Etukansilehti. Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etukansilehti. Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet"

Transkriptio

1 Etukansilehti Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Kuusikko muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Kuusikkoon kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu. Kuusikko-työryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina. Kuusikko-työn historia ulottuu vuoteen 1994, jolloin Helsingin, Espoon ja Vantaan sosiaalija terveystoimen johtajat päättivät alkaa toteuttaa vertailuja keskeisimmistä sosiaali- ja terveystoimen palveluista sekä niiden kustannuksista. Ensimmäiseksi tarkasteltiin lasten päivähoitoa, toimeentulotukea sekä vanhusten palveluja. Turku ja Tampere tulivat mukaan kaikkiin vertailuihin vuonna 1996, minkä jälkeen ryhmä nimettiin Viisikoksi. Vertailuraportteja alettiin julkaista omassa julkaisusarjassaan vuodesta 1999 eteenpäin. Kuusikko syntyi, kun Oulu liittyi kuudenneksi jäseneksi ryhmään. Ensimmäiset tiedot Oulusta saatiin vuodelle Ajan myötä Kuusikko-vertailuihin on tullut mukaan uusia palvelukokonaisuuksia. Lisäksi raporttien laajuus on kasvanut vertailtavaksi otettujen asioiden lisääntyessä. Kuusikko-raporttien tiedot asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista on pääasiassa koottu kuntien omista tietojärjestelmistä ja tilinpäätöksistä. Raportteihin sisältyy tilastotietojen lisäksi erillisiä selvityksiä esimerkiksi eri palvelujen organisoinnista tai kuntien suunnitelmista tietyn palvelurakenteen muutoksen toteuttamiseksi. Kaupunkien asiantuntijat sopivat tiedonkeruulle mahdollisimman yhdenmukaiset määritelmät, toteuttavat tiedonkeruun käytännössä ja analysoivat tuloksia. Kuusikko-työryhmien sihteerit kokoavat tiedot yhteen ja kirjoittavat ryhmäkohtaiset raportit. Kuusikon lisäksi tilastotietoja kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista tuotetaan monilla taholla, kuten Tilastokeskuksessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL:ssä) sekä Suomen Kuntaliitossa. Kuusikko-tiedonkeruun ja raportoinnin erityispiirteet liittyvät yhdessä sovittuihin määritelmiin ja sopimuksiin tietosisällöstä, suorite- ja taloustietojen yhdistämiseen yhteen raporttiin, palvelua koskevien tietojen kattavuuteen ja pyrkimykseen tietojen vertailukelpoisuuden yksityiskohtaiseen arviointiin. Lisäksi edellisen vuoden tietoja käsittelevät raportit ilmestyvät yleensä nopeammalla aikataululla kuin valtakunnalliset yhteenvedot. Työryhmien tiedonkeruuprosessia ja raportoinnin sisältöä voidaan myös muokata verrattain joustavasti suhteessa valtakunnallisen tason tiedonkeruuseen ja julkaisuihin. Vuonna 2012 toimii seitsemän Kuusikko-työryhmää, jotka ovat lasten päivähoidon, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, päihdehuollon, kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen sekä vanhuspalvelujen ryhmät. Ryhmät julkaisevat vuoden aikana yhteensä kahdeksan raporttia. Aikuissosiaalityön työryhmä tuottaa sekä toimeentulotuen että työllistämispalvelujen raportit.

2 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuusikko-työryhmä Vanhuspalvelut Aura Pasila

3 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aura Pasila Kansi: Kati Rosenberg ISSN Edita Prima Oy 2012 Helsinki

4 Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, kirjoittanut Aura Pasila Nimike Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Julkaisija (virasto tai laitos) Helsingin sosiaalivirasto ja terveyskeskus, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi, Turun sosiaali- ja terveystoimi, Tampereen hyvinvointipalvelut sekä Oulun hyvinvointipalvelut Sarjanimike Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Julkaisuaika 6/2012 Sivumäärä, liitteet 41 s s. liitteitä Osanumero 1/2012 ISSN-numero Kieli Suomi Tiivistelmä Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä Kuusikko-kunnissa. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskussairaaloiden perussairaanhoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta kuntien välillä parannetaan ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vuoden 2011 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja pääsääntöisesti vuosilta Kustannustietojen ajallista vertailtavuutta lisätään deflatoimalla eli korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2011 rahan arvoon. Ikääntyneiden määrä on Kuusikko-kunnissa kasvanut nopeasti. Kasvu on painottunut vuotiaiden ja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmiin. Vuoden 2011 lopulla 65 vuotta täyttäneitä oli Kuusikossa henkilöä, 75 vuotta täyttäneitä ja 85 vuotta täyttäneitä Kun tarkastellaan 75 vuotta täyttäneitä, 25,1 prosenttia eli henkilöä oli säännöllisen kotihoidon, muiden avopalvelujen tai ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon piirissä joulukuussa Lisäksi lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen piirissä oli henkilöä eli 1,9 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Palvelujen ikävakioitu kokonaispeittävyys oli matalin Espoossa (22,6 %) ja korkein Oulussa (31,0 %). Palveluittain tarkasteltuna eniten asiakkaita oli säännöllisellä kotihoidolla, jonka piirissä oli Kuusikossa 11,7 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen tavoitteet vuodelle 2012 (STM 2008) ovat lähestyneet etenkin pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyyden laskiessa ja tehostetun palveluasumisen peittävyyden kasvaessa. Kuusikon laitoshoidon peittävyys, 4,7 prosenttia, on kuitenkin selvästi suosituksen 3,0 prosenttia suurempi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat noin 1,2 miljardia euroa. Kustannukset kasvoivat vuosina vuoden 2011 rahan arvossa 0,3 prosenttia eli 3,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 palvelujen 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kustannukset olivat Kuusikossa euroa. Asukaskohtaiset kustannukset laskivat edellisvuodesta 1,7 prosenttia vuoden 2011 rahan arvossa tarkasteltuna. Vuosina deflatoitu nousu kokonaiskustannuksissa on ollut 10,9 prosenttia (121,7 miljoonaa euroa) ja asukaskohtaisissa kustannuksissa 1,8 prosenttia. Asiasanat Kuusikko, kustannukset, kuntavertailu, vanhukset, vanhuspalvelut Tiedustelut Työryhmän jäsenet, liite 31 Jakelu

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ KUUSIKKO-KUNNISSA VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT JA PALVELUJEN KUSTANNUKSET Ikävakioidut palvelut 2011 sekä palvelujen peittävyys Kokonaiskustannukset ja kustannukset asukasta kohti VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT JA PALVELUJEN KUSTANNUKSET Ikävakioidut palvelut 2011 sekä palvelujen peittävyys Palvelujen piirissä olevat ja palvelujen laatusuositus Kokonaiskustannukset ja kustannukset asukasta kohti Palvelujen käytön kehitys Avopalvelut Ympärivuorokautinen asumis- ja laitosmuotoinen hoiva Lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT JA PALVELUJEN KUSTANNUKSET KESKEISET MUUTOKSET KUUSIKON VANHUSPALVELUISSA KUNTAKOHTAISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Vanhuspalvelujen tiedonkeruun määritelmät vuodelle Liite 2. Vanhusväestö vuoden lopussa sekä muutos ja Liite 3. Kuntien perustiedot vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluista Liite 4. Vanhuspalvelujen piirissä 12/2007, 12/2010 ja 12/2011 olleet 65 ja 75 vuotta täyttäneet, osuus väestöstä sekä muutos ja Liite 5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön suhteutus väestöön Liite 6. Eri vanhusikäryhmistä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiä 12/2011, % Liite 7. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä 12/2011 olleiden 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikävakioimaton osuus väestöstä, % Liite 8. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä 12/2011 olleiden 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikävakioitu osuus väestöstä, %... 90

6 Liite 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä 12/ /2011 olleiden 65 vuotta täyttäneiden ikävakioitu osuus väestöstä, % Liite 10. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä 12/ /2011 ja 12/ /2011 olleiden 75 vuotta täyttäneiden ikävakioimaton ja ikävakioitu osuus väestöstä, % Liite 11. Kotihoidon 65 ja 75 vuotta täyttäneet asiakkaat sekä käynnit Liite 12. Omaishoidon tuen 65 ja 75 vuotta täyttäneet asiakkaat sekä 65 vuotta täyttäneiden kustannukset Liite 13. Keskiraskaan ja tehostetun palveluasumisen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat, vuorokaudet ja kustannukset sekä tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, vuorokaudet ja kustannukset Liite 14. Vanhainkotien kaikki sekä 65 ja 75 vuotta täyttäneiden hoitovuorokaudet Liite 15. Terveyskeskusten 65 ja 75 vuotta täyttäneiden kaikki sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset hoitovuorokaudet Liite 16. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon 65 vuotta täyttäneiden lääkärikäynnit sekä erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit Liite 17. Erikoissairaanhoidon 65 vuotta täyttäneiden hoitovuorokaudet yhteensä Liite 18. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuotiaiden, vuotiaiden ja 85 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset Liite 19. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 65 ja 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset Liite ja 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset toiminnoittain vuoden 2011 rahan arvossa Kuusikko-kunnissa Liite 21. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioimattomat kustannukset 65 ja 75 vuotta täyttänyttä väestöä kohti Liite 22. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioidut kustannukset 65 ja 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti Liite 23. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioitujen kustannusten rakenne 65 ja 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti Liite 24. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioidut kustannukset 65 täyttänyttä asukasta kohti deflatoimattomina ja deflatoituina Liite 25. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioidut kustannukset 75 täyttänyttä asukasta kohti ikävakioimattomina ja ikävakioituna deflatoimattomina ja deflatoituina Liite 26. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkökustannukset Liite 27. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkökustannukset 2001/ Liite 28. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannusten jakautuminen omiin ja ostettuihin palveluihin Liite 29. Kuusikko-kuntien 75 vuotta täyttäneen vanhusväestön määrän, kunnan palvelurakenteen ja kustannusten kehitys (ikävakioimaton) Liite 30. Yhteenveto Kuusikko-mittarin sisältäneistä asiakaskyselyistä Liite 31. Vanhuspalvelujen työryhmän jäsenten yhteystiedot

7 TEKSTIN TAULUKOT Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Taulukko 8. Taulukko 9. Kuusikko-kaupunkien väestö ikäryhmittäin , ikääntyneiden osuus väestöstä sekä väestömuutos Sosiaali- ja terveyspalvelujen 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset, asukaskohtaiset ikävakioidut kustannukset 2011 ja reaalimuutos Sosiaali- ja terveyspalvelujen 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset ja asukaskohtaiset kustannukset 2011 sekä reaalimuutos ja Sosiaali- ja terveyspalvelujen 85 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset ja asukaskohtaiset kustannukset 2011 sekä reaalimuutos Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneiden määrä ja osuus väestöstä eri ikäryhmittelyjen mukaan joulukuussa 2007, 2010 ja 2011 Helsingin 75 vuotta täyttäneiden palvelut 2007, 2010 ja 2011 (ikävakioimaton) Espoon 75 vuotta täyttäneiden palvelut 2007, 2010 ja 2011 (ikävakioimaton) Vantaan 75 vuotta täyttäneiden palvelut 2007, 2010 ja 2011 (ikävakioimaton) Turun 75 vuotta täyttäneiden palvelut 2007, 2010 ja 2011 (ikävakioimaton) Taulukko 10. Tampereen 75 vuotta täyttäneiden palvelut 2007, 2010 ja 2011 (ikävakioimaton) Taulukko 11. Oulun 75 vuotta täyttäneiden palvelut 2007, 2010 ja 2011 (ikävakioimaton) TEKSTIN KUVIOT Kuvio 1. Kuvio 2. Kuvio 3. Kuvio 4. Kuvio 5. Kuvio 6. Kuvio 7. Kuvio 8. Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2011 (ikävakioimaton ja ikävakioitu) Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioitu) 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti 2011 (ikävakioimaton ja ikävakioitu) 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti vuoden 2011 rahan arvossa (ikävakioitu) Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2011 (ikävakioimaton ja ikävakioitu) Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioimaton) Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioitu) Ikäihmisten laatusuositukseen sisältyviä palveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus Kuusikon vastaavanikäisestä väestöstä , joulukuussa ja koko vuonna (ikävakioimaton)

8 Kuvio vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti 2011 (ikävakioimaton ja ikävakioitu) Kuvio vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti vuoden 2011 rahan arvossa (ikävakioimaton) Kuvio vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti vuoden 2011 rahan arvossa (ikävakioitu) Kuvio 12. Säännöllisen kotihoidon, omaishoidon tuen ja keskiraskaan palveluasumisen piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioimaton) Kuvio 13. Säännöllisen kotihoidon, omaishoidon tuen ja keskiraskaan palveluasumisen piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioitu) Kuvio 14. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osuudet kotihoidon intensiteettiluokan mukaan joulukuussa , kaikki ikäryhmät Kuvio 15. Tehostetun palveluasumisen, vanhainkodin ja pitkäaikaisen terveyskeskuksen vuodeosastohoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioimaton) Kuvio 16. Tehostetun palveluasumisen, vanhainkodin ja pitkäaikaisen terveyskeskuksen vuodeosastohoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioitu) Kuvio 17. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, vanhainkodin ja terveyskeskuksen vuodeosaston piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2011 (ikävakioimaton) Kuvio 18. Terveyskeskusten lyhytaikaishoidon ja erikoissairaanhoidon hoitovuorokaudet 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuosina 2007 ja 2011 (ikävakioitu) Kuvio 19. Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 85 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2011 (ikävakioimaton) Kuvio 20. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2005, 2007 ja 2011 (ikävakioimaton) Kuvio 21. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden kustannusten jakautuminen palveluittain joulukuussa 2005, 2007 ja 2011 Kuvio 22. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä olleiden osuudet eri vanhusikäryhmissä palvelumuodoittain joulukuussa 2011 Kuvio 23. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannusten jakautuminen palveluittain eri vanhusikäryhmissä vuonna 2011

9 1 JOHDANTO Tämä raportti käsittelee vanhuspalveluja Suomen kuudessa suurimmassa kunnassa. Vanhuspalvelujen vertailuraportissa tarkastellaan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä palveluista aiheutuneita kustannuksia. Vanhuspalveluja on vertailtu Kuusikko-työn aloittamisesta lähtien. Helsinki, Espoo ja Vantaa kokosivat ensimmäiset tiedot vanhuspalveluista vuonna Turku ja Tampere liittyivät työryhmään vuonna Oulu tuli mukaan vertailuihin vuonna Vanhuspalvelujen raportissa tarkastellaan 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, osavuorokautisen hoidon, omaishoidon tuen, keskiraskaan ja tehostetun palveluasumisen, vanhainkotihoidon, perusterveydenhuollon avohoidon, terveyskeskussairaalan, kotisairaalan sekä erikoissairaanhoidon käyttöä ja kustannuksia. Tiedot kootaan ikäryhmissä vuotiaat, vuotiaat sekä 85 vuotta täyttäneet. Pääpaino on 75 vuotta täyttäneiden palvelurakenteen ja asukaskohtaisten kustannusten tarkastelussa, mutta myös 65 vuotta ja 85 vuotta täyttäneiden käyttämistä palveluista esitetään yhteenvedot. Kunnissa tapahtuneita muutoksia kuvataan yksityiskohtaisesti raportin loppuosan kuntakohtaisissa teksteissä. Yksittäisten palvelujen käyttöä ja kustannuksia on esitelty raportin liitteissä. Vuotta 2011 koskevien tietojen ohella sekä tekstissä että liitteissä esitetään palvelujen käyttöä ja kustannuksia kuvaavia aikasarjoja. Aikasarjat ovat pääsääntöisesti vuosilta Tietojen ajallisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi aiempien vuosien kustannukset on korotettu vuoden 2011 rahan arvoon käyttämällä julkisten menojen hintaindeksiä sosiaali- ja terveystoimelle. Lisäksi kuntien välistä vertailukelpoisuutta on lisätty 65 ja 75 vuotta täyttäneiden tietojen ikävakioinnilla. Vanhemman ikäryhmän tiedot on vakioitu vuodesta 2009 lähtien, minkä vuoksi aikasarjoissa esitetään myös ikävakioimattomat tiedot vuosille Vakioinnin taustalla oleva periaate on seuraava: koska iäkkäämmät tarvitsevat yleensä enemmän palveluja kuin nuoremmat, palvelujen käyttöä ja kustannuksia tarkastellaan tilanteessa, jossa kuntien vanhusväestöillä on laskennallisesti sama ikärakenne. Ikävakiointi nostaa palvelujen peittävyyttä sekä kustannuksia kunnissa, joissa vanhusväestön keskinäinen ikärakenne on nuori. Tällaisia kuntia ovat Espoo ja Vantaa. Helsingissä ja Turussa palvelujen peittävyys ja kustannukset sen sijaan laskevat ikävakioinnin myötä. Tampereen ja Oulun vakioidut luvut ovat yleensä 65 vuotta täyttäneiden osalta pienempiä ja 75 vuotta täyttäneillä suurempia kuin vakioimattomat. Vanhuspalvelujen järjestämiseen ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan useat ajankohtaiset hankkeet ja tavoiteohjelmat, kuten uuden vanhuspalvelulain valmistelu, Paras-hanke ja Kaste-kehittämisohjelma. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ja asumispalvelujen kehittäminen. Raportissa ei ole vielä käsitelty voimaan astuneiden kotikuntalain (201/1994) ja sosiaalihuoltolain (710/1982) muutosten vaikutuksia. Kotipaikkakunnan laajentunutta valintaoikeutta on käytetty suhteellisen vähän. Kunnittain tarkasteltuna vuoden 2011 aikana Helsingissä kehitettiin muun muassa vanhusten palvelukeskusten toimintaa, omaishoitoa, ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon asiakkaiden ravitsemusta sekä hoitotyön kirjaamista. Helsingin terveyskeskuksessa otettiin käyttöön AvoHILMO eli perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitus sekä toiminnanohjausjärjestelmät kotihoidossa ja kaupunginsairaalan päivystyksissä. Hoitoketjutoimintaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston välillä kehitettiin edelleen. Espoossa lonkkamurtumapotilaiden kuntouttamista tehostettiin yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa aloittamalla lonkkaliukumäki-toiminta. Muutoksen seurauksena potilaiden toimintakyky parantui ja kokonaishoitoaika lyhentyi. Vantaan 1

10 kotihoidossa on kehitetty päivittäisen työn organisointia, millä on tavoiteltu välittömän asiakasajan lisäämistä. Turussa on panostettu sekä palvelusetelien käytön laajentamiseen että kotihoidon mobiilin ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Tampereella Geripolitoiminta on vakiintunut osaksi kotona tapahtuvaa hoitoa ja asiakasohjauksen tukea, millä on tehostettu palveluketjujen toimivuutta. Palveluseteli ja palveluintegraattoritoiminta ovat olleet uudenlaisia tapoja järjestää ja hankkia palveluita. Oulussa on vuoden aikana valmisteltu kuntaliitosta muun muassa palvelujen harmonisoinnilla. Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyvät uudeksi Ouluksi lähtien. Kuusikko-kuntien palvelurakenteita ja niiden muutoksia on seurattu muiden tarkastelujen ohella Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa vuodelle 2012 linjattujen tavoitteiden näkökulmasta (STM 2008). Seurantaa jatketaan vertaamalla vuosia 2010 ja Raportissa tarkastellaan lisäksi edeltävän vuoden tavoin palvelujen jakautumista kunnallisesti tuotettuihin ja ostettuihin palveluihin. Liitteisiin on myös koottu tiedot vanhuspalveluissa vuonna 2011 toteutetuista kuntien yhteistä Kuusikko-mittaria hyödyntäneistä asiakaskyselyistä. 2 IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ KUUSIKKO-KUNNISSA Ikääntyneen väestön määrä on keskeinen vanhuspalvelujen tarpeeseen vaikuttava tekijä. Taulukossa 1 on esitetty Kuusikon kaupunkien 65 vuotta täyttäneen väestön määrä vuoden 2011 lopulla sekä vuodesta 2007 tapahtunut väestömuutos. Kuusikon väestöstä 14,9 prosenttia eli henkeä oli täyttänyt 65 vuotta, 6,4 prosenttia eli henkeä oli täyttänyt 75 vuotta ja 1,7 prosenttia eli henkeä oli täyttänyt 85 vuotta. Vuosina suurin kasvu on tapahtunut vuotiaiden ikäryhmässä, jossa väestön määrä on lisääntynyt 22,2 prosentilla ( henkeä). Seuraavan ikäryhmän eli vuotiaiden määrä on kasvanut hitaammin 5,7 prosentilla (3 988 henkeä). Iäkkäimpien eli 85 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut 17,4 prosenttia (4 119 henkeä). Taulukko 1. Kuusikko-kaupunkien väestö ikäryhmittäin , ikääntyneiden osuus väestöstä sekä väestömuutos Väestö Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Yhteensä vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Ikääntyneen väestön osuus koko väestöstä , % 65 vuotta täyttäneet 15,4 12,1 12,7 18,6 16,8 13,2 14,9 75 vuotta täyttäneet 6,8 4,5 4,6 8,9 7,7 5,9 6,4 85 vuotta täyttäneet 2,0 1,1 0,9 2,6 2,1 1,5 1,7 Ikääntyneen väestön määrän muutos , N 65 vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet Ikääntyneen väestön määrän muutos , % 65 vuotta täyttäneet 13,6 26,1 26,6 9,9 12,0 18,2 16,0 75 vuotta täyttäneet 4,6 17,0 23,8 3,0 7,8 16,5 8,6 85 vuotta täyttäneet 10,9 28,0 36,8 15,7 18,5 30,9 17,4 Lähde: liite 2 2

11 65 vuotta täyttäneistä, % Kuntien ikärakennetta vertailtaessa sekä 65, 75 että 85 vuotta täyttäneiden väestöosuudet ovat suurimmat Turussa ja Tampereella. Espoossa ja Vantaalla osuudet ovat pienimmät. Helsingin ikärakenne on lähempänä Tamperetta kuin Espoota tai Vantaata. Oulun ikärakenne on Espoota ja Vantaata vanhempi, mutta Helsinkiä nuorempi. Yleisesti iäkkäämmän ikärakenteen kunnissa ikääntyneen väestön määrän lisääntyminen on ollut muita kuntia hitaampaa vuosien aikana. Espoossa, Vantaalla ja Oulussa ikääntyneen väestön määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kasvu on kaikissa kunnissa painottunut vuotiaiden sekä 85 vuotta täyttäneiden ryhmiin. Turussa vuotiaiden määrä laski 1,5 prosentilla. Eniten kasvoi Vantaan 85 vuotta täyttäneiden määrä (36,8 %). Suurten ikäluokkien siirtyminen vanhusikäryhmiin näkyy vuotiaiden määrän nopeana kasvuna. heijastuu myös vanhusväestön sisäiseen ikärakenteeseen. Nuorimman ikäryhmän eli vuotiaiden osuus 65 vuotta täyttäneistä oli koko Kuusikossa 53,9 prosenttia vuonna Vastaavasti vuotiaiden osuus oli 34,5 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneiden 11,6 prosenttia. Vuonna 2011 nuorimman ikäryhmän osuus oli kasvanut 56,8 prosenttiin, kun taas vuotiaiden osuus oli pienentynyt 31,4 prosenttiin ja 85 vuotta täyttäneiden kasvanut hienoisesti 11,7 prosenttiin. Kokonaisuudessaan vanhusväestö kasvaa nopeasti, mutta kasvu ei tapahdu tasaisesti eri ikäryhmissä. Vanhusväestössä painottuvat suhteellisesti vähemmän ja etupäässä avopalveluja käyttävät vuotiaat sekä toisaalta enemmän ja intensiivisempiä palveluja tarvitsevat 85 vuotta täyttäneet VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT JA PALVELUJEN KUSTANNUKSET 3.1 Ikävakioidut palvelut 2011 sekä palvelujen peittävyys Kuviossa 1 on esitetty 65 vuotta täyttäneiden ikävakioitu palvelujen peittävyys joulukuussa Palveluja sai koko Kuusikossa 14,1 prosenttia eli henkeä. Kokonaispeittävyys oli vuoden 2011 lopussa pienin Espoossa (11,5 %) ja suurin Oulussa (16,2 %). Kuvio 1. Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2011 (ikävakioimaton ja ikävakioitu) 20,0 14,7 10,1 10,7 16,7 15,0 16,4 Ikävakioimaton osuus 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Lähde: liite 8 16,2 15,3 14,2 14,3 14,1 12,9 11,5 14,1 14,7 13,2 12,8 13,0 11,8 10,6 9,8 8,9 8,0 8,2 7,9 6,1 6,5 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidon tuki Keskiraskas palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito (hoitopäivistä) 3 Lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut Ympärivuorokautinen hoiva Avopalvelut

12 65 vuotta täyttäneistä, % Ilman lyhytaikaisia terveydenhuollon palveluja Kuusikon tasolla palveluja saavien osuus oli 13,0 prosenttia ( henkeä). Ympärivuorokautisten palvelujen asiakkaita oli 65 vuotta täyttäneistä 5,0 prosenttia ( henkeä) ja avopalvelujen asiakkaita 7,9 prosenttia ( henkeä). Kuusikon tasolla palvelurakenne painottuu avopalveluihin, mutta kuntien välillä on painopiste-eroja. Avopalveluja käyttäneiden osuus kaikista asiakkaista oli pienin Vantaalla, 51,3 prosenttia, ja suurin Oulussa, 60,5 prosenttia. (Ks. liite 4.) Kuviossa 2 on tarkasteltu muutosta palvelua saaneiden olevien osuudessa. Kuvion perusteella vuosina palvelujen asiakasosuus on pääsääntöisesti laskenut. Kehitys ei kuitenkaan ole ollut yhdenmukaista kuntien välillä. Helsingissä ja Tampereella palvelujen asiakasosuus väestöstä on laskenut melko tasaisesti. Espoonkin peittävyys on pääosin laskenut. Vantaalla ja Oulussa on tapahtunut laskua vuoteen 2007 nähden, mutta vuosina muutos on ollut varsin vähäistä. Turku eroaa muista kunnista, sillä palvelujen kokonaisasiakasosuus on vuosina hieman noussut. Vuoden 2011 kokonaispeittävyys on kuitenkin pienempi kuin vuoden 2007 peittävyys. Vuosien 2007 ja 2011 välillä kunnille yhteinen kehityskulku on toisaalta vanhainkodin peittävyyden lasku ja toisaalta tehostetun palveluasumisen peittävyyden kasvu. Tampereen tiedoista erottuu lyhytaikaisen terveyskeskushoidon lasku ja erikoissairaanhoidon kasvu. Helsingin terveyskeskuksen pitkäaikaissairaalan siirto sosiaalivirastoon vuoden 2010 aikana näkyy pitkäaikaisessa terveyskeskushoidossa olleiden osuuden nopeana laskuna vuosien 2009 ja 2010 välillä. Vuonna 2011 osalla terveyskeskuspotilaista on edelleen pitkäaikaishoidon maksupäätös, mutta vuoteen 2009 verrattuna osuus on pieni. Kuvio 2. Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioitu) 20,0 18,0 16,0 14,0 15,7 14,2 12,9 14,0 12,9 16,0 15,3 15,3 14,3 16,5 16,2 12,0 11,5 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Helsinki** Espoo*** Vantaa Turku Tampere Oulu Erikoissairaanhoito 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 Tk-lyhytaikainen 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,9 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 0,7 0,9 1,2 1,1 1,1 1,2 Tk-pitkäaikainen 1,4 1,3 1,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Vanhainkoti 2,8 2,7 2,5 2,6 2,2 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 2,6 2,3 2,1 2,0 1,8 2,5 2,4 2,3 1,7 1,6 3,4 3,3 2,6 2,0 1,6 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 Tehost. palv. asuminen* 2,5 2,5 2,5 2,7 2,8 2,4 2,5 2,3 2,7 2,9 3,0 3,4 3,3 3,2 3,2 1,5 1,6 1,5 1,8 2,0 0,9 1,1 1,2 1,8 2,0 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 Keskirask. palv. asuminen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omaishoidon tuki 1,6 1,7 1,9 1,8 1,8 1,2 1,3 1,4 1,0 1,2 2,3 2,4 1,9 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 3,1 3,3 3,5 3,5 3,5 Säännöllinen kotihoito 6,2 6,1 6,1 6,3 6,2 5,0 5,3 4,6 4,9 4,5 4,2 4,2 3,9 3,8 3,9 6,9 6,7 7,0 7,0 7,1 6,3 6,1 6,3 6,3 6,2 7,0 7,2 7,0 6,5 6,4 15, 14, 12, 11, 14, 12, 16, 15, 15, 14, 16, 16, * = Osalta kunnista voi puuttua tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon asiakasosuus vuotta 2010 edeltävistä tiedoista ** = Helsingin lyhyt- ja pitkäaikaishoidon jako organisaation mukainen vuosina *** = Espoon lyhyt- ja pitkäaikaishoidon jako organisaation mukainen vuosina Lähde: liite 9 4

13 3.2 Kokonaiskustannukset ja kustannukset asukasta kohti Taulukossa 2 on esitetty 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset, kuviossa 3 esitetään ikävakioidut kustannukset väestöön suhteutettuna ja kuviossa 4 on kuvattu väestöä kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten muutos Ikäryhmän sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2011 yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. Kustannusten reaalimuutos (vuoden 2011 rahan arvossa) vuodesta 2010 on ollut Kuusikon tasolla 0,9 prosenttia. Nopeinta kokonaiskustannusten kasvu on ollut Oulussa, jossa kasvua on ollut 7,6 prosenttia. Helsingissä, Vantaalla ja Turussa kustannukset ovat hieman laskeneet. Deflatoimaton kustannusmuutos vaihtelee Turun 1,6 prosentin ja Oulun 11,1 prosentin välillä (ks. liite 19). Yhdessäkään kunnassa ei ole tapahtunut laskua, kun tarkastellaan vuoden 2010 deflatoimattomia kustannuksia. Taulukossa 2 esitetään myös ikävakioidut, väestöön suhteutetut kustannukset. Ikävakioidut kustannukset ovat laskennallisia, ja ne mahdollistavat paremmin kuntien kustannustason vertailun ottamalla huomioon erilaiset ikärakenteet. Vakioituja, väestöä kohti laskettuja deflatoituja kustannuksia tarkastellessa nousua on vuosina tapahtunut vain Oulussa, kun muissa kunnissa kustannukset ovat laskeneet. Oulun kustannukset ovat lisäksi Kuusikon korkeimmat vuonna Espoossa kustannukset ovat matalimmat. Taulukko 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset, asukaskohtaiset ikävakioidut kustannukset 2011 ja reaalimuutos Lähde: liitteet 19 ja 24 Kustannukset 2011 yht., , DEFL, % Ikävakioidut kust. 2011, / asukas Kokonaistarkastelu peittää näkyvistä yksittäisten palvelujen välillä olevat kustannuserot. Yksityiskohtaisempaa tietoa kustannuksista saadaan tarkastelemalla kustannusten muodostumista palveluittain. Kuviossa 3 esitetään vuoden 2011 ikävakioidut kustannukset palveluittain. Kuviosta 3 ilmenee, että kustannusrakenne painottuu lyhytaikaisiin terveydenhuollon palveluihin. Kuusikon tasolla euron kustannuksista 16,6 prosenttia (1 190 euroa) muodostuu avopalveluista sisältäen keskiraskaan palveluasumisen, 37,2 prosenttia (2 658 euroa) ympärivuorokautisesta hoivasta ja hoidosta sekä 46,2 prosenttia (3 306 euroa) lyhytaikaisen terveydenhuollon palveluista. Oulun muita kuntia korkeampi kustannustaso liittyy suhteessa suurempaan lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen osuuteen. Kuviossa 4 esitetään palvelujen kustannusmuutoksia kuvaavaa aikasarja vuosilta Deflatoituihin kustannustietoihin perustuvan aikasarjan mukaan kustannukset ovat viime vuosien aikana kääntyneet useimmissa kunnissa laskuun. Lasku on käynnistynyt vuoden 2009 jälkeen. Oulu on poikkeus, sillä siellä trendi on ollut vuosina hienoisesti nouseva. Vuonna kustannukset laskivat hieman, mutta ne nousivat uudelleen. Kuusikon kokonaismuutoksia tarkastellen kustannuksissa näkyy tehostetun palveluasumisen kasvu ja toisaalta myös vanhainkotihoidon peittävyyden lasku , DEFL, % Helsinki , ,2 Espoo , ,9 Vantaa , ,6 Turku , ,9 Tampere , ,7 Oulu , ,2 Kuusikko , ,8

14 Euroa / 65 vuotta täyttänyt Euroa / 65 vuotta täyttänyt Kuvio vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti 2011 (ikävakioimaton ja ikävakioitu) Ikävakioimattomat kustannukset Lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Ympärivuorokautinen hoiva Avopalvelut Avopalvelut Keskiraskas palveluasuminen (hm 0,20 0,49) Tehostettu palveluasuminen (hm 0,50) Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Perusterveydenhuollon avohoito Erikoissairaanhoito Lähde: liite 23 Kuvio vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti vuoden 2011 rahan arvossa (ikävakioitu) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Avopalvelut Keskiraskas palveluasuminen (hm 0,20 0,49) Tehostettu palveluasuminen (hm 0,50)* Vanhainkodit Terveyskeskussairaalat Perusterveydenhuollon avohoito Erikoissairaanhoito * = Osalta kunnista voivat puuttua tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon kustannukset vuotta 2010 edeltävistä tiedoista Lähde: liite 24 6

15 75 vuotta täyttäneistä, % 4 75 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT JA PALVELUJEN KUSTANNUKSET 4.1 Ikävakioidut palvelut 2011 sekä palvelujen peittävyys Kuviossa 5 on tarkasteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden ikävakioitua osuutta väestöstä vuoden 2011 lopussa. Koko Kuusikossa osuus oli 27,0 prosenttia. Yli 75-vuotiaiden palvelujen piirissä olevien osuus oli 1,9-kertainen koko 65 vuotta täyttäneiden ryhmään verrattuna. Lukumäärällisesti palvelujen piirissä oli Kuusikossa yhteensä henkilöä, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta. Avopalvelujen piirissä oli yhteensä henkeä (15,0 %), ympärivuorokautisten palvelujen piirissä henkeä (10,1 %) ja lyhytaikaisen terveydenhuollon palveluja sai henkeä (1,9 %). Palvelujen kokonaispeittävyys 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä oli 65 vuotta täyttäneiden tavoin matalin Espoossa (22,6 %) ja korkein Oulussa (31,0 %). Kuvio 5. Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2011 (ikävakioimaton ja ikävakioitu) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 27,6 21,6 22,4 29,9 27,4 30,5 Ikävakioimaton osuus 27,0 25,4 14,9 22,6 21,0 24,5 22,7 11,8 12,3 29,2 27,3 16,7 27,4 24,8 15,4 31,0 28,4 18,4 27,0 25,1 15,0 Lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut Ympärivuorokautinen hoiva Avopalvelut Lähde: liite 8 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidon tuki Keskiraskas palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito (hoitopäivistä) Aikasarjoina esitetään 75 vuotta täyttäneiden osalta vakioimattomat peittävyystiedot vuosilta (kuvio 6) sekä vakioidut tiedot vuosilta (kuvio 7). Kuvion 6 ikävakioimattomien tietojen perusteella 75 vuotta täyttäneiden palvelujen peittävyys on vuosina noussut Vantaalla, Turussa ja Oulussa. Helsingissä ja Tampereella peittävyydet ovat laskeneet ja Espoossa asiakkaiden kokonaisosuus väestöstä säilynyt ennallaan. Kuviossa 6 voidaan havaita samansuuntainen palvelujen rakennemuutos kuin kuviossa 2. Vanhainkotien ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon asiakasosuudet ovat vuosien 2007 ja 2011 välillä laskeneet, tehostetun palveluasumisen nousseet. Toisaalta samalla keskiraskaan palveluasumisen asiakasosuus on laskenut muualla paitsi Vantaalla. Kuviossa 7 esitetään ikävakioidut asiakasosuudet vuosilta Vakiointi aloitettiin 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä vuoden 2009 tiedoista. Vakioinnin myötä kuntien välinen vaihtelu asiakasosuuksissa vähenee. Helsingissä ja Turussa ikävakioidut osuudet ovat jonkin verran pienempiä kuin vakioimattomat. Tampereella taso on lähes sama. Espoon, Vantaan ja Oulun osuudet nousevat vakioinnin myötä. 7

16 75 vuotta täyttäneistä, % 75 vuotta täyttäneistä, % Kuvio 6. Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioimaton) 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 28,5 27,6 22,4 21,6 22,7 22, Helsinki** Espoo*** Vantaa Turku Tampere Oulu Erikoissairaanhoito 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,0 0,9 0,8 1,3 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 Tk-lyhytaikainen 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,6 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,5 1,3 1,2 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,3 1,7 2,2 1,3 1,6 1,9 1,9 2,1 2,1 Tk-pitkäaikainen 2,5 2,3 2,2 0,5 0,6 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 3,5 3,5 3,1 3,5 3,3 2,0 2,1 1,6 1,6 2,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 Vanhainkoti 5,3 5,3 5,0 5,2 4,5 2,5 2,4 2,6 2,3 2,2 4,4 3,9 3,5 3,4 3,3 5,0 4,9 4,8 3,7 3,6 6,7 5,9 5,2 4,2 3,3 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 Tehost. palv. asuminen* 4,8 4,8 5,0 5,5 5,7 4,4 4,6 4,2 5,2 5,8 4,9 5,8 5,5 5,5 5,6 2,6 2,8 2,4 3,5 3,9 1,6 2,1 2,3 3,4 4,1 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 Keskirask. palv. asuminen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 1,1 1,5 1,5 1,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 1,8 1,9 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omaishoidon tuki 2,4 2,5 3,0 2,8 2,9 1,9 2,0 2,3 1,6 2,1 3,4 3,8 3,0 2,5 2,7 2,3 2,2 2,3 2,3 2,6 1,7 2,0 2,1 1,9 1,7 5,2 5,5 5,9 5,9 5,9 Säännöllinen kotihoito 11,511,411,512,212,3 8,9 9,5 8,4 8,8 8,4 6,9 7,2 6,8 6,6 7,1 12,712,413,513,914,4 11,511,111,611,912,0 12,812,912,812,212,2 28,5 27,6 22,4 21,6 22,7 22,4 28,8 29,9 27,7 27,4 29,6 30,5 * = Osalta kunnista voi puuttua tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon asiakasosuus vuotta 2010 edeltävistä tiedoista ** = Helsingin lyhyt- ja pitkäaikaishoidon jako organisaation mukainen vuosina *** = Espoon lyhyt- ja pitkäaikaishoidon jako organisaation mukainen vuosina Lähde: liite 10 Kuvio 7. Sosiaali- ja terveyspalveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (ikävakioitu) 28,8 29,9 27,7 27,4 29,6 30,5 35,0 30,0 27,7 27,0 27,8 29,2 27,2 27,4 31,3 31,0 25,0 21,9 22,6 24,9 24,5 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Helsinki** Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Erikoissairaanhoito 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 1,3 0,5 0,5 0,4 Tk-lyhytaikainen 1,4 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0 1,6 1,4 1,2 0,9 0,8 0,8 1,7 2,3 1,3 2,0 2,1 2,1 Tk-pitkäaikainen 2,1 0,5 0,6 1,2 0,9 0,7 0,4 0,2 0,4 3,0 3,4 3,2 1,6 1,6 2,0 0,2 0,1 0,2 Vanhainkoti 4,8 5,1 4,3 2,6 2,4 2,3 3,9 3,8 3,7 4,7 3,6 3,5 5,3 4,2 3,3 6,0 5,8 5,8 Tehost. palv. asuminen* 4,8 5,3 5,6 4,4 5,6 6,2 6,2 6,2 6,3 2,3 3,4 3,8 2,3 3,4 4,1 3,6 3,9 4,0 Keskirask. palv. asuminen 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,9 1,6 1,6 1,7 0,2 0,2 0,1 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 Omaishoidon tuki 3,0 2,7 2,9 2,3 1,6 2,1 3,1 2,6 2,8 2,3 2,3 2,6 2,1 1,9 1,7 6,0 6,0 5,9 Säännöllinen kotihoito 11,2 11,9 12,0 8,7 9,3 8,8 7,4 7,2 7,7 13,3 13,5 14,0 11,7 11,9 12,1 13,1 12,4 12,5 Yht. 27,7 27,0 21,9 22,6 24,9 24,5 27,8 29,2 27,2 27,4 31,3 31,0 * = Tehostetusta palveluasumisesta voi joidenkin kuntien osalta puuttua lyhytaikainen palvelu vuodelta 2009 ** = Helsingin lyhyt- ja pitkäaikaishoidon jako organisaation mukainen vuonna 2009 Lähde: liite 10 8

17 75 vuotta täyttäneistä, % 4.2 Palvelujen piirissä olevat ja palvelujen laatusuositus 2012 Valtakunnallisesti 75 vuotta täyttäneiden palvelujen käytön tasoa arvioidaan suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palveluista laatimaan laatusuositukseen (STM 2008). Palvelurakenteen osalta laatusuosituksessa asetetaan tavoitteeksi, että vuoteen 2012 mennessä 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5 6 prosenttia saa omaishoidon tukea 5 6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 prosenttia on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaishoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kuusikko-kuntien asiakasosuuksia ja niiden muutoksia tarkastellaan kuviossa 8. Palvelujen piirissä olevien osuudet ovat ikävakioimattomia. Kuvio sisältää säännöllisen kotihoidon peittävyyden joulukuussa ja keskiraskaan palveluasumisen peittävyyden , omaishoidon tuen kattavuuden koko vuoden aikana sekä tilanteen mukaisen pitkäaikaisen vanhainkoti- ja terveyskeskussairaalahoidon sekä tehostetun palveluasumisen lyhyt- ja pitkäaikaisen palvelun peittävyyden. Kuvio 8. Ikäihmisten laatusuositukseen sisältyviä palveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus Kuusikon vastaavanikäisestä väestöstä , joulukuussa ja koko vuonna (ikävakioimaton) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 5,3 4,5 5,5 5,7 3,5 3,7 3,1 2,8 3,3 5,2 5,8 5,5 3,4 5,6 7,0 3,5 3,1 6,7 3,9 3,4 5,8 5,3 3,4 4,1 2,6 2,5 5,3 5,3 3,8 4,0 7,7 7,7 5,2 4,7 4,7 5,0 3,6 3,7 10,0 2,5 2,7 3,6 3,5 5,0 12,2 12,3 9,9 9,3 8,1 8,7 14,0 14,5 13,4 13,7 12,2 12,2 12,1 12,2 0, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Säännöllinen kotihoito joulukuussa* Omaishoidon tuki vuoden aikana Tehostettu palveluasuminen ** Pitkäaikainen laitoshoito * = Sisältää Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen keskiraskaan palveluasumisen asiakkaat ** = Sisältää lyhyt- ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaat , lyhytaikaispalvelun asiakasosuus 75 vuotta täyttäneistä keskimäärin 0,2 Lähde: liite 5 ja vuoden 2010 vastaavat tiedot 9

18 Säännöllisen kotihoidon asiakasosuudet ovat vuosina nousseet Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Espoon osuus on laskenut. Oulussa osuus on pysynyt ennallaan. Laatusuosituksen tavoite täyttyi vuonna 2011 Turussa ja Tampereella. Omaishoidon tuen osalta Oulun vuodesta 2010 ennallaan pysynyt kattavuus ylittää myös vuonna 2011 selvästi laatusuosituksen tavoitteen. Muissa kunnissa osuudet jäävät selvästi alle tavoitteen. Omaishoidon tuen asiakasosuudet ovat kuitenkin nousseet Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Laskua on tapahtunut Vantaalla ja Tampereella. Tehostetun palveluasumisen asiakasosuudet ovat kasvaneet kaikissa kunnissa. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat saavuttaneet tehostetulle palveluasumiselle asetetun suositustason. Espoo on saavuttanut myös pitkäaikaisen laitoshoidon tavoitetason. Kun tarkastellaan suosituksen mukaisesti kokonaislukuja, Vantaakin on saavuttanut kolmen prosentin tavoitteen, joskin vuodesta 2010 asiakasosuus on lievästi noussut. Helsingissä, Turussa ja Tampereella tavoitetta on lähestytty, mutta pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevien osuudet ovat silti suositusta korkeammat. Oulussa osuus ei ole pienentynyt vuosina Kuusikon palvelurakennetiedot kootaan hieman eri tavalla kuin ikäihmisten laatusuosituksessa määritellään. Suurin ero Kuusikon ja laatusuosituksen määrittelyissä on kotihoidon sisällössä. Laatusuosituksen säännöllisen kotihoidon määritelmä on laajempi siten, että säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi lasketaan henkilöt, joilla on palvelun saantia koskeva palvelu- ja hoitosuunnitelma tai jotka muuten ovat saaneet palvelua kerran viikossa. Kuusikon määrittelyn mukaan säännöllisen kotihoidon asiakkailla pitää olla sekä palvelu- ja hoitosuunnitelma että palvelua vähintään kerran viikossa. Kuusikon tiedonkeruun erilaisten kriteerien vuoksi Kuusikon ja laatusuosituksen tiedot eivät ole tältä osin vertailukelpoiset. (Ks. THL 2012.) Tiivistettynä Kuusikon määrittelyerot laatusuosituksen määrittelyihin ovat seuraavat: Kotihoidon tiedot kerätään Kuusikossa eri kriteerein: säännöllisen kotihoidon asiakkailla täytyy olla palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä palvelua vähintään kerran viikossa. THL:n tieto kotihoidosta kerätään päivämäärältä , kun Kuusikon tiedot kerätään joulukuulta (THL 2012). Kotihoitoon on kuviossa 8 yhdistetty keskiraskaissa palvelutaloissa asuvat. Keskiraskaan palveluasumisen asiakkaat saavat kotihoitoa, mutta eivät ole mukana kotihoidosta kerätyissä asiakasmäärissä. Lisäksi kuvio 8 poikkeaa muista Kuusikko-raportissa esitetyistä tiedoista seuraavasti: Kuviossa 8 käytetään tietoa omaishoidon tuen koko vuoden asiakasmäärästä, mutta muualla raportissa käytetään poikkileikkaustietoa päivämäärältä Vanhainkotien asiakkaista kuviossa 8 ovat mukana vain pitkäaikaisesti vanhainkodeissa asuvat, eivät lyhytaikaishoidossa olevat, kuten raportissa pääsääntöisesti. 4.3 Kokonaiskustannukset ja kustannukset asukasta kohti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaiskustannukset 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmälle esitetään taulukossa 3. Taulukon 3 mukaan kokonaiskustannukset 75 vuotta täyttäneiden palveluista olivat vuonna 2011 Kuusikossa noin 1,2 miljardia euroa. Kustannusten reaalikasvu vuosina oli 0,3 prosenttia. Kuntakohtaisesti kustannusmuutos on vuosina vaihdellut Turun -3,2 ja Oulun 7,0 prosentin välillä. Kun tarkastellaan alkuperäisiä kustannuksia, kustannukset ovat nousseet muualla paitsi Turussa (ks. liite 19). Turussa kustannukset pienenivät 0,03 prosenttia. Kuusikon kustannusten kasvu- 10

19 Euroa / 75 vuotta täyttänyt tahti on ollut 75 vuotta täyttäneiden osalta hitaampi kuin 65 vuotta täyttäneillä. Viiden vuoden deflatoitua kustannusmuutosta tarkasteltaessa nousua on tapahtunut kaikissa kunnissa. Ikävakioidut asukasta kohti lasketut kustannukset ovat vuosina pienentyneet muualla paitsi Tampereella ja Oulussa. Verrattaessa ikävakioimattomia asukaskohtaisia kustannuksia 2007 ja 2011, laskua on tapahtunut Espoossa ja Vantaalla. Taulukko 3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset ja asukaskohtaiset kustannukset 2011 sekä reaalimuutos ja Kustannukset 2011 yht., , DEFL, % * = ikävakioimattomien asukaskohtaisten kustannusten välillä Lähde ja ks. huomautukset: liitteet 19 ja , DEFL, % Ikävakioidut kust. 2011, / asukas , DEFL, % , DEFL, %* Helsinki ,7 7, ,5 2,9 Espoo ,4 12, ,4-3,6 Vantaa ,3 22, ,7-1,2 Turku ,2 9, ,1 6,7 Tampere ,3 8, ,1 0,5 Oulu ,0 24, ,0 6,5 Kuusikko ,3 10, ,7 1,8 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten muodostumista vuonna 2011 on eritelty palveluittain kuviossa 9. Keskimäärin kustannukset olivat euroa 75 vuotta täyttänyttä kohti. Espoon ikävakioidut kustannukset ovat olleet vuonna 2011 matalimmat ja Oulun korkeimmat. Avopalvelut muodostavat kustannuksista 19,3 prosenttia (2 341 euroa) ympärivuorokautinen hoiva ja hoito suurimman osan eli 44,1 prosenttia (5 354 euroa) ja lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut 36,7 prosenttia (4 452 euroa). Kuvio vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti 2011 (ikävakioimaton ja ikävakioitu) Ikävakioimattomat kustannukset Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Lyhytaikaiset terveydenhuollon palvelut Ympärivuorokautinen hoiva Avopalvelut Avopalvelut Keskiraskas palveluasuminen (hm 0,20 0,49) Tehostettu palveluasuminen (hm 0,50) Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Perusterveydenhuollon avohoito Erikoissairaanhoito Lähde: liite 23 11

20 Euroa / 75 vuotta täyttänyt Kuntia vertailtaessa Espoon ja Vantaan kokonaiskustannustaso on lähes sama, mutta Espoossa lyhytaikaisen terveydenhuollon kustannukset painottuvat Vantaata enemmän. Korkeampien kokonaiskustannusten kunnissa eli Helsingissä ja Turussa painottuvat ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon kustannukset. Oulussa korostuvat lyhytaikaisten terveydenhuollon kustannukset. Tampereella varsinkin erikoissairaanhoidon kustannukset muodostavat kokonaiskustannuksista keskimääräistä tasoa suuremman osuuden. (Liite 23.) Kuviossa 10 on tarkasteltu 75 vuotta täyttänyttä kohti laskettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioimattomien kustannusten kehitystä vuosina Ikävakioidut tiedot vuosille esitetään kuviossa 11. Rahan arvon muutos on kuvioissa huomioitu. Ikävakioimattomat kustannukset kuviossa 10 ovat kehittyneet enemmistössä kunnista laskusuuntaisesti vuoden 2009 ja 2010 jälkeen. Kuitenkin Tampereella ja Oulussa on tapahtunut selkeää kokonaiskustannusten kasvua Tampereella nousua selittää sekä erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusnousu, mutta myös kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannusten kasvu. Oulussa kasvua on tapahtunut kauttaaltaan ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon sekä lyhytaikaisen terveydenhuollon palveluissa. Kuvio vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti vuoden 2011 rahan arvossa (ikävakioimaton) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Avopalvelut Keskiraskas palveluasuminen (hm 0,20 0,49) Tehostettu palveluasuminen (hm 0,50)* Vanhainkodit Terveyskeskussairaalat Perusterveydenhuollon avohoito Erikoissairaanhoito * = Osalta kunnista voivat puuttua tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon kustannukset vuotta 2010 edeltävistä tiedoista Lähde: liite 25 Kuviossa 11 on tarkasteltu ikävakioitujen asukaskohtaisen kustannusten kehitystä. Kuntien kustannustasot lähestyvät vakioitaessa toisiaan. Ikävakioimattomia kustannuksia tarkasteltaessa Vantaan kustannustaso on Espoota matalampi, mutta ikärakenne vakioitaessa Espoon kustannukset muuttuvat pienemmiksi ja samalla Kuusikon matalimmiksi. Oulussa kustannustaso nousee vakioitaessa ja on Kuusikon korkein vuonna

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuusikko-työryhmä Vanhuspalvelut Aura Pasila 19.9.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aura Pasila

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2018

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2018 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018 Hanna Ahtiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2019 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2014 Kuutostyöskentelyn historia

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 9.9.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Auri Lyly-Falk Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 3/2018 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2016

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2016 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 Auri Lyly Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 2/2017 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2013 Kuusikko-työskentelyn

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.09 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa ISBN 978-952-213-717-3 Lukijalle 3 4 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut Maria Pernu @PernuMaria 22.8.2019 Raporttien saatavuus Suomen Kuntaliitto ry:n kotisivuston Sosiaali- ja terveysasioiden alta löytyy Tilastot ja erillisselvitykset.

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 212 Väestömäärät kunnittain/sote-alueittain (Väestörekisterikeskus, rekisteritilanne 31.12.212) 6 5 4 3 2 1 927 45619 39647 43984 37583 34499 5375 25618 4729 28851 18751 37942

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2013 1 (6) 9 Kuusikkovertailut kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja toimeentulotuen osalta HEL 2013-012494 T 00 01 01 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2010

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuusikko-työryhmä Kehitysvammahuolto Aura Pasila 29.6.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aura Pasila Kansi:

Lisätiedot

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus Palvelusisältöjen ja kustannusten määrittelytyön tärkeys taloudellisuus- ja tuottavuusvertailuissa. Kokemuksia kuutosvertailuista Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuus seminaari, Valtionvarainministeriö

Lisätiedot

2 Vammaisten palvelut

2 Vammaisten palvelut Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Vammaisten palvelut... 2 2.1 Henkilökohtainen apu... 2 2.2 Kuljetuspalvelut... 3 2.3 Ympärivuorokautiset asumispalvelut... 4 3 Aikuissosiaalityö... 6 3.1 Aikuissosiaalityön palvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (7) 290 Kuusikkovertailut päihdehuollon, vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen osalta HEL 2013-010787 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi päihdehuollon, vammaispalvelujen

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010 5 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010. SISÄLTÖ ALKUSANAT... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1 Ikääntynyt väestö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla... 4 2. 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT 2010...

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiset tiedot kokonaisnettokustannukset vuosina 2016 2017 vuoden

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen?

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Joonas Sakki, tutkija RAI-seminaari 4.4.2013 4.4.2013 Joonas Sakki, Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015 Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, Projektitutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut (Kuusikko), Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Suurten ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016

Suurten ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016 Suurten ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016 Taustatilaisuus medialle 30.5.2017 Teija Mikkola erityisasiantuntija Esityksen sisältö Mitä ja miten tutkittu? Keskeisiä

Lisätiedot

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi 1 Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 2 Länsi-Pohjan 75-84 vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (päivitetty )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (päivitetty ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna (päivitetty 8.6.2018) Lastensuojeluasian vireille tulo kuutoskaupungeissa vuonna Lastensuojeluilmoitukset 16 311 7 879

Lisätiedot

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty Palvelut Minna Joensuu/ n kaupunki minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty 5.3.2018 Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja -etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa Rita Oinas, TtM, sh Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätiedot

Hilmo-tietoa tiedontuottajille

Hilmo-tietoa tiedontuottajille Hilmo-tietoa tiedontuottajille Riikka Väyrynen 25.11.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 25.11.2014 2 1 TIETO-osasto Vastaa Lakisääteisestä

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 31.10.2012 30.10.2012 Päivi Tossavainen/THL 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kehitysvammahuollon työryhmä 15.11.2007 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 1 LIITE Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 Vanhuspalvelut Asiakkaat Vuoden 2014 lopussa Helsingissä oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 28.10.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 28.10.2014

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030

Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030 Liite perusturvalautakunta 19.1.2015 6 167 / 05.00.00 / 2013 Saap. 16.2.2015 Kjoht, htj., palv.s. (PT) Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030 Anu Olkkonen-Nikula

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi Luvussa tarkastellaan Kirkkonummea omana alueenaan tilastojen valossa

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat. ..8 n sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset ( euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi suurimmat. Kustannukset olivat, prosenttia painotettua keskiarvoa suuremmat. Terveydenhuollon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot