Henkilöstöraportti 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2015"

Transkriptio

1

2 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015

3 1 JOHDANTO KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO Kaupungin organisaation toimialat ja niiden sisältämät palvelut Kaupungin viranhaltijaorganisaatio HENKILÖSTÖRAKENNE Sukupuoli- ja ikäjakauma Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen HENKILÖTYÖVUODET JA TEHTY TYÖAIKA Henkilötyövuodet Työajan jakautuminen Terveysperusteiset poissaolot HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA -INVESTOINNIT Henkilöstökustannukset Palkkaus REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖHYVINVOINTI JA SUOJELU Työsuojelu Työhyvinvointitoiminta Työterveyshuolto Palkitseminen YHTEISTOIMINTA

4 1 JOHDANTO Suomen kuntia sekä kuntayhtymiä edustava KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt (JUKO ry, Kunta-alan unioni ry, KTN ry, Super ry) ovat tehneet vuonna 2013 suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämisestä. Vuoden 2015 Karkkilan kaupungin henkilöstöraportissa on huomioitu suosituksen vaatimukset ja kehitetty tilikaudelta esitettävää henkilöstöraportointia ja henkilöstötietojen esitystapaa yhdenmukaisemmaksi suosituksen kanssa jatkumona vuoden 2014 henkilöstöraportille. Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan arvioida, miten kaupungin henkilöstöstrategia on toteutunut. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstön toimintaan ja talouteen. Karkkilan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin voimassa olevaan visioon, arvoihin ja strategiaan sekä kaupunginhallituksen tekemiin linjauksiin. Yksityiskohtaisesta ohjeistuksesta vastaa kaupungin talous- ja henkilöstöjohtaja. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa korostetaan kaupungin menestystekijänä ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä. Tavoitteeksi vuodelle 2017 on asetettu, että Karkkilan kaupungissa on ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilökunta. Karkkilan kaupungin voimassa olevien palvelusuhteiden lukumäärä oli vuoden 2015 viimeisenä päivänä 283 henkilöä, joista 216 oli vakituisia ja 67 määräaikaisia. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä kaupungissa oli yhteensä 234,82 kpl. Henkilötyövuosien määrä väheni noin 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Kaupungin henkilöstöstä 77 prosenttia työskenteli sivistystoimialalla. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 2015 oli euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoteen nähden noin 0,81 prosenttia. Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sukupuolijakauman mukaan kaupungin palveluksessa olevista työntekijöistä naisia oli 78,7 prosenttia ja miehiä 21,3 prosenttia. Karkkilan kaupungin osalta koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 oli 46 vuotta, kun vuonna 2014 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 vuotta. Suurin ikäryhmä työntekijöistä kuului ikäryhmään vuotta. Suomen talous on ollut viimeiset vuodet merkittävien hankkeiden keskellä ja poliittisina toimina hallitus on tuonut kuntasektorille lukuisia uudistushankkeita. Karkkilassa muutoksia on lisännyt näiden lisäksi johtavien viranhaltijoiden vaihtuminen. Karkkilassa ei ole haasteiden ja muutosten keskellä jääty tuleen makaamaan vaan luotu vahvaa pohjaa tulevaisuudelle. Vuotta 2015 voidaankin kuvata Karkkilassa taloudellisesti eräänlaiseksi käännekohdaksi, kun tilikauden tulos muodostui parhaaksi tulokseksi yli 10 vuoteen ja kaupunki sai katettua kumulatiivisen alijäämän. Vuoden 2015 aikana Karkkilan kaupungissa tehtiin virka- ja työehtosopimusten tehtävien vaativuuden arviointia ja kartoitettiin mahdollisia epäkohtia palkkajärjestelmässä. Lisäksi valmisteltiin esimieskäsikirjaa ja henkilöstön hyvinvointiliikuntahanketta. Vuoden 2015 aikana kehitettiin myös työyhteisöjen hyvinvointia vuonna 2014 tehdyn työhyvinvointikyselyn pohjalta. Suuri kiitos vastuullisesta ja hyvästä työstä vahvemman Karkkilan eteen! Ilman teitä muutos ei olisi ollut mahdollinen. Erkki Eerola talous- ja henkilöstöjohtaja 3 Henkilöstöraportti 2015

5 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2.1 Kaupungin organisaation toimialat ja niiden sisältämät palvelut 4

6 2.2 Kaupungin viranhaltijaorganisaatio 5 Henkilöstöraportti 2015

7 3 HENKILÖSTÖRAKENNE Karkkilan kaupungin palveluksessa oli yhteensä 283 henkilöä, joista vakituisia henkilöitä 216 (76 %) ja määräaikaisia 67 (24 %) henkilöä. Määräaikaisten henkilöiden lukumäärä sisältää palkkatuella (työllistetyt ja harjoittelijat) ja oppisopimuksella työskentelevät, mutta ei työväenopiston sivutoimisia tuntiopettajia. Viime vuonna henkilöstön kokonaismäärä oli 285 henkilöä. TAULUKKO 1. Henkilöstön jakautuminen toimialoittain Henkilöstömäärä Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Hallinnon toimiala Tekninen toimiala Sivistystoimiala YHTEENSÄ Yleisin syy palvelussuhteen määräaikaisuudelle oli epäpätevyys tehtävään. Muita syitä olivat perhe- tai opintovapaan sijaisuus, työskentely palkkatuella tai oppisopimussuhteessa. Työllistettyjä kaupungissa työskenteli vuoden lopussa 10 (3,5 %) henkilöä, joista puolet oli miehiä ja puolet naisia. Työväenopistossa työskenteli 43 tuntiopettajaa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan vuonna 2014 kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä vakituisessa työsuhteessa oli 78 prosenttia, määräaikaisia 21 prosenttia ja työllistettyjä 1 prosentti. 8 % 15 % Hallinto Tekninen Sivistys 77 % KUVIO 1. Henkilöstön jakautuminen toimialoittain Koko kaupungin henkilöstöstä (vakituiset ja määräaikaiset) eniten työntekijöitä oli sivistystoimialalla (77,39 %). Teknisellä toimialalla henkilöstöä oli 15,19 prosenttia ja hallinnon toimialalla 7,42 prosenttia kokonaismäärään suhteutettuna. Henkilöstön jakautuminen toimialoittain on muuttunut vuodesta 2014 ruokapalveluiden ja kaavoituksen siirryttyä hallinnon toimialalta tekniselle toimialalle. 6

8 3.1 Sukupuoli- ja ikäjakauma Karkkilan kaupungin henkilöstöstä naisia on 79,86 prosenttia ja miehiä 20,14 prosenttia. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan kunnan henkilöstöstä keskimäärin 80 prosenttia on naisia. Naisten prosentuaalinen osuus henkilöstöstä on kasvanut vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2013 naisia oli 75,1 prosenttia ja edellisenä vuotena 77,9 prosenttia henkilöstöstä. Muutos selittyy miesten osuudessa määräaikaisten virkojen/työsuhteiden osalta. Viime vuonna niissä työskenteli 10 miestä ja vuonna 2015 vain 6 miestä, kun työllistettyjä ei oteta huomioon. Työllistetyt työskentelevät luonnollisesti kaikki määräaikaisessa työsuhteessa. Sukupuolijakauma palvelussuhteen mukaan on kuvattu alla olevassa taulukossa. TAULUKKO 2. Sukupuolijakauma (työväenopiston opettajat eivät ole mukana laskennassa) Palvelussuhteen luonne N M vakinainen, pysyvä, toistaiseksi otettu määräaikainen virka tai työsuhde 51 6 työllistetyt 5 5 YHEENSÄ Karkkilan kaupungin koko henkilöstön keski-ikä viime vuonna oli 46 vuotta. Vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 47 vuotta ja määräaikaisten 44 vuotta. Vakituisten työntekijöiden keski-ikä on laskenut 0,3 prosenttia viime vuodesta. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan vuonna 2014 kuntien koko henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta ja vakinaisen henkilöstön osalta 47,8 vuotta. Suurin osa (32,6 %) vakinaisista työntekijöistä kuuluu ikäryhmään vuotiaat samoin kuin edellisvuonna. Valtakunnallisesti samaan ikäryhmään kuuluu kunta-alalla yli 30 prosenttia kuntien henkilöstöstä. TAULUKKO 3. Ikäjakauma/vakituiset Ikähaitari alle Toimialoittain vakituisia työ-/virkasuhteita tarkasteltaessa sivistystoimialan keski-ikä oli 47 vuotta, hallinnoin toimialan 52 vuotta ja teknisen toimialan keski-ikä 45 vuotta. Valtakunnallisesti tilastojen mukaan Karkkilan kaupungin henkilöstön keski-ikä toimialoittain tarkasteltuna noudattaa yleistä linjaa, mutta tilastotiedosta poiketen teknisellä toimialalla työskentelevillä ei ole korkein keski-ikä. 3.2 Henkilöstön vaihtuvuus Vuoden 2015 aikana vakinaisessa palvelussuhteessa aloitti 16 uutta henkilöä. Vakinaisia työ- tai virkasuhteita päättyi 25, joista seitsemän eläköitymiseen. Eläkkeelle jääneiden kahden perhepäivähoitajan ja rakennustarkastajan tilalle ei rekrytoitu uusia henkilöitä, vaan toimet/virka jätettiin täyttämättä tai työt järjesteltiin uudelleen. Avoimien tehtävien osalta uusi kaupunginjohtaja valittiin tehtäväänsä vasta vuoden 2016 puolella. Vaihtuvuusprosentti oli 7,8 prosenttia, kun se viime vuonna oli 6,1 prosenttia. Prosentit laskettiin suhteuttamalla lopettaneiden ja aloittaneiden henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. 7 Henkilöstöraportti 2015

9 Karkkilan kaupungin työsuhteet ovat pitkäkestoisia. Henkilöstöstä 46 prosenttia on ollut kaupungin palveluksessa yli 10 vuotta (v ,7 %). Yli 25 palvelussuhteiden osuus oli 14,4 prosenttia (v %). Vuonna 2015 Karkkilan kaupungilla vakituisista työ-/virkasuhteista lopettaneiden keskimääräinen palvelussuhteen pituus oli 3,3 vuotta, kun eläköityneitä ei otettu huomioon. 3.3 Eläköityminen Vuonna 2015 jäi eläkkeelle yhdeksän henkilöä ja mahdollisuus eläkkeelle jäämiseen oli 16 työntekijällä. Osa-aikaeläkeelle jäi kaksi henkilöä. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,2 vuotta. Vuonna 2016 eläkeiän (63 vuotta) saavuttaa kuusi henkilöä. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli viime vuonna Kevan mukaan 60,8 vuotta kun kaikki eläkelajit lasketaan mukaan. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,1 vuoden iässä. Alla olevassa taulukossa kuvataan henkilöt, jotka ovat eläkeiässä (63-68 vuotta) kyseisenä vuotena. Henkilöiden tarkkaa eläkeikää ei voida arvioida johtuen eläkejärjestelmän joustavuudesta. TAULUKKO 4. Eläkeiän saavuttanut henkilöstö Hallinnon toimiala Tekninen toimiala Sivistystoimiala Kevan tekemän kunta-alan eläkepoistumaennusteen mukaan Karkkilan kaupungilta jää vuoteen 2035 mennessä 59,2 prosenttia työntekijöistä eläkkeelle. Seuraavassa taulukossa on kuvattu varhemaksun ja eläkeperusteisen maksun määrät vuodelta Näihin maksuihin työnantaja voi vaikuttaa omilla työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillään. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa kuntatyönantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-maksuna. Vuonna 2014 varhemaksun suuruus oli euroa. TAULUKKO 5. Varhe- ja eläkeperusteinen maksu vuonna 2015 Maksut 1000 % -osuus palkkakustannuksista Varhemaksu ,65 0,62 Eläkemenoperusteinen maksu ,23 ei lasketa Kuntoutusjaksoja kertyi viime vuonna yhteensä 49 työpäivää seitsemälle eri henkilölle. Työkyvyttömyyseläkkeelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke/työkyvyttömyyseläke/osatyökyvyttömyyseläke) jäi viime vuonna kaksi henkilöä. Kevalta ei saa tietoa kuin henkilöiden määrästä tietosuojasyistä. 8

10 4 HENKILÖTYÖVUODET JA TEHTY TYÖAIKA Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutettua henkilöstön työpanosta. Kokoaikaisen henkilön, joka on ollut palvelussuhteessa koko kalenterivuoden, henkilöstötyövuosi on yksi. Tehty työaika lasketaan teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähentämällä lomat, terveysperusteiset poissaolot, perhevapaat, koulutuspoissaolot ja muut palkalliset sekä palkattomat poissaolot. 4.1 Henkilötyövuodet Osa-aikaisen henkilön työaika on muutettu henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Alla olevassa taulukossa on kuvattu henkilöstötyövuosien jakautuminen toimialoittain vuosina TAULUKKO 6. Henkilöstötyövuodet toimialoittain Toimiala Tekninen 43,61 42,15 Sivistys 179,34 177,58 Hallinto 15,49 15,09 238,44 234, Työajan jakautuminen Tehty työaika on laskettu vähentämällä teoreettisesta työajasta kaikki poissaolot ja lisäämällä tähän lukuun rahana maksetut lisä- ja ylityöt. Palkkakustannuksina on huomioitu pelkät palkat ilman sivukuluja. Vapaana annettujen työaikakorvausten määrää ei ole saatavissa. TAULUKKO 7. Työajan jakautuminen työpäivät % teoreett. euroa % palkkasäänn. kustan- vuosityöajasta nuksista Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäivinä) , ,0 - Vuosilomat ja muut lomat , ,2 - Terveysperusteiset poissaolot , ,4 - Perhevapaat , ,5 - Koulutus 207 0, ,3 - Muut palkalliset poissaolot 332 0, ,2 - Muut palkattomat poissaolot , Vapaana annetut työaikakorvaukset ei tietoa Rahana korvatut lisä- ja ylityöt 129 0, ,2 = Tehty vuosityöaika , ,6 9 Henkilöstöraportti 2015

11 Vuonna 2014 täydestä vuosityöajasta tehtyä työaikaa oli 80,8 prosenttia ja vuonna 2015 vastaava luku oli 83,7 prosenttia. Suurin ero muodostui muiden palkattomien poissaolojen määrän vähenemisestä. Poissaolopäivät ovat vähentyneet viime vuodesta kokonaisuudessaan 3,8 prosenttia. 4.3 Terveysperusteiset poissaolot Vuoden 2015 aikana Karkkilan kaupungin työntekijät olivat poissa töistä oman sairauden tai kuntoutuksen vuoksi työpäivää. Palkkaa maksettiin päivältä ja loput 21 päivää olivat palkattomia. Sairauspäivien lukumäärä väheni edelliseen vuoteen (2 683 työpäivää) verrattuna 119 työpäivää. Laskennassa eivät ole mukana työ- ja työmatkatapaturmat, mutta ne on kuvattu kalenteripäivinä alla olevassa taulukossa. Myöskään työväenopiston sivutoimisten opettajien sairaslomia ei ole huomioitu missään tämän kappaleen osioissa. TAULUKKO 8. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivittäin vuonna 2015 Terveysperusteiset poissaolot Kalenteripäivät % työajasta Alle 4 pv 805 0, , , , , ,18 Yhteensä kalenteripäivinä ,17 Keskimäärin/henkilötyövuosi 11,55 0,01 Työtapaturmat 9 0,01 Työmatkatapaturmat 3 0,00 Ammattitaudit tai -epäilyt 0 0,00 Keskimäärin jokainen kaupungin työntekijä oli viime vuonna 9,06 työpäivää sairauslomalla, kun työväenopiston sivutoimisia tuntiopettajia ei huomioida laskennassa. Terveysperusteisten poissaolojen lukumäärä laski edellisvuoteen verrattuna, jolloin se oli keskimäärin 9,4 työpäivää. Kun terveysperusteiset poissaolot suhteutetaan näitä pitäneiden henkilöiden lukumäärään (207 hlö), saadaan terveysperustaisten poissaolojen määräksi vuoden 2015 aikana 12,39 työpäivää. Vuonna 2014 vastaava luku on ollut 11,8 työpäivää. Kunta10 tutkimuksen mukaan vuonna 2014 sairauslomien määrä oli keskimäärin 16,9 päivää yhtä työntekijää kohti. Terveysperustaiset poissaolot ovat kohdistuneet yhteensä 207 henkilölle vuonna Kun tätä lukua verrataan vuoden lopun henkilöstömäärään (283 henkilöä), voidaan todeta että noin 27 prosentilla henkilöstöstä ei ollut terveysperusteisia poissaoloja vuonna Vuonna 2015 vastaava luku oli 20,4 prosenttia. 10

12 5 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA -INVESTOINNIT Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Kaupungin henkilöstökulut vähenivät kokonaisuudessaan 0,8 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. 5.1 Henkilöstökustannukset TAULUKKO 9. Henkilöstökustannukset vuonna 2015 TP 2014 MTA 2015 TP 2015 Muutos % TP Palkat ja palkkiot ,21 % Henkilösivukulut ,28 % Eläkekulut ,90 % Muut henkilösivukulut ,61 % Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät ,73 % Yhteensä ,81 % Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen ,23 % Palkat ja palkkiot ,48 % Henkilösivukulut ,08 % Eläkekulut ,94 % Muut henkilösivukulut ,56 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,79 % Alla olevassa taulukossa on kuvattu henkilöstöinvestointeja. Investointeihin on panostettu 25 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TAULUKKO 10. Henkilöstöinvestoinnit vuonna 2015 Henkilöstöinvestoinnit Muutos % ed. vuoteen Työterveyshuolto, netto Koulutus Muut yhteensä (tyhyraha, Sporttipassi) YHTEENSÄ Tyhyrahan määrä on nostettu viime vuonna 30 eurosta 50 euroon. Kela korvaa työnantajalle prosenttia työterveyshuollon kustannuksista. 5.2 Palkkaus Karkkilan kaupungissa työskentelee työntekijöitä ja viranhaltijoita seuraavien sopimusten alaisuudessa: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) ja tuntipalkkaisten työehto- 11 Henkilöstöraportti 2015

13 sopimus (TTES). Karkkilan kaupungin kokoaikaisten keskiansio oli viime vuonna 2722 euroa (v. 2014: ) Kuntatyönantajien tilaston mukaan se oli vuonna 2014 keskimäärin euroa. Vuonna 2015 yleiskorotukset korottivat tuntipalkkaisten tuntipalkkoja 4-5 senttiä tunnilta ja opetushenkilöstön tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vastaavasti korotettiin myös hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen ala- ja ylärajoja. Myös euromääräisiä tuntiopettajien tuntipalkkioita korotettiin 0,4 prosentilla. Teknisen henkilöstön järjestelyerä vuonna 2015 (153,41 /kk) kohdennettiin henkilökohtaisiin lisiin työnsuorituksen arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisten lisien osuus tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä oli KVTES:n piirissä olevilla 0,91 prosenttia, teknisen sopimuksen osalta 1,94 prosenttia ja OVTES:n alaisilla 2,16 prosenttia. KVTES 11 6 momentin mukaan työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin mennessä vähintään 1,3 %:a laskettuna kunnan palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. KVTES:n piirissä olevien työntekijöiden palkkojen osalta korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin paikallisjärjestöjen esittämän neuvottelupyynnön jälkeen. Kertaluontoisena palkkiona vuonna 2015 maksettiin työväenopistolle euroa työhyvinvointirahaa palkintona parhaasta työhyvinvointisuunnitelmasta. Tulospalkkiota tai rekrytointilisää ei ole käytössä. Naisten ja miesten palkkaerojen kartoitus tehtiin osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jonka laadinta aloitettiin vuoden 2015 lopussa. TAULUKKO 11. Erittely naisten ja miesten välisistä palkoista (keskiarvo kokonaispalkoista sopimusaloittain) KVTES N M 2120, , hlö 22 hlö OVTES N M 3295, ,28 68 hlö 19 hlö Erittely on tehty vain, jos sopimusalalla on molempien sukupuolien edustajia vähintään viisi tieto- ja yksityisyydensuojan säilyttämiseksi. Laskennassa ovat mukana kirjoilla olleet määräaikaiset ja vakituiset koko- ja osa-aikaiset työntekijät (ei sisällä työväenopiston sivutoimisia tuntiopettajia). Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen osalta kaupungin korkeimman tehtäväkohtaisen palkan omaavat henkilöt (toimialajohtajat ja kaupunginjohtaja) ovat miehiä ja ko. sopimuksen piirissä. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osalta opettajille maksettavat ylituntipalkkiot vääristävät kokonaisuutta. TAULUKKO 12. Palkkauksen rakenne vuonna 2015 KVTES OVTES TEKNINEN TTES Teht.koht. Palkka 93,8 74,5 89,8 85 Palvelusaikaan sidotut lisät 4,7 14,1 6,3 10,1 Henkilökohtainen lisä 1 1,7 2,9 4,9 Muut lisät 0,3 1,5 0,2 0 Lisä- ja ylityökorvaukset 0,2 8,2 0,8 4,7 YHTEENSÄ

14 Kokonaisansio keskim. euroa/kk , ,18 1 Muutos % ed. vuoteen -0,18-7,37-6, Laskelmassa on huomioitu Kuntatyönantajien ohjeistuksen mukaisesti vain kokoaikaiset työntekijät. Osaaikatyöntekijöiden myötä myöskään työväenopiston sivutoimiset opettajat eivät ole mukana tässä jaottelussa. Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin kuuluvien osalta lisä- ja ylityökorvauksina on huomioitu ylituntipalkkiot. Tuntipalkkaisten osalta muutosprosenttia ei ole laskettu, koska ei ole tiedossa, millä perusteella tuntipalkka on muutettu kuukausipalkaksi viime vuoden tilastossa. Lisä- ja ylityökorvausten osalta prosenttiosuus on laskettu vertaamalla koko vuoden aikana maksettuja ylityökorvauksia koko vuoden palkkakustannuksiin. Kuntatyönantajien tilaston mukaan vuonna 2014 keskiansiot sopimusaloittain olivat seuraavat: KVTES/2735, OVTES/3788 ja TEKNISET/3195. Tässä tilastossa opettajien ylituntipalkkiot tilastoituvat säännöllisen työajan ansioon. Teknisten tuntipalkkaisten tietoja ei ollut vastaavalla tavalla tilastoitu, mutta vuoden 2014 lokakuun tilanteen mukaan kokonaiskeskituntiansio oli 17,73 euroa. 1 Huom! Kokonaiskeskituntiansio. Kuukausipalkaksi muutettuna Laskettu KT:n ohjeen mukaan keskituntiansio x 166 (=ka työtuntia kuukaudessa 38,25 h/viikkotyöaikaa tekevällä). Yksittäisen laskentajakson keskituntiansio vääristää tilannetta, koska keskituntiansio vaihtelee maksettavien työaikakorvausten mukaan. 13 Henkilöstöraportti 2015

15 6 REKRYTOINTI Karkkilan kaupungissa noudatetaan täyttölupamenettelyä. Vakituisiin työ- ja virkasuhteisiin täyttöluvan myöntää kaupunginhallitus. Hallituksen tai valtuuston ratkaisuvallassa oleviin palvelussuhteisiin ei haeta täyttölupaa eikä alle kolme kuukautta kestäviin työ- ja virkasuhteisiin. Alle kolmen kuukauden kestävään työ-/virkasuhteeseen rekrytoimisesta päättää kyseinen toimielin tai viranhaltija. Yli kolme kuukautta ja alle vuoden kestäviin työ- ja virkasuhteisiin luvan myöntää kaupungin johtoryhmä kaupunginhallitus (yli 12 kk ketjutettuna/yhtäjaksoisesti). Työllisyysperusteisista palvelussuhteista päättää talous- ja henkilöstöjohtaja. Työnhakuilmoituksen täyttää rekrytoiva esimies ja ilmoitus julkaistaan työvoimatoimiston internet-sivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarvittaessa paikallislehdissä ja muissa medioissa. Alla olevassa taulukossa on kuvattu vuonna 2015 myönnetyt täyttöluvat. Uusia tehtäviä ovat olleet henkilöstöasiantuntija (henkilöstösihteerin tilalle), työllisyyskoordinaattori, LVIA -huoltomies ja vesihuoltopäällikkö (ei täytetty vuonna 2015). TAULUKKO 13: Myönnetyt täyttöluvat 2015 Virka/tehtävä Määrä Kaupunginjohtaja 1 Sivistysjohtaja 1 Tekninen johtaja 1 Lastentarhanopettaja 1 Lukion rehtori 1 LVI ja LVIA -huoltomies 2 Henkilöstöasiantuntija 1 Liikunnanohjaaja 1 Kiinteistösihteeri 1 Luokanopettaja 2 Etsivä nuorisotyöntekijä 2 Lehtori 1 Koulukuraattori 1 Nuoriso-ohjaaja 1 Työllisyyskoordinaattori 1 Puhdistamonhoitaja 2 Työkoneen kuljettaja 1 Vesihuoltopäällikkö 1 Projektityöntekijä 1 Tuntityöntekijä/nuorisotila 1 Kiinteistönhoitaja 2 Sosiaaliohjaaja 1 YHTEENSÄ 27 14

16 7 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Vuonna 2016 Karkkilan kaupungissa laaditaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma osaksi henkilöstöstrategiaa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstön osallistuminen erilaisiin koulutuksiin kustannuksineen vuonna TAULUKKO 14. Henkilöstön kouluttautuminen vuonna 2015 Osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä Koulutuspäiviä Kustannukset euroina/v Ammatillinen henkilöstökoulutus Lakisääteinen sos.huollon täydennyskoulutus (varhaiskasvatus) Luottamusmieskoulutus Johtamis-/esimieskoulutus Muu osaamisen kehittäminen Opintovapaalla oleva henkilöstö Yhteensä Osaamisen kehittämisen investointeihin lasketaan kaikki koulutukseen käytetyt menot (kurssikustannukset, päivärahat, matkakustannukset), mutta ei käytetyn työajan palkkoja. Muu osaamisen kehittäminen pitää sisällään oppisopimuskoulutuksen koulupäivät ja palkattoman, omaehtoisen kouluttautumisen. Opettajien osalta veso-päivät (kolme koulutus-/kehittämispäivää) toteutuivat vuonna 2015 virkaehtosopimuksen mukaisesti. Koko varhaiskasvatushenkilöstölle suunnattua koulutusta (lakisääteistä täydennyskoulutusta) oli yhteensä kaksi päivää ja tämän lisäksi kahdeksan muuta koulutustilaisuutta. Kuntatyönantajien ja kunnallisten keskusjärjestöjen koulutussuosituksen mukaan henkilöstön kehittämistoimintaan tulisi käyttää 1 prosentti henkilöstön palkkasummasta. Karkkilan kaupungissa vuonna 2015 vastaava prosenttiluku oli 0,47 prosenttia palkkasummasta. 15 Henkilöstöraportti 2015

17 8 TYÖHYVINVOINTI JA SUOJELU Työhyvinvointia ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Toiminnan on tarkoitus tukea osaltaan työntekijöiden työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä sekä ehkäistä työkyvyttömyyttä muuttuvien elämäntilanteiden ja työelämän haasteiden mukana. Työsuojelu on osa henkilöstövoimavarojen strategista johtamista. Sen tarkoituksena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää ja henkilöstön kokemaa työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten, terveyspainotteisten johtamis- ja toimintatapojen avulla. Kaupungin työsuojelutoimikunta koostuu työsuojelupäälliköstä, työsuojeluvaltuutetusta, henkilöstöedustajasta ja talous- ja henkilöstöjohtajasta. Myös työterveyshuollolla on oma edustajansa toimikunnassa. 8.1 Työsuojelu Työsuojeluorganisaatio on tehnyt suunnitelmallisia ja pyyntöperusteisia työpaikkakäyntejä työpisteisiin, antanut ohjeita ja neuvoja työolojen parantamiseen sekä työssäjaksamisen tukemiseen. Työpaikkakäynnit on suoritettu suunnitelman mukaan tai pyyntöperusteisina käynteinä. Käynnit on toteutettu yhdessä työterveyshuollon kanssa. Koulujen työpaikkakäynneillä työsuojelun ja työterveyshuollon lisäksi oli edustus oppilashuollosta sekä terveysvalvonnasta. Työpaikkakäynneillä on kiinnitetty huomiota työympäristön turvallisuuteen, haitalliseen fyysiseen ja psyykkiseen kuormittavuuteen, riskienarviointiin ja työssä jaksamiseen. Suunnitelmalliset työpaikkakäynnit toteutettiin Nyhkälän koulussa ja Veturissa 29.1, kaupungintalolla ja Serverissä 5.3, Karkkilan Yhteiskoulussa ja lukiossa 29.10, Tuorilan koululla 24.9, kirjastossa ja Rautapadassa Suunnitelmallisten työpaikkakäyntien lisäksi suoritettiin pyyntöperusteisia työpaikkakäyntejä (työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö). Työpaikkakäynneillä ilmenneitä epäkohtia on korjattu työpaikoilla mahdollisuuksien mukaan. Tätä seurantaa on suorittanut työsuojeluvaltuutettu tuoden tiedon työsuojelupäällikölle ja työsuojelutoimikunnalle sekä sisäilmaryhmälle. Työajan hallintaan ja ylitöiden kertymiseen on kiinnitetty huomiota kaikissa organisaatioissa. Vaarojen kartoitusta ja riskiarviointia tehtiin 15 kohteeseen. Asiakirjat käsiteltiin työpaikkakäyntien yhteydessä. Työturvallisuuslakiin perustuvia läheltä piti -ilmoituksia oli viime vuonna 45 kappaletta. Näitä on ollut mm. uhkatilanteet työpaikoilla, työmatkoilla liukastumiset, kompastuminen työpaikalla ja terävän esineen aiheuttama haitta. Työtapaturmia on sattunut 11, joista 2 oli työmatkatapaturmaa ja 9 työpaikkatapaturmaa. Työsuojelutoimikunta on kokoontunut Karkkilassa viime vuonna 4 kertaa. Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola (poissa ollessa Laura Similä), työsuojelupäällikkö Paula Laiho, työterveyshuollon edustajana Riitta Lehtonen (työterveyshoitaja), työsuojeluvaltuutettu Markku Tikkanen ja henkilöstön edustaja (Matti Suomi tai Nina Saikanmäki). Alla työsuojelupäällikön tekemä tilasto vuoden 2015 työsuojelun piiriin kuuluvista tapahtumista. 16

18 TAULUKKO 15. Työsuojelun ennakoivat mittarit Läheltä piti -ilmoitusten määrä (kpl ) Työtapaturmat yhteensä (kpl) Työpaikkatapaturmat (kpl) Työmatkatapaturmat (kpl) Ammattitaudit (kpl) Työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolopäivät ei tietoa Työpaikkakäynnit / -selvitys/kpl ei tietoa 8 6 Vaarojen arviointien määrä/kpl Työsuojelun viranomaistarkastus AVI Toimikunnan kokousten määrä/kpl Sisäilmaryhmä Tyhy-ryhmä Ensiapukoulutuksien määrä kpl osallistuja määrä Työhyvinvointitoiminta Karkkilan kaupungin työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on työyhteisön kehittäminen, virkistäytyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kaupungin talousarviossa on varattu määräraha työyhteisöjen itse suunnittelemaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitävää toimintaan. Toiminnan suunnittelu ja toteutus on yksiköitten itse päätettävissä, mutta tavoitteena on rahojen käyttäminen toimintaan tai virkistykseen, mikä palvelee työyksikön yhteistoimintaa ja työntekijöitten kehittymistä ja työssä jaksamista. Tavoitteiden mukaista toimintaa (tyhypäiviä) suunnitellaan työyhteisöissä ja kaupunki osallistuu kustannuksiin kohdentamalla tyhy-rahaa 50 jokaista osallistujaa kohden. Toimintaan voi käyttää neljä tuntia työaikaa. Vuonna 2015 tyhypäivää vietti 20 työyhteisöä ja osallistujia oli yhteensä 255 henkeä eli n. 90 prosenttia koko henkilöstöstä. Kaupungin tyhy -ryhmän tavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja ohjata omaehtoiseen kunnon ylläpitämiseen mm. liikunnan lisäämiseen sekä virkistäytymiseen. Ryhmä kokoontuu työsuojelutoimikunnan yhteydessä ja sen kokoonpano on sama kuin kyseisessä toimikunnassa. Tyhy -ryhmä kokoontui vuonna 2015 kaksi kertaa. Työyksiköt laativat vuonna 2015 yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat, joista tyhyryhmä palkitsi työväenopiston suunnitelman euron tyhyrahalla. Liikunnan edistämiseen ja virkistäytymiseen kulttuurin parissa henkilöstöllä on käytössä SporttiPassi, jota käytti 156 eri työntekijää. Käyttökertoja oli 331 kappaletta (kustannus ,34 euroa). Liikuntapalvelujen kautta hankerahoituksen turvin aloitettiin liikuntaryhmä vähän liikkuville (10 henkeä), perustettiin liikuntaryhmiä ja järjestettiin taukojumppaa kaupungintalolle sekä Palvelukeskuksen keittiön henkilöstölle. Työfysioterapeutti antoi kuntosaliohjausta helmikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Palvelukeskuksen kuntosali on ollut henkilöstön käytettävissä ohjauksen jälkeen. 17 Henkilöstöraportti 2015

19 8.3 Työterveyshuolto Karkkilan kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalveluihin kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä kolme erikoislääkärin konsultaatiota. Lisäksi henkilökunta saa työterveyshuollon kautta psykologin palvelut. Vuoden 2015 kustannukset olivat euroa. Viime vuonna yksilön neuvonta- ja ohjauskäyntejä toteutettiin 56 kappaletta. Sairaanhoitokäyntejä kertyi yhteensä 484 kertaa (ml. lääkäri ja terveydenhoitaja). Karkkilan kaupungilla on käytössä työkyvyn tuen malli, jossa on kuvattuna työkyky- ja sairauspoissaoloseuranta sekä varhaisen tuen toimintatavat. Työterveyshuollolla on edustus työsuojelutoimikunnassa ja tyhysekä sisäilmaryhmissä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. 8.4 Palkitseminen Henkilöstöetujen (Sporttipassi ja tyhyraha) käyttöä kuvattiin edellisissä luvuissa. Karkkilan kaupungissa 20 vuoden palvelussuhteesta palkitaan lahjakortilla. Kolmenkymmenen vuoden palvelussuhdevuosista palkitaan lahjakortilla ja kahdella palkallisella vapaapäivällä sekä kultaisella ansiomerkillä. Neljänkymmenen palvelussuhdevuoden jälkeen palkitaan lahjakortilla ja kahdella palkallisella vapaapäivällä. Eläkkeelle siirtyviä muistetaan myös lahjakortilla ja kahvitarjoilulla. 18

20 9 YHTEISTOIMINTA Karkkilan kaupungin Yhteistyötoimikunta kokoontui vuonna 2015 seitsemän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Tilinpäätösennuste, tilinpäätös ja käyttösuunnitelmat Organisaatiouudistusprosessi Työn vaativuuden arviointi (tva) prosessi Henkilöstöraportti 2014 Talousarvio 2016 Työhyvinvointisuunnitelma Strategiatutkimus Esimieskäsikirjan uudistaminen Työkyvyn tuen malli Henkilöstöstrategiaprosessi Luottamusmiesorganisaatio ja luottamusmiesten ajankäyttö Vuoden viimeisessä kokouksessa käytiin arviointi- ja palautekeskustelu sekä laadittiin vuosikello seuraavalle vuodelle aikatauluineen. Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat vuonna 2015: Majalahti Juha, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 01-06/2015 Eerola Erkki, talous- ja henkilöstöjohtaja, vt. kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 08-12/2015 Silvennoinen Silja, sivistysjohtaja, 01-06/2015, Jormalainen Arto 10/2015 alkaen Jokela Tapio, vs. tekninen johtaja 01-03/2015, Huhtaniska Ahti, tekninen johtaja, 04/2015 alkaen Johansson Jaana, henkilöstösihteeri, sihteeri, 01-02/2015 Laine Seija, tietopalvelusihteeri, sihteeri, 03-06/2015 Similä Laura, henkilöstöasiantuntija, sihteeri, 09/2015 alkaen Laiho Paula, työsuojelupäällikkö (Karviainen) Pitkä Mervi, Super, paikallisosaston puheenjohtaja, 01-11/2015, Luoto Kari 12/2015 alkaen Länsimäki Marja-Liisa, Jyty, pääluottamusmies Suomi Matti, JHL, pääluottamusmies Napari Matti, JUKO/KTN, pääluottamusmies 01-06/2015, Vuolukka Esko 09/2015 alkaen Tikkanen Markku, JUKO, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu 19 Henkilöstöraportti 2015

21 20

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2014 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 Kunnan johtoryhmä 5.4.2016 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 10.5.2016 Valtuusto 25.5.2016 Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015 1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2014 Kh 30.3.2015 Kv 2015 2 Sisällysluettelo: 1 Hallintojohtajan katsaus. 3 2 Yleistä.. 4 3 Taustatietoa 5 4 Henkilöstövoimavarat 6 4.1 Henkilötyövuodet. 8 4.2 Vuosityöajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 11.12.2013 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos (Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstövoimavarojen arviointi... 1 3 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot