HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id (15) HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013"

Transkriptio

1 Raportti id (15) HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI

2 Raportti id (15) 1 VUODEN TULOSTAVOITTEET Suoritteet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella ovat: 1. Hätäkeskuslaitos huolehtii keskeytymättömästä hätäkeskuspalvelujen tuottamisesta kansalaiselle ja hätäkeskuspalveluja käyttäville viranomaisille. 2. Hätäkeskuslaitos toteuttaa hätäkeskustoiminnan kehittämisen strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskusten siirrot toteutetaan turvaamalla hätäkeskuspalvelut. Muutokset toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattamalla. Uusi toimintatapa ja sitä tukeva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen saatetaan tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. 4. Hätäkeskuslaitos toteuttaa valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman edellyttämät toimenpiteet. 5. Hätäkeskuslaitos huolehtii osaltaan valtionhallinnon tietoteknisen arkkitehtuurin mukaisten tavoitteiden ja tietohallintolain mukaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuusvaatimusten toteuttamisesta. 6. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön valtionhallinnon ja sisäasiainministeriön hallinnonalan yhteisesti sovittuja menetelmiä ja tietojärjestelmiä (esim. KIEKU). Tunnusluku / ennuste tulossopim us Hätäilmoitusten määrä, kpl* - hätäpuhelujen määrä, kpl - kentälle välitetyt tehtävät kpl Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut** - virhe tai tahaton soitto - asiaton tai ilkivaltainen soitto Muut - kiireetön sairaankuljetus, kpl*** - hoitolaitossiirrot, kpl - neuvonta Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,80 0,77 0,74 0,78 0,81 *) Hätäilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. **) H-tehtävälajien muutoksen yhteydessä mykkä puhelu kirjautuu luokkaan virhe tai tahaton soitto. ***) Kiireetön sairaankuljetus sisältää myös hoitolaitossiirrot.

3 Raportti id (15) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tammi - kesäkuun aikana vastaanotettiin hätäkeskuksiin yhteensä ilmoitusta, joista hätäpuheluja oli Määrät ovat muodostumassa edellisen vuoden tasolle. Hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrä näyttäisi olevan lievässä laskussa. Edellisen vuoden vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna näiden puhelujen määrä oli 3,5 prosenttia pienempi. Asiattomia tai ilkivaltaisia puheluja kirjattiin tammi-kesäkuussa noin vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Vastaanotetuista ilmoituksista n johti tehtävän välittämiseen eteenpäin. Välitettyjen tehtävien määrä on edellisvuoden tasolla. Kaikista vastaanotetuista ilmoituksista välitettiin kentälle tehtäväksi n. 41 %. Kiireettömien sairaankuljetustehtävien määrän väheneminen näyttää edelleen jatkuvan edellisten vuosien tapaan. Verrattuna viimevuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon kiireettömät sairaankuljetustehtävät vähenivät noin 10 prosentilla. Kiireettömien sairaankuljetustehtävien määrä laski kaikissa muissa keskuksissa paitsi Keravan ja Varsinais-Suomen hätäkeskuksissa. Myös hoitolaitossiirtojen määrä näyttäisi olevan laskussa edellisvuoteen. Hoitolaitossiirtojen laskuun on vaikuttanut uuden terveydenhuoltolain vaatimukset kiireettömien hoitolaitossiirtojen siirtämisestä sairaanhoitopiirien vastuulle. Kerava ja Varsinais-Suomi ovat tässäkin tilastossa poikkeuksia. Keravalla kasvu on huomattava, Varsinais-Suomessa marginaalista. Eri viranomaisten neuvonta ja opastus -tehtävälajeille kirjattujen ilmoitusten määrä jatkaa laskuaan. Suunta on Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta positiivinen. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 93 prosentissa puheluista. 30 sekunnissa vastattiin 97 prosenttiin hätäpuheluista. Kummassakin tunnusluvussa puolivuotistarkastelun tulos ylittää Hätäkeskuslaitoksen vuoden tulossopimuksen tavoitetason. Tunnusluku / tavoite Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 91 % 92 % 93 % 90 % Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 96 % 97 % 97 % 95 %

4 Raportti id (15) Hätäkeskuksen vastausnopeus vastattuihin hätäpuheluihin kuvaa resurssien kohdentamisen onnistumista sekä päivystäjien kykyä hallita tehtävien käsittely- ja hälyttämistoimenpiteet. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (10 tai 30 sek.) vastattujen hätäpuhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnin. Tulossopimuksen tavoitteet vastausaikojen osalta saavutettiin tarkastelujaksolla kaikissa hätäkeskuksissa. Keskuksittain tulokset vaihtelivat 10 s. vastausaikatavoitteessa välillä % ja 30 sekunnin vastausaikatavoitteessa välillä %. Tunnusluku Häme Kehä Kerava Kuopio Luma Oulu Pika Poha Sata Vasu Kaikki 10 sek. vastatut 93 % 92 % 95 % 91 % 92 % 92 % 93 % 92 % 93 % 91 % 93 % 30 sek. vastatut 98 % 96 % 98 % 95 % 96 % 97 % 97 % 97 % 96 % 95 % 97 % Palvelukyky ja laatu Vaikka vastausajat koko tarkastelujakson osalta olivat hyvällä tasolla, oli päivittäinen vaihtelu joissakin keskuksissa huomattavaa. Vastausajan vaihtelun pienentäminen edellyttää jatkossakin työvuorosuunnittelun kehittämistä. Kesäkuussa vastausajat olivat hieman kasvaneet, koska tehtävämäärien osalta kausivaihtelu talvikuukausien ja kesäkuukausien välillä on suuri. Hätäkeskuslaitoksessa tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota lomasuunnitteluun. Hätäpuhelun laadunhallintamallin osana seurataan toimialoittain määriteltävien tehtävien hälytysaikaa. Seurattaviksi tehtäviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtävälajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden kannalta kriittistä ja toinen muuten merkityksellistä tilannetta. Jokaiselle seurattavalle tehtävälajille on asetettu hälytysviiveen optimiaika, jonka toteutumista seurataan suhdelukuna kaikista ko. tehtävälajin hälytyksistä. Hälytysviiveen toteutunut aika on ensimmäiselle hälytettävälle yksikölle lähtevän hälytysviestin ja hätäpuheluun vastaamisajan erotus. Tieto kerätään hätäkeskustietojärjestelmästä ja raportoidaan osavuosittain.

5 Raportti id (15) Tunnusluku / ennuste Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä. Hälytysviive määritetyissä tehtävälajeissa (ei mitattu, uusi mittari) Terveystoimi: 700A (äkkieloton) 90 sekuntia 66 % 60 % 80 % 704A (rintakipu) 120 sekuntia 66 % 66 % 75 % Pelastustoimi: 202A (liikenneonnettomuus) 120 sekuntia 51 % 55 % 65 % 402A+B (rakennuspalo) 90 sekuntia 49 % 48 % 60 % Poliisi: 031A (ampuminen) + 032A (puukotus) 120 sekuntia 57 % 51 % 70 % Tulossopimuksessa määriteltyjen seurattavien tehtävälajien hälytysaikaa on nyt seurattu puoli vuotta. Kappalemääräisesti tehtäviä on käsitelty seuraavasti: 700A 1580 kpl, 704A 4200 kpl, 202A 540 kpl, 402A+B 590 kpl, 031A (ampuminen) + 032A 290 kpl. Hälytysviivettä pidentäviä asioita on kartoitettu toimialoittain alkuvuoden aikana. Loppuvuonna analysoidaan tehtävänkäsittelyn pullonkaulojen syitä ja sen jälkeen suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos toteuttaa hätäkeskuspalvelujen tunnettuutta koskevan kyselyn loppuvuoden aikana. Asiakastyytyväisyys sekä yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyskysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna Tunnusluku / tavoite Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1-5. vähintään - 90 % 4,22 4,42 ei mitata Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5), vähintään (keskiarvo) 3,32 3,22 ei mitata - Poliisi - Pelastustoimi - Terveystoimi - Rajavartiolaitos 3,33 3,15 3,53 3,91 3,40 3,03 3,36

6 Raportti id (15) Taloudellisuus Taloudellisten tunnuslukujen laskentaperiaatteita on tarkennettu vuonna ja uusi laskentatapa on otettu huomioon vuoden tulossopimuksessa esille tuoduissa tunnusluvuissa. Vuosien luvut on laskettu uusilla periaatteilla, jotta ne ovat vertailukelpoisia vuosien ja kanssa. Tunnusluvut on laskettu arvonlisäverottomista menoista pl. investoinnit ml. poistot. Tunnusluku Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /asukas, enintään Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /hätäilmoitus, enintään Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /asukas, enintään ilman hankkeita Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /hätäilmoitus, enintään ilman hankkeita / tavoite 12,2 11,6 5,42 11,8 15,2 15,1 14,43 14, ,4 11, ,37 14, Tuottavuus Tunnusluku / tavoite Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä/ hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) Tunnusluku Hätäilmoitukset / päivystäjä Häme Kehä Kerava Kuopio Luma Oulu Pika Poha Sata Vasu Kaikki Maksullisen toiminnan kannattavuus Hätäkeskuslaitoksen myyntitulot toteutuvat pääasiallisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, joten puolen vuoden ei ole laskettavissa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa kehitetään vuoden aikana. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton myötä on otettu käyttöön myös työaikakirjanpidon kohdennukset seurantakohteineen, jolloin maksulliseen toimintaan kohdentuva työaika saadaan työaikakirjanpidosta. Muiden menojen kuin palkkakustannusten kohdentamiseen työstetään ajuria, jolla kustannukset kohdentuisivat mahdollisimman oikein maksulliseen toimintaan. Näiden kehitystoimien avulla saadaan tietoa maksuasetuksen mahdolliseksi muuttamiseksi, jotta kustannusvastaavuus saavuttaisi tavoitetason / tavoite Tunnusluku Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus-% 120,00 % 182 % - 100,0 % Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus-% 123,00 % 174 % - 120,0 %

7 Raportti id (15) Muut tavoitteet Näkökulma: Turvallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hätäkeskuslaitos tehostaa omalla toiminnallaan auttamisen ketjua. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksessa on käytössä yhdenmukaiset, valtakunnalliset toimintamallit Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna Perustetaan alueelliset viranomaisyhteistyö- ja kehitysryhmät kaikille yhteistoiminta-alueille ja jalkautetaan niiden kautta valtakunnallinen toimintamalli. Viranomaisten yhteistyöryhmät ja toimialakohtaiset kehitysryhmät on perustettu kaikille yhteistoiminta-alueille ja ryhmien toiminta on käynnistetty. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön Kiekun ja muut yhteiset tietojärjestelmät hankkeiden määrittämien aikataulujen mukaisesti. Hätäkeskuslaitos otti käyttöön Kiekun suunnitellun mukaisesti Hätäkeskuspalvelut toteutetaan luotettavasti. Varmistetaan hätäkeskuspalveluiden häiriötön ja keskeytymätön toiminta mm. jalkauttamalla valmiussuunnitelma sekä tekemällä asianmukaiset ylläpitotoimenpiteet tietojärjestelmiin. Valmiussuunnitelma on päivitetty. Hätäkeskuskohtaisten valmiussuunnitelman liitteiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä vuoromestarien toimintaohjeiden kehittämiseksi on perustettu erillinen työryhmä. Hätäkeskuslaitoksen viestintä tukee auttamisen ketjun tehokasta toteutumista. Hätäkeskuslaitos kehittää turvallisuusviestintää. Hätäkeskuslaitos tuotti ja jakoi kolme hätäkeskustoimintaan liittyvää videota syksyllä avatulla YouTube -tilillään: kansalaisille hätänumeroon soittamisen valistus, hätäkeskuspäivystäjän työstä kertova video sekä koko Suomen hätäkeskustoimintaa kuvaava video.

8 Raportti id (15) Virasto avasi oman virallisen Facebook -tilin. Vuosijulkaisu työstettiin kokonaan sähköisenä 112.fi sivustolla ja hätäkeskustoiminnan asiantuntijalehti Häläri siirrettiin kokonaan verkkoon. Osallistutaan 112-päivän valtakunnalliseen kampanjaan ja kehitetään sitä aktiivisesti. Hätäkeskuslaitos osallistui perinteiseen 112-päivän valtakunnalliseen kampanjaan 11. helmikuuta. Valtakunnallinen päätapahtuma pidettiin tänä vuonna Vaasassa ja hätäkeskukset olivat mukana paikallisten tapahtumien järjestämisessä. 112-päivän kampanjan nettisivuille ilmoitettiin noin 100 turvallisuustapahtumaa ympäri Suomea. Aktivoidaan yhteistyöviranomaisia sekä haetaan uusia yhteistyötahoja, jotka voivat viestiä hätänumeron 112 oikean ja asianmukaisen käytön puolesta. Käyttöönotetun uuden facebook-sivuston ja YouTube -tilin kautta on voitu jakaa paljon hätänumeron 112 oikeaan käyttöön liittyvää viestintämateriaalia. Uusina yhteistyötahoina 112-päivän kampanjan kautta on kontaktoitu Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto. Näkökulma: Talous ja resurssit Hätäkeskuslaitoksessa varmistetaan riittävät resurssit Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskusten yksikkökoko on optimaalinen. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna Kuopion hätäkeskuksen toiminta vakiinnutetaan. Kuopion hätäkeskuksen toiminta on kokonaisuutena käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Hätäpuheluiden vastausaikojen tarkastelussa Kuopion hätäkeskus on saavuttanut tulostavoitteet. Kevään aikana jatkettiin operatiivisen salitoiminnan auditointia, jonka tavoitteena on edelleen varmistaa valtakunnallisten, yhdenmukaisten toimintamallien käyttöönotto.

9 Raportti id (15) Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskukset yhdistetään Porin hätäkeskukseksi. Pirkanmaan hätäkeskuksen YT- menettely päättyi Noin puolet Pirkanmaan hätäkeskuksen operatiivisesta henkilöstöstä on siirtymässä Porin uuteen hätäkeskukseen. Porin hätäkeskuksen henkilöstösuunnitelmaa on valmisteltu ja tarvittavat rekrytoinnit käynnistetään erillisen suunnitelman mukaan. Kokonaisuutena hätäkeskusten yhdistämiseen liittyvät toimenpiteet ovat edenneet aikataulussa ja suunnitelman mukaan. Käynnistetään Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä- ja Keski- Uudenmaan hätäkeskusten yhdistämistoimet siten, että Helsingin ja Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskukset yhdistyvät kevään aikana. Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen osalta yhdistyminen toteutetaan myöhemmin. Helsingin hätäkeskus ja Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus yhdistyivät hallinnollisesti Keravan hätäkeskukseksi. Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen henkilöstölle on toteutettu muutoskeskustelut ja myös muita yhdistämistoimia on valmisteltu siten, että hätäkeskuksen toimintojen yhdistäminen Keravan hätäkeskukseen voidaan toteuttaa keväällä Käynnistetään Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskusten yhdistämistoimet Turun hätäkeskukseksi. Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskusten yhdistämistoimet Turun hätäkeskukseksi on käynnistetty ja ne ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Muutoskeskustelut Hämeen hätäkeskuksen henkilöstölle on toteutettu ja neuvotteluesitys elokuussa aloitettavista YT-neuvotteluista on lähetetty. Näkökulma: Prosessit ja rakenteet Hätäkeskuslaitoksessa keskitytään ydintehtäviin.

10 Raportti id (15) Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitos on hyvin johdettu virasto. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna Johtamis- ja hallintomallin kehittämistä jatketaan. Virastossa otetaan käyttöön yhtenäiset toimenkuvat. Yhdistetyissä keskuksissa on otettu käyttöön yhtenäiset toimenkuvat. Keskushallinnon tulevaisuuden rakennetta ja toimintamalleja pohtiva työryhmä sai työnsä päätökseen aikataulussaan kesäkuussa. Työryhmän esityksiä hyödynnetään johtamis- ja hallintomallin edelleen kehittämisessä sekä keskushallinnon henkilöstösuunnittelussa. Toiminnanohjausprosessia kehitetään yhä paremmin toiminnan ennakoivuutta tukevaksi. Toiminnanohjausprosessissa on lisätty osastojen välistä yhteistyötä sekä painotettu tulevaisuuden tarkastelua. Talous- ja henkilöstöhallinto on kytketty tiiviimmin mukaan toiminnanohjaukseen. Loppuvuoden aikana prosessin kehittämisessä huomioidaan sisäasiainministeriön 14.6 antaman uuden suunnittelumääräyksen linjaukset. Jatketaan määritellyn aikataulun mukaisesti Hätäkeskuslaitos 2015 valmennusohjelman toteuttamista. Valmennusohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Verkottunut hätäkeskustietojärjestelmä on käytössä. Käynnistetään TOTI hankkeen vaihe 4. Hätäkeskuslaitos asetti TOTI-hankkeen vaiheen 4 toimikaudelle Hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn toimitusprojekti on puolivälissä. Vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana valmistui järjestelmän kolmas inkrementti. Inkrementti 3 toimitettiin ja se hyväksyttiin Huolehditaan TUVEen liittyvien yhteyksien ja palvelujen

11 Raportti id (15) toteuttamisesta hätäkeskustietojärjestelmän tarpeisiin. Hätäkeskuslaitos asetti ERICA-järjestelmän tarvitsemien tietoliikenneyhteyksien suunnittelua ja toteuttamisen käynnistämistä varten työryhmän sekä ERICAn teknisen toteutuksen tueksi johtotason ohjausryhmän. Työryhmä ei saanut laadittua tavoiteltua kokonaisvaltaista suunnitelmaa ERICAjärjestelmää varten, ja työryhmän toimikautta jatkettiin 7.6. saakka. Hätäkeskustietojärjestelmän tarpeita varten saatiin suunniteltua mm. hallinnan ja valvonnan ratkaisu, VIRVE-puheryhmäliikenteen tietoliikenneratkaisu. Palveluiden toteutuksessa ei ole edistytty toivotulla tavalla. Hanke on mahdollista edelleen toteuttaa alkuperäisessä aikataulussa, mutta tämä vaatii muutoshallintamenettelyn, jossa eliminoidaan tilaajavelvoitteiden täyttymättömyyden vaikutukset aikatauluun. Tukitoiminnot on selkeästi määritelty. Hätäkeskuslaitos osallistuu yhteistyöviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen välisen työnjaon kehittämiseen. Salityöskentelyohjeen päivitys toteutettiin alkuvuonna ja siinä huomioitiin myös viranomaisten kannanotot. Salityöskentelyohje ohjaa osaltaan yhdenmukaisiin käytäntöihin. Yhteistyöviranomaisten johto- ja tilannekeskusten sekä hätäkeskusten työnjaon valmistelua on jatkettu aiemman työryhmän pohjalta. Työn valmistelua on hidastanut se, että eri viranomaisten ratkaisut omien päivystyspisteidensä osalta ovat tekemättä. Näkökulma: Henkilöstövoimavarojen kehittäminen Hätäkeskuslaitoksessa edistetään työhyvinvointia Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstön työhyvinvointi ja työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna Toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ja seurataan aktiivisesti työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden tasoa.

12 Raportti id (15) Viraston työhyvinvointisuunnitelma vuodelle on laadittu. Hätäkeskukset ja keskushallinto ovat laatineet sen perusteella tarkentavat suunnitelmansa. Henkilöstön ammatillinen osaaminen on korkeatasoista. Henkilöstöä koulutetaan tehtäväroolinsa mukaisesti virasto- ja toimipistekohtaisissa koulutuksissa. Koulutussuunnitelmaan kirjattuja koulutuksia on järjestetty suunnitelman mukaan. Otetaan yhdistetyissä hätäkeskuksissa käyttöön uudistetut hallinto- ja tukihenkilöstön toimenkuvat ja suunnitellaan osaamisen kehittäminen niiden pohjalta. Uudistetut hallinto- ja tukihenkilöstön toimenkuvat on vahvistettu ja otettu käyttöön yhdistetyissä hätäkeskuksissa. Hallinto- ja tukihenkilöstön koulutusohjelmien suunnittelu uudistettujen toimenkuvien pohjalta on käynnistetty. Jatketaan henkilöstön osaamisvaatimusten määrittelyä hätäkeskusten päälliköiden ja apulaispäälliköiden osalta. Hätäkeskusten päälliköiden ja apulaispäälliköiden osaamisvaatimukset on laadittu ja ne on lähetetty lausunnolle hätäkeskuksiin. 2 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilöstövoimavarojen hallinnan osalta keskeisenä tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen sekä työkuorman tasaaminen. Henkilöstön lukumäärä oli kesäkuun lopussa 714 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä on kääntynyt laskuun hätäkeskuksia yhdistettäessä. Henkilöstön määrän osalta alkuvuoden on alempi kuin on resurssien perusteella tavoiteltu. Osassa hätäkeskuksia on ollut vaihtuvuutta irtisanoutumisten ja virkavapauksien myötä, joita ei ole täysimääräisesti pystytty täyttämään. Erityisesti Kuopion hätäkeskuksessa on ollut vaihtuvuutta toimintojen yhdistämisen jälkeen, mikä aiheuttaa jatkuvaa rekrytointitarvetta. Myös Pirkanmaan hätäkeskuksessa vaihtuvuus on lisääntynyt, mikä johtunee pääosin syksyllä toteutettavasta toimintojen siirtämisestä Poriin. Rekrytointia on helpottanut toukokuussa valmistunut hätäkeskuspäivystäjäkurssi.

13 Raportti id (15) Pirkanmaan ja Satakunnan toimintojen yhdistämistä ja Poriin siirtoa koskevat yt-neuvottelut käytiin maalis-huhtikuun aikana. Neuvottelut saatiin huhtikuun lopulla päätökseen. Neuvottelujen päättyessä Poriin siirtymättä jätti 26 vakituisessa virassa olevaa henkilöä, joiden osalta aloitettiin irtisanomismenettely. Irtisanomisajat päättyvät vuoden lopussa. Porin hätäkeskuksen aloittamiseen liittyvät rekrytoinnit aloitettiin loppukeväällä. Hätäkeskuslaitoksessa on laadittu henkilöstösuunnitelmaa resurssien tarkoituksenmukaiseksi ja yhdenmukaiseksi kohdentamiseksi. Vuonna virastolla on käytössään 740 henkilötyövuotta hankkeet mukaan lukien. Alkuvuoden tilastojen perusteella virasto käyttää vuonna noin 690 henkilötyövuotta eli käyttöaste on hieman yli 93 prosenttia. Tämän ennusteen toteutuessa palkkaukseen käytettävästä määrärahasta jää siirtyvää erää noin henkilötyövuoden palkkauksen verran. Sairauspoissaolot ovat nousseet hieman aiempiin vuosiin verrattuna (19,7 työpäivää/htv). Sairauspoissaolojen nousu koskee jaksotyötä tekevää henkilöstöä. Muutoksen edetessä pyritään saamaan sairauspoissaolot vähenemään toimintojen vakiintuessa yhdistetyissä hätäkeskuksissa. Henkilöstökysely VMBaro toteutetaan syksyllä. Tunnusluku / tavoite Henkilöstön lukumäärä yhteensä - vakinaiset määräaikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Henkilötyövuodet yhteensä Henkilöstökulut, milj. euroa 43,4 42,9 21,0 41,5 Kokonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta 125,5 % 135,7 % 143 % 125,5 % Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään - Kaikki 16 15,9 17, Jaksotyöaikaa tekevät 17,3 17,6 19,7 14,5 - Virastotyöaikaa tekevät 10,5 8,6 8,7 7,5 Sukupuolijakauma (m/n) 298/ / / /440 Henkilöstön keski-ikä Koulutustasoindeksi 4,1 4,1 4,1 4,1 (asteikolla 1-5) Vakituisen henkilöstön 5,2 % 11,3 % 4,0 % lähtövaihtuvuus, % Sairauspoissaolot (pv/htv) 22,8 22,7 25,3 20 Hätäkeskuslaitoksen työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) jokaisen hätäkeskuksen ja keskushallinnon työtyytyväisyys vähintään 3,15 3,18 3,20 2,36 2,73 2,7

14 Raportti id (15) 3 RESURSSIT Hätäkeskuslaitokselle on myönnetty vuoden määrärahaa yhteensä Vuodelta siirtynyt määräraha on yhteensä Lisäksi vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa virasto saa uuden hätäkeskustietojärjestelmän TUVE - palveluihin integroimisesta aiheutuviin kustannuksiin , jolloin käytettävissä on yhteensä Määrärahaennusteen mukaan siirtyvä erä vuodelle 2014 tulee olemaan , josta suunnitelman mukaisia siirtyviä eriä on , joka on varattu kattamaan vuoden 2014 vajetta sekä TOTI -hankkeen määrärahaa. Ennakoitua suurempi siirtyvä erä johtuu henkilöstömenojen säästymisestä. Hätäkeskustietojärjestelmähankkeen (TOTI) tilausvaltuus vuodelle on Hankkeelle on varattu määrärahaa tietojärjestelmän investointimenoihin vuodelle. Tilausvaltuudesta aiheutuvat talousarviomenot ovat arviolta noin Määrärahoista siirretään suunnitelman mukaisesti vuodelle 2014 yhteensä Perussuunnitelma (1000 ) 2011 TAE TAE TAE Momentti Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (netto) sis. TOTI Tilinpäätös Tilinpäätös 6/ Toteuma Tavoite TOIMINNAN TULOT JA MENOT Tulot maksullinen toiminta Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenomomentin rahoitus, netto muu erittelemätön talousarviorahoitus

15 Raportti id (15) TOIMINTAMENOMOMENTIT KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus käytetty siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle HANKINNAT Hankinnoissa on noudatettu voimassa olevaa ohjeistusta. 5 ALLEKIRJOITUKSET Porissa Teemu Hassinen Hätäkeskuslaitoksen johtajan sijainen Hätäkeskuslaitos Iiro Clouberg Hallintojohtaja Hätäkeskuslaitos Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Hätäkeskuslaitos klo Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. Liitteet Jakelu Tiedoksi Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto Hätäkeskukset Hellu

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Sisäasiainministeriö 1 (13) 24.1.201 3 SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL 26 00023 Val tioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05.

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05. ~ NÖOCENTllAlSVERKET Raportti Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 id5125935 1 (14) HAK/2012/722 HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLlVUOTISRAPORTTI 2012 Postlosoite/Postaddress Pl112 28131 Käyntioso ite/address Satakunnankatu

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011 15.2.2011 SMDno/2010/1603 HAK/2010/1128 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-1 Sisällysluettelo YLEISTÄ............................................................

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla

Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla Raportti HAK-155240 1 (14) Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportti 2015 Valtiokonsernin yhteiset

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 344/3.1.1/2008 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 Liite 1b 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 SMDno/2008/605 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 1 0 3,18 3,30 3,15 3,19 3,23 3,15 3,44 3,33 6 3,76 3 3,89 3,84 3,91 Pelastustoimi 2006 n=300 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296 Poliisi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009 Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2010/138 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen tehokkuuden

Lisätiedot

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT 12.11.2013 2 Hätäkeskustoiminta Suomessa EU-alueen yhteinen hätänumero auttaa

Lisätiedot

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila HÄTÄKESKUS Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila Suomessa pelastustoimen ja sairaankuljetuksen tehtäviä välittävät hätäkeskukset ovat tähän asti kuuluneet pelastustoimen organisaatioon ja nämä hätäkeskukset

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA

SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA LAUSUNTO (HE 262/2009) 14.5.2010 Hallintovaliokunta Eduskunta SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA Turvallisuus ja perustuslailliset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812

SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812 SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812 24.9.2010 Eduskunnan hallintovaliokunnalle SELVITYS HÄTÄKESKUSUUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA 1. JOHDANTO Valtioneuvosto asetti vuonna 2007 antamassaan selonteossa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014. Tiivistelmä

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014. Tiivistelmä Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014 Tiivistelmä 2 Rakenneuudistuksen tausta Hätäkeskustoiminnan uudelleen järjestelyt konkretisoituivat tammikuussa 2010, jolloin Valtioneuvosto päätti 21.1.2010

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Vid Nödcentralsverket startades i enlighet med inrikesministeriets

Vid Nödcentralsverket startades i enlighet med inrikesministeriets Tulevaisuuden linjaukset selvillä Hätäkeskustoimintaa koskevan vision mukaan Suomessa tulisi toimimaan vuoteen 2015 mennessä yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Johdanto 1 Henkilöstöstrategia... 5 2 Henkilöstötuloslaskelma... 6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 8 3.1. Palvelussuhdelaji, työaika, vaihtuvuus

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Hätäkeskustoimintaa koskeva lainsäädäntö 1.1.2011 lukien

Hätäkeskustoimintaa koskeva lainsäädäntö 1.1.2011 lukien Hätäkeskustoimintaa koskeva lainsäädäntö 1.1.2011 lukien Sisällysluettelo Johdanto... 4 1 Yleiset säännökset... 5 1 Lain tarkoitus... 5 2 Soveltamisala... 5 Asetus hätäkeskustoiminnasta 1... 5 2 Hätäkeskuslaitos...

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TULOSSUUNNITELMA 2007-2010 SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

PELASTUSOPISTON TULOSSUUNNITELMA 2007-2010 SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 23.8.2005 Dnro 136/7.9.1/05 PELASTUSOPISTON TULOSSUUNNITELMA 2007-2010 SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 G:\Hallinnon-yksikkö\Taloushallinto\Tulossuunnitelma & TAE\2006\Alustava tulossuunnitelma 2007-2010

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Hallintovaliokunnan lausunto 27/2009 vp

Hallintovaliokunnan lausunto 27/2009 vp Page 1 of 8 Hallintovaliokunnan lausunto 27/2009 vp HaVL 27/2009 vp - MINS 5/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hätäkeskusten aluejako Valtioneuvostolle JOHDANTO Vireilletulo Sisäasiainministeriö on 29 päivänä

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä 7.5.2013 Mauri Kaatrasalo Heikki Koivulehto Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Tapio Laamanen talousjohtaja oikeusministeriö 1 Oikeusministeriön hallinnonalan rakenne OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUS-

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ulkopoliittisen instituutin rahoitustilanne

1. Yleistä. 2. Ulkopoliittisen instituutin rahoitustilanne ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 1. Yleistä Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton julkinen tutkimuslaitos, joka tuottaa poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO-

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot