SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009"

Transkriptio

1 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 SMDno/2008/ SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön alainen laitos, jota sisäasiainministeriö tulosohjaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat hätäkeskuslaki (157/2000) ja valtioneuvoston asetus hätäkeskuslaitoksesta (990/2000). Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen alaan kuuluvia hätäilmoituksia ja muita ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu. Hätäkeskuslaitoksen toiminnan päämääränä on huolehtia omalta osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta olemalla auttamisen ketjussa ensimmäinen viranomaislenkki. Hätäkeskuslaitos vaikuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston vahvistaman sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten omien toimintamallien valtakunnallinen yhdenmukaistaminen suhteessa Hätäkeskuslaitokseen on edellytys Hätäkeskuslaitoksen tulostavoitteiden hyvälle toteutumiselle. Tavoitteena on ohjaavien sektoreiden sekä Hätäkeskuslaitoksen tulossopimustavoitteiden yhdenmukaisuus. Ohjaavat viranomaiset sitoutuvat yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa määrittelemiensä toimintamallien tavoitteisiin. Toiminta-ajatus Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Visio 1 hätänumero 1 huippujoukkue 2 tavoitetta = tehokas viranomaisyhteistyö ja turvallisuuden edistäminen. 1

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot - luotettavuus - tasapuolisuus - inhimillisyys - PRO TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Hätäkeskuslaitoksen toimintaan mahdollisesti vaikuttavat vuonna 2009 seuraavat toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset: - sosiaalihuollon päivystystoiminnan rakentaminen ja kehittäminen, - kunta- ja palvelurakenneuudistus, - poliisin hallintorakenneuudistus, - terveydenhuollon lainsäädännön uudistuminen. 3 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Sisäasiainministeriö on omalta osaltaan asettanut Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteiksi suunnittelukaudella seuraavat: (Sisäasiainhallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma 2009) 1. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huolehtimalla operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä. Tietojärjestelmiä uudistetaan siten, että hätäkeskukset voidaan verkottaa. Sen avulla hätäkeskukset kykenevät tukemaan toisiaan ja viranomaisia ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Parannetaan viranomaisyhteistyön sujuvuutta sekä asiakastyytyväisyyttä ja luottamusta. 2. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnassa sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden sekä rasismin ehkäisyn toteutumista. Tuotetaan Hätäkeskuslaitoksen palveluja eri kielillä tulkkauspalvelua käyttäen. Korostetaan palvelun yhdenvertaisuutta riippumattomuutta kansalaisuudesta, etnisestä taustasta tai muista apua tarvitsevan henkilökohtaisista ominaisuuksista. 3. Uudistetaan ja yhtenäistetään menettelytavat ja toimintakulttuurit. Mukautetaan toiminta annettuun määrärahakehykseen toimintaa tehostamalla ja laatutasoa parantaen. Kehitetään ja selkeytetään Hätäkeskuslaitoksen sisäisiä johtamis- ja ohjausjärjestelmiä. 2

3 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS TULOSTAVOITTEET Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Painopistealueiden toteutumisen edellytyksenä on, että hätäkeskustoimintaan osallistuvat viranomaiset osoittavat riittävät resurssit omalta toimialaltaan hätäkeskustoiminnan kehittämishankkeisiin. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Keskeinen tavoite: Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti. Taulukko 1 Tunnusluku 2006 Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) (* Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) ennuste 2009 tavoite 71 % 77 % 86 % 86 % % *) Tavoite on vahvistettu valtion palvelutavoite vuodelle 2009 Hätäkeskuslaitos raportoi vastausajan osalta aikajakauman, kuten raportointikohdassa edellytetään. Keskeinen tavoite: Hätänumeron 112 tunnettavuus on hyvä. Taulukko 2 Tunnusluku ennuste 2009 tavoite Väestöstä hätänumeron 112 tuntee (%) 94% 95 % 94 % 96 % Keskeinen tavoite: Hätäkeskus toimii luotettavasti. Hätäkeskuslaitos vastaa järjestelmänsä toimivuudesta ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Taulukko 3. Tunnusluku ennuste 2009 tavoite Käyttöaste (%) (käyttöaika/kokonaisaika) 99,94 99,99 % 100 % 100 % 3

4 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Keskeinen tavoite: Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti Taulukko 4. Hätäkeskustoimintaa kuvaavat suoritteet. Tunnusluku ennuste 2009 ennuste Hätäilmoitusten määrä, kpl *) - hätäpuhelujen määrä, kpl - kentälle välitetyt tehtävät kpl Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut - virhe tai tahaton soitto - asiaton tai ilkivaltainen soitto - mykkä puhelu Muut - hoitolaitossiirrot / kiireetön sairaankuljetus - neuvonta 8 % Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,70 0,72 0,69 0,69 Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) Palvelukyky ja laatu *) Hätäilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta Palvelukyky ja toimintavarmuus Keskeinen tavoite: Hätäkeskusten toimintavarmuus ja palvelukyky varmistetaan. Hätäkeskus hälyttää tarvittavaa apua viivytyksettä. Taulukko 5. Tunnusluku 2006 Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon on tehtävän edellyttämässä ajassa, % (tehtäväluokat liitteessä 1) ennuste 2009 tavoite 49 % 24 % 50 % 90 % Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitos huolehtii viestinnän keinoin hätänumeron 112 asianmukaisesta käytöstä. Hätäkeskuksen palvelut tunnetaan hyvin. Taulukko 6. Tunnusluku ennuste 2009 tavoite Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee,(%) 75 % 72 % 88 %* 90 % *) kysymysten muotoa muutettu, kts liite Hätäkeskuslaitos tiedottaa hätänumeron asiallisesta käytöstä yhteistyössä eri tahojen kanssa. 4

5 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Asiakastyytyväisyys Keskeinen tavoite: Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin. Taulukko 7. Tunnusluku 2006 Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin, (asteikolla 1 5), vähintään ennuste 2009 tavoite 4,20 4,22 4,23 4,25 Keskeinen tavoite: Yhteistyöviranomaiset ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin. Taulukko 8. Tunnusluku 2006 Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5), vähintään ennuste 2009 tavoite 3,20 3,30 3,80 3, Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Tuottavuus Keskeinen tavoite: Hätäkeskusjärjestelmä on taloudellinen. Taulukko 9. Tunnusluku 2006 Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat bruttokustannukset (rahankäyttö ml. investoinnit), euroa/asukas, enintään Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset (kustannusperusteinen laskenta), euroa/hätäilmoitus, enintään Laskentaperusteet on kuvattu liitteessä ennuste 2009 tavoite 10,9 10,5 10,6 11,9 15,0 15,5 15,2 16,7 Keskeinen tavoite: Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Käytössä oleva työvuoromalli tukee henkilöstön määrän kohdentamista. Taulukko 10. Tunnusluku arvio 2009 tavoite Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) Hätäkeskuslaitos toteuttaa vuodelle 2009 vahvistetun 2 henkilötyövuoden tuottavuusvähennyksen. 5

6 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Kustannusvastaavuus Keskeinen tavoite: Maksullinen palvelutoiminta on kustannustehokasta. Taulukko 11. Tunnusluku 2006 tilinpäätös Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 2007 tilinpäätös 2008 ennuste 2009 tavoite 174,2 % 128,8 % 100,00 % 100,0 % 119,6 % 97,2 % 121,4% 121,4% Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskenta saatetaan Valtiokonttorin määräysten mukaiseksi. Hätäkeskuslaitos selvittää vuoden 2009 aikana liiketaloudellisten suoritteiden hoitamisen tarkoituksenmukaisuuden ja mahdollisuutta luopua maksullisesta toiminnasta tältä osin vuoden 2010 talousarvion valmisteluaikataulun mukaisesti. Hätäkeskuslaitos ja yhteistyöviranomaiset selvittävät vuoden 2009 aikana eri tahojen kanssa Hätäkeskuslaitoksen roolin automaattisten hälytyslaitteiden osalta (Hätäkeskuslaitoksen julkisoikeudelliset suoritteet). 5 MUUT TAVOITTEET VUONNA 2009 Hätäkeskuslaitoksen tässä sopimuksessa mainittujen tulostavoitteiden ja hankkeiden toteutumiseen vaikuttaa osaltaan yhteistyöviranomaisten toiminta. Hätäkeskuslaitoksen toimintaedellytysten parantamiseksi ja siten toimialojen yhteisen hätäkeskustoiminnan tehostamiseksi: viranomaiset arvioivat päivystäjän koulutuksen sisällön ottaen huomioon tehtäväjakauman sekä toteuttavat opetussuunnitelmien tarkistus- ja kehittämistyötä yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Hätäkeskuspäivystäjäkoulutus auditoidaan ulkopuolisen tahon toimesta vuonna 2009 viranomaiset suorittavat jatkossa itse rutiiniluonteisia tehtäviä hätäkeskustietojärjestelmään luotavan etäyhteyden avulla poliisi poistaa käytöstä entisen poliisin hätänumeron virallisen hätänumeron 112 yhteydestä ja tiedottaa kun kautta tulevien puheluiden määrä on riittävän pieni yhteistyöviranomaiset pyrkivät ottamaan käyttöön niin sanotut statusviestit VIRVE-viestiliikenteessä STM selvittää kiireettömien sairaankuljetusten (hoitolaitossiirrot) mahdollisen siirtymisen sairaanhoitopiireille valmisteilla olevan terveydenhuollon lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä. 6

7 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä sekä sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Päämääränä on kehittää viranomaisten yhteisiä toimintamalleja ja -järjestelmiä. Valtakunnallisesti yhtenäinen hätäkeskusjärjestelmä ja yhtenäinen tai mahdollisimman hyvin integroitu tekninen ympäristö tukee koko viranomaisauttamisketjun tehokasta ja laadukasta toimintaa. 1. Vuonna 2009 toteutetaan vaihtoehtoisten toimintatapamallien vertailu. 2. Vuonna 2009 hankkeen vaatimusmäärittely on valmis. 5.2 Helsingin hätäkeskusalue Helsingin hätäkeskusalueen hätäkeskuspalvelut turvataan vuonna Hätäkeskuslaitos jatkaa suunnittelutyötä Helsingin hätäkeskuksen osalta siten, että voidaan toteuttaa joustavasti eri vaihtoehtoja palveluiden turvaamiseksi. 5.3 Sairauspoissaolot 5.4 Muut toiminnalliset tavoitteet Hätäkeskuslaitos tekee analyysin sairauspoissaolojen syistä ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. Tavoitteena on työperäisten sairauspoissaolojen määrän vähentäminen. Hätäkeskuslaitos toteuttaa seuraavat tehtävät: 1. Hätäkeskuslaitos kehittää ja toteuttaa säännöllisen täydennys- ja perehdyttämiskoulutuksen päivystyshenkilöstölleen. Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun osaamista hyödynnetään koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuonna 2009 järjestetään poliisitaustaisille päivystäjille sosiaali- ja terveystoimen riskinarviokoulutusta. 2. Hätäkeskustoimintaa ja teknisiä järjestelmiä kehitetään siten, että hätäkeskukset voivat varmistaa toisiaan häiriö- ja ongelmatilanteissa. Saatetaan vuonna 2008 aloitettu toiminnan varmistus valmiiksi vuoden 2009 loppuun mennessä. 3. Hätäpuheluiden kirjaamiskäytäntöjä selkiinnytetään ja yksinkertaistetaan. Erityisesti kehitetään menettelytapa hätäkeskuksille kuulumattomien puheluiden sekä neuvontapuheluiden päättämiseksi. Uusi tai uudet menettelytavat testataan ja otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Menettelytavan kehittämisessä on huomioitava hallintomenettelylaki ja päivystäjän oikeusturva. 7

8 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Hallinnolliset tavoitteet 4. Luodaan edellytykset viranomaisten (poliisin, sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen sekä rajavartiolaitoksen) riskinarviomanuaalien yhdistämiselle. Tehtävän lähtökohtana on pelastustoimen valtakunnallisen riskinarviomanuaalin käyttöönotto vuonna Hätäkeskuslaitoksessa tulee olla käytössä yksi valtakunnallinen riskinarviomanuaali vuoden 2010 loppuun mennessä. Tämä edellyttää eri viranomaisten prosessien yhtenäistämistä. Viranomaisten on päivitettävä asiaankuuluvat protokollansa ja varmistettava ohjeistuksensa laadukkuus. 1. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön uuden työjärjestyksen. Toimintaa kehitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja hätäkeskukset osallistuvat valtakunnalliseen kehittämistyöhön. 2. Hätäkeskuslaitos laatii laitoksen valmiussuunnitelman. 3. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön ASDO- järjestelmän. 4. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön sähköisen tilaustenhallintajärjestelmä TILHAN. 5. Hätäkeskuslaitos laatii v sisäasiainhallinnon yhdenvertaisuuslinjausten pohjalta viraston yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen osana esteettömyyskartoituksen. 6 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilöstövoimavarojen hallinnan osalta keskeisenä tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Taulukko 12. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Tunnusluku arvio 2009 tavoite Henkilöstön lukumäärä yhteensä vakinaiset määräaikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Henkilötyövuodet yhteensä Henkilöstökulut, milj. euroa 35,3 37,9 39,6 41,9 Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta) 125,5 125,5 124,4 125,0 Hätäkeskuslaitoksen sairauspoissaolot, työpäivää/htv, 13,5 17,9 16,3 11,0 enintään Sukupuolijakauma, miehet/naiset 351/ / / /462 Henkilöstön keski-ikä 42,0 42,0 42,0 42,0 Henkilöstön koulutustasoindeksi (asteikolla 1-5) 4,0 4,0 4,0 4,0 Ammatillinen osaaminen - Tietotaito hyväksytysti suoritettu % päivystyshenkilöstöstä viimeisen kahden vuoden aikana - 42 % yli 90 % 90 % Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus, % - 5,0 % 4,5 % 4,5 % Hätäkeskuslaitoksen työtyytyväisyysindeksi, asteikko jokaisen hätäkeskuksen ja hätäkeskusyksikön työtyytyväisyys, vähintään 3,02 3,05 3,16 3,20 8

9 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS RESURSSIT 7.1 Määrärahat Hätäkeskuslaitoksen nettomäärärahat vuonna 2009 ovat yhteensä euroa. Määrärahassa on mukana euroa siirtona momentilta tietojärjestelmän kehittämiseen. Hätäkeskuslaitokselle on varattu talousarviossa valtiovarainministeriön momentille määrärahaa kehyskaudelle tietojärjestelmähankkeeseen euroa. Taulukko 13. Perussuunnitelma 2006 tilinpäätös 2007 tilinpäätös 2008 TA 2009 TAE Momentti Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (netto) Taulukko tilinpäätös 2007 tilinpäätös 2008 ennuste 2009 tavoite TOIMINNAN TULOT JA MENOT Tulot maksullinen toiminta Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenomomentin rahoitus, netto muu erittelemätön talousarviorahoitus TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus käytetty siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 15.Julkisoikeudelliset suoritteet ( euroa) arvio 2009 tavoite Julkisoikeudelliset suoritteet tuotot Julkisoikeudelliset suoritteet kustannukset Julkisoikeudelliset suoritteet kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) Kustannusvastaavuus, % 174,2% 128,8% 100,00% 100,00 % 9

10 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 Taulukko 16. Liiketaloudelliset suoritteet ( euroa) arvio 2009 tavoite Liiketaloudelliset suoritteet tuotot Liiketaloudelliset suoritteet kustannukset Liiketaloudelliset suoritteet kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) Kustannusvastaavuus, % 119,6% 97,2% 121,4% 121,4 % 8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, HANKINNAT JA RAPORTOINTI 8.1 Hankinnat Sopimus on voimassa Valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista määritellyt yhteishankittavat tuotteet ja palvelut hankitaan Hansel Oy:n sopimuksin. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan virasto voi käyttää muuta hankintasopimusta, jos virastolla on voimassaoleva, ennen kilpailutettu kirjallinen hankintasopimus yhteishankittavaksi määrätystä tuotteesta tai palvelusta. 2. Sisäasiainministeriön vahvistamissa keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan niitä koskevia puitesopimuksia ja tuotteiden sekä palveluiden yhteensopivuuteen tähtääviä ohjeita. Seuraavan vuoden hankinnat aloitetaan vasta sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on vahvistanut keskitetyt hankintojen toteuttamismenettelyt. 3. Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintamenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilta sopimustoimittajilta. 8.2 Raportointi Hätäkeskuslaitos raportoi sisäasiainministeriölle seuraavasti: Raportti ajalta toimitetaan sisäasiainministeriölle viimeistään mennessä. Puolivuotisraportti tulostavoitteiden toteutumisesta tulee toimittaa sisäasiainministeriölle mennessä. Raportti ajalta toimitetaan sisäasiainministeriölle viimeistään mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2009 toimitetaan sisäasiainministeriölle erikseen annettavan aikataulun mukaisesti. 10

11 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 Toiminnan poikkeamat ja niistä aiheutuneet riskit analysoidaan ja raportoidaan. Raportoinnissa huomioidaan Hätäkeskuslaitosta koskevien kanteluiden määrä sekä niistä aiheutuneet toimenpiteet. Sisäasiainministeriö antaa raporttien sisällöstä tarkempaa ohjeistusta tarpeen mukaan. 8.3 Allekirjoitukset Helsingissä Helsingissä Pentti Partanen Pelastusylijohtaja Sisäasiainministeriö Mikko Paatero Poliisiylijohtaja Sisäasiainministeriö Pekka Tulokas Tietoverkkojohtaja Sisäasiainministeriö Päivi Sillanaukee Ylijohtaja Sosiaali- ja terveysministeriö Porissa Martti Kunnasvuori Johtaja Hätäkeskuslaitos Iiro Clouberg Ha llintojohtaja Hätäkeskuslaitos LIITTEET 1. Kiireelliset tehtävät ja edellytetty hälytysaika tehtäväluokittain 2. Tunnuslukujen määrittelyt 3. Hankintojen toteuttamismenettelyt

12 Tulossopimus 2009 LIITE 1 KIIREELLISET TEHTÄVÄT JA EDELLYTETTY HÄLYTYSAIKA TEHTÄVÄLUOKITTAIN (liittyy tulossopimuksen kohtaan Palvelukyky ja laatu: Hätäkeskus hälyttää tarvittavaa apua viivytyksettä) Tehtävälaji 203A tieliikenneonnettomuus: keskisuuri 402B rakennuspalo: keskisuuri 411 liikennevälinepalo: pieni 700A eloton Tavoiteaika 90 sek 90 sek 90 sek 90 sek Kaikissa tehtävälajeissa tehtävänkäsittelyaika tulee toteutua 90%:ssa tapauksista.

13 Tulossopimus 2009 LIITE 2 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITTELYT 4 TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Hätäpuheluun vastataan nopeasti Hätäpuheluun vastaamiseen kuluva aika määritellään HiPathpuhelinjärjestelmään kytkeytyneistä hätäpuheluista. Hätäpuheluita ovat ne puhelut jotka tulevat hätänumeroiksi määriteltyihin puhelujonoihin. Mukaan tarkasteluun otetaan puhelut joihin vastataan (Talk Start) ja ne luopuneet puhelut, joiden jonotusaika on suurempi kuin 10 sekunttia. Tunnusluvun vastausaika lasketaan ProCenterin jonotusaikana (Queue Time), joka alkaa puhelun kytkeytyessä järjestelmään (Call Start). Jonotusaika pitää sisällään koko sen ajan, minkä puhelu järjestelmässä kiertää etsien vastaajaa (myös nauhatiedotteella käynnin) ja päättyy kun päivystäjä siihen vastaa (Talk Start) tai soittaja luopuu (Abandon Queue Time). Hätänumeron tuntemus Hätänumeron 112 tunnettavuutta arvioidaan toimintavuoden lopulla tehtävällä kyselyllä. Kyselyn tuottaa hätäkeskusyksikkö tilaamalla sen ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta. Kansalaisilta kysytään puhelinkyselyllä mikä on hätänumero, johon he saavat vastata spontaanisti mitä vain. Mikäli vastaus on 112, lasketaan se oikeaksi vastaukseksi, kaikkien muiden vastausten ollessa vääriä. Käyttöaste Käyttöasteella seurataan hätäkeskusten kykyä tuottaa palveluita kaikissa tilanteissa. Käyttöasteprosentti on se aika suhteessa kokonaistoiminta-aikaan, minkä hätäkeskus on kyennyt vastaanottamaan ja välittämään hätäilmoituksia. Käyttöastetta heikentävästä häiriöajasta on kyse silloin kun hätäkeskuksen toimintaan on kohdistunut merkittävä tekninen tai toiminnallinen käyttöhäiriö joka täydellisesti estää hoitamasta niitä tehtäviä, jotka hätäkeskukselle on voimassa olevan lainsäädännön perustella asetettu ja hätäkeskus ei ole voinut tuottaa alueensa asukkaille hätäkeskuspalveluita. Käyttöhäiriöt voivat olla hätäkeskusten omasta, sisäisestä teknisestä tai toimintaympäristöstä johtuvia syitä tai ulkoisesta, hätäkeskuksesta itsestään johtumattomia syitä.

14 Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi: hätäkeskuksen puhelinviestiliikenteen hallinta- ja käsittelyjärjestelmä ei pysty ottamaan vastaan ns. laskevaa hätäliikennettä ja edelleen käsittelemään sitä puhelinpalvelimien ja tietojärjestelmien vakavan, käytön estävän häiriön johdosta ja häiriö on luonteeltaan sellainen, ettei järjestelmien varmistuksella tai varajärjestelmillä ole voitu auttaa asiaa (esim. hätäilmoituksen tekijät eivät saa yhteyttä hätäkeskukseen) tai hätäkeskuksen viesti-, tieto- ja tehtävien käsittelyjärjestelmässä on vaikuttavuudeltaan merkittävä ja pitkäaikainen häiriö niin, ettei hätäkeskus selviä keskeisistä hätäilmoitusten vastaanotto- ja yksiköiden hälytystehtävistä eikä järjestelmien varmistuksella tai varajärjestelmillä ole voitu auttaa asiaa (esim. hätäkeskus ei pysty hälyttämään yksiköitä tehtäville) tai hätäkeskuksen toimitiloissa tapahtuu akuutti häiriötila (esim. tulipalo, suuri vesivahinko, sähköttömyys), johon ei ole voitu varautua ennalta (esim. työsuojelutoimenpitein) ja joka haittaa merkittävästi hätäkeskushenkilöstön työskentelyä tai vaarantaa henkilöstön työturvallisuuden tai laitteiden käyttövarmuuden tai muu, häiriö- tai onnettomuustilanne, joka sen vakavuuden, lajin, laajuuden tai luonteen johdosta estää hätäkeskuksen toiminnan (esim. kaasuonnettomuus, ydinlaskeuma, pommiuhkaus tai vaara, väkivaltainen tunkeutuminen tms.) Keskukset raportoivat tähän tunnuslukuun tarvittavan tiedon (häiriöaika) tunteina. Keskus- ja laitoskohtainen käyttöaste lasketaan seuraavasti: Laitoksen käyttöaste = keskusten kokonaistoiminta-aika - keskusten häiriöaika keskusten kokonaistoiminta-aika 4.2. Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Hätäilmoitusten määrä Hätäpuhelujen määrä Hätäkeskustietojärjestelmään kirjatut ilmoitukset lasketaan kaikki tunnuslukuun hätäilmoitusten määrä. Hätäpuheluiksi luetaan vastatut hätäpuhelut (ELS:n ilmoitustyypit: hätävaihde, lankapuhelin, matkapuhelin, tekstipuhelin, tekstiviesti, turvapuhelin) Kentälle välitetyt tehtävät Hätäkeskusten vastaanottamat ilmoitukset johtavat tehtävän välittämiseen tai välittämättä jättämistä koskevaan päätökseen.

15 Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut Hätäpuhelut luokitellaan hätäkeskukseen kuulumattomaksi tehtäväluokan perusteella - virhe tai tahaton soitto (H11): Yhteydenotto on virheellinen tai tahaton, mutta puheyhteys muodostuu. - asiaton tai ilkivaltainen soitto (H12): Yhteydenotto on asiaton tai ilkivaltainen; ei avun tarvetta, tuottamuksellinen häirintä - mykkä puhelu (H14): Yhteys on muodostunut tahattomasti ja puheyhteyttä ei ole; esim. nk. "taskupuhelut" Muut ilmoitukset Hätäilmoitusten määrä/asukas Palvelukyky ja laatu - hoitolaitossiirtojen osuus kiireettömästä sairaankuljetuksesta: tehtävälajin perusteella hoitolaitossiirto = 793D, kiireetön sairaankuljetus = kaikki 7XXD tehtävät - neuvonta: tehtävälajin perusteella H21 (poliisin toimialaan kuuluva asiakkaan neuvonta ja opastus, H31 (pelastustoimen toimialaan kuuluva asiakkaan neuvonta ja opastus), H41 (terveystoimen toimialaan kuuluva asiakkaan neuvonta ja opastus), H51 (sosiaalitoimen toimialaan kuuluva asiakkaan neuvonta ja opastus), H61 (johonkin muuhun toimialaan liittyvä asiakkaan neuvonta ja opastus) Hätäilmoitusten määrää verrataan tilastokeskukselta saatavaan päättyneen vuoden viimeisen päivän väestötietoon Palvelukyky ja toimintavarmuus Tehtävänkäsittelyaika Tarkasteltavaksi on valittu sellaisia tehtävälajeja, joissa pelastustoimen ja ensihoidon riskinarvioon vaadittavat tiedot on suhteellisen helppo saada. Asiantuntija-arvioin perusteella tavoiteajaksi kaikkiin näihin tehtäviin on määritelty 90 sekuntia. Käsittelyaika lasketaan ELS-hätäkeskustietojärjestelmään kirjautuneista hätäpuhelun vastausajasta sekä ensimmäisen hälytettävän yksikön hälytysajasta. Vuoden 2009 tulossopimuksessa seuratut tehtävälajit: 203A tieliikenneonnettomuus: keskisuuri 402B rakennuspalo: keskisuuri 411 liikennevälinepalo: pieni 700A eloton

16 Hätäkeskuspalvelujen tunnettavuus Hätäkeskuspalveluiden tunnettavuutta arvioidaan toimintavuoden lopulla tehtävällä kyselyllä Asiakastyytyväisyys Kyselyn tuottaa hätäkeskusyksikkö tilaamalla sen ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta. Otoskoko määritellään riittävän suureksi, jotta jokaiselta hätäkeskusalueelta saadaan luotettava tutkimustulos. Vuosina 2006 ja 2007 haastateltavilta on kysytty mitä apua hätänumerosta saa. Toteutuma on laskettu niistä vastauksista jotka ovat sisällyttäneet joukkoon jonkin neljästä viranomaispalvelusta (poliisi, pelastus, sairaankuljetus, sosiaalipäivystys) Vuonna 2008 kyselyssä tarjottiin haastateltaville kuvitteellisia tilanteita ja kysyttiin soittaisivatko he hätänumeroon ko. tilanteessa. Tilanteet joko liittyivät tai eivät liittyneet selkeästi hätäkeskustoimintaan. Hätäkeskuspalvelujen tunnettuus saatiin oikeiden vastausten määrästä. Väestön tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin Väestön asiakastyytyväisyyttä arvioidaan toimintavuoden lopussa tehtävällä tyytyväisyyskyselyllä. Kyselyn tuottaa hätäkeskusyksikkö tilaamalla sen ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta. Kyselyn avulla selvitetään hätänumeroon vuoden aikana soittaneiden tyytyväisyyttä hätäkeskusten tuottamiin palveluihin asteikolla 1-5. Palvelut on jaettu neljään osa-alueeseen: vastaamisnopeuteen, palveluasenteeseen, asiantuntemukseen ja annettujen ohjeiden selkeyteen. Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys yhteistoimintaan hätäkeskusten kanssa ja niiden tuottamiin palveluihin Viranomaisten asiakastyytyväisyyttä arvioidaan toimintavuoden lopussa tehtävällä tyytyväisyyskyselyllä. Kyselyn tuottaa hätäkeskusyksikkö tilaamalla sen ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta. Kyselyn avulla selvitetään yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyttä yhteistoimintaan hätäkeskusten kanssa ja hätäkeskusten tuottamiin palveluihin asteikolla 1-5. Palvelut on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) tyytyväisyyteen hätäpuhelun käsittelyyn ja tehtävän välittämiseen sekä 2)operatiivisiin tukipalveluihin ja 3) tyytyväisyyteen hätäkeskuksen ja viranomaisen väliseen yhteistyöhön Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat bruttokustannukset, euroa / asukas Bruttokustannukset = talousarvion toteutumalaskelman mukaiset kustannukset

17 Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa / hätäilmoitus Kustannusperusteinen laskenta = tuotto ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut Tuottavuus Hätäilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä Kustannusvastaavuus Hätäilmoitusten määrä = kohdan hätäilmoitusten määrä Hätäkeskuspäivystäjä = hätäkeskuspäivystäjien HTV - Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus 6 Henkilöstövoimavarojen hallinta Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä Henkilöstökulut, milj. euroa Henkilöstön lukumäärä haetaan valtionhallinnon Personec F- tietojärjestelmästä, josta saadaan haettavan päivän tieto henkilöistä joille maksetaan palkkaa. Henkilöstön lukumäärä jaetaan vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön. Henkilötyövuodet raportoidaan tulosyksiköiden ilmoittaman toteutuneen htv-määrän perusteella. Henkilöstökulut haetaan kirjanpidosta. Kokonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, Sukupuolijakauma, miehet/naiset Henkilöstön keski-ikä Työvoimakustannukset palkkasummasta lasketaan kirjanpidosta. Sairauspoissaolot raportoidaan tulosyksiköiden ilmoittamien sairauspoissaolojen perusteella. Kalenteripäivät muutetaan työpäiviksi kertomalla 0,7:llä. Sukupuolijakauma saadaan Tahti järjestelmästä Henkilöstön keski-ikä saadaan Tahti järjestelmästä.

18 Henkilöstön koulutustasoindeksi Henkilöstön koulutustasoindeksiin tarvittavat tiedot saadaan Tahti järjestelmästä Tietotaito todennettu % päivystyshenkilöstöstä viimeisen kahden vuoden aikana Hätäkeskuslaitoksen päivystyshenkilöstön tieto-taitotason todentaminen käsittää tiedollisen ja taidollisen osuuden, jotka toteutetaan koulutusohjeen (HÄKE KO 1) mukaisesti. Tunnusluvussa seurataan tilannetta yhden päivän otoksina. Kyseisen raportointipäivän tilanteesta verrataan hätäpuheluiden vastaanottoon osallistuvien henkilöiden lukumäärä heidän suoritustensa määrään. tiedollisen osuuden henkilöt lkm raportointipäivänä suoritukset viim. kahden vuoden aikana taidollisen osuuden suoritukset viim. kahden vuoden aikana % suoritteiden lkm ( 2 / henkilö) tietotaito todennettu % päivystyshenkilöstöstä suoritteita yhteensä viim. kahden vuoden aikana % Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus, % Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus saadaan yhdistämällä Tahti järjestelmästä ja hätäkeskuksilta saatavia tietoja. Työtyytyväisyysindeksi (1-5) Työtyytyväisyysindeksi saadaan vuosittain toteutetusta VMBaro kyselystä.

19 Hankintastrategiat sekä hankintojen toteuttamismenettelyt vuonna 2009 I HANKINTASTRATEGIAT Sisäasiainhallinnon hankintatoimen periaatteet ja tavoitteet Hankintatoimen periaatteet Hankintatoimi on ydintoiminnan välttämätön tukitoiminto, jonka tehtävänä on tarjota organisaatiolle oikeanlaatuiset tuotteet ja muut palvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että organisaatiolla on tarvittavat edellytykset tulokselliseen toimintaan. Hankintatoimessa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja pyrittävä sisäasiainhallinnon kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Hankinnoissa on, riippumatta hankinnan suuruudesta, noudatettava avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Ehdokkaita ja tarjouksen tekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Laissa julkisista hankinnoista edellytetään, että hankintayksiköt pyrkivät järjestämään hankintatoimensa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioiden. Perusedellytys hankintaan ryhtymiselle on, että hankittavan tavaran tai palvelun tarve on välttämätön ja että hankintaa varten on tarpeelliset varat tai talousarviossa myönnetty tilausvaltuus. Tavoitteet Hankintatoimen tavoitteena on edistää avointa ja taloudellista hankintaa ja siihen liittyvää logistiikkaa sekä lisätä hankintatoimen toteutuksen tuottavuutta koko sisäasiainhallinnossa. Hankintatoimi tukee organisaation tulostavoitteiden saavuttamista tuottamalla oikeat tuotteet, oikealla hinnalla, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Hankintatoimen kehittämisen tavoitteena on tuotteiden ja palvelujen standardisoimisella yhdenmukaistaa viranomaistoimintaa sekä myös supistaa tuotevalikoimaa optimoimalla tuotteiden ja toimittajien määrää. Tavoitteena on kokonaiskustannusten alentaminen sekä tuotteiden taloudellinen ja tehokas hallinta koko elinkaaren ajan. Hankintatoimessa pyritään yhteistyöhön valtionhallinnon muiden hankintayksiköiden ja valtion yhteishankintayksikön kanssa, jotta 1

20 saavutettaisiin myös koko valtion kannalta taloudellinen ja tarkoituksenmukainen lopputulos. Hankintatoimen arvostusta ja ammattitaitoa kehitetään määrätietoisesti. Vuosittain päätettävät strategiset toimintamallit Sisäasiainhallinnon hankintastrategia muotoillaan vuosittain ja linjataan ministeriön vuotuisessa hankintojen toteuttamismenettelyssä, jossa määritetään keskeisiä linjauksia, mm: Yhteistoiminta ja yhteishankinnat toimialojen sekä ministeriöiden välillä sekä koko valtion yhteishankinnoissa Hallinnonalan alueellistetun toimintamallin huomioon ottaminen Mitä tehdään itse ja mitä ulkoistetaan Hankintatoimen kehittämistä koskevat tavoitteet ja niiden seuranta Hankintatarpeiden ja rahoituksen käsittelymenettely ja seuranta Hankintojen toteuttamisen organisointi, esimerkiksi: - Valtion yhteishankintoja käytetään valtioneuvoston asetuksen ja valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti - Missä tilanteissa ei ole mahdollista käyttää valtion yhteishankintayksikön palveluja. Hansel Oy ei ota kaikkia sisäasiainhallinnon tarpeiden mukaisia kilpailutuksia hoidettavakseen yhteishankintoina. Tällöin ministeriö ja virastot joutuvat itse miettimään tarkoituksenmukaisimman hankintojen organisoinnin. - Mitkä hankinnat kilpailutetaan keskitetysti koko hallinnonalalla ja mitkä hankinnat hankintayksiköt kilpailuttavat itse - Missä tilanteissa tulee toimia yhteistoiminnassa hallinnonalan muiden hankintayksikköjen tai valtion muiden hankintayksikköjen kanssa - Oikeussuojadirektiivin implementointi tuo muutoksia Hansel Oy:n puitejärjestelyjen minikilpailutuksiin ja mutkistaa sekä mahdollisesti vähentää puitejärjestelyjen käyttöä. Perusstrategiat hankintaluokittain Tavarat ja palvelut on sisäasiainhallinnossa luokiteltu ABC-luokkiin niiden strategisen merkityksen, yhteensopivuusvaatimusten, volyymitekijäin tai massatavaraluonteen mukaan. Seuraavassa on esitetty perusstrategiat hankintaluokittain: A-strategiat A-hankinnoille on ominaista, että niillä on vaikutusta usealle toimialalle, hankinta on seurausta uudesta tai muuttuneesta toiminnasta tai hankinta edellyttää huomattavia B- tai C- 2

21 hankintojen lisäystä tai muuttamista aiempaan nähden. A-hankinta on aina toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävä. A-hankinta liittyy usein toiminnan muutoksiin tai organisaatiomuutoksiin (sisäasiainhallinnossa erityisesti valtion ja sisäasiainhallinnon yhteisiin tietojärjestelmiin sopeutuminen, toimitilajärjestelyt, PORA-hanke) Sillä on vaikutuksia muihin hankintoihin, yleensä A- hankinta aiheuttaa joukon B- ja C-luokan hankintoja tai muita hankkeita Edellyttää pitkäjänteistä näkemystä ympäristön ja toiminnan kehittymisestä Edellyttää pitkäjänteistä hankinnan suunnittelua Eri osapuolten sitouttaminen, erityisesti johdon sitouttaminen Edellyttää monipuolista omaa asiantuntemusta: substanssiosaamista, kaupallista, taloudellista, juridista ja teknillistä asiantuntemusta Rahoitustavan valinta keskitetyn ja hajautetun välillä Vaatii panostusta tarjouskilpailuihin, sopimusneuvotteluihin Edellyttää projekti/tiimiorganisaation hyödyntämistä, yhteistyöpartnereiden käyttöä tai liittoutumista Edellyttää usein myös ulkopuolisten tukipalvelujen käyttöä Voidaan antaa toimeksiantona hoidettavaksi esim. Hansel Oy:lle, mutta se ei voi yleensä yhteishankintayksikkönä huolehtia hankinnasta. Hyödykkeen saatavuuden tai muun syyn johdosta hankintahinta nousee huomattavasti (esimerkiksi energia: sähkö ja polttoaineet). B-strategiat B-hankintoja ovat tavanomaisesti saatavilla olevat tuotteet silloin, kun tuotteita, toimintaa ja menettelytapoja halutaan yhdenmukaistaa. Ne voivat myös olla hallinnonalan toiminnan vaatimia käyttöesineitä tai immateriaalisia oikeuksia, joilta vaaditaan toimintaan soveltuvuutta, saatavuutta tai muusta syystä nimike on toiminnalle tärkeä. B-tuotteilla yhdenmukaistetaan laitteistoja ja työmenetelmiä ja ohjataan koko hallinnonalan toimintaa yhteensopivaksi Käytetään keskitettyjä sopimuksia volyymietujen saavuttamiseksi Edellyttää ohjeistusta ja ohjausta tarjouspyynnöissä yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi Nimikkeiden ja toimittajien määrän vähentäminen Hankinta/sopimusrytmin aikaansaaminen (esim. 3-vuotiset sopimukset, optioiden hyväksikäyttö) Edellyttää aktiivista yhteistoimintaa 3

22 C-strategiat C-hankintoja ovat massatuotteet (toimitilojen tukipalvelut, toimistoja muut tarvikkeet) sekä välittömän kulutuksen nimikkeet, jotka eivät kuulu A- tai B-nimikkeisiin. Keskitytään ydintoimintaan järkevöittämällä tukitoimintojen tehtäviä VM/Hansel Oy:n puitejärjestelyjen käyttäminen Hankintaprosessin suorituksen ja lainmukaisuuden vastuun antaminen yhteishankintayksikölle Henkilöpanoksen vapauttaminen keskeisimpiin hankintatoimen tehtäviin Materiaalinen ja logistinen yhteistoiminta silloin, kun toimitaan samalla maantieteellisellä alueella. II HANKINTOJEN TOTEUTTAMISMENETTELYT VUONNA Yleistä Vuoden 2009 hankintojen toteuttamismenettelyt perustuvat edellä esitettyihin strategisiin linjauksiin sekä virastojen ja laitosten hankintasuunnitelmiin, jotka on laadittu osana vuosien toiminta- ja taloussuunnittelua sekä vuoden 2009 tulossuunnittelua. Hankintasuunnitelmissa sisäasianhallinnon hankkimat tuotteet ja palvelut on luokiteltu ABC-luokkiin niiden strategisen merkityksen, yhteensopivuusvaatimusten, volyymitekijäin tai massatavaraluonteen mukaan. Hankintasuunnitelmatiedot on kerätty kaikista ABC-nimikkeistä. Suunnitelmien mukainen hankintavolyymi koko hallinnonalalla on yhteensä 276 miljoonaa euroa, joista A-hankintoja on 42 miljoonaa euroa, B-hankintoja 80 miljoonaa euroa ja C-hankintoja 154 miljoonaa euroa. Toimitilavuokrien osuus hankinnoista on lähes 83 miljoonaa euroa. Hankintavolyymiin ei sisälly valtion turvallisuusverkkohankkeen (TUVE) hankintoja. Niiden volyymit voidaan todentaa hankkeen suunnittelun edetessä. Vuoden 2009 hankintojen toteuttamismenettelyt kohdistuvat noin 79 miljoonan euron hankintoihin, jotka jakautuvat seuraavasti: A- nimikkeisiin kuuluvia hankintoja on noin 33 miljoonaa euroa, B- nimikkeisiin kuuluvia noin 25 miljoonaa euroa ja C-nimikkeisiin noin 21 miljoonaa euroa. Virastojen hankintatointa rajaavana säädöksenä tuli vuonna 2006 voimaan talousarviolain 22a ja sen perusteella valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006) sekä valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006). Niiden mukaisesti tietyt tuotteet on hankittava Hansel Oy:n kilpailuttamien sopimusten tai puitejärjestelyjen perusteella em. säädöksissä mainituin poikkeuksin. 4

23 2. Hankintojen huomioon ottaminen määrärahojen jaossa ja tulossopimuksissa Jäljempänä mainituissa keskitetyillä menettelyillä toteutettavissa hankinnoissa sisäasiainministeriön kukin osastopäällikkö/erillisyksikön päällikkö vastaa siitä, että ao. osaston ja sen toimialan virastojen, laitosten tai muiden yksiköiden tulossopimuksiin ja määrärahan jakopäätöksiin otetaan keskitettyjä hankintoja koskevat seuraavat sitovat velvoitteet: 1. Valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista määritellyt yhteishankittavat tuotteet ja palvelut hankitaan Hansel Oy:n sopimuksin. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan virasto voi käyttää muuta hankintasopimusta, jos virastolla on voimassaoleva, ennen kilpailutettu kirjallinen hankintasopimus yhteishankittavaksi määrätystä tuotteesta tai palvelusta. 2. Sisäasiainministeriön vahvistamissa keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan niitä koskevia puitesopimuksia ja tuotteiden sekä palveluiden yhteensopivuuteen tähtääviä ohjeita. Seuraavan vuoden hankinnat aloitetaan vasta sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on vahvistanut keskitetyt hankintojen toteuttamismenettelyt. 3. Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintamenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilta sopimustoimittajilta. 3. Valtionhallinnon yhteishankinnat Seuraavien nimikkeiden hankinnat toteutetaan Hansel Oy:n sopimusten perusteella, ellei virastolla ole em. valtiovarainministeriön päätöksessä mainittua perustetta hankkia tuotetta muulla tavoin. Energia Poltto- ja voiteluaineet A 290 Polttoaineet on edelleen säilytetty A-nimikkeenä. Hankintojen arvo on noin 11,7 miljoonaa euroa.käytetään Hansel Oy:n sopimustoimittajia. Voiteluainetoimituksia koskevat Oy Shell Ab:n, Oy Teboil Ab:n ja Neste Markkinointi Oy:n sopimukset ovat voimassa asti. Polttoaineiden säiliötoimituksissa ovat toimittajina saakka Neste Markkinointi Oy, Oy Shell Ab ja Oy Teboil Ab. Hansel Oy:n uusi puitejärjestely tullee voimaan Polttoainetankkaukset valtion maksuaikakortilla ovat mahdollisia Oy Teboil Ab:n ja Neste Markkinointi Oy:n asemilla (huom: eräitä rajoituksia, ks. Hanselin nettisivut). 5

24 Sähkö A 4001 Sähkö on siirretty luokasta B (B 4001) A-luokkaan energian voimakkaan hinnannousun ja saatavuuden johdosta. Hankintojen arvo on noin 4 miljoonaa euroa (vuokriin sisältymättömät). Sähkö hankitaan Hansel Oy:n sopimuksen perusteella Fortum Markets Oy:ltä. Jos sähköntoimitukset sisältyvät vuokrasopimukseen, noudatetaan vuokrasopimuksen ehtoja. ICT-hankinnat ja HALTIK Hallinnonalalla noudatetaan pääsääntöisesti ns. yhden laitteen politiikkaa ja hankinnoissa ollaan siirtymässä leasing-menettelyyn. Hallinnonalan tietotekniikkakeskus (HALTIK) aloitti toimintansa hallinnonalan yhteisenä tietotekniikan palvelukeskuksena. Se myös vastaa sovittavilta osin ICT-hankintatehtävistä. Henkilökohtaiset työasemat, näytöt ja tulostimet B 2104, 2105, 2106 Hankintojen arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa. Hankinnat tehdään Hanselin puitejärjestelyn ehdoilla. Toimittaja on Atea Finland Oy. Tuoteluetteloa ja hinnastoa ylläpidetään sisäasiainministeriön hallinnonalan tietohallinnon intranetissä (Halti) ja Atean sähköisessä eshop-kauppapaikassa. Kannettavat tietokoneet B 2108 Hankintojen arvo on noin euroa. Hankinnat tehdään Hanselin puitejärjestelyn ehdoilla. Toimittaja on Atea Finland Oy. Tuoteluetteloa ja hinnastoa ylläpidetään sisäasiainministeriön hallinnonalan tietohallinnon intranetissä (Halti) ja Atean sähköisessä eshop-kauppapaikassa. Ruggeroiduiksi kannettaviksi tietokoneiksi hankintaan joko Panasonic-laitteita Atea Finland Oy:ltä tai ARC- ja Itronix-laitteita Eagle Data Ky:ltä. Koneiden ja laitteiden vuokrauspalvelut: leasingpalvelut (tietokoneet, tietotekniset laitteet, toimistokoneet ja -laitteet) C5303 Koneiden ja laitteiden leasingmaksut ovat noin 1,4 milj. euroa. Käytetään Hansel Oy:n sopimustoimittajia talousarvion vuokrausta koskevien säännösten puitteissa. Ministeriö on tehnyt koko hallinnonalaa koskevan liittymisen Hansel Oy:n päättyvään puitejärjestelyyn, jossa toimittajana on 3StepIT Oy. HALTIK on tehnyt yhteistyösopimuksen 3StepIT Oy:n kanssa. Sopimukseen perustuen virastot tekevät omat vuokrasopimuksensa ja ohjeistavat leasinghankinnat. Leasing-menettelyn käyttöönotossa virastojen tulee olla yhteydessä HALTIKiin. 6

25 Ajoneuvot Moottoriajoneuvot B 300 Henkilöautot ja tila-autot, pakettiautot ja niiden alustat, pick-upautot ja pikkubussit (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat), maastoautot ja nelivetoautot (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat), kevyet kuorma-autot (<6 t). Hankintojen arvo on noin 9,5 miljoonaa euroa. Poliisin tekniikkakeskus toteuttaa hankinnat koko hallinnonalan puolesta hyödyntäen Hansel Oy:n saakka voimassaolevia sopimuksia. Hansel Oy kilpailuttaa uudet sopimukset ja Poliisin tekniikkakeskus toteuttaa edelleen hankinnat. Kuljetusvälineiden vuokrauspalvelut; leasingpalvelut (C5204) Leasingvuokrien arvo on noin euroa. Ajoneuvojen huoltoleasing- ja rahoitusleasing-palvelut hankintaan Hansel Oy:n puitesopimustoimittajalta Easy Km Oy:ltä. Puitesopimus on voimassa saakka. Kalusteet Kalusteet C 150 Hankintojen arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Toimistokalusteet hankitaan Hansel Oy:n sopimustoimittajilta, joita ovat EFG Toimistokalusteet Oy, Isku Interior Oy ja Martela Oyj. Hansel Oy kilpailuttaa uudet sopimukset niin, että ne ovat voimassa alkaen. Toimistokalusteiden vuokrauspalvelut; leasingpalvelut Käytetään Hansel Oy:n sopimustoimittajia talousarvion vuokrausta koskevien säännösten puitteissa. Ministeriö on tehnyt koko hallinnonalaa koskevan liittymisen Hansel Oy:n päättyvään puitejärjestelyyn, jossa toimittajana on 3StepIT Oy. Muut yhteishankintoihin kuuluvat tavarat ja palvelut Toimistotarvikkeet C 180 Hankintojen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Toimistotarvikkeet ja niiden täyttö- ja suoratoimitukset hankitaan Hansel Oy:n sopimustoimittajilta. Syyskuussa 2008 alkaneen sopimuskauden kokonaistoimittajia paremmuusjärjestyksessä ovat Oy Lindell Ab, Paperipalvelu Koskimo & Rännäli ja Officeday Finland Oy. Virasto voi valita myös tuotealuekohtaisesti toimittajat, joita on useita. 7

26 Matkustuspalvelut C 460; lentokuljetus- ja matkatoimistopalvelut Kaikkien matkustuspalveluhankintojen arvo on yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa, josta lentokuljetus- ja matkatoimistopalvelut ovat noin 6,5 miljoonaa euroa. Kotimaan ja ulkomaan lentokuljetuspalveluissa käytetään Hansel Oy:n sopimustoimittajia ja matkatoimistopalveluissa sisäasiainhallinnolle keskitetysti valittua Matkatoimisto Oy Areaa. Sisäasiainministeriö on liittänyt hallinnonalan keskitetysti näihin puitejärjestelyihin. Työterveydenhuoltopalvelut C 610 Hankintojen arvo on noin 5,7 miljoonaa euroa. Käytetään virastojen omia voimassaolevia sopimuksia, ja niiden päätyttyä siirrytään käyttämään Hansel Oy:n vuoden 2009 loppuun saakka voimassa olevan puitesopimuksen mukaisia alueellisia työterveyshuollon palveluntarjoajia. Ulkomaan virkamatkavakuutus C 500 Hankintojen arvo on noin euroa. Hansel Oy:n sopimustoimittajaksi on valittu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola alkaen. Virastojen tulee liittyä puitejärjestelyyn ja tehdä tarpeidensa mukainen sopimus vakuutusyhtiön kanssa. 4. Sisäasiainhallinnon keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvat tuotteet ja palvelut 1. Tele- ja tietoliikennepalvelut A 480 Hankintojen arvo on noin 17 miljoonaa euroa. Noudatetaan vuonna 2006 voimaan tulleita ja vuoteen 2010 voimassaolevia sopimuksia. Puhepalvelujen osalta pääasiallisena sopimustoimittajana on Elisa Oyj sekä sen palveluja varmistamassa TeliaSonera Finland Oyj. Lähiverkkojen yhdistämispalvelujen osalta pääasiallisena toimittajana on TeliaSonera Finland Oyj sekä palvelujen varmistajana Elisa Oyj. Kiinteiden datasiirtoyhteyksien osalta sopimustoimittajina ovat sekä Elisa Oyj että TeliaSonera Finland Oyj. Hallinnonalan numero- ja osoitepalvelun osalta sopimustoimittajana on Fonecta Oy. 2. Uudet toimitilavuokraukset Toimitilavuokrauksissa noudatetaan sisäasiainhallinnon hankintaohjetta. Vuokraukset, joista aiheutuvat menot koko vuokrakaudella ovat vähintään 5 miljoonaa euroa, käsitellään ministeriön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmässä siten kuin em. 8

27 ohjeessa on määritelty. (Toimitilavuokrauksien arvo koko hallinnonalalla on noin 83 miljoonaa euroa.) Käynnissä olevat hankkeet Poliisi Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen Pasilan toimitilojen vuokrausta on puollettu raha-asiainvaliokunnassa lokakuussa 2006 ja esivuokrasopimus on tehty Tilat valmistuvat vaiheittain tammikuussa vuonna 2010 ja helmikuussa Tulevan Kanta-Hämeen kihlakunnan poliisilaitoksen Hämeenlinnan pääpoliisiasema, mukana Liikkuvan poliisin Etelä-Suomen osaston Hämeenlinnan yksikkö: Hämeenlinnan poliisitalon osalta on tehty hankintamenettelypäätös Hankesuunnitelma on tehty yhdessä oikeusministeriön kanssa, mutta sitä ei ole vahvistettu eikä kilpailuttamista ole vielä käynnistetty. Tulevan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren kihlakunnan poliisilaitoksen Pietarsaaren poliisiasema ja tulevan Etelä- Pohjanmaan kihlakunnan po-liisilaitoksen Seinäjoen pääpoliisiasema sekä liikkuvan poliisin Länsi-Suomen osaston Seinäjoen yksikkö: Pietarsaaren ja Seinäjoen kihlakunnanvirastojen osalta hankintamenettely- ja hankintapäätökset on tehty. Hankkeet on käsitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa syksyllä 2008 ja suunnittelu on käynnistynyt. Rakentaminen käynnistyy kesällä Tilat ovat käyttöönotettavissa vuoden 2011 alussa. Rajavartiolaitos Vaalimaan rajanylityspaikan kehittäminen, raskaan ja kevyen liikenteen eriyttäminen. Rajavartiolaitokselle aiheutuvat kustannukset ovat 3,8 milj. euroa ja tullin kustannukset ovat yli 12 milj. euroa. Hanke vietäneen raha-asiainvaliokuntaan yhteishankkeena. Rakentaminen ajoittuu vuosille ja käyttöönotto arviolta loppuvuoteen Immolan erikoisjääkärikomppanian perusparannushankkeen rakentaminen (n. 6 milj. euroa) vuosina ja käyttöönotto vuonna Emäsalon merivartioaseman rakentaminen (n. 5 milj. euroa) vuosina Käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan alkuvuodesta Hallinnonalan yhteiset HALTIKin Rovaniemen toimitilan hankinnasta on tehty uusi hankintamenettelypäätös syyskuussa Hankinta suoritetaan yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa niin, että se toimii hankintayksikkönä ja vuokraa tilat edelleen HALTIKille. 9

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

1. VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1. VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAPORTTI 1 (16) Hätäkeskusyksikkö / HU 20.8. HAK//475 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO Tulossopimus SMDno/2008/605 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN RAPORTTI 1.1. - 30.6. 1. VUODEN TULOSTAVOITTEIDEN

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009 12.9.2008 Dnro 402/5.1/08 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 1 (9) PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 ML. TULOSSUUNNITELMA 2009 1. JOHDON

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO 1 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL 26 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO 2009-09-02 ASIA: Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä varautuminen näihin tehtäviin.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen.

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 16.10.2015 Dnro OKV/2106/1/2014 1/5 ASIA Hätäilmoitusten käsittely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 5.12.2014 osoittamassaan kantelussa hätäkeskuksen menettelyä tehtävän

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016 Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti HAK--445 Viraston omat tulostavoitteet (Tulostavoiteasiakirja, SMDno-2015-357, 8.12.2015) Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportissa (Q2/30.6.) kuvataan toiminnan toteutumaa

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 Opetusministeriö 8.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1 (6) YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopijapuolet Allekirjoittaneet Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Taipalsaaren

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE - JA VOIMAVARAT VUODELLE 1. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA 1.Johdanto Pohjois-Suomen kaupungit: Kuusamo, Oulu ja Rovaniemi (jäljempänä: eps-kaupungit) ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet

1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet Raportti id7331546 1 (14) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuotisraportti 1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot