VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003"

Transkriptio

1 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen

2 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN Edita Oy Ab 2004 Helsinki

3 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, kirjoittanut Aila Kumpulainen Nimike Viiden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2003 Julkaisija (virasto tai laitos) Helsingin sosiaalivirasto ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto, Turun sosiaalikeskus ja terveysvirasto, Tampereen sosiaali- ja terveystoimi Sarja nimike Viisikko-työryhmän julkaisusarja Julkaisuaika 11/2004 Sivumäärä, liitteet 45 sivua +liitteet Osanumero 5/2004 ISSN-numero Kieli Suomi Tiivistelmä Viisikon kuntien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Vantaa) 75 vuotta täyttäneistä asukkaista 26,8 % eli noin henkilöä sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vähintään viikoittain tai oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa joulukuussa Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Helsingissä (28,3 %) ja vähiten Espoossa (23,7 %). Kunnan järjestämien 75 vuotta täyttäneiden vanhuspalvelujen kattavuus on kääntynyt laskuun ajanjakson aikana. Palvelujen kattavuuden laskuun on merkittävimmin vaikuttanut säännöllisen kotihoidon kattavuuden väheneminen niin voimakkaasti, ettei omaishoidontuen ja/tai keskiraskaan palveluasumisen kasvu ole sitä voinut kompensoida. Ympärivuorokautiset palvelut ovat koko ajanjakson supistuneet tehostetun palveluasumisen lisäämisestä huolimatta kaikissa kunnissa, eniten vanhoissa kaupungeissa. Viisikon kuntien 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat noin 706 miljoonaa euroa vuonna Kokonaiskustannukset nousivat reaalisesti edellisestä vuodesta 1,7 %. Helsingin kustannukset laskivat 0,6 % edellisestä vuodesta. Turun kustannukset nousivat 1,3 %. Muissa kunnissa kustannusten kasvu oli 4,7 % - 6,9 %. Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat Viisikon kunnissa vuonna 2003 keskimäärin euroa jokaista 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Turku tuotti palvelut eurolla ja Espoo eurolla. Vantaa käytti euroa, Tampere euroa ja Helsinki euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Asiasanat Vanhukset, vanhuspalvelut, kustannukset, kuntavertailu Tiedustelut Työryhmän jäsenet, liite 20 Myynti Jakelu

4 Sisällys 1 Taustaa Yleistä Palvelujen ryhmittely Vanhusväestö Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista Palvelut ja kustannukset vuonna Vanhusten palvelujen palvelurakenteen kehitys ja kokonaiskustannusten kehitys Eri ikäryhmien palvelujen käyttö ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kustannukset vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kustannukset ja 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset toiminnoittain vuosina vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö sekä kustannukset Palvelujen käyttö Ikävakioidut kustannukset vuotta täyttäneiden kokonaiskustannusten kehitys Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain Kotihoito Omaishoidon tuki Palveluasuminen Keskiraskas palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkotitoiminta ja terveyskeskussairaalatoiminta Laitoshoito kokonaisuutena Pitkäaikainen laitoshoito Lyhytaikainen laitoshoito vanhainkodeissa ja terveyskeskuksissa Erikoissairaanhoito Havaintoja vanhusten palvelujen käytöstä ja kustannuksista Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Kirjallisuus Liitteet Kuviot Taulukot 2

5 1 Taustaa 1.1 Yleistä Suomen viisi suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Turku ovat vertailleet 65 vuotta täyttäneen väestön käyttämiä kunnan järjestämiä (kunnan itse tuottamia tai ostamia) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niiden kustannuksista vuosittain vuodesta 1995 alkaen. Viimeisimmissä raporteissa on pyritty nostamaan esiin 75 vuotta täyttäneiden palveluja, sillä kunnat painottavat vanhuspalveluja koskevissa suunnitelmissa ja seurannoissa kyseistä ikäryhmää. 65 vuotta täyttäneiden palveluja seurataan edelleen siksi, että ryhmän seurannasta on olemassa pitkän ajan trenditiedot ja kyseinen ikäryhmä aiheuttaa keskimäärin neljänneksen (27 %) kaikista vanhusikäryhmien palvelujen kustannuksista. Ajallisia vertailuja tehdään vuodesta 1999 vuoteen Kustannustietona käytetään kokonaiskustannuksia 65 ja 75 vuotta täyttäneiden vuosien aikana käyttämistä kunnan järjestämistä palveluista. Aiempien vuosien kustannukset on muunnettu vuoden 2003 arvoon käyttäen julkisten menojen hintaindeksiä sosiaali- ja terveystoimelle. Asukaskohtaiset kustannukset on suhteutettu 65 ja 75 vuotta täyttäneen väestön määrään Ikävakiointia on käytetty 65 vuotta täyttäneiden asukaskohtaisten kustannusten sekä palvelurakenteen vertailussa. Ikävakioinnin avulla on mahdollista vertailla erilaisen vanhusväestön ikärakenteen omaavia kuntia tasapuolisemmin. 1.2 Palvelujen ryhmittely Kuvio 1. Vanhusten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut A s u m i n e n k o to n a P a l v e l u a s u m i n e n Virkistystoiminta *palvelukeskukset Jokapäiväisessä elämässä selviytymistä tukevat palvelut O m a i s h o i d o t u k i Kotihoito *Kotipalvelun peruspalvelut *kotipalvelun tukipalvelut Osavuorokautiset palvelut *päivähoito Terveyden/sairaanhoidon palvelut *päiväsairaanhoito *kotisairaanhoito Palveluasuminen Kotisairaala Laitos Laitospalvelut *vanhainkoti *terveyskeskuksen vuodeosasto pitkäaikaishoito Avosairaanhoidon palvelut... Erikoissairaanhoidon avopalvelut Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito..... Erikoissairaanhoidon vuodeosasto 1. 3

6 1.3 Vanhusväestö Kuviossa 1 on ryhmitetty kunnan vanhuksille tarjoamat tärkeimmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kahdella ulottuvuudella: 1) Palvelut, joilla tuetaan vanhuksen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja terveyden ja sairaanhoidon palvelut. 2) Palvelut annetun avun määrän mukaisesti virkistyspalveluista laitospalveluihin. Taulukko 1. Kuntien väestö ja vanhusikäryhmien osuus väestöstä vuodenvaihteessa 2003/2004. Kaupunki Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko KOKO VÄESTÖ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Vanhusikäryhmien osuus (%) koko väestöstä Koko väestö vuotta täyttäneet 13,6 9,1 9,2 16,6 14,9 12,8 75 vuotta täyttäneet 6,4 3,6 3,1 8,1 6,8 5,8 85 vuotta täyttäneet 4,7 2,8 2,5 6,1 5,2 4,3 Vuodenvaihteessa 2003/2004 Viisikon kunnissa asui (12,8 %) 65 vuotta täyttänyttä henkilöä ja (5,8 % ) 75 vuotta täyttänyttä henkilöä. Viisikon kunnista Turussa oli suhteellisesti eniten vanhusasukkaita. Espoossa ja Vantaalla oli puolestaan vähiten vanhusikäryhmiin kuuluvia. Viisikon kuntien 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viimeisenä viitenä vuonna ( ) kasvanut runsaalla henkilöllä. Kasvusta runsas puolet eli asukasta on tullut Espooseen ja Vantaalle, joissa ikäryhmän väestö on lisääntynyt noin 20 %. Helsingissä, Turussa ja Tampereella ikäryhmään kuuluvien määrä on kasvanut kyseisenä aikana 3 6 %. Viisikon kuntien 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viimeisenä viitenä vuonna kasvanut henkilöllä. Kaupunkikohtaisesti kyseiseen ikäryhmään kuuluvien määrä on lisääntynyt asukkaalla. Prosentuaalisesti suurin lisäys on tullut Vantaalle ja Espooseen, joissa kummassakin 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi viiden vuoden aikana noin 25 %. Turussa ja Tampereella ikäryhmä kasvoi runsaat 10 % ja Helsingissä vajaat 5 %. Kuitenkin Turussa, Tampereella ja Helsingissä 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli kaksinkertainen verrattuna Espooseen ja Vantaaseen. 4

7 2 Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista 2.1 Palvelut ja kustannukset vuonna 2003 Viisikon kunnissa oli vuodenvaihteessa 2003/ 2004 lähes asukasta, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta. Kuntien 75 vuotta täyttäneistä asukkaista 26,8 % eli noin henkilöä sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vähintään viikoittain tai oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa joulukuussa Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Helsingissä (28,3 %) ja vähiten Espoossa (23,7 %). Säännöllistä kotihoitoa saavia oli runsaimmin Helsingissä ja Turussa (noin 12 % 75 vuotta täyttäneistä) ja vähiten Tampereella (9,3 %). Helsingissä, Turussa ja Tampereella oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa noin 8 % 75 vuotta täyttäneistä. Näissä vanhan ikärakenteen kaupungeissa on paljon rakennettua laitoskapasiteettia, joten ympärivuorokautisesta hoidosta suuri osuus toteutui laitoksissa. Espoossa ja Vantaalla ympärivuorokautisesta hoidosta suuri osuus toteutui tehostetun palveluasumisen yksiköissä, joissa asui 3,4-4,9 % ikäryhmästä. Lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa terveydenhuollon laitoksissa olleiden osuus oli Tampereella 3 % ja muissa kunnissa 2,2-2,3 % joulukuussa % 75 vuotta täyttäneistä(ikävakioimaton) Kuvio 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulu kuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 23,7 24,6 3 26,5 26,8 28,3 26,8 Eur/75v. asukas(ikävakioimaton) Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003(koko vuoden tieto, ikävakioimaton) Espoo Tampere Vantaa Turku Helsinki Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen Pitkäaikainen laitoshoito(vk+tk) Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito 0 Turku Espoo Tampere Vantaa Helsinki Viisikko Avopalvelut Palveluasuminen Laitoshoito Perusth avosairaanhoito Erikoissairaanhoito 75 vuotta täyttäneiden käyttämiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kului vuonna 2003 koko Viisikossa runsaat 706 miljoonaa euroa (taulukko 5 s. 15). Kustannusten reaalinen kasvu edellisestä vuodesta oli 1,7 %. 5

8 Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat Viisikon kunnissa vuonna 2003 keskimäärin euroa jokaista 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Turku tuotti palvelut eurolla ja Espoo eurolla. Vantaa käytti euroa, Tampere euroa ja Helsinki euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Helsingin asukaskohtaiset kustannukset olivat noin 10 % suuremmat kuin Viisikon keskimääräiset kustannukset ja runsaan neljänneksen suuremmat kuin Turun kustannukset. Asukaskohtaisista kustannuksista valtaosan (47,2 %) aiheutti laitoshoito eli vanhainkoti- ja terveyskeskuksen vuodeosastohoito. Helsingissä ja Tampereella laitoshoidon osuus kustannuksista oli suurin, noin puolet. Muissa vertailun kunnissa laitoshoidon kustannusosuus oli noin 40 %. Avopalvelujen (kotihoito, osavuorokautinen hoito sekä omaishoidontuki) kustannusosuus oli keskimäärin 18,5 %. Palveluasumisen kustannusosuus oli Vantaalla ja Espoossa selkeästi suurempi (14 / 16 %) kuin muissa kunnissa. Muissa vertailun kunnissa palveluasumisen kustannusosuus vaihteli 5 6,7 % välillä. Erikoissairaanhoidon osuus kustannuksista oli erityisen suuri Turussa (34 %). Helsingissä erikoissairaanhoidon kustannusosuus oli pienin (19 %) (Liite 7 B). 2.2 Vanhusten palvelujen palvelurakenteen kehitys ja kokonaiskustannusten kehitys Palvelurakenne Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus on laskenut Viisikon kunnissa runsaan prosenttiyksikön verran vuodesta 1999 lähtien (12,4 %:sta 11,3 %:iin). Säännöllisen kotihoidon piirissä joulukuussa 2003 oli asiakasta ja viisi vuotta aiemmin heitä oli 130 enemmän. Tarkastelujaksolla säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden osuuden huippu sattuu eri kunnilla eri vuosille: Turussa ja Tampereella säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden osuus on laskenut vuodesta 1999 lähtien. Helsingissä ja Espoossa osuus oli suurin vuonna 2001 ja Vantaalla Omaishoidontuen piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus puolestaan on noussut koko tarkasteluajanjakson ajan Viisikossa 1,2 %:sta 2,0 %:iin. Määrällisesti omaishoidontuen piiriin on tullut 650 henkilöä lisää, joten 75 vuotta täyttäneitä oli omaishoidontuen piirissä runsaat henkilöä joulukuussa Pääkaupunkiseudun kunnissa omaishoidontukea on lisätty tarkastelujaksolla, mutta Tampereella omaishoidontuen saajien osuus on ollut laskeva vuodesta 2001 ja Turussa omaishoidontuen saajien osuus on vaihdellut vuosittain. Palveluasunnoissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä on kasvanut Viisikossa koko tarkastelujakson ajan 2,6 %:sta 3,3 %:iin. Espoossa ja Vantaalla palveluasunnoissa asui vuonna 2003 noin 5 % 75 vuotta täyttäneistä ja heistä varsinkin Vantaalla valtaosa tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Muissa vertailun kunnissa palveluasunnoissa asui 2,7 3,1 % ikäryhmästä. Palveluasumisessa tehostetun palveluasumisen osuus on lisääntynyt jatkuvasti. Vuonna 2003 tehostetun palveluasumisen yksiköissä asui lähes 2000 henkilöä, mikä oli 550 henkilöä enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. 6

9 Vanhainkotihoidossa ja pitkäaikaisessa terveyskeskuksen laitoshoidossa olevien osuus on tarkastelujaksona laskenut 1,5 %-yksikköä (9,3 %:sta 7,8 %:iin). Helsingissä, Turussa ja Tampereella osuus oli vuonna 2003 edelleen 8 % ikäryhmästä. Vantaalla osuus oli 6,1 % ja Espoossa 4,6 %. Vähennys on tapahtunut suurelta osin terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa. Vanhainkodeissa asuvien määrä on pysynyt ennallaan noin henkilönä. Terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa olleiden määrä on puolestaan vähentynyt noin neljänneksen. Terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa oli vuonna 2003 noin 1900 henkilöä, kun heitä oli viisi vuotta aikaisemmin Kuvio 4. Säännöllisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Tarkemmat %-osuudet ovat liitteessä 10 D. 35,0 30,0 25,0 27,0 27,0 27,6 27,1 26,0 25,4 25,2 24,8 24,3 24,3 27,5 26,3 25,8 25,7 24,5 25,6 25,3 25,6 25,3 24,3 %-osuus ikäryhmän väestöstä 20,0 15,0 20,1 21,7 22,2 21,7 21,5 22,7 22,3 22,4 22,3 21,6 10,0 5,0 0, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Vanhuspalvelujen lisäksi Viisikko on kerännyt tiedot lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa (erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskusten lyhytaikaishoidossa) olleista. Näistä palveluista on kerrottu tarkemmin kappaleissa ja 5.5. Kokonaiskustannukset Viisikon kunnissa käytettiin 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vuonna 2003 noin 706 miljoonaa euroa, mikä oli 7 % enemmän kuin vuonna Lisärahoituksesta noin kolmannes kului laitospalveluihin ja neljännes palveluasumiseen. Loppu jakaantui tasan avopalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Palvelujen kustannukset nousivat vuonna 2002 runsaat 7

10 5 %, mutta vuonna 2003 enää keskimäärin 1,7 %. Helsingin kustannukset kääntyivät vuonna 2003 laskuun; kustannukset laskivat 0,6 % edellisestä vuodesta. Turun kustannukset nousivat 1,3 %. Muissa kunnissa kustannusten kasvu oli 4,7 % - 6,9 %. Kokonaiskustannusten kehitys on esitetty liitteessä vuotta täyttäneiden palvelut verrattuna valtakunnallisesti asetettujen tavoitteisiin Viimeinen määrällinen tavoite laitos- ja asumispalvelujen määristä on esitetty Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietinnössä vuonna (Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietintö, STM :1996) Vuoteen 2001 mennessä 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu tavallisissa asunnoissa, 3-5 % palveluasunnoissa ja 5 7 % vanhainkodissa tai muussa laitoksessa. Laitos- ja asumispalvelujen piirissä olevien osuudet olivat vuonna 2003 Vantaalla ja Espoossa 75 vuotta täyttäneiden osalta lähinnä esitettyä tavoitetta. Helsingissä, Turussa ja Tampereella oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa edelleen tavoitetta suurempi osuus (8-8,5 %). Palveluasunnoissa olevien osuus oli joko tavoitteen mukainen tai hieman alle. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleiden osuus on koko tarkastelujakson ajan laskenut kaikissa kunnissa. Espoossa oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuonna 2003 alle 5 % ikäryhmästä.( liite 10 D) Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa on muotoiltu ikäihmisiä koskevia tavoitteita mm. seuraavasti: Ikäihmisten palvelujen kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on lisätä kotipalvelujen määrää siten, että palvelujen piirissä olisi valtakunnallisella tasolla 25 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä (asiakkaat vuoden aikana). Kunnan tulee yhteistyössä järjestöjen kanssa parantaa omaishoidon tuen kattavuutta ja lisätä hoitoa tukevia ja hoitajien jaksamista edistäviä palveluja. Kotipalvelujen piirissä oli 75 vuotta täyttäneistä vuoden 2003 aikana eniten Vantaalla 18,7 % ja Helsingissä 17,3 %. Muissa Viisikon kaupungeissa jäätiin vielä kauemmas asetetusta tavoitteesta, sillä Espoossa oli kotipalvelujen piirissä 12,0 %, Turussa 15,7 % ja Tampereella 15,2 % ikäryhmästä. Viisikon kunnissa ollaan siten kaukana valtakunnallisesti asetetusta kotipalvelujen kattavuustavoitteesta ja lisäksi suuntaus on viime vuosina ollut aleneva. Omaishoidontuen piirissä vuoden aikana oli 75 vuotta täyttäneistä eniten Vantaalla 4,0 % ja Helsingissä 3,1 %. Turussa omaishoidontuen piirissä oli 2,2 %, Espoossa 1,7%, ja Tampereella 1,6 % ikäryhmästä. Omaishoidontuen piirissä olleiden määrä on tarkasteluajanjaksolla kasvanut Viisikon kunnissa, mutta selvityshenkilö Elli Aaltosen esitys 8 % tavoitteesta vaikuttaa epärealistiselta. 8

11 3 Eri ikäryhmien palvelujen käyttö ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kuviossa 5 on esitetty se osuus 65 vuotta täyttäneestä väestöstä, joka sai säännöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa joulukuussa Vantaalla oli palvelujen piirissä suurin osuus ikäryhmästä joulukuussa 2003 ja Helsingissä toiseksi suurin. Espoossa ja Tampereella oli palvelujen käyttäjiä vähiten. Vertailussa on käytetty ikävakioituja osuuksia. Ikävakioituna Vantaa on noussut ohi Helsingin palvelujen kattavuudessa. Vastaavat ikävakioimattomat osuudet on esitetty taulukossa 2. Kuvio 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 65 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavan- ikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) % 65 vuotta täyttäneistä(ikävakioitu) ,6 13,4 15,8 15,0 13,7 14,9 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Keskiraskas palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Tk-pitkäaikainen Tk-lyhytaikainen Erikoissh Säännöllinen kotihoito oli 65 vuotta täyttäneiden suurin yksittäinen palvelu. Sitä sai kunnasta riippuen 4,1 7,2 % ikäryhmästä. Vanhainkotihoidossa oli 2,7 % ikäryhmästä, osuus vaihteli 1,2 3,3 % välillä. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa oli 1,6 % ikäryhmästä. ( Taulukko 2 ) 9

12 Taulukko 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO 1. PALVELUJEN KATTAVUUS 16,5 11,8 12,2 15,8 13,5 14,9 1.1 VANHUKSEN JOKAPÄIVÄISTÄ ELÄMÄÄ TUKEVAT PALVELUT 14,9 10,5 10,9 14,2 11,6 13, AVOPALVELUT YHTEENSÄ(ilman tehostettua palveluasumista) 8,9 6,7 6,3 8,4 6,6 7,9 Säännöllinen kotihoito 7,2 5,2 4,1 6,8 5,1 6,2 Omaishoidontuki 1,5 0,8 2,1 1,1 0,8 1,3 Keskiraskas palveluasuminen (0,2-0,395) 0,7 1,1 1,0 0,6 0,7 0,8 Joista kunnan keskiraskaissa palvelutaloissa säännöllisen kotihoidon asiakkaina(vähennetään edellisestä) -0,6-0,4-1,0-0,1 0,0-0, YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT 6,1 3,8 4,6 5,8 5,0 5,4 Tehostettu palveluasuminen(>=0,4) 1,4 1,6 2,1 1,2 0,9 1,4 Vanhainkoti 3,0 1,2 2,2 2,7 3,3 2,7 Terveyskeskuksen pitkäaikainen vuodeosastohoito 1,6 1,1 0,3 1,9 0,9 1,3 1.2 TERVEYSKESKUKSEN LYHYTAIKAINEN VUODEOSASTOHOITO JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VUODEOSASTOHOITO 1,5 1,3 1,3 1,6 1,9 1,6 Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito 1,0 0,7 0,6 0,2 0,9 0,8 Erikoissairaanhoito 0,5 0,6 0,8 1,3 1,0 0, Kustannukset Asukaskohtaiset ikävakioidut kustannukset Vuonna 2003 korkeimmat sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset olivat Helsingissä (6 174 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti). Helsingin kustannukset olivat 9 % korkeammat kuin Viisikon keskimääräiset kustannukset ja 23 % korkeammat kuin halvimmalla palvelut tuottavan Turun kustannukset. (5 010 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti). Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003 (koko vuoden tieto, ikävakioitu) eur/65v asukas (ikävakioitu) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Avopalvelut Tehostettu palv.as. Terveyskeskussairaalat Erikoissairaanhoito Keskiraskas+kevyt palv.as. Vanhainkodit Perusth vastaanotto 10

13 Kokonaiskustannukset Liitteessä 7 on tarkasteltu, miten asukaskohtaiset kustannukset jakaantuivat eri toiminnoille. Kustannuksista suurimman yksittäisen osuuden vei erikoissairaanhoito, jonka osuus asukaskohtaisista kustannuksista vaihteli Helsingin 28 %:sta Turun 41 %:iin. Laitospalvelujen (vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto yhteensä) osuus oli runsas 40 %. Pienimmillään laitoshoidon osuus kustannuksista oli Vantaalla ( 35 %) ja suurimmillaan Helsingissä (43 %). Avopalvelujen kustannusten osuus 65 vuotta täyttäneillä oli vajaa 17 %. Kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vuonna 2003 olivat Viisikon kunnissa 973 miljoonaa euroa. Helsingin osuus kustannuksista oli noin puolet. Vanhusten käyttämiin palveluihin kului vuonna 2003 reaalisesti noin 14 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kustannusten reaalinen nousu oli 1,4 %, joka oli alhainen verrattuna aikaisempien vuosien kustannusten nousuun (5,5 % vuonna 2002). Helsingin kustannuskehitys oli reaalisesti hieman aleneva (-1,3 %). Turun kustannukset nousivat 1,7 % ja muissa vertailun kunnissa kustannukset nousivat 5,1-6,2 % edellisestä vuodesta. Taulukko vuotta täyttäneiden palvelujen kokonaiskustannukset (1000 eur) ja toimintojen kustannusosuus kokonaiskustannuksista Kustannusten lisäys % vuodesta Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO KUSTANNUKSET YHTEENSÄ %-osuus AVOPALVELUT YHTEENSÄ %-osuus 17,6 14,8 16,0 15,5 15,0 16,4 Kotihoito %-osuus 15,2 13,3 13,4 13,8 12,9 14,3 Omaishoidontuki %-osuus 1,5 0,9 2,1 1,1 1,4 1,4 PALVELUASUMINEN (kevyt, keskiraskas, tehostettu) %-osuus 5,4 11,1 12,1 4,6 5,5 6,4 VANHAINKODIT JA TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOT YHTEENSÄ %-osuus 43,7 33,7 31,9 36,8 40,5 40,2 Vanhainkodit %-osuus 17,4 13,1 19,5 19,4 25,8 18,8 Terveyskeskuksen vuodeosastot %-osuus 26,3 20,6 12,4 17,4 14,8 21,4 11

14 PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTO+PERUSTERVEYDENHUOLLON KOTISAIRAALA %-osuus 6,7 8,4 7,3 2,4 5,5 6,1 ERIKOISSAIRAANHOITO (poliklinikat, vuodeosastot sekä erikoissairaanhoidon kotisairaala) %-osuus 26,6 32,0 32,6 40,7 33,5 30,9 Kustannuslisäys vuodesta 2002 % Nimellisarvossa 1,1 7,7 8,8 4,2 8,1 3,9 Deflatoitu -1,3 5,1 6,2 1,7 5,5 1,4 Kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden palveluista vuonna 2003 on esitetty tarkemmin liitteessä 5. Kokonaiskustannusten kehitys vuodesta 1999 vuoteen 2003 on esitetty liitteessä vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Viisikon kunnissa 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä runsas sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säännöllisesti tai oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa joulukuussa Kuviossa 7 on esitetty kunnittain palveluja saaneiden osuudet. Helsingissä oli palvelujen piirissä suurin osuus ja Turussa toiseksi suurin ikäryhmästä joulukuussa Espoossa ja Tampereella oli palvelujen käyttäjiä vähiten. Vertailussa on käytetty ikävakioimattomia osuuksia palvelujen kattavuudessa. Kuvio 7. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 35,0 %-osuus ikäryhmän väestöstä 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 28,3 23,7 26,5 26,8 24,6 26,8 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito(laskettu hp:) 12

15 Avopalvelut Seuraavien kappaleiden tiedot palvelujen käyttäjien määrästä ja osuuksista löytyvät liitteistä 10 c ja d ja taulukosta 4 sivulla 15. Avopalvelujen käyttäjinä oli joulukuussa 2003 yhteensä henkilöä, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta. Säännöllistä kotihoitoa heistä sai henkilöä, mikä oli 11,3 % 75 vuotta täyttäneistä. Eniten säännöllisen kotihoidon palveluja saavia ikäryhmästä oli Helsingissä ja Turussa. Omaishoidontuen avulla hoidettiin henkilöä, mikä oli lähes 2 % ikäryhmästä. Vantaalla omaishoidontuensaajien osuus oli 3,6 % ikäryhmästä. Muissa kunnissa osuus vaihteli 1,2 2,2 % välillä. Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä oli asukkaita 1 700, mikä oli 1,8 % ikäryhmästä. Näistä 550 henkilöä asui kunnallisissa palvelutaloissa ja sai palvelut kunnan kotihoidolta. Keskiraskaan palveluasumisen piirissä olevia oli runsaimmin Espoossa. Ympärivuorokautiset palvelut Ympärivuorokautisten palvelujen piirissä oli vajaa henkilöä, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta eli noin 10,3 % ikäryhmästä. Ympärivuorokautisten palvelujen käyttäjiä oli eniten Helsingissä, Vantaalla ja Turussa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asui noin henkilöä, mikä oli 2,5 % ikäryhmästä. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvia oli runsaimmin Vantaalla ja Espoossa. Vanhainkodissa hoidettiin henkilöä, mikä oli 5,3 % ikäryhmästä. Vanhainkodeissa asuvien osuus oli suurin Tampereella ja pienin Espoossa. Terveyskeskussairaaloissa oli pitkä- ja lyhytaikaishoidossa hoidossa henkilöä, mikä oli 3,9 % ikäryhmästä. Näistä pitkäaikaishoidossa olevien osuus oli 2,5 % ja lyhytaikaishoidossa olevien osuus 1,4 %. Pitkäaikaishoidossa olevien osuus oli suurin Turussa ja pienin Vantaalla. Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli joulukuussa 2003 runsas 850 henkilöä, eli 1,1 % 75 vuotta täyttäneistä. Osuus oli suurin Turussa ja Tampereella ja pienin Helsingissä. 13

16 Taulukko 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO 1. PALVELUJEN KATTAVUUS 28,3 23,7 26,5 26,7 24,6 26,8 1.1 VANHUKSEN JOKAPÄIVÄISTÄ ELÄMÄÄ TUKEVAT PALVELUT 26,0 21,4 24,3 24,5 21,6 24, AVOPALVELUT YHTEENSÄ (ilman tehostettua palveluasumista) 15,0 13,5 13,3 14,2 12,0 14,0 Säännöllinen kotihoito 12,4 10,5 9,6 11,8 9,3 11,3 Omaishoidontuki 2,2 1,3 3,6 1,7 1,2 2,0 Keskiraskas palveluasuminen (0,2-0,395) 1,3 2,5 2,2 0,9 1,5 1,4 Joista kunnan keskiraskaissa palvelutaloissa säännöllisen kotihoidon asiakkaina (vähennetään edellisestä) -0,9-0,8-2,1-0,2 0,0-0, YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT 11,0 8,0 10,9 10,3 9,6 10,3 Tehostettu palveluasuminen (>=0,4) 2,6 3,4 4,9 2,0 1,6 2,5 Vanhainkoti 5,6 2,2 5,3 5,1 6,5 5,3 Terveyskeskuksen pitkäaikainen vuodeosastohoito 2,9 2,4 0,7 3,2 1,5 2,5 1.2 TERVEYSKESKUKSEN LYHYTAIKAINEN VUODEOSASTOHOITO JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VUODEOSASTOHOITO 2,3 2,2 2,3 2,3 3,0 2,4 Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito 1,7 1,4 1,1 0,4 1,6 1,4 Erikoissairaanhoito 0,6 0,8 1,2 1,9 1,4 1, Kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti olivat Viisikon kunnissa keskimäärin euroa vuonna Helsinki käytti eniten ja Turku vähiten rahaa jokaista 75 vuotta täyttänyttä kohti. Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003 ( ikävakioimaton) eur/75v asukas (ikävakioimaton) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Avopalvelut Keskiraskas+kevyt palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Terveyskeskussairaalat Perusth vastaanotto Erikoissairaanhoito 14

17 Viiden suurimman kaupungin 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat 706 miljoonaa euroa vuonna Tämä oli noin 72 % 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannuksista. Kustannusten reaalinen nousu vuodesta 2002 oli keskimäärin 1,7 %. Taulukko vuotta täyttäneiden palvelujen kokonaiskustannukset (1000 euroa) ja toimintojen kustannusosuus kokonaiskustannuksista Kustannuslisäys- % vuodesta Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO KUSTANNUKSET YHTEENSÄ %-osuus AVOPALVELUT %-osuus 19,5 17,1 18,3 17,6 16,9 18,5 Kotihoito %-osuus 17,2 15,6 15,8 15,9 14,8 16,4 Omaishoidontuki %-osuus 1,4 0,9 2,0 1,1 1,3 1,3 PALVELUASUMINEN (kevyt, keskiraskas, tehostettu) %-osuus 6,2 13,8 15,2 4,9 6,5 7,4 VANHAINKODIT JA TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOT THTEENSÄ %-osuus 50,3 40,7 39,7 43,2 47,2 47,0 Vanhainkodit %-osuus 20,6 15,0 25,1 24,0 31,5 22,8 Terveyskeskuksen vuodeosastot %-osuus 29,7 25,8 14,6 19,2 15,6 24,2 PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTO+PERUSTERVEYDENHUOLLON KOTISAIRAALA %-osuus 4,9 5,9 4,6 0,6 3,7 4,1 ERIKOISSAIRAANHOITO (poliklinikat, vuodeosastot sekä erikoissairaanhoidon kotisairaala) %-osuus 19,0 22,4 22,2 33,7 25,8 23,0 Kustannuslisäys vuodesta 2002 % Nimellisarvossa 1,9 9,5 9,5 3,7 7,2 4,2 Deflatoitu -0,6 6,9 6,8 1,3 4,7 1,7 Kokonaiskustannukset 75 vuotta täyttäneiden palveluista vuonna 2003 on esitetty tarkemmin liitteessä 6. Kokonaiskustannusten kehitys vuodesta 2001 vuoteen 2003 on esitetty liitteessä

18 ja 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset toiminnoittain vuosina Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset muodostuvat 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmillä eri tavoin. Kun mukana ovat vuotiaat, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannukset muodostavat kustannuksista huomattavasti suuremman osuuden kuin tarkasteltaessa 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmää. Tällä ikäryhmällä puolestaan korostuu vanhainkotihoidon ja terveyskeskuksen sairaalahoidon osuus. Kuvio ja 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten %-osuudet toiminnoittain 2003 %-osuus kustannuksista Helsinki ,6 5,4 43,7 6,7 26, ,5 6,2 50,3 4,9 19,0 Espoo ,4 10,7 35,9 8,1 30, ,4 13,3 43,1 5,7 21,5 Vantaa ,1 12,2 31,5 7,4 32, ,5 15,3 39,0 4,7 22,4 Turku ,5 17,6 4,6 4,9 36,8 43,2 2,4 0,6 40,7 33,7 Tampere ,0 5,5 40,5 5,5 33, ,9 6,5 47,2 3,7 25,8 Viisikko ,4 18,4 6,4 7,4 40,3 47,2 6,1 4,1 30,8 22,9 Avopalvelut Vanhainkoti+terveyskeskus Erikoissairaanhoito ja erik.sh.kotisairaala Palveluasuminen Perustervh vastaanotto+kotisairaala Kuntakohtaisesti suurimmat erot olivat palveluasumisen kustannuksissa, joissa Espoon ja Vantaan kustannukset olivat suurimmat. Toinen kuntia jakava piirre oli vanhusikäryhmien sairaanhoitopalvelujen hoitaminen erikoissairaanhoidossa tai kunnallisissa terveyskeskussairaaloissa. Turussa ja Tampereella, joissa oli myös 16

19 kunnan omaa erikoissairaanhoidon sairaalatoimintaa, muita kuntia suurempi osuus molempien vanhusikäryhmien sairaanhoidosta annettiin erikoissairaanhoidon yksiköissä. Helsingissä puolestaan erikoissairaanhoidon osuus muihin kuntiin verrattuna oli pieni. Toisaalta Helsingillä oli runsaasti omaa terveyskeskussairaalan lyhytaikaishoitoa, jolla voitiin vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä. Pääkaupunkiseudulla Vantaalla oli vähiten omaa terveyskeskussairaalakapasiteettia, mikä näkyi hieman suurempana erikoissairaanhoidon palvelujen käyttönä. Molemmissa tarkasteltavissa ikäryhmissä avopalvelujen osuus kokonaiskustannuksista kääntyi kaikissa kunnissa laskuun vuonna 2003 ja päätyi lähes samalle tasolle kuin vuonna vuotta täyttäneiden kustannuksista 16,4 % ja 75 vuotta täyttäneiden kustannuksista 18,4 % kului avopalveluihin vuonna 2003, kun osuudet edellisenä vuonna olivat 16,8 ja 18,9 %. Viisikon kuntien 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista lähes kolmannes (30,8 %) kului erikoissairaanhoitoon vuonna vuotta täyttäneiden kustannuksista erikoissairaanhoitoon kului vajaa neljännes (22,9 %). Molemmilla ikäryhmillä erikoissairaanhoitoon käytettävien kokonaiskustannusten osuus on laskenut vuodesta vuotta täyttäneillä laskua on tapahtunut 0,5 % -yksikköä, 75 vuotta täyttäneillä 1,7 % -yksikköä. Kokonaiskustannusten jakaantuminen 10-vuotisikäryhmittäin eri toiminnoille vuonna 2003 on esitetty liitteessä 9. 17

20 4 65 vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö sekä kustannukset Palvelujen käyttö Vuonna 2003 joulukuussa sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja henkilöä, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta. Heistä lähes oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa. Palveluja saavien osuus vastaavanikäisestä väestöstä laski vuonna 2003 kaikissa Viisikon kunnissa. Kuvio 10. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) ,5 17,0 17,1 17,1 16,5 11,6 12,3 12,8 12,9 12,6 12,2 12,4 11,8 13,0 12,2 16,8 16,2 16,1 16,1 15,8 14,1 14,1 14,2 13,9 13, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palv.as. Vanhainkoti Tk- pitkäaikaishoito Tk-lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito(laskettu hp:) Kuvio 11. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) ,1 16,1 16,6 16,3 15,6 13,1 14,2 13,9 13,7 13,4 16,0 16,2 15,5 16,2 15,8 16,3 15,7 15,5 15,4 15,0 14,514,4 14,4 14,1 13, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Keskiraskas palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Tk-pitkäaikainen Tk-lyhytaikainen Erikoissh 18

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuusikko-työryhmä Toimeentulotuki Hanna Ahlgren-Leinvuo 4.9.2013 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Hanna Ahlgren-Leinvuo Kansi: Kati Rosenberg

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Sairaalasta kotiin asti

Sairaalasta kotiin asti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 3 / 2 0 0 7 matti mäkelä, unto häkkinen, bengt juslin, päivi koivuranta-vaara, antti liski, matti lyytikäinen, juha laine Sairaalasta kotiin asti Erikoissairaanhoidosta

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:9 Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Seija Muurinen, Jaakko Valvanne, Ilkka Sahi, Arja Peiponen, Pirjo Tolkki ja Maarit

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Marja-Liisa Nyholm Heikki Suominen PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Nyman, Riitta Simoila ja Outi Väistö Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläisten sairastavuus ja terveyskeskuksen järjestämien palvelujen

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot