SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013"

Transkriptio

1 Sisäasiainministeriö 1 (13) SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL Val tioneuvosto Käyntiosoitteet: Kirkkokatu 12 Helsinki Vuorikatu 20 Helsinki Puhelin: Vaihde Faksi: Virkasähköpostiosoite: kirjaamo(at)intermin.fi Sähköpostiosoite: etunimtsukunimi(at)intermin.fi

2 Sisäasiainministeriö 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO yleistä Toiminta-ajatus Arvot Visio TOIMINTA YMPÄRISTÖN MUUTOKSET TOIMINNAN PAINOPISTEALUE ET VUODEN 2013 TULOSTAVOITTEET Suoritteet Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Palvelukyky ja laatu Taloudellisuus Tuottavuus Maksullisen toiminnan kannattavuus Muut tavoitteet HENKISTEN VOIMA VAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN JO 6 RESURSSIT HANKINNAT SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA ALLEKIRJOITUKSET... 13

3 Sisäasiainministeriö 3 (13) YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön alainen virasto, jota sisäasiainministeriö tulosohjaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) ja valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta (877/2010). Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen alaan kuuluvia hätäilmoituksia ja muita ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu. Hätäkeskuslaitoksen toiminnan päämääränä on huolehtia omalta osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta olemalla auttamisen ketjussa ensimmäinen viranomaislenkki. Hätäkeskuslaitos vaikuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston vahvistaman sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten poliisitoimen, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten omien toimintamallien valtakunnallinen yhdenmukaistaminen suhteessa Hätäkeskuslaitokseen on edellytys Hätäkeskuslaitoksen tulostavoitteiden hyvälle toteutumiselle. Tavoitteena on ohjaavien viranomaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen tulossopimustavoitteiden yhdenmukaisuus. Hätäkeskuspalveluja käyttävät viranomaiset sitoutuvat yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa määrittelemiensä toimintamallien tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on kolme strategista tavoitetta, joista Hätäkeskuslaitoksen tolmmta tukee erityisesti tavoitetta "kaikille mahdollisuus hyvinvointiin". Hätäkeskuslaitoksen osuus tämän tavoitteen toteuttamisessa toteuttlu erityisesti uusien palvelujen rakenteiden ja toimintatapojen kautta. 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot 1.3 Visio 2015 Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot: luotettavuus tasapuolisuus inhimillisyys PRO 112 Suomessa toimii vuoteen mennessä yhtenäinen. verkottunutja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymältäja ammattitaitoisesti.

4 Sisäasiainministeriö 4 (13) 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Hätäkeskuslaitoksen toimintaan vaikuttavat vuonna 2013 erityisesti seuraavat toimintaympäristön muutokset: ensihoitopalveluja koskevan lainsäädännön uudistuminen (säädöspohjan voimaantulon aiheuttamat muutokset; ensihoitopalvelu siiltyy sairaanhoitopiirien jälj estämisvastuulle vuoden 2013 alusta alkaen) edelliseen liittyen toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon kenttäjohtamisen systemaattinen käyttöönotto ja si ihen liittyvät tieto- ja viestintäjärjestelmät; viranomaistoimintojen yhteensovittaminen hätäkeskuspalveluj a käyttävien viranomaisten toiminnan yhdenmukaistaminen ja toimintamallien kehittäminen (ensi hoito keskukset, poliisin ja pelastustoimen johto- ja tilannekeskukset, viranomaisradioverkko VIRVE, KElO) turvallisuusverkkohankkeen (TUVE) vaikutukset Hätäkeskuslaitoksen ja hätäkeskuspalvel uja käyttävien viranomaisten toimintaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkuminen valtionhallinnon taloustilanteen kiristyminen ja sen aiheuttamat säästötavoitteet rahoituksessa vaaratiedotelain voimaantulo poliisin hallintorakenneuudistuksen täytäntöönpano vuonna 2013 ja voimaan tulo vuoden 2014 alusta kansalaisen yleisneuvontapalvelun käynnistyminen valtiokonsernin yhteisen IT -palvelukeskuksen toiminnan käynnistyminen TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella ovat: 1. Hätäkeskuslaitos huolehtii keskeytymättömästä hätäkeskuspalvelujen tuottamisesta kansalaiselle ja hätäkeskuspalveluja käyttäville viranomaisill e. 2. Hätäkeskuslaitos toteuttaa hätäkeskustoiminnan kehittämisen strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskusten siirrot toteutetaan turvaamalla hätäkeskuspalvelut. Muutokset toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattamalla. Uusi toimintatapa ja sitä tukeva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen saatetaan tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. 4. Hätäkeskuslaitos toteuttaa valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman edellyttämät toimenpiteet. 5. Hätäkeskuslaitos huolehtii osaltaan valtionhallinnon tietoteknisen arkkitehtuurin mukaisten tavoitteiden ja tietohallintolain mukaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuusvaatimusten toteuttamisesta. 6. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön valtionhallinnon ja sisäasiainministeriön hallinnonalan yhteisesti sovittuja menetelmiä ja tietojärjestelmiä (esim. KIEKU).

5 Sisäasiainministeriö 5 (13) 4 VUODEN 2012 TULOSTAVOITTEET Suoritteet Tunnusluku toteuma toteuma tavoite ennuste ennuste Hätäilmoitusten mää rä, kpl hätäpuhelujen määrä, kpl kentälle väritetyt tehtävät kpl Hätäkesk ukseen kuulumattomat puhelut virhe tai tahaton soitto asiaton ta i ilkivaltainen soitto Muut - kiireetön sairaankuljetus, kpl hoitolaitossiirrot. kpl neuvonta Häläilmoitusten määrä/asukas, kpl Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tunnusluku toteuma toteuma tavoite ennuste tavoite Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 91 % 91 % 90% 91 % 90% Hätäpuheluun vastataan 30 sekunn issa (x %:ssa hätäpuheluista) 96 % 96 % 95% 96% 95 % Palvelukyky ja laatu Hätäpuhelunlaadunhallintamallin osana seurataan toimialoittain määriteltävien tehtävien hälytysaikaa. Seurattaviksi tehtäviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtävälajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden kannalta kriittistä ja toinenl11uuten merkityksellistä tilannetta. Jokaiselle seurattavalle tehtävälajille on asetettu hälytysviiveen optimiaika, jonka toteutumista seurataan suhdelukuna kaikista ko. tehtävälajin hälytyksistä. Hälytysviiveen toteutunut aika on ensimmäiselle hälytettävälle yksikölle lähtevän hälytysviestin ja hätäpuhelulu1 vastaamisajan erotus. Tieto kerätään hätäkeskustietojärjestelmästä ja rapo11oidaan osavuosittain. Tunnusluku toteuma toteuma ennuste ennuste Hatäilmoituksen välittäminen vi ranomaisille (ei mitattu, (ei mitattu, viivytyksettä. uusi mittari) uusi mittari) Hälytysviive määritetyissä lehtäväjajeissa Terveystoimi: 700A (äkkieloton) ::;; 90 seku ntia 67 % 80 % 704A (rintakipu) ::;; 120 sekuntia 67% 75 % Pelastustoimi: 202A (liikenneonnettomuus) S 120 sekuntia 52 % 65 %

6 Sisäasiainministeriö 6 (13) 402A+B (raken nuspalo) :s; 90 sekuntia 49% 60 % Poliisi: 031A (ampuminen) + 032A (puukotus) S 120 sekuntia 59% 70% 361 A (kolihälytys) (määritellään myöhemm in) Tunnusluku toteutuma toteuma tavoite ennuste tavoite Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) 90 % 90 % - 90% Hätänumeroon soittaneiden tyytyvä isyys hätäkes kusten tuottamiin palve luihin (1 5), vähin tään 4,33 4,22 4,40 4,40 ei mitata Yhteislyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1 5), 3,32 vähintään 3,75 3,55 3,33 - poliisi 3,65 ei mitattu 3,15 3,40 - pelastus 3,50 3,53 3,25 - terveystoimi 3,75 3,91 3,60 - rajavartiolaitos - 3,95 ei mitata Hätäkeskuslaitos toteuttaa asiakastyytyväisyys sekä yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyskyselyn joka toinen vuosi. Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyskyselyä kehitetään siten, että kyselyn kohderyhmät ovat yhteismitallisia Taloudellisuus Tunnusluku toteutuma toteuma tavoite ennuste tavoite Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /asukas, enintään 11,6 12,2 12,8 11,0 11,8 Toiminnasta aiheutuvat kustannukset Ihätäilmoitus, enintään 14, , ,5 Toim innasta aiheutuvat kustannukset /asukas, en intään ilman hankke ita ,6 10,6 11,4 Toiminnasta aiheutuvat kustannukset Ihätäilmoitus, enintään ilman hankkeita ,9 13,0 14, Tuottavuus Tunnusluku toteuma toteuma tavoite ennuste tavoite tlmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoro mestarit) Maksullisen toiminnan kannattavuus Tunnusluku toteuma toteuma tavoite ennuste tavoite Julkisoikeudelliset suontteet, kustannusvastaavuus-% 122,0 % 120, % 120,0 % 100% Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus-% 123,0 % % 123,0 % 120 %

7 Sisäasiainministeriö 7 (13) Muut tavoitteet Näkökulma: Turvallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hätäkeskuslaitos tehostaa omalla toiminnallaan auttamisen ketjua. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksessa on käytössä yhdenmukaiset valtakunnalliset toimintamalli!. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2013 Perustetaan alueelliset viranomaisyhteistyö- ja kehitysryhmät kaikille yhteistoiminta-alueille ja jalkautetaan niiden kautta valtakunnallinen toimintamalli. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön Kiekun ja muut yhteiset tietojäljestelmät hankkeiden määrittämien aikataulujen mukaisesti. Hätäkeskuspalvelut toteutetaan luotettavasti. Valmistetaan hätäkeskuspalveluiden häiriötön ja keskeytymätön toiminta mm. jalkauttamalla valmiussuunnitelma sekä tekemällä asianmukaiset ylläpitotoimenpiteet tietojärjeste1m iin. Hätäkeskuslaitoksen viestintä tukee auttamisen ketjun tehokasta toteutumista. Hätäkeskuslaitos kehittää turvallisuusviestintää. Osallistutaan 112-päivän valtakunnalliseen kan1panjaanja kehitetään sitä aktiivisesti. Aktivoidaan yhteistyöviranomaisia sekä haetaan uusia yhteistyötahoja, jotka voivat viestiä hätänumeron 112 oikean ja asianmukaisen käytön puolesta. Näkökulma: Talous ja resurssit Hätäkeskuslaitoksessa varmistetaan riittävät resurssit Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskusten yksikkökoko on optimaalinen. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2013 Kuopion hätäkeskuksen toiminta vakiinnutetaan. Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskukset yhdistetään Porin hätäkeskukseksi. Käynnistetään Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskusten yhdistämistoimet siten, että Helsingin ia Itä-

8 Sisäasiainministeriö 8 (13) ja Keski-Uudenmaan hätäkeskukset yhdistyvät kevään 2013 aikana. Länsi Uudenmaan hätäkeskuksen osalta yhdistyminen toteutetaan myöhemmin. Käynnistetään Var sinais-suomen ja Hämeen hätäkeskusten yhdistämistoimet Turun hätäkeskukseksi. Näkökulma: Prosessit ja rakenteet Hätäkeskuslaitoksessa keskitytään ydintehtäviin. Hätäkeskusla itoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitos on hyvin johdettu virasto. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2013 Johtamis- ja hallintomallin kehittämistä jatketaan. Virastossa otetaan käyttöön yhtenäiset toimenkuvat. Toiminnanohj ausprosessia kehitetään yhä paremmin toimilll1an ennakoivuutta tukevaksi. Jatketaan määriteliyn aikataulun mukaisesti Hätäkeskuslaitos valmennusohjelman toteuttanlista. Verkottunut hätäkeskustietoj ärjestelmä on käytössä. Käynnistetään TOTI - hankkeen vaihe 4. Huolehditaan TUVEen liittyvien yhteyksien ja palvelujen toteuttamisesta hätäkesk ustiet 0 j ärj es tel män tat-peisi in. Tukitoiminnot on selkeästi määritelty. Hätäkeskuslaitos osallistuu yhteistyöviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen välisen työnj aon kehittämiseen. Näkökulma: Henkilöstövoimavarojen kehittäminen Hätäkeskuslaitoksessa edistetään työhyvinvointia. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstön työhyvinvointi ja työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2013 Toteutetaan työhyvinvointisuunni tel maan kiljatut toimenpiteet ja seurataatl aktiivisesti tvöhvvinvoinnin ia työtyytyväisyyden tasoa Henkilöstön atl1matillinen osaaminen on

9 Sisäasiainministeriö 9 (13) korkeatasoista. Henkilöstöä koulutetaan tehtäväroolinsa mukaisesti virasto- ja toimipistekohtaisissa koulutuksissa. Otetaan yhdistetyissä hätäkeskuk sissa käyttöön uudistetut hallinto- ja tukihenkilöstön toimenkuvat ja suunnitellaan osaamisen kehittäminen niiden pohjalta. Jatketaan henkilöstön osaamisvaatimusten määrittelyä hätäkeskusten päälliköiden ja apulaispäälliköiden osalta. Hätäkeskuslaitoksen tässä sopimuksessa mainittujen tulostavoitteiden ja hankkeiden toteutumiseen vaikuttaa osaltaan yhteistyöviranomaisten toiminta. Hätäkeskuslaitos panostaa toimeenpanokykyyn, jotta strategisten muutosten toteuttamisessa onnistutaan jatkossakin. Työhyvinvointia parannetaan edelleen suunnitelmallisesti muun muassa työkuormaa tasaanlallaja noudattamalla Työterveyshuollon kanssa varhaisen välittämisen mallia. Henkilöstösuunnittelun painopisteisiin otetaan erikseen näkökulmaksi työhyvinvointi ja jaksaminen. Hätäkeskuslaitos tekee yhteistyössä Pelastusopiston kanssa suunnitelman hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen toteuttamisesta vuosina

10 Sisäasiainministeriö 10 (13) 5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilöstövoimavarojen hallinnan osalta keskeisenä tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminenja sairauspoissaolojen vähentäminen. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite ennuste tavoite Henkilöstön lukumäärä yhteensä vakinaiset määräa ikaiset Kokoa ikaiset Osa-aikaiset Henkilötyövuod et yhteensä Henkilöstökulut, milj. euroa 41,3 43,4 43,4 42,9 41,8 Ko ko na istyövoimakustannukset, % palkkasummasta 125,5 125,5 % 125,5 % % 125,5 Sairauspoissaolot, työpäivää/hiv, enintään - Kaikki 14,3 15,0 14, ,0 - Jaksotyöaikaa tekevät 15,7 16,5 14, ,5 - Virastotyöaikaa tekevät 7,2 8 7,5 10 7,5 Suku puolijakauma (mln) 326/ / /84 306/ /445 Henkilöstön keski-ikä Kou lutustasoindeksi (asteikolla 1-5) 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus, % 3,1 % 4,0 % 4,0 % 4,5 % 4,0% Sairauspoissaolot (pv/htv) 20,6 21, Häläkeskuslaitoksen työtyytyväisyys indeksi (asteikolla 1-5) 3,14 3,15 3,18 3,18 3,20 - jokaisen hätäkeskuksen ja keskushallinnon työ- 2,64 2,36 2,65 2,65 2,7 tyytyväisyys, vähintään

11 Sisäasiainministeriö 11 (13) 6 RESURSSIT Hätäkeskuslaitoksen nettomäärärahat vuonna 2013 ovat yhteensä euroa momentilla Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot Perussuunnitelma (1000 ) TAE TAE TAE TAE TAE Momentti Häläkeskuslaitoksen toimintamenot (netto) sis. TOTI TOIMINNAN TULOT JA MENOT Tilinpäätös Tilinpäätös Tavoite Ennuste Tavoite Tulot maksulhnen toiminta Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot loisella virastolla ) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet I vms.) TOIMINNAN RAH OITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomenti1je budjetoidut menot toimintamenomomentin rahoitus, netto muu erittelemätön talousarvio rahoitus TOIMINTAMENOMOMENTIT KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA+LTA)/lalousarvioehdolus käytetty siirty~ vus ii rtyv seuraavalle vuodelle

12 Sisäasiainministeriö 12 (13) 7 HANKINNAT Valtiovaraiml1inisteriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista määritellyt yhteishankittava! tuotteet ja palvelut hankitaan Hansel Oy:n sopimuksin. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan virasto voi käyttää muuta hankintasopimusta vain, jos virastolla on voimassaoleva, ennen kilpailutettu kirjallinen hankintasopill1us yhteishankittavaksi ll1äärätystä tuotteesta tai palvelusta. Sisäasiainministeriön vahvistamissa, keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan niitä koskevia puitesopimuksiaja tuotteiden sekä palveluiden yhteensopivuuteen tähtääviä ohjeita. Seuraavan vuoden hankinnat aloitetaan vasta sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on vahvistanut keskitetyt hankintojen toteuttam ismenette 1 yt. Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilla sopimustoimittajilta. 8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA Tämä sopimus on voimassa Hätäkeskuslaitos antaa sisäasiainministeriölie puolivuotisraportin tulossopimuksessa sovittujen tulostavoitteiden toteutumisesta mennessä. Puolivuotisrap0l10innin yhteydessä Hätäkeskuslaitos raportoi myös määrärahojen ja henkilötyövuosien käytöstä sekä antaa arvion vuoden 2013 määrärahojen käytöstä, seuraavalle vuodelle siirtyvästä erästä ja henkilötyövuositoteumasta vuonna Hätäkeskuslaitos syöttää valtion tulostietojärjestelmään (NETRA) ennustetiedot tulostavoitteidensa toteutumisesta tilanteen mukaan mennessä. Ennustetiedot tarvitaan sisäasiainministeriön kansliapäällikön ja osastopäällikön väliseen tuloskeskusteluun. Sisäasiainministeriö toimittaa kaikki raportit tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle. Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöstä vuodelta 2012 ja alkuvuoden 2013 tulostavoitteiden toteumia käsitellään touko-kesäkuussa 2013 pidettävässä sisäasiainministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen välituloskeskustelussa. Vuoden 2013 tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan ll1arras-joulukuussa pidettävässä vuoden 2014 tulossopimusta koskevassa tulosneuvottelussa. Hätäkeskuslaitos laatii toimintakel10muksen vuodelta 2013 erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Toimintakertomuksen lisäksi Hätäkeskuslaitos toimittaa sisäasiainministeriölie tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2013, henki löstösuunnitelmanja työtyytyväisyyskyselyn tulokset. Ministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksestä kesäkuussa Hätäkeskuslaitoksen tulee Valtiokonttorin määräyksessä annetussa määräajassa julkaista tavoite- ja toteumatietonsa Netra -tulostietojäljestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle internetiin. Tässä tulosopimuksessa esitetyt tavoitteet on asetettu vuoden 2013 talousarviossa ja annetussa valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille esitettyjen määrärahojen mukaisesti. Tulossopimuksessa asetettuja tavoitteita arvioidaan uudelleen,

13 Sisäasiainministeriö 13 (13) mikäli Hätäkeskuslaitoksen toimintaan kohdistuvat merkittävät muutokset aiheuttavat selkeää resurssien uudelleen kohdentamista tai vuoden 2013 määrärahoihin kohdistuu merkittäviä muutoksia. 9 ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä11. / (\ \, Pentti Partanen Pelastusylijohtaja Sisäasiainministeriö 'Cii5i ~Aa~ Osastopäällikkö Sisäasiainministeri ö ~~ Pekka Tulokas Tietoverkkojohtaja Sisäasiainministeriö ~o:::~ Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveysministeriö Keravallac'd. I. 2013, ~ - - ::.--:--:;?~"--'C5- '..,, Martti Kunnasvuori Johtaja Hätäkeskuslaitos Teemu Hassinen Johtaja, ohjaus ja ennakointi Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012 Sopimus 21.12.2011 TEM/2567/00.03.01.02/2011 Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012 1. Yleistä 1.1. Visio ja toiminta-ajatus Kuluttajaviraston tehtävänä on

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 1. VUOSIEN 2013 2017 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia 2010 2015 Sisältö 1 Perusteet... 4 2 Toimintaympäristö ja siinä ennakoidut muutokset... 6 3 Missio, visio ja arvot... 8 3.1 Missio...8 3.2 Visio

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) -OHJEISTUKSEN MUKAISESTI TEHTY SUPPEAN TASON YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 Suomen Erillisverkot -konserni SISÄLTÖ 3 PÄÄKIRJOITUS VASTUUSAVOTASSA 3 YRITYSVASTUURAPORTIN

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot