Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996"

Transkriptio

1 Kansantaludellinen aikakauskirja vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant Työttömyysasteen nusu ennätyslukuihin vusina ja sen jälkeen tapahtunut työttömyyden hidas lasku herättävät mnenkaltaisia kysymyksiä myös talustietlijöiden piirissä. Keskustelu työttömyyden syistä ja parannusknsta n kuitenkin llut varsin hajanaista eräitä virkamies selvityksiä ja pliittisen tasn julkilausumia lukuunttamatta. Varsinainen makrperustnen tutkimus n llut varsin laimeata. Seuraavassa analyysissa pyritään vastaamaan mikä suus palkkataslla ja kknaistutannn taslla ja näiden muutksilla n llut työttömyysasteen kehityksen kannalta vusina Analyysi etenee kahden vaihtehtisen lähestymistavan kautta. Ensiksi pstulidaan malli, jssa työttömyyden ja palkkatasn välillä n endgeeninen riippuvuus. Kyse n tällöin siis klassisesta työttömyysmallista, jssa palkkatas yksin n riittävä selittäjä työttömyydelle, jka vurstaan ylittäessään 'lunnllisen tasapaintasn' lu painta palkkatasn las- kuun. Vaihtehtinen lähestymistapa krstaa kysyntätekijöiden, s. tutannn tasn ja vaihteluiden, merkitystä työttömyyden kannalta. Mlemmat lähetymistavat saavat empiirista tukea. Klassinen malli pystyy selittämään sin työttömyyden syklisen lunteen. Työttömyydellä n palkkatasn nusua hillitsevä vaikutus, mutta palkkatas selitä työttömyyden muutksia (s. vimakasta kasvua). Tämä tuls n sin seuraus palkkajäykkyydestä. Tällä n kesknen merkitys vaihtehtisen lähestymistavan kannalta, sillä palkkajäykkyyden vallitessa tutannn tasn vaihteluiden merkitys krstuu työttömyyden kannalta. Kysyntäjhtsen mallin tulkset vät kuitenkaan sulje pis palkkatasn pitkän aikavälin negatiivisia työllisyysvaikutuksia, mutta nämä vaikutukset vat varsin pieniä verrattuna kysyntävaikutuksiin On kuitenkin helppa pstulida työttömyydelle sellainen kysyntäjhtnen empiirinen selitysmalli, jssa palkkamuuttujalla le merkitystä. Tällöin työttömyys määräytyy sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä yksin kknaistutannn trendipikkeaman ja 86

2 Mika Linden sen dynamiikan avulla. 2 Työttömyyssyklit 2.1 Tausta Ohsessa kuvassa (ks. kuvi 1.) esiintyy työttömyysasteen aikasarja (yläkuva) ja alakuvassa n ristiinpltattu työttömyysaste ja sen neljän peridin viive, U(t) ja U(t-4). Ainstna n neljännesvusihavainnt peridilta 1962/- 1996/. Käytetyt sarjat vat kausipuhdistettuja ja sudatettu neljän peridin liukuvalla keskiarvlla. Yläkuvassa erttuu selkeästi ainakin neljä erillistä. tasregiimiä, jihin jkaiseen liittyy erikkisia työttömyyssyklejä (alakuva). Tärkn havaint n kuitenkin regiimien tasern ja syklien vimakkuuden kasvu ajanmyötä. Ts. työttömyys vusina sittaa vimakasta tilariippuvuutta saavutetun tasn suhteen. Tällöin työttömyysaste n syklinen annetun tasn ympäristössä ja tämän jälkeen se pnnahtaa uudelle krkeammalle taslle, jhn liittyy ajallisesti pidemmät ja suuremmat syklit. Mikäli histria tistaa itseään nykyinen krkean työttömyyden tasn sykli elää nyt laskevaa vaihetta khden pienempää k. tasn syk- Kuvi 1 Työttömyysaste ja sen dynamiikka vusina TYÖTTÖMYYSASTE U{t): 1962Q-1996Q TYÖTTOMYYSASTEEN DYNAMKKA iu(t),u(t-4)1: H162Ql-1996Q3 U(l-4) 87

3 Artikkelta - KAK 1/1997 liä, jnka jälkeen siirrytään jälleen krkeamman työttömyyden tasn syklhin. Seuraavassa kuitenkaan lähdetä ennustamaan seuraavan vusituhannen tapahtumia, vaan pyritään antamaan selitys kuvan 1. ilmiölle. Ennenkaikkea pyritään antamaan vastaus kysymykseen jhtuuk työttömyyden syklisyys ja syklien kasvava taser palkkajäykkyydestä vai negatiivisista kysyntäshksta. Aluksi keskitytään palkkatasn ja työttömyysasteen väliseen dynamiikkaan. 2.2 Työttömyyspalkkakierre Seuraava dynaaminen systeemimalli pyrkii selittämään kuvan 1 tapahtumia. 1 {dd(t)/dt = a w(t) () dw(t)/dt = - D(t) + d missä w(t) = [W(t) - W*]. W* n ssiaalinen tavitepalkkatas hetkellä t, jka aiheuta muutsta työttömyysasteessa, ts. kun W(t) = W* niin du(t)/dt = O. Tteutuva W(t) ja w(t) määräytyvät palkkaneuvtteluiden kautta. Riippuen siitä mikä n työttömyyden painarv näissä neuvtteluissa W(t) g W* antaa du(t) / dt / O. Kerrin a> 0 mittaa epätasapainpalkan w(t) "* 0 vaikutuksen astetta työttömyyden muutksen suhteen. Kyse n siis palkkaasteen ja työttömyysasteen muutksen välisestä juststa. Mallin tinen yhtälö dw(t)/dt = -8U(t) + d kuvaa työttömyysasteen vaikutusta palkkatasn muutksen suhteen (hum. dw(t)/dt = dw(t)/dt, sillä W* n vaki tarkasteluperidin aikana). Työttömyyden tas vaikuttaa negatiivisesti w(t):n muutkseen (8 > 0), mutta "tasapaintyöttömyyden" tasn U* = d/8 alapulella w(t):n muuts n psitiivinen. Yhtälö n siis hyvin lähellä perintstä Phillips-relaaatita. Parametri d > 0 kuvaa taludessa vallitsevia autnmisia palkkapainta, jtka vät riipu työttömyysasteesta. Differentiaalimallin (1) ratkaisu jk U(t):n tai w(t):n suhteen jhtaa peridiseen (ts. sykliseen) ratkaisuun (ks. Liite 1). Malli kuvaa siis palkan ja työttömyyden välistä syklistä riippuvuutta, ts. työttömyys-palkkakierettä. Täten se pystyy selittämään kuvan 1. syklien lemassaln, mutta välttämättä niiden sijaintia ja ajassa tapahtunta tasmuutksia. Mallin keskset puutteet liittyvät siten letukseen parametrien a, p, ja d ja tavitepalkan W* vakiisuudesta. Seuraava täydennetty dynaaminen malli pyrkii humiimaan nämä puutteet. (2) { dd(t)/dt = (X(t) w(t) - et dr(t)/dt = -(t) D(t) + d t missä w(t) n nyt palkkatas. Parametrit a(t) > Oja 8(t) > 0 vat aikariippuvia ja autnmiset parametrit et > 0 ja d t > 0 vivat saada myös ajassa muuttuvia arvja. Malli kuvaa periaatteessa kuvan 1. ilmiön tapahtumia, jllin aikariippuvat tai eri arvja saavat autnmiset parametrit säätelevät syklien sijaintia ja kka. Taluden timintaympäristössä tapahtuvat muutkset hjastuvat mallin näiden parametrien muutksina. Vaihtelut parametrssa a(t) ja 8(t) antavat viitttä siitä mitä muutksia työttömyyden ja palkkjen välinen simultaaninen riippuvuus n läpikäynnyt. Negatiivinen etumerkki parametrin et edessä kuvaa taluden jk tahdnvaraista tai rakenteellista kykyä laske työttömyyttä. Psitiivinen etumerkki d t :n edessä vastaa palkkatasn nusua jka jhtuu esim. tuttavuuden kasvusta. Tässä yhteydessä parametrit et ja d t kuvaavat myös taludessa tapahtunta muita muutksia, esim. negatiivisia kysyntä- ja tarjntashkkeja ja institutinaalisia muutksia, 88

4 Mika Linden jilla n ma vaikutuksensa työttömyyden ja palkkatasn dynamiikkaan. Seuraavassa pyritä ratkaisemaan mallia (2) analyyttisesti vaan tutkitaan eknmetrisesti miten mallin parametrit vat muuttuneet ajassa. Täten lähdetään liikkeelle siitä letuksesta, että työttömyyden ja palkan välinen dynaaminen riippuvuus (esim. Phillips -relaati) n kkenut merkittäviä rakenteellisia muutksia, jita vida mallintaa vakikertimisella mallilla tyydyttävästi. On humattava, että malli (1) saadaan mallista (2) parametrirajittlla. 2.3 Siirtregressimallin tulksia Malli (2) n jatkuva-aikainen differentiaalisysteemi. Tässä yhteydessä letetaan että sitä apprksimi seuraava diskreetti systeemi kelvllisesti.&i.ut = (ltffit+ c t + tlt (3) {, Ä4ffit = -tut + d t + t2t missä U t = työttömyysaste (MA4-sudatettu), c t = lgaritmi palkansaajien nimellisestä ansi-" tasindeksista, Ll 4 = nelj än peridin differenssi (vusimuuts vusineljännestä khden), E it (i = 1,2) vat riippumattmia häiriötermejä. Malli (3) estimidaan ns. siirtregressin (rlling regressin) avulla viivkkuniden k = 8 (2 vutta) ja k = 24 (6 vutta) avulla. Tällöin regresiidaan ajankhdasta ta lähtien seuraavan k havainnn avulla malli ja sitten siirrytään havaintihin [ta + i, ta + i + kj, i = 0,1, 2,... T-(t a +k) ja estimidaan malli uudestaan. Tulkseksi saadaan T-(ta+k) -kappaletta parametriestimaatteja, jiden aikakuvan avulla vidaan tutkia estimaattien vakiisuutta. Kuvan (2) vasen puli antaa työttömyysmallin Ll 4 U t = <XtCO t + c t + El! estimaattien a t ja t kuvat ikkuniden k = 8 ja 24 avulla. Kuvissa mukana esiintyvät 95 %:n luttamusvälit estimaattien mlemmin pulin kertvat kuinka tarkkja estimaatit vat. Mitä pienempi tämä väli n sitä varmemmasta estimaatin arvsta n kyse. kkunan klla le suurta merkitystä tulksien kannalta. Parametriestimaatit a t ja t vat varsin vakaita mutta sin vailla tilastl- A A lista merkitystä (ts. <X t ja et vät pikkea merkitsevästi nllasta) aina vuteen 1990 saakka, jnka jälkeen tapahtuu varsin vimakkaita A muutksia. <X t pnnahtaa ylös, jnka jälkeen se laskee vimakkaasti. Autnmisen vakin estimaatti t käyttäytyy tälle kääntsesti. Tämän tapainen tulema tulkitaan seuraukseksi palkkajustamattmuudesta. Parametri A <X t seuraa tarkasti muutksia työttömyysastees- A sa Mitä suurempi kerrin <X t n absluuttisesti, sitä suurempi suus työttömyyden muutksen ja palkkatasn välisestä riippuvuudesta khdistuu parametri <X t salle ja vähemmän A muuttujan c t salle. Kääntnen riippuvuus <X t ja t C välillä jhtaa tilanteeseen, missä palkkatasn vaikutus työttömyyden muutksen suh: teen eliminituu. Täten, js Ll 4 U t = 0, niin c t = c / t <X t vaki*trendi > 0, eli palkkatas kasvaa likimäärin trendin mukaan työttömyystassta riippumatta (ks. kuvan 3 yläsa). Ansitasmuutsmallin Ll 4 CO t = -BtU t + d t tulkset näkyvät kuvan 2. ikealla pulella. M- A A lempien parametrien estimaatit t ja d t vat varsin epävakaita riippuen sin estiminti-ikkunan ksta. Tärkn humi kuvasssa n kuitenkin vuden 1990 jälkeen esiintyvä parametriestimaattien vakaus. Kesksimmät raken- A A teelliset muutkset t :n ja d t :n suhteen vat tapahtuneet vusina ja yhteydessä, krkean työttömyyden kautena vusina Tämä ilmenee tassiirty- A A mänä d t / :ssa em vusien jälkeen. Täten työttömyyden merkitys palkkamuutsten kan- 89

5 Artikkelta - KAK 1/1997 Kuvi 2 Mallien 4Ut = a too t - et ja 400 t = tut + d t kertimien siirtregressiestimaatit viivkkunilla 24 ja 8 KERRONESTMAATT w(t):le ci'---- KERRONESTMAATT U(t):le. '" '" '" '" k= k=24 KERRONESTMAATT c(t) KERRONESTMAATT det) <Xl < k= k=24 90

6 Mika Linden KERRONESTlMAATT w(t):lle,r KERRONESTMAATT U(t):lie rl <Xl <Xl <Xl, "! k= Q3. k=8' KERRONESTMAATT c(t) ri KERRONESTlMAATT det) ci, ,..r :... :... :.. N k= k=8 91

7 Artikkelta - KAK 1/1997 nalta n pienentynyt ja 'tasapaintyöttömyys' U* = dlb n kasvanut (ks. kuva 3 alasa). Erikkiset 'piikit' kuvassa 3. vastaavat tilantta, jissa parametrit saavat arvja, jtka tulevat tavallisuudesta piketen lähellä arva nlla. Näitä esiintyi ennen vutta 1974 varsin usta, jten kuva 3. esittää vain vuden 1974 jälkstä kehitystä. Yllä leva analyysi jhtaa ainakin seuraaviin humiihin. Työttömyysasteen ja nimellisansitasn välinen dynamiikka n llut vusina varsin epästabiili ilmiö. Pääsääntöisesti palkkatasn vaikutus työttömyysasteen muutksiin n llut varsin pieni tai lematn, mutta työttömyysasteella n llut sensijaan varsin selkeä negatiivinen vaikutus ansitasn, jnka merkitys n tsin pienentynyt 90-luvulla. Tämän seurauksena 'tasapainansitas' ja '-työttömyysaste', jtka vat vailla muutsvaikutuksia työttömyys- ja ansitasn (ts. L1 4 U t ::::; 0 ja L1lOt ::::; 0), vat kasvaneet (ks. kuva 3). Tilanne kuitenkaan le näin yksinkertainen. Ensinnäkin käytetty malli selittää 'tasapaintyöttömyyden' tasmuutkset suhteen d/b t kautta, jssa ainstaan Bt:llä n tulkinta. Tiseksi, analyysi n perustunut työttömyysasteen ja ansitasn väliseen dynamiikkaan. Kknaiskysynnällä le llut suutta mallissa. Seuraavassa tutkitaan tämän merkitystä työttömyyden kannalta. 3 Kknaistutant työttömyyden selittäjänä Seuraavaksi rakennetaan työttömyys asteelle kaksi vaihtehtista mallia, jtka valttavat työttömyyden määräytymistä peridilla hieman eri tavin. Ensimmäinen malli n virheenkrjausmalli, jka antaa pitkän aikavälin tasapainratkaisun työttömyy s asteen, an- sitasn ja kknaistutannn välille lyhyen aikävälin dynamiikan hessa. Estimitava malli n tyyppiä (4) L1Ut = LtajL1Ut_1 + LPMNt_1 + LlcjL1KTt_1 + (X[Ut_1 + Lj 4 Djt + ANt_1 + 11KTt_l] + Et ' missä U t = työttömyysaste, AN t = palkansaajien ansitasindeksi, KT t = kknaistutannn indeksi, Djt = 0/1 -muuttujia, jtka kuvaavat työttömyysasteen tassiirtymiä kuvan 1. mukaisesti: D lt {1,kun t = ,muullin D 2t {1,kun t = V,muullin D 3t {1,kun t = V,muullin D {1,kun t = ill 4t 0,muullin Et n riippumattmasti ja nrmaalisti jakautu-. nut häiriötermi. Pitkän aikavälin tasratkaisu esiintyy mallissa hakasulkujen sisällä ja parametri (Xl n virheenkrjauskerrin, jka mittaa tasapainn saavuttamisen hankaluutta. Vaihtehtinen malli krstaa taluden epävakaata lunnetta. Malli le lunteeltaan markkinatasapainmalli, vaan selitysmalli, jka sit työttömyyden tasn ja vaihtelut kknaistutannn tasn trendipikkeamiin. Malli n kuitenkin lunteltaan samalla virheenkrjausmalli. (5) L1Ut = LtajL1Ut_1 + L1 4 TrKTt + (X2 [Ut_l + Li 4 Dit + 11TrKTt_l] + 11t, illlssa TrKT t = kknaistutannn indeksin trendipikkeama (ts. mallin KTt = aa + altrendi OLS-residuaali) ja 11 t n riippumatt- 92

8 i Mika Linden Kuvi 3. Tasapainpalkka-asteja työttömyysaste vusina ESTlMMTT TASAPANO w(t):le ri ' ".;... :... :... : <0 N '" N <Xl '<1; m Q3 ESTlMAATT TASAPANO U(t):le r' , Ltl 'V ", '" L, Q

9 Artikkelta - KAK 1/1997 mastl Ja nrmaalisti jakautunut häiriötenni. Muuttaja L\4 TrKT t (kknaistutannn trendipikkeman vusimuuts vusineljännestä khden) kuvaa työttömyysasteen muutksen herkkyyttä taluden kasvuprsessin lyhyen aikavälin häiriöiden suhteen. Mallien OLS- estimintitulkset löytyvät Tauluksta l. Tarkastellaan ensiksi mallin (4) tulksia, jtka vat ti- lastllisesti perusteltuja. Mallin pitkän aikavälin ratkaisu n U = 4.54D 1 + 1l.26D D D AN KT. Työttömyysasteen kesksiä selittäjiä vat tassiirtymä-dummymuuttujat. Kknaistutannn indeksin tasn nusu 10 %:n verran laskee työttömyyttä 3.8 prsenttiyksikköä pitkällä aikavälillä, mutta ansitasindeksin vastaavan suuruinen nusu laskee sitä 0.9 prsenttiyksikköä. Ennustemielessä tämä tarkittaa, sitä että kknnaistutannlla n humattavasti suurempi merkitys työttömyyden kannalta kuin palkkataslla. Tämä skka ilmenee mallin (5) estimintitulksista selkeästi. Mallin pitkän aikavälin ratkaisu n U = 2.79D D D TrKT. Vertaamalla tätä mallin (4) ratkaisuun humataan, että kknaistutannn trendipikkeaman TrKT merkitys työttömyysasteen kannalta n merkittävämpi kuin kknaistutannn tasn KT merkitys. Tämän lisäksi mallin (5) tassiirtymämuuttujien D 2,3,4 kertimet saavat pienempiä arvja kuin edellä. Arvt vat milt samja kuin k. peridien km. työttömyysasteet. 'Kiihdytin'-muuttuja L\4TrKTt (kknaistutannn trendipikkeman vusimuuts vusi- neljännestä khden) n merkittävä selittäjä työttömyysasteen muutksen suhteen. Tämä lyhyen aikavälin dynamiikka saa vusitaslla arvn (4 x [ /( )]). Käytännössä tämä tarkittaa sitä, että trendipikkeman 10 %:n kasvu vudessa aikaan saa työttömyysasteen muutksessa n. 6 %:n laskun. On humattava, että mallin (5) estimitu tuls n vähintään yhtä perusteltu tilastllisesti kuin mallin (4), vaikka mallin (5) tulkset n aikaansaatu ilman ansitasmuuttujaa. Kun tämä muuttuja (ts. AN t _ ) 1 lisättiin malliin (5) sen kerrinestimaatti llut tilastllisesti merkitsevä (t-arv 0.662). Humiitavaa n myös, että virheenkrjauskertimien estimaatit (muuttujan U t _ 1 kertimet) vat varsin pieniä. Tällöin tasmuuttujien pstulimat pitkän aikavälin relaatit tdentuvat varsin hitaasti ja vaivallisesti. Epätasapaintilat dminivat työttömyysasteen prsessin lunnetta. Tämän kaltainen tuls n varsin dtettu kuvan 1. perusteella. Kknaisuudessaan nämä tulkset merkitsevät, että tutannn taslla ja sen vaihtelula n humattavasti merkittävämmät työttömyysvaikutukset kuin palkkataslla ja sen muutksilla. Mallit (4) ja (5) vät kuitenkaan pysty vastaamaan kysymykseen mikä n aiheuttanut työttömyysasteen vimakkaat tassiirtymät ylöspäin varsinkin 1970-luvulta lähtien. Tasmuuttujien D j selittämä työttömyyden pysyvyys merkittävien negatiivisten suhdannehäiriöiden jälkeen vaatii lisäselvityksiä. Tässä yhteydessä le haluttu antaa näille tasmuuttujien kertimille tulkintaa, jka vastaisi kappaleen 2. mallin 'tasapaintyöttömyys' kertimen d/b t tassiirtymiä, vaikka näillä n ajallisia yhtymäkhtia. Tähän le suranaisia perustta, sillä D j -muuttujat livat merkitseviä myös palkkatasapain- mallissa. Tämä kuitenkaan tarkita sitä, ettkö myös 'tasapain- 94

10 Mika Linden Taulukk 1. Mallien (4) ja (5) OLS-estimintitulkset. Ajanjaks , 134 havainta Selittäjät LlU t _ (2.861) Kerrinestimaatit Malli (4) Malli (5) LlU _ t (3.745) (4.683) LlKT t (-2.611) D lt (2.826) (0.088) D 2t (3.987) (3.206) D 3t (3.767) (4.225) D 4t (3.5861) (4.297) U t -1 AN t _ (3.879) KT t _ ( ) (-3.817) (-3.821) TrKT t _ (-2.995) Ll 4 TrKT t (-7.491) R S. D. (LlU t ) S. E. (svte) AR (1) X 2 (1) AR (4) X 2 (4) 10.64* 6.37 Funktimut ;( 1) N rmaalisuus X (1) Heterskedastisuus X 2 ( 1) * *) merkitsevä 5 % taslla 95

11 Artikkelta - KAK 1/1997 työttömyys' lisi vinnut kasvaa vusina Kyse n enemmänkin siitä mitä sillä tarkitetaan eri yhteyksissä. 4 Työttömyys vunna 2000 Tuleek työttömyys laskemaan leellisesti lähivusina? Kysymys n ikeuttu edellisen analyysin perusteella. Tulkset sittavat, että mikäli taluskasvu tulee pysymään riittävän sutuisana (esim. yli 3 % vudessa) vusituhannen vaihteeseen saakka, niin työttömyysaste vi painua selvästi alle 15 prsentin. Ongelmaksi mudstuu kuitenkin talutemme suhdanneherkkä lunne, jnka seurauksena pienempikin suhdannelama vi httää työttömyysasteen jälleen uudelle, aikaisempaa krkeammalle taslle. Työttömyysngelman ydin n siis työttömyyden suhdanneriippuvuuden kasvanut epäsymmetrisyys. Negatiiviset kysyntäshkit aiheuttavat humattavan suuria tappiita työttömyyden mudssa, mutta niiden krjaantuminen nusukautena n tuskallisen hidasta. Tämä n edelleen tulevien vusien kesksin taluspliittinen haaste. Liite 1 u... =aw { w... =-U +d Mallin ratkaisu U(t):n suhteen. Differentiidaan ensimmäinen yhtälö ajan suhteen jllin saadaan U... =aw... Sijittamalla tähän systeemin tinen yhtälö antaa 2. kertaluvun differentiaaliyhtälön U(t):lle U... +abu= ad. Tämän yhtälön karakteristinen yhtälö n r2 + ab = 0, jnka juuret vat kmpleksilukuja, rl,2 = ±i j(if3. Ratkaisu n siis lunteeltaan peridinen ja hksti stabiili. 96

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle 1 KiraNet-jalstustietjärjestelmän asetukset ja käyttöhjeet SPK:lle Selaimen asetusten muuttaminen rtukhtaiseksi Sumen Kennelliitn Kiranet-jalstustietjärjestelmään pääsee SKL:n internet sitteesta www.kennelliitt.fi/fi/

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KOSMOLOGISIA HAVAINTOJA

KOSMOLOGISIA HAVAINTOJA KOSMOLOGISIA HAVAINTOJA 1) Olbersin paradksi Miksi taivas n öisin musta? Js tähdet lisivat jakautuneet keskimäärin tasaisesti äärettömään ja muuttumattmaan avaruuteen, tulisi taivaan listaa yhtä kirkkaana

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainosbannerit. Erityisohjeet Flash- bannereita varten

KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainosbannerit. Erityisohjeet Flash- bannereita varten KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainsbannerit Banneri avautuu uuteen selainikkunaan Banneri ei saa pitää ääntä tai alittaa videtista, js käyttäjä ei erikseen klikkaa banneria Bannerin mukana pitää timittaa

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

ENNUSTE. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia. Huoltotase, määrät. Huoltotase, arvot. Huoltotase, hinnat. Ulkomaankauppa, määrät

ENNUSTE. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia. Huoltotase, määrät. Huoltotase, arvot. Huoltotase, hinnat. Ulkomaankauppa, määrät 1 8.3.1996 ENNRA61.TLI Taulukkliite Taulukk 1. Taulukk 2. Taulukk 3. Taulukk 4. Taulukk 5. Taulukk 6. Taulukk 7. Taulukk 8. Taulukk 9. Taulukk 1. Taulukk 11. Taulukk 12. Taulukk 13. Taulukk 14. Taulukk

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

LÄMPÖOPPI. Mitä lämpö on? Lämpötila-asteikot. Lämpötilan ala- ja ylärajat. Copyright Isto Jokinen

LÄMPÖOPPI. Mitä lämpö on? Lämpötila-asteikot. Lämpötilan ala- ja ylärajat. Copyright Isto Jokinen LÄMPÖOPPI Lämpöppi käsittelee lämpöön liittyviä keskeisiä asiita kuten lämpölaajenemista, minaislämpökapasiteettia, lämpöenergiaa ja lämmön siirtymistä. Mitä lämpö n? Lämpö n aineen värähtelyä, jssa aineen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2. 9/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 9: Tasristikn sauvaelementti, sa. ES9E Svelletaan tasristikn sauvaelementin teriaa kuvan (a) kahden pisteviman kurmittamaan ristikkn, jnka elementtiverkssa (b) n

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja työllistymisen esteet?

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja työllistymisen esteet? Laaja-alaiset ppimisvaikeudet ja työllistymisen esteet? Vesa Närhi, PsT Kehitysvammaliitt Laaja-alaiset ppimisvaikeudet RAY:n rahittamien hankkeiden puitteissa NMI ja Kehitysvammaliitt Närhi, Seppälä &

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt KATSAUKSIA MAKSAKIRROOSI YLEISTYNYT NOPEASTI JOUKO MANNINEN Runsas alkhlin kayttti lisaä sairastuvuutta ja kulleisuutta. Tutkijiden keskuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että alkhlihaitat -

Lisätiedot

3 Lämpölaajaneminen ja tilanyhtälöt

3 Lämpölaajaneminen ja tilanyhtälöt Läölaajaneinen ja tilanyhtälöt Läölaajeneinen POHDI J ETSI - a) Kaksisetalliläöittarissa n liitetty yhteen kaksi eri ateriaalista valistettua etalliliuskaa, jtka läölaajenevat eri tavalla Kska tinen laajenee

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Excel 2013:n käyttö kirjallisen raprtin, esim. työselstuksen tekemisessä Sisällysluettel EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET... 2 1. PERUSASIOITA... 2 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON... 3 3.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Surakulmaisessa klmissa n 7. kulma ja tämän vastainen kateetti n 5 mm. Laske hyptenuusa ja viereinen kateetti.. Surakulmaisessa klmissa n 74 kulma ja tämän viereinen kateetti

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2007

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2007 MAOL-Pisteityshjeet Fysiikka kevät 007 Tyypillisten virheiden aiheuttaia pisteenetyksiä (6 pisteen skaalassa): - pieni laskuvirhe -/3 p - laskuvirhe, epäielekäs tuls, vähintään - - vastauksessa yksi erkitsevä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

Lentosääoppia harrasteilmailijoille lisämateriaalia. Lentosääpalvelut Suomessa- opas ja säähaitari

Lentosääoppia harrasteilmailijoille lisämateriaalia. Lentosääpalvelut Suomessa- opas ja säähaitari Lentsääppia harrasteilmailijille lisämateriaalia Lentsääpalvelut Sumessa- pas ja säähaitari Lentsääpalvelut Sumessa- pas Ilmatieteen laits laati ja julkaisi ensimmäisen Lentsääpalveluppaan vunna 2013 Oppaan

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot