOn ja kulutusalajärjestöjen yhteisten tapahtuminen määrä Lasketaan tapahtumien yhteismäärä, jissa yhteistyö n llut knkreettista. Avustus tai lg julisteessa ei le knkreettista yhteistyötä. 2) Pullettujen pintpisteiden määrä pintjakssta Opiskelija-aktiivina JAMKissa Lasketaan vusittain timinnanjhtajan pultamat pintpistemäärät k. pintjakssta. 3) Järjestetyn kulutuksen mittari Mitataan JAMKOn järjestämän kulutuksen määrää ja laatua seuraavasti: kulutuspäivien yhteismäärä sallistujamäärä keskiarv (kulutuspäivien sallistujamäärä yhteensä jaettuna kulutuspäivien määrällä) palautteen keskiarv kaikki kulutuspäivät 6. STRATEGIAKAAVIO 7

8 7. JALKAUTUS Strategian jalkautuksen tueksi ja knkreettiseksi apuvälineeksi n kirjitettu piskelijakunnan lupaus, jka n strategian liitteenä. Se sisältää yhdeksän khtaa, jtka kukin saltaan tukevat strategian täytäntöönpana. Tämän lisäksi piskelijakunta määrittää vusittain timintasuunnitelmassaan ja talusarvissaan prjektit, tavitteet ja painpisteet, jtka kulkevat käsi kädessä strategian kanssa. Strategian jalkautusta ja timenpiteitä tarkastellaan neljännesvusittain JAMKOn hallituksen timesta. Lisäksi tarkastelua tehdään henkilöstön viikkpalavereissa. Jatkssa edustajist asettaa tarkastelutyöryhmän vusittain, jka seuraa ja analysi strategiaa sekä kerää palautetta. 8. TARKASTELU Strategiaa tarkastellaan vusittain edustajistn asettaman strategian tarkasteluryhmän timesta. 8

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2014 1 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2014 1.YLEISTÄ... 2 2.SEURAN JOHTO... 3 3.VALMENNUSTOIMINTA... 4 4.JUNIORI- JA NUORISOTOIMINTA... 5 5.KALUSTOTOIMINTA... 6 5.1

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 11.10.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - OPPIMISTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot