VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003"

Transkriptio

1 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen

2 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN Edita Oy Ab 2004 Helsinki

3 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, kirjoittanut Aila Kumpulainen Nimike Viiden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2003 Julkaisija (virasto tai laitos) Helsingin sosiaalivirasto ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto, Turun sosiaalikeskus ja terveysvirasto, Tampereen sosiaali- ja terveystoimi Sarja nimike Viisikko-työryhmän julkaisusarja Julkaisuaika 11/2004 Sivumäärä, liitteet 45 sivua +liitteet Osanumero 5/2004 ISSN-numero Kieli Suomi Tiivistelmä Viisikon kuntien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Vantaa) 75 vuotta täyttäneistä asukkaista 26,8 % eli noin henkilöä sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vähintään viikoittain tai oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa joulukuussa Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Helsingissä (28,3 %) ja vähiten Espoossa (23,7 %). Kunnan järjestämien 75 vuotta täyttäneiden vanhuspalvelujen kattavuus on kääntynyt laskuun ajanjakson aikana. Palvelujen kattavuuden laskuun on merkittävimmin vaikuttanut säännöllisen kotihoidon kattavuuden väheneminen niin voimakkaasti, ettei omaishoidontuen ja/tai keskiraskaan palveluasumisen kasvu ole sitä voinut kompensoida. Ympärivuorokautiset palvelut ovat koko ajanjakson supistuneet tehostetun palveluasumisen lisäämisestä huolimatta kaikissa kunnissa, eniten vanhoissa kaupungeissa. Viisikon kuntien 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat noin 706 miljoonaa euroa vuonna Kokonaiskustannukset nousivat reaalisesti edellisestä vuodesta 1,7 %. Helsingin kustannukset laskivat 0,6 % edellisestä vuodesta. Turun kustannukset nousivat 1,3 %. Muissa kunnissa kustannusten kasvu oli 4,7 % - 6,9 %. Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat Viisikon kunnissa vuonna 2003 keskimäärin euroa jokaista 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Turku tuotti palvelut eurolla ja Espoo eurolla. Vantaa käytti euroa, Tampere euroa ja Helsinki euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Asiasanat Vanhukset, vanhuspalvelut, kustannukset, kuntavertailu Tiedustelut Työryhmän jäsenet, liite 20 Myynti Jakelu

4 Sisällys 1 Taustaa Yleistä Palvelujen ryhmittely Vanhusväestö Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista Palvelut ja kustannukset vuonna Vanhusten palvelujen palvelurakenteen kehitys ja kokonaiskustannusten kehitys Eri ikäryhmien palvelujen käyttö ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kustannukset vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kustannukset ja 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset toiminnoittain vuosina vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö sekä kustannukset Palvelujen käyttö Ikävakioidut kustannukset vuotta täyttäneiden kokonaiskustannusten kehitys Palvelujen käyttö ja kustannukset palvelumuodoittain Kotihoito Omaishoidon tuki Palveluasuminen Keskiraskas palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkotitoiminta ja terveyskeskussairaalatoiminta Laitoshoito kokonaisuutena Pitkäaikainen laitoshoito Lyhytaikainen laitoshoito vanhainkodeissa ja terveyskeskuksissa Erikoissairaanhoito Havaintoja vanhusten palvelujen käytöstä ja kustannuksista Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Kirjallisuus Liitteet Kuviot Taulukot 2

5 1 Taustaa 1.1 Yleistä Suomen viisi suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Turku ovat vertailleet 65 vuotta täyttäneen väestön käyttämiä kunnan järjestämiä (kunnan itse tuottamia tai ostamia) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niiden kustannuksista vuosittain vuodesta 1995 alkaen. Viimeisimmissä raporteissa on pyritty nostamaan esiin 75 vuotta täyttäneiden palveluja, sillä kunnat painottavat vanhuspalveluja koskevissa suunnitelmissa ja seurannoissa kyseistä ikäryhmää. 65 vuotta täyttäneiden palveluja seurataan edelleen siksi, että ryhmän seurannasta on olemassa pitkän ajan trenditiedot ja kyseinen ikäryhmä aiheuttaa keskimäärin neljänneksen (27 %) kaikista vanhusikäryhmien palvelujen kustannuksista. Ajallisia vertailuja tehdään vuodesta 1999 vuoteen Kustannustietona käytetään kokonaiskustannuksia 65 ja 75 vuotta täyttäneiden vuosien aikana käyttämistä kunnan järjestämistä palveluista. Aiempien vuosien kustannukset on muunnettu vuoden 2003 arvoon käyttäen julkisten menojen hintaindeksiä sosiaali- ja terveystoimelle. Asukaskohtaiset kustannukset on suhteutettu 65 ja 75 vuotta täyttäneen väestön määrään Ikävakiointia on käytetty 65 vuotta täyttäneiden asukaskohtaisten kustannusten sekä palvelurakenteen vertailussa. Ikävakioinnin avulla on mahdollista vertailla erilaisen vanhusväestön ikärakenteen omaavia kuntia tasapuolisemmin. 1.2 Palvelujen ryhmittely Kuvio 1. Vanhusten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut A s u m i n e n k o to n a P a l v e l u a s u m i n e n Virkistystoiminta *palvelukeskukset Jokapäiväisessä elämässä selviytymistä tukevat palvelut O m a i s h o i d o t u k i Kotihoito *Kotipalvelun peruspalvelut *kotipalvelun tukipalvelut Osavuorokautiset palvelut *päivähoito Terveyden/sairaanhoidon palvelut *päiväsairaanhoito *kotisairaanhoito Palveluasuminen Kotisairaala Laitos Laitospalvelut *vanhainkoti *terveyskeskuksen vuodeosasto pitkäaikaishoito Avosairaanhoidon palvelut... Erikoissairaanhoidon avopalvelut Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito..... Erikoissairaanhoidon vuodeosasto 1. 3

6 1.3 Vanhusväestö Kuviossa 1 on ryhmitetty kunnan vanhuksille tarjoamat tärkeimmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kahdella ulottuvuudella: 1) Palvelut, joilla tuetaan vanhuksen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja terveyden ja sairaanhoidon palvelut. 2) Palvelut annetun avun määrän mukaisesti virkistyspalveluista laitospalveluihin. Taulukko 1. Kuntien väestö ja vanhusikäryhmien osuus väestöstä vuodenvaihteessa 2003/2004. Kaupunki Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko KOKO VÄESTÖ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Vanhusikäryhmien osuus (%) koko väestöstä Koko väestö vuotta täyttäneet 13,6 9,1 9,2 16,6 14,9 12,8 75 vuotta täyttäneet 6,4 3,6 3,1 8,1 6,8 5,8 85 vuotta täyttäneet 4,7 2,8 2,5 6,1 5,2 4,3 Vuodenvaihteessa 2003/2004 Viisikon kunnissa asui (12,8 %) 65 vuotta täyttänyttä henkilöä ja (5,8 % ) 75 vuotta täyttänyttä henkilöä. Viisikon kunnista Turussa oli suhteellisesti eniten vanhusasukkaita. Espoossa ja Vantaalla oli puolestaan vähiten vanhusikäryhmiin kuuluvia. Viisikon kuntien 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viimeisenä viitenä vuonna ( ) kasvanut runsaalla henkilöllä. Kasvusta runsas puolet eli asukasta on tullut Espooseen ja Vantaalle, joissa ikäryhmän väestö on lisääntynyt noin 20 %. Helsingissä, Turussa ja Tampereella ikäryhmään kuuluvien määrä on kasvanut kyseisenä aikana 3 6 %. Viisikon kuntien 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä on viimeisenä viitenä vuonna kasvanut henkilöllä. Kaupunkikohtaisesti kyseiseen ikäryhmään kuuluvien määrä on lisääntynyt asukkaalla. Prosentuaalisesti suurin lisäys on tullut Vantaalle ja Espooseen, joissa kummassakin 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi viiden vuoden aikana noin 25 %. Turussa ja Tampereella ikäryhmä kasvoi runsaat 10 % ja Helsingissä vajaat 5 %. Kuitenkin Turussa, Tampereella ja Helsingissä 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli kaksinkertainen verrattuna Espooseen ja Vantaaseen. 4

7 2 Yhteenveto 75 vuotta täyttäneiden palveluista ja kustannuksista 2.1 Palvelut ja kustannukset vuonna 2003 Viisikon kunnissa oli vuodenvaihteessa 2003/ 2004 lähes asukasta, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta. Kuntien 75 vuotta täyttäneistä asukkaista 26,8 % eli noin henkilöä sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vähintään viikoittain tai oli lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa joulukuussa Eniten palveluja saavia kyseisessä ikäryhmässä oli Helsingissä (28,3 %) ja vähiten Espoossa (23,7 %). Säännöllistä kotihoitoa saavia oli runsaimmin Helsingissä ja Turussa (noin 12 % 75 vuotta täyttäneistä) ja vähiten Tampereella (9,3 %). Helsingissä, Turussa ja Tampereella oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa noin 8 % 75 vuotta täyttäneistä. Näissä vanhan ikärakenteen kaupungeissa on paljon rakennettua laitoskapasiteettia, joten ympärivuorokautisesta hoidosta suuri osuus toteutui laitoksissa. Espoossa ja Vantaalla ympärivuorokautisesta hoidosta suuri osuus toteutui tehostetun palveluasumisen yksiköissä, joissa asui 3,4-4,9 % ikäryhmästä. Lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa terveydenhuollon laitoksissa olleiden osuus oli Tampereella 3 % ja muissa kunnissa 2,2-2,3 % joulukuussa % 75 vuotta täyttäneistä(ikävakioimaton) Kuvio 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulu kuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 23,7 24,6 3 26,5 26,8 28,3 26,8 Eur/75v. asukas(ikävakioimaton) Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003(koko vuoden tieto, ikävakioimaton) Espoo Tampere Vantaa Turku Helsinki Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen Pitkäaikainen laitoshoito(vk+tk) Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito 0 Turku Espoo Tampere Vantaa Helsinki Viisikko Avopalvelut Palveluasuminen Laitoshoito Perusth avosairaanhoito Erikoissairaanhoito 75 vuotta täyttäneiden käyttämiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kului vuonna 2003 koko Viisikossa runsaat 706 miljoonaa euroa (taulukko 5 s. 15). Kustannusten reaalinen kasvu edellisestä vuodesta oli 1,7 %. 5

8 Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat Viisikon kunnissa vuonna 2003 keskimäärin euroa jokaista 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Turku tuotti palvelut eurolla ja Espoo eurolla. Vantaa käytti euroa, Tampere euroa ja Helsinki euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Helsingin asukaskohtaiset kustannukset olivat noin 10 % suuremmat kuin Viisikon keskimääräiset kustannukset ja runsaan neljänneksen suuremmat kuin Turun kustannukset. Asukaskohtaisista kustannuksista valtaosan (47,2 %) aiheutti laitoshoito eli vanhainkoti- ja terveyskeskuksen vuodeosastohoito. Helsingissä ja Tampereella laitoshoidon osuus kustannuksista oli suurin, noin puolet. Muissa vertailun kunnissa laitoshoidon kustannusosuus oli noin 40 %. Avopalvelujen (kotihoito, osavuorokautinen hoito sekä omaishoidontuki) kustannusosuus oli keskimäärin 18,5 %. Palveluasumisen kustannusosuus oli Vantaalla ja Espoossa selkeästi suurempi (14 / 16 %) kuin muissa kunnissa. Muissa vertailun kunnissa palveluasumisen kustannusosuus vaihteli 5 6,7 % välillä. Erikoissairaanhoidon osuus kustannuksista oli erityisen suuri Turussa (34 %). Helsingissä erikoissairaanhoidon kustannusosuus oli pienin (19 %) (Liite 7 B). 2.2 Vanhusten palvelujen palvelurakenteen kehitys ja kokonaiskustannusten kehitys Palvelurakenne Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus on laskenut Viisikon kunnissa runsaan prosenttiyksikön verran vuodesta 1999 lähtien (12,4 %:sta 11,3 %:iin). Säännöllisen kotihoidon piirissä joulukuussa 2003 oli asiakasta ja viisi vuotta aiemmin heitä oli 130 enemmän. Tarkastelujaksolla säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden osuuden huippu sattuu eri kunnilla eri vuosille: Turussa ja Tampereella säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden osuus on laskenut vuodesta 1999 lähtien. Helsingissä ja Espoossa osuus oli suurin vuonna 2001 ja Vantaalla Omaishoidontuen piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus puolestaan on noussut koko tarkasteluajanjakson ajan Viisikossa 1,2 %:sta 2,0 %:iin. Määrällisesti omaishoidontuen piiriin on tullut 650 henkilöä lisää, joten 75 vuotta täyttäneitä oli omaishoidontuen piirissä runsaat henkilöä joulukuussa Pääkaupunkiseudun kunnissa omaishoidontukea on lisätty tarkastelujaksolla, mutta Tampereella omaishoidontuen saajien osuus on ollut laskeva vuodesta 2001 ja Turussa omaishoidontuen saajien osuus on vaihdellut vuosittain. Palveluasunnoissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä on kasvanut Viisikossa koko tarkastelujakson ajan 2,6 %:sta 3,3 %:iin. Espoossa ja Vantaalla palveluasunnoissa asui vuonna 2003 noin 5 % 75 vuotta täyttäneistä ja heistä varsinkin Vantaalla valtaosa tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Muissa vertailun kunnissa palveluasunnoissa asui 2,7 3,1 % ikäryhmästä. Palveluasumisessa tehostetun palveluasumisen osuus on lisääntynyt jatkuvasti. Vuonna 2003 tehostetun palveluasumisen yksiköissä asui lähes 2000 henkilöä, mikä oli 550 henkilöä enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. 6

9 Vanhainkotihoidossa ja pitkäaikaisessa terveyskeskuksen laitoshoidossa olevien osuus on tarkastelujaksona laskenut 1,5 %-yksikköä (9,3 %:sta 7,8 %:iin). Helsingissä, Turussa ja Tampereella osuus oli vuonna 2003 edelleen 8 % ikäryhmästä. Vantaalla osuus oli 6,1 % ja Espoossa 4,6 %. Vähennys on tapahtunut suurelta osin terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa. Vanhainkodeissa asuvien määrä on pysynyt ennallaan noin henkilönä. Terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa olleiden määrä on puolestaan vähentynyt noin neljänneksen. Terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa oli vuonna 2003 noin 1900 henkilöä, kun heitä oli viisi vuotta aikaisemmin Kuvio 4. Säännöllisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Tarkemmat %-osuudet ovat liitteessä 10 D. 35,0 30,0 25,0 27,0 27,0 27,6 27,1 26,0 25,4 25,2 24,8 24,3 24,3 27,5 26,3 25,8 25,7 24,5 25,6 25,3 25,6 25,3 24,3 %-osuus ikäryhmän väestöstä 20,0 15,0 20,1 21,7 22,2 21,7 21,5 22,7 22,3 22,4 22,3 21,6 10,0 5,0 0, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Vanhuspalvelujen lisäksi Viisikko on kerännyt tiedot lyhytaikaisessa vuodeosastohoidossa (erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskusten lyhytaikaishoidossa) olleista. Näistä palveluista on kerrottu tarkemmin kappaleissa ja 5.5. Kokonaiskustannukset Viisikon kunnissa käytettiin 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vuonna 2003 noin 706 miljoonaa euroa, mikä oli 7 % enemmän kuin vuonna Lisärahoituksesta noin kolmannes kului laitospalveluihin ja neljännes palveluasumiseen. Loppu jakaantui tasan avopalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Palvelujen kustannukset nousivat vuonna 2002 runsaat 7

10 5 %, mutta vuonna 2003 enää keskimäärin 1,7 %. Helsingin kustannukset kääntyivät vuonna 2003 laskuun; kustannukset laskivat 0,6 % edellisestä vuodesta. Turun kustannukset nousivat 1,3 %. Muissa kunnissa kustannusten kasvu oli 4,7 % - 6,9 %. Kokonaiskustannusten kehitys on esitetty liitteessä vuotta täyttäneiden palvelut verrattuna valtakunnallisesti asetettujen tavoitteisiin Viimeinen määrällinen tavoite laitos- ja asumispalvelujen määristä on esitetty Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietinnössä vuonna (Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietintö, STM :1996) Vuoteen 2001 mennessä 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu tavallisissa asunnoissa, 3-5 % palveluasunnoissa ja 5 7 % vanhainkodissa tai muussa laitoksessa. Laitos- ja asumispalvelujen piirissä olevien osuudet olivat vuonna 2003 Vantaalla ja Espoossa 75 vuotta täyttäneiden osalta lähinnä esitettyä tavoitetta. Helsingissä, Turussa ja Tampereella oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa edelleen tavoitetta suurempi osuus (8-8,5 %). Palveluasunnoissa olevien osuus oli joko tavoitteen mukainen tai hieman alle. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleiden osuus on koko tarkastelujakson ajan laskenut kaikissa kunnissa. Espoossa oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuonna 2003 alle 5 % ikäryhmästä.( liite 10 D) Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa on muotoiltu ikäihmisiä koskevia tavoitteita mm. seuraavasti: Ikäihmisten palvelujen kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on lisätä kotipalvelujen määrää siten, että palvelujen piirissä olisi valtakunnallisella tasolla 25 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä (asiakkaat vuoden aikana). Kunnan tulee yhteistyössä järjestöjen kanssa parantaa omaishoidon tuen kattavuutta ja lisätä hoitoa tukevia ja hoitajien jaksamista edistäviä palveluja. Kotipalvelujen piirissä oli 75 vuotta täyttäneistä vuoden 2003 aikana eniten Vantaalla 18,7 % ja Helsingissä 17,3 %. Muissa Viisikon kaupungeissa jäätiin vielä kauemmas asetetusta tavoitteesta, sillä Espoossa oli kotipalvelujen piirissä 12,0 %, Turussa 15,7 % ja Tampereella 15,2 % ikäryhmästä. Viisikon kunnissa ollaan siten kaukana valtakunnallisesti asetetusta kotipalvelujen kattavuustavoitteesta ja lisäksi suuntaus on viime vuosina ollut aleneva. Omaishoidontuen piirissä vuoden aikana oli 75 vuotta täyttäneistä eniten Vantaalla 4,0 % ja Helsingissä 3,1 %. Turussa omaishoidontuen piirissä oli 2,2 %, Espoossa 1,7%, ja Tampereella 1,6 % ikäryhmästä. Omaishoidontuen piirissä olleiden määrä on tarkasteluajanjaksolla kasvanut Viisikon kunnissa, mutta selvityshenkilö Elli Aaltosen esitys 8 % tavoitteesta vaikuttaa epärealistiselta. 8

11 3 Eri ikäryhmien palvelujen käyttö ja kustannukset vuonna vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Kuviossa 5 on esitetty se osuus 65 vuotta täyttäneestä väestöstä, joka sai säännöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa joulukuussa Vantaalla oli palvelujen piirissä suurin osuus ikäryhmästä joulukuussa 2003 ja Helsingissä toiseksi suurin. Espoossa ja Tampereella oli palvelujen käyttäjiä vähiten. Vertailussa on käytetty ikävakioituja osuuksia. Ikävakioituna Vantaa on noussut ohi Helsingin palvelujen kattavuudessa. Vastaavat ikävakioimattomat osuudet on esitetty taulukossa 2. Kuvio 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 65 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavan- ikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) % 65 vuotta täyttäneistä(ikävakioitu) ,6 13,4 15,8 15,0 13,7 14,9 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Keskiraskas palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Tk-pitkäaikainen Tk-lyhytaikainen Erikoissh Säännöllinen kotihoito oli 65 vuotta täyttäneiden suurin yksittäinen palvelu. Sitä sai kunnasta riippuen 4,1 7,2 % ikäryhmästä. Vanhainkotihoidossa oli 2,7 % ikäryhmästä, osuus vaihteli 1,2 3,3 % välillä. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa oli 1,6 % ikäryhmästä. ( Taulukko 2 ) 9

12 Taulukko 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO 1. PALVELUJEN KATTAVUUS 16,5 11,8 12,2 15,8 13,5 14,9 1.1 VANHUKSEN JOKAPÄIVÄISTÄ ELÄMÄÄ TUKEVAT PALVELUT 14,9 10,5 10,9 14,2 11,6 13, AVOPALVELUT YHTEENSÄ(ilman tehostettua palveluasumista) 8,9 6,7 6,3 8,4 6,6 7,9 Säännöllinen kotihoito 7,2 5,2 4,1 6,8 5,1 6,2 Omaishoidontuki 1,5 0,8 2,1 1,1 0,8 1,3 Keskiraskas palveluasuminen (0,2-0,395) 0,7 1,1 1,0 0,6 0,7 0,8 Joista kunnan keskiraskaissa palvelutaloissa säännöllisen kotihoidon asiakkaina(vähennetään edellisestä) -0,6-0,4-1,0-0,1 0,0-0, YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT 6,1 3,8 4,6 5,8 5,0 5,4 Tehostettu palveluasuminen(>=0,4) 1,4 1,6 2,1 1,2 0,9 1,4 Vanhainkoti 3,0 1,2 2,2 2,7 3,3 2,7 Terveyskeskuksen pitkäaikainen vuodeosastohoito 1,6 1,1 0,3 1,9 0,9 1,3 1.2 TERVEYSKESKUKSEN LYHYTAIKAINEN VUODEOSASTOHOITO JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VUODEOSASTOHOITO 1,5 1,3 1,3 1,6 1,9 1,6 Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito 1,0 0,7 0,6 0,2 0,9 0,8 Erikoissairaanhoito 0,5 0,6 0,8 1,3 1,0 0, Kustannukset Asukaskohtaiset ikävakioidut kustannukset Vuonna 2003 korkeimmat sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset olivat Helsingissä (6 174 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti). Helsingin kustannukset olivat 9 % korkeammat kuin Viisikon keskimääräiset kustannukset ja 23 % korkeammat kuin halvimmalla palvelut tuottavan Turun kustannukset. (5 010 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohti). Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003 (koko vuoden tieto, ikävakioitu) eur/65v asukas (ikävakioitu) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Avopalvelut Tehostettu palv.as. Terveyskeskussairaalat Erikoissairaanhoito Keskiraskas+kevyt palv.as. Vanhainkodit Perusth vastaanotto 10

13 Kokonaiskustannukset Liitteessä 7 on tarkasteltu, miten asukaskohtaiset kustannukset jakaantuivat eri toiminnoille. Kustannuksista suurimman yksittäisen osuuden vei erikoissairaanhoito, jonka osuus asukaskohtaisista kustannuksista vaihteli Helsingin 28 %:sta Turun 41 %:iin. Laitospalvelujen (vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto yhteensä) osuus oli runsas 40 %. Pienimmillään laitoshoidon osuus kustannuksista oli Vantaalla ( 35 %) ja suurimmillaan Helsingissä (43 %). Avopalvelujen kustannusten osuus 65 vuotta täyttäneillä oli vajaa 17 %. Kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vuonna 2003 olivat Viisikon kunnissa 973 miljoonaa euroa. Helsingin osuus kustannuksista oli noin puolet. Vanhusten käyttämiin palveluihin kului vuonna 2003 reaalisesti noin 14 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kustannusten reaalinen nousu oli 1,4 %, joka oli alhainen verrattuna aikaisempien vuosien kustannusten nousuun (5,5 % vuonna 2002). Helsingin kustannuskehitys oli reaalisesti hieman aleneva (-1,3 %). Turun kustannukset nousivat 1,7 % ja muissa vertailun kunnissa kustannukset nousivat 5,1-6,2 % edellisestä vuodesta. Taulukko vuotta täyttäneiden palvelujen kokonaiskustannukset (1000 eur) ja toimintojen kustannusosuus kokonaiskustannuksista Kustannusten lisäys % vuodesta Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO KUSTANNUKSET YHTEENSÄ %-osuus AVOPALVELUT YHTEENSÄ %-osuus 17,6 14,8 16,0 15,5 15,0 16,4 Kotihoito %-osuus 15,2 13,3 13,4 13,8 12,9 14,3 Omaishoidontuki %-osuus 1,5 0,9 2,1 1,1 1,4 1,4 PALVELUASUMINEN (kevyt, keskiraskas, tehostettu) %-osuus 5,4 11,1 12,1 4,6 5,5 6,4 VANHAINKODIT JA TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOT YHTEENSÄ %-osuus 43,7 33,7 31,9 36,8 40,5 40,2 Vanhainkodit %-osuus 17,4 13,1 19,5 19,4 25,8 18,8 Terveyskeskuksen vuodeosastot %-osuus 26,3 20,6 12,4 17,4 14,8 21,4 11

14 PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTO+PERUSTERVEYDENHUOLLON KOTISAIRAALA %-osuus 6,7 8,4 7,3 2,4 5,5 6,1 ERIKOISSAIRAANHOITO (poliklinikat, vuodeosastot sekä erikoissairaanhoidon kotisairaala) %-osuus 26,6 32,0 32,6 40,7 33,5 30,9 Kustannuslisäys vuodesta 2002 % Nimellisarvossa 1,1 7,7 8,8 4,2 8,1 3,9 Deflatoitu -1,3 5,1 6,2 1,7 5,5 1,4 Kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden palveluista vuonna 2003 on esitetty tarkemmin liitteessä 5. Kokonaiskustannusten kehitys vuodesta 1999 vuoteen 2003 on esitetty liitteessä vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö ja kustannukset Palvelujen käyttö Viisikon kunnissa 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä runsas sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säännöllisesti tai oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa joulukuussa Kuviossa 7 on esitetty kunnittain palveluja saaneiden osuudet. Helsingissä oli palvelujen piirissä suurin osuus ja Turussa toiseksi suurin ikäryhmästä joulukuussa Espoossa ja Tampereella oli palvelujen käyttäjiä vähiten. Vertailussa on käytetty ikävakioimattomia osuuksia palvelujen kattavuudessa. Kuvio 7. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, %- osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) 35,0 %-osuus ikäryhmän väestöstä 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 28,3 23,7 26,5 26,8 24,6 26,8 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Säännöllinen kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito Terveyskeskuksen lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito(laskettu hp:) 12

15 Avopalvelut Seuraavien kappaleiden tiedot palvelujen käyttäjien määrästä ja osuuksista löytyvät liitteistä 10 c ja d ja taulukosta 4 sivulla 15. Avopalvelujen käyttäjinä oli joulukuussa 2003 yhteensä henkilöä, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta. Säännöllistä kotihoitoa heistä sai henkilöä, mikä oli 11,3 % 75 vuotta täyttäneistä. Eniten säännöllisen kotihoidon palveluja saavia ikäryhmästä oli Helsingissä ja Turussa. Omaishoidontuen avulla hoidettiin henkilöä, mikä oli lähes 2 % ikäryhmästä. Vantaalla omaishoidontuensaajien osuus oli 3,6 % ikäryhmästä. Muissa kunnissa osuus vaihteli 1,2 2,2 % välillä. Keskiraskaan palveluasumisen yksiköissä oli asukkaita 1 700, mikä oli 1,8 % ikäryhmästä. Näistä 550 henkilöä asui kunnallisissa palvelutaloissa ja sai palvelut kunnan kotihoidolta. Keskiraskaan palveluasumisen piirissä olevia oli runsaimmin Espoossa. Ympärivuorokautiset palvelut Ympärivuorokautisten palvelujen piirissä oli vajaa henkilöä, jotka olivat täyttäneet 75 vuotta eli noin 10,3 % ikäryhmästä. Ympärivuorokautisten palvelujen käyttäjiä oli eniten Helsingissä, Vantaalla ja Turussa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asui noin henkilöä, mikä oli 2,5 % ikäryhmästä. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvia oli runsaimmin Vantaalla ja Espoossa. Vanhainkodissa hoidettiin henkilöä, mikä oli 5,3 % ikäryhmästä. Vanhainkodeissa asuvien osuus oli suurin Tampereella ja pienin Espoossa. Terveyskeskussairaaloissa oli pitkä- ja lyhytaikaishoidossa hoidossa henkilöä, mikä oli 3,9 % ikäryhmästä. Näistä pitkäaikaishoidossa olevien osuus oli 2,5 % ja lyhytaikaishoidossa olevien osuus 1,4 %. Pitkäaikaishoidossa olevien osuus oli suurin Turussa ja pienin Vantaalla. Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli joulukuussa 2003 runsas 850 henkilöä, eli 1,1 % 75 vuotta täyttäneistä. Osuus oli suurin Turussa ja Tampereella ja pienin Helsingissä. 13

16 Taulukko 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2003 (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO 1. PALVELUJEN KATTAVUUS 28,3 23,7 26,5 26,7 24,6 26,8 1.1 VANHUKSEN JOKAPÄIVÄISTÄ ELÄMÄÄ TUKEVAT PALVELUT 26,0 21,4 24,3 24,5 21,6 24, AVOPALVELUT YHTEENSÄ (ilman tehostettua palveluasumista) 15,0 13,5 13,3 14,2 12,0 14,0 Säännöllinen kotihoito 12,4 10,5 9,6 11,8 9,3 11,3 Omaishoidontuki 2,2 1,3 3,6 1,7 1,2 2,0 Keskiraskas palveluasuminen (0,2-0,395) 1,3 2,5 2,2 0,9 1,5 1,4 Joista kunnan keskiraskaissa palvelutaloissa säännöllisen kotihoidon asiakkaina (vähennetään edellisestä) -0,9-0,8-2,1-0,2 0,0-0, YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT 11,0 8,0 10,9 10,3 9,6 10,3 Tehostettu palveluasuminen (>=0,4) 2,6 3,4 4,9 2,0 1,6 2,5 Vanhainkoti 5,6 2,2 5,3 5,1 6,5 5,3 Terveyskeskuksen pitkäaikainen vuodeosastohoito 2,9 2,4 0,7 3,2 1,5 2,5 1.2 TERVEYSKESKUKSEN LYHYTAIKAINEN VUODEOSASTOHOITO JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VUODEOSASTOHOITO 2,3 2,2 2,3 2,3 3,0 2,4 Terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito 1,7 1,4 1,1 0,4 1,6 1,4 Erikoissairaanhoito 0,6 0,8 1,2 1,9 1,4 1, Kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti olivat Viisikon kunnissa keskimäärin euroa vuonna Helsinki käytti eniten ja Turku vähiten rahaa jokaista 75 vuotta täyttänyttä kohti. Kuvio vuotta täyttäneiden käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2003 ( ikävakioimaton) eur/75v asukas (ikävakioimaton) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Avopalvelut Keskiraskas+kevyt palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Terveyskeskussairaalat Perusth vastaanotto Erikoissairaanhoito 14

17 Viiden suurimman kaupungin 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat 706 miljoonaa euroa vuonna Tämä oli noin 72 % 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannuksista. Kustannusten reaalinen nousu vuodesta 2002 oli keskimäärin 1,7 %. Taulukko vuotta täyttäneiden palvelujen kokonaiskustannukset (1000 euroa) ja toimintojen kustannusosuus kokonaiskustannuksista Kustannuslisäys- % vuodesta Kaupunki HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO KUSTANNUKSET YHTEENSÄ %-osuus AVOPALVELUT %-osuus 19,5 17,1 18,3 17,6 16,9 18,5 Kotihoito %-osuus 17,2 15,6 15,8 15,9 14,8 16,4 Omaishoidontuki %-osuus 1,4 0,9 2,0 1,1 1,3 1,3 PALVELUASUMINEN (kevyt, keskiraskas, tehostettu) %-osuus 6,2 13,8 15,2 4,9 6,5 7,4 VANHAINKODIT JA TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOT THTEENSÄ %-osuus 50,3 40,7 39,7 43,2 47,2 47,0 Vanhainkodit %-osuus 20,6 15,0 25,1 24,0 31,5 22,8 Terveyskeskuksen vuodeosastot %-osuus 29,7 25,8 14,6 19,2 15,6 24,2 PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTO+PERUSTERVEYDENHUOLLON KOTISAIRAALA %-osuus 4,9 5,9 4,6 0,6 3,7 4,1 ERIKOISSAIRAANHOITO (poliklinikat, vuodeosastot sekä erikoissairaanhoidon kotisairaala) %-osuus 19,0 22,4 22,2 33,7 25,8 23,0 Kustannuslisäys vuodesta 2002 % Nimellisarvossa 1,9 9,5 9,5 3,7 7,2 4,2 Deflatoitu -0,6 6,9 6,8 1,3 4,7 1,7 Kokonaiskustannukset 75 vuotta täyttäneiden palveluista vuonna 2003 on esitetty tarkemmin liitteessä 6. Kokonaiskustannusten kehitys vuodesta 2001 vuoteen 2003 on esitetty liitteessä

18 ja 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset toiminnoittain vuosina Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset muodostuvat 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmillä eri tavoin. Kun mukana ovat vuotiaat, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannukset muodostavat kustannuksista huomattavasti suuremman osuuden kuin tarkasteltaessa 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmää. Tällä ikäryhmällä puolestaan korostuu vanhainkotihoidon ja terveyskeskuksen sairaalahoidon osuus. Kuvio ja 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten %-osuudet toiminnoittain 2003 %-osuus kustannuksista Helsinki ,6 5,4 43,7 6,7 26, ,5 6,2 50,3 4,9 19,0 Espoo ,4 10,7 35,9 8,1 30, ,4 13,3 43,1 5,7 21,5 Vantaa ,1 12,2 31,5 7,4 32, ,5 15,3 39,0 4,7 22,4 Turku ,5 17,6 4,6 4,9 36,8 43,2 2,4 0,6 40,7 33,7 Tampere ,0 5,5 40,5 5,5 33, ,9 6,5 47,2 3,7 25,8 Viisikko ,4 18,4 6,4 7,4 40,3 47,2 6,1 4,1 30,8 22,9 Avopalvelut Vanhainkoti+terveyskeskus Erikoissairaanhoito ja erik.sh.kotisairaala Palveluasuminen Perustervh vastaanotto+kotisairaala Kuntakohtaisesti suurimmat erot olivat palveluasumisen kustannuksissa, joissa Espoon ja Vantaan kustannukset olivat suurimmat. Toinen kuntia jakava piirre oli vanhusikäryhmien sairaanhoitopalvelujen hoitaminen erikoissairaanhoidossa tai kunnallisissa terveyskeskussairaaloissa. Turussa ja Tampereella, joissa oli myös 16

19 kunnan omaa erikoissairaanhoidon sairaalatoimintaa, muita kuntia suurempi osuus molempien vanhusikäryhmien sairaanhoidosta annettiin erikoissairaanhoidon yksiköissä. Helsingissä puolestaan erikoissairaanhoidon osuus muihin kuntiin verrattuna oli pieni. Toisaalta Helsingillä oli runsaasti omaa terveyskeskussairaalan lyhytaikaishoitoa, jolla voitiin vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä. Pääkaupunkiseudulla Vantaalla oli vähiten omaa terveyskeskussairaalakapasiteettia, mikä näkyi hieman suurempana erikoissairaanhoidon palvelujen käyttönä. Molemmissa tarkasteltavissa ikäryhmissä avopalvelujen osuus kokonaiskustannuksista kääntyi kaikissa kunnissa laskuun vuonna 2003 ja päätyi lähes samalle tasolle kuin vuonna vuotta täyttäneiden kustannuksista 16,4 % ja 75 vuotta täyttäneiden kustannuksista 18,4 % kului avopalveluihin vuonna 2003, kun osuudet edellisenä vuonna olivat 16,8 ja 18,9 %. Viisikon kuntien 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista lähes kolmannes (30,8 %) kului erikoissairaanhoitoon vuonna vuotta täyttäneiden kustannuksista erikoissairaanhoitoon kului vajaa neljännes (22,9 %). Molemmilla ikäryhmillä erikoissairaanhoitoon käytettävien kokonaiskustannusten osuus on laskenut vuodesta vuotta täyttäneillä laskua on tapahtunut 0,5 % -yksikköä, 75 vuotta täyttäneillä 1,7 % -yksikköä. Kokonaiskustannusten jakaantuminen 10-vuotisikäryhmittäin eri toiminnoille vuonna 2003 on esitetty liitteessä 9. 17

20 4 65 vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö sekä kustannukset Palvelujen käyttö Vuonna 2003 joulukuussa sai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja henkilöä, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta. Heistä lähes oli lyhytaikaisessa laitoshoidossa. Palveluja saavien osuus vastaavanikäisestä väestöstä laski vuonna 2003 kaikissa Viisikon kunnissa. Kuvio 10. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioimaton) ,5 17,0 17,1 17,1 16,5 11,6 12,3 12,8 12,9 12,6 12,2 12,4 11,8 13,0 12,2 16,8 16,2 16,1 16,1 15,8 14,1 14,1 14,2 13,9 13, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Palveluasuminen(>0,2) Tehostettu palv.as. Vanhainkoti Tk- pitkäaikaishoito Tk-lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito(laskettu hp:) Kuvio 11. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa (poikkileikkaustieto, ikävakioitu) ,1 16,1 16,6 16,3 15,6 13,1 14,2 13,9 13,7 13,4 16,0 16,2 15,5 16,2 15,8 16,3 15,7 15,5 15,4 15,0 14,514,4 14,4 14,1 13, Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Säännöllinen kotihoito Omaish.tuki Keskiraskas palv.as. Tehostettu palv.as. Vanhainkodit Tk-pitkäaikainen Tk-lyhytaikainen Erikoissh 18

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.02.2017 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Kela maksoi asumistukia vuonna 2016 yhteensä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2010

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat. ..8 n sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset ( euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi suurimmat. Kustannukset olivat, prosenttia painotettua keskiarvoa suuremmat. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030

Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030 Liite perusturvalautakunta 19.1.2015 6 167 / 05.00.00 / 2013 Saap. 16.2.2015 Kjoht, htj., palv.s. (PT) Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030 Anu Olkkonen-Nikula

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 1 LIITE Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 Vanhuspalvelut Asiakkaat Vuoden 2014 lopussa Helsingissä oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Kuvio 7.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet LOSTin kunnissa Lähde: SOTKAnet.

Kuvio 7.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet LOSTin kunnissa Lähde: SOTKAnet. Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST Luvussa tarkastellaan lähemmin LOSTin kuntia Inkoo, Karjalohja,

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

KARSTULA. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Toteuttajat: Medfiles Oy Proper Oy

KARSTULA. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Toteuttajat: Medfiles Oy  Proper Oy KARSTULA Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat Toteuttajat: Medfiles Oy www.medfiles.eu Proper Oy www.proper.fi Tausta Tässä raportissa tarkastellaan paljon erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen 12.6.2014 Hannele Savioja Valtakunnallisten tavoitteiden asettaminen 20 suurimman kaupungin työ: kuntien, ministeriöiden, THL:n, VATT,

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 5/2014 Kuuden suurimman kaupungin lasten

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous)

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Kehykset 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Hallintovaliokunta (HaV) VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Yleistä Pääluokan määrärahataso

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Luvussa tarkastellaan lähemmin Keski-Uudenmaan kuntia Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä,

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot