( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu

2 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: Tekijät: Julkaisun laji: Tilinpäatös Toimeksiantaja: Työryhman asettamispaivä: Julkaisun nimi: Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaätös 2013 Tiivistelmä: Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön vuoden 2013 tilinpäatös koostuu toimintakertomuksesta, talousarvion toteutumista kuvaavista toteumalaskelmista, tuottoja ja kuluja kuvaavasta tuotto- ja kululaskelmasta, tilinpaatöspaivan taloudellista asemaa kuvaavasta taseesta ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista. Tilinpaätökseen sisältyva toimintakertomus sisältää johdon katsauksen toimintaan seka katsauksen toiminnan vaikuttavuuteen, kuvauksen toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista ja laadun hallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta. Toimintakertomus sisaltaä myös kokonaisarviointien tulokset ja yhteenvedot väärinkäytöksistä. Avainsanat: Hatakeskuslaitos, hätakeskus, tilinpäätös, toimintakertomus Muut tiedot: Kokonaissivumäärä: Kieli: Luottamuksellisuus: Suomi

3 HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Utgivningsdatum: Författare: Typ av publikation: Bokslut Uppdragsgivare: Datum för tillsättandet av organet: Publikation: Bokslut för Nödcentralsverkets bokföringsenhet 2013 Referat: Bokslut för Nödcentralsverkets bokföringsenhet för år 2013 består av en verksamhetsberättelse, budgetens utfallskalkyl, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning som ger bild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och av uppgifter som ges i bilagorna. Verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet innehåller ledningens översikt över verksamheten samt en beskrivning av verksamhetens effektivitet, avkastningar och kvalitetsledning samt kontroll över de psykiska resurserna. Verksamhetsberättelsen innefattar även resultaten av helhetsbedömningarna och sammandrag av missbruken. Nyckelord: Nödcentralsverket, nödcentral, bokslut, verksamhetsberättelse Ovriga uppgifter: Sidoantal: Språk: Sekretessgrad: finska

4 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadun hallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien liitteet Allekirjoitukset

5 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Hätäkeskuslaitos saavutti vuodelle 2013 asetetut tavoitteet. Toimintavuoden aikana hätäkeskuspalvelut tuotettiin laadukkaasti ja toiminnan tuloksellisuus kehittyi hätäkeskusuudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tästä osoituksena oli muun muassa päivystäjäkohtaisten puhelumäärien vaihtelevuuden pieneneminen. Myös valtakunnalliset erot puheluiden vastausajoissa pienenivät ja näin hätäkeskuspalveluiden saatavuuden tasapuolisuus parani valtakunnallisesti. Tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuuden kehittyminen on onnistunut ennen kaikkea sitoutuneen henkilöstön avulla. Viraston taloudellinen tilanne vuonna 2013 oli vakaa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2014 oli ennakoidusti suuri, mikä johtui pääosin suunnitellusta TOTI -hankkeen tilausvaltuuden määrärahan siirrosta sekä Hätäkeskuslaitokselle vuoden lopussa lisätalousarviossa myönnetystä toimitiloista irtaantumiseen tarkoitetusta määrärahasta. Hätäkeskuslaitoksesta tuli itsenäinen kirjanpitoyksikkö huhtikuussa 2013, tämä yhdessä uuden hallinnon tietojärjestelmä KIEKU:n käyttöönoton kanssa oli merkittävä ja onnistunut ponnistus muiden tehtävien hoitamisen ohella. Rakenneuudistus eteni suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2013 aikana Kuopion hätäkeskus vakiinnutti toimintaansa. Porin hätäkeskus aloitti toimintansa vuoden lopussa ja Porin aloituksen yhteydessä onnistuttiin turvaamaan lakkaavan Pirkanmaan hätäkeskuksen toiminnot loppuun asti. Rakenneuudistuksen toteuttamisessa hyödynnettiin aiempien vuosien kokemuksesta saatu oppiminen, mikä osaltaan turvasi uudistuksen etenemisen ja samaan aikaan laadukkaan

6 hätäkeskuspalveluiden tuottamisen. Muutosvaiheissa toteutettiin johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Uudistuksen myötä myös viranomaisyhteistyö tiivistyi ja kehittyi eri alueilla. Uuden operatiivisen Mtäkeskustietojärjestelmän toimitusprojekti eteni. Sovelluskehityksen etenemisaikataulussa havaittiin toimintavuoden aikana riskejä, joihin reagoitiin aktiivisesti yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Vuoden aikana aktivoitiin myös uutta hätäkeskustietojärjestelmää käyttävien viranomaisten tietoisuutta järjestelmän käyttöönoton vaatimista toimenpiteistä. Järjestelmän tulevan käyttöönoton onnistumiseksi valmisteltiin erillistä käyttöönottoprojektia. Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstöresurssin käyttöaste vuonna 2013 oli 93 prosenttia toteuman ollessa 684 henkilötyövuotta. Toimintavuoden henkilöstöresurssien käyttö oli jopa 62 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2012, joten toiminta kyettiin toimintamallien kehittämisen ansiosta turvaamaan selkeästi pienemmällä resurssilla. Samaan aikaan hätäpuheluiden vastausaikoihin asetetut tavoitteet pääosin ylitettiin. Puheluista 93 prosenttiin vastattiin alle 10 sekunnissa ja 96 prosenttiin alle 30 sekunnissa. Toiminnan tuloksellisuuden voidaan todeta kehittyneen selkeästi, toiminnan laadun säilyessä edellisten vuosien tasolla. Toiminnan laadun merkittävimpänä kehityskohteena on edelleen palvelukyvyn parantaminen hälytysviiveiden osalta. Sairauspoissaolojen määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Myös henkilöstön työtyytyväisyys säilyi lähes edellisvuoden tasolla, viraston keskiarvon ollessa 3,14. Edellisenä toimintavuonna vastaava keskiarvo oli 3,18. Aiempien vuosien tapaan työtyytyväisyyskyselyn tulokset ja niistä johdettavat kehitystoimet käsiteltiin jokaisessa yksikössä. Turvallisuussektorin toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Auttamisen ketjun viranomaisten toiminnan muutokset eivät voi olla vaikuttamatta kaikkiin hallinnonalan toimijoihin. Keskinäisen vaikuttavuuden tunnistaminen on hyvä lähtökohta sille, että Hätäkeskuslaitos voi osaltaan tukea sisäasiainhallinnon toimijoiden poikkihallinnollisuuden ja toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä tulevaisuudessa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa kehitetään edelleen tavoitteena yhä laaja-alaisempi auttamisen ketjun toiminnan tukeminen ja vaikuttaminen Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialailaan edistaa turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua.

7 Keskeinen tavoite: Hätäkeskus vastaa avunpyyntöön viivytyksettä. Tunnusluku Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) toteuma toteuma tavoite toteuma 91 % 92 % 90 % 93% 96 % 97 % 95% 96 % Hätäkeskuksen vastausnopeus hätäpuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (10 ja 30 s.) vastattujen hätä puhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnissa. Tunnusluku häme kehä kerava kuopio luma oulu poha pori vasu 10 sek. vastatut 94 % 92 % 96% 90% 92 % 93 % 92 % 93% 91 % alle 30 sek vaslalul 98% 96% 99 % 94 % 96% 97 % 97 % 96% 95 % Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 93 prosentissa puheluista. 30 sekunnissa vastattiin 96 prosenttiin hätäpuheluista. Keskuksittain tulokset vaihtelivat 10 s. vastausaikatavoitteessa välillä % ja 30 sekunnin vastausaikatavoitteessa välillä %. Tulossopimuksen molemmat vastausaikatavoitteet saavutettiin yhtä keskusta lukuun ottamatta kaikissa hätäkeskuksissa. Keskeinen tavoite: Hätäkeskus toimii luotettavasti Hätäkeskuslaitoksen omien tietojärjestelmien toimivuudesta vastaavat IT -palvelujen tuottajat, kuten ELISA Oy alihankkijoineen, Suomen Erillisverkot sekä HALTIK. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Käytlöas!e (% ), käytlöaika/kokonaisaika) 100 % 100 % 100% 100 % Hätäkeskuslaitoksessa oli kolme merkittävää operatiivisen tietojärjestelmän toimintahäiriötä vuoden 2013 aikana. Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmissä ei toimintavuoden 2013 aikana kuitenkaan havaittu sellaista vikaa tai häiriötä, joka olisi estänyt hätäkeskustoiminnan kokonaan. Hätäilmoitusten vastaanotto ja tehtävien välittäminen kyettiin hoitamaan varajärjestelyin. Valtakunnallinen VI RVE -verkon toimintahäiriö klo aiheutti VI RVE -liikenteen häiriön 20 minuutin ajaksi, jona aikana hälytykset hoidettiin varajärjestelyin.

8 Keravan hätäkeskuksen ELS -järjestelmässä havaittiin toimintahäiriö kello Häiriön kesto oli 18 minuuttia, jonka aikana hätäkeskus toimi ns. manuaalitoiminnoin. Valtakunnallinen Alerta -verkon häiriö esti tekstiviestien lähettämisen hälytettäville yksiköille klo alkaen, noin 65 minuutin ajaksi. VIRVE -verkon puhe- ja SDS -yhteydet toimivat tuona aikana normaalisti. Edellisten häiriötilanteiden lisäksi hätäkeskuksissa on ollut joitakin paikallisia sähkönsyötön häiriöitä kuluneen vuoden aikana. Häiriöiden aikana keskusten varavoimakoneet ovat käynnistyneet normaalisti ja hätäkeskustoiminta ei ole häiriintynyt merkittävästi. Mediajulkisuuden seuranta Hätäkeskuslaitos seuraa aktiivisesti mediajulkisuutta ja vaikuttaa julkisuuteen omilla viestinnän toimenpiteillään sekä proaktiivisesti että reagoiden tarvittaessa virheellisiin uutisointeihin. Viraston toiminnan ja kehittymisen kannalta on olennaista, että hätäkeskustoiminta on yhteiskunnallisesti tunnettua ja tunnustettua. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisätään mm. mediajulkisuuden kautta. Hätäkeskuslaitoksesta julkaistiin vuoden 2013 aikana yhteensä mediaosumaa. (Luvussa on mukana printtimedioiden lisäksi myös verkkomedioiden toimituksellinen aineisto.) Tästä julkisuudesta kielteisten artikkeleiden osuus oli 11 %, neutraalien 86 % ja myönteisten 5 %. Hätäkeskuslaitos vaikutti myös itse mediajulkisuuteen omilla tiedotteiliaan, joita toimintavuonna lähetettiin 25. Tiedotteisiin perustuneita artikkeleita julkaistiin yhteensä 265, jotka muodostivat noin 10 % viraston kokonaisjulkisuudesta. Hätäkeskuslaitoksen edustajat muodostivat viidenneksen kaikista ensisijaisista toimijoista, jotka esiintyivät mediaosumissa Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Keskeinen tavoite: Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Käytössä oleva työvuoromalli tukee henkilöstön määrän kohdentamista. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Kilsiteltyjen hillililmoitusten mililril I hillilkeskuspilivysliljil (pl. vuoromeslaril)

9 Tunnusluku häme kehä kerava kuopio luma oulu poha pori vasu Hätäilmoitukset I päivystäjä Hätäilmoitukset I päivysläjä Hätäilmoitukset I päivystäiä Käsiteltyjen hätä ilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä lasketaan suoritteissa mainitusta ilmoitusten kokonaismäärästä jaettuna toteutuneilla hätäkeskuspäivystäjien henkilötyövuosilla. Koko laitoksen osalta tämän tunnusluvun toteuma on noussut edellisvuodesta 200 ilmoituksella / hätäkeskuspäivystäjä. Hätäilmoitusten aiheuttamassa kuormituksessa on aluekohtaisia eroja johtuen muun muassa yhdestä hätätapauksesta tulevien päällekkäisilmoitusten määrästä ja siitä, miten eri ilmoitustyypit jakaantuvat erilaisille alueille. Ilmoitusmäärien perusteella kuormituserot eri hätäkeskusten välillä ovat pienentyneet rakenneuudistuksen myötä Toiminnan taloudellisuus Keskeinen tavoite: Hätäkeskusjärjestelmä on taloudellinen. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa/asukas 12,2 11,6 11,8 11,0 Kustannukset, euroa/hätäilmoitus 15,2 15,1 14,5 14,7 Tunnusluku häme kehä kerava kuopio luma oulu poha pori vasu kh Kustannukset euroa/asukas 6,9 8,5 6,3 7,0 6,3 7,0 7,3 7,6 7,2 4,0 Kustannukset euroa/ilmoitus 8,3 11,8 7,9 9,0 10,3 8,4 11,2 11,4 9,5 5,4 Yhteiset kulut eivät ole mukana Keskuskohtaisessa tunnusluvussa näkyy hätäkeskuksen koon vaikutus taloudellisuuteen. Hätäkeskuksen koon kasvaessa taloudellisuus paranee. Pienissä keskuksissa riittävien päivystäjäresurssien varmistaminen myös kiireaikana aiheuttaa alueen asukasmäärään ja hätäilmoitusmääraän suhteutettuna suuremman henkilötyövuosiresursoinnin kuin suuressa keskuksessa. Tunnuslukuun voi vaikuttaa myös kyseisen yhteistoiminta-alueen turismin ja työpaikkaliikenteen vuoksi muuttuva väkimäärä, koska tunnusluku huomioi vain virallisen asukasmäärän. Laitoksen yhteisiä kuluja ei ole vyörytetty keskuksille.

10 Tunnuslukujen laskentaperiaatteita on tarkennettu vuonna Vuoden 2011 luvut on laskettu uusilla periaatteilla, jotta ne ovat vertailukelpoisia vuosien 2012 ja 2013 kanssa. Tunnusluvut lasketaan arvonlisäverottomista menoista pl. investoinnit ml. poistot Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Keskeinen tavoite: Maksullinen palvelutoiminta on kustannustehokasta. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 120 % 182 % 100 % 156 % Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 123 % 174 % 120 % 298 % Maksullisen palvelutoiminnan eli palo- ja rikosilmoitinlaitteiden tuotot vuonna 2013 olivat 4,302 miljoonaa euroa, julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa 156 % ja liiketaloudellisten suoritteiden 298 %. Hätäkeskuslaitos sai vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä tehtäväkseen korjata maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmia. Laskelmat on korjattu ja sen myötä kustannusvastaavuusprosentit nousivat merkittävästi. Hätäkeskuslaitos on kehittänyt maksulliseen toim intaan liittyvien kustannustietojen keräämistä vuoden 2013 aikana, ja tästä syystä maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuden vertailu edellisiin vuosiin ei ole täysin mahdollista. Vuodesta 2013 alkaen henkilöstökustannukset saadaan työaikakirjanpidosta ja muut kuin henkilöstökustannukset kohdennetaan maksulliseen toimintaan uuden ajurin avulla. Vuoden 2013 kustannusvastaavuus luvuissa on epävarmuutta Kiekun käyttöönoton takia, jonka johdosta henkilöstökustannukset ovat arvioita ajalta Kiekun käyttöönoton ja asiakasrekisterin ongelmien takia palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kustannusten sekä tuottojen jaolle julkisoikeudellisiin ja liiketaloudellisiin suoritteisiin sisältyy epävarmuutta. Hätäkeskuslaitos on laatinut uuden hinnoittelulaskelman maksuasetusta varten. Uusi maksuasetus tuli voimaan Julkisoikeudellisten suoritteiden uusi testausmaksu on 12 euroa/kk, aikaisemman 20 euroa/kk sijaan.

11 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 ) Hätäkeskuslaitos Julkisoikeudelliset suoritteet Muut suoritteet tavoite toteutuma tavoite toteutuma TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)1 ALIJÄÄMÄ (-) Käytetty mp17.1 :n mukainen hintatuki YLIJÄÄMÄ (+)1 ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut mpl 7.1 :n mukainen hintatuki

12 Yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 ) Hätäkeskuslaitos toteuma toteuma tavoite toteutuma TUOTOT yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot - muilta valtion virasto ilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 - henkilöstökustannukset 9 - vuokrat - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 1 Erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset - poistot - muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS tuotot - kustannukset kustannusvastaavuus -% , Maksullisen palvelutoiminnan lisäksi Hätäkeskuslaitos sai yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja sosiaali- ja terveysministeriöitä ja sisäministeriöitä 0,08 miljoonaa euroa vuonna Tuotot käytettiin valtakunnallisen 112 -päivän kustannuksiin. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 78 %.

13 1.4. Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaiueista tuleviin ilmoituksiin ja muihin ilmoituksiin. Keskeinen tavoite: Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti. Tunnusluku toteuma toteuma ennuste toteuma Ilmoitusten määrä, kpl *) hätäpuhelujen määrä, kpl kentälle välitetyt tehtävät kpl Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut virhe tai tahaton soitto asiaton tai ilkivaltainen soitto Muut - kiireetön sairaankuljetus hoitolaitossiirrot neuvonta Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,80 0,77 0,81 0,75 *) Ilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. Vuoden 2013 aikana vastaanoteuiin hätäkeskuksissa yhteensä ilmoitusta, joista hätäpuheluja oli Ilmoitusten kokonaismäärä pieneni edellisvuodesta noin 2 prosenttia ja hätäilmoitusten määrä noin 4 prosenttia.

14 miljoonaa ilmoitusta k ] o.:nl.:uofl t,)j il~~i'tllflf!n soiilo Yli 'te '~J 1.:aIHlton soknt pllnlhnnrtjnl.)lttl!t'r\ ti!\tjui. Poli~ fhuii'~lv, liltlyl I~UV~H" I Of",lUU) II v;lnu~iy1 I t.'ht~vll Tervevstoimi Pelastus ~ Muut Sosia -alitoimi II~ I I:e<"', 1' Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden määrä väheni hieman edellisvuoden tasosta. Niiden osuus kaikista hätäpuheluista vuonna 2013 oli edelleen lähes kolmannes. Vastaanotetuista ilmoituksista noin johti tehtävän välittämiseen eteenpäin. Välitettyjen tehtävien määrä on noussut edellisvuoden tasosta noin 1 % ja vastaa vuoden 2011 tasoa. Vuonna 2013 eri viranomaisten neuvonta ja opastus -tehtävä lajeille kirjattiin ilmoitusta, mikä on noin 17 % vähemmän kuin vuonna Tämä johtuu osaltaan ilmoitusmäärän pienestä laskusta, mutta myös riskinarvioinnin yhdenmukaistumisesta ohjeistusten ja koulutusten myötä. Osa aiemmista neuvonnaksi kirjatuista tilanteista on johtanut kriteereiden yhdenmukaisemman tulkinnan myötä tehtävän välittämiseen. Ennalta suunniteltujen hoitolaitosten välisten potilassiirtojen määrä väheni edellisvuodesta noin 12 prosenttia ensihoitokeskusten käynnistettyä eri puolilla Suomea toimintansa ja otettua näistä vastuun itselleen Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Keskeinen tavoite: Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä. Hätäkeskuslaitos seuraa toimialoittain määriteltävien tehtävien hälytysaikaa. Seurattaviksi tehtäviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtävälajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden kannalta kriittistä ja toinen muuten merkityksellistä tilannetta. Jokaiselle seurattavalie tehtävälajille on asetettu hälytysviiveen optimiaika, jonka toteutumista seurataan suhdelukuna kaikista ko. tehtävälajin hälytyksistä. Hälytysviiveen toteutunut aika on ensimmäiselle hälytettävälle yksikölle lähtevän hälytysviestin ja hätäpuheluun vastaamisajan erotus. Tieto

15 kerätään hätäkeskustietojärjestelmästä ja raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Uudelle mittarille asetettiin ensimmäiset ennusteet vuodelle Tunnusluku Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä. Häl~llsviive määritetllissä tehtävälajeissa toteuma toteuma ennuste toteuma (ei mitattu, uusi mittari) Terveystoimi: 700A (äkkieloton) s 90 sekuntia 66 % BO% 61 % 704A (rintakipu) S 120 sekuntia 66% 75 % 68 % Pelastustoimi: 202A (Iiikenneonnettomuus):s 120 sekuntia 51 % 65 % 53% 402A+B (rakennuspalo) S 90 sekuntia 49 % 60% 52 % Poliisi: 031A (ampuminen) + 032A (puukotus) S 120 sekuntia 57% 70 % 51 % Hälytysviive mmritellyissä tehtävälajeissa jäi alle ennusteen kaikissa tehtävälajeissa ensimmäisenä mittausvuonna. Hälytysviive on riippuvainen mm. tapahtumapaikan paikannuksen onnistumisesta sekä riskinarvio-ohjeistuksesta ja tehtävän käsittelyn muista sisällöllisistä vaatimuksista, kuten edellytettyjen kirjausten määrästä. Vuonna 2013 hälytysviiveisiin vaikuttavia muutostekijöitä olivat mm. Kuopion hätäkeskuksen käynnistyminen sekä uudet yksikkötunnukset, VIRVE - puheryhmät ja kartalta hälyttämiseen siirtyminen. Kartalta hälyttämisellä pyritään osaltaan aiempaa tarkoituksenmukaisempaan yksiköiden käyttöön ja kokonaistoimintavalmiusajan pienentämiseen, vaikka se tarkoittaisikin Hätäkeskuslaitoksen hälytysviiveen kasvua. Marraskuussa raportoitiin Porin hätäkeskuksen osalta Pirkanmaan alueen pelastustoimen hälytyksissä viiveitä ja joidenkin viestien häviämisiä. Nämä hälyttämisongelmat johtuivat gsmtekstiviestien epäluotettavuudesta. Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmälokilta on tarkastettu, että hälytykset ovat lähteneet suunnitellusti, mutta ne eivät ole kuitenkaan tavoittaneet pelastustoimen määrittelemää hälytettävää henkilöä tai muuta kohdetta. Ongelmia on ollut pääosin vapaaehtoisten tavoitettavuudessa ja Hätäkeskuslaitoksen käsityksen mukaan syyt ovat tekstiviestien välityskanavassa ja osin myös useiden hälytyskanavien yhteiskäytössä (puhesyntetisaattorisovellukset). Keskeinen tavoite: Väestöstä 90 prosenttia tuntee keskeiset hätäkeskuspalvelut Hätäkeskuslaitos korosti toimintakauden aikana kaikessa tuottamassaan ulkoisessa turvallisuusviestinnässä hätänumeron 112 asianmukaista ja oikeaa käyttöä. Pääkanavana on toiminut uudistettu 112.fi -sivusto sekä lokakuussa verkossa lanseerattu hätäkeskustoiminnan

16 asiantuntijalehti Halari (112.fi/halari). Hatakeskuslaitos on ottanut myös sosiaalisen median kanavia (YouTube, Facebook) käyttöön hätanumeron oikean käytön edistamiseksi. Hatakeskuslaitos osallistui perinteiseen 112-paivän valtakunnalliseen kampanjaan 11. helmikuuta tuoden esille kansalaisille hatanumeron soittamiseen liittyviä asioita. Valtakunnallinen paatapahtuma pidettiin toimintavuonna Vaasassa. Hatakeskukset olivat mukana paikallisten tapahtumien järjestamisessa usealla eri paikkakunnalla. Keskeinen tavoite: Yhteistyöviranomaiset ovat tyytyväisiä Hätäkeskuslaitoksen palveluihin. Yhteistyöviranomaisille toteutetaan tyytyvaisyyskysely joka toinen vuosi ja vuonna 2013 kyselya ei toteutettu. Toimintavuonna kiinnitettiin erityistä huomiota rakenneuudistuksen edellyttamaan yhteistyöhön. Kokonaisuudessaan voidaan todeta viranomaisyhteistyön kehittyneen usealla alueella. Hatakeskukset onnistuivat hyvin paivittaisen yhteistyön sujumisessa, joka on yhteistyöviranomaisille tarkeä asia ja johon ollaan tyytyvaisiä Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5), vähintään (keskiarvo) 3,43 3,32 3,75 3,22 - josta poliisi 3,44 3,33 3,65 3,40 - pelastus 3,30 3,15 3,50 3,03 - terveystoimi 3,76 3,53 3,75 3,36 Asiakaspalautteet Vuonna 2013 Hätakeskuslaitos vastaanotti 588 asiakaspalautetta. Palautteista 183 oli osoitettu Hatäkeskuslaitokselle virastona ja 405 hatakeskuksille. Hatäkeskuslaitoksen internetsivuilla on palautelomake, jonka avulla kansalaiset voivat antaa palautetta. Palautteiden maara on laskusuuntainen verrattuna aikaisempiin vuosiin (2012: 630). Useimmissa tapauksissa palautteet ja selvityspyynnöt ovat sellaisia, joissa epäillään hatakeskuksen toiminnassa olleen puutteita tai asiakas ei ole saanut odottamaansa palvelua. Osa palautteista on kuitenkin positiivisia tai neutraaleja ja osassa kysytmn toimintaohjeita. Palautteet voivat koskea Hätäkeskuslaitoksen toimintaa yleisesti tai ne voivat liittyä yksittaiseen hätailmoitukseen. Osa palautteista sisältaa myös kehitysehdotuksia. Hatakeskuslaitos käsittelee kaikki asiakaspalautteet ja tekee selvityksen toiminnastaan selvityspyynnön esittäneelle taholle. Asiakaspalautteet rekisteröidmn Hätäkeskuslaitoksessa ja niista saatua informaatiota hyödynnetaan toiminnan kehittamisessa muun muassa henkilöstön koulutuksessa. Lisäksi palautteen selvittamisen yhteydessa havaittu virheellinen toiminta voi johtaa H~Uäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaatös 2013, 1/2014

17 virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin tai työnjohdollisiin toimiin tehtävää käsitelleen virkamiehen kohdalla Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Keskeinen tavoite: työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Henkilöstön määrä Hätäkeskuslaitoksessa suunniteltiin vuonna 2013 käytettäväksi yhteensä 735 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöaste oli noin 93 prosenttia toteuman ollessa 684 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöaste on prosentuaalisesti kaksi prosenttia pienempi kuin vuonna Vuonna 2012 henkilöstöresurssien käyttö oli 746 henkilötyövuotta eli rakenneuudistuksen edetessä hätäkeskustoiminta on hoidettu 62 henkilötyövuotta pienemmin resurssein. Erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomen neljän hätä keskuksen toiminnan yhdistäminen Kuopioon on mahdollistanut toiminnan pienemmin resurssein kuin aiemmin muun muassa päällekkäisten vuoroesimiestehtävien vähentyessä. Resurssien käyttöasteeseen on vaikuttanut myös rakenneuudistuksen aikainen normaalia suurempi henkilöstön lähtövaihtuvuus. Vuoden 2013 aikana tämä näkyi eniten Kuopion hätäkeskuksen ja muutaman lakkaavan keskuksen kohdalla. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstä oli voimassa olevassa palvelussuhteessa nimitettynä vakituiseen virkaan 546 (79 %) ja määräaikaiseen virkaan 145 (21 %) henkilöä Määräaikaisen henkilöstön osuus on noussut neljällä prosenttiyksiköllä vuoteen 2012 verrattuna. Rakenneuudistuksen aikana määräaikaisten määrä hieman nousee kokonaisuutena ennen kuin kaikkien hätäkeskusten toiminnot on suunnitelman mukaisesti yhdistetty, koska hallinto- ja esimiesvirat täytetään ennen yhdistämistä pääsääntöisesti määräajaksi. Henkilöstöstrategian mukaan määräaikaisten määrää vähennetään rakenneuudistuksen edetessä. Strategian mukainen tavoite on toteutunut niissä keskuksissa, joissa toiminnot on yhdistetty, muun muassa Oulun hätäkeskuksessa vakituisessa virassa oli vuoden 2013 lopussa 88 %, Kuopiossa 93 % ja Porissa 91 % henkilöstöstä Työtyytyväisyys Työtyytyväisyyskysely (VMBaro) toteutettiin aikavälillä Kyselyyn vastasi 391 henkilöä 693:stä (56,4 %). Viraston tulosten keskiarvo oli 3,14. Tulos laski hieman edellisvuodesta (v keskiarvo oli 3,18). Kyselyn tulokset ja niistä johdettavat toimenpiteet on käyty läpi kaikissa yksiköissä

18 VMBaro Johtaminen 3,34 3,36 3,33 3,32 3,29 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,49 3,39 3,44 3,37 3,34 Palkkaus 2,97 2,92 2,94 3,00 2,89 Kehittymisen tuki 3,11 2,85 2,94 2,92 2,86 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,67 3,65 3,58 3,52 3,61 Työolot 2,95 2,82 2,91 2,97 3,02 Tiedon kulku 3,13 3,11 3,09 3,18 3,10 Työnantajakuva 2,96 2,82 2,91 2,98 2,94 Yhteensä 3,21 3,14 3,15 3,18 3,14 Halukkuus henkilökiertoon 1,75 1,75 1,67 1,66 1,70 Aikomus vaihtaa työpaikkaa 1,78 1,62 1, ,66 Tunnusluku keskus häme kerava kehä hallinto luma oulu pika poha kuopio sata vasu VMBaro 3,68 2,89 3,20 3,43 3,34 3,23 3,07 3,29 2,88 3,51 2,93 Sairaus poissaolot Sairauspoissaolojen maärä on hieman noussut vuodesta Koko viraston henkilöstön osalta sairauspoissaoloja vuonna 2013 oli 16,5 työpäivää henkilötyövuotta kohden, kun vuonna 2012 luku oli 15,9. Hallintohenkilöstöllä sairauspoissaoloja oli 7,6 työpäivää ja salihenkilöstöllä 18,5 työpäivää henkilötyövuoua kohden. Jaksot yötä tekevän henkilöstön osalta sairauspoissaolojen vaihtelu hätäkeskuksittain on suurta. Erityisesti nykyisten jo yhdistettyjen hätäkeskusten sairauspoissaoloihin tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tehostettu ja myös henkilöstöjohtamiseen liittyviä toimenpiteitä tulee parantaa Tilinpäätösanalyysi Sisäministeriön kirjanpitoyksikkö (240) purettiin kuudeksi kirjanpitoyksiköksi, Sisäministeriö (200), Rajavartiolaitos (201), Pelastusopisto (220), Maahanmuuttovirasto (232), Hätäkeskuslaitos (248) ja Hallinnon tietotekniikkakeskus (249). Hätäkeskuslaitos muuttui omaksi kirjanpitoyksiköksi Kiekun käyttöönoton yhteydessä Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätös on koko vuodelta ja kirjanpitotiedot on konvertoitu alkuvuoden 2013 osalta uuteen tietojärjestelmään Kiekuun.

19 Rahoituksen rakenne Vuoden 2013 talousarviossa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin määrärahaa yhteensä 64,071 miljoonaa euroa, sisältäen TOTI -hankkeen tilausvaltuuden käyttöön määrärahaa 9,69 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 oli käytettävissä lisäksi vuodelta 2012 siirtynyt määräraha yhteensä 3,672 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän integroimiseksi TUVE -palveluihin. Vuoden 2013 neljännessä lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin Joensuussa ja Kouvolassa sijaitsevien, hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuviin kustannuksiin 4,4 M, josta vähennyksenä euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta. Tuottoja kertyi yhteensä 4,444 miljoonaa euroa, pääosin maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kytkentä- ja kuukausimaksuista. Tuottojen muutos edelliseen vuoteen oli +2,6 % Talousarvion toteutuminen Määrärahat muutos % Talousarvio LTA Määrärahat ,8 Siirtyvä määräraha ,6 Määrärahat yhteensä ,6 Tuotot ,6 Toiminnan kulut ,7 Investoinnit ,4 Rahoituksen käyttö ,9 Siirtyvä määräraha ,4 Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kuluista suurin osa oli henkilöstömenoja, jotka olivat 39,735 miljoonaa euroa eli 66,3 % kaikista kuluista. Muut suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 11,084 miljoonaa euroa (18,5 %) sekä vuokrat 6,65 miljoonaa euroa (11,1 %). Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2013 toimintamenoihin sisältyi uuden hätäkeskustietojärjestelmän tilausvaltuuden käytöstä menoja yhteensä 4,628 miljoonaa euroa. Kehyksessä oli tätä käyttötarkoitusta varten myönnettyä määrärahaa 9,69 miljoonaa euroa ja vuodelta 2012 siirtyi euroa valtuusrahaa. Vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirtyvästä erästä 5,12 miljoonaa euroa on TOTI -hankkeen tilausvaltuuden käytöstä siirtyvää määrärahaa.

20 Siirtyvän määrärahan suuruus johtuu myös siitä, että siinä on mukana vuoden 2013 neljännessä lisätalousarviossa myönnetyt 4,4 M Kouvolan ja Joensuun hätäkeskusten vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä maksettavaan kertakorvaukseen, koska kertakorvaus siirtyi maksettavaksi vuonna Loppuosa siirtyvästä erästä koostuu arvioitua pienemmistä ICT- ja henkilöstömenoista. Käytettävissä olevat määrärahat kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 9,374 miljoonaa euroa ja 15,8 %. Tämä kasvu johtuu emo tilausvaltuusrahoista ja tiloista luopumisten kertakorvauksista Tuotto- ja kululaskelma TOIMINNAN TUOTOT TOIMINNAN KULUT Maksullisen toiminnan tuotot , ,71 Vuokrat ja käyttökorvaukset 29324, Muut toiminnan tuotot , , , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , Henkilöstökulut 027,96 955,58 Vuokrat , ,83 Palvelujen ostot ,54 376,03 Muut kulut , ,55 Valmistus omaan käyttöön (-) ,96 0,00 Poistot , ,36 Sisäiset kulut , , , ,66 JAÄMAI , ,55 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 738,08 625,82 Rahoituskulut -232,83 505,25-887,94-262,12 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 190,00 0 Satunnaiset kulut 0,00 190, , ,24 JAÄMA II , ,91 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT JAÄMA , ,91 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisäverot , ,93 Suoritetut arvonlisäverot ,19 686,75 868, ,40 TILIKAUDEN TUOnO-/KULUJÄÄMÄ

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot