IIN KUNTA HEJ , 14 KHALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNTA HEJ 16.4.2009, 14 KHALL 28.4.2009 162"

Transkriptio

1 IIN KUNTA HEJ , 14 KHALL

2 HENKILÖSTÖRAPORTTI

3 IIN KUNTA Henkilöstöraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärän kehitys ja palvelussuhteen luonne Osa-aikaisuus Tehtävänimikkeet Henkilöstön määrä sopimusaloittain Ikä- ja sukupuolijakauma Palvelussuhteet ja henkilöstön vaihtuvuus Eläkkeelle siirtyminen Virka- ja työvapaiden käyttö Työaika ja työpanos OSAAMINEN, OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN Henkilöstön koulutustaso Osaamisen kehittäminen Kehityskeskustelut TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Työterveyshuolto SAIRAUSPOISSAOLOT TYÖTAPATURMAT Työhyvinvointi INNOVATIIVISUUS, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Vuokratyövoiman käyttö Seutuyhteistyö Oppilaitosyhteistyö SIJOITUS- JA VALMENNUSYKSIKKÖ PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Keskiansiot JOHTOPÄÄTÖKSET 20 3

4 1. Johdanto Kuntaliitos Iin ja Kuivaniemen kuntien kesken toteutettiin strategisena kuntaliitoksena, molemmat entiset kunnat lakkasivat ja tilalle perustettiin uusi Iin kunta Uuden Iin kunnan henkilöstöhallinnon kehittämistavoitteiksi kuntaliitossopimuksessa ja sen liitteessä n:o 4 ( ) on linjattu seuraavat asiat: 1. Yhdistää resurssit hyvän henkilöstöhallinnon periaatteella ja turvata nykyisen henkilöstön asema siirtymävaiheessa. 2. Poistaa hallinnon päällekkäisyyksiä, selkiyttää henkilöstön työnjakoa ja vahvistaa työntekijöiden eritysosaamista. Tätä varten perustetaan henkilöstön sijoitus- ja valmennusyksikkö, joka tukee henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin ja toimii kehittämisprojektien hallinnoijana. 3. Vahvistaa kunnan asemaa työnantajana kilpailtaessa uusista työntekijöistä. Iin kuntastrategia 2013 (kvalt , 129) linjaa kunnan tasapainoisen kehittämisen peruskehyksen asiakkaan, prosessin, talouden sekä osaamisen ja uudistumisen näkökulmista. Osaamisen ja uudistumisen osio tasapainoisen kehittämisen peruskehyksessä sisältää valintojen tekemisen mm. sen suhteen, kuinka henkilöstöä voidaan kouluttaa ja kehittää sekä työhyvinvointia parantaa. Menestystekijät on konkretisoitu päämäärien, tavoitteiden ja hankkeiden kautta koko kuntatasolle ja siitä edelleen palvelualueille. Yhtenä strategisena päämääränä vuodelle 2010 nähdään osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Tavoitetasolle tästä on kirjattu vuosiksi seuraavat yhteiset henkilöstötavoitteet: 1. motivaatiokartoitus: motivaatio ja sitoutuminen tasolla hyvä 2. sairauspoissaolot vähentyvät kuntakentän keskiarvon alle (n työpäivää/vuosi) 3. henkilöstön ajantasainen ammattitaito Palvelualueet ovat kuntastrategiassa huomioineet henkilöstön näkökulmasta seuraavat päämäärät ja tavoitteet vuodelle 2010: hallittu muutos, tavoitteena lisää henkilöstön hyvinvointia (kansalaiskunnan ja palvelukunnan hallinto) osaava, ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut, kehittämismyönteinen henkilöstö, tavoitteena tiimiorganisaation kehittäminen, täydennyskoulutus, uudistuvat opetusmenetelmät (sivistyspalvelut) mielekäs työ, tavoitteena työtyytyväisyys (perhe- ja vanhuspalvelut) osaava ja motivoitunut henkilöstö, sairauspoissaolojen vähentäminen, vetovoimainen työnantaja, tavoitteena koulutus/kannustaminen, asianmukainen palkkaus, työhyvinvointi/tiimivastuu/apuvälineet, pystytään rekrytoimaan hyvää henkilökuntaa (perhe- ja vanhuspalvelut) tekniset palvelut: riittävä, osaava, motivoitunut henkilöstö, tavoitteena tietoisuus muutoksista, kasvu vastuullisuuteen Henkilöstöraportti sisältää katsauksen perustetun Iin kunnan henkilöstön määrään, rakenteeseen, toimintakykyyn ja työhyvinvointiin, yhteistoimintaan, palkkaukseen ja henkilöstökustannuksiin kahden ensimmäisen toimintavuoden osalta. Soveltuvin osin raporttiin on otettu mukaan entisten Iin ja Kuivaniemen kunnan tunnuslukuja ja tietoja. Raportin runko noudattaa kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 4

5 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelussuhteen luonne Kuntatyönantajat työllistävät yli ihmistä eli kunnat ja kuntayhtymät työllistävät viidenneksen kaikista työllisistä. Tarjottavat kuntapalvelut ovat hyvin työvoimakeskeisiä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitysten mukaan kunta-alan henkilöstömäärä pysyy vuoteen 2015 lähes ennallaan. Alueellisesti vaihtelu on kuitenkin suurta, samoin eri toimialueiden kesken. Voimakkainta kasvu on ennusteen mukaan kuntayhtymissä ja erityisesti sairaanhoitopiireissä ja kansanterveystyön kuntayhtymissä, arvio näiden kasvusta on n. 7 %. Vuoden 2008 loppupuolella alkanut lama saattaa vaikuttaa kuntien kykyyn rekrytoida uutta henkilöstöä lähivuosina. Kuntatyönantajan marraskuun 2008 palkkatilaston mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevistä työntekijöistä 76 % on vakinaisia, 22 % määräaikaisia ja 2 % työllistettyjä. Vuosina 2007 ja 2008 Iin kunnan vakanssi- ja henkilöstömäärien vertailu entisiin kuntiin vuonna 2006 on kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1. Lakanneet kunnat vs. perustetut vakanssit yhteensä Iin kunnan vakanssien kokonaismäärä oli kuntaliitoksen alussa eli henkilöä suurempi kuin entisissä Iin ja Kuivaniemen kunnissa yhteensä. Liitosvaiheessa määräaikaisesti täytettyjen (muiden kuin sijaiset) vakanssien määrä pieneni; yhtenä tavoitteenahan liitoksessa oli määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden vähentäminen. Vakanssitaulukossa ei ole mukana ne perhepäivähoitajien määräaikaiset vakanssit, joita ei erikseen perustettu liitosvaiheessa ja joiden määrä vaihtelee tarpeen mukaan, ollen keskimäärin arviolta 28 hoitajaa/vuosi. Uuden kunnan toimintastrategian mukaista palvelurakennetta varten perustettiin tarvittavat virat ja työsopimussuhteiset tehtävät. Aikaisempiin kuntiin verrattaessa virkojen määrä väheni eli virat perustettiin vain sellaisiin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Yleisin virkatehtävä on opettaja, joita virkamäärästä on yhteensä 76,7 %. Taulukko 2. Kuntaliitoksessa perustetut vakanssit Kokonaishenkilöstömäärää kuvaa taulukko 3. jossa tilanne on esitetty kummankin vuoden 5

6 viimeisen päivän mukaisena (31.12.). Taulukko 3. Henkilöstömäärä vuosina Tilapäiseen henkilökuntaan on kirjattu sekä sijaiset että muista syistä määräaikaiset. Henkilöstön määrä vaihtelee kuukausittain n välillä, mikä johtuu pääosin sairasloma- ja vuosilomasijaisten käytöstä sekä kesätyöntekijöistä. Iin kunnan henkilöstömenot eli palkat sivukuluineen olivat vuonna 2008 noin 24 miljoonaa euroa eli 48,8 % kunnan kaikista käyttömenoista. Sijaistyövoimaa käytetään etenkin hoito- ja hoivasekä opetustehtävissä, joissa palvelut ovat usein lakisääteisiä. Tilapäisistä palvelussuhteista merkittävin osa perustuu sijaistarpeeseen. Sijaisuuden perusteina ovat mm. sairaslomat, perhevapaat ja erilaiset harkinnanvaraiset vapaat sekä vuosilomat. Vuosilomasijaisuuksien määrää on pyritty rajoittamaan kehottamalla palvelualueita käyttämään hyödyksi koko lomakausi ( ), sijoittamaan lomat toimintayksikön mahdollisten kesä- tai talvikeskeytysten ajalle (esimerkiksi kouluille sijoitetut ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijät) sekä välttämään lomien keskittämistä siten, että yksiköstä on yhtä aikaa pois useita henkilöitä, jolloin tehtäviä ei voida hoitaa työtehtäviä sisäisesti jakamalla vaan on turvauduttava ulkopuoliseen sijaiseen. Kasvava palveluala on vuosina ollut perhepalveluiden alainen päivähoito, jonne on perustettu 7 uutta vakinaista ja vakinaistettu 6 määräaikaista palvelusuhdetta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeita varten palkattu määräaikaista henkilökuntaa (3). Lisäksi on perustettu v yksi lääkärin virka (täyttämättä). Vuonna 2008 on lakkautettu sosiaali- ja terveystoimen kehittämispäällikön virka, jonka tehtävät on osin jaettu eri henkilöille ja osin hoidettu osa-aikaisen suunnittelijan toimesta, samoin vuoden 2008 päättyessä on lakkautettu määräaikainen siivoustyönohjaajan vakanssi. Sisäisesti on siirretty koulukuraattori sivistyspalveluista perhepalveluiden alaisuuteen. Määräaikaisia vakansseja on toiminnan luonteesta johtuen päivähoidossa, aamu- ja iltapäivähoidossa sekä koulujen koulunkäyntiavustajan tehtävissä. Näissä tehtävissä on paitsi osa-aikaisia, myös osavuotisia tehtäviä. Vakinaisen työn tarjoaminen heille vaatisi joko muun työn tarjoamista muulta toimialalta tai osa-aikatyön muuttamista vuositasolle. Vaikka tarpeettomia määräaikaisia työsuhteita pyritäänkin vähentämään, kaikkia ei toiminnan tilapäisestä luonteesta johtuen saada vakinaistettua. Osalle määräaikaista henkilöstöä työn kokoaminen eri palvelualueilta ei ole välttämättä ollut mieleinen ratkaisu. Vanhuspalveluihin liitosvaiheessa perustetut määräaikaiset vakanssit on muutettu vakinaisiksi lukien. 6

7 2.2. Osa-aikaisuus Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan kunta-alan työntekijöistä on osa-aikaisia 12,7 % koko henkilökunnasta (lokakuu 2007). Iin kunnassa osa-aikatyötä tekevien osuus (ilman sivutoimisia) on ollut vuonna ,2 % ja vuonna ,8 %. Uusin osa-aikatyön muoto on osa-aikaisen sairasloman käyttö, joka ei ole vielä ollut käytössä Iin kunnassa. Tällä osa-aikatyön muodolla pyritään tukemaan pitkän työkyvyttömyyden jälkeistä työhön paluuta. Kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti myös työntekijän omaan aloitteeseen tehdä osa-aikatyötä. Joskus tämä ei ole kuitenkaan mahdollista toiminnan ja tehtävien luonteen takia; tällöin pyritään etsimään ratkaisu työntekijän tehtävien muutoksen kautta. Taulukko 4. Osa-aikatyötä tehneet vuosina Kuntaliitosvaiheessa perustettiin osa-aikaisia vakansseja mm. palkanlaskentaan, kulttuuritoimeen ja kirjastotoimeen, osa-aikaisiin lasketaan mukaan myös työllistetyt. Sivutoimisia on mm. pääosa kansalaisopiston tuntiopettajista. Osa-aikatyön lisääminen saattaa lisätä mahdollisuuksia työn tuottavuuden nostamiseen resurssien tehokkaan käytön kautta. Toisaalta se aiheuttaa tilapäisten palvelussuhteiden määrän kasvua, koska osa-aikaisuus on usein määräaikaista (esim. osa-aikalisä). Lisäksi toiminnan järjestäminen voi olla hankaloitua, kun palveluiden tarjonta ja tarve eivät kohtaa. Osa-aikatyö on kuitenkin mahdollisuus, jota kunnan kannattaa käyttää esimerkiksi jatkaakseen ikääntyvien henkilöiden työssäoloaikaa, mikä käytännössä vaikuttaa myös eläkemaksujen määrään pienentävästi. Osa-aikatyö mahdollistaa usein myös nuorten pääsyn työmarkkinoille Tehtävänimikkeet Iin kunnan vakanssinimikkeet on tehty uuden kunnan palvelustrategioiden pohjalta. Tällöin on pyritty muuttamaan nimikkeitä enemmän tehtäviä kuvaaviksi. Yhtenäisyyttä on lisätty myös eri palvelualueiden kesken. Pientä epätarkkuutta esiintyy palvelualueilla etenkin hoitaja nimikkeen osalta: kuntaliitosvaiheessa perustettiin hoitajan vakanssit, mutta edelleenkin käytössä on myös perushoitajan ja lähihoitajan nimikkeet. 7

8 Taulukko 5. Yleisimmät nimikkeet vuonna 2008 (vakinainen ja tilapäinen henkilöstö) 2.4. Henkilöstön määrä sopimusaloittain Kunta-alalla on viisi sopimusalaa: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), lääkärien virkaehtosopimus (LS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES). Nykyisten sopimusten sopimuskausi on alkanut ja päättyy Pöytäkirja Tehyyn kuuluvien palvelussuhteen ehdoista on voimassa työrauhavelvoittein sekä palkkausmääräysten osalta saakka. Valtaosa henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen sopimuksen piiriin. Sopimusten sisällön erilaisuus vaikeuttaa joiltakin osin henkilöstön yhdenvertaista kohtelua. Lisäksi usean työ- ja virkaehtosopimuksen samanaikainen hallinnointi lisää kustannuksia neuvottelujärjestelmän ja tietotaidon ylläpidossa. Sopimusala 2008 kunnallinen yleinen sopimus 328 perhepäivähoitajat 20 teknisten sopimus 22 opetusalan sopimus 95 kansalaisopisto 3 lääkärisopimus 10 tuntipalkkaiset 0 yhteensä 478 Taulukko 6. Vakinaisen henkilöstön sopimusalat v Ikä- ja sukupuolijakauma Kunta-alan henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Vuonna 2007 kaikkien kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,3 vuotta; vakinaisten 47,4 ja määräaikaisten 38,1 vuotta. 8

9 Iin kunnan vakinaisen henkilökunnan keski-ikä v oli miehillä 47,8 vuotta ja naisilla 48,3 vuotta. Määräaikaisen henkilökunnan osalta vastaavat luvut olivat miehillä 38,4 ja naisilla 38,1 vuotta. Työvoiman ikääntyessä henkilöstöjohtamisessa tulee huomioida haasteet työssä jaksamisen osalta. Työssä jaksamista voidaan tukea erilaisilla työhyvinvointihankkeilla, työtehtävien muuttamisella ja tehtävän osa-aikaistamisella. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että yksiköissä työskentelee eri-ikäisiä henkilöitä. Taulukko 7. Työntekijät sukupuolen mukaan Kunnan henkilöstöstä yli neljä viidesosaa on naisia sekä vakinaisten että määräaikaisten ryhmässä, ainoastaan työllistettyjen joukossa miesten osuus on kolmasosa. Tämä kuvastaa hyvin kunta-alan tehtävien luonnetta: merkittävä osa perustehtävistä liittyy hoiva- ja hoitosekä opetusalaan. 9

10 Kuva 1. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma vuonna Kuva 2. Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma 2.6. Palvelussuhteet ja henkilöstön vaihtuvuus Erilaisia palvelussuhteita on Iin kunnassa voimassa vuosittain n kappaletta. Osa on hyvin lyhytaikaisia, esimerkiksi muutaman tunnin sijaisuuksia, noin viidesosa on toistaiseksi voimassa olevia

11 virka- ja työsuhteet omais- ja perhehoitajat työkorvauksen saajat 6 5 Alkaneet palvelussuhteet vakinaiset määräaikaiset harjoittelijat 1 - oppisopimus 2 - työllistetyt t o i m e k s i a n t o s u h t e e t (omais/perhehoito/työkorvaussuhteet) alkaneet luottamushenkilösuhteet Päättyneet palvelussuhteet vakinaiset vanhuuseläkkeelle 5 6 työkyvyttömyyseläkkeelle 12 4 sisäiset siirrot ja työajan muutokset 11 4 määräaikaiset päättyneet toimeksiantosuhteet Taulukko 8. Palvelussuhteet ja henkilöstön vaihtuvuus 2.7. Eläkkeelle siirtyminen Kunta-alan eläköityminen on kiihtynyt viime vuosina: vuonna 2006 eläkkeelle jäi henkilöä ja vuonna 2007 lähes henkilöä. Keskimääräinen työeläkkeelle siirtymisikä oli v ,6 vuotta, keskimääräinen vanhuuseläkeikä 62,8 vuotta ja keksimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä 57,1 vuotta. Iin kunnan palvelussuhteessa olevista henkilöistä pääosa eli 85,5 % kuuluu kuntien eläkevakuutuksen piiriin, valtion eläkelain alaisia palvelussuhteita on osa opettajista eli 8,2 %; eläkejärjestelmän ulkopuolisia eli alle 18 tai yli 68 v on 6,3 % palvelussuhteista. Iin kunnassa työkyvyttömyyden perusteella myönnettyjen eläkkeiden määrä oli melko korkea vuonna 2007, jolloin toistaiseksi voimassa olevan eläkepäätöksen sai moni useita vuosia määräaikaisella eläkkeellä ollut henkilö; keski-ikä työkyvyttömyyseläkkeelle jääneillä oli tuolloin 59,6 v. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrään tulisi kiinnittää jatkossa erityistä huomiota, koska yhdenkin ennenaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen poisjääminen on merkittävää kunnalle eläkemaksujen säästönä. Huomiota tulisi kiinnittää varhaiseen puuttumiseen, työssä jaksamiseen ja uudelleensijoittamistoimintaan eli uusien tehtävien löytymiseen henkilön tullessa osin tai kokonaan työkyvyttömäksi omaan työhönsä. eläkelaji vanhuuseläke 5 6 työkyvyttömyyseläke 12 4 yhteensä osa-aikaeläkkeellä 8 8 Taulukko 9. Eläkkeelle siirtyminen vuosina

12 2.8. Virka- ja työvapaiden käyttö Koulutuksen, vuorotteluvapaan, opintovapaan tai muun syyn (esimerkiksi toisen tehtävän hoito tai yksityisasia) perusteesta johtuvasta syystä henkilökunta oli v virka- tai työvapaalla lähes kalenteripäivää eli keskimäärin 30 kalenteripäivää/henkilö. Koska koulutuspäivien kirjaaminen ei toistaiseksi tapahdu web-tallennuksiin täysimääräisenä, poissaolopäivien määrä on todellisuudessa tätä suurempi. Muun vapaan yleisin käyttösyy on toisen viran tai työsuhteen hoito joko omassa tai muussa yhteisössä. Vuorotteluvapaalla oli sekä vuonna 2007 että vuonna henkilöä. Miehet ovat yllättävää kyllä innokkaampia vuorotteluvapaan käyttäjiä. Esimerkiksi vuonna ,9 % vakituisista miestyöntekijöistä käytti mahdollisuuden vuorotteluvapaaseen, vastaava luku naisten joukossa oli 4,9 %. Vuorotteluvapaan pituus oli v keskimäärin 176 päivää ja v keskimäärin 193 päivää. Jos mukaan edellä oleviin lasketaan poissaolo sairauden, tapaturman tai määräaikaisen eläkkeen perusteella, henkilötasolle laskettuna yli 130 henkilöä on keskimäärin poissa omasta varsinaisesta työstä jokaisena kalenteripäivänä. Taulukko 10. Työ- ja virkavapaiden käyttö Työaika ja työpanos Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikaiset tai vain osan vuotta kestävät palvelussuhteet muutetaan kokoaikaisiksi. Työpanos -% kuvaa käytettävissä olevaa työaikaa sen jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (teoreettinen työaika) on vähennetty sairauslomat, vuosilomat ja muut keskeytykset. Vuosien 2007 ja 2008 osalta on tehty viitteellinen laskelma tehollisesta työajasta. Ko. työaikalaskelmaa vääristää jonkin verran se, ettei siinä huomioida osa-aikaisuutta eikä opettajien erilaista työaikamuotoa. Laskelma näyttää kuitenkin henkilötasolla suunnan työpanoksen kehityksessä. Työaika ja keskeytykset kuvataan alla olevassa taulukossa kalenteripäivinä. 12

13 Taulukko 11. Työpanos Osaaminen, osaamisen kehittäminen ja johtaminen 3.1. Henkilöstön koulutustaso Koulutustason tilastointi on vielä kesken. 13

14 3.2. Osaamisen kehittäminen Osaamisella tuetaan organisaation menestystä. Johtamisen ja esimiestyön haasteet ovat olleet melko suuret kuntaliitoksen täytäntöönpanon yhteydessä. Kahden kunnan lakatessa ja uuden aloittaessa valittiin uudet palvelujohtajat ja osa entisistä siirtyi muihin, joko esimiestason tai peruspalvelutehtäviin. Myös palvelurakenteeseen tuli olennaisia muutoksia, esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi jakaantui perhe-, terveys- ja vanhuspalveluihin ja kaikille osa-alueille tuli uusi palvelujohtaja. Samoin rakennettiin tiimiorganisaatio, jossa esimiehet tekevät osin esimies-, osin peruspalvelutehtäviä; tässäkin muutoksessa tapahtui siirtymää esimiestehtävistä peruspalvelutehtäviin ja päinvastoin. Pääpaino uuteen organisaatioon perehdyttämisessä ja palvelustrategioiden kehittämisessä oli vuonna Osa koulutuksesta ja kehittämistyöstä kohdennettiin yhteisesti luottamushenkilöille, palvelujohtajille, esimiehille sekä henkilöstön edustajille. Palvelualueet kouluttivat henkilöstöään mm. tiimityöskentelyyn. Perehdytystä on annettu myös työsuojeluja työturvallisuusasioiden hoidosta. Sijoitus- ja valmennusyksikön kautta on lisätty uusiin tehtäviin siirtyneiden henkilöiden osaamista, pääosin oppisopimusten kautta (esimerkiksi kirjastosihteeri, kiinteistönhoitaja, lähihoitaja, artesaani) sekä tuettu palvelualueiden henkilöstön koulutusta. Henkilöstökoulutukseen käytettiin tilinpäätöstietojen mukaan v ja v Luvut eivät sinänsä kerro kaikkea koulutuksen intensiteetistä, koska koulutuksiin liittyy kurssimaksujen lisäksi myös muita oheiskuluja, esimerkiksi matkat, ateriat ja sijaiskulut. Koska kaikki palvelualueet eivät lisäksi ole kirjanneet tilastointivuosina kaikkia koulutuspäiviä web-tallennukseen, luotettavaa tilastoa koulutuspäivistä ei ole olemassa. Web-tallennukseen kirjautui v yhteensä 794 koulutuspäivää, vastaava luku vuonna 2008 oli 991. Lakisääteistä tai virka- ja työehtosopimuksessa säänneltyä koulutusta on tarjottava koulutoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa. Opetustoimen ns. veso-koulutus ei kirjaudu koulutuspäiviin, koska se tehdään koulun työpäivien ulkopuolella Kehityskeskustelut Kehityskeskusteluissa tavoitteeksi on henkilöstöpalveluiden tuloskortilla asetettu 70 %:n kattavuus vuoteen 2010 mennessä. Säännöllisiä kehityskeskusteluja käydään useimmilla palvelualueilla. Esimiehiä ei ole kuitenkaan uuden kunnan aikana vielä koulutettu kehityskeskusteluiden pitoon, ja näin ollen lähiajan tavoitteeksi tulee asettaa riittävien kehityskeskustelutaitojen omaksuminen koulutuksen kautta. Näin saataneen aikaan yhtenäinen kehityskeskustelukulttuuri, joka tukee kunnan strategiatyötä. 14

15 4. Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky 4.1. Työterveyshuolto Työterveyshuollon tavoitteena on tukea henkilöstön inhimillisten voimavarojen ylläpitoa työhyvinvoinnin osalta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty v Iin kunnan työterveyshuollon palvelut on vuosina tuotettu omana toimintana ja suunnitelma sisältää sekä varsinaisen työterveyshuollon että sairaanhoidon. Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna ja vuonna Vuoden 2007 osalta korvausluokan I kustannukset alittivat työnantajien laskennalliset enimmäismäärät 44,9 %, mikä johtui osin siitä, että kaikki työterveyshuollon laskutusperusteet eivät vastanneet todellisia kustannuksia. Vuoden 2008 alusta on määritelty uudet taksat ja vuoden 2007 sisäisesti laskuttamatta jäänyt osuus kustannuksista on laskutettu v puolella Kelan ohjeiden mukaisesti. Kustannukset jakaantuivat taulukon 11 mukaisesti; vertailuun otettu mukaan v oikaistut menot, joista kela-korvaus haetaan v tilityksen yhteydessä korjattu 2008* korvausluokka I (ennaltaehkäisevä) korvausluokka II (sairaanhoito) yhteensä Taulukko 12. Työterveyshuollon kustannukset * luvut tarkentuvat tilityksen yhteydessä; osa kustannuksista kirjautuu henkilöstöhallintoon. Työpistekohtaiset ensiapusuunnitelmat päivitettiin v ja henkilöstöä osallistui sekä v että v ensiapu I koulutukseen. Työterveyshuolto (I) muutos % työpaikkaselvitykset/lääkäri ,3 % työpaikkaselvitykset/terveydenhoitaja ,8 % terveystarkastukset/lääkäri ,6 % terveystarkastukset/terv. h. tai muu ,4 % laboratorio- ja röntgentutkimukset ,7 % Sairaanhoito (II) lääkärikäynnit ,1 % terveydenhoitajakäynnit ,5 % erikoislääkärikäynnit ,4 % laboratorio- ja röntgentutkimukset ,0 % Taulukko 13. Työterveyshuollon toimintatilasto Työterveyshuollon sairaanhoitopalveluihin on oikeutettu henkilöstö, jonka työsuhde kestää yli 3 kk tai joiden palkaton virka/työvapaa kestää alle 3 kk. 15

16 4.2. Sairauspoissaolot Kunta-alan vuoden 2007 työolobarometrin mukaan poissaolopäiviä oman sairauden takia oli keskimäärin 10,8 työpäivinä mitattuna, keskimääräinen poissaolon pituus oli 16,1 päivää. Iin kunnassa sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2007 yhteensä ja vuonna 2008 yhteensä kalenteripäivää. Keskimääräinen poissaolon pituus v oli 15,2 päivää ja vuonna ,9 päivää. Poissaolopäiviä ei ole toistaiseksi seurattu työpäivinä, joten vertailulukua ei tältä osin ole Iissä vielä käytettävissä. Iin kunnan henkilöstön sairauspoissaolot ovat nousseet vuodesta 2007 vuoteen Täysin vertailukelpoisia tilastot eivät ole keskenään, sillä omailmoitus -poissaolojen kirjaus ei ollut systemaattista ensimmäisenä toimintavuonna ja pientä epäluotettavuutta näissä tilastoissa saattaa olla myös vuoden 2008 osalta. Tilastojen mukaan eninten sairaslomia työntekijää kohden on vanhuspalveluissa (25,3 päivää/työntekijä) ja pisimpiä eli yli 100 kalenteripäivän poissaoloja on perhe-, vanhus- ja tukipalveluissa. Osaltaan syytä sairaslomien pituuteen saattaa myös olla henkilöstön ikärakenteella. Sairaslomien vähentämiseen on pyritty vaikuttamaan työpaikkojen ergonomiaa parantamalla; tämä toiminta on tapahtunut talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Niiden palkansaajien määrä, jotka eivät ole olleet yhtään työpäivää pois töistä sairauden takia oli 228 (32,5 %) vuonna 2007 ja vuonna (27,6 %) henkilöä. Enintään 10 työpäivää sairastaneiden vastaava osuus oli 252 (36,8 %) ja 286 (37,6 %) muutos % kalent.pv/t t hallintopalvelut ,8 % 10,8 perhepalvelut vanhuspalvelut terveyspalvelut ,6 % 20,5 25,3 13,9 sivistyspalvelut ,1 % 9,3 tekniset palvelut ,1 % 20,4 yhteensä ,3 % 16,8 Taulukko 14. Henkilöstön poissaolot vv yhteensä sekä kalenteripäivinä työntekijää kohden Sairauspoissaolojen palkkakustannus ilman sivukuluja ja sijaiskuluja oli vuonna 2008 yhteensä eli 4,1 % vuosipalkoista. Sijaiskuluja käsitellään luvussa Työtapaturmat Tapaturmia on vuonna 2007 tilastoitu yhteensä 9 ja vuonna Tapaturmien aiheuttama sairauspoissaolo on vaihdellut kalenteripäivää, ollen keskimäärin 12,2 kalenteripäivää v ja 31,3 kalenteripäivää vuonna Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja erilaiset työmatkoilla tapahtuvat tapaturmat sekä potilaan nostossa tapahtuneet tapaturmat. Eniten tapaturmia oli v kotipalveluissa (3) ja tukipalveluissa (3) ja vuonna 2008 opetuspalveluissa (8). 16

17 Työtapaturmista aiheutui vuonna 2007 yhteensä 110 ja vuonna 2008 yhteensä 563 poissaolopäivää, joista palkkakustannus sivukuluineen yhteensä n / ; lisäksi sijaisten palkkakulut. Työsuojelutoimikunta hankki v kaikille työmatkat pyöräileville työntekijöille pyöräilykypärät Työhyvinvointi Työhyvinvointia esimerkiksi työilmapiirimittauksilla ei ole tehty keskitetysti koko kuntaa koskettaen vuosina Palvelualueilla on tehty yksittäisiä mittauksia omien tarpeiden pohjalta. Kunnalla on käytettävissä tak-ohjelma, jonka avulla mittauksia voidaan tehdä. Henkilöstöpalvelujen tuloskortin mukaan henkilöstön työilmapiirimittauksissa pyritään asteikolla 1-5 vähintään tasoon 3. Työyhteisön toimivuus Iin kunnan sosiaali- ja terveystoimessa 2008 mittauksessa 156 henkilöä eli 61 % henkilöstöstä vastasi kyselyyn. Tulosten mukaan palvelualueiden työilmapiirin taso ylittää miltei pääsääntöisesti luvun 3, poikkeuksena vaikutusmahdollisuuksien kokeminen, muutokset ja kiireen aiheuttama kuormitus. Toisaalta henkilöstö vaikuttaa työhönsä kaiken kaikkiaan melko tyytyväiseltä (3,84). Työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen osallistui molempina vuosina kaksi hengen ryhmää. Kuntoutukseen valinnat suorittaa työterveyshuolto. Virkistys- ja tykytoimintana on tarjottu koko henkilökunnalle yhteisiä virkistyspäivä sekä ns. työkykyä ylläpitäviä päiviä. Jatkossa on esitetty, että virkistyspäivissä siirrytään palvelualuekohtaiseen käytäntöön, koska osalla henkilökunnasta on vaikeuksia irrottautua työtehtävistä. Työntekijöiden liikuntaharrastusta on tuettu uimahalli- ja kuntosalikäyntien osalta ja muuta virkistystä on tuettu kansalaisopiston kurssimaksun ja opiston ja kulttuuritoimen järjestämien teatteri- ja konserttitapahtumien alennuksilla. Työpaikkaruokailumahdollisuus tarjotaan henkilökuntahintaan, samoin kunta tukee ruokailua muutamassa ulkopuolisessa ruokalassa (1,50 /ateria). Kunta on myös kustantanut koko henkilökunnan päiväkahvit, mikä on kuntapuolella poikkeuksellista. Henkilöstön muistaminen merkkipäivinä eli syntymäpäivän, eläkkeelle jäännin tai työpaikan vaihdon yhteydessä tapahtuu merkkipäiväsäännön mukaan. Työtehtävästä riippuen henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta työnohjaukseen. tapahtuu pääosin ryhmämuotoisena. Ohjaus 5. Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen Aloitetoimintaan on laadittu säännöt ja palkkioperusteet vuoden 2008 loppupuolella ja toiminta lähtee käyntiin kevättalvella 2009 järjestettävällä tempauksella. Etenkin perhe-, terveys- ja vanhuspalveluissa on meneillään projektimuotoisia kehittämishankkeita, joita käynnistettiin kuntaliitosvaiheessa. Vanhusten palveluprosessien uudistaminen ja siitä aiheutuvat palvelurakenteen muutokset ja Hoivayrittäjyyden 17

18 kehittämisohjelman laatiminen ja käynnistys hanke ovat esimerkkejä näistä. Ytyä yhteistyöstä on Työelämän kehittämisohjelma Tykesin tukema hanke, joka kestää vuodet Sen tavoitteena on mm. synnyttää ja kehittää palvelualueille yhteisiä toimintamalleja, työmenetelmiä ja käytäntöjä sekä kehittää työprosessien laatua, ohjausta ja arviointia. Muista palvelualuekohtaisista pienemmistä hankkeista löytää tietoja kunkin alueen palvelusopimuksista ja tilinpäätösasiakirjoista. Uutena toimintamuotona kunnassa aloitti työllistämisen palvelukeskus, jonka tavoitteena on pitkäaikaisten ja vajaakuntoisten työttömien sekä nuorten työllistäminen Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan eli yhteistoiminta säädettiin kunnissakin lain tasolle. Lain tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen. Lain perustelut korostavat avointa vuorovaikutusta, osapuolten välistä luottamusta sekä esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäistä yhteistyötä. Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat henkilöt sekä osa esimiehistä ovat saaneet peruskoulutuksen työturvallisuusasioihin. Työpaikkojen riskit ja vaarat on kartoitettu vuoden 2008 aikana; kartoitus on osa kunnan toimintojen riskien arviointia. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu vaikeiden asiakkaiden sekä uhkaavien tilanteiden kohtaamistilanteisiin ja henkilöstön saataville on toimitettu ohjeistusta (kirjallisuutta, linkkejä) tarpeellisen tiedon hankintaan. Työyksikkökohtaista turvallisuutta on lisätty mm. valvontakameroilla, ovien lukituksilla ja muilla hälytysjärjestelmillä. Tukipalvelukeskuksen henkilökunnasta osa on hankkinut ns. työturvallisuuskortin. Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä on sovittu henkilöstöjaostossa v Vuokratyövoiman käyttö Vuokratyövoimaa on käytetty satunnaisesti terveystoimessa ja tukipalvelukeskuksessa. Vuokratyövoiman käyttö on liittynyt tilanteisiin, joissa palveluiden tuottamiseen tarvittavaa henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua (esim. lääkäri) tai työkohde on ollut työajaltaan niin pieni, ettei halukkaita tehtävän suorittajia ole löytynyt (esim. puhdistuspalvelu). 18

19 5.3. Seutuyhteistyö Iin kunta kuuluu Iin seutukuntaan yhdessä Pudasjärven, Utajärven, Vaalan ja Yli-Iin kanssa. Ylikiiminki kuului mukaan vuoden 2008 loppuun saakka, jolloin se liittyi Ouluun, Yli-Ii liittyy Oulun kaupunkiin v Seudullisena hankkeena on toteutettu yhteinen kuntapalvelutoimisto: talous- ja henkilöstöpalvelut siirtyivät sen alaisuuteen Vuoden 2009 alkupuolella ratkeaa Paras -lainsäädännön mukainen sosiaali- ja terveystoimen seudullisen yhteistyön muoto Oppilaitosyhteistyö Kunnan eri palvelualueet tarjoavat resurssiensa puitteissa harjoittelupaikkoja ja työssäoppimisjaksoja alueen eri oppilaitosten opiskelijoille. Kunta työllistää nuoria vuosittain kesätöihin. 6. Sijoitus- ja valmennusyksikkö Henkilöt, joita ei yhteisvaltuustossa tehdyissä valinnoissa sijoitettu palvelualueille, siirrettiin alkaen sijoitus- ja valmennusyksikköön toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Kuntaliitossopimuksen 14. luvussa mainittua Kuivaniemen taajamaan suunniteltua erillistä sijoitus- ja valmennusyksikköä ei syksyn 2006 aikana perustettu, vaan ratkaisuksi tuli yksikköön siirrettyjen henkilöiden sijoittaminen eri palvelualueille omaa koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Yksikköön siirrettiin yhteensä 33 henkilöä ja lisäksi kolme henkilöä siirtyi sinne omasta pyynnöstä; viimeisin vuoden 2008 aikana. Maaliskuussa 2009 tilanne siirretyn henkilöstön osalta on seuraava: 13 eläköitynyt 1 eläköityy v aikana 3 ei enää kunnan palveluksessa 2 kuntoutustuella 1 oppisopimuskoulutuksessa, sijoittuu palvelualueelle valmistuttuaan 4 valittu palvelualueelle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1 oppisopimuskoulutuksessa, kouluttautuu muun työnantajan palvelukseen 4 valittu palvelualueelle määräaikaiseen työsuhteeseen, joka päättyy valittu palvelualueelle määräaikaiseen työsuhteeseen, joka päättyy sijoitettu palvelualueelle osaamistaan/koulutustaan vastaaviin tehtäviin 1 vuorotteluvapaalla 11/2008 saakka, sijoitus kesken 1 irtisanottu, työsuhde päättyy Vuoden 2009 alkupuolella sijoitus- ja valmennusyksikössä vielä olevien henkilöiden ohjaus siirtyy työllistämisen palvelukeskukseen. 7. Palkkaus ja henkilöstökustannukset 19

20 Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen, teknisten sopimuksen ja opetusalan sopimuksen mukaan tehtäväkohtaiset palkat määritellään työn vaativuuden mukaisesti. Opettajien osalta tva-kriteerit otettiin käyttöön vuoden 2008 aikana. Iin kunnan henkilöstömenot olivat vuonna taulukon 15 mukaiset. Syksy 2007 oli poikkeuksellinen työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen osalta; Superin ja Tehyn yhteinen neuvottelujärjestö hajaantui ja kvtes:n rinnalle syntyi ns. tehy-ratkaisu. Sopimusten voimassaolokaudella palkat kohoavat laskettuna korkoa korolle ilman joulukuun 2007 ns. joulurahaa keskimäärin peräti 11,7 %. Iin kunnan osalta henkilöstömenoja vuosina on korottanut myös ns. palkkojen yhteensovittaminen. Taulukko 15. Henkilöstömenot vuosina (sis. vesilaitos) Kuntaliitoksesta johtuvia yhteensovituksia palkoissa tehtiin vuosina eri vakanssiryhmässä ja ne koskivat yhteensä n. 180 henkilöä. Yhteensovitukset vaihtelivat tehtäväkohtaisen kuukausipalkan tasossa välillä ollen keskimäärin 60. Kokonaispalkoissa vaikutus sivukuluineen on n /vuosi vuoden 2007 palkkatasossa; tästä opetusalan osuus kalleusluokituksen muutoksena n /vuosi. Verrattaessa vuoden 2008 talousarvioon varattuja ja toteutuneita palkkamenoja, kiinnittyy huomio siihen, että kokonaisuudessaan määrärahat ylittyvät vain 0,3 %, mutta käytännössä vakinaisten palkkaukseen varatut määrärahat alittuvat miltei saman verran kuin määräaikaisten ja sijaisten palkkaukseen varatut määrärahat ylittyvät. Taulukoita 16 ja 17 vertailtaessa ilmenee, sairaus- ja muiden sijaisten palkkausmenojen kasvu ei selity yksistään poissaolopäivien kasvusta, koska sijaiskulut ovat kasvaneet enemmän kuin poissaolopäivien määrän kasvu edellyttäisi. Todennäköistä on, että sijaisia on käytetty aikaisempaa vuotta enemmän. Taulukko 16. Palkkamenojen kehitys v ilman vesilaitosta 20

21 Taulukko 17. Poissaolot kalenteripäivinä vv Keskiansiot Kuntatyönantaja on tilastoinut keskimääräiset tehtäväkohtaiset ja kokonaisansiot vuodelta Alla olevaan taulukkoon on kerätty yleisimpien ammattinimikkeiden tehtäväkohtaisen palkan vertailutiedot Iissä ja kunnissa keskimäärin. Kokonaisansiot riippuvat palvelussuhteen kestosta, mahdollisista henkilökohtaisista lisistä ja syrjäseutulisistä. Iin kunnan tehtäväkohtaiset palkat ovat pääsääntöisesti kunta-alan keskiarvon yläpuolella. Osa henkilöstöstä saa syrjäseutulisän ja ikärakenteesta johtuen osalla henkilöstöä on ns. määrävuosilisä. Taulukko 18. Keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat eräissä ammattiryhmissä Tiimivastaavien tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat välillä /kk ja loppupalkat /kk. Suora nimikekohtainen vertailu kunta-alan vastaaviin tehtäviin ei ole täysin luotettavaa, koska tehtäväkuvat eivät täysin vastaa entisiä perinteisiä lähiesimiesten tehtäviä, mutta perinteisiin nimikkeisiin vertailu osoittaa, että palkkataso on kunta-alan keskiarvon yläpuolella. Palvelujohtajat ovat kokonaispalkkauksessa ja heidän palkkansa vaihtelee /kk välillä; palkkataso perinteisiin tehtäväkuviin kuntatasolla verrattaessa osalla alle ja osalla yli keskitason. Kuntajohdon palkat (myös kokonaispalkkoja) ovat /kk. 21

22 8. Johtopäätökset Henkilöstöraportti on yksi kunnan henkilöstöjohtamisen väline. Sen avulla kuvataan henkilöstöstrategian toteutumista, voimavarojen käyttöä ja kehitystä sekä saadaan tietoa tulevan kauden suunnittelun ja päätöksenteon perustaksi. Raportti on tarkoitettu luottamushenkilöiden, viranhaltijajohdon, esimiesten ja heidän kauttaan koko henkilökunnan käyttöön. Tilasto-osat pohjautuvat ags-raporttiohjelmaan sekä tilinpäätöstietoihin. Raportissa tiedot on esitetty pääsääntöisesti koko kunnan tasolla. Tiedot on kerätty henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmistä. Lisäksi taustatietoina on käytetty Tilastokeskuksen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen tilastoja. Mukaan on otettu myös muutama palvelualuekohtainen selvitystyö/kysely. Yksittäisen vuoden lukujen ja tapahtumien sijaan on tarkoituksenmukaista seurata useamman vuoden pituista jaksoa. Tämä raportti on uuden Iin kunnan ensimmäinen ja käsittää vuodet 2007 ja Vaikeutena raportin laatimisessa on ollut tarkkojen tilastojen keruu esimerkiksi omailmoitusja koulutuspoissaolojen osalta. Raportoinnissa aiheuttaa pientä epätarkkuutta myös se, vakanssit on osin tilastoitu lukumäärän, osin työajan mukaan. Työajankäytön seuranta työpäivinä ei onnistunut suoraan raportointiohjelmasta, joten siltäkin osin vertailu ulkopuolisiin tilastoihin ei ole täysin aukotonta. Melko ajantasoista vertailutietoa löytyy edellä mainituista tilastokeskuksen ym. tilastoista, mutta kuntakohtaisesti tilastot edelleenkin osin kootaan eri menetelmillä ja tarkkuuksilla. Tulevina vuosina vertailukelpoisen tiedon tarve ja tiedon ylläpito korostuu entisestään, koska sosiaali- ja terveystoimen ohella tehdään muillakin sektoreilla yhteistyötä ja yhdistymisratkaisuja kuntien ja alueidenkin kesken. Vuoden 2009 alusta on aloittanut seutukunnan alaisuudessa kuntapalvelutoimisto ja vuosi 2010 tuo mukanaan mitä todennäköisimmin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen. Nämä sekä käynnissä edelleenkin olevat kuntakentän muutokset ja syksyn 2008 aikana realisoitunut maailmantalouden kriisi ovat suuri haaste kunnalle ja sen kaikille palvelualueille. 22

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyvinvointia ihmistä lähellä Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyväksytty / /2015 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

vuoden 2006 loppuun saakka.

vuoden 2006 loppuun saakka. PÄÄTÖSVALLAN VASTUUN SIIRTÄMINEN ASIOISSA Heja 22.11.2006 Henkilöstöpäällikkö Koski: Taustaa: Nykyiset delegointipäätökset koskien vakanssien perustamista ja lakkauttamista, nimikemuutoksia ja palkkausta

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Kunnanhallitus 2.5.2017 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne...

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Kvalt liite 1 Kv 8.6.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Pistemäärät ja painotukset sekä euromäärät tulee päättää kevään aikana.

Pistemäärät ja painotukset sekä euromäärät tulee päättää kevään aikana. Henkilöstötoimikunta 14 03.04.2008 Kunnanhallitus 237 14.04.2008 Henkilöstötoimikunta 49 08.10.2008 Kunnanhallitus 556 03.11.2008 Henkilöstötoimikunta 54 18.11.2008 Henkilöstötoimikunta 57 01.12.2008 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ HENKILÖSTÖRAPORTTTI 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 4 2.3. TEHTÄVÄNIMIKKEET...

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT LIITE 6 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI ASIKKALA-PADASJOKI-SYSMÄ PALVELUYHTEISTYÖSELVITYS Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot