KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005"

Transkriptio

1 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen

2 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN Edita Oy Ab 2006 Helsinki

3 Kuusikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, kirjoittanut Aila Kumpulainen Nimike Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2005 Julkaisija (virasto tai laitos) Helsingin sosiaalivirasto ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto, Turun sosiaalikeskus ja terveysvirasto, Tampereen sosiaali- ja terveystoimi, Oulun sosiaali- ja terveystoimi Sarja nimike Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Julkaisuaika 11/2006 Sivumäärä, liitteet 40 sivua +liitteet Osanumero 3/2006 ISSN-numero Kieli Suomi Tiivistelmä Kuusikon kaupunkien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa ja Oulu) 65 vuotta täyttäneistä asukkaista 13,4 % eli noin henkilöä oli säännöllisen kotihoidon, muiden avopalvelujen tai ympärivuorokautisen hoivan piirissä joulukuussa Avopalvelujen piirissä heistä oli 8 % ( henkilöä) ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä 5,5 % ( henkilöä). Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Oulussa (16,4 %) ja vähiten Espoossa (13,9 %). 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kului vuonna 2005 Kuusikon kaupungeissa runsaat miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusten reaalinen kasvu edellisestä vuodesta oli 3,3 %. Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ikävakioidut kustannukset olivat Kuusikon kaupungeissa vuonna 2005 keskimäärin euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Ikävakioituna tarkasteltaessa kustannukset olivat alhaisimmat Turussa ja Espoossa, joissa käytettiin runsaat euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Eniten palvelujen tuottamiseen käytettiin Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa noin euroa. Tampereella käytettiin euroa. Asiasanat Vanhukset, vanhuspalvelut, kustannukset, kuntavertailu Tiedustelut Työryhmän jäsenet, liite 20 Myynti Jakelu

4 1 Johdanto Yleistä Vanhusväestö Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain vuosina Avopalvelut Kotihoito Omaishoidon tuki Keskiraskas palveluasuminen Ympärivuorokautinen asumis- ja laitosmuotoinen hoiva Ympärivuorokautisen hoivan kattavuus Tehostettu palveluasuminen Vanhainkotihoito Vanhainkodin pitkäaikaishoito ja lyhytaikaishoito Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon avopalvelut Terveydenhuollon lyhytaikaiset laitospalvelut Lyhytaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastolla Erikoissairaanhoito Yhteenvedot 65- ja 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista vuotta täyttäneiden palvelut ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelurakenteen ja kustannusten kehitys Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista Pohdintaa kuntien palvelurakenteesta ja kustannuksista Tilastojen tarkastelua Palvelurakenne ja kustannukset Havaintoja eri kaupunkien vanhusten palvelujen käytöstä ja kustannuksista Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu...38 Liitteet Kuviot Taulukot 2

5 1 Johdanto 1.1 Yleistä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Turku ovat vertailleet 65 vuotta täyttäneen väestön käyttämiä kunnan järjestämiä (kuntien tuottamia tai ostamia) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niiden kustannuksista vuosittain vuodesta 1995 alkaen. Oulu tuli mukaan työhön vuonna Raportissa käytetään käsitteitä Viisikko ja Kuusikko. Viisikkoon luetaan vertailussa alusta lähtien mukana olleet viisi suurinta kaupunkia ja Kuusikkoon Oulu näiden kaupunkien lisäksi. Raportissa tarkastellaan kahden ikäryhmän, 65 - ja 75 vuotta täyttäneiden, palvelujen käyttöä ja kustannuksia. Pääpaino on palvelurakenteen tarkastelulla. Yksittäisten palvelujen kehitystä on kuvattu palvelujen kattavuuden, suoritemäärän ja kustannusten määrän kehityksellä. Ajallisia vertailuja tehdään viiden suurimman kaupungin osalta vuodesta 2001 vuoteen Aiempien vuosien kustannukset on muunnettu vuoden 2005 arvoon käyttäen julkisten menojen hintaindeksiä sosiaali- ja terveystoimelle. Asukaskohtaiset kustannukset on suhteutettu 65 ja 75 vuotta täyttäneen väestön määrään Ikävakiointia käytetään 65 vuotta täyttäneiden asukaskohtaisten kustannusten sekä palvelurakenteen vertailussa. Ikävakioinnin avulla on mahdollista vertailla erilaisen vanhusväestön ikärakenteen omaavia kaupunkeja tasapuolisemmin. 75 vuotta täyttäneiden osalta ikävakiointia ei ole käytetty, sillä erot vanhimpien ikäryhmien osuuksissa eivät ole niin suuret, että se vaikuttaisi merkittävästi tuloksiin. 1.2 Vanhusväestö Vuodenvaihteessa Kuusikon kaupunkien väestöstä 13 % oli täyttänyt 65 vuotta ja 6 % oli täyttänyt 75 vuotta. Suhteellisesti eniten ikääntyneitä oli Turussa, jonka väestöstä lähes 17 % oli täyttänyt 65 vuotta ja runsas 2 % täyttänyt 85 vuotta. Espoossa, Vantaalla ja Oulussa ikääntynyttä väestöä oli vähemmän kuin Kuusikon kaupungeissa keskimäärin. Kuuden suurimman kaupungin 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viidessä vuodessa ( ) kasvanut henkilöllä (9,1 %). Taulukko 1. Kuusikon kaupunkien väestö ja ikääntyneidenosuus väestöstä vv Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Koko väestö vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Ikääntyneiden osuus (%) koko väestöstä Koko väestö vuotta täyttäneet 13,9 9,5 9,9 16,9 15,1 11,7 13,0 75 vuotta täyttäneet 6,7 3,9 3,5 8,5 7,2 5,3 6,0 85 vuotta täyttäneet 1,8 0,8 0,7 2,1 1,7 1,1 1,5 Ikääntyneen väestön sisäinen ikärakenne (%) 65 vuotta täyttäneet vuotiaat 52,0 59,2 64,5 49,6 52,7 55,0 54, vuotiaat 35,1 32,3 28,8 38,1 36,2 35,3 34,8 85 vuotta täyttäneet 12,9 8,5 6,7 12,3 11,1 9,7 11,2 3

6 2 Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain vuosina Palvelut käsitellään ryhmiteltynä vanhusten avopalveluihin, ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin. 2.1 Avopalvelut Kotihoito Kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) on raportissa käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Turussa kotihoidon palvelut on jaettu sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen. Helsingissä, jossa Turun lailla on yhä erillinen sosiaali- ja terveystoimi, kotihoito on sijoitettu terveyskeskuksen alaisuuteen lähtien. Raportissa kotihoidon tarkastelutapa on muuttunut myös siten, että kotihoidosta kunnallisiin palvelutaloihin annetut palvelut eivät enää ole mukana kotihoidossa. Kotihoidon palvelujen järjestely kuntien organisaatioissa on käytännössä tuonut muutoksia myös kerättyjen tietojen sisältöön. Turun kotisairaanhoidon säännöllisiä palveluja saaneiden asiakkaiden määrä tarkentui ja sen myötä kotihoidon asiakasmäärä kasvoi. Lisäksi kotisairaanhoidon uudelleenjärjestely on vähentänyt Turun kotisairaanhoidon käyntimäärää. Edellä mainituista syistä Kuusikon kotihoidon vuoden 2005 suorite- ja kustannustiedot eivät ole suoraan verrattavissa aikaisempiin vuosiin. Kuvio 1. Säännöllisen kotihoidon palveluja saaneet 65 vuotta täyttäneet, %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 10 %-osuus 65 vuotta täyttäneistä ,6 5,7 5,3 5,3 5,1 2,8 7,0 7,3 5,2 6,0 7,1 5,8 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko *Vantaan kotihoidon kattavuuden aleneminen johtuu palvelutalojen kotihoidon siirrosta palveluasumisen tietoihin. * *Turun vuoden 2005 aineiston sisältö poikkeaa aiempiin vuosiin verrattuna Säännöllisen kotihoidon kattavuus pysyi Kuusikon kunnissa kokonaisuudessaan edellisen vuoden tasolla. Useissa kunnissa kotihoidon kattavuus on kuitenkin hieman noussut. Vantaalla tapahtunut suuri muutos selittyy palvelutaloihin annettujen palvelujen poistamisesta kotihoidon luvuista. 4

7 Taulukko 2. Säännöllisen kotihoidon 65 vuotta täyttäneet asiakkaat joulukuussa (poikkileikkaustieto) sekä muutos -% ja Helsinki ,5-25,1 Espoo ,1 11,4 Vantaa ,4-35,2 Turku * ,9 7,4 Tampere ,8 16,3 Viisikko ,1-10,9 Oulu ,4 Kuusikko ,6 * Turun vuoden 2005 aineisto poikkeaa aiempiin vuosiin verrattuna Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä pysyi vuonna 2005 lähes edellisen vuoden tasolla, vaikka kunnallisissa palvelutaloissa asuvat poistettiin säännöllisen kotihoidon asiakasmääristä. Espoossa ja Turussa kotihoidon asiakasmäärä jopa kasvoi. Turun osalta kattavuuden nousu selittyy vuoden 2005 käytössä olleen aineiston poikkeavuudella aiempiin aineistoihin verrattaessa. Ainoastaan Vantaalla palvelutaloissa asuvien asiakkaiden poisto näkyi runsaan 200 asiakkaan vähenemisenä. Taulukko 3. Kotihoidon 65 vuotta täyttäneiden luo tehdyt käynnit vuosina sekä muutos -% ja Helsinki ,4-28,6 Espoo ,3-25,4 Vantaa ,5-36,1 Turku ,6-10,2 Tampere ,0 9,4 Viisikko ,3-20,2 Oulu ,5 Kuusikko ,6 Kotihoidon käyntimäärä on viiden viime vuoden aikana vähentynyt noin viidenneksen. Osan vähennyksestä selittää palvelutaloissa asuvien käyntien poistuminen käynneistä vuonna Käyntimäärä väheni vuonna 2005 Tamperetta lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Turussa kotisairaanhoidon käyntimäärän vähenemiseen vaikutti osaltaan sairaanhoidon vastaanottotoiminnan portaittainen lakkauttaminen vuosien 2004 ja 2005 aikana sekä ajallisesti pitkän työpanoksen vaativien potilaiden suuri määrä. Lisäksi käyntimääriä vähensi yöpartion toisen parin siirtyminen sosiaalikeskuksen palvelutaloihin vuoden 2005 alusta, jolloin kotisairaanhoidon yöhoito ei enää hoitanut palvelutalojen asukkaita. 5

8 Taulukko 4. Kotihoidon 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 65,6 74,8 74,4 66,5 65,4-1,63-0,3-11,5 Espoo 10,9 12,0 12,8 13,7 12,7-7,05 16,9 3,8 Vantaa 8,9 10,3 10,6 11,3 8,1-28,71-9,3-19,5 Turku 19,8 20,3 20,8 22,6 23,7 4,48 19,2 5,8 Tampere 17,9 18,6 20,2 20,5 22,4 9,42 25,3 11,2 Viisikko 123,2 137,2 138,8 134,7 132,3-1,75 7,4-4,6 Oulu 13,7 14,5 5,40 Kuusikko 148,4 146,8-1,09 Kotihoidon kustannukset ovat viiden viime vuoden aikana kasvaneet reaalisesti Helsinkiä ja Vantaata lukuun ottamatta muissa kunnissa noin 4-11 %. Palveluasumiseen siirretty osuus kotihoidon kustannuksista selittää Helsingin ja Vantaan kustannusten alenemisen. Turussa, Tampereella ja Oulussa kotihoidon kustannukset kasvoivat myös vuonna Kuvio 2. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat (kaikki, myös alle 65v) joulukuussa annetun avun määrän mukaan, % asiakkaista eri luokissa (poikkileikkaustieto) %-osuus asiakkaista 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 55,7 21,93 13,2 9,2 60,0 19,9 12,0 8,1 61,5 18,5 12,3 7,7 64,4 18,54 10,8 6,3 66,9 15,0 12,9 4,3 0,9 12,7 3,9 0,4 66,0 17,0 49,5 25,08 15,5 8,0 1,9 51,0 22,5 18,2 6,1 2,2 52,7 19,4 16,9 8,7 2,3 45,7 17,98 22,3 11,6 2,5 53,7 21,74 18,3 6,0 0,2 59,0 19,5 16,8 4,5 0,2 39,8 20,45 19,9 12,4 7,4 46,7 23,5 16,2 9,7 3,9 51,5 23,1 14,5 6,0 4,9 47,0 19,4 18,8 9,8 4,9 46,9 21,0 20,2 11,0 0,8 0 % Helsinki* Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu 10h/kk 11-20h/kk 21-40h/kk 41-80h/kk yli 80h/kk * Helsingin kotihoidosta ei saa eroteltua yli 80 tuntia kuukaudessa apua saavia. Useissa kunnissa on tavoitteena ollut kohdentaa kotihoidonpalveluja ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluja tarvitseville asiakkaille. Annetun kodinhoitoavun tuntimäärää kuvaavassa tilastossa ainoa asiakasryhmä, joka on kasvattanut osuuttaan, on alle 10 tuntia apua kuukaudessa saavat. Helsingissä ja Espoossa alle 10 tuntia apua saavien määrän kasvua selittävät kotihoidon lyhyet käynnit huonokuntoisilla asiakkailla, joille osa palveluista on järjestetty tukipalveluina (ateria-, turva-, sauna-, siivous- ja kauppapalvelut) Lisäksi Espoossa alle 10 tuntia säännöllistä kotihoidon apua saaviin kuuluvat ne omaishoidon tukea saavat asiakkaat, jotka ovat käyttäneet mahdollisuutta saada maksuttomia kotihoidonkäyntejä neljä tuntia kuukaudessa. 6

9 2.1.2 Omaishoidon tuki Kuusikon kunnissa on viime vuosina pyritty lisäämään omaishoidontukea vanhusten hoidossa. Asiakasmäärä onkin viiden viime vuoden aikana lisääntynyt lähes 40 % ja kustannukset kasvaneet runsaan 20 %. Omaishoidontuen kustannuksiin eivät useimmissa kunnissa sisälly kaikki kuluerät. Esim. hoitajien vapaapäivistä johtuvat kustannukset ovat useimmilla kunnilla mukana vain osittain: jos hoitajien vapaapäivän sijaistus hoidetaan kunnallisissa yksiköissä, menevät kustannukset usein kyseisen yksikön kustannuksiin. Taulukko 5. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat joulukuussa (poikkileikkaustieto) sekä muutos -% ja Helsinki ,3 48,8 Espoo ,9 60,4 Vantaa ,4 47,0 Turku ,3 45,6 Tampere ,7-16,0 Viisikko ,6 39,4 Oulu ,2 Kuusikko ,7 Taulukko 6. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 6,4 6,5 7,2 7,2 7,9 10,16 22,9 9,2 Espoo 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 14,09 90,1 68,8 Vantaa 1,1 1,4 1,7 1,9 2,0 6,60 75,5 55,8 Turku 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 23,15 50,0 33,2 Tampere 1,8 2,0 2,2 2,5 2,5-2,26 37,0 21,7 Viisikko 11,4 12,2 13,6 14,4 15,7 9,40 37,4 22,0 Oulu 1,9 2,2 15,51 Kuusikko 16,3 17,9 10,13 7

10 Kuvio 3. Omaishoidontuen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 3,0 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 2,0 1,0 1,7 1,5 1,6 1,3 1,0 1,0 0,7 0,8 2,3 2,3 2,1 2,0 1,4 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 2,5 2,4 1,5 1,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Kuvio 4. Omaishoidontuen hoitopalkkioluokat Kuusikon kaupungeissa vuonna Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere* , Oulu VI eur V eur IV eur III eur II eur I eur *Tampereen korvausluokat on laskettu keskiarvona luokan ala- ja ylärajasta. Myös Tampereella on ylin korvausluokka, jonka alaraja on 840 euroa kuukaudessa. Laki omaishoidontuesta (937/2005) astui voimaan Uudessa omaishoidontukilaissa mm. täsmennettiin omaishoidontuen myöntämisedellytyksiä, määriteltiin alin korvausluokka (300 eur/kk) sekä korotettu maksuluokka (600 eur/kk) ja säädettiin korotetun maksuluokan käyttämisen ehtoja. Kuusikon kaupungeilla on jo vuosia ollut käytössä uudessa laissa säädettyä korotettua korvausluokkaa korkeampi erityiskorvausluokka, suuruudeltaan yli euroa. Joillakin kunnilla on myös ollut käytössään korvausluokkia, jotka jäävät alle säädetyn 300 euron minimikorvauksen. Myös uusi laki sallii alinta korvausluokkaa alhaisemman korvauksen käyttämisen silloin, kun 8

11 omaishoitaja tätä pyytää. Lisäksi minimikorvauksen määrä voidaan alittaa kahden edellytyksen täyttyessä yhtä aikaa. Ensinnä hoidon sitovuuden tulee olla vähäisempää kuin mikä oikeuttaa lakisääteisen vapaan (4 1 mom) pitämiseen. Lisäksi hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla vähäistä Keskiraskas palveluasuminen Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä asuvien määrä on viitenä viime vuonna vähentynyt samaan aikaan kuin tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut. Vantaalla vuonna 2005 tapahtunut suuri asiakasmäärän ja kustannusten kasvu johtuu kotihoidon muuttuneesta tarkastelusta. Kuusikon palveluasumisen määrittelyn mukaan (henkilökuntaa/asukas) Vantaalla ei ole kevyttä palveluasumista. Siitä huolimatta joissakin palvelutaloissa on asukkaita, jotka eivät saa palveluja. Myös nämä asiakkaat ovat kuitenkin mukana keskiraskaan palveluasumisen luvuissa tänä vuonna. Helsinki ja Vantaa tuottivat itse valtaosan kuntansa keskiraskaasta palveluasumisesta. Tampere osti kaikki palvelut ja Espoo sekä Turku hankkivat suurimman osan keskiraskaasta palveluasumisesta ostopalveluna. Oulussa on runsaasti eri yhteisöjen ylläpitämää palveluasumista, mutta kaupunki antaa näihin ainoastaan kotihoidon palveluja. Kuvio 5. Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä asuneiden 65 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 3,0 2,0 1,0 0,0 1,52 1,41 1,11 1,08 1,15 1,03 1,02 1,02 0,93 0,92 0,90 0,93 0,74 0,74 0,79 0,80 0,70 0,76 0,60 0,61 0,53 0,58 0,56 0,48 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Taulukko 7. Keskiraskaan palveluasumisen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos - % (abs) (abs) (defl) Helsinki 4,6 4,3 2,7 7,2 9,7 35,0 108,0 84,7 Espoo 2,3 1,9 2,3 2,6 3,6 36,2 59,4 41,6 Vantaa 1,1 1,0 0,9 1,2 4,7 281,9 315,4 268,9 Turku 1,4 1,1 1,2 1,4 1,5 5,1 5,4-6,4 Tampere 0,9 1,3 2,2 2,6 2,5-3,7 165,4 135,6 Viisikko 10,4 9,6 9,3 15,0 22,0 46,1 111,4 87,7 9

12 2.2. Ympärivuorokautinen asumis- ja laitosmuotoinen hoiva Ympärivuorokautiseen hoivaan on laskettu mukaan tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito sekä terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Ympärivuorokautisen hoivan kattavuus Ympärivuorokautisen hoivan palvelujen piirissä oli keskimäärin 5,5 % Kuusikon kuntien 65 vuotta täyttäneistä. Helsingissä, Turussa ja Tampereella ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli lähes yhtä suuri osuus ikääntyneistä (5,5-5,6 %). Vantaalla osuus oli hieman tätä korkeampi, mutta mukana olivat terveyskeskuksen lyhytaikaishoidossa olleet, joiden osuus vuoden 2004 tiedon perusteella oli noin 0,4 % ikäryhmästä. Tämä huomioiden, olisi myös Vantaalla ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevia 5,7 %. Oulussa ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli 5 % ja Espoossa 4,5 % 65 vuotta täyttäneistä asukkaista. Kuvio 6. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä hoidettavina olleiden 65 vuotta täyttäneiden % osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) 7,00 6,1 * 6,00 5,6 5,6 5,5 5,5 ikävakioitu %-osuus ikäryhmän väestöstä 5,00 4,00 3,00 2,00 4,5 5,0 1,00 0, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pitkäaikaishoito tk-sair 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 0,6 0,3 0,3 0,5 0,8 2,0 2,1 1,8 1,6 1,8 1,3 0,8 0,8 0,6 0,9 0,1 0,2 1,1 1,2 Hoito vanhainkodeissa 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 2,8 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,5 3,7 3,3 3,8 3,6 3,3 3,3 2,8 2,7 Tehostettu palv.as 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,7 2,6 2,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 1,4 1,3 1,3 1,4 Tehostettu palv.as Hoito vanhainkodeissa Pitkäaikaishoito tk-sair * Vantaan terveyskeskushoidossa on vuonna 2005 mukana lyhytaikaishoito, jota ei voitu erottaa Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on viiden viime vuoden aikana lisääntynyt Viisikon kunnissa lähes kolmanneksen ja kustannukset ovat reaalisesti kasvaneet lähes 70 %. Kunnat hankkivat tehostetun palveluasumisen palvelut valtaosin ostopalveluna. Espoossa ja Tampereella ei ollut lainkaan omia tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa % oli ostopalvelua. Turussa kunta tuotti puolet tehostetusta palveluasumisesta. 10

13 Kuvio 7. Tehostetun palveluasumisen palveluasunnoissa asuneiden 65 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 3,0 65+ asiakkaat %vastaavasta väestöstä 2,0 1,0 1,6 1,5 1,4 1,4 1,7 1,7 1,5 1,6 2,1 2,1 2,0 2,0 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 1,4 1,3 1,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Taulukko 8. Tehostetun palveluasumisen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset (miljoonaa euroa) vuosina sekä muutos -% (abs) (abs) (defl) Helsinki 16,0 18,8 22,2 22,9 29,4 28,6 83,1 62,6 Espoo 5,6 6,8 8,1 10,3 11,2 9,1 100,6 78,1 Vantaa 6,9 6,9 8,8 9,4 13,0 39,0 89,2 68,0 Turku 4,6 4,4 5,4 5,9 6,7 12,5 45,7 29,4 Tampere 2,7 3,4 5,8 6,1 6,6 8,6 142,6 115,5 Viisikko 35,8 40,3 50,3 54,5 66,9 22,7 86,8 65,8 Oulu 5,2 5,3 0,5 Kuusikko 59,7 72,2 20, Vanhainkotihoito Taulukko 9. Vanhainkotien 65 vuotta täyttäneiden hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos- % ja Helsinki ,1-3,8 Espoo ,1-1,8 Vantaa ,4 17,7 Turku ,6 2,2 Tampere ,6 2,4 Viisikko ,4 0,2 Oulu ,3 Kuusikko ,5 11

14 Taulukko 10. Vanhainkotien 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos -% (abs) (defl) (abs) Helsinki 77,9 85,6 85,4 92,0 97,5 6,0 25,2 11,2 Espoo 11,2 11,5 12,6 16,3 15,4-5,6 36,9 21,6 Vantaa 12,2 13,5 15,5 16,6 16,6 0,0 35,6 20,4 Turku 26,1 27,4 29,2 32,1 33,8 5,3 29,8 15,2 Tampere 35,8 38,7 40,4 45,8 48,5 5,9 35,5 20,3 Viisikko 163,2 176,7 183,1 203,3 211,8 4,2 29,8 15,2 Oulu 20,9 23,0 10,0 Kuusikko 223,7 234,8 5,0 Vanhainkotihoidon hoitopäivien määrä on viime vuosina useimmissa vertailun kaupungeissa pysynyt lähes muuttumattomana. Vantaalla vanhainkodin hoitopäivät ovat lisääntyneet vajaat 20 %. Kaupunkien kustannukset ovat viidessä vuodessa kasvaneet reaalisesti noin % Vanhainkodin pitkäaikaishoito ja lyhytaikaishoito Kuvio 8. Vanhainkodeissa pitkäaikaishoidossa sekä lyhytaikaishoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden % - osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 4 %-osuus ikäryhmän väestöstä 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 3,0 2,9 2,8 2,7 0,1 0,2 0,1 0,1 1,2 1,0 1,2 1,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 2,1 1,9 1,9 1,8 2,7 2,5 2,6 2,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 3,2 3,4 3,3 2,9 2,8 2,9 2,6 2, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pa-hoito La-hoito Vanhainkodin hoitopäivistä vajaat 8 % oli lyhytaikaishoidon hoitopäiviä vuonna Tampereella ja Oulussa lyhytaikaishoidon osuus oli vanhainkotihoidossa hieman muita vertailun kaupunkeja suurempi. 12

15 2.2.4 Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito Taulukko 11. Terveyskeskussairaaloiden 65 vuotta täyttäneiden pitkäaikaishoidon hoitopäivät sekä hoitopäivien muutos -% ja Helsinki ,1-26,7 Espoo ,8-49,9 Vantaa * ,6-10,9 Turku ,6-4,4 Tampere ,4-2,6 Viisikko ,5-16,8 Oulu ,3 Kuusikko ,7 * Vantaalla vuoden 2005 hoitopäivät arvioitu samassa suhteessa kuin vuonna Kaupunkien terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuodeosastoilla tuotettiin alle puolet vanhainkotien tuottamien hoitopäivien määrästä. Pitkäaikaishoidon hoitopäivät terveyskeskuksissa ovat vähentyneet noin 20 % viiden viime vuoden aikana. Kustannukset ovat vastaavana aikana nousseet Viisikossa reaalisesti 6 %. Kuvio 9. Terveyskeskusten vuodeosastoilla pitkäaikaishoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 4 %-osuus ikäryhmän väestöstä ,8 1,61,51,5 1,3 1,11,1 1,0 0,30,3 0,4 0,8 2,3 1,9 2,0 1,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,20,2 1,2 1, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Pitkäaikaishoidossa tk-sairaalassa % 65 v. täyttäneistä * Vantaalla vuoden 2005 asiakasmäärässä mukana lyhytaikaishoidon asiakkaat. 13

16 Taulukko 12. Terveyskeskusten vuodeosastojen 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos -% (defl) (abs) (abs) Helsinki 123,8 127,1 128,7 124,9 128,4 2,8 3,7-7,9 Espoo 18,3 19,3 19,9 19,5 20,2 3,7 10,0-2,3 Vantaa 8,2 9,6 9,9 10,4 11,4 9,0 38,7 23,2 Turku 22,7 23,4 26,2 27,3 42,0 54,0 85,0 64,3 Tampere 19,8 21,1 23,2 27,2 28,6 5,1 44,4 28,3 Viisikko 192,9 200,5 207,8 209,9 230,9 10,0 19,7 6,3 Oulu 12,2 12,9 5,3 Kuusikko 221,6 243,5 9,9 Taulukossa 12 ovat mukana sekä terveyskeskusten pitkäaikaishoidon, että lyhytaikaishoidon kustannukset. Useimmat kaupungit eivät ole voineet erottaa niitä toisistaan. Karkeasti voi kuitenkin arvioida, että Kuusikon tasolla runsas puolet kustannuksista olisi lyhytaikaishoidon kustannuksia. Terveyskeskusten hoitopäivät ovat muissa vertailun kaupungeissa vähentyneet, mutta Turussa määrä on lisääntynyt vuonna 2005 tapahtuneen 98 sairaansijan siirron vuoksi. Siirto tehtiin sisätautisairaalasta (esh) vanhusten terveyspalveluihin terveyskeskuksen puolelle. Pitkäaikaissairaanhoidon ostopalveluja lisättiin vuonna 2005 terveystoimessa noin 30 sairaansijalla edelliseen vuoteen verrattaessa, mikä osaltaan kasvatti Turun kustannuksia. Terveyskeskuksen hoitopäivät kokonaisuudessaan ovat vähentyneet tarkastelujaksolla vain Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä hoitopäivät ovat viidessä vuodessa vähentyneet noin 500 kokovuotisen sairaansijan verran ja Espoossa noin 80 sairaansijan verran. Espoossa sairaansijojen vähentyminen johtuu Muuralan sairaalan toiminnan päättymisestä (64 paikkaa). Muissa Viisikon kaupungeissa pitkäaikaishoidon hoitopäivien vähennys on lähes kokonaansiirtynyt lyhytaikaishoidon puolelle. 2.3 Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon avopalvelut Kuvio 10. Perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä ja erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna Käyntejä/ 65+ asukas ,2 2,3 2,6 2,1 2,8 2,0 2,0 2,2 3,1 2,1 2,6 2,5 2,5 2,2 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Perusth. lääkärikäynnit Erikoissairaanhoito, pkl-käynnit 14

17 2.3.2 Terveydenhuollon lyhytaikaiset laitospalvelut Lyhytaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastolla Taulukko 13. Terveyskeskuksen vuodeosastojen 65 vuotta täyttäneiden lyhytaikaishoidon hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos -% ja Helsinki ,4-12,6 Espoo ,9 15,6 Vantaa * ,6 2,7 Turku ,8 276,0 Tampere ,5 5,3 Viisikko ,6-5,0 Oulu ,2 Kuusikko ,8 * Vantaalla vuoden 2005 hoitopäivät arvioitu samassa suhteessa kuin vuonna Turun 98 sairaansijan siirto sisätautisairaalasta vanhusten terveyspalveluihin kaksinkertaisti vuodessa lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrän Turussa. Espoossa Puolarmetsän sairaalan neljän vuodeosaston toiminnan muuttuminen lyhytaikaista kuntoutusta antaviksi osastoiksi lisäsi lyhytaikaishoidon päiviä kolmanneksen. Helsinkiä ja Oulua lukuun ottamatta terveyskeskuksen lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä lisääntyi Kuusikon kunnissa vuonna Kuvio 11. Terveyskeskusten vuodeosastojen lyhytaikaishoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohta vuosina La-hoitopäiviä/asukas 4,0 3,0 2,0 1,0 3,4 3,3 2,4 3,0 1,8 1,8 0,7 1,6 1,9 1,8 3,2 3,1 2,5 2,4 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko 15

18 Erikoissairaanhoito Taulukko 14. Erikoissairaanhoidon 65 vuotta täyttäneiden lyhytaikaishoidon hoitopäivät vuosina sekä hoitopäivien muutos- % ja Helsinki ,1-3,7 Espoo ,3-10,2 Vantaa ,9 5,3 Turku ,0-19,8 Tampere ,6-11,6 Viisikko ,3-9,8 Oulu ,9 Kuusikko ,4 Kuvio 12. Erikoissairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohta vuonna ,6 3,4 Esh-hoitopäiviä/65+v.asukas ,8 1,9 2,6 2,1 2,5 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Somaattinen esh 05 Psykiatrinen esh 05 Turussa ja Tampereella oli eniten erikoissairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna

19 Kuvio 13. Lyhytaikaisen sairaanhoidon hoitopäiviä 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti v ,0 5,1 4,9 4,4 5,2 5,4 5,2 4,9 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä 65+v. asukasta kohti 4,0 2,0 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Terveysk. Lyhytaikaishoito 05 Somaattinen esh Psykiatrinen esh *Vantaan terveyskeskuksen lyhytaikaishoidon hoitopäivät arvioitu v suhteessa. Yhdistettynä terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon tuottamat lyhytaikaishoidon hoitopäivät, Kuusikon kunnissa ikääntyneet asukkaat käyttivät noin 4,9 lyhytaikaisen sairaanhoidon hoitopäivää vuoden aikana. Taulukko 15. Erikoissairaanhoidon 65 vuotta täyttäneiden kustannukset vuosina (miljoonaa euroa) sekä muutos % (abs) (abs) (defl) Helsinki 121,0 132,3 130,3 140,1 146,0 4,2 20,7 7,16 Espoo 26,4 29,3 30,7 31,6 36,7 16,0 38,7 23,20 Vantaa 21,8 24,1 25,9 29,0 32,1 10,6 47,0 30,58 Turku 51,1 55,9 61,0 61,7 60,2-2,4 17,9 4,73 Tampere 47,3 49,6 52,1 53,4 60,9 14,2 28,9 14,50 Viisikko 267,6 291,2 300,0 315,9 336,0 6,4 25,5 11,49 Oulu 26,3 26,9 2,4 Kuusikko 342,1 362,9 6,1 17

20 3 Yhteenvedot 65- ja 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista vuotta täyttäneiden palvelut ja kustannukset vuonna 2005 Kuusikon kaupunkien 65 vuotta täyttäneistä asukkaasta 13,4 % eli noin henkilöä oli säännöllisen kotihoidon, muiden avopalvelujen tai ympärivuorokautisen hoivan piirissä joulukuussa Tämän lisäksi oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa henkilöä. Vanhuspalveluja säännöllisesti saavista oli avopalvelujen piirissä 8 % ( henkilöä) ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä 5,5 % ( henkilöä). Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Oulussa (16,4 %) ja vähiten Espoossa (13,9 %). Oulussa avopalvelujen kattavuus oli selvästi muita vertailun kaupunkeja korkeampi. 65 vuotta täyttäneistä 10 % oli avopalvelujen piirissä, kun osuus oli keskimäärin 8 % ikäryhmästä. Oulussa oli runsaimmin säännöllistä kotihoitoa saavia (ikävakioituna 7,4 % 65 v.) ja lisäksi runsaasti omaishoidontukea saavia. Kotihoitoa saavissa ovat Oulussa mukana yhteisöjen palvelutaloissa asuvat, joille kaupunki tuottaa kotihoidon palvelut. Toinen omaishoidontukea runsaasti käyttävä kunta oli Vantaa. Vantaalla oli lisäksi runsaasti keskiraskaissa palvelutaloissa asuvia muihin vertailun kuntiin verrattuna. Myös Espoossa ja Turussa avopalvelujen kattavuus oli jonkin verran Kuusikon keskimääräistä korkeampi. Näissä kaupungeissa oli runsaasti säännöllistä kotihoitoa saavia (ks. kuvio 14 ja liite 17A). Ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli 65 vuotta täyttäneistä keskimääräistä enemmän Vantaalla (6,1 %), Helsingissä ja Turussa (5,6 %). Ympärivuorokautiseen hoivaan lasketaan mukaan tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito sekä terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoito. Tehostettua palveluasumista oli eniten Vantaalla ja Espoossa. Vanhainkodeissa hoidettavia oli eniten Tampereella ja Oulussa. Terveyskeskusten pitkäaikaishoito oli suhteellisesti runsainta Turussa ja Helsingissä.(ks. kuvio 14 ja liite 17A) Terveydenhuollon lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa olevien osuus joulukuussa 2005 vaihteli Espoon 1,1 % ja Tampereen 1,8 % välillä. Kuvio 14. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2005 (poikkileikkaustieto, ikävakioitu ja ikävakioimaton) % 65 vuotta täyttäneistä 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 (15,3) (12,4) (12,0) (16,7) (15,0) (15,8) Ikävakioimaton väestöosuus 14,5 13,9 14,7 15,7 14,8 16,4 14,9 Lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut Ympärivuorokau tinen hoiva Avopalvelut 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen (0,2-0,4) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskus pa-hoito Terveyskeskus la-hoito Erikoissairaanhoito(hoitopäivistä) A l l t Y ä i k ti h i 18

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2010

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen 12.6.2014 Hannele Savioja Valtakunnallisten tavoitteiden asettaminen 20 suurimman kaupungin työ: kuntien, ministeriöiden, THL:n, VATT,

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 1 LIITE Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 Vanhuspalvelut Asiakkaat Vuoden 2014 lopussa Helsingissä oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 5/2014 Kuuden suurimman kaupungin lasten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030

Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030 Liite perusturvalautakunta 19.1.2015 6 167 / 05.00.00 / 2013 Saap. 16.2.2015 Kjoht, htj., palv.s. (PT) Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030 Anu Olkkonen-Nikula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Yhteenveto 5.2.2014 Global Research & Data Services Kyselyn tarkoitus Tämän kyselyn

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat. ..8 n sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset ( euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi suurimmat. Kustannukset olivat, prosenttia painotettua keskiarvoa suuremmat. Terveydenhuollon

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 - Alustavia tuloksia ja havaintoja. 18.1.2013 EERO SILJANDER, CHESS/THL. 1 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 taustat ja aineisto. STM:n toimeksiantona THL:lle 2012 toteuttaa

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot