Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus"

Transkriptio

1 Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012

2 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä: Dokumentin nimi: Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Tiivistelmä: Hätäkeskuslaitoksen vuodelle 2011 asetetut vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet saavutettiin hyvin. Hätäkeskuslaitoksen taloudellinen tilanne oli vuonna 2011 hyvä. Väestö on tyytyväinen hätänumerosta saamaansa palveluun. Hätäkeskusten toiminta kyettiin turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Hätäkeskusuudistus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tuottavuusohjelman tavoitteet on saavutettu. Avainsanat: Muut tiedot: Kokonaissivumäärä: Kokonaissivumäärä: Luottamuksellisuus: Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/2012 2

3 Sisällys 1. Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Palvelukyky ja toimintavarmuus Asiakastyytyväisyys Asiakaspalautteet Muut tavoitteet vuonna Hätäkeskuslaitoksen strategian linjaukset Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke (HAKMU) Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke (TOTI) Muut toiminnalliset tavoitteet Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotossa määritellyt kehittämistarpeet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Tilinpäätösanalyysi (talousarvion toteutuminen) Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Liitteet Allekirjoitukset Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/2012 3

4 1. Johdon katsaus Hätäkeskuslaitoksen taloudellinen tilanne oli vuonna 2011 aiempien vuosien tapaan vakaa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2012 väheni suhteessa aiempiin vuosiin, mutta oli edelleen suuri (noin 6,1 milj. ) johtuen viraston keskushallinnon toiminnasta säästyvistä varoista sekä käyttämättä jääneistä palkkarahoista. Vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet saavutettiin hyvin. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollistunut osaavalla henkilöstöllä ja aktiivisella hätäkeskuspäivystäjien työmenetelmien kehittämisellä. Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen tuottavuuden parantamiseen tähtäävät myös käynnissä olevat laajat rakenteelliset kehittämistoimet. Toiminnan ja tietotekniikan kehittämishankkeen (TOTI) II-vaiheen toimikausi päättyi kesäkuussa Hankkeen tulostavoitteiksi vuodelle 2011 asetetut tietojärjestelmän kilpailutus ja toimittajavalinnan loppuun saattaminen sekä tietojärjestelmän toimitusprojektin käynnistäminen saavutettiin. Tietojärjestelmän hankinta vietiin loppuun ja uuden hätäkeskustietojärjestelmän toimittajaksi valittiin suomalainen Insta DefSec Oy Tampereelta. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän toimitussopimus allekirjoitettiin kesäkuussa TOTI-hankkeen kolmas vaihe alkoi heinäkuussa 2011 ja päättyy vuoden 2012 lopussa. Poiketen aiemmista vaiheista, hankkeen seuraavat vaiheet keskittyvät viranomaisten yhteiskäyttöisen hätäkeskustietojärjestelmän toteutukseen yhdessä kilpailutuksessa valitun toimittajan kanssa. Keväällä 2010 aloitetun strategisen muutoshankkeen (HAKMU) tarkoituksena oli muodostaa Hätäkeskuslaitos yhtenäiseksi virastoksi, jonka toimipisteinä hätäkeskukset muodostavat resursseiltaan, organisaatioltaan sekä johtamisjärjestelmältään yhdenmukaisen toimintayksikön. Tavoite konkretisoitui, kun lokakuussa 2011 Hätäkeskuslaitoksessa käyttöönotettiin uusi työjärjestys. Sen mukaan viraston toimintamalleja muutettiin niin, että ne noudattavat uutta lainsäädäntöä sekä palvelevat ja edistävät strategisten päämäärien saavuttamista. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/2012 4

5 Sisäasiainministeriön hätäkeskusten uusista sijaintipaikoista tekemän päätöksen toteuttaminen otti ensiaskeleensa marraskuussa 2011, kun Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä Lapin hätäkeskukset yhdistyivät muodostaen uuden Oulun hätäkeskuksen. Muutosta valmisteltiin syksystä 2010 alkaen. Uudistuksen myötä Oulussa otettiin käyttöön yhteiset toimintatavat ja -mallit kaikkien uuden yhteistoiminta-alueen yhteistyöviranomaisten kanssa. HAKMU-hankkeen alkuperäisen kokonaiskeston arvioitiin ajoittuvan vuosille Koska työn edetessä todettiin etujen muutoksen hankkeistamisesta pienenevän merkittävästi, päätettiin HAKMU- hankkeen toimikausi jo Toiminnan kehittäminen on viraston ydintehtäviä ja hankkeen tehtävät haluttiin liittää pysyväisluonteisiksi viraston työtehtäviksi. Laadunhallinta Huolimatta huomattavista muutoshankkeista on Hätäkeskuslaitoksen toiminnan laatu säilynyt vuonna 2011 hyvällä tasolla. Merkittävimmät tulostavoitteet saavutettiin ja osin jopa ylitettiin. Hätäpuheluiden vastausaikojen osalta asetetut tavoitteet pääosin ylitettiin. Noin 91 prosenttiin puheluista vastattiin alle 10 sekunnissa ja noin 96 prosenttiin alle 30 sekunnissa. Ilmoitusten määrä hätäkeskuspäivystäjää kohti kasvoi hieman edelliseen vuoteen nähden, johon syynä olivat muun muassa panostukset muutostoimiin ja henkilöstömäärän väheneminen. Kansalaisten tyytyväisyys hätäkeskuspalveluihin säilyi erinomaisella tasolla. Hätänumeroon soittaneet arvioivat asteikolla 1-5 kaikilla kysytyillä osa-alueilla palvelun laaduksi 4,22. Viranomaisten tyytyväisyyden osalta taso säilyi edelleen hyvänä (3,32). Yleisesti ottaen hätäkeskuspalvelujen kehittäminen viranomaisten yhteistyönä jatkui aktiivisena. Hätäkeskuslaitoksen vastuulla olevissa tietojärjestelmissä ei ollut vuonna 2011 käyttökatkoon johtaneita ongelmia, joten käyttöaste oli 100 prosenttia. Häiriötilanteiden aiheuttamat ongelmat hätäkeskusten toiminnalle kyettiin hoitamaan varajärjestelmin. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosiresurssin käyttöaste on edelleen parantunut edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2011 käyttöaste oli 97 prosenttia. Myös aiemmin haasteena ollut Helsingin hätäkeskuksen rekrytointitilanne on parantunut vuoden aikana. Hätäkeskusten yhdistämisten yhteydessä on päivystyshenkilöstön riittävyyteen edelleen kiinnitettävä huomiota, jotta Hätäkeskuslaitoksen perustehtävän suorittaminen voidaan turvata. Organisaatiomuutoksen toteuttamisessa henkilöstökysymykset vaativat paljon huomiota. Hätäkeskuslaitos panosti vuonna 2011 henkilöstöasioiden laadukkaaseen hoitamiseen muun Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/2012 5

6 muassa rekrytoimalla kaksi päätoimista henkilöstökoordinaattoria. He toimivat muutoksen kohteena olevan henkilöstön tukena muuttamiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Pohjois-Suomen alueen hätäkeskusten yhdistäminen onnistui henkilöstöresurssien näkökulmasta hyvin. Lapin hätäkeskuksen henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa siirtyi työskentelemään Oulun hätäkeskukseen. Oulun hätäkeskus pystyttiin tämän ansiosta resursoimaan riittävästi jo toiminnan aloittamisvaiheessa. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön sairauspoissaolot ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuonna Toimintavuonna koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat 16 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Sairauspoissaolojen määrän hallitsemiseksi on Hätäkeskuslaitoksessa vuonna 2011 panostettu työterveyshuollon ja Hätäkeskuslaitoksen välisen yhteistyön sekä muiden työhyvinvointia tukevien toimintojen kehittämiseen. Henkilöstön työtyytyväisyys pysyi vuonna 2011 lähes samalla tasolla kuin vuonna Vuonna 2011 vastausten keskiarvo oli 3,15, kun tulos edellisenä vuonna oli 3,14. Työtyytyväisyyskyselyn osa-alueiden arvioinneissa ei ollut merkittäviä eroavaisuuksia edellisvuoteen verrattuna. Vahvimpana osa-alueena edellisvuosien tapaan koettiin työilmapiiri ja yhteistyö. 2. Vaikuttavuus Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Keskeinen tavoite: Hätäkeskus vastaa avunpyyntöön viivytyksettä. Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 91 % 91 % 90 % 91 % Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 96 % 96 % 95 % 96 % Hätäkeskuksen vastausnopeus hätäpuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (10 ja 30 s.) vastattujen hätäpuhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnissa. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/2012 6

7 Kuluneen vuoden aikana tapahtuneiden puhelinjärjestelmäpäivitysten vuoksi osa keskuskohtaisista tiedoista ei ole siirtynyt raportointijärjestelmään. Käytettävissä olevat tiedot vastaavat kuitenkin aikaisempien vuosien tuloksia. Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 91 prosentissa puheluista. 30 sekunnissa vastattiin 96 prosenttiin hätäpuheluista. Kummassakin tunnusluvussa tulos ylittää Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2011 tulossopimuksessa määritellyn tavoitetason. Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu 10 sek. vastatut alle 30 sek vastatut 95 % 91 % 93 % 93 % 92 % 90 % 89 % 90 % 93 % 91 % 90 % 89 % 92 % 91 % 91 % 98 % 97 % 98 % 97 % 97 % 96 % 96 % 96 % 97 % 97 % 97 % 94 % 96 % 97 % 96 % Keskuksittain tulokset vaihtelivat 10 s. vastausaikatavoitteessa välillä % ja 30 sekunnin vastausaikatavoitteessa välillä %. Tulossopimuksen 10 sekunnin vastausaikatavoite saavutettiin kahta lukuun ottamatta kaikissa hätäkeskuksissa. Alle 30 sekunnin vastausaikatavoitteesta jäi yksi keskus. Keskeinen tavoite: Hätäkeskus toimii luotettavasti Hätäkeskuslaitos vastaa omien tietojärjestelmiensä toimivuudesta ympäri vuorokauden Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma Käyttöaste (% ), käyttöaika/kokonaisaika) 100 % 100 % 100 % 100 % Hätäkeskuslaitoksen tietoteknisissä toiminnoissa ei ole ajalla ilmennyt mitään sellaista vikaa, että hätäilmoitusten vastaanotto ja tehtävien välittäminen ei olisi varajärjestelyin onnistunut. Hätäkeskusten yhteenlaskettu käyttöaste vuonna 2011oli 100 %. Vuoden aikana ei siis tullut ilmi sellaisia turvallisuus- ja tietoturvapoikkeamia, jotka olisivat estäneet hätäkeskustoiminnan kokonaan. Hätäkeskukset joutuivat turvautumaan muutamia kertoja lyhyehköjä aikoja varajärjestelyihin häiriötilanteissa. Tällaisia olivat muun muassa sähkönsyötön ongelmat hätäkeskuksissa, valtakunnallisten tietoliikenneyhteyksissä ja viranomaisradioverkossa ilmenneet häiriöt. Operaattorit eivät tiedottaneet hätäkeskuksia kaikista katkoksista. Poikkeukselliset sääilmiöt aiheuttivat ajoittaista puhelujen ruuhkautumista varsinkin Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen aikana, mutta eivät estäneet kokonaan hätäilmoitusten vastaanottoa. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/2012 7

8 Vuoden 2011 aikana jatkettiin turvallisuusohjeiden tuottamista ja olemassa olevien päivittämistä. Näistä voidaan mainita muun muassa voimaan tullut Hätäkeskuslaitoksen asiointikortin käyttöä koskevan ohjeen päivitys ja voimaan tullut määräys salassa pidettävien tietoaineistojen luokittelusta ja käsittelystä. Sisäasianhallinnon tietoturvakoulutuksen suoritusprosentti on pysynyt kuluneen vuoden aikana erittäin korkealla tasolla, ollen keskimäärin 95 %. 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1. Toiminnan tuottavuus Keskeinen tavoite: Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Käytössä oleva työvuoromalli tukee henkilöstön määrän kohdentamista. Tunnusluku 2009 toteuma 2010 toteuma 2011 ennuste 2011 toteuma Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Hätäilmoitukset / päivystäjä *) *) Hätäilmoitukset / päivystäjä Hätäilmoitukset / päivystäjä *) keskus lopettanut toiminnan vuoden aikana Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä lasketaan suoritteissa mainitusta ilmoitusten kokonaismäärästä jaettuna toteutuneilla hätäkeskuspäivystäjien henkilötyövuosilla. Kun Lappi sekä Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu jätetään tarkastelun ulkopuolelle, voidaan todeta, että kolmessa keskuksessa päivystäjäkohtainen ilmoitusmäärä on pienentynyt. Muissa Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/2012 8

9 keskuksissa ilmoitusmäärä on kasvanut, eniten Hämeessä, missä osasyynä on yhtä päivystäjähenkilötyövuotta pienempi resurssi ja edellisvuotta hieman suurempi ilmoitusmäärä. Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke (HAKMU) tuotti esityksen viraston yhteisestä työvuoromallista. Esitys otti kantaa säädösten puitteissa siihen, mitkä työvuoromallin ominaisuudet pitää olla yhtenäiset koko virastossa ja miltä osin mallissa on liikkumavaraa paikallisesti. Hanke jätti esityksensä virastolle Toiminnan taloudellisuus Keskeinen tavoite: Hätäkeskusjärjestelmä on taloudellinen. Tunnusluku 2009 toteuma Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa/asukas 2010 toteuma 2011 ennuste 2011 toteuma 11,0 10,8 12,8 12,1 Kustannukset, euroa/hätäilmoitus 14,0 14,5 16,2 15,1 Tunnusluku Itä- ja Hämeen- Keski- Kaakkois- Etelä-Savo Helsinki linna Uusimaa Suomi Keski-Suomi Lappi euroa/asukas** 13,8 6,3 7,4 7,7 8,7 8,8 10,4 euroa/hätäilmoitus** 16,2 6,6 9,0 9,8 11,8 10,9 12,4 Pohjois- Länsi- Pohjois- Pohjanmaa ja Varsinais- Uusimaa Pirkanmaa Karjala Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Savo Satakunta Suomi euroa/asukas** 7,0 6,6 12,6 7,4 6,7 10,0 9,9 7,1 euroa/hätäilmoitus** 10,3 9,2 13,2 10,9 10,1 11,5 13,1 9,1 ** Yhteiset kulut eivät ole mukana Keskuskohtaisessa tunnusluvussa näkyy selvästi hätäkeskuksen koon vaikutus taloudellisuuteen. Henkilöresurssien perusteella pieneksi luokiteltu keskus saa huonomman tunnusluvun, sillä muiden kuin henkilöstökustannusten määrä ei ole suoraan riippuvainen hätäkeskuksen koosta. Lisäksi kolmivuorotyön minimivuorovahvuus ja riittävien päivystäjäresurssien varmistaminen myös kiireaikana aiheuttavat alueen asukasmäärään ja hätäilmoitusmäärään suhteutettuna suuremman henkilötyövuosiresursoinnin kuin suuressa keskuksessa. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/2012 9

10 Tunnusluvun suuruuteen vaikuttaa myös hätäkeskusalueen joko turismin tai työpaikkaliikenteen vuoksi muuttuva väkimäärä. Vuoden- ja vuorokauden aikojen välillä vaihtelut voivat olla hyvinkin suuret, mutta tunnusluku huomioi vain virallisen asukasmäärän. Laitoksen yhteisiä kuluja, kuten esimerkiksi keskus- ja tietohallinnon kuluja, ei ole allokoitu keskuksille Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Keskeinen tavoite: Maksullinen palvelutoiminta on kustannustehokasta. Tunnusluku toteuma toteuma ennuste toteuma Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 138 % 122 % 100 % 120 % 120 % 123 % 120 % 123 % Maksullisen palvelutoiminnan tuotot olivat noin 4,5 milj. euroa, julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa 120 % ja liiketaloudellisten suoritteiden 123 %. Vuoden 2010 hinnanmuutoksesta johtuen julkisoikeudelliset tuotot ovat laskeneet jolloin kustannusvastaavuus on lähentynyt asetettua tavoitetta. Maksullisen palvelutoiminnan voidaan todeta olleen kustannustehokasta vuoden 2011 aikana. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

11 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaitteista tuleviin ilmoituksiin ja muihin ilmoituksiin. Keskeinen tavoite: Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti. Tunnusluku 2009 toteuma 2010 toteuma 2011 ennuste 2011 toteuma Ilmoitusten määrä, kpl *) - hätäpuhelujen määrä, kpl - kentälle välitetyt tehtävät kpl Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut - virhe tai tahaton soitto - asiaton tai ilkivaltainen soitto Muut - kiireetön sairaankuljetus - hoitolaitossiirrot - neuvonta Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,79 0,78 0,80 0,80 *) Ilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. Vuoden 2011 aikana vastaanotettiin hätäkeskuksiin yhteensä ilmoitusta, joista hätäpuheluja oli Määrät ovat edellisvuosien tasoa. Hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrä nousi edellisvuoden tasosta. Hätäkeskuksille kuulumattomien puheluiden osuus kaikista hätäpuheluista vuonna 2011 oli 33 %, kun se vuonna 2010 oli 29 %. Toimintamallien ja kirjaustapojen yhdenmukaistaminen on yksi keskeinen kasvua selittävä tekijä. Virhepuheluiden syitä selvitettiin Taloustutkimuksen toimesta heinäkuussa. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

12 Vastaanotetuista ilmoituksista noin johti tehtävän välittämiseen eteenpäin. Välitettyjen tehtävien määrä on laskenut edellisvuoden tasosta noin 5 %. Kiireettömien sairaankuljetustehtävien määrä väheni hieman edellisvuodesta. Hoitolaitossiirtojen määrä laski vuoden 2010 tasosta noin 22 %. Tulokseen on vaikuttanut käynnissä oleva muutos, jossa kiireettömät sairaankuljetustehtävät siirtyvät vaiheittain pois hätäkeskuksilta. Vuonna 2011 eri viranomaisten neuvonta ja opastus -tehtävälajeille kirjattiin ilmoitusta, mikä on noin 6 % vähemmän kuin vuonna Suunta on Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta positiivinen. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

13 4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Palvelukyky ja toimintavarmuus Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitoksen palvelukyky ja toimintavarmuus varmistetaan. Hätäkeskuslaitos hälyttää tarvittavaa apua viivytyksettä. Tunnusluku Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon on tehtävän edellyttämässä ajassa, % 2009 toteuma 58 % 2010 toteuma 59 % 2011 tavoite 70 % 2011 toteuma 58 % - pelastustoimi - terveystoimi 51 % 71 % 52 % 75 % 70 % 75 % 52 % 71 % Tunnusluku muodostuu erikseen seurattavien tehtävien tehtäväksiantoajasta. Näitä ovat: Tieliikenneonnettomuus; keskisuuri, Rakennuspalo; keskisuuri, Liikennevälinepalo; pieni ja Eloton. Näissä tehtävälajeissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon tulee olla enintään 90 sekuntia prosentissa tehtävistä. Tulossopimuksessa seurattava tunnusluku mittaa aikaa joka käytetään hätäkeskuksessa puhelun käsittelyyn. Mitattava aika alkaa kun puheluun vastataan ja päättyy kun tehtävästä annettava hälytysviesti lähtee ensimmäiselle yksikölle. Tunnusluvussa on huomioitava, ettei asetettua tavoiteaikaa tehtäväksiannolle tule sekoittaa hätäpuhelun kestoon. Hätäkeskuspäivystäjä voi jatkaa puhelua myös tehtävänannon jälkeen niin kauan, että kaikki tarvittavat tiedot on saatu avun perille toimittamiseksi. Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Tavoiteajassa käsitellyt tehtävät 66 % 68 % 55 % 54 % 43 % 58 % 48 % 52 % 57 % 63 % 59 % 58 % 71 % 63 % 55 % Tarkasteltavien tehtävien osalta tavoiteajassa käsiteltyjen tehtävien osuus on tarkastelujaksolla 58 prosenttia. Vastaava tulos vuonna 2010 oli 59 prosenttia. Tulos tämän tavoitteen osalta ei ole parantunut. Keskuskohtaisesti toteuma vaihtelee 43 ja 71 prosentin välillä. Haaste hälyttämisen nopeuttamisessa liittyy paikantamiseen. Tieliikenteessä tapahtuviin onnettomuuksiin liittyy usein ilmoittajan kyvyttömyys paikantaa itseään maantiellä. Tämä on pääasiallisin syy tehtävänkäsittelyaikojen pituuteen. Hätäkeskuslaitos on jatkanut vuoden 2011 aikana palvelukykyä ja toimintavarmuutta Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

14 kuvaavan mittariston sekä laadun arvioimisen kehittämistä. Valmisteilla olevan hätäpuhelunkäsittelyn laadun varmistamisen kokonaisuus rakentuu sekä tietojärjestelmästä kerättävien tilastotietojen lisäksi hätäpuhelutallenteiden laadulliselle arvioinnille. Vuoden 2012 aikana saatetaan loppuun teknisten järjestelmien toteuttaminen, joiden kautta tiedot kerätään. Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitos ohjaa asiakkaita neuvonnan, valistuksen, tiedotuksen avulla hätänumeron 112 asianmukaiseen käyttöön. Hätäkeskuslaitosta koskevasta kokonaisjulkisuudesta (1 515 mediaosumaa) 424 koski hätänumeron asianmukaista ja oikeaa käyttöä. Kokonaisjulkisuus laski lähes 800 mediaosumalla, mutta tämän osa-alueen mediaosumat lähes kaksinkertaistuivat edellisvuoteen nähden. Kaikki hätänumeron asianmukaiseen käyttöön liittyvät mediaosumat olivat joko neutraaleja tai myönteisiä. Hätänumeron 112 asianmukaisen ja oikean käytön huomioarvo mediassa laski hieman edellisvuoteen nähden ollen 33 prosenttia, kun vuonna 2010 se oli 37 prosenttia. Huomioarvoa voidaan pitää kuitenkin erittäin hyvänä. Huomioarvo kertoo sen, millä todennäköisyydellä median kuluttaja huomaa tutkimuskohteesta kertovat jutut. Ko. osa-alueen nettotavoitettavuus kuitenkin nousi 9,32 miljoonasta 12,17 miljoonaan. Nettotavoitettavuus kertoo, kuinka moni median kuluttaja tosiasiassa huomaa tutkimuskohteesta kertovat jutut. Nettotavoitettavuus saadaan kertomalla median potentiaalinen yleisö huomioarvolla. Hätäkeskuslaitos on korostanut kaikessa viestinnässään hätänumeron 112 asianmukaista käyttöä. Pääkanavana on toiminut 112.fi -sivusto. Sivustolla vierailee noin yksittäistä kävijää kuukausittain. Määrä on pysynyt samansuuruisena edelliseen vuoteen nähden. Suosituimpiin sivustoihin tilastojen mukaan kuuluvat hätänumeron oikeaan käyttöön liittyvä informaatio sekä 112 oikea käyttö -animaatio. Hätäkeskuslaitos on lisännyt vuosi vuodelta mediatiedottamistaan ja sitä kautta myös informaatiota hätänumeron asianmukaisesta käytöstä. Toimintavuonna kokonaisjulkisuudesta noin 13 prosenttia perustui omiin mediatiedotteisiin. Helmikuussa toteutettu hätänumeropäivä oli merkittävin yksittäinen kampanja, jossa Hätäkeskuslaitos oli aktiivisesti mukana ja toi päivän aikana omalta osaltaan esiin hätänumeron asianmukaista käyttöä. Hätänumeropäivään liittyviä mediaosumia oli yhteensä 182, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 86. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

15 Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitoksen palvelut tunnetaan hyvin. Hätäkeskuslaitos kehittää hätänumeron 112 tunnettavuutta kuvaavaa mittaristoa vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on, että hätänumeron 112 oikeaa käyttöä seurataan säännöllisin välein. Hätäkeskuspalveluiden tunnettavuutta ei selvitetty kyselytutkimuksella vuonna Kyselyä on tarkoitus tulevaisuudessa kehittää, sillä sen tuottamassa tiedossa on edelleen jonkin verran epäselvyyttä. Erityisesti tarkennettavaa on siinä, vastataanko kyselyssä henkilökohtaiseen haluun vai osaamiseen soittaa hätänumeroon eri tilanteissa. Joissakin esimerkkitapauksissa vastaaja saattaa kokea avun soittamisen sekaantumisena toisten ihmisten asioihin ja jättää sen vuoksi soittamatta, vaikka tilanne sitä edellyttäisikin. Palveluiden tunnettuustutkimuksen sijaan toimintavuonna toteutettiin kyselytutkimus tahattomien virhepuheluiden syistä. Taloustutkimuksen tekemän selvityksen Virhepuhelu tai tahaton soitto kohderyhmänä oli toukokuussa 2011 hätänumeroon 112 soittaneet henkilöt, joiden puhelu oli luokiteltu luokkaan virhepuhelu tai tahaton soitto. Tuhannelta vastaajalta kysyttiin syytä hätänumeroon soittamiseen. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

16 Asiakastyytyväisyys Keskeinen tavoite: Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä Hätäkeskuslaitoksen palveluihin. Tunnusluku Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin, (asteikolla 1 5) toteuma toteuma tavoite toteuma 4,38 4,33 4,40 4,22 Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Väestön tyytyväisyys 4,17 4,02 4,19 4,33 4,46 4,09 4,15 4,28 4,19 4,43 4,37 4,27 4,16 4,24 4,13 Taloustutkimus Oy toteutti asiakastyytyväisyyttä mittaavan kyselytutkimuksen, jossa haastateltiin yhteensä henkilöä välisenä aikana. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4,22. Edellisvuoteen verrattuna (4,33) kokonaistulos laski. Tulos heikkeni tasaisesti kaikilla kyselyn osa-alueilla: Hätäpuheluun vastaamisnopeus (4,47 4,34); Hätäkeskuspäivystäjän palveluasenne (4,28 4,21); Hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemus (4,22 4,12); Puhelimessa annettujen ohjeiden selkeys (4,35 4,22). Kaikkien kyselyn osa-alueiden tulos on kuitenkin edelleen korkea ja myös kokonaistulosta voidaan pitää hyvänä, vaikka asetettua 4,4:n tavoitetta ei saavutettu. Keskimäärin tyytyväisimpiä olivat Kaakkois-Suomen (4,46), Pohjois-Karjalan (4,43) ja Pohjanmaan (4,37) hätäkeskuksiin soittaneet. Tyytymättömimpiä olivat Helsingin (4,02), Keski- Suomen (4,09) ja Varsinais-Suomen (4,13) hätäkeskukseen soittaneet asiakkaat. Yleisarviona voidaan todeta, että kaikkien hätäkeskusten asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla (kokonaistulos yli 4). Keskeinen tavoite: Yhteistyöviranomaiset ovat tyytyväisiä Hätäkeskuslaitoksen palveluihin. Tunnusluku Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5), vähintään (keskiarvo) 2008 toteuma 3, toteuma 3, tavoite 3, toteuma 3,32 - josta poliisi - pelastus - terveystoimi - Rajavartiolaitos 3,15 3,18 5,56 3,44 3,30 3,76 3,84 3,65 3,50 3,75-3,33 3,15 3,53 3,91 Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

17 Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyttä hätäkeskuspalveluihin selvitettiin Taloustutkimus Oy:n toteuttamalla kyselytutkimuksella. Kysely toteutettiin internet-kyselynä ja jaettiin viranomaisille Hätäkeskuslaitoksen toimesta. Kyselyyn oli mahdollista vastata välisenä aikana. Kyselyn kokonaistulos on 3,32. Tulossopimuksessa virastolle asetettu tavoitetaso vuodelle 2011 oli 3,75, joten tavoitetta ei saavutettu. Tulos laski jonkin verran edelliskerrasta (3,43). Muutos (- 1,1). Muutos yhteistyöviranomaisten tyytyväisyydessä verrattuna edellisen kyselyn tulokseen oli seuraava: Rajavartiolaitos (3,84 3,91), terveystoimi (3,76 3,53), poliisi (3,44 3,33) ja pelastustoimi (3,30 3,15). Ainoastaan rajaviranomaisten tyytyväisyys nousi, kun se muiden osalta laski selvästi. Kyselyn tulos osa-alueittain verrattuna aikaisempaan oli: hätäpuhelun käsittely ja tehtävän välittäminen (3,41 3,34), operatiivisen toiminnan tukipalvelut (3,30 3,19), sekä hätäkeskuksen ja viranomaisten välinen yhteistyö (3,54 3,37). Pohdittaessa kyselyn tuloksia, on tarpeellista kiinnittää huomiota myös eri viranomaisten vastaajamäärissä tapahtuneisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat myös tulosten vertailukelpoisuuteen. Viranomaistyytyväisyyskyselyn vastaajamäärä romahti vuoden 2009 tasosta, sillä vastaajia oli ainoastaan 683, kun niitä edelliskerralla oli (muutos -57 %). Poliisin vastaajamäärä laski eniten vastaajasta 280:een (muutos -76 %). Toisaalta poliisin osuutta kokonaisvastaajamäärässä voidaan pitää vuonna 2009 liian suurena (1 159 / 1 576). Yleissuuntaus vastaajamäärässä oli laskeva, sillä ainoastaan Rajavartiolaitoksen edustajia vastasi edelliskertaa enemmän. Muutokset vastaajamäärässä olivat seuraavat: pelastustoimi (-1 %); terveystoimi (-30 %); Rajavartiolaitos (+36 %). Viranomaistyytyväisyyskyselyn rakenteesta ja kysymyksistä on saatu palautetta viranomaisilta. Viranomaistyytyväisyyskyselyä ja sen jakelua kehitetään ennen seuraavaa kyselykertaa, millä toivotaan olevan positiivista vaikutusta myös vastaajamäärään Asiakaspalautteet Hätäkeskuslaitokselle tuli toimintavuonna 628 kappaletta (2010: 673) erilaista asiakaspalautetta. Palautteita toiminnasta ovat erityyliset selvityspyynnöt ja valitukset, asiakkaiden suorat yhteydenotot sekä mediassa esillä olevat tapahtumat. Hätäkeskusuudistus sai toimintavuoden aikana paljon huomiota julkisuudessa, tästä huolimatta asiakaspalautteiden määrä laski edellisestä vuodesta. Useimmissa tapauksissa palautteet ja selvityspyynnöt ovat sellaisia, joissa epäillään hätäkeskuksen toiminnassa olleen puutteita tai että asiakas ei ole saanut odottamaansa palvelua. Palautteet voivat koskea Hätäkeskuslaitoksen toimintaa yleisesti tai ne voivat liittyä yksittäiseen hätäilmoitukseen. Hätäkeskuslaitos käsittelee kaikki asiakaspalautteet ja tekee selvityksen toiminnastaan selvityspyynnön esittäneelle taholle. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

18 Asiakaspalautteet rekisteröidään Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnossa ja niistä saatua informaatiota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä muun muassa henkilöstön koulutuksessa. Asiakaspalautetta tulee Hätäkeskuslaitoksen keskushallintoon kuin myös suoraan alueellisiin hätäkeskuksiin. 5. Muut tavoitteet vuonna Hätäkeskuslaitoksen strategian linjaukset Sisäasiainministeriön antaman päätöksen hätäkeskustoiminnan kehittämisen strategisista Iinjauksista mukaisesti hätäkeskustoimintaan liittyvät toimintamallit yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Uusi toimintatapa ja sitä tukeva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoteen 2015 mennessä Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke (HAKMU) Hätäkeskuslaitoksen strategisen muutoshankeen (HAKMU) esitysten mukaisesti virastossa noudatettiin henkilöstöpoliittisia linjauksia muutoksessa. Henkilöstökoordinaattorit toimivat muutosaikataulun mukaisesti henkilöstön tukena Pohjois-Suomessa sekä Itä- ja Kaakkois- Suomessa. Hankkeessa kartoitettiin Rovaniemellä ja Oulussa sijaitsevien hätäkeskusten päivystystoiminta, määritettiin koulutustarpeet sekä järjestettiin koko päivystyshenkilöstölle suunnattu koulutus. Lisäksi hanke toteutti Rovaniemen ja Oulun hätäkeskusten tietokantojen yhdistämisen. Hätäkeskusten operatiivinen toiminta yhdistettiin Hanke aloitti hätäkeskusten yhdistämiseen tähtäävät toimet Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusalueella huhtikuussa Hankkeen projektisuunnitelmien mukaan alueella toteutetaan samat toimenpiteet kuin Pohjois-Suomessa. Sisäasiainministeri päätti , että Kouvolassa sijaitseva hätäkeskus lakkautetaan viimeistään vuoden 2012 lopussa. Valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan Kouvolaan sijoitettavaa kansalaisten neuvontapalvelua, johon Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöllä on mahdollisuus hakeutua. Toimintansa lopettavien hätäkeskusten tilojen vuokrasopimusten uudelleen neuvotteluista on käyty alustavia keskusteluja vuokranantajien kanssa. Lopullisia sopimusmuutoksia ei ole tehty. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

19 Hankkeen alkuperäisen kokonaiskeston arvioitiin ajoittuvan vuosille Työn edetessä havaittiin, että edut muutoksen hankkeistamisesta pienenivät merkittävästi. Hankkeen tekemien esitysten pohjalta uusi organisaatio ja sen johtamisjärjestelmä alkoivat muotoutua, eikä rinnakkaisen hankeorganisaation ylläpitämisestä koitunut enää hyötyjä. Edelleen jatkuvan muutoksen läpivieminen organisaatiota ja toimintaa kehittämällä ja riittävästä resursoinnista huolehtimalla nähtiin kuuluvan organisaation uuden johdon ydintehtäviin. Tämän vuoksi hankkeen omistaja päätti , että hankkeen toimikausi päättyy (HAK/2010/330). Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutos kuitenkin jatkuu työjärjestyksen työnjaon mukaisesti eri osastoilla Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke (TOTI) Tietojärjestelmän kilpailutuksen tuloksena Hätäkeskuslaitos solmi uuden hätäkeskustietojärjestelmän toimitussopimuksen tamperelaisen Insta DefSec Oy:n kanssa ja uuden tietojärjestelmän toteutusprojekti alkoi vuoden 2011 syyskuussa. Toimitusprojektin ensimmäisenä vaiheena on toteutettu käynnistysvaihe, jossa vaatimukset on tarkennettu ja muunnettu käytettävän ketterän menetelmän mukaisiksi storyiksi. Toimittaja on toteuttanut hankkeen kehitysympäristön ja toimittajan tiloihin on rakennettu hankkeen ja käytetyn projektityömenetelmän edellyttämät yhteiset työskentelytilat sekä toteutettu pienoishätäkeskuksen edellyttämät tilat. Toimitusprojektia ohjaavat Hätäkeskuslaitoksen ja Insta DefSec Oy:n väliset johto-, ohjaus- ja projektiryhmät. Toteutusprojektin hankeryhmän muodostavat Hätäkeskuslaitoksesta TOTI-hankkeen projektihenkilöt sekä eri viranomaistahojen asettamat asiantuntijat. Hankeryhmän jäsenet kommunikoivat hankkeeseen ja yhteistyöhön liittyvistä asioista päivittäin ja koko hankeryhmä kokoontuu viikoittain. Edellä mainittujen ryhmien lisäksi koottiin Hätäkeskuslaitoksen ja sen yhteistyötahojen edustajista koostuva poikkihallinnollinen ohjausryhmä tukemaan viranomaisten toiminnallisten vaatimusten sekä tietojärjestelmien teknistä yhteensovittamista. Poikkihallinnollisen ohjausryhmän tehtävänä on myös koordinoida järjestelmän käyttöönoton vaatimien toimenpiteiden valmistelua ja toteutusta eri viranomais- ja yhteistyötahoilla. Hankkeen keskeisiä ratkaisuja on käyty läpi myös laajemmissa yhteisissä asiantuntijatilaisuuksissa. Toimialan keskeisten hankkeiden hankejohtajat kokoontuvat säännöllisesti ja TOTI:n edustajat ovat mukana TOTI:n toiminta-alueeseen liittyvien muiden viranomaishankkeiden työssä ja yhteistyöryhmissä. Toiminnan kehittämisen projekti, TOKE 2, asetettiin osana TOTI- hankkeen toista vaihetta Projekti käynnistyi ja päättyi Projektin kohteena oli operatiivisen Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

20 hätäkeskustoiminnan ja päivystystyön kehittäminen sekä muiden hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten hätäkeskusrajapintaan liittyvät toimintamallit ja järjestelyt. Ohjeistojen kehittämistyötä jatkettiin hankkeen edellyttämänä myös TOKE2-projektin päättymisen jälkeen. Toiminnan kehittäminen käsittää mm: päivitetyt operatiiviset ohjeet ja toimintamallien kuvaukset kunkin hätäkeskustoimintaan osallistuvan viranomaisen osalta uusi yhtenäisriskinarvio-ohjeistus o yleissuunnitelma uuden tietojärjestelmän ja sen elementtien kouluttamiseksi Hätäkeskuslaitoksessa ja muilla niitä käyttävillä toimialoilla sekä alustavat koulutussuunnitelmat eri aihealueista o toimialakohtaisen (ensihoito, pelastus, poliisi ja sosiaalipäivystys) tavoiteasetannan mukaiset muut asiakirjat Kehitettyjen uusien toimintamallien jalkauttaminen on alkanut Oulun hätäkeskuksessa Muut toiminnalliset tavoitteet 1. Hätäkeskuslaitos toteuttaa yhdessä Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointiraportin edellyttämät toimenpiteet vuodelle Toimenpiteistä on laadittu kirjallinen suunnitelma ja se on lähetetty sisäasiainministeriölle. Ammattikuvavaatimukset on tehty ja julkistettu. Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun oppikurssien jaksotuksia on uudistettu. Toimenpiteiden toteutumista seurataan päivystäjäkoulutuksen arviointi- ja seurantaryhmän vuosittaisissa kokouksissa. 2. Hätäkeskuslaitos valmistautuu ottamaan käyttöön Kieku-talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Kieku-tietojärjestelmän ja valtionhallinnon yhteisen toimintamallin käyttöönotto edellyttää talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistä sekä käyttöönottovaiheen riittävää resursointia. Hätäkeskuslaitoksen Kieku-projekti organisoitiin uudelleen ja varattiin riittävät resurssit. Virastossa edettiin tietojärjestelmän käyttöönotossa Kieku-hankkeen antaman aikataulun mukaisesti. Viraston vastuulla olevat valmistelutehtävät hoidettiin suunnitellusti. PersonecAika-liittymän ongelmista johtuen virasto päätti ottaa Kieku-ajanhallintaratkaisun käyttöön ja tästä syystä järjestelmän käyttöönotto siirtyi syksylle Hätäkeskuslaitos varmistaa, että laitoksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja riittävästi resursoitu. Hätäkeskuslaitoksen uuden työjärjestyksen mukaisesti hallintoa johtava osasto on ohjauksen ja ennakoinnin osasto. Toimintavuoden aikana määriteltiin kyseisen osaston rakenne ja vastuut. Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011, 1/

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009 Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2010/138 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen tehokkuuden

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 1 0 3,18 3,30 3,15 3,19 3,23 3,15 3,44 3,33 6 3,76 3 3,89 3,84 3,91 Pelastustoimi 2006 n=300 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296 Poliisi

Lisätiedot

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011 15.2.2011 SMDno/2010/1603 HAK/2010/1128 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-1 Sisällysluettelo YLEISTÄ............................................................

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013 Raportti id6172478 1 (15) HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI Raportti id6172478 2 (15) 1 VUODEN TULOSTAVOITTEET 1.1.1 Suoritteet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella - 2017

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05.

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05. ~ NÖOCENTllAlSVERKET Raportti Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 id5125935 1 (14) HAK/2012/722 HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLlVUOTISRAPORTTI 2012 Postlosoite/Postaddress Pl112 28131 Käyntioso ite/address Satakunnankatu

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila HÄTÄKESKUS Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila Suomessa pelastustoimen ja sairaankuljetuksen tehtäviä välittävät hätäkeskukset ovat tähän asti kuuluneet pelastustoimen organisaatioon ja nämä hätäkeskukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014. Tiivistelmä

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014. Tiivistelmä Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014 Tiivistelmä 2 Rakenneuudistuksen tausta Hätäkeskustoiminnan uudelleen järjestelyt konkretisoituivat tammikuussa 2010, jolloin Valtioneuvosto päätti 21.1.2010

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Sisäasiainministeriö 1 (13) 24.1.201 3 SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL 26 00023 Val tioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812

SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812 SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812 24.9.2010 Eduskunnan hallintovaliokunnalle SELVITYS HÄTÄKESKUSUUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA 1. JOHDANTO Valtioneuvosto asetti vuonna 2007 antamassaan selonteossa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT 12.11.2013 2 Hätäkeskustoiminta Suomessa EU-alueen yhteinen hätänumero auttaa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016 Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti HAK--445 Viraston omat tulostavoitteet (Tulostavoiteasiakirja, SMDno-2015-357, 8.12.2015) Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportissa (Q2/30.6.) kuvataan toiminnan toteutumaa

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 344/3.1.1/2008 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 Liite 1b 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen.

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 16.10.2015 Dnro OKV/2106/1/2014 1/5 ASIA Hätäilmoitusten käsittely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 5.12.2014 osoittamassaan kantelussa hätäkeskuksen menettelyä tehtävän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Loviisan kaupungin keskusten ja vastuualueiden riskienhallinnan ja valvonnan arviointikehikko (luonnos)

Loviisan kaupungin keskusten ja vastuualueiden riskienhallinnan ja valvonnan arviointikehikko (luonnos) Loviisan kaupungin keskusten ja vastuualueiden riskienhallinnan ja valvonnan arviointikehikko (luonnos) Keskukset ja vastuualueet arvioivat riskejä oman perustehtävänsä erityispiirteiden ja taloutensa

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 SMDno/2008/605 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE,

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE, Kunnallisia asiakkaita Heikki Laaksamo, TIEKE, 24.5.2012 Taustaa Kyselytutkimus, jolla selvitettiin kuntien IT strategiaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Lapin yliopiston Menetelmätieteitten

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot