HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 344/3.1.1/2008 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009 Liite 1b 1. JOHDON KATSAUS LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA ARVOT TOIMINNAN PAINOPISTEET SUUNNITTELUKAUDELLA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN (11)

2 1. JOHDON KATSAUS Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen alaan kuuluvia hätäilmoituksia ja muita ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu. Toiminnan tavoitteena on hätäkeskuspalvelujen saatavuuden turvaaminen tasapuolisesti koko maassa. Hätäkeskustoiminnassa keskeisimpiä asioita ovat hätäpuheluun vastaamisen nopeus, riskinarvioinnin onnistuminen sekä tehtävän välittäminen toimivaltaisille viranomaisille. Hätäkeskuslaitoksen käsittelemien hätäilmoitusten määrä on ollut vuosittain hienoisessa kasvussa. Tulevaisuuden merkittävä haaste on kehittää 112 numeron toimivuutta erityisesti siten, että löydetään keinot ohjata sinne kuulumattomat puhelut oikeaan osoitteeseen. Hätäkeskuslaitoksessa pyritään operatiivista toimintaa kehittämään siten, että hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden käsittelyaikoja pystytään lyhentämään. Hätäkeskuslaitos on saavuttanut sille asetetut toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena tyydyttävästi. Hätäpuhelun vastaamisajan osalta suunta on ollut parempaan, samoin väestön asiakastyytyväisyyden osalta. Hätäkeskuslaitos pyrkii suunnittelukaudella edelleen kehittämään toimintaansa siten, että keskeiset tulostavoitteet voidaan saavuttaa. Hätäkeskustoimintaa ja tietojärjestelmiä uudistetaan siten, että hätäkeskukset voivat verkottua ja ne voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. Hätäkeskuslain uudistamista jatketaan. Henkilöstövoimavarojen hallinnan osalta keskeisenä tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Hätäkeskuslaitos panostaa erityisesti henkilöstön sairauspoissaolojen syiden analysointiin ja ryhtyy toimenpiteisiin poissaolojen määrän saamiseksi laskuun. Suunnittelukaudella toteutetaan mittava valtakunnallinen hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta edistää kansalaisten saamia turvallisuuspalveluja. Päämääränä on kehittää hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten yhteisiä toimintamalleja- ja järjestelmiä. 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE 2.1. Toimintaympäristön analyysi Hätäkeskuslaitoksen toimintaympäristössä nähdään tapahtuvan seuraavia muutoksia, joilla on vaikutusta laitoksen toimintaan: Turvallisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden alueella: - Globalisaatio, kansainvälisyys ja Euroopan unioni lisäävät luonnon- ja muiden onnettomuuksien, vakavien tartuntatautien, aseellisten konfliktien ja muiden 2 (11)

3 vastaavien laajamittaisten poikkeustilanteiden edellyttämien kriisinhallintatoimien tarvetta ja hätäkeskustoiminnan toimivuutta. - Venäjän ja Viron järjestäytyneen rikollisuuden voimakas vaikutus Suomen rikollistilanteeseen. - Venäjän lisääntynyt transitliikenne maalla suurentaa tieliikenneonnettomuusriskiä ja määrällisesti kasvaneet öljynkuljetukset lisäävät suuronnettomuuksien ja vahinkojen riskiä. - Väestön ikärakenne muuttuu: ikääntyvien määrä kasvaa, mikä näkynee erilaisten vanhuusiän tyypillisten tapaturmien ja muiden onnettomuuksien lisääntymisenä kuin myös sosiaalipuolen palveluiden tehtävämäärien kasvuna. - Väestö keskittyy edelleen kasvutaajamiin, joiden ennustetaan olevan pääkaupunkiseutu, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seutu, mikä edellyttää entisestään resurssien tehokasta kohdentamista alueellisesti. - Kansainvälisen yhteistyön ja riippuvuuden merkitys korostuu, varsinkin erilaisten ylikansallisten luonnon ja muiden onnettomuuksien, vakavien tartuntatautien, aseellisten konfliktien ja muiden laajamittaisten poikkeustilanteiden edellyttämiin kriisinhallintatoimiin. - Uutisoiminen kaukaisista ja uudentyyppisistä turvallisuusuhkista ja onnettomuuksista ruokkii turvattomuuden tunnetta ja johtaa helposti vääristymiin, joita pitää asianmukaisella ja oikein suunnatulla viestinnällä oikaista. Niin ulkoisen kuin myös sisäisen viestinnän merkitys korostuu tiedon jakamisessa. - Tekniikan kehittyminen madaltaa kynnystä hätäilmoitusten tekoon ja lisää yhteydenottotapoja. - Syrjäytyminen ja uusavuttomuus lisäävät osaltaan turhia hätäpuheluita. Talouden ja resurssien osa-alueella: - Suomessa käytetään julkisten palvelujen tuottamiseen noin viidennes kansantuotteesta. Erityisesti verotuloihin ja sitä kautta valtion menotalouteen kohdistuu suuria supistuspaineita. Toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden merkitys korostuu. - Hätäkeskuslaitoksen osalta sopeutuminen talouden reunaehtoihin korostuu. - Työvoiman määrä vähentyy ja kilpailu hätäkeskuslaitoksen ja muiden työnantajien välillä kiristyy. Työvoiman kysyntä kasvaa erityisesti osaamisintensiivisillä aloilla - Työhyvinvointia tukevien toimien merkitys korostuu. Henkilöstön osaamisen kehittämisen osa-alueella: - Yleisen tietämyksen ja vaativuustason lisääntymisen johdosta henkilöstön jatkuvan kouluttautumisen ja osaamisen merkitys korostuu. Hätäkeskuslaitoksen toimintaan vaikuttavat vuonna 2009 seuraavat toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset: - sosiaalihuollon päivystystoiminnan rakentaminen ja kehittäminen - kunta- ja palvelurakenneuudistus - poliisin hallintorakenneuudistus - ensihoidon ja sairaankuljetuksen lainsäädännön uudistuminen - EU:n ohjaava vaikutus - hätäkeskuslain muutos 2.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot 3 (11)

4 2.2.1.Toiminta-ajatus Liite 1b HÄTÄKESKUSLAITOS ON AVUN JA TURVAN ENSIMMÄINEN LENKKI AUTTAMISEN KETJUSSA Hätäkeskuslaitos tuottaa kattavia ja laadukkaita hätäkeskuspalveluita väestölle ja yhteistyöviranomaisille. Hätäkeskukset auttavat hätätilanteissa ja ohjaavat hätänumeroon soittaneita sekä välittävät apua nopeasti ja tehokkaasti. Hätäkeskusyksikkö luo edellytykset laitoksen toiminnalle sekä edistää ja kehittää hätäkeskusten toimintaa. Hätäkeskuksen tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu. Hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena, tukee ja avustaa näiden viranomaisten yksiköitä sekä hoitaa sille säädetyt muut tehtävät Visiot 1 HÄTÄNUMERO =112 1 HUIPPUJOUKKUE = LAADUKKAAT HÄTÄKESKUSPALVELUT 2 TAVOITETTA = TEHOKAS VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kansainvälisestikin ainutlaatuinen toimintamalli, jossa kaikki poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kiireellisten hätäpuhelujen keskittäminen yhteen hätäkeskukseen on osoittautunut tehokkaaksi ja taloudelliseksi tavaksi tuottaa monipuolisia ja korkeatasoisia hätäkeskuspalveluja joustavasti. Yksi yhtenäinen maanlaajuisesti toimiva ammattitaitoinen ja tehokas huippujoukkue tuottaa laadukkaat hätäkeskuspalvelut. Hätäkeskuslaitoksen panostukset hätäkeskusten toimitilojen, tekniikan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen takaavat korkeatasoiset ja kustannustehokkaat hätäkeskuspalvelut myös tulevaisuudessa. Edellä mainitun seurauksena Hätäkeskuslaitoksella on hyvä ja arvostettu maine Suomessa ja kansainvälisesti Arvot Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot ovat: PRO 112 Hätäkeskuslaitoksen osaaminen perustuu edistykselliseen toimintatapaan, kehittyneeseen tekniikkaan ja osaavaan henkilöstöön, jonka tavoitteena on toimia hätätilanteessa tehokkaasti avuntarvitsijan puolesta. Hätäkeskukset tuottavat hätäkeskuspalvelut ammatillisen ripeästi ja täsmällisesti. Hätäkeskukset huomioivat toiminnassaan tasapuolisesti sekä avuntarvitsijat että yhteistyöviranomaisetkin. Ammattimainen toiminta kasvaa asiakkaiden inhimillisestä ja vastuuntuntoisesta palvelusta. Hätäkeskusten henkilöstö toimii tehtävissään tehokkaasti motivoituneena ja vapaaehtoisesti kurinalaisena joukkueena. 4 (11)

5 LUOTETTAVUUS TASAPUOLISUUS INHIMILLISYYS Liite 1b Hätäkeskustoiminnan edelleen kehittämisessä luovuus ja ennakkoluulottomuus yhdistettynä toimintavarmuuteen ovat keskeisiä tekijöitä uusia toiminnallisia ratkaisuja haettaessa. Henkilöstön sisäiset suhteet perustuvat keskinäiseen luottamukseen, jolloin toiminta sekä jokaisen omat voimavarat suunnataan avuntarvitsijoiden palvelemiseen. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön keskuudessa vallitsee arvostus työtovereita ja jokaisen tekemää työtä kohtaan. Hätäkeskuslaitoksessa luotettavuus on rehellisyyttä kansalaisia ja omaa henkilöstöä kohtaan. Se on myös uskollisuutta ja periksiantamattomuutta ja sen tavoitteena on oikeudenmukaisuuden edistäminen. Luotettavuus Hätäkeskuslaitosta kohtaan kasvaa toiminnan pysyvyydestä ja jatkuvasta toimintavarmuudesta. Luotettavuus merkitsee myös täsmällistä ja huolellista, tarvittaessa nopeaa toimintaa, joka pohjautuu lakiin sekä yhteisiin sovittuihin ohjeisiin ja toimintatapoihin. Hätäkeskukset toimivat niin, että kansalaiset voivat olla varmoja hätäkeskusten kyvystä tuottaa heidän tarvitsemat palvelut ehdottoman luotettavasti kaikissa olosuhteissa. Hätäkeskuslaitos tuottaa Suomessa palvelujaan tasapuolisesti paikasta ja ajasta riippumatta. Kaikkia avuntarvitsijoita kohdellaan yhdenmukaisesti kansalaisuudesta, kielestä, rodusta, uskonnosta, varallisuudesta, sukupuolesta ja mielipiteistä riippumatta. Avuntarvitsijoita palvellaan yksilöllisesti jokaisen tilanne huomioon ottaen. Myös yhteistyökumppaneita palvellaan tasapuolisesti. Hätäkeskuslaitoksessa tasapuolisuus tarkoittaa myös oman henkilökunnan keskinäistä arvostusta. Hätäkeskuslaitoksessa inhimillisyys on ihmisarvon loukkaamattomuutta, myötätuntoa, hienotunteisuutta ja kunnioitusta. Henkilöstön käytöksestä heijastuu inhimillisyys - avuntarvitsija saa 112-hätänumerosta palvelua suoraan ihmiseltä ihmiselle. Hätäkeskuslaitoksessa inhimillisyys on myös vuorovaikutusta, jossa kuunteleminen, aito kiinnostus ja kiireettömyys avuntarvitsijaa kohtaan ohjaavat toimintaa. Inhimillisyys on myös joustavuutta ja avoimuutta Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön kesken myös työtoverin tarpeet otetaan huomioon Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella Sisäasiainministeriö on asettanut hätäkeskuslaitoksleel seuraavat toiminnan painopisteet suunnittelukaudelle (11)

6 1. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huolehtimalla operatiivisesta toimintavalmiudesta ja kyvystä. Liite 1b Hätäkeskustoiminnan toimenpiteet tämän painopisteen edistämiseksi ovat hätäkeskustoiminnan kehittäminen ja siten palvelukyvyn parantaminen. Suunnittelukauden aikana hätäkeskustoimintaa ja tietojärjestelmiä uudistetaan siten, että hätäkeskukset voidaan verkottaa ja sen avulla ne kykenevät tukemaan toisiaan ja viranomaisia ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. Suunnittelukauden aikana luodaan edellytykset hätäkeskusaluejaon kehittämiselle. 2. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnassa sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden sekä rasismin ehkäisyn toteutumista. Hätäkeskuslaitoksessa edistetään tämän painopisteen toteutumista siten, että tavoitteena on tuottaa hätäkeskuslaitoksen palveluja eri kielillä. 3. Uudistetaan ja yhtenäistetään menettelytavat ja toimintakulttuuri. Hätäkeskuslaitoksessa yksi keskeinen tavoite suunnittelukaudella on yhtenäistää laitoksen menettelytavat ja toimintakulttuuri. Vuosi 2009 Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke Vuoden 2009 kehittämisen painopisteet ovat hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke ja ja työhyvinvointihanke. Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke on mittava. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä sekä sitä kautta kansalaisten turvallisuuspalveluja. Päämääränä on kehittää viranomaisten yhteisiä toimintamalleja- ja järjestelmiä, ei vain hätäkeskuksen sisäistä toimintaa. Valtakunnallisesti toimiva, yhtenäinen hätäkeskusjärjestelmä ja yhtenäinen tai mahdollisimman hyvin integroitu tekninen ympäristö tukee koko auttamisketjun tehokasta ja laadukasta toimintaa. Toiminnallisten rakenteiden kehittämien edistää hätäkeskuslaitoksen toiminnan tehostamista ja tuottavuutta. Tilivuoden rahoitus hankkeelle on euroa. Vuoden 2008 aikana aloitetun hankkeen kokonaisrahoitus kehyskaudella on euroa. Hankeeseen kuluu myös laitoksen toimintamenoja ja virkatyötä. Työhyvinvointihanke Työhyvinvoinnin johtamiseen tähtäävässä kehittämishankkeessa määritellään työhyvinvoinnin viitekehys ja tarkastellaan työhyvinvoinnin kehittämisen lähtökohtia ja periaatteita. Hankkeen tuloksena saadaan 6 (11)

7 työhyvinvoinnin toimintamalli ja työhyvinvoinnin johtamisen opas. Hankkeeseen käytetään johtamisen kehittämisrahaa euroa. Muut vuoden 2009 aikana kehittämistavoitteet ovat: 1. Hätäkeskuslaitos tekee analyysin sairauspoissaolojen syistä ja ryhtyy tarvittaviin toimiin siten, että sairauspoissaolojen määrä laskee. (SM:n tilinpäätöskannanotto hätäkeskuslaitoksen toiminnasta v. 2007) 2. Kehitetään menettelytapoja hätäkeskukseen kuulumattomien puhelujen nopeammaksi käsittelemiseksi. 3. Kehitetään hätäkeskustoimintaa ja teknisiä järjestelmiä siten, että hätäkeskukset voivat varmistaa toisiaan häiriö- ja ongelmatilanteissa. (SM:n tilinpäätöskannanotto hätäkeskuslaitoksen toiminnasta v.2007, riskienhallinta) 4. Johtamisen kehittämisohjelman avulla yhtenäistetään toimintakulttuuria ja vakiinnutetaan menettelytavat uuden työjärjestyksen mukaiseksi. Hätäkeskusten johtajajille, viestipäälliköille, hätäkeskusyksikön päälliköille ja laitoksen koko henkiökunnalle järjestetään esimiestyö/päivittäisjohtamiseen ja muutoksen johtamiseen ja hallintaan liittyvää valmennusta. Ohjelman toteuttamiseen on käytössä johtamisen kehittämisen rahaa euroa. 5. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskenta saadaan Valtiokonttorin määräysten mukaiseksi. Työprosessit on kuvattu ja työajanseuranta tehty vuoden 2008 aikana. (SM:n tilinpäätöskannanotto hätäkeskuklaitoksen toiminnasta v.2007) Määrärahat Hätäkeskuslaitokselle on esitetty kehysmäärärahana vuodelle euroa. Määräraha sisältää euroa tietojärjestelmän hankerahaa. Kehyspäätösten ja mukaisesti kehysmäärärahaan sisältyy myös euroa 40 henkilötyövuoden palkkoihin. Kehysmäärärahasta on vähennetty euroa tehtävien siirtämisestä HALTIK:ille 7 (11)

8 3. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan tuottaa turvallisuutta sekä edistää terveyttä ja toimintakykyä välittämällä apua välitöntä apua edellyttävissä tilanteissa. Vaikuttavuutta mitataan yleisen hätänumeron tunnettavuudella.. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet toteuma arvio TAEtavoite TTS kauden tavoitteet Vuosi % 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% Väestöstä yleisen hätänumeron tuntee (%) 8 (11)

9 4. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Liite 1b Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta toteuma arvio TAEtavoite TTS -kauden tavoitteet Vuosi Taloudellisuus Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/suorite, enintään * laskettu kehyksestä 10,9 11,1 12,1 10,2* 10,3* 10,0* 10,0* 10,0 ei kehystä 4,7 4,6 4,6 4,2* 4,2* 4,1* 4,1* 4,1 ei kehystä Kustannusvastaavuus Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus-% Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvstavuss-% 174,2% 128,8% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 119,6% 97,2% 121,4% 121,4% 121,4% 121,4% 121,4% 121,4% Tuottavuus Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä, /pl vuoromestarit) Laitoksen tuottavuus=hätäkeskussalin suoritteet/laitoksen htv Palvelukyky ja laatu Hätäpuheluihin vastataan 10 sekunnissa (x%:ssa hätäpuheluita) Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtävänantoon on tehtävän edellyttämässä ajassa,%(tehtäväluokat liitteessä 1) Väestön tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1-5),vähintään Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys yhteistoimintaan hätäkeskusten kanssa ja niiden tuottamiin palveluihin (asteikolla 1-5), vähintään Suoritteet 71% 77% 84% 86% 86% 86% 86% 86% 49% 49% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 4,2 4,22 4,23 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 3,2 3,3 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 (1000 kpl) Hätäilmoitusten määrä hätäpuhelut (11)

10 - kentälle välitetyt tehtävät Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 Määräraha/kehysehdotus (1000 ) ei kehystä Bruttomenot Tuotot Netto Kehys Siirto ed. vuodelta Siirto seur. vuodelle/vaje (11)

11 5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Hätäkeskuslaitoksen sairauspoissaoloista teetetään vuoden 2009 aikana selvitys. Tämä pyritään tekemään mahdollisimman kattavasti koko virasto huomioiden. Selvityksen avulla pyritään saamaan tietoa hätäkeskuslaitoksen korkeiden sairaspoissaolojen määrän syystä. Vuoden 2008 nsyksyllä työnsä aloittava työhyvinvointityöryhmä pyrkii vaikuttamaan omalta osaltan sairaspoissaolojen vähentämiseen pitkällä aikavälillä. Henkilöstön keski-ikä, koulutustasoindeksi ja sukupuolijakauma ovat toteutumia, joiden suhteen ei ole erityisiä tavoitteita. Hätäkeskuslaitos huomioi tasa-arvokysymykset ja sukupuolijakaumassa pyritään tasaiseen tilaan. Rehrytointia ei kohdenneta erityisesti jompaan kumpaan sukupuoleen. Henkiset voimavarat toteuma arvio TAEtavoite TTS -kauden tavoitteet Vuosi Hätäkeskuslaitos Henkilötyövuodet Kokonaistyövoimakustannukset 125,5 125,5 124,4 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 (% palkkasummasta) palkat+sos.kulut/palkat Työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,02 3,05 3,16 3,13 3,16 3,19 3,22 3,25 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 12 17,9 16, Vakituisen henkilöstön 5,0 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 lähtövaihtuvuus Henkilöstön keski-ikä Koulutustasoindeksi 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Sukupuolijakauma 351/ / / / / / /4 313/ (11)

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009 12.9.2008 Dnro 402/5.1/08 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 1 (9) PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 ML. TULOSSUUNNITELMA 2009 1. JOHDON

Lisätiedot

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Marko Nieminen Hätäkeskuspalveluiden johtaja Hätäkeskuslaitos Hätäilmoitukset 2016 Hätäilmoitukset yhteensä: 2 665 000 Hätäpuheluja: 2

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Ari Ekstrand laatupäällikkö Esityksen sisältö Auttamisen ketju Hätäkeskuslaitos uudistuu Hätäkeskuslaitos lukujen valossa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila HÄTÄKESKUS Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila Suomessa pelastustoimen ja sairaankuljetuksen tehtäviä välittävät hätäkeskukset ovat tähän asti kuuluneet pelastustoimen organisaatioon ja nämä hätäkeskukset

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä varautuminen näihin tehtäviin.

Lisätiedot

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011 15.2.2011 SMDno/2010/1603 HAK/2010/1128 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-1 Sisällysluettelo YLEISTÄ............................................................

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO 1 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL 26 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO 2009-09-02 ASIA: Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talousesitys 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä häiriötilanteissa,

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet Risen strategiakartta Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle -2021 Vuoden toimenpiteet Arvot Perustehtävä Keskeiset tavoitteet Visio Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet Valmennamme rikoksettomaan

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Sisäasiainministeriö 1 (13) 24.1.201 3 SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL 26 00023 Val tioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT 12.11.2013 2 Hätäkeskustoiminta Suomessa EU-alueen yhteinen hätänumero auttaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi, jossa pelastustoimen palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TULOSSUUNNITELMA 2007-2010 SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

PELASTUSOPISTON TULOSSUUNNITELMA 2007-2010 SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 23.8.2005 Dnro 136/7.9.1/05 PELASTUSOPISTON TULOSSUUNNITELMA 2007-2010 SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 G:\Hallinnon-yksikkö\Taloushallinto\Tulossuunnitelma & TAE\2006\Alustava tulossuunnitelma 2007-2010

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA

SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA LAUSUNTO (HE 262/2009) 14.5.2010 Hallintovaliokunta Eduskunta SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA Turvallisuus ja perustuslailliset

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Helmikuu Sisäinen turvallisuus

Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Helmikuu Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2013 Helmikuu 2009 Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 3,44 3,18 3,30 3,40 3,33 3,23 3,15 3,15 0 3 6 3,76 3 3,36 3,84 3,89 3,84 3,91 4,13 Pelastustoimi 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 SMDno/2008/605 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016 Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti HAK--445 Viraston omat tulostavoitteet (Tulostavoiteasiakirja, SMDno-2015-357, 8.12.2015) Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportissa (Q2/30.6.) kuvataan toiminnan toteutumaa

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Pelastusopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma

Pelastusopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma ~ P STVSOP'STO PeODno/2011/281 Pelastusopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 3.10.2011 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 ML. TULOSSUUNNITELMA 2012

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013 Raportti id6172478 1 (15) HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI Raportti id6172478 2 (15) 1 VUODEN TULOSTAVOITTEET 1.1.1 Suoritteet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella - 2017

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut Tulossopimuksen tunnusluvut ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 :n muuttamisesta Hätäkeskuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen ajankohtaispäivät 29.8.2013/Turku Teija Mankkinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Miksi olemme olemassa? Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Pelastustoimi

Asiakirjayhdistelmä Pelastustoimi 80. Pelastustoimi S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuslain 2ja8 :nmuuttamisesta Hätäkeskuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla

Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla Raportti HAK-155240 1 (14) Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportti 2015 Valtiokonsernin yhteiset

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAHVUUDET TULEVAN POHJANMAAN JA KESKI-SUOMEN HÄTÄKESKUSALUEEN HÄTÄKESKUKSEN SIJOITUSPAIKKANA

KESKI-SUOMEN VAHVUUDET TULEVAN POHJANMAAN JA KESKI-SUOMEN HÄTÄKESKUSALUEEN HÄTÄKESKUKSEN SIJOITUSPAIKKANA KESKI-SUOMEN VAHVUUDET TULEVAN POHJANMAAN JA KESKI-SUOMEN HÄTÄKESKUSALUEEN HÄTÄKESKUKSEN SIJOITUSPAIKKANA YKSILÖITY ESITYS KESKI-SUOMEN VAHVUUKSISTA TULEVAN POHJANMAAN JA KESKI-SUOMEN HÄTÄKESKUSALUEEN

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot