KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005"

Transkriptio

1 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen

2 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN Edita Oy Ab 2006 Helsinki

3 Kuusikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, kirjoittanut Aila Kumpulainen Nimike Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2005 Julkaisija (virasto tai laitos) Helsingin sosiaalivirasto ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto, Turun sosiaalikeskus ja terveysvirasto, Tampereen sosiaali- ja terveystoimi, Oulun sosiaali- ja terveystoimi Sarja nimike Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Julkaisuaika 11/2006 Sivumäärä, liitteet 40 sivua +liitteet Osanumero 3/2006 ISSN-numero Kieli Suomi Tiivistelmä Kuusikon kaupunkien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa ja Oulu) 65 vuotta täyttäneistä asukkaista 13,4 % eli noin henkilöä oli säännöllisen kotihoidon, muiden avopalvelujen tai ympärivuorokautisen hoivan piirissä joulukuussa Avopalvelujen piirissä heistä oli 8 % ( henkilöä) ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä 5,5 % ( henkilöä). Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Oulussa (16,4 %) ja vähiten Espoossa (13,9 %). 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kului vuonna 2005 Kuusikon kaupungeissa runsaat miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusten reaalinen kasvu edellisestä vuodesta oli 3,3 %. Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ikävakioidut kustannukset olivat Kuusikon kaupungeissa vuonna 2005 keskimäärin euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Ikävakioituna tarkasteltaessa kustannukset olivat alhaisimmat Turussa ja Espoossa, joissa käytettiin runsaat euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Eniten palvelujen tuottamiseen käytettiin Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa noin euroa. Tampereella käytettiin euroa. Asiasanat Vanhukset, vanhuspalvelut, kustannukset, kuntavertailu Tiedustelut Työryhmän jäsenet, liite 20 Myynti Jakelu

4 1 Johdanto Yleistä Vanhusväestö Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain vuosina Avopalvelut Kotihoito Omaishoidon tuki Keskiraskas palveluasuminen Ympärivuorokautinen asumis- ja laitosmuotoinen hoiva Ympärivuorokautisen hoivan kattavuus Tehostettu palveluasuminen Vanhainkotihoito Vanhainkodin pitkäaikaishoito ja lyhytaikaishoito Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon avopalvelut Terveydenhuollon lyhytaikaiset laitospalvelut Lyhytaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastolla Erikoissairaanhoito Yhteenvedot 65- ja 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista vuotta täyttäneiden palvelut ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelurakenteen ja kustannusten kehitys Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista Pohdintaa kuntien palvelurakenteesta ja kustannuksista Tilastojen tarkastelua Palvelurakenne ja kustannukset Havaintoja eri kaupunkien vanhusten palvelujen käytöstä ja kustannuksista Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu...38 Liitteet Kuviot Taulukot 2

5 1 Johdanto 1.1 Yleistä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Turku ovat vertailleet 65 vuotta täyttäneen väestön käyttämiä kunnan järjestämiä (kuntien tuottamia tai ostamia) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niiden kustannuksista vuosittain vuodesta 1995 alkaen. Oulu tuli mukaan työhön vuonna Raportissa käytetään käsitteitä Viisikko ja Kuusikko. Viisikkoon luetaan vertailussa alusta lähtien mukana olleet viisi suurinta kaupunkia ja Kuusikkoon Oulu näiden kaupunkien lisäksi. Raportissa tarkastellaan kahden ikäryhmän, 65 - ja 75 vuotta täyttäneiden, palvelujen käyttöä ja kustannuksia. Pääpaino on palvelurakenteen tarkastelulla. Yksittäisten palvelujen kehitystä on kuvattu palvelujen kattavuuden, suoritemäärän ja kustannusten määrän kehityksellä. Ajallisia vertailuja tehdään viiden suurimman kaupungin osalta vuodesta 2001 vuoteen Aiempien vuosien kustannukset on muunnettu vuoden 2005 arvoon käyttäen julkisten menojen hintaindeksiä sosiaali- ja terveystoimelle. Asukaskohtaiset kustannukset on suhteutettu 65 ja 75 vuotta täyttäneen väestön määrään Ikävakiointia käytetään 65 vuotta täyttäneiden asukaskohtaisten kustannusten sekä palvelurakenteen vertailussa. Ikävakioinnin avulla on mahdollista vertailla erilaisen vanhusväestön ikärakenteen omaavia kaupunkeja tasapuolisemmin. 75 vuotta täyttäneiden osalta ikävakiointia ei ole käytetty, sillä erot vanhimpien ikäryhmien osuuksissa eivät ole niin suuret, että se vaikuttaisi merkittävästi tuloksiin. 1.2 Vanhusväestö Vuodenvaihteessa Kuusikon kaupunkien väestöstä 13 % oli täyttänyt 65 vuotta ja 6 % oli täyttänyt 75 vuotta. Suhteellisesti eniten ikääntyneitä oli Turussa, jonka väestöstä lähes 17 % oli täyttänyt 65 vuotta ja runsas 2 % täyttänyt 85 vuotta. Espoossa, Vantaalla ja Oulussa ikääntynyttä väestöä oli vähemmän kuin Kuusikon kaupungeissa keskimäärin. Kuuden suurimman kaupungin 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viidessä vuodessa ( ) kasvanut henkilöllä (9,1 %). Taulukko 1. Kuusikon kaupunkien väestö ja ikääntyneidenosuus väestöstä vv Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Koko väestö vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Ikääntyneiden osuus (%) koko väestöstä Koko väestö vuotta täyttäneet 13,9 9,5 9,9 16,9 15,1 11,7 13,0 75 vuotta täyttäneet 6,7 3,9 3,5 8,5 7,2 5,3 6,0 85 vuotta täyttäneet 1,8 0,8 0,7 2,1 1,7 1,1 1,5 Ikääntyneen väestön sisäinen ikärakenne (%) 65 vuotta täyttäneet vuotiaat 52,0 59,2 64,5 49,6 52,7 55,0 54, vuotiaat 35,1 32,3 28,8 38,1 36,2 35,3 34,8 85 vuotta täyttäneet 12,9 8,5 6,7 12,3 11,1 9,7 11,2 3

6 2 Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain vuosina Palvelut käsitellään ryhmiteltynä vanhusten avopalveluihin, ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin. 2.1 Avopalvelut Kotihoito Kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) on raportissa käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Turussa kotihoidon palvelut on jaettu sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen. Helsingissä, jossa Turun lailla on yhä erillinen sosiaali- ja terveystoimi, kotihoito on sijoitettu terveyskeskuksen alaisuuteen lähtien. Raportissa kotihoidon tarkastelutapa on muuttunut myös siten, että kotihoidosta kunnallisiin palvelutaloihin annetut palvelut eivät enää ole mukana kotihoidossa. Kotihoidon palvelujen järjestely kuntien organisaatioissa on käytännössä tuonut muutoksia myös kerättyjen tietojen sisältöön. Turun kotisairaanhoidon säännöllisiä palveluja saaneiden asiakkaiden määrä tarkentui ja sen myötä kotihoidon asiakasmäärä kasvoi. Lisäksi kotisairaanhoidon uudelleenjärjestely on vähentänyt Turun kotisairaanhoidon käyntimäärää. Edellä mainituista syistä Kuusikon kotihoidon vuoden 2005 suorite- ja kustannustiedot eivät ole suoraan verrattavissa aikaisempiin vuosiin. Kuvio 1. Säännöllisen kotihoidon palveluja saaneet 65 vuotta täyttäneet, %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 10 %-osuus 65 vuotta täyttäneistä ,6 5,7 5,3 5,3 5,1 2,8 7,0 7,3 5,2 6,0 7,1 5,8 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko *Vantaan kotihoidon kattavuuden aleneminen johtuu palvelutalojen kotihoidon siirrosta palveluasumisen tietoihin. * *Turun vuoden 2005 aineiston sisältö poikkeaa aiempiin vuosiin verrattuna Säännöllisen kotihoidon kattavuus pysyi Kuusikon kunnissa kokonaisuudessaan edellisen vuoden tasolla. Useissa kunnissa kotihoidon kattavuus on kuitenkin hieman noussut. Vantaalla tapahtunut suuri muutos selittyy palvelutaloihin annettujen palvelujen poistamisesta kotihoidon luvuista. 4

7 Taulukko 2. Säännöllisen kotihoidon 65 vuotta täyttäneet asiakkaat joulukuussa (poikkileikkaustieto) sekä muutos -% ja Helsinki ,5-25,1 Espoo ,1 11,4 Vantaa ,4-35,2 Turku * ,9 7,4 Tampere ,8 16,3 Viisikko ,1-10,9 Oulu ,4 Kuusikko ,6 * Turun vuoden 2005 aineisto poikkeaa aiempiin vuosiin verrattuna Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä pysyi vuonna 2005 lähes edellisen vuoden tasolla, vaikka kunnallisissa palvelutaloissa asuvat poistettiin säännöllisen kotihoidon asiakasmääristä. Espoossa ja Turussa kotihoidon asiakasmäärä jopa kasvoi. Turun osalta kattavuuden nousu selittyy vuoden 2005 käytössä olleen aineiston poikkeavuudella aiempiin aineistoihin verrattaessa. Ainoastaan Vantaalla palvelutaloissa asuvien asiakkaiden poisto näkyi runsaan 200 asiakkaan vähenemisenä. Taulukko 3. Kotihoidon 65 vuotta täyttäneiden luo tehdyt käynnit vuosina sekä muutos -% ja Helsinki ,4-28,6 Espoo ,3-25,4 Vantaa ,5-36,1 Turku ,6-10,2 Tampere ,0 9,4 Viisikko ,3-20,2 Oulu ,5 Kuusikko ,6 Kotihoidon käyntimäärä on viiden viime vuoden aikana vähentynyt noin viidenneksen. Osan vähennyksestä selittää palvelutaloissa asuvien käyntien poistuminen käynneistä vuonna Käyntimäärä väheni vuonna 2005 Tamperetta lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Turussa kotisairaanhoidon käyntimäärän vähenemiseen vaikutti osaltaan sairaanhoidon vastaanottotoiminnan portaittainen lakkauttaminen vuosien 2004 ja 2005 aikana sekä ajallisesti pitkän työpanoksen vaativien potilaiden suuri määrä. Lisäksi käyntimääriä vähensi yöpartion toisen parin siirtyminen sosiaalikeskuksen palvelutaloihin vuoden 2005 alusta, jolloin kotisairaanhoidon yöhoito ei enää hoitanut palvelutalojen asukkaita. 5

8 Taulukko 4. Kotihoidon 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 65,6 74,8 74,4 66,5 65,4-1,63-0,3-11,5 Espoo 10,9 12,0 12,8 13,7 12,7-7,05 16,9 3,8 Vantaa 8,9 10,3 10,6 11,3 8,1-28,71-9,3-19,5 Turku 19,8 20,3 20,8 22,6 23,7 4,48 19,2 5,8 Tampere 17,9 18,6 20,2 20,5 22,4 9,42 25,3 11,2 Viisikko 123,2 137,2 138,8 134,7 132,3-1,75 7,4-4,6 Oulu 13,7 14,5 5,40 Kuusikko 148,4 146,8-1,09 Kotihoidon kustannukset ovat viiden viime vuoden aikana kasvaneet reaalisesti Helsinkiä ja Vantaata lukuun ottamatta muissa kunnissa noin 4-11 %. Palveluasumiseen siirretty osuus kotihoidon kustannuksista selittää Helsingin ja Vantaan kustannusten alenemisen. Turussa, Tampereella ja Oulussa kotihoidon kustannukset kasvoivat myös vuonna Kuvio 2. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat (kaikki, myös alle 65v) joulukuussa annetun avun määrän mukaan, % asiakkaista eri luokissa (poikkileikkaustieto) %-osuus asiakkaista 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 55,7 21,93 13,2 9,2 60,0 19,9 12,0 8,1 61,5 18,5 12,3 7,7 64,4 18,54 10,8 6,3 66,9 15,0 12,9 4,3 0,9 12,7 3,9 0,4 66,0 17,0 49,5 25,08 15,5 8,0 1,9 51,0 22,5 18,2 6,1 2,2 52,7 19,4 16,9 8,7 2,3 45,7 17,98 22,3 11,6 2,5 53,7 21,74 18,3 6,0 0,2 59,0 19,5 16,8 4,5 0,2 39,8 20,45 19,9 12,4 7,4 46,7 23,5 16,2 9,7 3,9 51,5 23,1 14,5 6,0 4,9 47,0 19,4 18,8 9,8 4,9 46,9 21,0 20,2 11,0 0,8 0 % Helsinki* Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu 10h/kk 11-20h/kk 21-40h/kk 41-80h/kk yli 80h/kk * Helsingin kotihoidosta ei saa eroteltua yli 80 tuntia kuukaudessa apua saavia. Useissa kunnissa on tavoitteena ollut kohdentaa kotihoidonpalveluja ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluja tarvitseville asiakkaille. Annetun kodinhoitoavun tuntimäärää kuvaavassa tilastossa ainoa asiakasryhmä, joka on kasvattanut osuuttaan, on alle 10 tuntia apua kuukaudessa saavat. Helsingissä ja Espoossa alle 10 tuntia apua saavien määrän kasvua selittävät kotihoidon lyhyet käynnit huonokuntoisilla asiakkailla, joille osa palveluista on järjestetty tukipalveluina (ateria-, turva-, sauna-, siivous- ja kauppapalvelut) Lisäksi Espoossa alle 10 tuntia säännöllistä kotihoidon apua saaviin kuuluvat ne omaishoidon tukea saavat asiakkaat, jotka ovat käyttäneet mahdollisuutta saada maksuttomia kotihoidonkäyntejä neljä tuntia kuukaudessa. 6

9 2.1.2 Omaishoidon tuki Kuusikon kunnissa on viime vuosina pyritty lisäämään omaishoidontukea vanhusten hoidossa. Asiakasmäärä onkin viiden viime vuoden aikana lisääntynyt lähes 40 % ja kustannukset kasvaneet runsaan 20 %. Omaishoidontuen kustannuksiin eivät useimmissa kunnissa sisälly kaikki kuluerät. Esim. hoitajien vapaapäivistä johtuvat kustannukset ovat useimmilla kunnilla mukana vain osittain: jos hoitajien vapaapäivän sijaistus hoidetaan kunnallisissa yksiköissä, menevät kustannukset usein kyseisen yksikön kustannuksiin. Taulukko 5. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat joulukuussa (poikkileikkaustieto) sekä muutos -% ja Helsinki ,3 48,8 Espoo ,9 60,4 Vantaa ,4 47,0 Turku ,3 45,6 Tampere ,7-16,0 Viisikko ,6 39,4 Oulu ,2 Kuusikko ,7 Taulukko 6. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 6,4 6,5 7,2 7,2 7,9 10,16 22,9 9,2 Espoo 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 14,09 90,1 68,8 Vantaa 1,1 1,4 1,7 1,9 2,0 6,60 75,5 55,8 Turku 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 23,15 50,0 33,2 Tampere 1,8 2,0 2,2 2,5 2,5-2,26 37,0 21,7 Viisikko 11,4 12,2 13,6 14,4 15,7 9,40 37,4 22,0 Oulu 1,9 2,2 15,51 Kuusikko 16,3 17,9 10,13 7

10 Kuvio 3. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 3,0 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 2,0 1,0 1,7 1,5 1,6 1,3 1,0 1,0 0,7 0,8 2,3 2,3 2,1 2,0 1,4 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 2,5 2,4 1,5 1,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Kuvio 4. Omaishoidontuen hoitopalkkioluokat Kuusikon kaupungeissa vuonna Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere* , Oulu VI eur V eur IV eur III eur II eur I eur *Tampereen korvausluokat on laskettu keskiarvona luokan ala- ja ylärajasta. Myös Tampereella on ylin korvausluokka, jonka alaraja on 840 euroa kuukaudessa. Laki omaishoidontuesta (937/2005) astui voimaan Uudessa omaishoidontukilaissa mm. täsmennettiin omaishoidontuen myöntämisedellytyksiä, määriteltiin alin korvausluokka (300 eur/kk) sekä korotettu maksuluokka (600 eur/kk) ja säädettiin korotetun maksuluokan käyttämisen ehtoja. Kuusikon kaupungeilla on jo vuosia ollut käytössä uudessa laissa säädettyä korotettua korvausluokkaa korkeampi erityiskorvausluokka, suuruudeltaan yli euroa. Joillakin kunnilla on myös ollut käytössään korvausluokkia, jotka jäävät alle säädetyn 300 euron minimikorvauksen. Myös uusi laki sallii alinta korvausluokkaa alhaisemman korvauksen käyttämisen silloin, kun 8

11 omaishoitaja tätä pyytää. Lisäksi minimikorvauksen määrä voidaan alittaa kahden edellytyksen täyttyessä yhtä aikaa. Ensinnä hoidon sitovuuden tulee olla vähäisempää kuin mikä oikeuttaa lakisääteisen vapaan (4 1 mom) pitämiseen. Lisäksi hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla vähäistä Keskiraskas palveluasuminen Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä asuvien määrä on viitenä viime vuonna vähentynyt samaan aikaan kuin tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut. Vantaalla vuonna 2005 tapahtunut suuri asiakasmäärän ja kustannusten kasvu johtuu kotihoidon muuttuneesta tarkastelusta. Kuusikon palveluasumisen määrittelyn mukaan (henkilökuntaa/asukas) Vantaalla ei ole kevyttä palveluasumista. Siitä huolimatta joissakin palvelutaloissa on asukkaita, jotka eivät saa palveluja. Myös nämä asiakkaat ovat kuitenkin mukana keskiraskaan palveluasumisen luvuissa tänä vuonna. Helsinki ja Vantaa tuottivat itse valtaosan kuntansa keskiraskaasta palveluasumisesta. Tampere osti kaikki palvelut ja Espoo sekä Turku hankkivat suurimman osan keskiraskaasta palveluasumisesta ostopalveluna. Oulussa on runsaasti eri yhteisöjen ylläpitämää palveluasumista, mutta kaupunki antaa näihin ainoastaan kotihoidon palveluja. Kuvio 5. Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä asuneiden 65 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 3,0 2,0 1,0 0,0 1,52 1,41 1,11 1,08 1,15 1,03 1,02 1,02 0,93 0,92 0,90 0,93 0,74 0,74 0,79 0,80 0,70 0,76 0,60 0,61 0,53 0,58 0,56 0,48 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Taulukko 7. Keskiraskaan palveluasumisen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos - % (abs) (abs) (defl) Helsinki 4,6 4,3 2,7 7,2 9,7 35,0 108,0 84,7 Espoo 2,3 1,9 2,3 2,6 3,6 36,2 59,4 41,6 Vantaa 1,1 1,0 0,9 1,2 4,7 281,9 315,4 268,9 Turku 1,4 1,1 1,2 1,4 1,5 5,1 5,4-6,4 Tampere 0,9 1,3 2,2 2,6 2,5-3,7 165,4 135,6 Viisikko 10,4 9,6 9,3 15,0 22,0 46,1 111,4 87,7 9

12 2.2. Ympärivuorokautinen asumis- ja laitosmuotoinen hoiva Ympärivuorokautiseen hoivaan on laskettu mukaan tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito sekä terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Ympärivuorokautisen hoivan kattavuus Ympärivuorokautisen hoivan palvelujen piirissä oli keskimäärin 5,5 % Kuusikon kuntien 65 vuotta täyttäneistä. Helsingissä, Turussa ja Tampereella ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli lähes yhtä suuri osuus ikääntyneistä (5,5-5,6 %). Vantaalla osuus oli hieman tätä korkeampi, mutta mukana olivat terveyskeskuksen lyhytaikaishoidossa olleet, joiden osuus vuoden 2004 tiedon perusteella oli noin 0,4 % ikäryhmästä. Tämä huomioiden, olisi myös Vantaalla ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevia 5,7 %. Oulussa ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli 5 % ja Espoossa 4,5 % 65 vuotta täyttäneistä asukkaista. Kuvio 6. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä hoidettavina olleiden 65 vuotta täyttäneiden % osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) 7,00 6,1 * 6,00 5,6 5,6 5,5 5,5 ikävakioitu %-osuus ikäryhmän väestöstä 5,00 4,00 3,00 2,00 4,5 5,0 1,00 0, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pitkäaikaishoito tk-sair 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 0,6 0,3 0,3 0,5 0,8 2,0 2,1 1,8 1,6 1,8 1,3 0,8 0,8 0,6 0,9 0,1 0,2 1,1 1,2 Hoito vanhainkodeissa 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 2,8 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,5 3,7 3,3 3,8 3,6 3,3 3,3 2,8 2,7 Tehostettu palv.as 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,7 2,6 2,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 1,4 1,3 1,3 1,4 Tehostettu palv.as Hoito vanhainkodeissa Pitkäaikaishoito tk-sair * Vantaan terveyskeskushoidossa on vuonna 2005 mukana lyhytaikaishoito, jota ei voitu erottaa Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on viiden viime vuoden aikana lisääntynyt Viisikon kunnissa lähes kolmanneksen ja kustannukset ovat reaalisesti kasvaneet lähes 70 %. Kunnat hankkivat tehostetun palveluasumisen palvelut valtaosin ostopalveluna. Espoossa ja Tampereella ei ollut lainkaan omia tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa % oli ostopalvelua. Turussa kunta tuotti puolet tehostetusta palveluasumisesta. 10

13 Kuvio 7. Tehostetun palveluasumisen palveluasunnoissa asuneiden 65 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 3,0 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 2,0 1,0 1,6 1,5 1,4 1,4 1,7 1,7 1,5 1,6 2,1 2,1 2,0 2,0 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 1,4 1,3 1,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Taulukko 8. Tehostetun palveluasumisen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 16,0 18,8 22,2 22,9 29,4 28,6 83,1 62,6 Espoo 5,6 6,8 8,1 10,3 11,2 9,1 100,6 78,1 Vantaa 6,9 6,9 8,8 9,4 13,0 39,0 89,2 68,0 Turku 4,6 4,4 5,4 5,9 6,7 12,5 45,7 29,4 Tampere 2,7 3,4 5,8 6,1 6,6 8,6 142,6 115,5 Viisikko 35,8 40,3 50,3 54,5 66,9 22,7 86,8 65,8 Oulu 5,2 5,3 0,5 Kuusikko 59,7 72,2 20, Vanhainkotihoito Taulukko 9. Vanhainkotien 65 vuotta täyttäneiden hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos- % ja Helsinki ,1-3,8 Espoo ,1-1,8 Vantaa ,4 17,7 Turku ,6 2,2 Tampere ,6 2,4 Viisikko ,4 0,2 Oulu ,3 Kuusikko ,5 11

14 Taulukko 10. Vanhainkotien 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos -% (abs) (defl) (abs) Helsinki 77,9 85,6 85,4 92,0 97,5 6,0 25,2 11,2 Espoo 11,2 11,5 12,6 16,3 15,4-5,6 36,9 21,6 Vantaa 12,2 13,5 15,5 16,6 16,6 0,0 35,6 20,4 Turku 26,1 27,4 29,2 32,1 33,8 5,3 29,8 15,2 Tampere 35,8 38,7 40,4 45,8 48,5 5,9 35,5 20,3 Viisikko 163,2 176,7 183,1 203,3 211,8 4,2 29,8 15,2 Oulu 20,9 23,0 10,0 Kuusikko 223,7 234,8 5,0 Vanhainkotihoidon hoitopäivien määrä on viime vuosina useimmissa vertailun kaupungeissa pysynyt lähes muuttumattomana. Vantaalla vanhainkodin hoitopäivät ovat lisääntyneet vajaat 20 %. Kaupunkien kustannukset ovat viidessä vuodessa kasvaneet reaalisesti noin % Vanhainkodin pitkäaikaishoito ja lyhytaikaishoito Kuvio 8. Vanhainkodeissa pitkäaikaishoidossa sekä lyhytaikaishoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden % - osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 4 %-osuus ikäryhmän väestöstä 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 3,0 2,9 2,8 2,7 0,1 0,2 0,1 0,1 1,2 1,0 1,2 1,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 2,1 1,9 1,9 1,8 2,7 2,5 2,6 2,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 3,2 3,4 3,3 2,9 2,8 2,9 2,6 2, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pa-hoito La-hoito Vanhainkodin hoitopäivistä vajaat 8 % oli lyhytaikaishoidon hoitopäiviä vuonna Tampereella ja Oulussa lyhytaikaishoidon osuus oli vanhainkotihoidossa hieman muita vertailun kaupunkeja suurempi. 12

15 2.2.4 Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito Taulukko 11. Terveyskeskussairaaloiden 65 vuotta täyttäneiden pitkäaikaishoidon hoitopäivät sekä hoitopäivien muutos -% ja Helsinki ,1-26,7 Espoo ,8-49,9 Vantaa * ,6-10,9 Turku ,6-4,4 Tampere ,4-2,6 Viisikko ,5-16,8 Oulu ,3 Kuusikko ,7 * Vantaalla vuoden 2005 hoitopäivät arvioitu samassa suhteessa kuin vuonna Kaupunkien terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuodeosastoilla tuotettiin alle puolet vanhainkotien tuottamien hoitopäivien määrästä. Pitkäaikaishoidon hoitopäivät terveyskeskuksissa ovat vähentyneet noin 20 % viiden viime vuoden aikana. Kustannukset ovat vastaavana aikana nousseet Viisikossa reaalisesti 6 %. Kuvio 9. Terveyskeskusten vuodeosastoilla pitkäaikaishoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 4 %-osuus ikäryhmän väestöstä ,8 1,61,51,5 1,3 1,11,1 1,0 0,30,3 0,4 0,8 2,3 1,9 2,0 1,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,20,2 1,2 1, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pitkäaikaishoidossa tk-sairaalassa % 65 v. täyttäneistä * Vantaalla vuoden 2005 asiakasmäärässä mukana lyhytaikaishoidon asiakkaat. 13

16 Taulukko 12. Terveyskeskusten vuodeosastojen 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos -% (defl) (abs) (abs) Helsinki 123,8 127,1 128,7 124,9 128,4 2,8 3,7-7,9 Espoo 18,3 19,3 19,9 19,5 20,2 3,7 10,0-2,3 Vantaa 8,2 9,6 9,9 10,4 11,4 9,0 38,7 23,2 Turku 22,7 23,4 26,2 27,3 42,0 54,0 85,0 64,3 Tampere 19,8 21,1 23,2 27,2 28,6 5,1 44,4 28,3 Viisikko 192,9 200,5 207,8 209,9 230,9 10,0 19,7 6,3 Oulu 12,2 12,9 5,3 Kuusikko 221,6 243,5 9,9 Taulukossa 12 ovat mukana sekä terveyskeskusten pitkäaikaishoidon, että lyhytaikaishoidon kustannukset. Useimmat kaupungit eivät ole voineet erottaa niitä toisistaan. Karkeasti voi kuitenkin arvioida, että Kuusikon tasolla runsas puolet kustannuksista olisi lyhytaikaishoidon kustannuksia. Terveyskeskusten hoitopäivät ovat muissa vertailun kaupungeissa vähentyneet, mutta Turussa määrä on lisääntynyt vuonna 2005 tapahtuneen 98 sairaansijan siirron vuoksi. Siirto tehtiin sisätautisairaalasta (esh) vanhusten terveyspalveluihin terveyskeskuksen puolelle. Pitkäaikaissairaanhoidon ostopalveluja lisättiin vuonna 2005 terveystoimessa noin 30 sairaansijalla edelliseen vuoteen verrattaessa, mikä osaltaan kasvatti Turun kustannuksia. Terveyskeskuksen hoitopäivät kokonaisuudessaan ovat vähentyneet tarkastelujaksolla vain Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä hoitopäivät ovat viidessä vuodessa vähentyneet noin 500 kokovuotisen sairaansijan verran ja Espoossa noin 80 sairaansijan verran. Espoossa sairaansijojen vähentyminen johtuu Muuralan sairaalan toiminnan päättymisestä (64 paikkaa). Muissa Viisikon kaupungeissa pitkäaikaishoidon hoitopäivien vähennys on lähes kokonaansiirtynyt lyhytaikaishoidon puolelle. 2.3 Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon avopalvelut Kuvio 10. Perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä ja erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna Käyntejä/ 65+ asukas ,2 2,3 2,6 2,1 2,8 2,0 2,0 2,2 3,1 2,1 2,6 2,5 2,5 2,2 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Perusth. lääkärikäynnit Erikoissairaanhoito, pkl-käynnit 14

17 2.3.2 Terveydenhuollon lyhytaikaiset laitospalvelut Lyhytaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastolla Taulukko 13. Terveyskeskuksen vuodeosastojen 65 vuotta täyttäneiden lyhytaikaishoidon hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos -% ja Helsinki ,4-12,6 Espoo ,9 15,6 Vantaa * ,6 2,7 Turku ,8 276,0 Tampere ,5 5,3 Viisikko ,6-5,0 Oulu ,2 Kuusikko ,8 * Vantaalla vuoden 2005 hoitopäivät arvioitu samassa suhteessa kuin vuonna Turun 98 sairaansijan siirto sisätautisairaalasta vanhusten terveyspalveluihin kaksinkertaisti vuodessa lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrän Turussa. Espoossa Puolarmetsän sairaalan neljän vuodeosaston toiminnan muuttuminen lyhytaikaista kuntoutusta antaviksi osastoiksi lisäsi lyhytaikaishoidon päiviä kolmanneksen. Helsinkiä ja Oulua lukuun ottamatta terveyskeskuksen lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä lisääntyi Kuusikon kunnissa vuonna Kuvio 11. Terveyskeskusten vuodeosastojen lyhytaikaishoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohta vuosina La-hoitopäiviä/asukas 4,0 3,0 2,0 1,0 3,4 3,3 2,4 3,0 1,8 1,8 0,7 1,6 1,9 1,8 3,2 3,1 2,5 2,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko 15

18 Erikoissairaanhoito Taulukko 14. Erikoissairaanhoidon 65 vuotta täyttäneiden lyhytaikaishoidon hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos- % ja Helsinki ,1-3,7 Espoo ,3-10,2 Vantaa ,9 5,3 Turku ,0-19,8 Tampere ,6-11,6 Viisikko ,3-9,8 Oulu ,9 Kuusikko ,4 Kuvio 12. Erikoissairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohta vuonna ,6 3,4 Esh-hoitopäiviä/65+v.asukas ,8 1,9 2,6 2,1 2,5 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Somaattinen esh 05 Psykiatrinen esh 05 Turussa ja Tampereella oli eniten erikoissairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna

19 Kuvio 13. Lyhytaikaisen sairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti v ,0 5,1 4,9 4,4 5,2 5,4 5,2 4,9 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä 65+v. asukasta kohti 4,0 2,0 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Terveysk. Lyhytaikaishoito 05 Somaattinen esh Psykiatrinen esh *Vantaan terveyskeskuksen lyhytaikaishoidon hoitopäivät arvioitu v suhteessa. Yhdistettynä terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon tuottamat lyhytaikaishoidon hoitopäivät, Kuusikon kunnissa ikääntyneet asukkaat käyttivät noin 4,9 lyhytaikaisen sairaanhoidon hoitopäivää vuoden aikana. Taulukko 15. Erikoissairaanhoidon 65 vuotta täyttäneiden kustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos % (abs) (abs) (defl) Helsinki 121,0 132,3 130,3 140,1 146,0 4,2 20,7 7,16 Espoo 26,4 29,3 30,7 31,6 36,7 16,0 38,7 23,20 Vantaa 21,8 24,1 25,9 29,0 32,1 10,6 47,0 30,58 Turku 51,1 55,9 61,0 61,7 60,2-2,4 17,9 4,73 Tampere 47,3 49,6 52,1 53,4 60,9 14,2 28,9 14,50 Viisikko 267,6 291,2 300,0 315,9 336,0 6,4 25,5 11,49 Oulu 26,3 26,9 2,4 Kuusikko 342,1 362,9 6,1 17

20 3 Yhteenvedot 65- ja 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista vuotta täyttäneiden palvelut ja kustannukset vuonna 2005 Kuusikon kaupunkien 65 vuotta täyttäneistä asukkaasta 13,4 % eli noin henkilöä oli säännöllisen kotihoidon, muiden avopalvelujen tai ympärivuorokautisen hoivan piirissä joulukuussa Tämän lisäksi oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa henkilöä. Vanhuspalveluja säännöllisesti saavista oli avopalvelujen piirissä 8 % ( henkilöä) ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä 5,5 % ( henkilöä). Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Oulussa (16,4 %) ja vähiten Espoossa (13,9 %). Oulussa avopalvelujen kattavuus oli selvästi muita vertailun kaupunkeja korkeampi. 65 vuotta täyttäneistä 10 % oli avopalvelujen piirissä, kun osuus oli keskimäärin 8 % ikäryhmästä. Oulussa oli runsaimmin säännöllistä kotihoitoa saavia (ikävakioituna 7,4 % 65 v.) ja lisäksi runsaasti omaishoidontukea saavia. Kotihoitoa saavissa ovat Oulussa mukana yhteisöjen palvelutaloissa asuvat, joille kaupunki tuottaa kotihoidon palvelut. Toinen omaishoidontukea runsaasti käyttävä kunta oli Vantaa. Vantaalla oli lisäksi runsaasti keskiraskaissa palvelutaloissa asuvia muihin vertailun kuntiin verrattuna. Myös Espoossa ja Turussa avopalvelujen kattavuus oli jonkin verran Kuusikon keskimääräistä korkeampi. Näissä kaupungeissa oli runsaasti säännöllistä kotihoitoa saavia (ks. kuvio 14 ja liite 17A). Ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli 65 vuotta täyttäneistä keskimääräistä enemmän Vantaalla (6,1 %), Helsingissä ja Turussa (5,6 %). Ympärivuorokautiseen hoivaan lasketaan mukaan tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito sekä terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoito. Tehostettua palveluasumista oli eniten Vantaalla ja Espoossa. Vanhainkodeissa hoidettavia oli eniten Tampereella ja Oulussa. Terveyskeskusten pitkäaikaishoito oli suhteellisesti runsainta Turussa ja Helsingissä.(ks. kuvio 14 ja liite 17A) Terveydenhuollon lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa olevien osuus joulukuussa 2005 vaihteli Espoon 1,1 % ja Tampereen 1,8 % välillä. Kuvio 14. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2005 (poikkileikkaustieto, ikävakioitu ja ikävakioimaton) % 65 vuotta täyttäneistä 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 (15,3) (12,4) (12,0) (16,7) (15,0) (15,8) Ikävakioimaton väestöosuus 14,5 13,9 14,7 15,7 14,8 16,4 14,9 Lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut Ympärivuorokau tinen hoiva Avopalvelut 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen (0,2-0,4) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskus pa-hoito Terveyskeskus la-hoito Erikoissairaanhoito(hoitopäivistä) A l l t Y ä i k ti h i 18

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 9.9.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.09 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuusikko-työryhmä Vanhuspalvelut Aura Pasila 19.9.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aura Pasila

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko

Lisätiedot

Etukansilehti. Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Etukansilehti. Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Etukansilehti Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Kuusikko muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Kuusikkoon kuuluvat Helsinki,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2014 Kuutostyöskentelyn historia

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2018

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2018 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018 Hanna Ahtiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2019 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2013 Kuusikko-työskentelyn

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 4.6.2008 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 212 Väestömäärät kunnittain/sote-alueittain (Väestörekisterikeskus, rekisteritilanne 31.12.212) 6 5 4 3 2 1 927 45619 39647 43984 37583 34499 5375 25618 4729 28851 18751 37942

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kehitysvammahuollon työryhmä 15.11.2007 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Auri Lyly-Falk Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 3/2018 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010 5 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010. SISÄLTÖ ALKUSANAT... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1 Ikääntynyt väestö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla... 4 2. 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT 2010...

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006 Lasten sijaishuollon työryhmä Aila Kumpulainen 14.6.2007 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2016

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2016 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 Auri Lyly Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 2/2017 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Kehitysvammahuollon työryhmä 22.8.2008 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa ISBN 978-952-213-717-3 Lukijalle 3 4 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiset tiedot kokonaisnettokustannukset vuosina 2016 2017 vuoden

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 28.10.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 28.10.2014

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007 Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen työryhmä Aila Kumpulainen 12.6.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut Maria Pernu @PernuMaria 22.8.2019 Raporttien saatavuus Suomen Kuntaliitto ry:n kotisivuston Sosiaali- ja terveysasioiden alta löytyy Tilastot ja erillisselvitykset.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (7) 290 Kuusikkovertailut päihdehuollon, vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen osalta HEL 2013-010787 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi päihdehuollon, vammaispalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen?

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Joonas Sakki, tutkija RAI-seminaari 4.4.2013 4.4.2013 Joonas Sakki, Ikäihmisten

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2003

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2003 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2003 Lasten sijaishuollon Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.7. 2004 Julkaisija: Kuusikko-työryhmä Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2017 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 11.12.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

2 Vammaisten palvelut

2 Vammaisten palvelut Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Vammaisten palvelut... 2 2.1 Henkilökohtainen apu... 2 2.2 Kuljetuspalvelut... 3 2.3 Ympärivuorokautiset asumispalvelut... 4 3 Aikuissosiaalityö... 6 3.1 Aikuissosiaalityön palvelut

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi 1 Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 2 Länsi-Pohjan 75-84 vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2010

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2013 1 (6) 9 Kuusikkovertailut kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja toimeentulotuen osalta HEL 2013-012494 T 00 01 01 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tiedoksi

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (päivitetty )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (päivitetty ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna (päivitetty 8.6.2018) Lastensuojeluasian vireille tulo kuutoskaupungeissa vuonna Lastensuojeluilmoitukset 16 311 7 879

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi Luvussa tarkastellaan Kirkkonummea omana alueenaan tilastojen valossa

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006 Toimeentulotuen työryhmä Aila Kumpulainen 26.6.2007/19.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAPROFIILI

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAPROFIILI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAPROFIILI Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O-kärkihanke) 21.6.2018 1 1. PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI 21.6.2018 2 PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI

Lisätiedot

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty Palvelut Minna Joensuu/ n kaupunki minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty 5.3.2018 Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja -etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus

Lisätiedot