KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005"

Transkriptio

1 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen

2 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN Edita Oy Ab 2006 Helsinki

3 Kuusikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, kirjoittanut Aila Kumpulainen Nimike Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2005 Julkaisija (virasto tai laitos) Helsingin sosiaalivirasto ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto, Turun sosiaalikeskus ja terveysvirasto, Tampereen sosiaali- ja terveystoimi, Oulun sosiaali- ja terveystoimi Sarja nimike Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Julkaisuaika 11/2006 Sivumäärä, liitteet 40 sivua +liitteet Osanumero 3/2006 ISSN-numero Kieli Suomi Tiivistelmä Kuusikon kaupunkien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa ja Oulu) 65 vuotta täyttäneistä asukkaista 13,4 % eli noin henkilöä oli säännöllisen kotihoidon, muiden avopalvelujen tai ympärivuorokautisen hoivan piirissä joulukuussa Avopalvelujen piirissä heistä oli 8 % ( henkilöä) ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä 5,5 % ( henkilöä). Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Oulussa (16,4 %) ja vähiten Espoossa (13,9 %). 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kului vuonna 2005 Kuusikon kaupungeissa runsaat miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusten reaalinen kasvu edellisestä vuodesta oli 3,3 %. Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ikävakioidut kustannukset olivat Kuusikon kaupungeissa vuonna 2005 keskimäärin euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Ikävakioituna tarkasteltaessa kustannukset olivat alhaisimmat Turussa ja Espoossa, joissa käytettiin runsaat euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Eniten palvelujen tuottamiseen käytettiin Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa noin euroa. Tampereella käytettiin euroa. Asiasanat Vanhukset, vanhuspalvelut, kustannukset, kuntavertailu Tiedustelut Työryhmän jäsenet, liite 20 Myynti Jakelu

4 1 Johdanto Yleistä Vanhusväestö Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain vuosina Avopalvelut Kotihoito Omaishoidon tuki Keskiraskas palveluasuminen Ympärivuorokautinen asumis- ja laitosmuotoinen hoiva Ympärivuorokautisen hoivan kattavuus Tehostettu palveluasuminen Vanhainkotihoito Vanhainkodin pitkäaikaishoito ja lyhytaikaishoito Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon avopalvelut Terveydenhuollon lyhytaikaiset laitospalvelut Lyhytaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastolla Erikoissairaanhoito Yhteenvedot 65- ja 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista vuotta täyttäneiden palvelut ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelurakenteen ja kustannusten kehitys Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista Pohdintaa kuntien palvelurakenteesta ja kustannuksista Tilastojen tarkastelua Palvelurakenne ja kustannukset Havaintoja eri kaupunkien vanhusten palvelujen käytöstä ja kustannuksista Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu...38 Liitteet Kuviot Taulukot 2

5 1 Johdanto 1.1 Yleistä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Turku ovat vertailleet 65 vuotta täyttäneen väestön käyttämiä kunnan järjestämiä (kuntien tuottamia tai ostamia) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niiden kustannuksista vuosittain vuodesta 1995 alkaen. Oulu tuli mukaan työhön vuonna Raportissa käytetään käsitteitä Viisikko ja Kuusikko. Viisikkoon luetaan vertailussa alusta lähtien mukana olleet viisi suurinta kaupunkia ja Kuusikkoon Oulu näiden kaupunkien lisäksi. Raportissa tarkastellaan kahden ikäryhmän, 65 - ja 75 vuotta täyttäneiden, palvelujen käyttöä ja kustannuksia. Pääpaino on palvelurakenteen tarkastelulla. Yksittäisten palvelujen kehitystä on kuvattu palvelujen kattavuuden, suoritemäärän ja kustannusten määrän kehityksellä. Ajallisia vertailuja tehdään viiden suurimman kaupungin osalta vuodesta 2001 vuoteen Aiempien vuosien kustannukset on muunnettu vuoden 2005 arvoon käyttäen julkisten menojen hintaindeksiä sosiaali- ja terveystoimelle. Asukaskohtaiset kustannukset on suhteutettu 65 ja 75 vuotta täyttäneen väestön määrään Ikävakiointia käytetään 65 vuotta täyttäneiden asukaskohtaisten kustannusten sekä palvelurakenteen vertailussa. Ikävakioinnin avulla on mahdollista vertailla erilaisen vanhusväestön ikärakenteen omaavia kaupunkeja tasapuolisemmin. 75 vuotta täyttäneiden osalta ikävakiointia ei ole käytetty, sillä erot vanhimpien ikäryhmien osuuksissa eivät ole niin suuret, että se vaikuttaisi merkittävästi tuloksiin. 1.2 Vanhusväestö Vuodenvaihteessa Kuusikon kaupunkien väestöstä 13 % oli täyttänyt 65 vuotta ja 6 % oli täyttänyt 75 vuotta. Suhteellisesti eniten ikääntyneitä oli Turussa, jonka väestöstä lähes 17 % oli täyttänyt 65 vuotta ja runsas 2 % täyttänyt 85 vuotta. Espoossa, Vantaalla ja Oulussa ikääntynyttä väestöä oli vähemmän kuin Kuusikon kaupungeissa keskimäärin. Kuuden suurimman kaupungin 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viidessä vuodessa ( ) kasvanut henkilöllä (9,1 %). Taulukko 1. Kuusikon kaupunkien väestö ja ikääntyneidenosuus väestöstä vv Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Koko väestö vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Ikääntyneiden osuus (%) koko väestöstä Koko väestö vuotta täyttäneet 13,9 9,5 9,9 16,9 15,1 11,7 13,0 75 vuotta täyttäneet 6,7 3,9 3,5 8,5 7,2 5,3 6,0 85 vuotta täyttäneet 1,8 0,8 0,7 2,1 1,7 1,1 1,5 Ikääntyneen väestön sisäinen ikärakenne (%) 65 vuotta täyttäneet vuotiaat 52,0 59,2 64,5 49,6 52,7 55,0 54, vuotiaat 35,1 32,3 28,8 38,1 36,2 35,3 34,8 85 vuotta täyttäneet 12,9 8,5 6,7 12,3 11,1 9,7 11,2 3

6 2 Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain vuosina Palvelut käsitellään ryhmiteltynä vanhusten avopalveluihin, ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin. 2.1 Avopalvelut Kotihoito Kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) on raportissa käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Turussa kotihoidon palvelut on jaettu sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen. Helsingissä, jossa Turun lailla on yhä erillinen sosiaali- ja terveystoimi, kotihoito on sijoitettu terveyskeskuksen alaisuuteen lähtien. Raportissa kotihoidon tarkastelutapa on muuttunut myös siten, että kotihoidosta kunnallisiin palvelutaloihin annetut palvelut eivät enää ole mukana kotihoidossa. Kotihoidon palvelujen järjestely kuntien organisaatioissa on käytännössä tuonut muutoksia myös kerättyjen tietojen sisältöön. Turun kotisairaanhoidon säännöllisiä palveluja saaneiden asiakkaiden määrä tarkentui ja sen myötä kotihoidon asiakasmäärä kasvoi. Lisäksi kotisairaanhoidon uudelleenjärjestely on vähentänyt Turun kotisairaanhoidon käyntimäärää. Edellä mainituista syistä Kuusikon kotihoidon vuoden 2005 suorite- ja kustannustiedot eivät ole suoraan verrattavissa aikaisempiin vuosiin. Kuvio 1. Säännöllisen kotihoidon palveluja saaneet 65 vuotta täyttäneet, %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 10 %-osuus 65 vuotta täyttäneistä ,6 5,7 5,3 5,3 5,1 2,8 7,0 7,3 5,2 6,0 7,1 5,8 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko *Vantaan kotihoidon kattavuuden aleneminen johtuu palvelutalojen kotihoidon siirrosta palveluasumisen tietoihin. * *Turun vuoden 2005 aineiston sisältö poikkeaa aiempiin vuosiin verrattuna Säännöllisen kotihoidon kattavuus pysyi Kuusikon kunnissa kokonaisuudessaan edellisen vuoden tasolla. Useissa kunnissa kotihoidon kattavuus on kuitenkin hieman noussut. Vantaalla tapahtunut suuri muutos selittyy palvelutaloihin annettujen palvelujen poistamisesta kotihoidon luvuista. 4

7 Taulukko 2. Säännöllisen kotihoidon 65 vuotta täyttäneet asiakkaat joulukuussa (poikkileikkaustieto) sekä muutos -% ja Helsinki ,5-25,1 Espoo ,1 11,4 Vantaa ,4-35,2 Turku * ,9 7,4 Tampere ,8 16,3 Viisikko ,1-10,9 Oulu ,4 Kuusikko ,6 * Turun vuoden 2005 aineisto poikkeaa aiempiin vuosiin verrattuna Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä pysyi vuonna 2005 lähes edellisen vuoden tasolla, vaikka kunnallisissa palvelutaloissa asuvat poistettiin säännöllisen kotihoidon asiakasmääristä. Espoossa ja Turussa kotihoidon asiakasmäärä jopa kasvoi. Turun osalta kattavuuden nousu selittyy vuoden 2005 käytössä olleen aineiston poikkeavuudella aiempiin aineistoihin verrattaessa. Ainoastaan Vantaalla palvelutaloissa asuvien asiakkaiden poisto näkyi runsaan 200 asiakkaan vähenemisenä. Taulukko 3. Kotihoidon 65 vuotta täyttäneiden luo tehdyt käynnit vuosina sekä muutos -% ja Helsinki ,4-28,6 Espoo ,3-25,4 Vantaa ,5-36,1 Turku ,6-10,2 Tampere ,0 9,4 Viisikko ,3-20,2 Oulu ,5 Kuusikko ,6 Kotihoidon käyntimäärä on viiden viime vuoden aikana vähentynyt noin viidenneksen. Osan vähennyksestä selittää palvelutaloissa asuvien käyntien poistuminen käynneistä vuonna Käyntimäärä väheni vuonna 2005 Tamperetta lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Turussa kotisairaanhoidon käyntimäärän vähenemiseen vaikutti osaltaan sairaanhoidon vastaanottotoiminnan portaittainen lakkauttaminen vuosien 2004 ja 2005 aikana sekä ajallisesti pitkän työpanoksen vaativien potilaiden suuri määrä. Lisäksi käyntimääriä vähensi yöpartion toisen parin siirtyminen sosiaalikeskuksen palvelutaloihin vuoden 2005 alusta, jolloin kotisairaanhoidon yöhoito ei enää hoitanut palvelutalojen asukkaita. 5

8 Taulukko 4. Kotihoidon 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 65,6 74,8 74,4 66,5 65,4-1,63-0,3-11,5 Espoo 10,9 12,0 12,8 13,7 12,7-7,05 16,9 3,8 Vantaa 8,9 10,3 10,6 11,3 8,1-28,71-9,3-19,5 Turku 19,8 20,3 20,8 22,6 23,7 4,48 19,2 5,8 Tampere 17,9 18,6 20,2 20,5 22,4 9,42 25,3 11,2 Viisikko 123,2 137,2 138,8 134,7 132,3-1,75 7,4-4,6 Oulu 13,7 14,5 5,40 Kuusikko 148,4 146,8-1,09 Kotihoidon kustannukset ovat viiden viime vuoden aikana kasvaneet reaalisesti Helsinkiä ja Vantaata lukuun ottamatta muissa kunnissa noin 4-11 %. Palveluasumiseen siirretty osuus kotihoidon kustannuksista selittää Helsingin ja Vantaan kustannusten alenemisen. Turussa, Tampereella ja Oulussa kotihoidon kustannukset kasvoivat myös vuonna Kuvio 2. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat (kaikki, myös alle 65v) joulukuussa annetun avun määrän mukaan, % asiakkaista eri luokissa (poikkileikkaustieto) %-osuus asiakkaista 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 55,7 21,93 13,2 9,2 60,0 19,9 12,0 8,1 61,5 18,5 12,3 7,7 64,4 18,54 10,8 6,3 66,9 15,0 12,9 4,3 0,9 12,7 3,9 0,4 66,0 17,0 49,5 25,08 15,5 8,0 1,9 51,0 22,5 18,2 6,1 2,2 52,7 19,4 16,9 8,7 2,3 45,7 17,98 22,3 11,6 2,5 53,7 21,74 18,3 6,0 0,2 59,0 19,5 16,8 4,5 0,2 39,8 20,45 19,9 12,4 7,4 46,7 23,5 16,2 9,7 3,9 51,5 23,1 14,5 6,0 4,9 47,0 19,4 18,8 9,8 4,9 46,9 21,0 20,2 11,0 0,8 0 % Helsinki* Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu 10h/kk 11-20h/kk 21-40h/kk 41-80h/kk yli 80h/kk * Helsingin kotihoidosta ei saa eroteltua yli 80 tuntia kuukaudessa apua saavia. Useissa kunnissa on tavoitteena ollut kohdentaa kotihoidonpalveluja ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluja tarvitseville asiakkaille. Annetun kodinhoitoavun tuntimäärää kuvaavassa tilastossa ainoa asiakasryhmä, joka on kasvattanut osuuttaan, on alle 10 tuntia apua kuukaudessa saavat. Helsingissä ja Espoossa alle 10 tuntia apua saavien määrän kasvua selittävät kotihoidon lyhyet käynnit huonokuntoisilla asiakkailla, joille osa palveluista on järjestetty tukipalveluina (ateria-, turva-, sauna-, siivous- ja kauppapalvelut) Lisäksi Espoossa alle 10 tuntia säännöllistä kotihoidon apua saaviin kuuluvat ne omaishoidon tukea saavat asiakkaat, jotka ovat käyttäneet mahdollisuutta saada maksuttomia kotihoidonkäyntejä neljä tuntia kuukaudessa. 6

9 2.1.2 Omaishoidon tuki Kuusikon kunnissa on viime vuosina pyritty lisäämään omaishoidontukea vanhusten hoidossa. Asiakasmäärä onkin viiden viime vuoden aikana lisääntynyt lähes 40 % ja kustannukset kasvaneet runsaan 20 %. Omaishoidontuen kustannuksiin eivät useimmissa kunnissa sisälly kaikki kuluerät. Esim. hoitajien vapaapäivistä johtuvat kustannukset ovat useimmilla kunnilla mukana vain osittain: jos hoitajien vapaapäivän sijaistus hoidetaan kunnallisissa yksiköissä, menevät kustannukset usein kyseisen yksikön kustannuksiin. Taulukko 5. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat joulukuussa (poikkileikkaustieto) sekä muutos -% ja Helsinki ,3 48,8 Espoo ,9 60,4 Vantaa ,4 47,0 Turku ,3 45,6 Tampere ,7-16,0 Viisikko ,6 39,4 Oulu ,2 Kuusikko ,7 Taulukko 6. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 6,4 6,5 7,2 7,2 7,9 10,16 22,9 9,2 Espoo 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 14,09 90,1 68,8 Vantaa 1,1 1,4 1,7 1,9 2,0 6,60 75,5 55,8 Turku 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 23,15 50,0 33,2 Tampere 1,8 2,0 2,2 2,5 2,5-2,26 37,0 21,7 Viisikko 11,4 12,2 13,6 14,4 15,7 9,40 37,4 22,0 Oulu 1,9 2,2 15,51 Kuusikko 16,3 17,9 10,13 7

10 Kuvio 3. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 3,0 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 2,0 1,0 1,7 1,5 1,6 1,3 1,0 1,0 0,7 0,8 2,3 2,3 2,1 2,0 1,4 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 2,5 2,4 1,5 1,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Kuvio 4. Omaishoidontuen hoitopalkkioluokat Kuusikon kaupungeissa vuonna Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere* , Oulu VI eur V eur IV eur III eur II eur I eur *Tampereen korvausluokat on laskettu keskiarvona luokan ala- ja ylärajasta. Myös Tampereella on ylin korvausluokka, jonka alaraja on 840 euroa kuukaudessa. Laki omaishoidontuesta (937/2005) astui voimaan Uudessa omaishoidontukilaissa mm. täsmennettiin omaishoidontuen myöntämisedellytyksiä, määriteltiin alin korvausluokka (300 eur/kk) sekä korotettu maksuluokka (600 eur/kk) ja säädettiin korotetun maksuluokan käyttämisen ehtoja. Kuusikon kaupungeilla on jo vuosia ollut käytössä uudessa laissa säädettyä korotettua korvausluokkaa korkeampi erityiskorvausluokka, suuruudeltaan yli euroa. Joillakin kunnilla on myös ollut käytössään korvausluokkia, jotka jäävät alle säädetyn 300 euron minimikorvauksen. Myös uusi laki sallii alinta korvausluokkaa alhaisemman korvauksen käyttämisen silloin, kun 8

11 omaishoitaja tätä pyytää. Lisäksi minimikorvauksen määrä voidaan alittaa kahden edellytyksen täyttyessä yhtä aikaa. Ensinnä hoidon sitovuuden tulee olla vähäisempää kuin mikä oikeuttaa lakisääteisen vapaan (4 1 mom) pitämiseen. Lisäksi hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla vähäistä Keskiraskas palveluasuminen Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä asuvien määrä on viitenä viime vuonna vähentynyt samaan aikaan kuin tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut. Vantaalla vuonna 2005 tapahtunut suuri asiakasmäärän ja kustannusten kasvu johtuu kotihoidon muuttuneesta tarkastelusta. Kuusikon palveluasumisen määrittelyn mukaan (henkilökuntaa/asukas) Vantaalla ei ole kevyttä palveluasumista. Siitä huolimatta joissakin palvelutaloissa on asukkaita, jotka eivät saa palveluja. Myös nämä asiakkaat ovat kuitenkin mukana keskiraskaan palveluasumisen luvuissa tänä vuonna. Helsinki ja Vantaa tuottivat itse valtaosan kuntansa keskiraskaasta palveluasumisesta. Tampere osti kaikki palvelut ja Espoo sekä Turku hankkivat suurimman osan keskiraskaasta palveluasumisesta ostopalveluna. Oulussa on runsaasti eri yhteisöjen ylläpitämää palveluasumista, mutta kaupunki antaa näihin ainoastaan kotihoidon palveluja. Kuvio 5. Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä asuneiden 65 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 3,0 2,0 1,0 0,0 1,52 1,41 1,11 1,08 1,15 1,03 1,02 1,02 0,93 0,92 0,90 0,93 0,74 0,74 0,79 0,80 0,70 0,76 0,60 0,61 0,53 0,58 0,56 0,48 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Taulukko 7. Keskiraskaan palveluasumisen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos - % (abs) (abs) (defl) Helsinki 4,6 4,3 2,7 7,2 9,7 35,0 108,0 84,7 Espoo 2,3 1,9 2,3 2,6 3,6 36,2 59,4 41,6 Vantaa 1,1 1,0 0,9 1,2 4,7 281,9 315,4 268,9 Turku 1,4 1,1 1,2 1,4 1,5 5,1 5,4-6,4 Tampere 0,9 1,3 2,2 2,6 2,5-3,7 165,4 135,6 Viisikko 10,4 9,6 9,3 15,0 22,0 46,1 111,4 87,7 9

12 2.2. Ympärivuorokautinen asumis- ja laitosmuotoinen hoiva Ympärivuorokautiseen hoivaan on laskettu mukaan tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito sekä terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Ympärivuorokautisen hoivan kattavuus Ympärivuorokautisen hoivan palvelujen piirissä oli keskimäärin 5,5 % Kuusikon kuntien 65 vuotta täyttäneistä. Helsingissä, Turussa ja Tampereella ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli lähes yhtä suuri osuus ikääntyneistä (5,5-5,6 %). Vantaalla osuus oli hieman tätä korkeampi, mutta mukana olivat terveyskeskuksen lyhytaikaishoidossa olleet, joiden osuus vuoden 2004 tiedon perusteella oli noin 0,4 % ikäryhmästä. Tämä huomioiden, olisi myös Vantaalla ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevia 5,7 %. Oulussa ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli 5 % ja Espoossa 4,5 % 65 vuotta täyttäneistä asukkaista. Kuvio 6. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä hoidettavina olleiden 65 vuotta täyttäneiden % osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) 7,00 6,1 * 6,00 5,6 5,6 5,5 5,5 ikävakioitu %-osuus ikäryhmän väestöstä 5,00 4,00 3,00 2,00 4,5 5,0 1,00 0, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pitkäaikaishoito tk-sair 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 0,6 0,3 0,3 0,5 0,8 2,0 2,1 1,8 1,6 1,8 1,3 0,8 0,8 0,6 0,9 0,1 0,2 1,1 1,2 Hoito vanhainkodeissa 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 2,8 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,5 3,7 3,3 3,8 3,6 3,3 3,3 2,8 2,7 Tehostettu palv.as 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,7 2,6 2,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 1,4 1,3 1,3 1,4 Tehostettu palv.as Hoito vanhainkodeissa Pitkäaikaishoito tk-sair * Vantaan terveyskeskushoidossa on vuonna 2005 mukana lyhytaikaishoito, jota ei voitu erottaa Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on viiden viime vuoden aikana lisääntynyt Viisikon kunnissa lähes kolmanneksen ja kustannukset ovat reaalisesti kasvaneet lähes 70 %. Kunnat hankkivat tehostetun palveluasumisen palvelut valtaosin ostopalveluna. Espoossa ja Tampereella ei ollut lainkaan omia tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa % oli ostopalvelua. Turussa kunta tuotti puolet tehostetusta palveluasumisesta. 10

13 Kuvio 7. Tehostetun palveluasumisen palveluasunnoissa asuneiden 65 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 3,0 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 2,0 1,0 1,6 1,5 1,4 1,4 1,7 1,7 1,5 1,6 2,1 2,1 2,0 2,0 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 1,4 1,3 1,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Taulukko 8. Tehostetun palveluasumisen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 16,0 18,8 22,2 22,9 29,4 28,6 83,1 62,6 Espoo 5,6 6,8 8,1 10,3 11,2 9,1 100,6 78,1 Vantaa 6,9 6,9 8,8 9,4 13,0 39,0 89,2 68,0 Turku 4,6 4,4 5,4 5,9 6,7 12,5 45,7 29,4 Tampere 2,7 3,4 5,8 6,1 6,6 8,6 142,6 115,5 Viisikko 35,8 40,3 50,3 54,5 66,9 22,7 86,8 65,8 Oulu 5,2 5,3 0,5 Kuusikko 59,7 72,2 20, Vanhainkotihoito Taulukko 9. Vanhainkotien 65 vuotta täyttäneiden hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos- % ja Helsinki ,1-3,8 Espoo ,1-1,8 Vantaa ,4 17,7 Turku ,6 2,2 Tampere ,6 2,4 Viisikko ,4 0,2 Oulu ,3 Kuusikko ,5 11

14 Taulukko 10. Vanhainkotien 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos -% (abs) (defl) (abs) Helsinki 77,9 85,6 85,4 92,0 97,5 6,0 25,2 11,2 Espoo 11,2 11,5 12,6 16,3 15,4-5,6 36,9 21,6 Vantaa 12,2 13,5 15,5 16,6 16,6 0,0 35,6 20,4 Turku 26,1 27,4 29,2 32,1 33,8 5,3 29,8 15,2 Tampere 35,8 38,7 40,4 45,8 48,5 5,9 35,5 20,3 Viisikko 163,2 176,7 183,1 203,3 211,8 4,2 29,8 15,2 Oulu 20,9 23,0 10,0 Kuusikko 223,7 234,8 5,0 Vanhainkotihoidon hoitopäivien määrä on viime vuosina useimmissa vertailun kaupungeissa pysynyt lähes muuttumattomana. Vantaalla vanhainkodin hoitopäivät ovat lisääntyneet vajaat 20 %. Kaupunkien kustannukset ovat viidessä vuodessa kasvaneet reaalisesti noin % Vanhainkodin pitkäaikaishoito ja lyhytaikaishoito Kuvio 8. Vanhainkodeissa pitkäaikaishoidossa sekä lyhytaikaishoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden % - osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 4 %-osuus ikäryhmän väestöstä 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 3,0 2,9 2,8 2,7 0,1 0,2 0,1 0,1 1,2 1,0 1,2 1,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 2,1 1,9 1,9 1,8 2,7 2,5 2,6 2,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 3,2 3,4 3,3 2,9 2,8 2,9 2,6 2, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pa-hoito La-hoito Vanhainkodin hoitopäivistä vajaat 8 % oli lyhytaikaishoidon hoitopäiviä vuonna Tampereella ja Oulussa lyhytaikaishoidon osuus oli vanhainkotihoidossa hieman muita vertailun kaupunkeja suurempi. 12

15 2.2.4 Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito Taulukko 11. Terveyskeskussairaaloiden 65 vuotta täyttäneiden pitkäaikaishoidon hoitopäivät sekä hoitopäivien muutos -% ja Helsinki ,1-26,7 Espoo ,8-49,9 Vantaa * ,6-10,9 Turku ,6-4,4 Tampere ,4-2,6 Viisikko ,5-16,8 Oulu ,3 Kuusikko ,7 * Vantaalla vuoden 2005 hoitopäivät arvioitu samassa suhteessa kuin vuonna Kaupunkien terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuodeosastoilla tuotettiin alle puolet vanhainkotien tuottamien hoitopäivien määrästä. Pitkäaikaishoidon hoitopäivät terveyskeskuksissa ovat vähentyneet noin 20 % viiden viime vuoden aikana. Kustannukset ovat vastaavana aikana nousseet Viisikossa reaalisesti 6 %. Kuvio 9. Terveyskeskusten vuodeosastoilla pitkäaikaishoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 4 %-osuus ikäryhmän väestöstä ,8 1,61,51,5 1,3 1,11,1 1,0 0,30,3 0,4 0,8 2,3 1,9 2,0 1,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,20,2 1,2 1, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pitkäaikaishoidossa tk-sairaalassa % 65 v. täyttäneistä * Vantaalla vuoden 2005 asiakasmäärässä mukana lyhytaikaishoidon asiakkaat. 13

16 Taulukko 12. Terveyskeskusten vuodeosastojen 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos -% (defl) (abs) (abs) Helsinki 123,8 127,1 128,7 124,9 128,4 2,8 3,7-7,9 Espoo 18,3 19,3 19,9 19,5 20,2 3,7 10,0-2,3 Vantaa 8,2 9,6 9,9 10,4 11,4 9,0 38,7 23,2 Turku 22,7 23,4 26,2 27,3 42,0 54,0 85,0 64,3 Tampere 19,8 21,1 23,2 27,2 28,6 5,1 44,4 28,3 Viisikko 192,9 200,5 207,8 209,9 230,9 10,0 19,7 6,3 Oulu 12,2 12,9 5,3 Kuusikko 221,6 243,5 9,9 Taulukossa 12 ovat mukana sekä terveyskeskusten pitkäaikaishoidon, että lyhytaikaishoidon kustannukset. Useimmat kaupungit eivät ole voineet erottaa niitä toisistaan. Karkeasti voi kuitenkin arvioida, että Kuusikon tasolla runsas puolet kustannuksista olisi lyhytaikaishoidon kustannuksia. Terveyskeskusten hoitopäivät ovat muissa vertailun kaupungeissa vähentyneet, mutta Turussa määrä on lisääntynyt vuonna 2005 tapahtuneen 98 sairaansijan siirron vuoksi. Siirto tehtiin sisätautisairaalasta (esh) vanhusten terveyspalveluihin terveyskeskuksen puolelle. Pitkäaikaissairaanhoidon ostopalveluja lisättiin vuonna 2005 terveystoimessa noin 30 sairaansijalla edelliseen vuoteen verrattaessa, mikä osaltaan kasvatti Turun kustannuksia. Terveyskeskuksen hoitopäivät kokonaisuudessaan ovat vähentyneet tarkastelujaksolla vain Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä hoitopäivät ovat viidessä vuodessa vähentyneet noin 500 kokovuotisen sairaansijan verran ja Espoossa noin 80 sairaansijan verran. Espoossa sairaansijojen vähentyminen johtuu Muuralan sairaalan toiminnan päättymisestä (64 paikkaa). Muissa Viisikon kaupungeissa pitkäaikaishoidon hoitopäivien vähennys on lähes kokonaansiirtynyt lyhytaikaishoidon puolelle. 2.3 Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon avopalvelut Kuvio 10. Perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä ja erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna Käyntejä/ 65+ asukas ,2 2,3 2,6 2,1 2,8 2,0 2,0 2,2 3,1 2,1 2,6 2,5 2,5 2,2 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Perusth. lääkärikäynnit Erikoissairaanhoito, pkl-käynnit 14

17 2.3.2 Terveydenhuollon lyhytaikaiset laitospalvelut Lyhytaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastolla Taulukko 13. Terveyskeskuksen vuodeosastojen 65 vuotta täyttäneiden lyhytaikaishoidon hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos -% ja Helsinki ,4-12,6 Espoo ,9 15,6 Vantaa * ,6 2,7 Turku ,8 276,0 Tampere ,5 5,3 Viisikko ,6-5,0 Oulu ,2 Kuusikko ,8 * Vantaalla vuoden 2005 hoitopäivät arvioitu samassa suhteessa kuin vuonna Turun 98 sairaansijan siirto sisätautisairaalasta vanhusten terveyspalveluihin kaksinkertaisti vuodessa lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrän Turussa. Espoossa Puolarmetsän sairaalan neljän vuodeosaston toiminnan muuttuminen lyhytaikaista kuntoutusta antaviksi osastoiksi lisäsi lyhytaikaishoidon päiviä kolmanneksen. Helsinkiä ja Oulua lukuun ottamatta terveyskeskuksen lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä lisääntyi Kuusikon kunnissa vuonna Kuvio 11. Terveyskeskusten vuodeosastojen lyhytaikaishoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohta vuosina La-hoitopäiviä/asukas 4,0 3,0 2,0 1,0 3,4 3,3 2,4 3,0 1,8 1,8 0,7 1,6 1,9 1,8 3,2 3,1 2,5 2,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko 15

18 Erikoissairaanhoito Taulukko 14. Erikoissairaanhoidon 65 vuotta täyttäneiden lyhytaikaishoidon hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos- % ja Helsinki ,1-3,7 Espoo ,3-10,2 Vantaa ,9 5,3 Turku ,0-19,8 Tampere ,6-11,6 Viisikko ,3-9,8 Oulu ,9 Kuusikko ,4 Kuvio 12. Erikoissairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohta vuonna ,6 3,4 Esh-hoitopäiviä/65+v.asukas ,8 1,9 2,6 2,1 2,5 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Somaattinen esh 05 Psykiatrinen esh 05 Turussa ja Tampereella oli eniten erikoissairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna

19 Kuvio 13. Lyhytaikaisen sairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti v ,0 5,1 4,9 4,4 5,2 5,4 5,2 4,9 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä 65+v. asukasta kohti 4,0 2,0 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Terveysk. Lyhytaikaishoito 05 Somaattinen esh Psykiatrinen esh *Vantaan terveyskeskuksen lyhytaikaishoidon hoitopäivät arvioitu v suhteessa. Yhdistettynä terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon tuottamat lyhytaikaishoidon hoitopäivät, Kuusikon kunnissa ikääntyneet asukkaat käyttivät noin 4,9 lyhytaikaisen sairaanhoidon hoitopäivää vuoden aikana. Taulukko 15. Erikoissairaanhoidon 65 vuotta täyttäneiden kustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos % (abs) (abs) (defl) Helsinki 121,0 132,3 130,3 140,1 146,0 4,2 20,7 7,16 Espoo 26,4 29,3 30,7 31,6 36,7 16,0 38,7 23,20 Vantaa 21,8 24,1 25,9 29,0 32,1 10,6 47,0 30,58 Turku 51,1 55,9 61,0 61,7 60,2-2,4 17,9 4,73 Tampere 47,3 49,6 52,1 53,4 60,9 14,2 28,9 14,50 Viisikko 267,6 291,2 300,0 315,9 336,0 6,4 25,5 11,49 Oulu 26,3 26,9 2,4 Kuusikko 342,1 362,9 6,1 17

20 3 Yhteenvedot 65- ja 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista vuotta täyttäneiden palvelut ja kustannukset vuonna 2005 Kuusikon kaupunkien 65 vuotta täyttäneistä asukkaasta 13,4 % eli noin henkilöä oli säännöllisen kotihoidon, muiden avopalvelujen tai ympärivuorokautisen hoivan piirissä joulukuussa Tämän lisäksi oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa henkilöä. Vanhuspalveluja säännöllisesti saavista oli avopalvelujen piirissä 8 % ( henkilöä) ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä 5,5 % ( henkilöä). Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Oulussa (16,4 %) ja vähiten Espoossa (13,9 %). Oulussa avopalvelujen kattavuus oli selvästi muita vertailun kaupunkeja korkeampi. 65 vuotta täyttäneistä 10 % oli avopalvelujen piirissä, kun osuus oli keskimäärin 8 % ikäryhmästä. Oulussa oli runsaimmin säännöllistä kotihoitoa saavia (ikävakioituna 7,4 % 65 v.) ja lisäksi runsaasti omaishoidontukea saavia. Kotihoitoa saavissa ovat Oulussa mukana yhteisöjen palvelutaloissa asuvat, joille kaupunki tuottaa kotihoidon palvelut. Toinen omaishoidontukea runsaasti käyttävä kunta oli Vantaa. Vantaalla oli lisäksi runsaasti keskiraskaissa palvelutaloissa asuvia muihin vertailun kuntiin verrattuna. Myös Espoossa ja Turussa avopalvelujen kattavuus oli jonkin verran Kuusikon keskimääräistä korkeampi. Näissä kaupungeissa oli runsaasti säännöllistä kotihoitoa saavia (ks. kuvio 14 ja liite 17A). Ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli 65 vuotta täyttäneistä keskimääräistä enemmän Vantaalla (6,1 %), Helsingissä ja Turussa (5,6 %). Ympärivuorokautiseen hoivaan lasketaan mukaan tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito sekä terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoito. Tehostettua palveluasumista oli eniten Vantaalla ja Espoossa. Vanhainkodeissa hoidettavia oli eniten Tampereella ja Oulussa. Terveyskeskusten pitkäaikaishoito oli suhteellisesti runsainta Turussa ja Helsingissä.(ks. kuvio 14 ja liite 17A) Terveydenhuollon lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa olevien osuus joulukuussa 2005 vaihteli Espoon 1,1 % ja Tampereen 1,8 % välillä. Kuvio 14. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2005 (poikkileikkaustieto, ikävakioitu ja ikävakioimaton) % 65 vuotta täyttäneistä 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 (15,3) (12,4) (12,0) (16,7) (15,0) (15,8) Ikävakioimaton väestöosuus 14,5 13,9 14,7 15,7 14,8 16,4 14,9 Lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut Ympärivuorokau tinen hoiva Avopalvelut 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen (0,2-0,4) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskus pa-hoito Terveyskeskus la-hoito Erikoissairaanhoito(hoitopäivistä) A l l t Y ä i k ti h i 18

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:9 Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Seija Muurinen, Jaakko Valvanne, Ilkka Sahi, Arja Peiponen, Pirjo Tolkki ja Maarit

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Sairaalasta kotiin asti

Sairaalasta kotiin asti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 3 / 2 0 0 7 matti mäkelä, unto häkkinen, bengt juslin, päivi koivuranta-vaara, antti liski, matti lyytikäinen, juha laine Sairaalasta kotiin asti Erikoissairaanhoidosta

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Nettityöpapereita 42/2013 Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Timo Hujanen, tutkija, TtM Hennamari Mikkola, ryhmäpäällikkö,

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Nyman, Riitta Simoila ja Outi Väistö Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläisten sairastavuus ja terveyskeskuksen järjestämien palvelujen

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot