SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812"

Transkriptio

1 SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/ Eduskunnan hallintovaliokunnalle SELVITYS HÄTÄKESKUSUUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA 1. JOHDANTO Valtioneuvosto asetti vuonna 2007 antamassaan selonteossa (VNS 3/2007 vp) hätäkeskustoiminnan kehittämistavoitteet. Niiden toimeenpanoa ohjaavat eduskunnan hallintovaliokunnan jäljempänä esittämät kannanotot ja painotukset. Eduskunta hyväksyi selonteon johdosta seuraavan kannanoton: 1. Hätäkeskusuudistuksen toimeenpanoa jatketaan hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 3/2008 vp mukaisesti. 2. Valtioneuvosto antaa hallintovaliokunnalle hätäkeskusuudistuksen toimeenpanosta perustuslain 47 :n 2 momentin tarkoittaman kirjallisen selvityksen vuoden 2010 syyskuun loppuun mennessä. 3. Hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 3/2008 vp perusteluissa lausuttuun viitaten valtioneuvosto antaa hallintovaliokunnalle perustuslain 47 :n 2 momentin tarkoittaman kirjallisen selvityksen, mikäli hätäkeskusten aluejakoa aiotaan muuttaa. Hallintovaliokunta kiinnitti huomiota vastuukysymysten arvioinnin tarpeeseen sekä hätäkeskustoiminnan kannalta että hätäkeskusten palveluiden käyttäjien ja päivystäjien oikeusturvan kannalta. Valiokunta edellytti, että selvitykseen tulee sisällyttää muun muassa tehdyt toimenpiteet hätäkeskuspalvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi maan eri osissa mukaan lukien kielelliset palvelut, tehdyt toimenpiteet tietojärjestelmien uudistamiseksi, tehdyt toimenpiteet tarpeellisten henkilöstö- ja muiden resurssien takaamiseksi, tehdyt toimenpiteet ammatillisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi sekä tehdyt toimenpiteet johtamisen, työhyvinvoinnin, jaksamisen ja muun hyvän henkilöstöpolitiikan hyväksi.

2 2 2. VUODEN 2007 SELONTEON TAVOITTEET Valtioneuvosto asetti vuonna 2007 antamassaan selonteossa seuraavat hätäkeskustoiminnan kehittämistavoitteet: Hätäkeskuspalveluiden saatavuus turvataan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ja niiden laadusta huolehditaan koko maassa. Palvelut turvataan molemmilla kansalliskielillä. Monikulttuurisen Suomen ja maahanmuuttajien toiminnalle asettamiin vaatimuksiin vastataan. Resurssien käyttämistä tehostetaan toimintamallia muuttamalla ja henkilöstön osaamisen jatkuvalla parantamisella. Hätäkeskuslaitoksen toimintavarmuus ja -nopeus varmistetaan. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan ja keskukset verkotetaan niin, että ne voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. Hätäkeskustoimintaa tehostetaan ja toiminnan tuottavuutta lisätään Hätäkeskuslaitoksen rakenteita kehittämällä. Vuoden 2008 aikana selvitetään hätäkeskusaluejakoon liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet alueiden suurentamiseen sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma uuden aluejaon toteuttamiseksi viimeistään vuoteen 2015 mennessä. Hätäkeskustoiminta yhdenmukaistetaan valtakunnallisella tasolla. Valtakunnallinen tietojärjestelmä ja yhteinen tietokanta otetaan operatiiviseen käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Varautuminen poikkeusoloihin ja suuronnettomuuksiin paranee hätäkeskusten varmistaessa toinen toisiaan. 3. KESKEISET HÄTÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA TOIMET Hätäkeskustoimintaa uudistettiin vuosina korvaamalla poliisin erilliset hälytyskeskukset ja kuntien ylläpitämät hätäkeskukset vuonna 1996 käynnistetyssä hätäkeskuskokeilussa toteutetun mallin pohjalta. Lainsäädännöllisen perustan uudistukselle antoi hätäkeskuslaki (157/2000 ). Nykyisin hätäkeskuksissa käytössä olevan hätäkeskustietojärjestelmäratkaisun tarkoituksenmukainen elinkaari ulottuu enintään vuoteen Viime vuosikymmenen alussa toteutetun kilpailutuksen tuloksena Hätäkeskuslaitos hankki keskuskohtaisena toteutetun tietojärjestelmäratkaisun, jota ei voida verkottaa yhtenäiseksi valtakunnalliseksi tietojärjestelmäksi. Verkottuminen edellyttää tietojärjestelmän kehittämisen lisäksi uuden valtakunnallisen toimintamallin luomista. Viranomaisprosessien yhdenmukaistamisella ja niitä tukevilla johtamisjärjestelmillä pystytään parantamaan väestön saamaa palvelua, kun resurssit voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti.

3 3 Hätäkeskuspalvelujen laatu ja saatavuus Hätäkeskusselonteossa esitettiin pitkän tähtäimen kehittämislinjaukset. Niiden toteuttamiseen tähtäävien toimien kanssa samanaikaisesti on ryhdytty parantamaan nykyisten hätäkeskusten palvelukykyä. Nykyjärjestelmän toimivuuden parantamisella ja kehittämisellä luodaan valmiuksia siirtyä selonteon edellyttämään suuntaan. Keskeisiä päätöksiä ovat olleet siirtyminen yhteen tietojärjestelmään, lisävirkojen kohdentaminen ja koulutusjärjestelmää koskevat ratkaisut. Viidessätoista erillisessä hätäkeskuksessa oli vuonna 2007 käytössä neljä eri hätäkeskustietojärjestelmää. Yhden hätäkeskustietojärjestelmän tavoite saavutettiin vuonna 2008 lukuun ottamatta Helsingin hätäkeskusta, jossa tietojärjestelmä uudistettiin keväällä Hätäkeskuslaitokselle on vuodesta 2008 alkaen kohdennettu 40 lisävirkaa. Viroilla on pystytty tukemaan ensisijaisesti pienimpiä hätäkeskuksia. Hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen aloituspaikkoja on lisätty, jotta ammattitaitoinen henkilöstö voidaan turvata kaikkiin keskuksiin. Vuosittaiset aloituspaikat on kaksinkertaistettu aikaisempaan verrattuna. Mainituilla toimenpiteillä ja Hätäkeskuslaitoksen sisäisellä koulutuksella palvelukykyä on pystytty nostamaan merkittävästi. Esimerkiksi hätäpuheluihin vastataan vuoteen 2006 verrattuna selvästi nopeammin. Kymmenen sekunnin kuluessa vastattujen puheluiden osuus on kehittynyt vuosittain seuraavasti: 2006 : (1-6) 71% 77% 87% 91% 92% Lisäksi hätäkeskuksiin soittaneiden antama arvio saamastaan palvelusta on Taloustutkimus Oy:n huhti - toukokuun 2010 aikana tekemän kyselyn mukaan erittäin hyvällä tasolla (4,33 / 5). Aluejakopäätös Hätäkeskuslaitos ei nykymuodossaan muodosta yhtenäistä toiminnallista virastokokonaisuutta. Nykyisessä viidentoista hätäkeskuksen organisaatiomallissa keskukset toimivat alueillaan itsenäisinä. Laitoksen toimintavarmuus ei ole optimaalinen hätäkeskusten toimintamallien eriydyttyä toisistaan ja tehtävien ja resurssien jakautuessa epätasaisesti. Hätäkeskuslaitoksen tällä hetkellä voimassa oleva aluejako ei vastaa toiminnallisia tarpeita. Keskukset ovat kooltaan ja toimintatavoiltaan niin erilaisia, ettei toiminnan yhtenäistäminen eikä keskusten toiminnan riittävä varmistaminen ole mahdollista. Henkilöstöä ei voida kohdentaa hätäkeskuksiin palveluiden kysynnän mukaan. Palveluita ja toimintoja on vaikeaa järjestellä tarkoituksenmukaisesti tai kehittää valtakunnallisesti.

4 4 Valtioneuvosto päätti valtakunnan jakamisesta kuuteen hätäkeskusalueeseen. Uudet alueet ovat: Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen, Itä- ja Kaakkois-Suomen sekä Pohjois-Suomen ja Lapin hätäkeskusalueet. Ennen aluejaon muuttamista valtioneuvosto antoi hallintovaliokunnalle eduskunnan selontekokäsittelyssä edellyttämän selvityksen. Hallintovaliokunta antoi selvityksestä lausunnon (HaVL 27/2009 vp). Hätäkeskusten sijoituspaikkapäätös ja toteuttamisaikataulu Sisäasiainministeriö antoi määräyksen hätäkeskusten sijaintipaikkakunnista. Sijoituspaikkakunnat ja toteuttamisaikataulu ovat seuraavat: Uudenmaan hätäkeskusalueen hätäkeskus sijoitetaan Keravalle. Sisäasiainministeriö on jo aiemmin päättänyt, että Helsingin hätäkeskus siirtyy Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen kanssa samoihin tiloihin Keravalle mennessä säilyen omana hätäkeskuksenaan. Uudenmaan hätäkeskus valmistuu viimeistään vuonna 2015, jolloin Länsi-Uudenmaan hätäkeskus Lohjalla lakkautetaan ja sen toiminnot siirretään Keravalle. Vuonna 2011 lakkautetaan Lapin hätäkeskus Rovaniemellä ja sen toiminnot siirretään Ouluun sijoittuvaan Pohjois-Suomen ja Lapin hätäkeskusalueen hätäkeskukseen. Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusalueelle jää uudistuksessa kaksi hätäkeskusta, Kuopioon ja Kouvolaan. Kuopiossa toimiva hätäkeskus vastaa alueen hätäkeskustoiminnasta. Viimeistään vuonna 2012 Mikkelissä sijaitseva Etelä-Savon hätäkeskus ja Joensuussa sijaitseva Pohjois-Karjalan hätäkeskus lakkautetaan. Kouvolassa toimivasta keskuksesta kehitetään vuoteen 2015 mennessä valtakunnallisia erityistehtäviä hoitava yksikkö, joka huolehtii muun muassa neuvonta- ja tukipalvelutehtävistä. Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskusalueen hätäkeskus sijoitetaan Poriin. Pirkanmaan hätäkeskus Tampereella lakkautetaan viimeistään vuonna Pohjanmaan ja Keski-Suomen hätäkeskusalueen hätäkeskus sijoitetaan Vaasaan. Keski-Suomen hätäkeskus Jyväskylässä lakkautetaan viimeistään vuonna Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskusalueen hätäkeskus sijoitetaan Turkuun. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinnassa lakkautetaan viimeistään vuonna Hätäkeskusuudistuksen yhteydessä ei rakenneta uusia toimitiloja, vaan hätäkeskukset sijoittuvat niihin nykyisin käytössä oleviin hätäkeskustoimitiloihin, jotka parhaiten soveltuvat uuden nykyistä suuremman hätäkeskuksen sijoituspaikaksi muun muassa. kiinteistön tilojen muunneltavuuden ja toiminnan turvaamisen perusteella. Hätäkeskusjärjestelmässä tehtävät toiminnan kehittämiseen tähtäävät uudistukset toteutetaan vuosina

5 5 Keskusten lakkauttamiset ja niiden hoitamien tehtävien ja toimintojen siirrot suunnitellaan ottamalla huomioon Hätäkeskuslaitoksen, yhteistoimintaviranomaisten sekä tietotekniikan toteuttamisessa tarvittavien voimavarojen mahdollisimman tasainen vuosittainen jakautuminen. Keravalla vuonna 2009 alkaneen Pelastusopiston järjestämän ylimääräisen kaksikielisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin turvin ja tehdyillä Hätäkeskuslaitoksen aluejako- ja sijoituspaikkapäätöksillä varmistetaan ruotsinkielisen palvelun taso jatkossa. Kaksikielistä koulutusta on tarkoitus jatkaa tarpeen mukaan uudistuksen etenemisen edellyttämillä tavoilla. Lainsäädäntö Tasavallan Presidentti on vahvistanut hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010). Laki tulee voimaan Uuden lain mukaan hätäkeskustoimintaa hoidetaan valtakunnallisen tietokannan ja tietojärjestelmän avulla verkottuneen toimintamallin mukaan. Hätäkeskukset varmistavat toisiaan. Hätäkeskuslaitoksen virka-alue on koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen toimintavarmuus ja -nopeus paranee, koska toimivalta hoitaa toimintaa on koko virka-alueella. Toiminta ei ole sidottu tiettyyn paikkaan tai rajattuun alueeseen, vaan se perustuu yhtenäisiin prosesseihin ja toimintaa tukevan informaatioteknologian hyödyntämiseen. Virka-alue on kaksikielinen ja kielelliset vaatimukset otetaan huomioon laitoksen valtakunnallisessa toimintamallissa. Lailla säädetään kattavasti laitoksen johto- ja ohjaussuhteista. Johtamisrakenteita kehittämällä varmistetaan toiminnan yhdensuuntainen kehittäminen ja toteutus. Nykyiset hätäkeskusalueet muuttuvat toimintaa varten yhteistoiminta-alueiksi. Laki korostaa Hätäkeskuslaitoksen johtajan tulosvastuuta ja selkeyttää organisaation sisäisiä johtosuhteita. Sisäasiainministeriö (pelastustoimi ja poliisi) ja sosiaali- ja terveysministeriö vastaavat yhteistyössä tavoitteiden asettamisesta vuositasolla toiminnallisen ohjauksen puitteissa. Laissa säädetään Hätäkeskuslaitoksen tehtävistä kattavasti ja selkeytetään Hätäkeskuslaitoksen ja eri viranomaisten tehtävien rajapintoja ja vastuita. Hätäkeskuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat hätäkeskuspalveluiden tuottaminen, viranomaisten tukeminen (tukipalvelut) sekä toiminnan kehittäminen. Sisäasiainministeriössä on yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen ja hätäkeskusten palveluita käyttävien viranomaisten kanssa valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi hätäkeskustoiminnasta. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa hätäkeskustoiminnasta annetun lain kanssa eli lukien. Asetuksella annetaan tarkempia määräyksiä Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisesta ohjauksesta, Hätäkeskuslaitoksen antamista tukipalveluista, Hätäkeskuslaitoksen johtajan tehtävistä ja Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen yhteistyöryhmän tehtävistä. Asetuksella säädetään myös päivystyshenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

6 6 Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön riittävyys Sisäasiainministeriö on Hätäkeskuslaitoksen esityksestä päättänyt , että normaalin Kuopiossa tapahtuvan hätäkeskuspäivystäjien koulutuksen sekä käynnissä olevan ylimääräisen Keravalla toteutettavan kaksikielisen kurssin lisäksi vuonna 2011 järjestetään ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi Porissa. Samalla sisäasiainministeriö on määrännyt, että Hätäkeskuslaitoksen ja Pelastusopiston tulee neuvotella ja sopia keskenään vuosien keväällä aloittavien kurssien järjestämistä siten, että järjestelyillä turvataan hätäkeskusuudistuksen toimeenpano ja kaikkien keskusten toiminnan jatkuvuus uusien keskusten käyttöön ottoon saakka. Ajanjaksolla Hätäkeskuslaitoksen palveluksesta on eronnut 39 henkilöä ja uusia työntekijöitä on samana aikana aloittanut yhteensä 74. Vuonna 2009 eronneita oli 58 ja aloittaneita 72. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstötilanne on vakiintunut viimeisten vuosien aikana. Hätäkeskuslaitokselle on vuoden 2008 alusta myönnetty 40 määräaikaista henkilötyövuotta vuosille Tätä henkilötyövuosikiintiötä on jatkettu myös vuosille Valtionhallinnon tuottavuusohjelman edellyttämät vähennykset toteutetaan rakennemuutoksen mahdollistamalla aikataululla. Henkilöstöbarometri VMBaro Vuonna 2009 vastausten työtyytyväisyyttä kuvaava keskiarvo asteikolla 1-5 oli 3,21, kun vielä vuonna 2007 keskiarvo oli 3,05 ja vuonna ,16. Työtyytyväisyyden myönteinen kehitys on jatkunut jo useamman vuoden ajan. Uusi hätäkeskusaluejako saattaa vaikuttaa lähivuosina henkilöstön työtyytyväisyyteen, koska osa henkilöstöstä joutuu vaihtamaan työskentelypaikkakuntaa ja toimenkuviinkin saattaa tulla muutoksia. Muutoksen toteuttamisen aikanakin henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan niin hyvin kuin mahdollista. Sairauspoissaolot Hätäkeskuslaitoksen tuloksellisuutta on aiempina vuosina rasittanut henkilöstön sairauspoissaolot. Vuonna 2009 sairauspoissaolot ovat vähentyneet noin 18 prosenttia edellisvuodesta. Jaksotyötä tekevien osalta on Hätäkeskuslaitoksessa havaittu vastaava virastotyöaikaa runsaampi sairauspoissaolojen määrä kuin muissa vuoro- ja jaksotyötä tekevien keskuudessa. Vuodesta 2009 lähtien sairauspoissaolojen kehitystä on seurattu tarkemmin ja saatujen tulosten avulla pyritään vähentämään jaksotyötä tekevien sairauspoissaoloja. Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke (HAKMU) Hätäkeskuslaitoksessa on käynnissä sisäasiainministeriön tekemän päätöksen mukainen strateginen muutos- ja kehittämishanke (HAKMU), jonka päätavoitteena on suunnitella Hätäkeskuslaitokselle uusi johtamis- ja hallintomalli niin, että vuoden 2015 loppuun mennessä Hätäkeskuslaitos on siirtynyt uuteen

7 7 hallinto- ja johtamisrakenteeseen sekä Hätäkeskuslaitoksessa määriteltyyn operatiiviseen toimintamalliin. Hankkeessa Hätäkeskuslaitoksen toimintoja yhdistetään ja yhdenmukaistetaan ja yksiköiden (hätäkeskusten) määrä vähenee. Hätäkeskuslaitos toimii yhden johdon alla laadukkaasti valtakunnallisen verkottuneen toimintamallin mukaisesti. Toiminta sopeutetaan vahvistettujen talouden kehysten puitteisiin. HAKMU -hanke on jakautunut kolmeen projektiin. Hankesuunnitelma on vahvistettu myös projektisuunnitelmien osalta ja projektien toimeenpano on käynnissä. Johtamis- ja hallintomalliprojektiin sisältyy organisaation kehittäminen sekä henkilöstöön liittyvät selvitykset ja toimenpiteet hätäkeskusten toimintoja yhdistettäessä. Projektissa selvitetään myös Kouvolassa sijaitsevan hätäkeskuksen valtakunnalliset erityistehtävät. Tekniset palvelut projektiin sisältyvät toimitiloja koskevat kysymykset sekä hätäliikenteen ohjaus keskusten yhdistyessä. Alueiden toimintojen järjestämisen projektiin sisältyvät päivystystoiminnan yhdenmukaistaminen, viranomaistoiminnan yhdenmukaistamiseen liittyvät kysymykset hätäkeskusrajapinnassa sekä viranomaisradioverkon (VIRVE) käyttöön liittyvät asiat. Projektien suunnittelussa vaiheistus on perustunut sisäasiainministeriön antamaan hätäkeskusten sijoittamista koskevaan päätökseen. Muutoshankkeen toimikausi on HAKMU-hanke tekee kiinteää yhteistyötä TOTI- hankkeen, Hätäkeskuslaitoksen muiden toimintalinjojen sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Muutoksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Toiminnan ja tietotekniikan kehityshanke (TOTI) Nykyinen ELS-hätäkeskustietojärjestelmä on saavuttamassa tietoteknillisen elinkaarensa lopun viimeistään vuonna Hätäkeskusten tietojärjestelmän verkottaminen sisältyy hallitusohjelmaan osana hätäkeskustoiminnan uudistamista. Tarve valtakunnallisesti yhtenäiselle, verkottumisen mahdollistavalle ja yhteistyöviranomaisten tarpeet huomioon ottavalle hätäkeskustietojärjestelmälle on todettu välttämättömäksi. Keskusten verkottuminen on välttämätöntä, jotta ne voisivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa ja mahdollisissa hätäkeskuskohtaisissa tietojärjestelmien häiriö- tai vikatilanteissa taikka muissa mahdollisissa ongelmatilanteissa, joissa yksittäinen hätäkeskus voi menettää toimintakykynsä. Hätäkeskuslaitoksessa on käynnissä strateginen toiminnan ja tietotekniikan kehityshanke (TOTI), jonka keskeisinä osina ovat hätäkeskustoiminnan kehittäminen sekä toimintaprosesseja tukevan teknisen infrastruktuurin kokonaisvaltainen uudistaminen vuoden 2015 loppuun mennessä.

8 8 TOTI-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kuvaus tulevaisuuden (vuosi 2015) hätäkeskustoiminnasta sekä varsinaisen päivystystoiminnan että hätäkeskusten ja viranomaisten välisen yhteistoiminnan osalta. Työ sisälsi toiminnallisen ja teknisen vaatimusmäärittelyn hätäkeskusten toimintaympäristölle ja järjestelmille sekä suositukset teknologiavalinnoille. TOTI 1 -vaiheen työ ajoittui elokuusta 2008 vuoden 2009 loppuun. Nyt meneillään on hankkeen toinen vaihe, joka päättyy TOTI 2:n tehtävänä on muun muassa toteuttaa hankkeen ensimmäisessä vaiheessa määritellyn tietojärjestelmän hankintamenettely kilpailutuksineen HAKA-projektissa. Tietojärjestelmähankinnan hankintayksikkönä toimii Hätäkeskuslaitos. Hankinta toteutetaan julkisena hankintana ja hankintamenettelyksi on valittu kilpailullinen neuvottelumenettely. Uuden tietojärjestelmän hankintaprosessi etenee suunnitellussa aikataulussa ja on tällä hetkellä ensimmäisen neuvottelukierroksen kynnyksellä. Kilpailutuksen ohessa on aloitettu tietojärjestelmän käyttöönoton valmistelut. TOTI 2:ssa toteutetaan myös Hätäkeskuslaitoksen ja hätäkeskusten palveluita käyttävien viranomaisten yhteistyönä viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän määrittely (KEJO-projekti), joka tulee olemaan osa yhteistä tapahtumankäsittelyjärjestelmää ja tukee kunkin järjestelmää käyttävän viranomaisen kenttätoimintaa huomioiden viranomaiskohtaiset tiedonsaantitarpeet ja erityispiirteet. Kenttäjärjestelmien määrittelytyö etenee suunnitellussa aikataulussa eri viranomaisten yhteistyönä. Syksyyn 2010 mennessä on tuotettu mm. vaatimusmäärittelydokumentaatio (toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset eri kategorioineen) määrittelytyön jatkotyöskentelyn perustaksi. Toiminnan kehittämisen osalta pyritään mm. kehittämään ja yhdenmukaistamaan tehtävänkäsittely- ja riskinarvio-ohjeistusta, valmistelemaan uuden tietojärjestelmän koulutusta ja tulevan toimintamallin mukaisten päivystyssalin roolien ammattikuvavaatimuksia sekä etsimään ratkaisuja muun muassa kentän yksiköiden tehokkaaseen käyttöön liittyviin haasteisiin yhdessä hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten kanssa. Myös toiminnan kehittämisen osalta hanke etenee hankesuunnitelmassa vahvistetussa aikataulussaan. Toiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke (TOTI) tekee kiinteää yhteistyötä Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutosta toteuttavan muutoshankkeen (HAKMU), kenttäjohtamisen kehittämishankkeen (KEJO) ja vuonna 2009 käynnistetyn poliisin sekä muiden turvallisuus- ja oikeusviranomaisten toimintaprosesseja tehostavan ja yhtenäistävän tietoturvallisen tietojärjestelmäkokonaisuuden muodostaman Vitja - hankkeen kanssa sekä hallinnonalan yhteisten palveluiden hankkeen (YPOR) kanssa. Hätäkeskustietojärjestelmän uudistustyössä huolehditaan tietojärjestelmän yhteensopivuudesta poliisin ja pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmien ja ensihoidon tietojärjestelmien kanssa. Samalla mahdollistetaan hätäkeskustietojärjestelmän etäkäyttö, millä helpotetaan ja tehostetaan sekä kenttätoimijoiden että hätäkeskusten työtä. Saatujen raporttien perusteella hankkeet etenevät aikataulussa suunnitelmien mukaisesti.

9 9 Yhtenäiset toimintamallit ja muu toiminnan kehittäminen Hätäkeskuspalveluiden saatavuus varmistetaan ja niiden laadusta huolehditaan koko maassa. Palvelut tarjotaan kielilain (423/2003) mukaan ainakin molemmilla kansalliskielillä suomeksi ja ruotsiksi. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan Hätäkeskuslaitos huolehtii koulutusta järjestämällä ja muilla henkilöstöpoliittisilla toimilla siitä, että henkilöstöllä on riittävä kielitaito tehtäviensä hoitamiseksi. Monikulttuurisuuden toiminnalle asettamiin vaatimuksiin vastataan. Yhtenäisten toimintamallien varmistamiseksi ja koordinoimiseksi on sisäasiainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, Hätäkeskuslaitoksen ja viranomaistahojen kanssa luonut Hätäkeskuslaitoksen valtakunnalliselle yhteistyöryhmälle ja hätäkeskustoiminnan ohjausryhmälle (ylijohtajakokoukselle) selkeät vastuualueet hätäkeskustoiminnan edellytysten ohjaamisessa. Hätäkeskustoiminnan kehittämistä edistääkseen ylijohtajakokous on päättänyt perustaa ylijohtajakokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelua varten sihteeristön. Sisäasiainministeriön pelastusosto on asettanut mainitun sihteeristön. Hätäkeskusten sekä yhteistyöviranomaisten välisten toimintamallien tulee olla toimialoittain yhtenäisiä, jotta väestölle voitaisiin tarjota tasapuolista hätäkeskuspalvelua. Tätä edellyttää myös vaatimus siitä, että hätäkeskukset kykenevät varmistamaan toisiaan. Tämä vaatii ainakin Hätäkeskuslaitoksen ja sen keskeisten yhteistyöviranomaisten toimintojen parempaa yhteensovittamista ja linjaamista. Lisäksi hätäkeskustoimintojen haasteisiin vastataan huolehtimalla henkilöstön osaamisesta sekä hätäkeskusten toimintavarmuuden ja -nopeuden varmistamisesta. Esimerkkeinä tehdystä toiminnan ja ohjeistuksen yhtenäistämisestä ja tehtävänkäsittelyohjeiden käytettävyyteen liittyvästä kehitystyöstä käyvät uusi moniviranomaisriskinarvio-ohje (MORA), joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 kuluessa pilotointijakson jälkeen ja viranomaisten radioliikenteen kehittämishanke (VIPU). Päätös viranomaisten yhteiseksi yksikkötunnusjärjestelmäksi on tehty Toimialat ovat sitoutuneet uuden järjestelmän käyttöönottoon. Yhtenäinen yksikkötunnusmalli mahdollistaa verkottuneen valtakunnallisen hätäkeskusjärjestelmän ja yhteiskäyttöisen kenttäjohtojärjestelmän. Yhdenmukainen yksikkötunnusmalli yhdenmukaistaa viranomaisten radioliikennettä (VIRVE). Johto- ja tilannekeskukset Pelastustoimessa ja poliisissa on suunnitelmia perustaa johto- ja tilannekeskuksia tai valvomoita laitosten toiminnan johtamista varten. Julkisuudessa on esitetty niiden perustamistarpeen johtuvan hätäkeskusuudistuksesta. Näin ei asian laita ole. Hätäkeskukset eivät ole tähänkään asti johtaneet pelastuslaitosten tai poliisin kenttätoimintaa. Käytännön kenttätoiminnan johto kuuluu viranomaisille itselleen.

10 10 Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia, välittää niiden perusteella tehtäviä eri viranomaisille ja antaa viranomaisille toiminnassa tarvittavia tukipalveluita. Vuoden 2011 alusta voimaan tulevalla uudella hätäkeskuslailla ei muuteta Hätäkeskuslaitoksen ja viranomaisten välistä työnjakoa. Hätäkeskuslaitoksen tehtävä on edelleenkin hätäilmoitusten vastaanottaminen, arviointi ja ilmoitusten tai tehtävien välittäminen eri viranomaisille viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti sekä tähän liittyvät tukipalvelut. Hätäkeskusuudistuksen vaikutus johto- ja tilannekeskusten tai valvomoiden perustamista koskevaan suunnitteluun rajoittuu siihen, että uudistuksen myötä muutamalla paikkakunnalla vapautuu johtokeskukseksi tai valvomoksi soveltuvia tiloja. Muut kannanotot Koulutuksen arviointi Opetushallitus on tehnyt hätäkeskuspäivystäjätutkinnon ulkoisen auditoinnin kesällä Sisäasiainministeriön pelastusosasto on pyytänyt Pelastusopistoa ja Hätäkeskuslaitosta antamaan selvityksen mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin edellä mainitut tahot aikovat ryhtyä hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointiraportissa esitettyjen kehittämistarpeiden osalta. Auditointiraportissa on myös esitetty huomioita, jotka koskevat Poliisiammattikorkeakoulun tarjoaman koulutuksen mahdollisuuksia. Mediahuomio Hätäkeskuslaitos on ollut kuluvana vuonna suuren mediahuomion kohteena. Osa mediajulkisuudesta on tullut uuden aluejakopäätöksen seurauksena. Hätäkeskuslaitoksesta julkaistiin vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana 1500 mediajulkaisua. Julkaisujen yhteenlasketun levikin on arvioitu olevan noin 77,3 miljoonaa. Vuoden 2009 vastaavan ajanjakson (tammi-kesäkuu 2009) julkisuusmäärät olivat 598 osumaa 25,9 miljoonaa. Julkisuudesta noin 6 prosenttia oli Hätäkeskuslaitoksen kannalta kielteistä (tammi-kesäkuu %), 92 prosenttia neutraalia (tammi-kesäkuu %) ja 2 prosenttia myönteistä (tammikesäkuu %).

11 11 Kantelut Hätäpuhelujen määrä puolivuotiskauden tarkastelujaksolla oli Tähän suhteutettuna hätäkeskusyksikköön samana ajanjaksona saapuneiden kanteluiden, valitusten ja selvityspyyntöjen yhteismäärää (24) voidaan pitää varsin vähäisenä. Kanteluista kuudessa todettiin päivystäjän toimissa huomautettavaa. Kanteluiden aiheena ovat olleet muun muassa vuorovaikutus ja päivystäjän käytös, avun hälyttämättä jättäminen, ruotsin kielen asema ja hätäpuheluun vastaamiseen kulunut aika. Kiireettömät neuvontapalvelut Kiireettömien neuvontapalveluiden järjestäminen selvitetään valtiovarainministeriön asettamassa Kansalaisen yleisneuvontapalvelut - hankkeessa (VM038:05/2009). Hankkeen määräaika on Paikantaminen ja osoitteistot Tehtyjen kuntaliitosten yhteydessä ei turvallisuusviranomaisten tarpeita ole kaikilta osin huomioitu, vaan päällekkäiset osoitteistot ovat aiheuttaneet ongelmia. Sisäasiainministeriö on lähettämällään kirjeellä pyytänyt kuntia tarkistamaan osoitteistonsa ja toimittamaan niistä tiedot asiainmukaisella tavalla ja Suomen Kuntaliiton ohjeen mukaisesti Maanmittauslaitokselle ja muille tarpeellisille tahoille paikantamispalveluiden turvaamiseksi. 4. YHTEENVETO Hätäkeskustoiminnassa on visiona, että Suomessa toimii viimeistään vuonna 2015 yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Vision edellyttämät keskeiset päätökset on tehty ja hankkeet käynnistetty. Uudistus etenee suunnitelmien mukaisesti aikataulussa. Viranomaisten tiivis yhteistyö ja sitoutuminen ovat mahdollistaneet merkittävän tulevaisuutta palvelevan kehittämistyön Hätäkeskuslaitoksen kehittämishankkeissa. Viranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen toiminnan sekä johtamisen prosessit sovitetaan yhteen käynnissä olevassa hätäkeskustoiminnan kehittämistyössä. Tavoitteena on, että toteutettava uusi hätäkeskusjärjestelmä ja viranomaisten johtamista tukeva johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön mahdollisimman samanaikaisesti. Hätäkeskuspalveluita on kyetty merkittävästi parantamaan viimeisten vuosien aikana.

12 12 Hätäkeskustoiminnan kehittäminen luo uusia edellytyksiä poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä rajavartiolaitoksen tiiviimmälle yhteistyölle. Tämä tulee mahdollistamaan viranomaisten resurssien nykyistä joustavamman käytön. Hätäkeskuspalveluiden saanti turvataan ja varmistetaan uudistusprosessin kaikissa vaiheissa. Hätäkeskusuudistus toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja henkilöstön kanssa keskustellen ja noudattaen säädettyjä yhteistoimintamenettelyjä. Sisäasiainministeri Anne Holmlund Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 3,44 3,18 3,30 3,40 3,33 3,23 3,15 3,15 0 3 6 3,76 3 3,36 3,84 3,89 3,84 3,91 4,13 Pelastustoimi 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Lausunto id (5) SMDno/2012/

Sisäasiainministeriö Lausunto id (5) SMDno/2012/ Sisäasiainministeriö Lausunto id8323111 1 (5) 00.03.01 SMDno/2012/410 16.04.2012 Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntönne 17.2.2012 LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ Poliisitoimen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Maakuntauudistuksen organisointi 26.9.2016 2 SOTE-uudistuksen organisointi 26.9.2016 3 26.9.2016 4 Maakuntauudistuksen laajuus 26.9.2016 5 26.9.2016 6 Hankkeen organisointi 26.9.2016

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 :n muuttamisesta Hätäkeskuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti 18.6.2008 Sisällysluettelo Työryhmän tausta ja tehtävät... 2 Aluejakotyöryhmän työskentely... 3 Valtion aluejaotuksissa huomioon

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuslain 2ja8 :nmuuttamisesta Hätäkeskuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 9356/00.01.00/2013 Lausunto pelastustoimen aluejaosta ja pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnista Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Torstai kello Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r

Torstai kello Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2008 vp Torstai 27.3.2008 kello 12.15-13.15 Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r Maarit Feldt-Ranta /sd (1 5, 6 osittain) Juha

Lisätiedot

Hätäkeskusjärjestelmän haasteet ja kehittäminen

Hätäkeskusjärjestelmän haasteet ja kehittäminen Hätäkeskusjärjestelmän haasteet ja kehittäminen 15.12.2008 Selonteko 2007 Uudistuksen toteuttamiseen on liittynyt suuria toiminnallisia ja taloudellisia haasteita Havaitut ongelmat liittyvät Henkilöstön

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen.

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen. Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta 25.10.2016 Matti Lipsanen www.omahäme.fi Lausunnon taustaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO 1 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL 26 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO 2009-09-02 ASIA: Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen

Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen tilannekatsaus Terveyttä Lapista -päivät 2.9.2015 Ylitarkastaja Kati Hokkanen Etunimi Sukunimi Perustuslakivaliokunnan lausunnot Perustuslakivaliokunta katsoo, että

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maskun kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuula Pusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä varautuminen näihin tehtäviin.

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

2000 alusta miljoonan markan. HE 79/1999 vp. Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon

2000 alusta miljoonan markan. HE 79/1999 vp. Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon HE 79/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot