Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, ) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla"

Transkriptio

1 Raportti HAK (14) Sisäministeriö Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, ) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportti 2015 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla 2015: Osallistutaan hallinnonalan toimialasidonnaisten ICT-tehtävien uudelleenorganisointiin. Tähän kokonaisuuteen liittyy hallintamallien luominen ja käyttöönotto erityisesti TUVE - toimintaan, VNHYyn ja VALTORin liittyen : Huolehditaan siitä, että VN-tasoisten ICT-hankkeiden ja -järjestelmien ja niihin liittyvien toimintatapa- ja järjestelmämuutosten suunnitelmien mukainen käyttöönotto tukee sekä VN -tason että SM:n hallinnonalan omia tavoitteita ja toimintaa. : Hätäkeskuslaitoksen edustajat ovat mukana hallinnonalan toimialasidonnaisten ICT - tehtävien suunnittelussa. TOSI-tehtävien suunnittelu on aloitettu ja Hätäkeskuslaitos on valmistautunut ottamaan vastaan Haltikista siirtyviä henkilöitä (4 hlö). Hätäkeskuslaitos osallistuu aktiivisesti TUVE-toimintaan ja esim. TUPA-työryhmään. Henkilötyövuosimäärä /2015 Yksikkö Tavoite Henkilötyövuodet Henkilötyövuosimäärän edellytyksenä on, että momentille myönnetään täydentävässä talousarvioesityksessä esitetty 2,4 milj. euron lisärahoitus sekä Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2015 aikana toteuttamat sopeuttamistoimet. Vuodesta 2016 eteenpäin HTV -määrä perustuu voimassa olevaan määrärahakehykseen. Tältä osin sitä on pidettävä suuntaa-antavana arviona, koska tilanteeseen on palvelujen turvaamisen näkökulmasta välttämätöntä palata seuraavien kehystarkastelujen yhteydessä.

2 Raportti HAK (14) Hallinnonalan yhteiset tavoitteet Rakenteelliset uudistukset (Sisäministeriön hallinnonala) Jatketaan jo käynnistettyjä toimenpiteitä (PORA III, Rajavartiolaitoksen toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma, Hätäkeskusuudistus, maahanmuuttohallinnon kehittämistoimet, ICTtoimintakentän muutokset). Vuonna 2015 käynnistetään vuosien rakenteellisten muutosten suunnittelu (pelastustoimen rakenneuudistus) ottaen huomioon jo tehdyt/käynnistetyt toimenpiteet. Kaikki toimialat ja virastot laativat viimeistään mennessä selvityksen toimipisteverkoston karsimiseksi ja toimitilakustannusten edelleen alentamiseksi ottaen huomioon jo tehdyt/käynnistetyt toimenpiteet. Virastot kiinnittävät erityistä huomiota muutosjohtamiseen osana rakenteellisia uudistuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. avointa ja työyhteisön tavoitteiden saavuttamista tukevaa viestintää sekä ammattimaista muutosjohtamista ja esimiestyötä kaikilla esimiestasoilla. : Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus hätäkeskusten yhdistämisten osalta saatiin valmiiksi vuonna Kuluvana vuonna jatketaan ERICA -hätäkeskustietojärjestelmän rakentamista, testausta ja koulutusta. Lisäksi viraston eri toimintoja kehitetään siihen suuntaan, että hätäkeskustoiminta voidaan toteuttaa verkottuneessa toimintaympäristössä uuden tietojärjestelmän valmistuttua. Laillisuusvalvonta (Sisäministeriön hallinnonala) Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisujen ja muiden laillisuusvalvontahavaintojen vaatimat toimenpiteet toteutetaan ja turvataan sisäministeriön laillisuusvalvonnan toimintaedellytykset, mihin sisältyy tarvittaessa myös tiedonsaantioikeus salassa pidettäviin tietoihin ja asiakirjoihin. : Hätäkeskuslaitos on suunnitelman mukaisesti toteuttanut omaa sisäistä laillisuusvalvontaansa sekä toteuttanut tarvittaessa laillisuusvalvontahavaintojen vaatimia toimenpiteitä. Alkuvuoden aikana on tehty sisäiset tarkastukset kahteen toimipisteeseen, Porin ja Kuopion hätäkeskuksiin. Hätäkeskuslaitoksessa uusia kanteluasioita on alkuvuoden aikana tullut vireille yhdeksän kappaletta. Asiakaspalautteita on tullut 109. Uusia hallinto-oikeusasioita on tullut vireille kaksi ja virkarikosasioita neljä. Tutkintapyyntöjä tietoliikenteen häirintään liittyen on tehty neljä.

3 Raportti HAK (14) Tietojärjestelmähankkeiden hankehallinta (Sisäministeriön hallinnonala) Poliisihallitus pilotoi hankehallintajärjestelmää vuonna Tämän pilotoinnin kokemusten perusteella tehdään päätös mallin käyttöönotosta soveltuvin osin myös muissa virastoissa viimeistään vuonna Otetaan käyttöön hallinnonalan yhteinen projektien ja hankkeiden hallintamalli, jossa on eri toimijoiden roolit, vastuut ja tehtävät kuvattuna. Virastot sitoutuvat noudattamaan sisäministeriön vahvistamia kokonaisarkkitehtuurin periaatteita ja linjauksia sekä hankehallinnan menetelmiä. Erityisenä painopisteenä ovat edelleen ns. turvallisuuskriittiset tietojärjestelmät niihin liittyvien kehitys- ja rahoitusratkaisuineen sekä hallinnonalan yhteiset tietojärjestelmät. : Hätäkeskuslaitos on osallistunut hallinnonalan järjestämään kokonaisarkkitehtuurikoulutukseen ja aloittanut toiminnan kuvaamisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti. Loppuvuoden aikana tehdään päätös kokonaisarkkitehtuurikuvausten jatkamisen laajuudesta sekä valitaan soveltuva KA -ohjelmisto. Tutkimustoiminta (Sisäministeriön hallinnonala) Tutkimustoiminnalla valmistellaan strategisiin tarpeisiin uutta tietoa, menetelmiä ja toteutuksia. Tuloksia tulee voida hyödyntää operatiivisten, hallinnollisten, koulutuksellisten tai lainsäädännöllisten uudistuksien tueksi. Tutkimustoimintaan haetaan ulkopuolista rahoitusta soveltaen eri rahoitusinstrumentteja tarpeiden mukaan. Tutkimusaiheiden ja - painopistealueiden ennakkovaikuttamista tehdään aktiivisesti. Koko hallinnonalan yhteinen H2020 hakuihin jäävä rahoitusosuus on yli 5 milj. euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa koko hallinnonalan osalta yhteensä kymmentä tutkimushanketta vuositasolla, joista hallinnonalalle tuloutuu yli 1 milj. euroa/vuosi. : FirstAED -Smartphone pilottihanke. Hätäkeskuslaitos on mukana The Danish Market Development Fund:n rahoittamassa tutkimushankkeessa, jossa vapaaehtoisia auttajia hälytetään sydänpysähdyspotilaan avuksi älypuhelin sovelluksen avulla. Tarkoituksena on välittää hälytysviesti terveysviranomaisen hälytysohjeen mukaisesti sydänpysähdystilanteissa FistAED-järjestelmään, josta viesti välitetään FirsAEDsovelluksen avulla sopiville vapaaehtoisille. Hätäkeskuslaitoksen roolina on pilotointiin valittavien tehtävien välittäminen Keravan hätäkeskuksen alueella HUS:n ohjeiden mukaisesti. Pilottihankkeeseen osallistuvat HUS:n ja Hätäkeskuslaitoksen lisäksi SPR sekä Suomessa toimivat defibrillaattoreiden myyntiorganisaatiot. Pilotointi on tarkoitus aloittaa vuoden vaihteessa.

4 Raportti HAK (14) Hätäpuhelun jonotusajan (PuJo) mallinnus -tutkimus (VTT). Pujo-projektin tavoitteena on löytää matemaattinen malli hätäpuheluiden jonotusajan pituuden ja muiden hätäkeskusta kuvaavien muuttujien välille. Hätäpuheluiden jonotusaika riippuu; hätäkeskukseen tulevien hätäpuheluiden määrästä ja siihen liittyvästä satunnaisesta vaihtelusta, hätäpuheluiden käsittelyyn käytetystä ajasta ja sen satunnaisesta vaihtelusta, hätäpuheluiden vastaanoton resursseista eli ilmoituksen vastaanotossa (IVO) työskentelevien hätäkeskuspäivystäjien määrästä. Muut tutkimushankkeet. Hätäkeskustoiminnasta tai hätäkeskustoimintaan osittain liittyviä tutkimushankkeita, pääasiassa eri tasoisia opinnäytetöitä, on meneillään muutamia. Näihin Hätäkeskuslaitos on myöntänyt tutkimusluvan. Tutkimustuloksia pyritään hyödyntämään toiminnassa soveltuvin osin. Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen (Sisäministeriön hallinnonala) Hyödynnetään tutkimusrahoituksen ja EUSA -rahastojen lisäksi myös muut ulkopuolisen rahoituksen instrumentit aikaisempaa kattavammin. Talousarvion ulkopuolinen rahoitus kohdennetaan ensisijaisesti nykyisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja uusiutumisen edellyttämien kehittämistoimien rahoittamiseen. : Hätäkeskuslaitos osallistuu ecall- järjestelmän käyttöönottoon tähtäävään EU:n laajuiseen IHeero-hankkeeseen yhdessä SM:n, LVM:n, Trafin ja Liikenneviraston kanssa. IHeerohankkeeseen budjetoiduista kuluista on mahdollisuus saada EU-komissiolta takaisin 50 %. Yhdenvertaisuus (Sisäministeriön hallinnonala) Virastolla on ajantasaiset tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja niissä huomioidaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksen mukanaan tuomat vaatimukset koskien esimerkiksi arvion tekemistä yhdenvertaisuustilanteesta toiminnan ja työnantajan toimimisen osalta. : Hätäkeskuslaitoksella on voimassa oleva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille Suunnitelman toteutumista seurataan vuoden 2015 aikana mm. viraston YT- toimikunnassa.

5 Raportti HAK (14) Palkkaus (Sisäministeriön hallinnonala) Vuosittainen palkkaliukuma on vuoden 2015 osalta enintään 0,3 prosenttia ja kaikista määräaikaisista takuupalkoista luovutaan niiden määräajan päättyessä. : Palkkaliukuman kehitystä seurataan tavoitteena 0,3 prosenttia. Viraston omat tulostavoitteet Hätäkeskuslaitoksen omat tulostavoitteet vuodelle 2015 ja kolmelle seuraavalle vuodelle tärkeysjärjestyksessä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto Hätäkeskuslaitos ottaa vuosien aikana käyttöön uuden hätäkeskustietojärjestelmän. Uusi tietojärjestelmä mahdollistaa sen, että hätäkeskukset voidaan verkottaa tukemaan toisiaan ruuhkatilanteissa. Hätäkeskuslaitos varmistaa yhteistyössä viranomaisten sekä Haltikin kanssa uuden tietojärjestelmän hallitun käyttöönoton panostamalla järjestelmän kokonaistoteutukseen ja siihen liittyvään toiminnan kehittämiseen. : Vuonna 2015 Hätäkeskuslaitos suunnittelee loppukäyttäjien koulutuksen sekä aloittaa sen toteuttamisen sekä ottaa uuden tietojärjestelmän käyttöön yhdessä hätäkeskuksessa. Suunnittelu ja toimeenpano toteutetaan yhteistyössä eri toimialojen viranomaisten kanssa. TOTI- hankkeessa ERICA- hätäkeskustietojärjestelmän teknisen ympäristön toteutusviivästymästä johtuen suunniteltua hankkeen muutossopimus #5 ei ole voitu virallisesti hyväksyä. Tästä johtuen haettiin kevään aikana valtuusrahaan täydennystä 7 M ja lisäksi toimitettiin kehysrahatarve Sisäministeriöön viikolla 20. ERICA -järjestelmän teknisen ympäristön toteuttaminen on jatkunut Keravan Kalliosalissa. Testaus- ja koulutusympäristön todentaminen saatiin tehtyä kesäkuun alkuun mennessä. ERICA- sovelluksen osalta on edetty kohti elokuun hyväksymistestausta toteuttaen kahdeksan sprinttiä (tammi-heinäkuun aikana). Sovelluksen toteutusta muutettiin toukokuussa siten, että kaksi viimeistä sprinttiä keskittyi enimmäkseen laadun parantamiseen. Tämän lisäksi ERICAn versioiden 1.0 ja 1.1 toteutussisältöä on tarkennettu, jotta koulutusversio sisältäisi kattavat ja tarpeelliset ominaisuudet. KEJO- hankkeen kanssa on syvennetty yhteistyötä ja suunniteltu ERICA-KEJO - rajapintaa.

6 Raportti HAK (14) ERICAn perustietoympäristön vaihtamista Tampereelta Instan tiloista Keravan Kalliosaliin on suunniteltu ja tavoitteena on siirtää ympäristö syksyn 2015 aikana paremmin tavoitettavaksi Keravalle. ERICAn testaus- ja koulutusympäristön muutosta TUVEn STIII -ympäristöstä suunniteltiin loppukeväästä KUNTU -hankkeen kautta. Touko-kesäkuussa päätettiin KUNTUhankkeessa toteuttaa etuve-ympäristö ja ERICAn testaus- ja koulutusympäristön toteutus ST IV -tasolle, sekä tuotantoympäristön portaalin käyttömahdollisuus kunnallisille toimijoille. HALTIK toteuttaa etuve-ympäristön syksyn 2015 aikana ja TOTI- hankkeessa toteutetaan ERICAn STIII-muutos STIV-tasolle kevääksi Koulutuskalenteria on Hätäkeskuslaitoksen ja Instan yhteistyönä päivitetty hankkeen kokonaisaikataulun mukaiseksi. Uusimmassa versiossa on myös huomioitu toimialojen esittämät toiveet. TOTI- hanke on asettanut ERICA-koulutusyhteistyöryhmän ajalle ERICAn käyttöönottoprojektin projektipäällikön toisiin tehtäviin siirtymisen jälkeen käyttöönottoprojektia uudelleen organisoidaan ja projektisuunnitelmaa tarkennetaan syksyksi Hätäkeskustoiminnan kehittäminen Keskeisenä tavoitteena on parantaa hätäkeskuksen toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja siten väestön turvallisuuspalveluja. Päämääränä on kehittää yhteistyössä viranomaisten kanssa yhteisiä toimintamalleja ja tehostaa auttamisen ketjua kokonaisuudessaan sekä lisätä hätäkeskustoiminnan tuottavuutta. Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen toimintamallin vakiinnuttamista jatketaan. Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toiminnan yhdenmukaistamista hälytyspalveluiden osalta jatketaan valtakunnan tasolla. Hätäkeskuslaitos seuraa osana palvelukyvyn ja laadun hallintaa toimialoittain määriteltyjen tehtävien hälytysaikaa. Hätäkeskuslaitos aloittaa ja toimeenpanee kehysvuosien vaatimat sopeuttamistoimet, jotka kohdennetaan ensisijaisesti hallinto- ja tukipalveluihin. Sopeuttamistoimien suunnitteluvaiheessa toimenpiteiden vaikutuksia ennakoitaessa huomioidaan niiden vaikutukset myös muihin virastoihin. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan riittävä vuorovaikutus hallinnonalan sisäisesti. : Viranomaisyhteistyötä tehdään suunnitelmallisesti ja säännöllisesti muun muassa eri yhteistyöryhmien kautta (valtakunnallinen yhteistyöryhmä, alueelliset yhteistyöryhmät ja toimialakohtaiset kehitysryhmät).

7 Raportti HAK (14) Hätäkeskustoiminnan arviointia jatkettiin auditoimalla kevään aikana Oulun, Kuopion ja Keravan hätäkeskuksen operatiivista toimintaa. Auditoinnin tavoitteena on varmistaa yhdenmukaiset toimintamallit valtakunnallisesti kaikissa hätäkeskuksissa. Toimialoittain määriteltyjen tehtävien hälytysaikaa seurataan säännöllisesti ja raportoidaan sovitun mukaisesti (tulokset esitetty seurattavien tunnuslukujen taulukossa). Sopeuttamistoimista on tehty suunnitelma. Toimeenpano tapahtuu tarvittaessa asteittain taloudellisen tilanteen edellyttämällä tavalla. Muut tavoitteet Hätäkeskuslaitoksen tulee kiinnittää erityistä huomiota työyhteisön hyvinvointiin, viraston yhdenmukaiseen johtamiseen ja sisäisen yhteistyön sekä vuorovaikutuksen sujuvuuteen. Hätäkeskuslaitos jatkaa Kadonneiden lasten numeron (116000) käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä. : Hätäkeskuslaitoksen työjärjestys on päivitetty organisaatiossa toteutuneiden muutosten mukaisesti. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan muun muassa vuosittain tehtävällä työtyytyväisyyskyselyllä. Vuonna 2014 viraston keskiarvo (asteikolla 1-5) oli 3,16. Kysely toteutetaan loppuvuodesta Kadonneiden lasten numeron käyttöönottoon on esitetty lisärahoitusta. Asia keskeneräinen.

8 Raportti HAK (14) yhteenveto Hätäkeskuslaitoksen keskeisistä seurattavista tunnusluvuista ja alkuvuoden aikana toteutetuista muista toimenpiteistä Talouskatsaus 6/2015 Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin vuodelle 2015 määrärahaa momentille yhteensä Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentilta vähennettiin euroa vähentyneiden toimitilojen vuokrasäästöjen takia. Vuodelta 2014 siirtynyt määräraha on yhteensä Tästä TOTI- hankkeen osuus on ,30. Lisäksi virasto on saanut kirjaus- ja käyttöoikeutta vuoden 2014 talousarvion momenteille Osaamisen kehittäminen ja Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVEen Hätäkeskuslaitoksen käytettävissä on täten yhteensä Hätäkeskustietojärjestelmähankkeen (TOTI) tilausvaltuus vuodelle 2015 on Hankkeella on siirtyneen määrärahan kanssa käytettävissä tietojärjestelmän investointimenoihin vuonna Vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana valtuudesta on käytetty Tilausvaltuudesta aiheutuvat talousarviomenot tulevat olemaan tänä vuonna noin Määrärahoista siirretään suunnitelman mukaisesti vuodelle 2016 yhteensä Vuoden 2015 II lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitos oikeutettiin tekemään hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) käyttöönoton edellyttämä sopimus toimitusprojektin jatkosta ja käyttöönoton siirtämisestä. Sopimuksesta saa aiheutua menoja enintään 7 M vuosina Laskutuksen pääpaino on vuoden toisella puoliskolla. Tulojen ennustetaan laskevan viime vuodesta ilmoitinlaitteiden irtisanomisista johtuen. Palvelujen ostot painottuvat pitkälti syksyyn. Tämän hetken tiedon mukaan TOTI määrärahan lisäksi ei ole muuta siirtyvää erää vuodelle Oheisessa taulukossa yhteenvetona Hätäkeskuslaitoksen taloustilanne Talousarvio 2015 Vuoden toteuma % LKP -tili EUR EUR EUR EUR TOIMINNAN TUOTOT , , ,00 3,15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,50 28,75 Henkilöstökulut , , ,00 51,51 Vuokrat , , ,00 44,93 Palvelujen ostot , , ,50 22,80 Muut kulut , , ,01 7,45 TOIMINNAN KULUT , , ,01 42,12

9 Raportti HAK (14) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,30-740,01 x SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,36 0, ,00 0,00 TUOTTO- JA KULULASKELMA , , ,01 44,20 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET , , ,00 1,63 VASTAAVAA , , ,00 1,63 KAIKKI YHTEENSÄ , , ,01 35,78 Seurattavia toiminnallisia tunnuslukuja: Tunnusluku Yksikkö Tavoite/ Ennuste Q1/2015 Q2/2015 Ilmoitusten määrä hätäpuhelujen määrä kentälle välitetyt tehtävät Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut virhe tai tahaton soitto asiaton tai ilkivaltainen soitto Muut - kiireetön sairaankuljetus hoitolaitossiirrot neuvonta Hätäilmoitusten määrä/asukas 0,72 0,65 0,67

10 Raportti HAK (14) Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä. Hälytysviive määritetyissä tehtävälajeissa: Tunnusluku Yksikkö Tavoite/ Ennuste Q1/2015 Q2/2015 Terveystoimi: 700A (äkkieloton) 90 sekuntia % A (rintakipu) 120 sekuntia % Pelastustoimi: 202A (liikenneonnettomuus) 120 sekuntia 402A+B (rakennuspalo) 90 sekuntia Poliisitoimi: 031A (ampuminen) + 032A (puukotus) 120 sekuntia Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa % % % % Hätäpuheluun vastataan 30 sekunnissa % Hätäkeskustoiminnan kustannukset ( /hätäilmoitus) 15,9 13,2 13,3 Vastausprosentit hätäkeskuksittain, tilanne Yksikkö Kerava Kuopio Oulu Pori Turku Vaasa Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa % Hätäpuheluun vastataan 30 sekunnissa %

11 Raportti HAK (14) Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Tunnusluku Yksikkö Tavoite Q1/2015 Q2/2015 Henkilöstön lukumäärä yhteensä hlöä vakinaiset hlöä määräaikaiset hlöä Kokoaikaiset hlöä Osa-aikaiset hlöä Henkilötyövuodet yhteensä htv Henkilöstökulut, milj. euroa M 39,6 19,0 Kokonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään % pvä - Kaikki pvä 17,5 16,5 19,7 18,1 - Jaksotyöaikaa tekevät pvä 18, ,6 20,0 - Virastotyöaikaa tekevät pvä 9,7 7,5 10,2 8,7 Sukupuolijakauma m/n 252/ /373 Henkilöstön keski-ikä v Koulutustasoindeksi (asteikolla 1-5) Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus, % Hätäkeskuslaitoksen työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) % 10,6 3,16 jokaisen hätäkeskuksen ja keskushallinnon työtyytyväisyys vähintään

12 Raportti HAK (14) Hätäkeskuslaitoksessa suunniteltiin vuonna 2015 käytettäväksi yhteensä 627 henkilötyövuotta. Resurssien ennakoitu käyttöaste hätäkeskuksissa on vuoden loppuun mennessä prosenttia eli noin 600 henkilötyövuotta. Hätäkeskusten henkilöstöresurssien käyttö on toteutunut tasaisesti eikä erityistä vajausta ole ilmennyt. Vuonna 2014 vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 10,6 prosenttia. Tänä vuonna lähtövaihtuvuuden oletetaan olevan hieman vähäisempi aiempiin vuosiin verrattuna. Hätäkeskusten henkilöstöresurssien jakoon on kiinnitetty huomiota ja jako perustuu toteutuneisiin hätäpuhelumääriin. Päivystäjäkohtaisten hätäpuhelumäärien vaihteluväli on hätäkeskusten välillä melko vähäinen, toteuma on hätäpuhelua päivystäjää kohden. Päivystäjäkohtaisten tehtävämäärien ennuste puolen vuoden toteuman perusteella on noin tehtävää päivystäjää kohden. Tehtävämäärien vaihteluväli on Vuonna 2014 hätäkeskuspäivystäjä hoiti keskimäärin tehtävää vuoden aikana ja päivystäjäkohtaisten tehtävämäärien vaihteluväli oli Rakenneuudistuksen päätyttyä määräaikaisten osuus on vähentynyt merkittävästi. Määräaikaisten virkasuhteiden perusteena on selvästi suurimmilta osin viransijaisuus. Kesäkuun lopulla viraston henkilöstöstä noin 13 prosenttia oli määräaikaisessa virkasuhteessa. Vuoden 2014 lopussa määräaikaisten osuus oli 18 prosenttia henkilöstöstä. Sairauspoissaolojen määrää on pyritty vähentämään aktiivisin johtamistoimenpitein ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Erityisesti pitkiä sairauspoissaoloja pyritään vähentämään. Sairauspoissaolojen osalta tavoitteena on 16,5 työpäivää/henkilö koko henkilöstön osalta. Salihenkilöstön osalta tavoite on 17 työpäivää ja hallintohenkilöstön osalta 7,5 työpäivää/henkilö. Salihenkilöstön sairauspoissaolot ovat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 20 työpäivää, hallintohenkilöstön 8,7 työpäivää eli koko henkilöstön sairauspoissaolot ovat 18,1 työpäivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt edelleen. Positiivista kuitenkin on, että poissaolojen kääntyi laskuun touko-kesäkuussa. Vuonna 2014 koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat 17,5 työpäivää henkilöä kohden. Asiakastyytyväisyys Hätänumeroon soittaneiden ja yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyttä hätäkeskuksen tuottamiin palveluihin kartoitetaan kyselytutkimuksella joka toinen vuosi. Vuonna 2014 toteutettiin yhteistyöviranomaisille suunnattu tyytyväisyyskysely. Yhteistyöviranomaisten työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) vuonna 2014 oli 3,34. Vuoden 2015 lopulla tehdään kyselytutkimus, jolla selvitetään hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyyttä hätäkeskuspalveluihin.

13 Raportti HAK (14) Viestintä Hätäkeskuslaitos jatkoi alkuvuodesta perinteisen ennaltaehkäisevän turvallisuusviestinnän tekemistä osallistumalla 112-päivän kampanjointiin ohjausryhmän vetäjänä sekä paikallistapahtumien kautta. Kaikki hätäkeskukset osallistuivat eri paikkakunnilla järjestettäviin tapahtumiin, joita järjestettiin koko Suomessa yhteensä 115. Kampanja tavoitti turvallisuusriskien ennaltaehkäisemiseen liittyvällä Facebookin viestinnällä yli ihmistä. Printtimedia julkaisi 66 mediaosumaa aiheesta ja verkkomedioissa 96 juttua käsitteli turvallisuusviestintää. Hätäkeskuslaitos julkaisi toukokuussa myös videon, jossa opastettiin lasten soittamista hätänumeroon. Video on saavuttanut YouTubessa jo yli näyttökertaa ja se tavoitti julkaisun jälkeen Facebookissa yli ihmistä. Hätäkeskuslaitos lisäsi alkuvuonna jälleen hätäkeskustoiminnan tunnettuutta osallistumalla 112-sarjan toiseen tuotantokauteen. Uudet jaksot alkoivat helmikuussa Sub-kanavalla. Kesäkuussa virasto tiedotti hätäkeskuksiin tehdystä uudelleenohjauksesta koskien puheluita, jotka tulevat laitteesta, jota ei voida tunnistaa ja paikallistaa (nk. SIM-kortittomat); puhelut siirtyvät ensin erilliseen jonoon odottamaan vastausta. Kansalaisissa herätti kuitenkin eniten mielenkiintoa uusi 112 Suomi - mobiilisovellus, jonka Digia lanseerasi yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa juhannusviikolla. Lanseeraukseen valjastettiin kaikki viraston viestintäkanavat, ja pelkästään Facebookin yhden julkaisun osalta virasto tavoitti yli ihmistä. Kesäkuun loppuun mennessä sovellusta oli ladattu eri sovelluskaupoista liki kertaa. Tähän mennessä sovellusta oli käytetty hätäilmoitusten tekoon reilut 500 kertaa. Hätäkeskuslaitos lähetti kesäkuun lopussa myös uutiskirjeen yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Uutiskirjeessä oli kooste verkko- Hälärissä julkaistuista uusimmista hätäkeskustoiminnan kehittämiseen liittyvistä artikkeleista. Virasto tuotti alkuvuoden aikana 16 nettiuutista, joista seitsemästä aihekokonaisuudesta lähetettiin medialle tiedote. Hätäkeskuslaitoksen johtajan sijaisena Johtaja, tekniset palvelut Jukka Aaltonen Johtaja, ohjaus ja ennakointi Teemu Lehti Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Hätäkeskuslaitos klo 08:45. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

14 Raportti HAK (14) Tiedoksi Hätäkeskuslaitoksen osastot Hätäkeskukset

let-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonaialla (Sisäministeriön hallinnonalal

let-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonaialla (Sisäministeriön hallinnonalal Sisäministeriön hallinnonala SM Dno/2014/872 Pelastusopisto Tulostavoiteasiakirja 2015 Toiminta-ajatus Pelastusopisto tuottaa laadukasta koulutusta ja tutkimusta sekä tarvittavat siviilikriisinhallinnan

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016 Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti HAK--445 Viraston omat tulostavoitteet (Tulostavoiteasiakirja, SMDno-2015-357, 8.12.2015) Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportissa (Q2/30.6.) kuvataan toiminnan toteutumaa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Ari Ekstrand laatupäällikkö Esityksen sisältö Auttamisen ketju Hätäkeskuslaitos uudistuu Hätäkeskuslaitos lukujen valossa

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013 Raportti id6172478 1 (15) HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI Raportti id6172478 2 (15) 1 VUODEN TULOSTAVOITTEET 1.1.1 Suoritteet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella - 2017

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet

1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet Raportti id7331546 1 (14) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuotisraportti 1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Sisäasiainministeriö 1 (13) 24.1.201 3 SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL 26 00023 Val tioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Marko Nieminen Hätäkeskuspalveluiden johtaja Hätäkeskuslaitos Hätäilmoitukset 2016 Hätäilmoitukset yhteensä: 2 665 000 Hätäpuheluja: 2

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa

Lisätiedot

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011 15.2.2011 SMDno/2010/1603 HAK/2010/1128 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-1 Sisällysluettelo YLEISTÄ............................................................

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 3,44 3,18 3,30 3,40 3,33 3,23 3,15 3,15 0 3 6 3,76 3 3,36 3,84 3,89 3,84 3,91 4,13 Pelastustoimi 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 344/3.1.1/2008 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 Liite 1b 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT 12.11.2013 2 Hätäkeskustoiminta Suomessa EU-alueen yhteinen hätänumero auttaa

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05.

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05. ~ NÖOCENTllAlSVERKET Raportti Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 id5125935 1 (14) HAK/2012/722 HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLlVUOTISRAPORTTI 2012 Postlosoite/Postaddress Pl112 28131 Käyntioso ite/address Satakunnankatu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

112-päivä nyt ja tulevaisuudessa

112-päivä nyt ja tulevaisuudessa 112-päivä nyt ja tulevaisuudessa Turvallisuusviestinnän opintopäivät 24.5.2017 Katri Kalliomäki 112-päivän puheenjohtaja 112paiva.info 112-päivä on eri turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja 11.2.

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen kirjallinen lausunto aiheesta; Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

Hätäkeskuslaitoksen kirjallinen lausunto aiheesta; Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Lausunto HAK-163189 1 (6) Hallintovaliokunta 00102 Eduskunta Hätäkeskuslaitoksen kirjallinen lausunto aiheesta; Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 HAK; Hätäkeskuslaitoksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila HÄTÄKESKUS Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila Suomessa pelastustoimen ja sairaankuljetuksen tehtäviä välittävät hätäkeskukset ovat tähän asti kuuluneet pelastustoimen organisaatioon ja nämä hätäkeskukset

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

1. VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1. VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAPORTTI 1 (16) Hätäkeskusyksikkö / HU 20.8. HAK//475 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO Tulossopimus SMDno/2008/605 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN RAPORTTI 1.1. - 30.6. 1. VUODEN TULOSTAVOITTEIDEN

Lisätiedot

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko ICT kehitysnäkymät Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko 2 Mikä ICT? Digitaalisuus Kyber IoT LTE, MKR PRS.. Vaatii pohjalle yhteiset toimintatavat ja -ratkaisut 3 4 5 ICT:n

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 SMDno/2008/605 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talousesitys 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä häiriötilanteissa,

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 1 0 3,18 3,30 3,15 3,19 3,23 3,15 3,44 3,33 6 3,76 3 3,89 3,84 3,91 Pelastustoimi 2006 n=300 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296 Poliisi

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi, jossa pelastustoimen palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä varautuminen näihin tehtäviin.

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Esityslista 1 (5) VNS 5/2016 vp, Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta; pelastusosaston lausunto

Esityslista 1 (5) VNS 5/2016 vp, Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta; pelastusosaston lausunto Esityslista 1 (5) 5.12.2016 Hallintovaliokunnalle VNS 5/2016 vp, Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta; pelastusosaston lausunto Pelastustoimi Kansainvälisessä turvallisuustilanteessa tapahtuneet

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt

Taloudelliset hyödyt Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi Liite 2: Kustannushyötylaskelma: KaPA ja yhteinen sähköisen asioinnin alusta 31.3.216 Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet tuotot - Prosessin tehostuminen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen.

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 16.10.2015 Dnro OKV/2106/1/2014 1/5 ASIA Hätäilmoitusten käsittely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 5.12.2014 osoittamassaan kantelussa hätäkeskuksen menettelyä tehtävän

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskus Sisäministeriön hallinnonala SMDno-2015-357 Hallinnon tietotekniikkakeskus Tulostavoiteasiakirja 2016 Vuosi 2016 on Haltikin viimeinen toimintavuosi. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot