VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003"

Transkriptio

1 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen

2 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN Edita Oy Ab 2004 Helsinki

3 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, kirjoittanut Aila Kumpulainen Nimike Viiden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2003 Julkaisija (virasto tai laitos) Helsingin sosiaalivirasto ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto, Turun sosiaalikeskus ja terveysvirasto, Tampereen sosiaali- ja terveystoimi Sarja nimike Viisikko-työryhmän julkaisusarja Julkaisuaika 11/2004 Sivumäärä, liitteet 45 sivua +liitteet Osanumero 5/2004 ISSN-numero Kieli Suomi Tiivistelmä Viisikon kuntien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Vantaa) 75 vuotta täyttäneistä asukkaista 26,8 % eli noin henkilöä sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vähintään viikoittain tai oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa joulukuussa Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Helsingissä (28,3 %) ja vähiten Espoossa (23,7 %). Kunnan järjestämien 75 vuotta täyttäneiden vanhuspalvelujen kattavuus on kääntynyt laskuun ajanjakson aikana. Palvelujen kattavuuden laskuun on merkittävimmin vaikuttanut säännöllisen kotihoidon kattavuuden väheneminen niin voimakkaasti, ettei omaishoidontuen ja/tai keskiraskaan palveluasumisen kasvu ole sitä voinut kompensoida. Ympärivuorokautiset palvelut ovat koko ajanjakson supistuneet tehostetun palveluasumisen lisäämisestä huolimatta kaikissa kunnissa, eniten vanhoissa kaupungeissa. Viisikon kuntien 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat noin 706 miljoonaa euroa vuonna Kokonaiskustannukset nousivat reaalisesti edellisestä vuodesta 1,7 %. Helsingin kustannukset laskivat 0,6 % edellisestä vuodesta. Turun kustannukset nousivat 1,3 %. Muissa kunnissa kustannusten kasvu oli 4,7 % - 6,9 %. Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat Viisikon kunnissa vuonna 2003 keskimäärin euroa jokaista 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Turku tuotti palvelut eurolla ja Espoo eurolla. Vantaa käytti euroa, Tampere euroa ja Helsinki euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Asiasanat Vanhukset, vanhuspalvelut, kustannukset, kuntavertailu Tiedustelut Työryhmän jäsenet, liite 20 Myynti Jakelu

4 Sisällys 1 Taustaa Yleistä Palvelujen ryhmittely Vanhusväestö Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista Palvelut ja kustannukset vuonna Vanhusten palvelujen palvelurakenteen kehitys ja kokonaiskustannusten kehitys Eri ikäryhmien palvelujen käyttö ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kustannukset vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kustannukset ja 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset toiminnoittain vuosina vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö sekä kustannukset Palvelujen käyttö Ikävakioidut kustannukset vuotta täyttäneiden kokonaiskustannusten kehitys Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain Kotihoito Omaishoidon tuki Palveluasuminen Keskiraskas palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkotitoiminta ja terveyskeskussairaalatoiminta Laitoshoito kokonaisuutena Pitkäaikainen laitoshoito Lyhytaikainen laitoshoito vanhainkodeissa ja terveyskeskuksissa Erikoissairaanhoito Havaintoja vanhusten palvelujen käytöstä ja kustannuksista Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Kirjallisuus Liitteet Kuviot Taulukot 2

5 1 Taustaa 1.1 Yleistä Suomen viisi suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Turku ovat vertailleet 65 vuotta täyttäneen väestön käyttämiä kunnan järjestämiä (kunnan itse tuottamia tai ostamia) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niiden kustannuksista vuosittain vuodesta 1995 alkaen. Viimeisimmissä raporteissa on pyritty nostamaan esiin 75 vuotta täyttäneiden palveluja, sillä kunnat painottavat vanhuspalveluja koskevissa suunnitelmissa ja seurannoissa kyseistä ikäryhmää. 65 vuotta täyttäneiden palveluja seurataan edelleen siksi, että ryhmän seurannasta on olemassa pitkän ajan trenditiedot ja kyseinen ikäryhmä aiheuttaa keskimäärin neljänneksen (27 %) kaikista vanhusikäryhmien palvelujen kustannuksista. Ajallisia vertailuja tehdään vuodesta 1999 vuoteen Kustannustietona käytetään kokonaiskustannuksia 65 ja 75 vuotta täyttäneiden vuosien aikana käyttämistä kunnan järjestämistä palveluista. Aiempien vuosien kustannukset on muunnettu vuoden 2003 arvoon käyttäen julkisten menojen hintaindeksiä sosiaali- ja terveystoimelle. Asukaskohtaiset kustannukset on suhteutettu 65 ja 75 vuotta täyttäneen väestön määrään Ikävakiointia on käytetty 65 vuotta täyttäneiden asukaskohtaisten kustannusten sekä palvelurakenteen vertailussa. Ikävakioinnin avulla on mahdollista vertailla erilaisen vanhusväestön ikärakenteen omaavia kuntia tasapuolisemmin. 1.2 Palvelujen ryhmittely Kuvio 1. Vanhusten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut A s u m i n e n k o to n a P a l v e l u a s u m i n e n Virkistystoiminta *palvelukeskukset Jokapäiväisessä elämässä selviytymistä tukevat palvelut O m a i s h o i d o t u k i Kotihoito *Kotipalvelun peruspalvelut *kotipalvelun tukipalvelut Osavuorokautiset palvelut *päivähoito Terveyden/sairaanhoidon palvelut *päiväsairaanhoito *kotisairaanhoito Palveluasuminen Kotisairaala Laitos Laitospalvelut *vanhainkoti *terveyskeskuksen vuodeosasto pitkäaikaishoito Avosairaanhoidon palvelut... Erikoissairaanhoidon avopalvelut Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito..... Erikoissairaanhoidon vuodeosasto 1. 3

6 1.3 Vanhusväestö Kuviossa 1 on ryhmitetty kunnan vanhuksille tarjoamat tärkeimmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kahdella ulottuvuudella: 1) Palvelut, joilla tuetaan vanhuksen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja terveyden ja sairaanhoidon palvelut. 2) Palvelut annetun avun määrän mukaisesti virkistyspalveluista laitospalveluihin. Taulukko 1. Kuntien väestö ja vanhusikäryhmien osuus väestöstä vuodenvaihteessa 2003/2004. Kaupunki Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko KOKO VÄESTÖ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Vanhusikäryhmien osuus (%) koko väestöstä Koko väestö vuotta täyttäneet 13,6 9,1 9,2 16,6 14,9 12,8 75 vuotta täyttäneet 6,4 3,6 3,1 8,1 6,8 5,8 85 vuotta täyttäneet 4,7 2,8 2,5 6,1 5,2 4,3 Vuodenvaihteessa 2003/2004 Viisikon kunnissa asui (12,8 %) 65 vuotta täyttänyttä henkilöä ja (5,8 % ) 75 vuotta täyttänyttä henkilöä. Viisikon kunnista Turussa oli suhteellisesti eniten vanhusasukkaita. Espoossa ja Vantaalla oli puolestaan vähiten vanhusikäryhmiin kuuluvia. Viisikon kuntien 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viimeisenä viitenä vuonna ( ) kasvanut runsaalla henkilöllä. Kasvusta runsas puolet eli asukasta on tullut Espooseen ja Vantaalle, joissa ikäryhmän väestö on lisääntynyt noin 20 %. Helsingissä, Turussa ja Tampereella ikäryhmään kuuluvien määrä on kasvanut kyseisenä aikana 3 6 %. Viisikon kuntien 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viimeisenä viitenä vuonna kasvanut henkilöllä. Kaupunkikohtaisesti kyseiseen ikäryhmään kuuluvien määrä on lisääntynyt asukkaalla. Prosentuaalisesti suurin lisäys on tullut Vantaalle ja Espooseen, joissa kummassakin 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi viiden vuoden aikana noin 25 %. Turussa ja Tampereella ikäryhmä kasvoi runsaat 10 % ja Helsingissä vajaat 5 %. Kuitenkin Turussa, Tampereella ja Helsingissä 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli kaksinkertainen verrattuna Espooseen ja Vantaaseen. 4

7 2 Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista 2.1 Palvelut ja kustannukset vuonna 2003 Viisikon kunnissa oli vuodenvaihteessa 2003/ 2004 lähes asukasta, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta. Kuntien 75 vuotta täyttäneistä asukkaista 26,8 % eli noin henkilöä sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vähintään viikoittain tai oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa joulukuussa Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Helsingissä (28,3 %) ja vähiten Espoossa (23,7 %). Säännöllistä kotihoitoa saavia oli runsaimmin Helsingissä ja Turussa (noin 12 % 75 vuotta täyttäneistä) ja vähiten Tampereella (9,3 %). Helsingissä, Turussa ja Tampereella oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa noin 8 % 75 vuotta täyttäneistä. Näissä vanhan ikärakenteen kaupungeissa on paljon rakennettua laitoskapasiteettia, joten ympärivuorokautisesta hoidosta suuri osuus toteutui laitoksissa. Espoossa ja Vantaalla ympärivuorokautisesta hoidosta suuri osuus toteutui tehostetun palveluasumisen yksiköissä, joissa asui 3,4-4,9 % ikäryhmästä. Lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa terveydenhuollon laitoksissa olleiden osuus oli Tampereella 3 % ja muissa kunnissa 2,2-2,3 % joulukuussa % 75 vuotta täyttäneistä(ikävakioimaton) Kuvio 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulu kuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 23,7 24,6 3 26,5 26,8 28,3 26,8 Eur/75v. asukas(ikävakioimaton) Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003(koko vuoden tieto, ikävakioimaton) Espoo Tampere Vantaa Turku Helsinki Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen Pitkäaikainen laitoshoito(vk+tk) Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito 0 Turku Espoo Tampere Vantaa Helsinki Viisikko Avopalvelut Palveluasuminen Laitoshoito Perusth avosairaanhoito Erikoissairaanhoito 75 vuotta täyttäneiden käyttämiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kului vuonna 2003 koko Viisikossa runsaat 706 miljoonaa euroa (taulukko 5 s. 15). Kustannusten reaalinen kasvu edellisestä vuodesta oli 1,7 %. 5

8 Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat Viisikon kunnissa vuonna 2003 keskimäärin euroa jokaista 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Turku tuotti palvelut eurolla ja Espoo eurolla. Vantaa käytti euroa, Tampere euroa ja Helsinki euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Helsingin asukaskohtaiset kustannukset olivat noin 10 % suuremmat kuin Viisikon keskimääräiset kustannukset ja runsaan neljänneksen suuremmat kuin Turun kustannukset. Asukaskohtaisista kustannuksista valtaosan (47,2 %) aiheutti laitoshoito eli vanhainkoti- ja terveyskeskuksen vuodeosastohoito. Helsingissä ja Tampereella laitoshoidon osuus kustannuksista oli suurin, noin puolet. Muissa vertailun kunnissa laitoshoidon kustannusosuus oli noin 40 %. Avopalvelujen (kotihoito, osavuorokautinen hoito sekä omaishoidontuki) kustannusosuus oli keskimäärin 18,5 %. Palveluasumisen kustannusosuus oli Vantaalla ja Espoossa selkeästi suurempi (14 / 16 %) kuin muissa kunnissa. Muissa vertailun kunnissa palveluasumisen kustannusosuus vaihteli 5 6,7 % välillä. Erikoissairaanhoidon osuus kustannuksista oli erityisen suuri Turussa (34 %). Helsingissä erikoissairaanhoidon kustannusosuus oli pienin (19 %) (Liite 7 B). 2.2 Vanhusten palvelujen palvelurakenteen kehitys ja kokonaiskustannusten kehitys Palvelurakenne Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus on laskenut Viisikon kunnissa runsaan prosenttiyksikön verran vuodesta 1999 lähtien (12,4 %:sta 11,3 %:iin). Säännöllisen kotihoidon piirissä joulukuussa 2003 oli asiakasta ja viisi vuotta aiemmin heitä oli 130 enemmän. Tarkastelujaksolla säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden osuuden huippu sattuu eri kunnilla eri vuosille: Turussa ja Tampereella säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden osuus on laskenut vuodesta 1999 lähtien. Helsingissä ja Espoossa osuus oli suurin vuonna 2001 ja Vantaalla Omaishoidontuen piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus puolestaan on noussut koko tarkasteluajanjakson ajan Viisikossa 1,2 %:sta 2,0 %:iin. Määrällisesti omaishoidontuen piiriin on tullut 650 henkilöä lisää, joten 75 vuotta täyttäneitä oli omaishoidontuen piirissä runsaat henkilöä joulukuussa Pääkaupunkiseudun kunnissa omaishoidontukea on lisätty tarkastelujaksolla, mutta Tampereella omaishoidontuen saajien osuus on ollut laskeva vuodesta 2001 ja Turussa omaishoidontuen saajien osuus on vaihdellut vuosittain. Palveluasunnoissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä on kasvanut Viisikossa koko tarkastelujakson ajan 2,6 %:sta 3,3 %:iin. Espoossa ja Vantaalla palveluasunnoissa asui vuonna 2003 noin 5 % 75 vuotta täyttäneistä ja heistä varsinkin Vantaalla valtaosa tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Muissa vertailun kunnissa palveluasunnoissa asui 2,7 3,1 % ikäryhmästä. Palveluasumisessa tehostetun palveluasumisen osuus on lisääntynyt jatkuvasti. Vuonna 2003 tehostetun palveluasumisen yksiköissä asui lähes 2000 henkilöä, mikä oli 550 henkilöä enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. 6

9 Vanhainkotihoidossa ja pitkäaikaisessa terveyskeskuksen laitoshoidossa olevien osuus on tarkastelujaksona laskenut 1,5 %-yksikköä (9,3 %:sta 7,8 %:iin). Helsingissä, Turussa ja Tampereella osuus oli vuonna 2003 edelleen 8 % ikäryhmästä. Vantaalla osuus oli 6,1 % ja Espoossa 4,6 %. Vähennys on tapahtunut suurelta osin terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa. Vanhainkodeissa asuvien määrä on pysynyt ennallaan noin henkilönä. Terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa olleiden määrä on puolestaan vähentynyt noin neljänneksen. Terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa oli vuonna 2003 noin 1900 henkilöä, kun heitä oli viisi vuotta aikaisemmin Kuvio 4. Säännöllisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Tarkemmat %-osuudet ovat liitteessä 10 D. 35,0 30,0 25,0 27,0 27,0 27,6 27,1 26,0 25,4 25,2 24,8 24,3 24,3 27,5 26,3 25,8 25,7 24,5 25,6 25,3 25,6 25,3 24,3 %-osuus ikäryhmän väestöstä 20,0 15,0 20,1 21,7 22,2 21,7 21,5 22,7 22,3 22,4 22,3 21,6 10,0 5,0 0, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Vanhuspalvelujen lisäksi Viisikko on kerännyt tiedot lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa (erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskusten lyhytaikaishoidossa) olleista. Näistä palveluista on kerrottu tarkemmin kappaleissa ja 5.5. Kokonaiskustannukset Viisikon kunnissa käytettiin 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vuonna 2003 noin 706 miljoonaa euroa, mikä oli 7 % enemmän kuin vuonna Lisärahoituksesta noin kolmannes kului laitospalveluihin ja neljännes palveluasumiseen. Loppu jakaantui tasan avopalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Palvelujen kustannukset nousivat vuonna 2002 runsaat 7

10 5 %, mutta vuonna 2003 enää keskimäärin 1,7 %. Helsingin kustannukset kääntyivät vuonna 2003 laskuun; kustannukset laskivat 0,6 % edellisestä vuodesta. Turun kustannukset nousivat 1,3 %. Muissa kunnissa kustannusten kasvu oli 4,7 % - 6,9 %. Kokonaiskustannusten kehitys on esitetty liitteessä vuotta täyttäneiden palvelut verrattuna valtakunnallisesti asetettujen tavoitteisiin Viimeinen määrällinen tavoite laitos- ja asumispalvelujen määristä on esitetty Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietinnössä vuonna (Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietintö, STM :1996) Vuoteen 2001 mennessä 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu tavallisissa asunnoissa, 3-5 % palveluasunnoissa ja 5 7 % vanhainkodissa tai muussa laitoksessa. Laitos- ja asumispalvelujen piirissä olevien osuudet olivat vuonna 2003 Vantaalla ja Espoossa 75 vuotta täyttäneiden osalta lähinnä esitettyä tavoitetta. Helsingissä, Turussa ja Tampereella oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa edelleen tavoitetta suurempi osuus (8-8,5 %). Palveluasunnoissa olevien osuus oli joko tavoitteen mukainen tai hieman alle. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleiden osuus on koko tarkastelujakson ajan laskenut kaikissa kunnissa. Espoossa oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuonna 2003 alle 5 % ikäryhmästä.( liite 10 D) Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa on muotoiltu ikäihmisiä koskevia tavoitteita mm. seuraavasti: Ikäihmisten palvelujen kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on lisätä kotipalvelujen määrää siten, että palvelujen piirissä olisi valtakunnallisella tasolla 25 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä (asiakkaat vuoden aikana). Kunnan tulee yhteistyössä järjestöjen kanssa parantaa omaishoidon tuen kattavuutta ja lisätä hoitoa tukevia ja hoitajien jaksamista edistäviä palveluja. Kotipalvelujen piirissä oli 75 vuotta täyttäneistä vuoden 2003 aikana eniten Vantaalla 18,7 % ja Helsingissä 17,3 %. Muissa Viisikon kaupungeissa jäätiin vielä kauemmas asetetusta tavoitteesta, sillä Espoossa oli kotipalvelujen piirissä 12,0 %, Turussa 15,7 % ja Tampereella 15,2 % ikäryhmästä. Viisikon kunnissa ollaan siten kaukana valtakunnallisesti asetetusta kotipalvelujen kattavuustavoitteesta ja lisäksi suuntaus on viime vuosina ollut aleneva. Omaishoidontuen piirissä vuoden aikana oli 75 vuotta täyttäneistä eniten Vantaalla 4,0 % ja Helsingissä 3,1 %. Turussa omaishoidontuen piirissä oli 2,2 %, Espoossa 1,7%, ja Tampereella 1,6 % ikäryhmästä. Omaishoidontuen piirissä olleiden määrä on tarkasteluajanjaksolla kasvanut Viisikon kunnissa, mutta selvityshenkilö Elli Aaltosen esitys 8 % tavoitteesta vaikuttaa epärealistiselta. 8

11 3 Eri ikäryhmien palvelujen käyttö ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kuviossa 5 on esitetty se osuus 65 vuotta täyttäneestä väestöstä, joka sai säännöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa joulukuussa Vantaalla oli palvelujen piirissä suurin osuus ikäryhmästä joulukuussa 2003 ja Helsingissä toiseksi suurin. Espoossa ja Tampereella oli palvelujen käyttäjiä vähiten. Vertailussa on käytetty ikävakioituja osuuksia. Ikävakioituna Vantaa on noussut ohi Helsingin palvelujen kattavuudessa. Vastaavat ikävakioimattomat osuudet on esitetty taulukossa 2. Kuvio 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 65 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavan- ikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) % 65 vuotta täyttäneistä(ikävakioitu) ,6 13,4 15,8 15,0 13,7 14,9 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Keskiraskas palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Tk-pitkäaikainen Tk-lyhytaikainen Erikoissh Säännöllinen kotihoito oli 65 vuotta täyttäneiden suurin yksittäinen palvelu. Sitä sai kunnasta riippuen 4,1 7,2 % ikäryhmästä. Vanhainkotihoidossa oli 2,7 % ikäryhmästä, osuus vaihteli 1,2 3,3 % välillä. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa oli 1,6 % ikäryhmästä. ( Taulukko 2 ) 9

12 Taulukko 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO 1. PALVELUJEN KATTAVUUS 16,5 11,8 12,2 15,8 13,5 14,9 1.1 VANHUKSEN JOKAPÄIVÄISTÄ ELÄMÄÄ TUKEVAT PALVELUT 14,9 10,5 10,9 14,2 11,6 13, AVOPALVELUT YHTEENSÄ(ilman tehostettua palveluasumista) 8,9 6,7 6,3 8,4 6,6 7,9 Säännöllinen kotihoito 7,2 5,2 4,1 6,8 5,1 6,2 Omaishoidontuki 1,5 0,8 2,1 1,1 0,8 1,3 Keskiraskas palveluasuminen (0,2-0,395) 0,7 1,1 1,0 0,6 0,7 0,8 Joista kunnan keskiraskaissa palvelutaloissa säännöllisen kotihoidon asiakkaina(vähennetään edellisestä) -0,6-0,4-1,0-0,1 0,0-0, YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT 6,1 3,8 4,6 5,8 5,0 5,4 Tehostettu palveluasuminen(>=0,4) 1,4 1,6 2,1 1,2 0,9 1,4 Vanhainkoti 3,0 1,2 2,2 2,7 3,3 2,7 Terveyskeskuksen pitkäaikainen vuodeosastohoito 1,6 1,1 0,3 1,9 0,9 1,3 1.2 TERVEYSKESKUKSEN LYHYTAIKAINEN VUODEOSASTOHOITO JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VUODEOSASTOHOITO 1,5 1,3 1,3 1,6 1,9 1,6 Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito 1,0 0,7 0,6 0,2 0,9 0,8 Erikoissairaanhoito 0,5 0,6 0,8 1,3 1,0 0, Kustannukset Asukaskohtaiset ikävakioidut kustannukset Vuonna 2003 korkeimmat sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset olivat Helsingissä (6 174 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti). Helsingin kustannukset olivat 9 % korkeammat kuin Viisikon keskimääräiset kustannukset ja 23 % korkeammat kuin halvimmalla palvelut tuottavan Turun kustannukset. (5 010 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti). Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003 (koko vuoden tieto, ikävakioitu) eur/65v asukas (ikävakioitu) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Avopalvelut Tehostettu palv.as. Terveyskeskussairaalat Erikoissairaanhoito Keskiraskas+kevyt palv.as. Vanhainkodit Perusth vastaanotto 10

13 Kokonaiskustannukset Liitteessä 7 on tarkasteltu, miten asukaskohtaiset kustannukset jakaantuivat eri toiminnoille. Kustannuksista suurimman yksittäisen osuuden vei erikoissairaanhoito, jonka osuus asukaskohtaisista kustannuksista vaihteli Helsingin 28 %:sta Turun 41 %:iin. Laitospalvelujen (vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto yhteensä) osuus oli runsas 40 %. Pienimmillään laitoshoidon osuus kustannuksista oli Vantaalla ( 35 %) ja suurimmillaan Helsingissä (43 %). Avopalvelujen kustannusten osuus 65 vuotta täyttäneillä oli vajaa 17 %. Kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vuonna 2003 olivat Viisikon kunnissa 973 miljoonaa euroa. Helsingin osuus kustannuksista oli noin puolet. Vanhusten käyttämiin palveluihin kului vuonna 2003 reaalisesti noin 14 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kustannusten reaalinen nousu oli 1,4 %, joka oli alhainen verrattuna aikaisempien vuosien kustannusten nousuun (5,5 % vuonna 2002). Helsingin kustannuskehitys oli reaalisesti hieman aleneva (-1,3 %). Turun kustannukset nousivat 1,7 % ja muissa vertailun kunnissa kustannukset nousivat 5,1-6,2 % edellisestä vuodesta. Taulukko vuotta täyttäneiden palvelujen kokonaiskustannukset (1000 eur) ja toimintojen kustannusosuus kokonaiskustannuksista Kustannusten lisäys % vuodesta Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO KUSTANNUKSET YHTEENSÄ %-osuus AVOPALVELUT YHTEENSÄ %-osuus 17,6 14,8 16,0 15,5 15,0 16,4 Kotihoito %-osuus 15,2 13,3 13,4 13,8 12,9 14,3 Omaishoidontuki %-osuus 1,5 0,9 2,1 1,1 1,4 1,4 PALVELUASUMINEN (kevyt, keskiraskas, tehostettu) %-osuus 5,4 11,1 12,1 4,6 5,5 6,4 VANHAINKODIT JA TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOT YHTEENSÄ %-osuus 43,7 33,7 31,9 36,8 40,5 40,2 Vanhainkodit %-osuus 17,4 13,1 19,5 19,4 25,8 18,8 Terveyskeskuksen vuodeosastot %-osuus 26,3 20,6 12,4 17,4 14,8 21,4 11

14 PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTO+PERUSTERVEYDENHUOLLON KOTISAIRAALA %-osuus 6,7 8,4 7,3 2,4 5,5 6,1 ERIKOISSAIRAANHOITO (poliklinikat, vuodeosastot sekä erikoissairaanhoidon kotisairaala) %-osuus 26,6 32,0 32,6 40,7 33,5 30,9 Kustannuslisäys vuodesta 2002 % Nimellisarvossa 1,1 7,7 8,8 4,2 8,1 3,9 Deflatoitu -1,3 5,1 6,2 1,7 5,5 1,4 Kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden palveluista vuonna 2003 on esitetty tarkemmin liitteessä 5. Kokonaiskustannusten kehitys vuodesta 1999 vuoteen 2003 on esitetty liitteessä vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Viisikon kunnissa 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä runsas sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säännöllisesti tai oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa joulukuussa Kuviossa 7 on esitetty kunnittain palveluja saaneiden osuudet. Helsingissä oli palvelujen piirissä suurin osuus ja Turussa toiseksi suurin ikäryhmästä joulukuussa Espoossa ja Tampereella oli palvelujen käyttäjiä vähiten. Vertailussa on käytetty ikävakioimattomia osuuksia palvelujen kattavuudessa. Kuvio 7. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 35,0 %-osuus ikäryhmän väestöstä 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 28,3 23,7 26,5 26,8 24,6 26,8 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito(laskettu hp:) 12

15 Avopalvelut Seuraavien kappaleiden tiedot palvelujen käyttäjien määrästä ja osuuksista löytyvät liitteistä 10 c ja d ja taulukosta 4 sivulla 15. Avopalvelujen käyttäjinä oli joulukuussa 2003 yhteensä henkilöä, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta. Säännöllistä kotihoitoa heistä sai henkilöä, mikä oli 11,3 % 75 vuotta täyttäneistä. Eniten säännöllisen kotihoidon palveluja saavia ikäryhmästä oli Helsingissä ja Turussa. Omaishoidontuen avulla hoidettiin henkilöä, mikä oli lähes 2 % ikäryhmästä. Vantaalla omaishoidontuensaajien osuus oli 3,6 % ikäryhmästä. Muissa kunnissa osuus vaihteli 1,2 2,2 % välillä. Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä oli asukkaita 1 700, mikä oli 1,8 % ikäryhmästä. Näistä 550 henkilöä asui kunnallisissa palvelutaloissa ja sai palvelut kunnan kotihoidolta. Keskiraskaan palveluasumisen piirissä olevia oli runsaimmin Espoossa. Ympärivuorokautiset palvelut Ympärivuorokautisten palvelujen piirissä oli vajaa henkilöä, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta eli noin 10,3 % ikäryhmästä. Ympärivuorokautisten palvelujen käyttäjiä oli eniten Helsingissä, Vantaalla ja Turussa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asui noin henkilöä, mikä oli 2,5 % ikäryhmästä. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvia oli runsaimmin Vantaalla ja Espoossa. Vanhainkodissa hoidettiin henkilöä, mikä oli 5,3 % ikäryhmästä. Vanhainkodeissa asuvien osuus oli suurin Tampereella ja pienin Espoossa. Terveyskeskussairaaloissa oli pitkä- ja lyhytaikaishoidossa hoidossa henkilöä, mikä oli 3,9 % ikäryhmästä. Näistä pitkäaikaishoidossa olevien osuus oli 2,5 % ja lyhytaikaishoidossa olevien osuus 1,4 %. Pitkäaikaishoidossa olevien osuus oli suurin Turussa ja pienin Vantaalla. Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli joulukuussa 2003 runsas 850 henkilöä, eli 1,1 % 75 vuotta täyttäneistä. Osuus oli suurin Turussa ja Tampereella ja pienin Helsingissä. 13

16 Taulukko 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO 1. PALVELUJEN KATTAVUUS 28,3 23,7 26,5 26,7 24,6 26,8 1.1 VANHUKSEN JOKAPÄIVÄISTÄ ELÄMÄÄ TUKEVAT PALVELUT 26,0 21,4 24,3 24,5 21,6 24, AVOPALVELUT YHTEENSÄ (ilman tehostettua palveluasumista) 15,0 13,5 13,3 14,2 12,0 14,0 Säännöllinen kotihoito 12,4 10,5 9,6 11,8 9,3 11,3 Omaishoidontuki 2,2 1,3 3,6 1,7 1,2 2,0 Keskiraskas palveluasuminen (0,2-0,395) 1,3 2,5 2,2 0,9 1,5 1,4 Joista kunnan keskiraskaissa palvelutaloissa säännöllisen kotihoidon asiakkaina (vähennetään edellisestä) -0,9-0,8-2,1-0,2 0,0-0, YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT 11,0 8,0 10,9 10,3 9,6 10,3 Tehostettu palveluasuminen (>=0,4) 2,6 3,4 4,9 2,0 1,6 2,5 Vanhainkoti 5,6 2,2 5,3 5,1 6,5 5,3 Terveyskeskuksen pitkäaikainen vuodeosastohoito 2,9 2,4 0,7 3,2 1,5 2,5 1.2 TERVEYSKESKUKSEN LYHYTAIKAINEN VUODEOSASTOHOITO JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VUODEOSASTOHOITO 2,3 2,2 2,3 2,3 3,0 2,4 Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito 1,7 1,4 1,1 0,4 1,6 1,4 Erikoissairaanhoito 0,6 0,8 1,2 1,9 1,4 1, Kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti olivat Viisikon kunnissa keskimäärin euroa vuonna Helsinki käytti eniten ja Turku vähiten rahaa jokaista 75 vuotta täyttänyttä kohti. Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003 ( ikävakioimaton) eur/75v asukas (ikävakioimaton) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Avopalvelut Keskiraskas+kevyt palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Terveyskeskussairaalat Perusth vastaanotto Erikoissairaanhoito 14

17 Viiden suurimman kaupungin 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat 706 miljoonaa euroa vuonna Tämä oli noin 72 % 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannuksista. Kustannusten reaalinen nousu vuodesta 2002 oli keskimäärin 1,7 %. Taulukko vuotta täyttäneiden palvelujen kokonaiskustannukset (1000 euroa) ja toimintojen kustannusosuus kokonaiskustannuksista Kustannuslisäys- % vuodesta Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO KUSTANNUKSET YHTEENSÄ %-osuus AVOPALVELUT %-osuus 19,5 17,1 18,3 17,6 16,9 18,5 Kotihoito %-osuus 17,2 15,6 15,8 15,9 14,8 16,4 Omaishoidontuki %-osuus 1,4 0,9 2,0 1,1 1,3 1,3 PALVELUASUMINEN (kevyt, keskiraskas, tehostettu) %-osuus 6,2 13,8 15,2 4,9 6,5 7,4 VANHAINKODIT JA TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOT THTEENSÄ %-osuus 50,3 40,7 39,7 43,2 47,2 47,0 Vanhainkodit %-osuus 20,6 15,0 25,1 24,0 31,5 22,8 Terveyskeskuksen vuodeosastot %-osuus 29,7 25,8 14,6 19,2 15,6 24,2 PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTO+PERUSTERVEYDENHUOLLON KOTISAIRAALA %-osuus 4,9 5,9 4,6 0,6 3,7 4,1 ERIKOISSAIRAANHOITO (poliklinikat, vuodeosastot sekä erikoissairaanhoidon kotisairaala) %-osuus 19,0 22,4 22,2 33,7 25,8 23,0 Kustannuslisäys vuodesta 2002 % Nimellisarvossa 1,9 9,5 9,5 3,7 7,2 4,2 Deflatoitu -0,6 6,9 6,8 1,3 4,7 1,7 Kokonaiskustannukset 75 vuotta täyttäneiden palveluista vuonna 2003 on esitetty tarkemmin liitteessä 6. Kokonaiskustannusten kehitys vuodesta 2001 vuoteen 2003 on esitetty liitteessä

18 ja 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset toiminnoittain vuosina Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset muodostuvat 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmillä eri tavoin. Kun mukana ovat vuotiaat, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannukset muodostavat kustannuksista huomattavasti suuremman osuuden kuin tarkasteltaessa 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmää. Tällä ikäryhmällä puolestaan korostuu vanhainkotihoidon ja terveyskeskuksen sairaalahoidon osuus. Kuvio ja 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten %-osuudet toiminnoittain 2003 %-osuus kustannuksista Helsinki ,6 5,4 43,7 6,7 26, ,5 6,2 50,3 4,9 19,0 Espoo ,4 10,7 35,9 8,1 30, ,4 13,3 43,1 5,7 21,5 Vantaa ,1 12,2 31,5 7,4 32, ,5 15,3 39,0 4,7 22,4 Turku ,5 17,6 4,6 4,9 36,8 43,2 2,4 0,6 40,7 33,7 Tampere ,0 5,5 40,5 5,5 33, ,9 6,5 47,2 3,7 25,8 Viisikko ,4 18,4 6,4 7,4 40,3 47,2 6,1 4,1 30,8 22,9 Avopalvelut Vanhainkoti+terveyskeskus Erikoissairaanhoito ja erik.sh.kotisairaala Palveluasuminen Perustervh vastaanotto+kotisairaala Kuntakohtaisesti suurimmat erot olivat palveluasumisen kustannuksissa, joissa Espoon ja Vantaan kustannukset olivat suurimmat. Toinen kuntia jakava piirre oli vanhusikäryhmien sairaanhoitopalvelujen hoitaminen erikoissairaanhoidossa tai kunnallisissa terveyskeskussairaaloissa. Turussa ja Tampereella, joissa oli myös 16

19 kunnan omaa erikoissairaanhoidon sairaalatoimintaa, muita kuntia suurempi osuus molempien vanhusikäryhmien sairaanhoidosta annettiin erikoissairaanhoidon yksiköissä. Helsingissä puolestaan erikoissairaanhoidon osuus muihin kuntiin verrattuna oli pieni. Toisaalta Helsingillä oli runsaasti omaa terveyskeskussairaalan lyhytaikaishoitoa, jolla voitiin vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä. Pääkaupunkiseudulla Vantaalla oli vähiten omaa terveyskeskussairaalakapasiteettia, mikä näkyi hieman suurempana erikoissairaanhoidon palvelujen käyttönä. Molemmissa tarkasteltavissa ikäryhmissä avopalvelujen osuus kokonaiskustannuksista kääntyi kaikissa kunnissa laskuun vuonna 2003 ja päätyi lähes samalle tasolle kuin vuonna vuotta täyttäneiden kustannuksista 16,4 % ja 75 vuotta täyttäneiden kustannuksista 18,4 % kului avopalveluihin vuonna 2003, kun osuudet edellisenä vuonna olivat 16,8 ja 18,9 %. Viisikon kuntien 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista lähes kolmannes (30,8 %) kului erikoissairaanhoitoon vuonna vuotta täyttäneiden kustannuksista erikoissairaanhoitoon kului vajaa neljännes (22,9 %). Molemmilla ikäryhmillä erikoissairaanhoitoon käytettävien kokonaiskustannusten osuus on laskenut vuodesta vuotta täyttäneillä laskua on tapahtunut 0,5 % -yksikköä, 75 vuotta täyttäneillä 1,7 % -yksikköä. Kokonaiskustannusten jakaantuminen 10-vuotisikäryhmittäin eri toiminnoille vuonna 2003 on esitetty liitteessä 9. 17

20 4 65 vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö sekä kustannukset Palvelujen käyttö Vuonna 2003 joulukuussa sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja henkilöä, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta. Heistä lähes oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa. Palveluja saavien osuus vastaavanikäisestä väestöstä laski vuonna 2003 kaikissa Viisikon kunnissa. Kuvio 10. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) ,5 17,0 17,1 17,1 16,5 11,6 12,3 12,8 12,9 12,6 12,2 12,4 11,8 13,0 12,2 16,8 16,2 16,1 16,1 15,8 14,1 14,1 14,2 13,9 13, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palv.as. Vanhainkoti Tk- pitkäaikaishoito Tk-lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito(laskettu hp:) Kuvio 11. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) ,1 16,1 16,6 16,3 15,6 13,1 14,2 13,9 13,7 13,4 16,0 16,2 15,5 16,2 15,8 16,3 15,7 15,5 15,4 15,0 14,514,4 14,4 14,1 13, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Keskiraskas palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Tk-pitkäaikainen Tk-lyhytaikainen Erikoissh 18

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 9.9.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuusikko-työryhmä Vanhuspalvelut Aura Pasila 19.9.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aura Pasila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2008 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.09 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Etukansilehti. Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Etukansilehti. Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Etukansilehti Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Kuusikko muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Kuusikkoon kuuluvat Helsinki,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 212 Väestömäärät kunnittain/sote-alueittain (Väestörekisterikeskus, rekisteritilanne 31.12.212) 6 5 4 3 2 1 927 45619 39647 43984 37583 34499 5375 25618 4729 28851 18751 37942

Lisätiedot

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2014 Kuutostyöskentelyn historia

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kehitysvammahuollon työryhmä 15.11.2007 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 4.6.2008 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2018

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2018 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018 Hanna Ahtiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2019 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut Maria Pernu @PernuMaria 22.8.2019 Raporttien saatavuus Suomen Kuntaliitto ry:n kotisivuston Sosiaali- ja terveysasioiden alta löytyy Tilastot ja erillisselvitykset.

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa ISBN 978-952-213-717-3 Lukijalle 3 4 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2013 Kuusikko-työskentelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006 Lasten sijaishuollon työryhmä Aila Kumpulainen 14.6.2007 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Auri Lyly-Falk Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 3/2018 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010 5 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010. SISÄLTÖ ALKUSANAT... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1 Ikääntynyt väestö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla... 4 2. 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT 2010...

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2016

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2016 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 Auri Lyly Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 2/2017 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Kehitysvammahuollon työryhmä 22.8.2008 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2017 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 11.12.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 1 TAMMIKUU 2018 Päälöydökset Vain pieni osa kaikista omaishoidossa olevista sai vuonna 2016 kotihoidon tukipalvelua. Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneillä vaihtelee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (7) 290 Kuusikkovertailut päihdehuollon, vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen osalta HEL 2013-010787 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi päihdehuollon, vammaispalvelujen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiset tiedot kokonaisnettokustannukset vuosina 2016 2017 vuoden

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi Luvussa tarkastellaan Kirkkonummea omana alueenaan tilastojen valossa

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

2 Vammaisten palvelut

2 Vammaisten palvelut Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Vammaisten palvelut... 2 2.1 Henkilökohtainen apu... 2 2.2 Kuljetuspalvelut... 3 2.3 Ympärivuorokautiset asumispalvelut... 4 3 Aikuissosiaalityö... 6 3.1 Aikuissosiaalityön palvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2013 1 (6) 9 Kuusikkovertailut kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja toimeentulotuen osalta HEL 2013-012494 T 00 01 01 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 28.10.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 28.10.2014

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi 1 Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 2 Länsi-Pohjan 75-84 vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kotihoidon käyntien lukumäärä ei aina perustu arvioituun hoivan tarpeeseen

Kotihoidon käyntien lukumäärä ei aina perustu arvioituun hoivan tarpeeseen TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 17 ELOKUU 2017 Kotihoidon käyntien lukumäärä ei aina perustu arvioituun hoivan tarpeeseen Päälöydökset Koko maassa 78 prosentilla säännöllisen kotihoidon asiakkaista on vähintään

Lisätiedot

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus Palvelusisältöjen ja kustannusten määrittelytyön tärkeys taloudellisuus- ja tuottavuusvertailuissa. Kokemuksia kuutosvertailuista Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuus seminaari, Valtionvarainministeriö

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen?

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Joonas Sakki, tutkija RAI-seminaari 4.4.2013 4.4.2013 Joonas Sakki, Ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 1 Vammaispalvelun asiakkaat vuonna 2006 Sisältää vammaispalvelulain (VpL) mukaisia palveluja

Lisätiedot

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty Palvelut Minna Joensuu/ n kaupunki minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty 5.3.2018 Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja -etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus

Lisätiedot

ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 2018

ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 2018 TILASTOKATSAUS 4/219 Lisätietoja: 28.2.219 Heidi Kemppinen, puh. 2 634 137, etunimi.sukunimi@kela.fi ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 218 Kela maksoi asumistukia vuonna 218 yhteensä 2 112 milj.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007 Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen työryhmä Aila Kumpulainen 12.6.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot