( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu

2 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: Tekijät: Julkaisun laji: Tilinpäatös Toimeksiantaja: Työryhman asettamispaivä: Julkaisun nimi: Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaätös 2013 Tiivistelmä: Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön vuoden 2013 tilinpäatös koostuu toimintakertomuksesta, talousarvion toteutumista kuvaavista toteumalaskelmista, tuottoja ja kuluja kuvaavasta tuotto- ja kululaskelmasta, tilinpaatöspaivan taloudellista asemaa kuvaavasta taseesta ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista. Tilinpaätökseen sisältyva toimintakertomus sisältää johdon katsauksen toimintaan seka katsauksen toiminnan vaikuttavuuteen, kuvauksen toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista ja laadun hallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta. Toimintakertomus sisaltaä myös kokonaisarviointien tulokset ja yhteenvedot väärinkäytöksistä. Avainsanat: Hatakeskuslaitos, hätakeskus, tilinpäätös, toimintakertomus Muut tiedot: Kokonaissivumäärä: Kieli: Luottamuksellisuus: Suomi

3 HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Utgivningsdatum: Författare: Typ av publikation: Bokslut Uppdragsgivare: Datum för tillsättandet av organet: Publikation: Bokslut för Nödcentralsverkets bokföringsenhet 2013 Referat: Bokslut för Nödcentralsverkets bokföringsenhet för år 2013 består av en verksamhetsberättelse, budgetens utfallskalkyl, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning som ger bild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och av uppgifter som ges i bilagorna. Verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet innehåller ledningens översikt över verksamheten samt en beskrivning av verksamhetens effektivitet, avkastningar och kvalitetsledning samt kontroll över de psykiska resurserna. Verksamhetsberättelsen innefattar även resultaten av helhetsbedömningarna och sammandrag av missbruken. Nyckelord: Nödcentralsverket, nödcentral, bokslut, verksamhetsberättelse Ovriga uppgifter: Sidoantal: Språk: Sekretessgrad: finska

4 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadun hallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien liitteet Allekirjoitukset

5 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Hätäkeskuslaitos saavutti vuodelle 2013 asetetut tavoitteet. Toimintavuoden aikana hätäkeskuspalvelut tuotettiin laadukkaasti ja toiminnan tuloksellisuus kehittyi hätäkeskusuudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tästä osoituksena oli muun muassa päivystäjäkohtaisten puhelumäärien vaihtelevuuden pieneneminen. Myös valtakunnalliset erot puheluiden vastausajoissa pienenivät ja näin hätäkeskuspalveluiden saatavuuden tasapuolisuus parani valtakunnallisesti. Tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuuden kehittyminen on onnistunut ennen kaikkea sitoutuneen henkilöstön avulla. Viraston taloudellinen tilanne vuonna 2013 oli vakaa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2014 oli ennakoidusti suuri, mikä johtui pääosin suunnitellusta TOTI -hankkeen tilausvaltuuden määrärahan siirrosta sekä Hätäkeskuslaitokselle vuoden lopussa lisätalousarviossa myönnetystä toimitiloista irtaantumiseen tarkoitetusta määrärahasta. Hätäkeskuslaitoksesta tuli itsenäinen kirjanpitoyksikkö huhtikuussa 2013, tämä yhdessä uuden hallinnon tietojärjestelmä KIEKU:n käyttöönoton kanssa oli merkittävä ja onnistunut ponnistus muiden tehtävien hoitamisen ohella. Rakenneuudistus eteni suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2013 aikana Kuopion hätäkeskus vakiinnutti toimintaansa. Porin hätäkeskus aloitti toimintansa vuoden lopussa ja Porin aloituksen yhteydessä onnistuttiin turvaamaan lakkaavan Pirkanmaan hätäkeskuksen toiminnot loppuun asti. Rakenneuudistuksen toteuttamisessa hyödynnettiin aiempien vuosien kokemuksesta saatu oppiminen, mikä osaltaan turvasi uudistuksen etenemisen ja samaan aikaan laadukkaan

6 hätäkeskuspalveluiden tuottamisen. Muutosvaiheissa toteutettiin johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Uudistuksen myötä myös viranomaisyhteistyö tiivistyi ja kehittyi eri alueilla. Uuden operatiivisen Mtäkeskustietojärjestelmän toimitusprojekti eteni. Sovelluskehityksen etenemisaikataulussa havaittiin toimintavuoden aikana riskejä, joihin reagoitiin aktiivisesti yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Vuoden aikana aktivoitiin myös uutta hätäkeskustietojärjestelmää käyttävien viranomaisten tietoisuutta järjestelmän käyttöönoton vaatimista toimenpiteistä. Järjestelmän tulevan käyttöönoton onnistumiseksi valmisteltiin erillistä käyttöönottoprojektia. Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstöresurssin käyttöaste vuonna 2013 oli 93 prosenttia toteuman ollessa 684 henkilötyövuotta. Toimintavuoden henkilöstöresurssien käyttö oli jopa 62 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2012, joten toiminta kyettiin toimintamallien kehittämisen ansiosta turvaamaan selkeästi pienemmällä resurssilla. Samaan aikaan hätäpuheluiden vastausaikoihin asetetut tavoitteet pääosin ylitettiin. Puheluista 93 prosenttiin vastattiin alle 10 sekunnissa ja 96 prosenttiin alle 30 sekunnissa. Toiminnan tuloksellisuuden voidaan todeta kehittyneen selkeästi, toiminnan laadun säilyessä edellisten vuosien tasolla. Toiminnan laadun merkittävimpänä kehityskohteena on edelleen palvelukyvyn parantaminen hälytysviiveiden osalta. Sairauspoissaolojen määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Myös henkilöstön työtyytyväisyys säilyi lähes edellisvuoden tasolla, viraston keskiarvon ollessa 3,14. Edellisenä toimintavuonna vastaava keskiarvo oli 3,18. Aiempien vuosien tapaan työtyytyväisyyskyselyn tulokset ja niistä johdettavat kehitystoimet käsiteltiin jokaisessa yksikössä. Turvallisuussektorin toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Auttamisen ketjun viranomaisten toiminnan muutokset eivät voi olla vaikuttamatta kaikkiin hallinnonalan toimijoihin. Keskinäisen vaikuttavuuden tunnistaminen on hyvä lähtökohta sille, että Hätäkeskuslaitos voi osaltaan tukea sisäasiainhallinnon toimijoiden poikkihallinnollisuuden ja toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä tulevaisuudessa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa kehitetään edelleen tavoitteena yhä laaja-alaisempi auttamisen ketjun toiminnan tukeminen ja vaikuttaminen Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialailaan edistaa turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua.

7 Keskeinen tavoite: Hätäkeskus vastaa avunpyyntöön viivytyksettä. Tunnusluku Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) toteuma toteuma tavoite toteuma 91 % 92 % 90 % 93% 96 % 97 % 95% 96 % Hätäkeskuksen vastausnopeus hätäpuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (10 ja 30 s.) vastattujen hätä puhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnissa. Tunnusluku häme kehä kerava kuopio luma oulu poha pori vasu 10 sek. vastatut 94 % 92 % 96% 90% 92 % 93 % 92 % 93% 91 % alle 30 sek vaslalul 98% 96% 99 % 94 % 96% 97 % 97 % 96% 95 % Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 93 prosentissa puheluista. 30 sekunnissa vastattiin 96 prosenttiin hätäpuheluista. Keskuksittain tulokset vaihtelivat 10 s. vastausaikatavoitteessa välillä % ja 30 sekunnin vastausaikatavoitteessa välillä %. Tulossopimuksen molemmat vastausaikatavoitteet saavutettiin yhtä keskusta lukuun ottamatta kaikissa hätäkeskuksissa. Keskeinen tavoite: Hätäkeskus toimii luotettavasti Hätäkeskuslaitoksen omien tietojärjestelmien toimivuudesta vastaavat IT -palvelujen tuottajat, kuten ELISA Oy alihankkijoineen, Suomen Erillisverkot sekä HALTIK. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Käytlöas!e (% ), käytlöaika/kokonaisaika) 100 % 100 % 100% 100 % Hätäkeskuslaitoksessa oli kolme merkittävää operatiivisen tietojärjestelmän toimintahäiriötä vuoden 2013 aikana. Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmissä ei toimintavuoden 2013 aikana kuitenkaan havaittu sellaista vikaa tai häiriötä, joka olisi estänyt hätäkeskustoiminnan kokonaan. Hätäilmoitusten vastaanotto ja tehtävien välittäminen kyettiin hoitamaan varajärjestelyin. Valtakunnallinen VI RVE -verkon toimintahäiriö klo aiheutti VI RVE -liikenteen häiriön 20 minuutin ajaksi, jona aikana hälytykset hoidettiin varajärjestelyin.

8 Keravan hätäkeskuksen ELS -järjestelmässä havaittiin toimintahäiriö kello Häiriön kesto oli 18 minuuttia, jonka aikana hätäkeskus toimi ns. manuaalitoiminnoin. Valtakunnallinen Alerta -verkon häiriö esti tekstiviestien lähettämisen hälytettäville yksiköille klo alkaen, noin 65 minuutin ajaksi. VIRVE -verkon puhe- ja SDS -yhteydet toimivat tuona aikana normaalisti. Edellisten häiriötilanteiden lisäksi hätäkeskuksissa on ollut joitakin paikallisia sähkönsyötön häiriöitä kuluneen vuoden aikana. Häiriöiden aikana keskusten varavoimakoneet ovat käynnistyneet normaalisti ja hätäkeskustoiminta ei ole häiriintynyt merkittävästi. Mediajulkisuuden seuranta Hätäkeskuslaitos seuraa aktiivisesti mediajulkisuutta ja vaikuttaa julkisuuteen omilla viestinnän toimenpiteillään sekä proaktiivisesti että reagoiden tarvittaessa virheellisiin uutisointeihin. Viraston toiminnan ja kehittymisen kannalta on olennaista, että hätäkeskustoiminta on yhteiskunnallisesti tunnettua ja tunnustettua. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisätään mm. mediajulkisuuden kautta. Hätäkeskuslaitoksesta julkaistiin vuoden 2013 aikana yhteensä mediaosumaa. (Luvussa on mukana printtimedioiden lisäksi myös verkkomedioiden toimituksellinen aineisto.) Tästä julkisuudesta kielteisten artikkeleiden osuus oli 11 %, neutraalien 86 % ja myönteisten 5 %. Hätäkeskuslaitos vaikutti myös itse mediajulkisuuteen omilla tiedotteiliaan, joita toimintavuonna lähetettiin 25. Tiedotteisiin perustuneita artikkeleita julkaistiin yhteensä 265, jotka muodostivat noin 10 % viraston kokonaisjulkisuudesta. Hätäkeskuslaitoksen edustajat muodostivat viidenneksen kaikista ensisijaisista toimijoista, jotka esiintyivät mediaosumissa Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Keskeinen tavoite: Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Käytössä oleva työvuoromalli tukee henkilöstön määrän kohdentamista. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Kilsiteltyjen hillililmoitusten mililril I hillilkeskuspilivysliljil (pl. vuoromeslaril)

9 Tunnusluku häme kehä kerava kuopio luma oulu poha pori vasu Hätäilmoitukset I päivystäjä Hätäilmoitukset I päivysläjä Hätäilmoitukset I päivystäiä Käsiteltyjen hätä ilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä lasketaan suoritteissa mainitusta ilmoitusten kokonaismäärästä jaettuna toteutuneilla hätäkeskuspäivystäjien henkilötyövuosilla. Koko laitoksen osalta tämän tunnusluvun toteuma on noussut edellisvuodesta 200 ilmoituksella / hätäkeskuspäivystäjä. Hätäilmoitusten aiheuttamassa kuormituksessa on aluekohtaisia eroja johtuen muun muassa yhdestä hätätapauksesta tulevien päällekkäisilmoitusten määrästä ja siitä, miten eri ilmoitustyypit jakaantuvat erilaisille alueille. Ilmoitusmäärien perusteella kuormituserot eri hätäkeskusten välillä ovat pienentyneet rakenneuudistuksen myötä Toiminnan taloudellisuus Keskeinen tavoite: Hätäkeskusjärjestelmä on taloudellinen. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa/asukas 12,2 11,6 11,8 11,0 Kustannukset, euroa/hätäilmoitus 15,2 15,1 14,5 14,7 Tunnusluku häme kehä kerava kuopio luma oulu poha pori vasu kh Kustannukset euroa/asukas 6,9 8,5 6,3 7,0 6,3 7,0 7,3 7,6 7,2 4,0 Kustannukset euroa/ilmoitus 8,3 11,8 7,9 9,0 10,3 8,4 11,2 11,4 9,5 5,4 Yhteiset kulut eivät ole mukana Keskuskohtaisessa tunnusluvussa näkyy hätäkeskuksen koon vaikutus taloudellisuuteen. Hätäkeskuksen koon kasvaessa taloudellisuus paranee. Pienissä keskuksissa riittävien päivystäjäresurssien varmistaminen myös kiireaikana aiheuttaa alueen asukasmäärään ja hätäilmoitusmääraän suhteutettuna suuremman henkilötyövuosiresursoinnin kuin suuressa keskuksessa. Tunnuslukuun voi vaikuttaa myös kyseisen yhteistoiminta-alueen turismin ja työpaikkaliikenteen vuoksi muuttuva väkimäärä, koska tunnusluku huomioi vain virallisen asukasmäärän. Laitoksen yhteisiä kuluja ei ole vyörytetty keskuksille.

10 Tunnuslukujen laskentaperiaatteita on tarkennettu vuonna Vuoden 2011 luvut on laskettu uusilla periaatteilla, jotta ne ovat vertailukelpoisia vuosien 2012 ja 2013 kanssa. Tunnusluvut lasketaan arvonlisäverottomista menoista pl. investoinnit ml. poistot Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Keskeinen tavoite: Maksullinen palvelutoiminta on kustannustehokasta. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 120 % 182 % 100 % 156 % Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 123 % 174 % 120 % 298 % Maksullisen palvelutoiminnan eli palo- ja rikosilmoitinlaitteiden tuotot vuonna 2013 olivat 4,302 miljoonaa euroa, julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa 156 % ja liiketaloudellisten suoritteiden 298 %. Hätäkeskuslaitos sai vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä tehtäväkseen korjata maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmia. Laskelmat on korjattu ja sen myötä kustannusvastaavuusprosentit nousivat merkittävästi. Hätäkeskuslaitos on kehittänyt maksulliseen toim intaan liittyvien kustannustietojen keräämistä vuoden 2013 aikana, ja tästä syystä maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuden vertailu edellisiin vuosiin ei ole täysin mahdollista. Vuodesta 2013 alkaen henkilöstökustannukset saadaan työaikakirjanpidosta ja muut kuin henkilöstökustannukset kohdennetaan maksulliseen toimintaan uuden ajurin avulla. Vuoden 2013 kustannusvastaavuus luvuissa on epävarmuutta Kiekun käyttöönoton takia, jonka johdosta henkilöstökustannukset ovat arvioita ajalta Kiekun käyttöönoton ja asiakasrekisterin ongelmien takia palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kustannusten sekä tuottojen jaolle julkisoikeudellisiin ja liiketaloudellisiin suoritteisiin sisältyy epävarmuutta. Hätäkeskuslaitos on laatinut uuden hinnoittelulaskelman maksuasetusta varten. Uusi maksuasetus tuli voimaan Julkisoikeudellisten suoritteiden uusi testausmaksu on 12 euroa/kk, aikaisemman 20 euroa/kk sijaan.

11 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 ) Hätäkeskuslaitos Julkisoikeudelliset suoritteet Muut suoritteet tavoite toteutuma tavoite toteutuma TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)1 ALIJÄÄMÄ (-) Käytetty mp17.1 :n mukainen hintatuki YLIJÄÄMÄ (+)1 ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut mpl 7.1 :n mukainen hintatuki

12 Yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 ) Hätäkeskuslaitos toteuma toteuma tavoite toteutuma TUOTOT yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot - muilta valtion virasto ilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 - henkilöstökustannukset 9 - vuokrat - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 1 Erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset - poistot - muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS tuotot - kustannukset kustannusvastaavuus -% , Maksullisen palvelutoiminnan lisäksi Hätäkeskuslaitos sai yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja sosiaali- ja terveysministeriöitä ja sisäministeriöitä 0,08 miljoonaa euroa vuonna Tuotot käytettiin valtakunnallisen 112 -päivän kustannuksiin. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 78 %.

13 1.4. Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaiueista tuleviin ilmoituksiin ja muihin ilmoituksiin. Keskeinen tavoite: Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti. Tunnusluku toteuma toteuma ennuste toteuma Ilmoitusten määrä, kpl *) hätäpuhelujen määrä, kpl kentälle välitetyt tehtävät kpl Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut virhe tai tahaton soitto asiaton tai ilkivaltainen soitto Muut - kiireetön sairaankuljetus hoitolaitossiirrot neuvonta Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,80 0,77 0,81 0,75 *) Ilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. Vuoden 2013 aikana vastaanoteuiin hätäkeskuksissa yhteensä ilmoitusta, joista hätäpuheluja oli Ilmoitusten kokonaismäärä pieneni edellisvuodesta noin 2 prosenttia ja hätäilmoitusten määrä noin 4 prosenttia.

14 miljoonaa ilmoitusta k ] o.:nl.:uofl t,)j il~~i'tllflf!n soiilo Yli 'te '~J 1.:aIHlton soknt pllnlhnnrtjnl.)lttl!t'r\ ti!\tjui. Poli~ fhuii'~lv, liltlyl I~UV~H" I Of",lUU) II v;lnu~iy1 I t.'ht~vll Tervevstoimi Pelastus ~ Muut Sosia -alitoimi II~ I I:e<"', 1' Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden määrä väheni hieman edellisvuoden tasosta. Niiden osuus kaikista hätäpuheluista vuonna 2013 oli edelleen lähes kolmannes. Vastaanotetuista ilmoituksista noin johti tehtävän välittämiseen eteenpäin. Välitettyjen tehtävien määrä on noussut edellisvuoden tasosta noin 1 % ja vastaa vuoden 2011 tasoa. Vuonna 2013 eri viranomaisten neuvonta ja opastus -tehtävä lajeille kirjattiin ilmoitusta, mikä on noin 17 % vähemmän kuin vuonna Tämä johtuu osaltaan ilmoitusmäärän pienestä laskusta, mutta myös riskinarvioinnin yhdenmukaistumisesta ohjeistusten ja koulutusten myötä. Osa aiemmista neuvonnaksi kirjatuista tilanteista on johtanut kriteereiden yhdenmukaisemman tulkinnan myötä tehtävän välittämiseen. Ennalta suunniteltujen hoitolaitosten välisten potilassiirtojen määrä väheni edellisvuodesta noin 12 prosenttia ensihoitokeskusten käynnistettyä eri puolilla Suomea toimintansa ja otettua näistä vastuun itselleen Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Keskeinen tavoite: Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä. Hätäkeskuslaitos seuraa toimialoittain määriteltävien tehtävien hälytysaikaa. Seurattaviksi tehtäviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtävälajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden kannalta kriittistä ja toinen muuten merkityksellistä tilannetta. Jokaiselle seurattavalie tehtävälajille on asetettu hälytysviiveen optimiaika, jonka toteutumista seurataan suhdelukuna kaikista ko. tehtävälajin hälytyksistä. Hälytysviiveen toteutunut aika on ensimmäiselle hälytettävälle yksikölle lähtevän hälytysviestin ja hätäpuheluun vastaamisajan erotus. Tieto

15 kerätään hätäkeskustietojärjestelmästä ja raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Uudelle mittarille asetettiin ensimmäiset ennusteet vuodelle Tunnusluku Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä. Häl~llsviive määritetllissä tehtävälajeissa toteuma toteuma ennuste toteuma (ei mitattu, uusi mittari) Terveystoimi: 700A (äkkieloton) s 90 sekuntia 66 % BO% 61 % 704A (rintakipu) S 120 sekuntia 66% 75 % 68 % Pelastustoimi: 202A (Iiikenneonnettomuus):s 120 sekuntia 51 % 65 % 53% 402A+B (rakennuspalo) S 90 sekuntia 49 % 60% 52 % Poliisi: 031A (ampuminen) + 032A (puukotus) S 120 sekuntia 57% 70 % 51 % Hälytysviive mmritellyissä tehtävälajeissa jäi alle ennusteen kaikissa tehtävälajeissa ensimmäisenä mittausvuonna. Hälytysviive on riippuvainen mm. tapahtumapaikan paikannuksen onnistumisesta sekä riskinarvio-ohjeistuksesta ja tehtävän käsittelyn muista sisällöllisistä vaatimuksista, kuten edellytettyjen kirjausten määrästä. Vuonna 2013 hälytysviiveisiin vaikuttavia muutostekijöitä olivat mm. Kuopion hätäkeskuksen käynnistyminen sekä uudet yksikkötunnukset, VIRVE - puheryhmät ja kartalta hälyttämiseen siirtyminen. Kartalta hälyttämisellä pyritään osaltaan aiempaa tarkoituksenmukaisempaan yksiköiden käyttöön ja kokonaistoimintavalmiusajan pienentämiseen, vaikka se tarkoittaisikin Hätäkeskuslaitoksen hälytysviiveen kasvua. Marraskuussa raportoitiin Porin hätäkeskuksen osalta Pirkanmaan alueen pelastustoimen hälytyksissä viiveitä ja joidenkin viestien häviämisiä. Nämä hälyttämisongelmat johtuivat gsmtekstiviestien epäluotettavuudesta. Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmälokilta on tarkastettu, että hälytykset ovat lähteneet suunnitellusti, mutta ne eivät ole kuitenkaan tavoittaneet pelastustoimen määrittelemää hälytettävää henkilöä tai muuta kohdetta. Ongelmia on ollut pääosin vapaaehtoisten tavoitettavuudessa ja Hätäkeskuslaitoksen käsityksen mukaan syyt ovat tekstiviestien välityskanavassa ja osin myös useiden hälytyskanavien yhteiskäytössä (puhesyntetisaattorisovellukset). Keskeinen tavoite: Väestöstä 90 prosenttia tuntee keskeiset hätäkeskuspalvelut Hätäkeskuslaitos korosti toimintakauden aikana kaikessa tuottamassaan ulkoisessa turvallisuusviestinnässä hätänumeron 112 asianmukaista ja oikeaa käyttöä. Pääkanavana on toiminut uudistettu 112.fi -sivusto sekä lokakuussa verkossa lanseerattu hätäkeskustoiminnan

16 asiantuntijalehti Halari (112.fi/halari). Hatakeskuslaitos on ottanut myös sosiaalisen median kanavia (YouTube, Facebook) käyttöön hätanumeron oikean käytön edistamiseksi. Hatakeskuslaitos osallistui perinteiseen 112-paivän valtakunnalliseen kampanjaan 11. helmikuuta tuoden esille kansalaisille hatanumeron soittamiseen liittyviä asioita. Valtakunnallinen paatapahtuma pidettiin toimintavuonna Vaasassa. Hatakeskukset olivat mukana paikallisten tapahtumien järjestamisessa usealla eri paikkakunnalla. Keskeinen tavoite: Yhteistyöviranomaiset ovat tyytyväisiä Hätäkeskuslaitoksen palveluihin. Yhteistyöviranomaisille toteutetaan tyytyvaisyyskysely joka toinen vuosi ja vuonna 2013 kyselya ei toteutettu. Toimintavuonna kiinnitettiin erityistä huomiota rakenneuudistuksen edellyttamaan yhteistyöhön. Kokonaisuudessaan voidaan todeta viranomaisyhteistyön kehittyneen usealla alueella. Hatakeskukset onnistuivat hyvin paivittaisen yhteistyön sujumisessa, joka on yhteistyöviranomaisille tarkeä asia ja johon ollaan tyytyvaisiä Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5), vähintään (keskiarvo) 3,43 3,32 3,75 3,22 - josta poliisi 3,44 3,33 3,65 3,40 - pelastus 3,30 3,15 3,50 3,03 - terveystoimi 3,76 3,53 3,75 3,36 Asiakaspalautteet Vuonna 2013 Hätakeskuslaitos vastaanotti 588 asiakaspalautetta. Palautteista 183 oli osoitettu Hatäkeskuslaitokselle virastona ja 405 hatakeskuksille. Hatäkeskuslaitoksen internetsivuilla on palautelomake, jonka avulla kansalaiset voivat antaa palautetta. Palautteiden maara on laskusuuntainen verrattuna aikaisempiin vuosiin (2012: 630). Useimmissa tapauksissa palautteet ja selvityspyynnöt ovat sellaisia, joissa epäillään hatakeskuksen toiminnassa olleen puutteita tai asiakas ei ole saanut odottamaansa palvelua. Osa palautteista on kuitenkin positiivisia tai neutraaleja ja osassa kysytmn toimintaohjeita. Palautteet voivat koskea Hätäkeskuslaitoksen toimintaa yleisesti tai ne voivat liittyä yksittaiseen hätailmoitukseen. Osa palautteista sisältaa myös kehitysehdotuksia. Hatakeskuslaitos käsittelee kaikki asiakaspalautteet ja tekee selvityksen toiminnastaan selvityspyynnön esittäneelle taholle. Asiakaspalautteet rekisteröidmn Hätäkeskuslaitoksessa ja niista saatua informaatiota hyödynnetaan toiminnan kehittamisessa muun muassa henkilöstön koulutuksessa. Lisäksi palautteen selvittamisen yhteydessa havaittu virheellinen toiminta voi johtaa H~Uäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaatös 2013, 1/2014

17 virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin tai työnjohdollisiin toimiin tehtävää käsitelleen virkamiehen kohdalla Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Keskeinen tavoite: työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Henkilöstön määrä Hätäkeskuslaitoksessa suunniteltiin vuonna 2013 käytettäväksi yhteensä 735 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöaste oli noin 93 prosenttia toteuman ollessa 684 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöaste on prosentuaalisesti kaksi prosenttia pienempi kuin vuonna Vuonna 2012 henkilöstöresurssien käyttö oli 746 henkilötyövuotta eli rakenneuudistuksen edetessä hätäkeskustoiminta on hoidettu 62 henkilötyövuotta pienemmin resurssein. Erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomen neljän hätä keskuksen toiminnan yhdistäminen Kuopioon on mahdollistanut toiminnan pienemmin resurssein kuin aiemmin muun muassa päällekkäisten vuoroesimiestehtävien vähentyessä. Resurssien käyttöasteeseen on vaikuttanut myös rakenneuudistuksen aikainen normaalia suurempi henkilöstön lähtövaihtuvuus. Vuoden 2013 aikana tämä näkyi eniten Kuopion hätäkeskuksen ja muutaman lakkaavan keskuksen kohdalla. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstä oli voimassa olevassa palvelussuhteessa nimitettynä vakituiseen virkaan 546 (79 %) ja määräaikaiseen virkaan 145 (21 %) henkilöä Määräaikaisen henkilöstön osuus on noussut neljällä prosenttiyksiköllä vuoteen 2012 verrattuna. Rakenneuudistuksen aikana määräaikaisten määrä hieman nousee kokonaisuutena ennen kuin kaikkien hätäkeskusten toiminnot on suunnitelman mukaisesti yhdistetty, koska hallinto- ja esimiesvirat täytetään ennen yhdistämistä pääsääntöisesti määräajaksi. Henkilöstöstrategian mukaan määräaikaisten määrää vähennetään rakenneuudistuksen edetessä. Strategian mukainen tavoite on toteutunut niissä keskuksissa, joissa toiminnot on yhdistetty, muun muassa Oulun hätäkeskuksessa vakituisessa virassa oli vuoden 2013 lopussa 88 %, Kuopiossa 93 % ja Porissa 91 % henkilöstöstä Työtyytyväisyys Työtyytyväisyyskysely (VMBaro) toteutettiin aikavälillä Kyselyyn vastasi 391 henkilöä 693:stä (56,4 %). Viraston tulosten keskiarvo oli 3,14. Tulos laski hieman edellisvuodesta (v keskiarvo oli 3,18). Kyselyn tulokset ja niistä johdettavat toimenpiteet on käyty läpi kaikissa yksiköissä

18 VMBaro Johtaminen 3,34 3,36 3,33 3,32 3,29 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,49 3,39 3,44 3,37 3,34 Palkkaus 2,97 2,92 2,94 3,00 2,89 Kehittymisen tuki 3,11 2,85 2,94 2,92 2,86 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,67 3,65 3,58 3,52 3,61 Työolot 2,95 2,82 2,91 2,97 3,02 Tiedon kulku 3,13 3,11 3,09 3,18 3,10 Työnantajakuva 2,96 2,82 2,91 2,98 2,94 Yhteensä 3,21 3,14 3,15 3,18 3,14 Halukkuus henkilökiertoon 1,75 1,75 1,67 1,66 1,70 Aikomus vaihtaa työpaikkaa 1,78 1,62 1, ,66 Tunnusluku keskus häme kerava kehä hallinto luma oulu pika poha kuopio sata vasu VMBaro 3,68 2,89 3,20 3,43 3,34 3,23 3,07 3,29 2,88 3,51 2,93 Sairaus poissaolot Sairauspoissaolojen maärä on hieman noussut vuodesta Koko viraston henkilöstön osalta sairauspoissaoloja vuonna 2013 oli 16,5 työpäivää henkilötyövuotta kohden, kun vuonna 2012 luku oli 15,9. Hallintohenkilöstöllä sairauspoissaoloja oli 7,6 työpäivää ja salihenkilöstöllä 18,5 työpäivää henkilötyövuoua kohden. Jaksot yötä tekevän henkilöstön osalta sairauspoissaolojen vaihtelu hätäkeskuksittain on suurta. Erityisesti nykyisten jo yhdistettyjen hätäkeskusten sairauspoissaoloihin tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tehostettu ja myös henkilöstöjohtamiseen liittyviä toimenpiteitä tulee parantaa Tilinpäätösanalyysi Sisäministeriön kirjanpitoyksikkö (240) purettiin kuudeksi kirjanpitoyksiköksi, Sisäministeriö (200), Rajavartiolaitos (201), Pelastusopisto (220), Maahanmuuttovirasto (232), Hätäkeskuslaitos (248) ja Hallinnon tietotekniikkakeskus (249). Hätäkeskuslaitos muuttui omaksi kirjanpitoyksiköksi Kiekun käyttöönoton yhteydessä Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätös on koko vuodelta ja kirjanpitotiedot on konvertoitu alkuvuoden 2013 osalta uuteen tietojärjestelmään Kiekuun.

19 Rahoituksen rakenne Vuoden 2013 talousarviossa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin määrärahaa yhteensä 64,071 miljoonaa euroa, sisältäen TOTI -hankkeen tilausvaltuuden käyttöön määrärahaa 9,69 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 oli käytettävissä lisäksi vuodelta 2012 siirtynyt määräraha yhteensä 3,672 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän integroimiseksi TUVE -palveluihin. Vuoden 2013 neljännessä lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin Joensuussa ja Kouvolassa sijaitsevien, hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuviin kustannuksiin 4,4 M, josta vähennyksenä euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta. Tuottoja kertyi yhteensä 4,444 miljoonaa euroa, pääosin maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kytkentä- ja kuukausimaksuista. Tuottojen muutos edelliseen vuoteen oli +2,6 % Talousarvion toteutuminen Määrärahat muutos % Talousarvio LTA Määrärahat ,8 Siirtyvä määräraha ,6 Määrärahat yhteensä ,6 Tuotot ,6 Toiminnan kulut ,7 Investoinnit ,4 Rahoituksen käyttö ,9 Siirtyvä määräraha ,4 Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kuluista suurin osa oli henkilöstömenoja, jotka olivat 39,735 miljoonaa euroa eli 66,3 % kaikista kuluista. Muut suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 11,084 miljoonaa euroa (18,5 %) sekä vuokrat 6,65 miljoonaa euroa (11,1 %). Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2013 toimintamenoihin sisältyi uuden hätäkeskustietojärjestelmän tilausvaltuuden käytöstä menoja yhteensä 4,628 miljoonaa euroa. Kehyksessä oli tätä käyttötarkoitusta varten myönnettyä määrärahaa 9,69 miljoonaa euroa ja vuodelta 2012 siirtyi euroa valtuusrahaa. Vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirtyvästä erästä 5,12 miljoonaa euroa on TOTI -hankkeen tilausvaltuuden käytöstä siirtyvää määrärahaa.

20 Siirtyvän määrärahan suuruus johtuu myös siitä, että siinä on mukana vuoden 2013 neljännessä lisätalousarviossa myönnetyt 4,4 M Kouvolan ja Joensuun hätäkeskusten vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä maksettavaan kertakorvaukseen, koska kertakorvaus siirtyi maksettavaksi vuonna Loppuosa siirtyvästä erästä koostuu arvioitua pienemmistä ICT- ja henkilöstömenoista. Käytettävissä olevat määrärahat kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 9,374 miljoonaa euroa ja 15,8 %. Tämä kasvu johtuu emo tilausvaltuusrahoista ja tiloista luopumisten kertakorvauksista Tuotto- ja kululaskelma TOIMINNAN TUOTOT TOIMINNAN KULUT Maksullisen toiminnan tuotot , ,71 Vuokrat ja käyttökorvaukset 29324, Muut toiminnan tuotot , , , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , Henkilöstökulut 027,96 955,58 Vuokrat , ,83 Palvelujen ostot ,54 376,03 Muut kulut , ,55 Valmistus omaan käyttöön (-) ,96 0,00 Poistot , ,36 Sisäiset kulut , , , ,66 JAÄMAI , ,55 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 738,08 625,82 Rahoituskulut -232,83 505,25-887,94-262,12 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 190,00 0 Satunnaiset kulut 0,00 190, , ,24 JAÄMA II , ,91 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT JAÄMA , ,91 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisäverot , ,93 Suoritetut arvonlisäverot ,19 686,75 868, ,40 TILIKAUDEN TUOnO-/KULUJÄÄMÄ

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Ari Ekstrand laatupäällikkö Esityksen sisältö Auttamisen ketju Hätäkeskuslaitos uudistuu Hätäkeskuslaitos lukujen valossa

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013 Raportti id6172478 1 (15) HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI Raportti id6172478 2 (15) 1 VUODEN TULOSTAVOITTEET 1.1.1 Suoritteet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella - 2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot