Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus"

Transkriptio

1 Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010

2

3 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet vuodelle 2010 saavutettiin hyvin. Hätäpuheluun vastattiin kymmenessä sekunnissa 91 % ja 30 sekunnissa 96 % puheluista. Vuonna 2011 painotetaan tehtävien käsittelyn laatua käyttäen hyväksi yhdistettyä riskinarviomanuaalia. Toiminnallista tuottavuutta kehitetään muuttamalla rakenteita, vähentämällä hätäkeskusten määrää sekä kehittämällä tietojärjestelmää. Kehittämistyötä varten toimii kaksi hanketta, TOTI ja HAKMU, jotka ovat edenneet suunnitellusti. Hätäkeskuslaitoksen taloudellinen tilanne oli vuonna 2010 hyvä. Siirtyvä määräraha vuodelle 2011 oli edelleen suuri (noin 9,8 milj. ) johtuen keskushallinnon käyttämättä jääneistä varoista sekä säästyneistä palkkakustannuksista. Väestö on tyytyväinen hätänumerosta saamaansa palveluun. Hätänumeroon soittaneet arvioivat asteikolla 1-5 kaikilla kysytyillä osa-alueilta palvelun laaduksi 4,33. Viranomaistyytyväisyyskyselyä ei toteutettu vuonna 2010, vaan kysely päätettiin siirtää keväälle Vuonna 2009 viranomaisten tyytyväisyys oli 3,43. Hätäkeskuslaitoksen vastuulla olevien tietojärjestelmien käyttöaste oli 100 %. Hätäkeskusten toiminta kyettiin turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Vuonna 2010 viraston henkilötyövuosien oli 747 eli tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Tehdyn kyselyn mukaan työtyytyväisyys laski hieman vuonna Kysely toteutettiin pian tehdyn hätäkeskusten sijaintipäätöksen jälkeen, jolloin henkilöstö joutui kohtaamaan uudenlaisen tilanteen. Tuottavuusohjelman tavoitteet on saavutettu. Jatkossa keskeisenä haasteena on toiminnan turvaaminen. Rakenteiden muutoksen toimeenpanona Lapin hätäkeskus yhdistyy Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksen kanssa loppuvuonna Julkaisun osat Tiivistelmä Avainsanat Hätäkeskuslaitos, toimintakertomus Muut tiedot Kokonaissivumäärä 25 Jakaja Kieli suomi Luottamuksellisuus julkinen

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus 6 2. Vaikuttavuus 7 3. Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Asiakaspalautteet Muut tavoitteet ja hankkeet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä Työtyytyväisyyskysely VMBaro Sairauspoissaolot Tietotaidon todentaminen Tilinpäätösanalyysi (talousarvion toteutuminen) Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Liiteet Allekirjoitukset Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

6 TOIMINTAKERTOMUS (25) 1. Johdon katsaus Hätäkeskuslaitoksen taloudellinen tilanne oli vuonna 2010 vakaa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2011 oli edelleen suuri (noin 9,8 milj. ) johtuen viraston keskushallinnon toiminnasta säästyvistä varoista sekä käyttämättä jääneistä palkkarahoista. Toiminnan tuottavuuden seurantaan on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi työvuorosuunnittelua on kehitetty hyväksi havaittujen käytäntöjen valossa vastaamaan paremmin työmäärän vuorokautisia muutoksia sekä erityisten ajankohtien (mm. juhannus, vuodenvaihde jne.) tarpeita. Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet on saavutettu. Tähän on päästy kehittämällä hätäkeskuspäivystäjien työmenetelmiä. Vuonna 2011 tuloksia pyritään edelleen parantamaan ottamalla käyttöön yhdistetty sähköinen riskinarviomanuaali (Mora). Hätäkeskuslaitoksen toiminnallista tuottavuutta parannetaan rakenteita muuttamalla, vähentämällä hätäkeskusten määrää sekä kehittämällä tietojärjestelmää. Näitä muutoksia varten Hätäkeskuslaitoksella on kaksi muutoshanketta. Toiminnan ja tietotekniikan kehittämishankkeen (TOTI) II vaihe ( ) käynnistettiin vuoden 2010 alusta alkaen suunnitelman mukaisesti. Hanke jakaantuu kolmeen projektiin; Hankinta- ja käyttöönoton valmisteluihin eli HAKA -projektiin, Toiminnan kehittämiseen eli TOKE -projektiin sekä kenttäjärjestelmän määrittelyyn eli KEJO -projektiin. HAKA- ja TOKE- projektit kestävät koko hankeen toisen vaiheen, KEJOprojektin määräajaksi asetettiin Sisäasiainministeriö teki päätöksen hätäkeskusten sijaintipaikoista. Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke (HAKMU) perustettiin samana ajankohtana ja hanke aloitti toimintansa Hankkeen omistaja on Hätäkeskuslaitoksen johtaja, jonka alaisuudessa on hankejohtaja ja hankkeen muu organisaatio. HAKMU- hankkeen päätavoitteena on suunnitella Hätäkeskuslaitokselle uusi johtamis- ja hallintomalli niin, että vuoden 2015 loppuun mennessä Hätäkeskuslaitos on siirtynyt uuteen hallinto- ja johtamisrakenteeseen sekä Hätäkeskuslaitoksessa määriteltyyn operatiiviseen toimintamalliin. Laadunhallinta Hätäkeskuslaitoksen toiminnan laatu on säilynyt vuonna 2010 hyvällä tasolla. Tulostavoitteiden toteutumisessa on tapahtunut useilla alueilla myönteistä kehitystä ja tulostavoitteet on vastausaikojen osalta pääosin ylitetty. Meneillään olevilla laajoilla muutoshankkeilla ei siten ole ollut alentavaa vaikutusta viraston tulokseen. Kansalaiset ovat olleet tyytyväisiä hätänumerosta saamaansa palveluun: hätänumeroon soittaneet arvioivat asteikolla 1-5 kaikilla kysytyillä osa-alueilla palvelun laaduksi 4,33 (vuonna ,38). Viranomaisten tyytyväisyyskyselyä ei toteutettu vuonna 2010, vaan se päätettiin siirtää keväälle Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen yhteistyöryhmän aktiivisella toiminnalla on pyritty yhteistyössä kehittämään

7 TOIMINTAKERTOMUS (25) toimintaa vastaamaan entistä paremmin asiakasviranomaisten tarpeita siltä osin kuin se on Hätäkeskuslaitoksen ydintehtävien mukaista. Hätäpuheluiden vastausaika on kehittynyt edelleen myönteiseen suuntaan. Hätäpuheluun vastattiin kymmenessä sekunnissa 91 prosentissa puheluita (vuonna %). Hätäpuheluista 30 s. aikatavoitteessa vastattiin 96 %:ssa puheluista (vuonna 2009 tulos oli 95 %). Hätäkeskuslaitoksen vastuulla olevissa tietojärjestelmissä ei ollut vuonna 2010 käyttökatkoon johtaneita ongelmia (käyttöaste 100 %). Häiriötilanteiden aiheuttamat ongelmat hätäkeskusten toiminnalle kyettiin hoitamaan varajärjestelmin. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Hätäkeskuslaitoksen tuloksellisuutta on rasittanut henkilöstön sairauspoissaolojen suurehko määrä. Vuonna 2010 sairastavuus nousi hieman, joten vuoden 2009 myönteinen suunta (-18 %) ei jatkunut. Hätäkeskusten sairauspäivien lukumäärään vaikuttivat negatiivisesti muutamat pitkäkestoiset poissaolot. Erityisesti henkilömäärältään pienten hätäkeskusten kohdalla poissaoloilla on merkittävä vaikutus vuorovahvuuksiin. Henkilöstön työtyytyväisyyden keskiarvo on edellisvuoteen nähden laskenut: vuonna 2007 laitoksen vastausten keskiarvo oli 3,05, vuonna ,16, vuonna ,21 ja viime vuonna 3,14. Kysely ajoittui vuonna 2010 tilanteeseen, jolloin tieto hätäkeskusten sijaintipaikkakunnista oli juuri julkaistu. Tämä näkyi henkilöstön työtyytyväisyyteen laskuna erityisesti toimintansa lopettavissa keskuksissa. Pätevän henkilöstön rekrytointiongelma koskee tällä hetkellä eteläisen Suomen hätäkeskuksia. Tilanteen korjaamiseksi on hätäkeskuspäivystäjien koulutusta lisätty ja alueellistettu. Viraston tuottavuustavoitteet on pääosin saavutettu. Jatkossa haasteena ovat päivystyshenkilöstön riittävyys: rakenteelliset muutokset edellyttävät osalle henkilöstöä entistä pidempiä työmatkoja tai muuttoa uudelle paikkakunnalle. Tällöin henkilöstöä saattaa hakeutua Hätäkeskuslaitoksen ulkopuolisiin työtehtäviin. 2. Vaikuttavuus Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Keskeinen tavoite: Hätäkeskus vastaa avunpyyntöön nopeasti. Tunnusluku tavoite Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 87 % 91 % 90 % 91 % Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 95 % 96 % 95 % 96 %

8 TOIMINTAKERTOMUS (25) Vastausajan jakauma koko virastossa sekunnissa vastattujen osuus 75 % > 5 ja 10 sekunnissa vastattujen osuus 16 % > 10 ja 15 sekunnissa vastattujen osuus 2 % > 15 ja 30 sekunnissa vastattujen osuus 3 % > 30 ja 300 sekunnissa vastattujen osuus 3 % > 300 sekunnissa vastattujen osuus 0 % Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu 10 sek. vastatut 94 % 91 % 91 % 92 % 92 % 90 % 89 % 90 % 94 % 91 % 91 % 89 % 92 % 91 % 91 % alle 30 sek vastatut 98 % 96 % 97 % 96 % 97 % 96 % 95 % 96 % 97 % 97 % 97 % 94 % 96 % 97 % 96 % Hätäkeskuksen vastausnopeus hätäpuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (10 ja 30 s.) vastattujen hätäpuhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnissa. Tulossopimuksen 10 sekunnin ja alle 30 sekunnin vastausaikatavoitteet saavutettiin kahta lukuun ottamatta kaikissa hätäkeskuksissa. Keskeinen tavoite: Hätänumeron 112 tunnettavuus on hyvä Tunnusluku tavoite 2010 Väestöstä hätänumeron 112 tuntee (%) 95 % 96 % 96 % 96 % Hätäkeskuslaitos toi toimintavuoden aikana aktiivisesti esiin hätäkeskustoiminnan meneillään olevaa muutosta sekä hätänumeron 112 oikeaa ja asianmukaista käyttöä. Hätäkeskuslaitos lähetti vuoden aikana yhteensä 21 mediatiedotetta, joista artikkeleita julkaistiin yhteensä 189 kappaletta. Alkuvuodesta kokonaisjulkisuudesta noin 5 prosenttia perustui Hätäkeskuslaitoksen lähettämiin tiedotteisiin ja loppuvuodesta vastaava luku oli noin 15 prosenttia. Hätäkeskuslaitoksesta julkaistiin vuoden 2010 aikana yhteensä kpl lehdistön, radion ja television juttua, mikä tarkoittaa keskimäärin 191 mediaosumaa kuukaudessa. Mediajulkisuuden määrä nousi merkittävästi edellisvuoteen nähden johtuen hätäkeskustoimintaan liittyvistä uusista strategisista linjauksista ja aluejakopäätöksestä, joista uutisointiin runsaasti. Julkisuudesta vajaat 20 prosenttia oli Hätäkeskuslaitoksen kannalta kielteistä, noin 80 prosenttia neutraalia ja loput myönteistä. Julkisuuden sävy on pysynyt edellisvuoden kaltaisena, vaikka mediaosumien määrä nousi.

9 TOIMINTAKERTOMUS (25) Hätäkeskuksia kuormittavat edelleen hätänumeroon kuulumattomat puhelut. Hätäkeskuslaitos on tuonut hätänumeron oikeaa käyttöä esiin muun muassa Häläri -lehdessä, 112-päivänä paikallisissa kansalaistapahtumissa sekä eri viestinnän kanavilla. Median uutisointi hätäkeskuksiin kuulumattomista puheluista väheni hieman edellisvuoteen verrattuna. Hätäkeskuslaitos selvitti toimintavuoden aikana ensimmäistä kertaa näkyvyyttään myös sosiaalisessa mediassa. Kolmen kuukauden aikana ( ) Hätäkeskuslaitos esiintyi sosiaalisessa mediassa yhteensä kertaa. Noin puolet julkisuudesta oli keskustelupalstoilla, joissa oli erittäin kriittisiäkin kommentteja hätäkeskuspäivystäjien ammattitaidosta, sekä hätäkeskusuudistuksen aiheuttamasta epävarmuudessa kansalaisissa. Myös blogeissa oli paljon mainintoja Hätäkeskuslaitoksesta. Keskeinen tavoite: Hätäkeskus toimii luotettavasti Hätäkeskuslaitos vastaa omien tietojärjestelmiensä toimivuudesta ympäri vuorokauden Tunnusluku tavoite tavoite Käyttöaste (% ), käyttöaika/kokonaisaika) 100 % 100 % 100 % 100 % Hätäkeskusten yhteenlaskettu käyttöaste vuonna 2010 oli 100 %. Vuoden 2010 aikana ei siis tullut ilmi sellaisia turvallisuus- ja tietoturvapoikkeamia, jotka olisivat estäneet hätäkeskustoiminnan kokonaan. Hätäkeskukset joutuivat turvautumaan muutamia kertoja lyhyehköjä aikoja varajärjestelyihin häiriötilanteissa. Tällaisia olivat muun muassa sähkönsyötön ongelmat hätäkeskuksissa, valtakunnallisten tietoliikenneyhteyksissä ja viranomaisradioverkossa ilmenneet häiriöt. Operaattorit eivät tiedottaneet hätäkeskuksia kaikista katkoksista. Poikkeukselliset sääilmiöt aiheuttivat ajoittaista, pääosin lyhytaikaista puhelujen ruuhkautumista kesän ja syksyn aikana. Vuoden 2010 aikana annettiin useita uusia turvallisuusohjeita ja päivitettiin vanhoja. Näistä voidaan mainita muun muassa voimaan tullut Hätäkeskuslaitoksen turvallisuuspolitiikka (Turvallisuustoiminta Hätäkeskuslaitoksessa; HÄKE TUO/1/2010), voimaan tullut ohje turvallisuusselvitysmenettelystä Hätäkeskuslaitoksessa HÄKE TUO/10/2010) ja voimaan tullut päivitetty vierailuohje (HÄKE TUO/11/2010). Sisäasianhallinnon tietoturvakoulutuksen suoritusprosentti on pysynyt kuluneen vuoden aikana erittäin korkealla tasolla, ollen keskimäärin 99,5 %.

10 TOIMINTAKERTOMUS (25) 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1. Toiminnan tuottavuus Keskeinen tavoite: Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan sekä käytössä oleva työvuoromalli tukee kohdentamista. Tunnusluku ennuste 2010 Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Hätäilmoitukset / päivystäjä Hätäilmoitukset / päivystäjä Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä lasketaan suoritteissa mainitusta ilmoitusten kokonaismäärästä jaettuna toteutuneilla hätäkeskuspäivystäjien henkilötyövuosilla. Ilmoitusten kokonaismäärän laskentaperusteet muuttuivat vuonna Aikaisemmin laskennasta puuttuneet, samasta tapahtumasta tulleet päällekkäisilmoitukset ovat nyt laskuissa mukana. Tämä laskentatavan muutos on aiheuttanut noin 9 % lisäyksen vastaanotettujen ilmoitusten kokonaismäärään. Suurimman (Helsinki) ja pienimmän (Etelä-Savo) hätäkeskuksen päivystäjää kohti käsiteltyjen ilmoitusten määrän ero on edelleen kasvanut. Osittain tämä johtuu ilmoitusmäärän laskentatavan muutoksesta, jolloin päällekkäisilmoitusten määrä tuo Helsingille suhteellisesti enemmän ilmoituksia. Toisaalta Helsingin hätäkeskukselta jäi edelleen vuonna 2010 päivystäjien henkilötyövuosia käyttämättä rekrytointiongelmien vuoksi, jolloin pienempi määrä päivystäjiä vastaanotti Helsingissä suuremman määrän ilmoituksia Toiminnan taloudellisuus Keskeinen tavoite: Hätäkeskusjärjestelmä on taloudellinen. Tunnusluku 2008 Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa/asukas ,8 11,0 10, ennuste Kustannukset, euroa/hätäilmoitus 14,9 14,0 14,5 TOTI-erillishankkeen kustannukset aktivoitu taseeseen muut pitkävaikutteiset menot -ryhmään, josta kirjautuvat tunnuslukuun poistolaskennan kautta valmistumisen jälkeen.

11 TOIMINTAKERTOMUS (25) Tunnusluku Itä- ja Hämeen- Keski- Kaakkois- Etelä-Savo Helsinki linna Uusimaa Suomi Keski-Suomi Lappi euroa/asukas** 13,1 6,3 7,3 7,1 8,4 8,5 11,0 euroa/hätäilmoitus** 15,1 8,7 9,0 12,3 11,4 10,4 11,8 Pohjois- Länsi- Pohjois- Pohjanmaa ja Varsinais- Uusimaa Pirkanmaa Karjala Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Savo Satakunta Suomi euroa/asukas** 7,0 6,7 11,5 7,2 7,4 9,5 9,1 7,1 euroa/hätäilmoitus** 10,4 9,4 12,4 11,0 9,3 10,8 12,7 9,8 ** Yhteiset kulut eivät ole mukana Keskuskohtaisessa tunnusluvussa näkyy selvästi hätäkeskuksen koon vaikutus taloudellisuuteen. Henkilöresurssien perusteella pieneksi luokiteltu keskus saa huonomman tunnusluvun, sillä muiden kuin henkilöstökustannusten määrä ei ole suoraan riippuvainen hätäkeskuksen koosta. Lisäksi kolmivuorotyön minimivuorovahvuus ja riittävien päivystäjäresurssien varmistaminen myös kiireaikana aiheuttavat alueen asukasmäärään ja hätäilmoitusmäärään suhteutettuna suuremman henkilötyövuosiresursoinnin kuin suuressa keskuksessa. Tunnusluvun suuruuteen vaikuttaa myös hätäkeskusalueen joko turismin tai työpaikkaliikenteen vuoksi muuttuva väkimäärä. Vuoden- ja vuorokauden aikojen välillä vaihtelut voivat olla hyvinkin suuret, mutta tunnusluku huomioi vain virallisen asukasmäärän. Laitoksen yhteisiä kuluja, kuten esimerkiksi keskus- ja tietohallinnon kuluja, ei ole allokoitu keskuksille Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen palvelutoiminnan prosessin vaatimien kustannusten kohdentamisen tarkentamista varten perustettu työryhmä kartoitti työnkulut ja tarvittavat resurssit. Työajan kohdentamisen dokumentointi ja tarkennettu kustannusvastaavuus laskenta otettiin käyttöön keväällä Hinnanmuutos tuli voimaan heinäkuussa Maksullisen palvelutoiminnan tuotot olivat 4,4 milj. euroa, julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa on 122 % ja liiketaloudellisten suoritteiden 123 %. Keskeinen tavoite: Maksullinen palvelutoiminta on kustannustehokasta.

12 TOIMINTAKERTOMUS (25) Tunnusluku ennuste Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 131 % 138 % 122 % 134 % 120 % 123 % 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Keskeinen tavoite: Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti. Tunnusluku ennuste 2010 Ilmoitusten määrä, kpl *) - hätäpuhelujen määrä, kpl kentälle välitetyt tehtävät kpl Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,73 0,79 0,79 0,79 *) Ilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaitteista tuleviin ilmoituksiin ja muihin ilmoituksiin. Ilmoitusmäärien tilastoinnissa on tehty muutos vuoden 2009 alusta. Aikaisemmin luvuista puuttuneet samasta tapahtumasta tulevat päällekkäisilmoitukset ovat nyt laskuissa mukana. Tämä laskentatavan muutos aiheutti ilmoitusmäärissä noin 9 prosentin kasvun. Aito ilmoitusmäärien kasvu on alle prosentin tasoa. Useamman kuin joka neljännen hätänumeroon soitetun puhelun ei sisältönsä puolesta olisi pitänyt tulla hätäkeskukseen. Vuonna 2010 yhteensä noin puhelua voitiin luokitella hätäkeskukseen kuulumattomiksi. Tämä jakautuu kahteen osaan: tahattomasti soitettuihin virhepuheluihin ( ), sekä tahallisiin ilkivaltaisesti soitettuihin ( ) puheluihin. Kokonaismäärä on laskenut hieman vuodesta 2009, jolloin hätäkeskukseen kuulumattomia puheluita oli noin Tahattomasti soitettujen virhepuheluiden määrä on laskenut (2009: ), mutta sen sijaan tahallisten ilkivaltaisten puheluiden määrä on noussut vuoden 2009 tasosta ( ). Ilmoitinlaitteiden testauksessa suoritteet olivat vuonna 2010 noin , josta rikosilmoittimien osuus on ja paloilmoittimien Ilmoitinlaitetestausten määrä laski hieman (-1,4 %) vuoden 2009 tasosta ( ). Kokonaismäärään vaikuttavat mm. ilmoittimien testauksen säännöllisyys, uusien ilmoitinlaitteiden käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset testauskerrat, pyrkimys aiheettomien hälytysten vähentämiseen, sekä operaattoreiden vaihdokset.

13 TOIMINTAKERTOMUS (25) 4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Keskeinen tavoite: Hätäkeskus hälyttää tarvittavaa apua viivytyksettä. Tunnusluku tavoite 2010 Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon on tehtävän edellyttämässä ajassa, % 55 % 58 % 70 % 59 % Tunnusluku muodostuu erikseen seurattavien tehtävien tehtäväksiantoajasta. Näitä ovat: Tieliikenneonnettomuus, keskisuuri; Rakennuspalo, keskisuuri; Liikennevälinepalo, pieni ja Eloton. Näissä tehtävälajeissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon tulee olla enintään 90 sekuntia 70 prosentissa tehtävistä. Tulossopimuksessa seurattava tunnusluku mittaa aikaa joka käytetään hätäkeskuksessa puhelun käsittelyyn. Mitattava aika alkaa kun puheluun vastataan ja päättyy kun tehtävästä annettava hälytysviesti lähtee ensimmäiselle yksikölle. Tunnusluvussa on huomioitava, ettei asetettua tavoiteaikaa tehtäväksiannolle tule sekoittaa hätäpuhelun kestoon. Hätäkeskuspäivystäjä voi jatkaa puhelua myös tehtävänannon jälkeen niin kauan, että kaikki tarvittavat tiedot on saatu avun perille toimittamiseksi. Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Tavoiteajassa käsitellyt tehtävät 64 % 71 % 60 % 61 % 43 % 60 % 49 % 44 % 62 % 67 % 65 % 51 % 67 % 65 % 57 %

14 TOIMINTAKERTOMUS (25) Tulos tämän tavoitteen osalta on parantunut tasaisesti, mutta hitaasti. Tehtävälajeittain keskuskohtainen vaihtelu on pienintä elottomuuden kohdalla (53 86 %). Suurinta keskuskohtainen vaihtelu on tieliikenneonnettomuudessa (11 58 %). Tässä tehtävälajissa haaste hälyttämisen nopeuttamisessa liittyy paikantamiseen. Tieliikenteessä tapahtuviin onnettomuuksiin liittyy usein ilmoittajan kyvyttömyys paikantaa itseään. Tämä on pääasiallisin syy tehtävänkäsittelyaikojen pituuteen tieliikenneonnettomuuksissa. Keskeinen tavoite: Hätäkeskuksen palveluiden tunnettavuus on suuri. Tunnusluku Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (painotettu keskiarvo. %) tavoite 88 % 88 % 90 % 90 % Hätäkeskuslaitos on korostanut hätänumeron 112 oikeaa ja asianmukaista käyttöä. Pääkanavana on toiminut 112.fi -sivusto. Hätäkeskuspalveluiden tunnettavuutta selvitettiin huhtikuussa 2010 tehdyssä kymmenkohtaisessa kyselyssä. Siinä seitsemään kohtaan kymmenestä vähintään 90 % vastaajista tiesi oikean vastauksen. Kyselyä on kehitetty viime vuosina, mutta sen tuottamassa tiedossa on edelleen jonkin verran epäselvyyttä. Erityisesti tarkennettavaa on siinä, vastataanko kyselyssä henkilökohtaiseen haluun vai osaamiseen soittaa hätänumeroon eri tilanteissa. Joissakin esimerkkitapauksissa vastaaja saattaa kokea avun soittamisen sekaantumisena toisten ihmisten asioihin ja jättää sen vuoksi soittamatta, vaikka tilanne sitä edellyttäisikin. Keskeinen tavoite: Väestön asiakastyytyväisyys on suuri. Tunnusluku Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin, (asteikolla 1 5) tavoite 4,28 4,38 4,40 4,33 Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Väestön tyytyväisyys 4,38 4,31 4,30 4,24 4,32 4,40 4,47 4,20 4,26 4,35 4,36 4,41 4,35 4,32 4,10 Väestön asiakastyytyväisyyttä arvioitiin Taloustutkimus Oy:n huhti-toukokuussa tehdyllä kansalaiskyselyllä. Hätänumeroon soittaneita pyydettiin arvioimaan saamaansa palvelua neljällä osa-alueella. Arvioitavana olivat puhelimeen vastaamisen nopeus, hätäkeskuspäivystäjän palveluasenne, hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemus sekä puhelimessa annettujen ohjeiden selkeys. Hätäkeskukseen huhtikuussa 2010 soittaneet ovat erittäin tyytyväisiä kaikkiin kysyttyihin palvelun osa-alueisiin. Hätäpuheluun vastaamisen nopeudessa arvosana on sama kuin vuonna Muissa kolmessa arvioidussa tekijässä arvosanat ovat laskeneet hieman Asiakaspalautteet Hätäkeskuslaitokselle tuli tarkasteluvuonna 673 kappaletta (2009: 562) erilaista asiakaspalautetta. Palautteita toiminnasta ovat hallintokantelut, selvityspyynnöt, valitukset, asiakkaiden suorat yhteydenotot sekä medi-

15 TOIMINTAKERTOMUS (25) assa esillä olevat tapahtumat. Kasvua selittänee ainakin osaksi hätäkeskustoiminnan saama huomio julkisuudessa. Useimmissa tapauksissa palautteet ja selvityspyynnöt ovat sellaisia, joissa epäillään hätäkeskuksen toiminnassa olleen puutteita tai että asiakas ei ole saanut haluamaansa palvelua. Palautteet voivat koskea Hätäkeskuslaitoksen toimintaa yleisesti tai ne voivat liittyä yksittäiseen hätäilmoitukseen. Hätäkeskuslaitos käsittelee kaikki asiakaspalautteet ja tekee selvityksen toiminnastaan selvityspyynnön esittäneelle taholle. Asiakaspalautteet rekisteröidään hätäkeskusyksikössä ja niistä saatua informaatiota hyödynnetään muun muassa henkilöstön koulutuksessa ja muussa toiminnan kehittämisessä. Asiakaspalautetta tulee myös suoraan alueellisiin hätäkeskuksiin. Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitos tehostaa toimintaa yhteistyöviranomaisten kanssa. Yhteistyöviranomaisten asiakastyytyväisyys on suuri. Tunnusluku Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys yhteistoimintaan hätäkeskusten kanssa ja niiden tuottamiin palveluihin (asteikolla 1 5), vähintään tavoite 3,23 3,43 3,65 - Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Viranomaisten tyytyväisyys 3,63 3,03 3,48 3,5 3,42 3,57 3,38 3,13 3,31 3,87 3,7 3,64 3,78 3,55 3,31 Viranomaistyytyväisyyskyselyä ei toteutettu vuonna 2010, vaan kysely päätettiin siirtää kevääseen Hätäkeskusten paikallisten yhteistyötä edistävien toimenpiteiden lisäksi hätäkeskuslaitos on pyrkinyt pitämään yhteistyöviranomaisia ajan tasalla valtakunnallisen yhteistyöryhmän välityksellä. Yhteistyöryhmä kokoontui 8 kertaa vuonna Jokaisesta kokouksesta pidetty muistio on jaettu yhteistyöryhmän jäsenille eteenpäin jaettavaksi omille toimialoilleen Muut tavoitteet ja hankkeet Sisäasiainministeriön antaman päätöksen hätäkeskustoiminnan kehittämisen strategisista linjauksista mukaisesti hätäkeskustoimintaan liittyvät toimintamallit yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Uusi toimintatapa ja sitä tukeva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2010 Hätäkeskuslaitos laati asetettujen tavoitteiden mukaisesti vahvistetun toimintasuunnitelman strategian pohjalta ja hankkeisti sen rahoituksen ja muun resursoinnin varmistuttua. Hankkeiden toiminta ja tulokset on kuvattu jäljempänä. Muut toiminnalliset tavoitteet 1. Helsingin hätäkeskuksen toiminta siirretään mennessä Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen kanssa samoihin toimitiloihin.

16 TOIMINTAKERTOMUS (25) Siirto Keravalle toteutettiin onnistuneesti Eri toimialojen riskinarviomanuaalit yhdistävä sähköinen työkalu otetaan käyttöön koko viraston operatiivisessa toiminnassa alkuvuoden 2010 aikana. MORA:n käyttöönotto on siirtynyt vuodelle Otetaan käyttöön menettelytavat hätäkeskuksiin kuulumattomien puhelujen nopeasta käsittelystä. Ohje hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden käsittelystä on otettu käyttöön. Ohje on koulutettu kaikille hätäkeskuksille. 4. Toimintatavat vakiinnutetaan työjärjestyksen mukaiseksi. Hätäkeskuslaitoksen työjärjestyksen mukaisia toimintatapoja on toteutettu johdonmukaisesti. 5. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskenta saadaan Valtiokonttorin määräysten mukaiseksi. Työprosessit on kuvattu. Kustannusvastaavuuslaskenta on uudistettu ja VTV on tarkastuksessa todennut sen määräysten mukaiseksi. Ilmoitinlaitteisiin liittyviä työprosesseja on kehitetty ja niihin käytettyä työaikaa on seurattu kahtena ajanjaksona (toukokuu ja syyskuu). 6. Hätäkeskuslaitos ja yhteistyöviranomaiset jatkavat eri tahojen kanssa Hätäkeskuslaitoksen roolin selvittämistä automaattisten hälytyslaitteiden osalta (Hätäkeskuslaitoksen julkisoikeudelliset suoritteet) SM on ilmoittanut nimeävänsä työryhmän. 7. Laaditaan tarkentava hankintaohje, jossa ohjeistetaan täsmällisesti muun ohessa vähäisten hankintojen tekeminen (Tilintarkastajan väliraportti Hätäkeskuslaitoksen hankintatoimen sisäisen valvonnan tarkastuksesta ) Hätäkeskuslaitoksessa on ohjeistettu keskeisten hankintojen toteuttamismenettelyt vuotta 2011 koskien. Ohjeessa kuvataan lisäksi voimassa olevat puitesopimukset ja niiden käyttö. 8. Hätäkeskuslaitos laatii strategian toteuttamissuunnitelman. Hätäkeskuslaitoksessa on laadittu strategia asiakirja, jossa kuvataan Hätäkeskuslaitoksen strategiset päämäärät sekä keskeiset toimenpiteet strategian toteuttamiseksi. Strategia dokumentin liitteessä listataan konkreettiset toimenpiteet, joilla kutakin strategisen päämäärän toteutumista edistetään. 9. Otetaan käyttöön tilaustenhallintajärjestelmä TILHA Järjestelmän käyttöönotto on siirretty Kieku -järjestelmän käyttöönoton yhteyteen. 10. Osallistutaan KIEKU -hankkeeseen. Hätäkeskuslaitos on perustanut oman KIEKU -projektin, jonka vetäjänä on kokopäiväinen erityisasiantuntija. Resurssien osoittauduttua riittämättömiksi projektin vuoksi ollaan virastoon rekrytoimassa lisäresursseja, jotka toteutuvat vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. HÄTÄKESKUSLAITOKSEN STRATEGINEN MUUTOSHANKE (HAKMU)

17 TOIMINTAKERTOMUS (25) Sisäasiainministeriö teki päätöksen hätäkeskusten sijaintipaikoista. Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke HAKMU perustettiin samana ajankohtana ja hanke aloitti toimintansa Hankkeen omistaja on Hätäkeskuslaitoksen johtaja, jonka alaisuudessa on hankejohtaja ja hankkeen muu organisaatio. Hanke on jakautunut kolmeen alaprojektiin, joita johtavat projektipäälliköt. Projektit ovat johtamis- ja hallintomalliprojekti, alueiden toimintojen järjestäminen -projekti ja tekniset palvelut projekti. Hankkeella on ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on Hätäkeskuslaitoksen johtaja. Ohjausryhmässä on Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnon edustus ja henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hankkeen kokonaisvahvuus oli 5,3 henkilötyövuotta vuonna 2010 ( henkilöstön lukumäärä oli 12,5). Henkilöstön osalta ei ole ollut vaihtuvuutta vuonna KIEKU -projektin erityisasiantuntija on vuonna 2010 työskennellyt organisatorisesti osana HAKMU - hanketta. Kieku -hankkeella on ollut oma ohjausryhmänsä. KIEKU -projekti on toteutunut henkilöstöhallinnon osalta suunnitellusti, mutta taloushallinnon osalta virasto on jäänyt tavoitteistaan. Vuoden 2011 alusta projekti on siirtynyt osaksi keskushallintoa. HAKMU -hankkeelle on vahvistettu hankesuunnitelma, joka käsittää hankekuvauksen ja kolmen projektin projektisuunnitelmat sekä viestintäsuunnitelman. Hankkeen päätavoitteena on suunnitella Hätäkeskuslaitokselle uusi johtamis- ja hallintomalli niin, että vuoden 2015 loppuun mennessä Hätäkeskuslaitos on siirtynyt uuteen hallinto- ja johtamisrakenteeseen sekä Hätäkeskuslaitoksessa määriteltyyn operatiiviseen toimintamalliin. Hätäkeskuslaitoksen toimintoja yhdistetään ja yhdenmukaistetaan sekä yksiköiden (hätäkeskusten) määrä vähenee. Hätäkeskuslaitos on virasto, joka toimii yhden johdon alla valtakunnallisen verkottuneen toimintamallin mukaisesti. Hätäkeskuslaitos toimii laadukkaasti ja toiminta sopeutuu valtiontalouden kehyksiin. Toiminta on valtakunnallisesti varmistettua. Hätäkeskuslaitoksen strateginen kehittämishanke uudistaa Hätäkeskuslaitoksen yhtenäiseksi virastoksi, jonka yksikköinä hätäkeskukset muodostavat resursseiltaan, organisaatioltaan sekä johtamisjärjestelmältään yhdenmukaisen toimintayksikön. Lähtökohtana voidaan pitää, että yksiköt huolehtivat ensisijaisella vastuualueellaan toiminnasta normaalioloissa, jolloin niillä tulee olla myös riittävä kyky sietää pieniä ruuhkahuippuja ja henkilöstön poissaoloja ilman hätäilmoitusten ohjautumista muihin hätäkeskuksiin. Hankkeen kolme osaprojektia ovat vuonna 2010 edenneet suunnitelmien mukaisesti. Keskeisiin tuloksiin kuuluu, että Hätäkeskuslaitoksen organisaation toiminnallinen päärakenne vahvistettiin ja henkilöstöpoliittiset linjaukset rakennemuutoksessa Toimitilojen muutosten suunnittelu käynnistettiin ja arkkitehtisuunnittelu tehtiin pääosin vuoden 2010 aikana. Hätäkeskuslaitos vahvisti toimitilojen muutostöiden laajuuden. Hätäliikenteen muutoksiin liittyvät valmistelut käynnistettiin kuten myös operatiivisen eli salitoiminnan sekä yhteistyöviranomaisten toiminnan havainnointi hätäkeskusrajapinnassa. Viranomaisradioverkkoon liittyvät toimet käynnistettiin. TOIMINNAN JA TIETOTEKNIIKAN KEHITTÄMISHANKE (TOTI) Toiminnan ja tietotekniikan kehittämishankkeen II vaihe ( ) käynnistettiin vuoden 2010 alusta alkaen suunnitelman mukaisesti. Hanke jakaantuu kolmeen projektiin; Hankinta- ja käyttöönoton val-

18 TOIMINTAKERTOMUS (25) mistelut eli HAKA -projekti, Toiminnan kehittäminen eli TOKE -projekti, kenttäjärjestelmän määrittely eli KE- JO -projekti. HAKA:n ja TOKE:n kesto on koko hankeen toisen vaiheen ajan, KEJO:n osalta projektin määräajaksi asetettiin HAKA -projektissa toteutettava uuden tietojärjestelmän hankintaprosessi on edennyt aikataulussaan. Tietojärjestelmän kilpailutus käynnistettiin vuodenalussa teknisellä vuoropuhelulla toimittajaehdokkaiden kanssa. Tietojärjestelmän määrittelyvaiheessa ( ) syntyneen dokumentaation perusteella todettiin tulevan tietojärjestelmähankinnan olevan monimutkainen. Lisäksi kokonaistoteutuksen ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Siten hankinnan luonteen vuoksi etukäteinen kokonaishinnoittelu ei ole mahdollinen eikä tarjouspyyntöä voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Hankinta edellyttää, että hankinnan teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, hinnoittelumallista ja sopimusehdoista tulee voida neuvotella hankintamenettelyn aikana, jotta voidaan löytää kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Edellä mainittujen perusteiden pohjalta Hätäkeskuslaitos päätti toteuttaa kilpailutuksen hankintalain mukaisena neuvottelumenettelynä (Hätäkeskuslaitoksen päätös HAK/2010/92). Kilpailutuksen edellyttämän asiantuntijapalvelun Hätäkeskuslaitos ostaa Hansel Oy:ltä. Tietojärjestelmähankinnan rahoituksen varmistuttua (SM:n päätös SMDno /2010/972) käynnistettiin HILMA- ja TED -järjestelmissä julkaistulla hankintailmoituksella virallinen hankintalain mukainen hankintamenettely. Hankintailmoitukseen vastanneiden toimittajakandidaattien osallistumishakemukset arvioitiin hankintailmoituksessa ilmoitettujen kriteerien perusteella. Suoritetun arvioinnin perusteella tehtiin valinta neuvotteluun kutsuttavista ehdokkaista. Neuvottelukutsu ja alustava tarjouspyyntö palvelukuvauksineen ja sopimusmalleineen lähetettiin valituille ehdokkaille kesäkuussa. Ensimmäinen neuvottelukierros käytiin viikoilla Tarkennettu tarjouspyyntö ja toisen kierroksen neuvottelukutsu toimitettiin joulukuussa. Toinen neuvottelukierros käydään helmikuussa HAKA:ssa on lisäksi jatkettu yhteistyötä muiden eri hankkeiden kanssa erilaisten yhteistyökokousten ja seminaarien sekä vaatimusten yhteensovittamiseen liittyvien työpajojen merkeissä. Toiminnan kehittämisen projektissa (TOKE) jatkettiin työskentelyä projektisuunnitelman mukaan. Projekti on asetettu ajalle ja se jakautuu seitsemään (7) osaprojektiin, joiden kehityskohteina olivat uuden tietojärjestelmän koulutus ja ammattikuvat, riskinarvio- ja tehtävänkäsittely, operatiivinen ohjeistus sekä kunkin toimialan (pelastustoimi, poliisi, terveystoimi ja sosiaalitoimi) esiin nostamat aiheet. Näiden lisäksi Rajavartiolaitoksen kanssa tehtiin kiinteää yhteistyötä toimintamallien määrittelyn osalta. Projektin tuloksia on tehty sekä välivaiheen käyttöön että tulevaa toimintamallia ja uutta tietojärjestelmää varten. TOKE -projektin ensimmäisessä vaiheessa tuottamien raporttien pohjalta Hätäkeskuslaitos päätti vahvistaa Hätäkeskusten operatiivisen toimintamallin kuvauksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. TOKE - projektissa on tuotettu mm.: - esitys kiireellisyysluokkien ja varausasteiden käytöstä - riskinarviomateriaalin muuntamista nykyohjeistosta tulevaisuuden toimintamalleja palvelevaksi, riskinarviotyökalun runko ja kysymyspolut (uuden tietojärjestelmän suunnittelua tukemaan) - luonnos poliisin tehtävänkäsittelyohjeistuksesta - luonnos terveystoimen tehtävänkäsittelyohjeistuksesta - luonnos sosiaalitoimen tehtävänkäsittelyohjeistuksesta - päivystyssalin henkilöstön ammattikuvat ja osaamisvaatimukset - uuden tietojärjestelmän käyttäjäprofilointi, koulutussuunnitelman runko ja koulutusaiheiden kartoitus - operatiivinen salityöskentelyohje päivystäjille

19 TOIMINTAKERTOMUS (25) - pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä (MOVI) -väliraportti Yhteistyö HAKMU-, VIPU-, VITJA-, YPOR- ym. tahojen kanssa on ollut kiinteää. Lisäksi on tehty toimialakohtaisia valmisteluja mm. johtokeskusten, työturvallisuus- ja varotietoasioiden, yksikkötunnusten sekä kiireellisyysluokkien ja varausasteiden osalta sekä yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa. Toimialaosaprojektien osalta jatkettiin osallistumista KEJO:n määrittelytyöhön ja erilaisiin toimialan sisäisiin kehityshankkeisiin kuten pelastustoimen operatiivisen verkon kehitykseen (PeIP). Kenttäjärjestelmien määrittelyprojekti (KEJO) oli Hätäkeskuslaitoksen Toiminnan- ja tietotekniikan kehittämishankkeen (TOTI) osaprojekti, joka toteutettiin aikavälillä Projektissa määriteltiin poliisin-, pelastus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä Rajavartiolaitoksen (112-toimintaan osallistuvat viranomaiset) yhteisen operatiivisen kenttäjärjestelmän toiminnalliset tarpeet, kuvattiin kokonais- ja viitearkkitehtuurit kenttäjärjestelmän sijoittumisesta viranomaisten järjestelmäkokonaisuuteen sekä toteutettiin syntyneen määrittelyaineiston tietoturvakatselmointi. Määrittelytyössä pyrittiin huomioimaan mahdollisimman kattavasti viranomaisten tulevaisuuden tarpeet. Tavoitetilassa viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä tulee liittymään saumattomasti TOTI -hankkeessa hankittavaan viranomaisten yhteiskäyttöiseen tietojärjestelmään (hätäkeskustietojärjestelmä) sekä viranomaisten muihin toiminnanohjausjärjestelmiin. Projektin osapuolia olivat: Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus, Sisäasiainministeriön pelastusosasto, alueelliset pelastuslaitokset, Sosiaali- ja terveysministeriö, Rajavartiolaitos, Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK, Tieto Finland Oy kenttäjärjestelmän määrittelyprojektin konsulttina sekä muut viranomaiset ja sidosryhmät. Projektia varten perustettiin erillinen tekninen ohjausryhmä, jonka ensisijaisena tehtävä oli seurata projektin etenemistä ja esittää projektin tuloksia hyväksyttäväksi TOTI -hankkeen johdolle. Ohjausryhmässä olivat kutsuttuina tahoina projektiin osallistuvat viranomaiset, projektin konsultoinnista vastannut Tieto Finland Oy, Suomen Erillisverkot Oy sekä HALTIK. KEJO -projekti toteutui projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kevään 2010 aikana tuotettiin vaatimusmäärittelydokumentaatio määrittelytyön jatkotyöskentelyn perustaksi. Lisäksi kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtia käsittelevä muistioluonnos laadittiin ennen juhannusta ja toimitettiin kommentoitavaksi arkkitehtuurin näkökulmasta keskeisille toimijoille. Kokonaisarkkitehtuurin osalta projekti teki yhteistyötä mm. Sisäasiainministeriön yhteisiä palveluita määrittelevän Digia Oyj:n kanssa ja Hallinnon turvallisuusverkkohankeen (TUVE) kanssa. Varsinainen määrittelytyö saatiin päätökseen lokakuun 2010 lopussa ja konsulttina toiminut Tieto Finland Oy luovutti toimitussopimuksessa sovitun projektissa syntyneen tulosdokumentaation Hätäkeskuslaitokselle hyväksyttäväksi. Projektin tekninen ohjausryhmä esitti yksimielisesti TOTI -hankkeen omistajalle tulosdokumentaation hyväksymistä. TOTI -hankkeen omistaja hyväksyi tulosdokumentaation ja hyväksytyn tulosdokumentaation pohjalta KEJO -projekti teki yhteistyössä Sisäasiainministeriön pelastusosaston kanssa ylijohtajakokoukselle esityksen viranomaisten yhteiseksi kenttäjärjestelmähankkeeksi. KEJO -projekti päätettiin Hätäkeskuslaitoksen tekemällä päätöksellä, jossa todettiin, että vastuu viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän hankinnan valmistelusta, hankinnasta ja siihen liittyvästä selvitystyöstä on jatkossa kenttäjärjestelmää käyttävillä viranomaisilla.

20 TOIMINTAKERTOMUS (25) 5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitoksen työtyytyväisyys paranee. Tunnuslukutaulukko liitteenä Henkilöstön määrä Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuosikiintiö vuonna 2010 oli 775 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosikiintiö käytettiin 96 prosenttisesti n ollessa 747 henkilötyövuotta. Käyttöaste on parantunut edellisiin vuosiin verrattuna. Tähän on osaltaan johtanut se, että vuoden 2010 aikana käynnistettiin HAKMU -hanke, johon on rekrytoitu runsaasti uutta henkilöstöä. Helsingin hätäkeskus muutti Keravalle lokakuussa Helsingin hätäkeskus on edelleen kärsinyt rekrytointivaikeuksista ja henkilötyövuosien käyttöaste olikin vain noin 83 prosenttia. Keravalle muuttamisen mahdollista vaikutusta rekrytointiin tulevaisuudessa ei ole vielä riittävää kokemusta. Hätäkeskuslaitoksessa seurataan kuukausittain henkilöstölukumäärän ja vaihtuvuuden tilannetta. Kuukausittainen tilasto käsitellään säännöllisesti yhteistoimikunnan kokouksissa. Keväällä 2010 tehdyt aluejako- ja sijaintipaikkakuntapäätökset eivät ole aiheuttaneet muutosta henkilöstötilanteessa. Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnon henkilöstömäärä on lievästi kasvanut hankkeiden käynnistämisen vuoksi. Henkilöstön vaihtuvuus on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Kokonaisuutena henkilöstötilanne on kohtuullisen hyvä, eikä olennaisia muutoksia ole tapahtunut Työtyytyväisyyskysely VMBaro Henkilöstön työtyytyväisyyden keskiarvo oli 3,14. Tulos oli heikompi kuin vuonna 2009 (3,21) ja 2008 (3,16), mutta parempi kuin vuonna 2007 (3,05). Työtyytyväisyyden positiivisen kehityksen taittuminen johtui todennäköisesti hätäkeskusuudistukseen liittyvien päätösten julkistamisesta juuri ennen henkilötyytyväisyyskyselyn toteuttamista Johtaminen 3,08 3,14 3,26 3,34 3,36 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,29 3,35 3,42 3,49 3,39 Palkkaus 2,53 2,65 2,86 2,97 2,92 Kehittymisen tuki 2,80 2,77 2,97 3,11 2,85 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,60 3,54 3,63 3,67 3,65 Työolot 3,04 3,11 3,03 2,95 2,82 Tiedon kulku 2,96 2,99 2,89 3,13 3,11 Työnantajakuva 2,85 2,76 2,86 2,96 2,82 Yhteensä 3,02 3,05 3,16 3,21 3,14

21 TOIMINTAKERTOMUS (25) Halukkuus henkilökiertoon 1,66 1,67 1,69 1,75 1,75 Aikomus vaihtaa työpaikkaa 1,66 1,68 1,74 1,78 1,62 Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu yksikkö VMBaro 2,99 3,21 3,61 3,38 3,02 2,95 2,64 3,03 3,00 3,03 3,43 3,13 3,43 3,45 3,18 3, Sairauspoissaolot Hätäkeskuslaitoksessa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hieman vuodesta Vuonna 2010 koko henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli 15,8 työpäivää henkilötyövuotta kohden, kun luku vuonna 2009 oli yhteensä 13,6. Jaksotyötä tekevien sairastavuus on huomattavasti suurempaa kuin päivätyötä tekevän henkilöstön. Hätäkeskuslaitos uusi työterveyshuollon palvelusopimuksen kesällä Uuden sopimuksen mukaan työterveyspalvelut hankitaan yhdeltä palveluntarjoajalta, jolla pyritään tehostamaan työterveyshuollon roolia ja sairauspoissaolojen seurantaa. Tämän yhteistyön tuloksista saadaan kokemuksia kuitenkin vasta vuosien 2011 ja 2012 aikana Tietotaidon todentaminen Hätäkeskuspäivystäjien tietotaidon todentaminen toteutetaan vuonna 2004 kehitetyn menetelmän mukaisesti. Tavoitetta ei saavutettu (80 %), vaan toteutuma on 68 %. Taidollinen osio toteutetaan verkkoympäristössä, joten sen vaatimat resurssit ovat pienentyneet. Taidolliseen osioon tarvittavan ajan resursointi on ollut haasteellista. 6. Tilinpäätösanalyysi (talousarvion toteutuminen) 6.1. Rahoituksen rakenne Vuoden 2010 talousarviossa Hätäkeskuslaitokselle osoitettiin yhteensä 55,524 milj. euroa. Tuotot kertyvät lähes yksinomaan maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kytkentä- ja kuukausimaksuista. Tuottojen muutos edelliseen vuoteen oli -7,6 % hintojen laskiessa heinäkuussa Talousarvion toteutuminen

22 TOIMINTAKERTOMUS (25) Siirtyvä määräraha muodostuu keskushallinnon käyttämättä jääneistä varoista ja käyttämättä jääneiden henkilötyövuosiresurssien henkilöstökustannuksista Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma TA 2010 TP 2010 Tot.-% TP 2009 Muutos- % Toiminnan tuotot ,25 114,2 % ,25-12,4 % Julkisoikeudelliset , ,30-13,7 % Liiketaloudelliset , ,27-7,2 % Saatavien poistot , ,31-18,7 % Muut tuotot , ,99 12,1 % Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,01 94,0 % ,09-4,5 % Henkilöstökulut ,41 91,1 % ,62 2,8 % Lomapalkkavarauksen muutos , ,45 36,6 % Vuokrat ,80 102,0 % ,54 6,2 % Palvelujen ostot ,75 79,8 % ,34 19,7 %

23 TOIMINTAKERTOMUS (25) Muut kulut ,11 82,8 % ,40-21,5 % Valmistus omaan käyttöön , ,34-78,0 % Poistot , ,71-56,9 % Sisäiset kulut ,43 Kulut yhteensä ,40 91,5 % ,81 6,3 % Jäämä I , ,56 8,1 % Muut tuotot 192, ,15-84,5 % Muut kulut 290,00 912,65-68,2 % Satunnaiset tuotot ,00 Jäämä II , ,06 7,6 % Investoinnit ,24 4,6 % ,88-80,8 % Hätäkeskuslaitoksen toimintakulurakenteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotto- ja kululaskelmassa näkyvät Sisäiset kulut ovat Yhteistoiminnan kuluja Pelastusopistolta ja Satunnaiset tuotot vahingonkorvausta Elisa Oyj:ltä. TOTI -hankkeen kuluja on suurimmaksi osaksi aktivoitu taseeseen Valmistus omaan käyttöön -tilin kautta Tase Käyttöomaisuuden Keskeneräisissä aineettomissa käyttöomaisuushankinnoissa on hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikkahankkeen (TOTI) kuluja. Muutos Koneiden ja laitteiden tasearvossa johtuu loppuun poistetuista hankinnoista ja Myyntisaatavien laskutuskierrosta. 7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 1. Organisaatio ja sisäinen toimintaympäristö Hätäkeskuslaitos on vuonna 2010 käynnistänyt merkittävän muutoshankkeen (HAKMU) maaliskuussa 2010 vahvistetun uuden aluejakopäätöksen johdosta. Hankkeen tehtävänä on myös luoda Hätäkeskuslaitokseen uusi organisaatiomalli. Hankkeen käynnistymisen myötä Hätäkeskuslaitoksessa on jouduttu kohtaamaan suuria haasteita henkilöstön sitoutumisen ja päätösten valmisteluun liittyvän hajanaisuuden sekä roolien vakiintumattomuuden johdosta. 2. Sisäisen valvonnan yleiset menettelyt Sisäisen valvonnan yleisissä menettelyissä ei ole tapahtunut muutosta vuoden 2009 jälkeen.

24 TOIMINTAKERTOMUS (25) 3. Sisäinen tarkastus Hätäkeskuslaitoksessa on erillinen sisäisen tarkastuksen tarkastusryhmä talousarvioasetuksen mukaisesti. Ryhmä on suorittanut toiminnallisia tarkastuksia hätäkeskuksissa raportoiden laitoksen johtajalle. Tarkastusryhmän näkemyksen mukaan sisäinen tarkastus virastossa on järjestetty talousarvioasetuksen säännösten mukaisesti ja siten, että se antaa viraston johdolle oikean ja riittävän kuvan viraston toiminnan lainmukaisuudesta. 4. Laillisuusvalvonta Laillisuusvalvonta laitoksessa on määrätty hallintojohtajan alaisuuteen. Kanteluiden käsittelystä on annettu ohjeet, ja niiden käsittely on määrätty vuoden 2009 lopussa rekrytoidun lakimiehen tehtäväksi. 5. Riskienhallinta Riskienhallintatoiminnan kartoitus on aloitettu vuoden 2010 syksyllä. Prosessi kattaa koko organisaatioturvallisuuden, mukaan lukien tietoturva-asiat ja avainhenkilökartoituksen. 6. Havaitut väärinkäytökset Vuonna 2010 Hätäkeskuslaitoksessa havaittiin yksi sisäinen tietosuojaloukkaus hätäkeskuksen oman henkilöstön terveystietojen käsittelyssä. Asiaan puututtiin virkamiesoikeudellisin toimin. 7. Virastosta tehty muu selvitystoiminta Laillisuusvalvonta Laillisuusvalvonta on Hätäkeskuslaitoksessa määrätty hallintojohtajan alaisuuteen. Kanteluiden käsittelystä on annettu ohjeet ja niiden käsittelyä varten on palkattu lakimies. Hätäkeskuslaitos käsitteli vuonna 2010 yhteensä 44 kantelua, valitusta tai selvityspyyntöä (vuonna 2009 vastaava luku oli 40). Lisäksi neljä tapausta otettiin oma-aloitteisesti selvitettäväksi lehtikirjoitusten perusteella. Alkuvuonna kanteluiden määrässä oli piikki, mikä johtui todennäköisesti Hätäkeskuslaitoksen aluejakopäätöksen aiheuttamasta runsaasta huomiosta julkisuudessa. Kanteluiden kokonaismäärässä ei ole kuitenkaan tapahtunut vuonna 2010 olennaista muutosta, vaan niiden määrä noudattaa pääosin aikaisempien vuosien tasoa. Keskeisimmät kanteluiden syyt olivat hälyttämättä jättämiseen, vuorovaikutuksen epäonnistumiseen ja avun saannin viivästyminen. Hätäkeskuslaitoksen näkemyksen mukaan 34 tapauksessa (71 %) kanteluun johta-

25 TOIMINTAKERTOMUS (25) nut hätäpuhelu oli käsitelty asianmukaisesti. Tapauksista 14 oli sellaisia, joissa todettiin joiltakin osin säännösten vastaista menettelyä, puutteita asiakaspalvelussa tai vuorovaikutuksessa. Käsitellyt tapaukset toimialoittain: Toimiala Määrä Sosiaali- ja terveystoimi 25 Poliisitoimi 12 Pelastustoimi 2 Ruotsin kielen asema 2 Muut / yleiset 8 Yhteensä 49 Sukupuolivaikutusten arviointi Hätäkeskuslaitoksen toiminta ja sen vaikutukset eivät ole kumpaakaan sukupuolta syrjiviä. Hätäkeskuslaitoksen työntekijöiden sukupuolijakauma osoittaa, että virastossa työskentelee sekä naisia että miehiä kaikissa tehtäväryhmissä. Henkilöstön sukupuolijakaumassa naisten osuus on 60,6 % ja miesten 39,4 %. 8. Liitteet Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Sisäisen valvonnan arviointi Taulukko: Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

26

27

28

29

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot