Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia"

Transkriptio

1 Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518

2 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet Työnantajakuva ja henkilöstövoimavarat 9 Kuvaus... 9 Tavoitteet Toimenpiteet Osaamisen kehittäminen 12 Kuvaus Tavoitteet Toimenpiteet Työyhteisön hyvinvointi 14 Kuvaus Tavoitteet Toimenpiteet Liite. Toimeenpanosuunnitelma Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 2

3 Johdanto Hätäkeskuslaitoksen visio: Suomessa toimii vuoteen 2015 mennessä yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Hätäkeskuslaitoksessa on käynnissä rakenteellinen muutos, jossa hätäkeskuksia yhdistetään siten, että aiemmasta 15 hätäkeskuksesta siirretään toiminnot kuuteen hätäkeskukseen vuoteen 2015 mennessä. Uudet hätäkeskukset ovat toiminta-alueeltaan ja henkilöstömäärältään huomattavasti suurempia kuin aiemmin. Lisäksi Hätäkeskuslaitoksen organisaatio on muuttunut, joka edellyttää ja toisaalta mahdollistaa uudenlaisen ohjaus- ja toimintamallin. Viraston keskushallinto osastoineen ohjaa, tukee ja valvoo hätäkeskusten toimintaa. Hätäkeskuspalvelut -osaston osalta ohjaus tapahtuu linjaorganisaation mukaisesti. Ohjausja ennakointiosasto sekä tekniset palvelut -osasto ohjaavat niille kuuluvien asioiden osalta hätäkeskuksen toimintaa. Toiminnan joustavuuden kannalta on tärkeää, että osastojen ohjausroolit ovat selkeät. Rakenneuudistushankkeen eli hätäkeskusten yhdistämisten lisäksi meneillään on muitakin merkittäviä hankkeita. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun käyttöönotto keväällä 2013 on hallinnollisen toiminnan kannalta suuri muutos. Kieku-järjestelmä vaikuttaa viraston talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin, mikä lisää uuden oppimisen haasteita. Operatiivisen toiminnan osalta tietojärjestelmä Erican käyttöönotto osuu ajallisesti heti hätäkeskusten yhdistämisen loppuun saattamisen jälkeiseen aikaan. Testaus ja koulutus alkavat käytännössä jo ennen viimeisten hätäkeskusten toimintojen yhdistämistä. Molemmat Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 3

4 tietojärjestelmähankkeet ovat merkittäviä päivittäisen työn kannalta, koske ne ovat työntekijöidemme päivittäinen työväline. Tavoitteena on, että uudet työvälineet toimivat hyvin ja tukevat miellyttävän ja tehokkaan työn tekemistä. Hätäkeskuslaitoksen tulee muiden valtion työnantajien tapaan sopeuttaa toimintaa tuleviin pieneneviin taloudellisiin resursseihin. Käytännössä tämä tarkoittaa työskentelytapojen kehittämistä, keskittymistä olennaisiin asioihin ja henkilöstövoimavarojen kohdentamista mahdollisimman järkevällä tavalla. Hätäkeskuspäivystäjän työ on korostetusti sen luonteista työtä, jota vain ihmiset voivat laadukkaasti tehdä. Tämän tueksi henkilöstömme tarvitsee toimivat työvälineet ja viranomaisten välisen selkeän työnjaon. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstövisio: Hätäkeskuslaitos on turvallisuusalan kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö arvostaa omaa työtään. Osaava ja motivoitunut henkilöstö toimii ammattimaisesti ja tehokkaasti auttamisketjun osana. Henkilöstöstrategialla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen ja -johtamisen kehittämissuunnitelmaa. Se kertoo osaltaan, miten henkilöstöpolitiikan toimenpiteillä edistetään Hätäkeskuslaitoksen tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöstrategiaprosessin lähtökohtana ovat viraston toimintastrategiassa ilmaistut tavoitteet, joita sen tulee tukea. Henkilöstöstrategian painopisteet on johdettu Hätäkeskuslaitoksen arvoista ja strategiasta sekä nykytilan analyysin perusteella tehdyistä kehittämistarpeista. Tarkoituksena on antaa toimintalinjat henkilöstövoimavarojen suunnittelulle, päätöksenteolle, toteutukselle ja seurannalle sekä työhyvinvointitoiminnalle. Tässä julkaisussa kuvataan Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategian painopisteet, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät toimenpiteet henkilöstöstrategian toteuttamiseksi. Henkilöstöstrategian toteuttamista seurataan sen liitteenä olevan toimeenpanotaulukon avulla, johon on määritelty toimenpiteiden vastuutahot ja aikataulut. Henkilöstöstrategia toteutuminen ja mahdolliset päivittämistarpeet käsitellään viraston johtoryhmässä vuosittain. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 4

5 1 Johtaminen ja esimiestyö Kuvaus Hätäkeskuslaitoksen oman toiminnan sekä toimintaympäristön jatkuvat muutokset vaativat esimiestyöltä entistä enemmän osaamista ja taitoa. Operatiivisen toiminnan hajasijoittuminen ja sen tuomat johtamishaasteet vaativat uudenlaisen ajattelun esimiestyöstä, jossa strategialla, vuorovaikutuksella, valituilla menetelmillä ja yhteistoiminnalla on merkittävä rooli. Muutostilanteessa Hätäkeskuslaitoksen eri yksiköt ja hätäkeskukset ovat rakenneuudistuksen osalta eri tilanteissa. Toiset hätäkeskukset on jo yhdistetty isommiksi kokonaisuuksiksi ja toisaalla yhdistämistä ollaan vasta aloittamassa. Johtamisessa tulee huomioida vallitseva tilanne ja johtamistoimien tulee mukautua muuttuvien tilanteiden mukaan. Rakenneuudistuksen tukitoimissa tulee huomioida myös jo yhdistyneiden hätäkeskusten toiminnan edelleen tukeminen. Hätäkeskusten toimintoja yhdistettäessä korostuu esimiestyö sekä työn ohjaaminen ja valvonta. Suurenevissa hätäkeskuksissa hätäkeskuksen päällikön, apulaispäällikön, vuoromestareiden ja ylipäivystäjien roolien selkeys ja sisäistäminen on tärkeää. Hätäkeskuksen päällikkö vastaa osaltaan koko hätäkeskuksen toiminnasta ja toimii sen ylimpänä esimiehenä. Vuoromestarilla Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 5

6 on johdettavanaan hätäkeskussaliin kulloinkin määrätty henkilöstö ja hänen vastuullaan on salin toiminta sekä valvonta. Ylipäivystäjän tehtävänä on huolehtia oman ryhmänsä jäsenten osaamisesta ja työn seurannasta. Hätäkeskuslaitoksessa johtamisen tulee olla ammatillista, johdonmukaista ja sen tulee tukea viraston perustehtävää. Esimiesten roolit ja vastuut tulee olla selkeästi määriteltyjä. Esimiestehtävän määrittelyssä tärkeimpänä näkökulmana on alaisen onnistumisen tukeminen heidän tehtävissään sekä selkeä johtamistavoitteiden määrittely. Säännöllinen arvokeskustelu ja johtamisen periaatteiden yhdenmukaistaminen mahdollistavat yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisen käytettävissä olevin resurssein. Esimiesten ja alaisten välinen luottamus korostuu aikana, jolloin käytettävissä olevat resurssit pienenevät. Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia tavoitteiden asettamisesta ja myös niiden saavuttamisesta sekä toiminnan kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. He myös johtavat ja linjaavat toimintaa, huolehtien työn tekemisen edellytyksistä sekä menetelmistä, siten että toimintayksiköillä on mahdollisuus saavuttaa sovitut tulokset. Johtamisessa tulee korostaa vuorovaikutteisuutta, läpinäkyvyyttä, avointa tiedottamista ja päätösten selkeää perustelua. Hätäkeskuslaitoksen organisaatiouudistus tuo muutoksia viraston johtamis- ja ohjausjärjestelmään. Uudistuksen yhteydessä syntyy uusia toimenkuvia ja osa toimenkuvista muuttuu. Toimenkuvien tulee olla mielekkäitä sekä mahdollistaa joustava ja tehokas työnteko. Hätäkeskusten ohjauksesta ja tukemisesta vastaa osastojen muodostama keskushallinto, jonka osastot ohjaavat keskuksia ja niiden henkilöstöä omaan toimialaansa liittyvissä asioissa. Organisaation ohjausjärjestelmän muuttuessa puhtaasta linjaohjauksesta osin matriisiohjaukseksi, kasvaa myös yhteistyön tarve aiempaa suuremmaksi. Tehokasta yhteistyötä tulee tehdä keskushallinnossa sisäisesti sekä hätäkeskusten ja keskushallinnon välillä. Asioita valmistellaan aktiivisesti yhteistyössä hätäkeskusten henkilöstön kanssa, mikä korostaa yhdessä tekemistä. Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitos muodostaa yhtenäisen ja yhteistyössä toimivan viraston. Työn tekemisessä ja sen johtamisessa yhteinen työnäky on avainasemassa. Johtamis- ja esimiestehtävissä toimivilta edellytetään sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, halua kantaa vastuuta, esimiestaitojen aktiivista kehittämistä sekä hyvän työnantajakuvan edistämistä. Heidän tulee huolehtia osaamisestaan vastuualueensa tehtäviin, jotta he kykenevät tukemaan ja ohjaamaan alaisiaan tehtävissään. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 6

7 Tavoitteet Johtamisella ja esimiestyöllä edistetään henkilöstön toimintaedellytyksiä muuttuvassa työympäristössä. Tavoitteena on rakentaa turvallista, luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä, jonka varaan tehokas ja tuloksellinen toiminta voidaan rakentaa. Esimiesten rohkeus tarttua ongelmiin, oma esimerkki ja jatkuva sekä laadukas vuorovaikutus tukevat henkilöstön edellytyksiä selviytyä laajenevassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Viraston toiminnan toiminnan ohjaus ja hätäkeskusten tukeminen tapahtuu organisoidusti osastojen muodostaman keskushallinnon ja hätäkeskusten välillä. Asioita valmistellaan aktiivisesti yhteistyössä hätäkeskusten henkilöstön kanssa, mikä mahdollistaa osaamisresurssin laaja-alaisen hyödyntämisen jo asioiden valmisteluvaiheessa. Hyvällä johtamisella edistetään aitoa yhteistoimintaa ja osallistumisaktiivisuutta. Hyvällä yhteistoiminnalla varmistetaan organisaation perustoiminta ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Esimiesten tehtävänä on omalla esimerkillään mahdollistaa ja kannustaa henkilöstöä osallistumaan viraston toiminnan kehittämiseen eri tasoilla, erilaisissa osallistumisjärjestelmissä sekä yksilöllisellä tasolla. Tehokas ja toimiva johtoryhmätyöskentely on olennainen osa Hätäkeskuslaitoksen johtamisjärjestelmää. Johtoryhmän toiminnassa keskitytään viraston ydintehtäviin siten, että asiat valmistellaan osastoilla laajasti ja kaikki osapuolet huomioiden. Toimenpiteet Laaditaan henkilöstöjohtamisen periaatteet huomioiden Hätäkeskuslaitoksen hajasijoittuneen toiminnan näkökulmat. Määritellään esimiestehtäville toimenkuviin perustuvat selkeät johtamistavoitteet kehityskeskusteluiden yhteydessä. Hätäkeskusten ja keskushallinnon välistä sekä keskushallinnon sisäistä yhteistyötä kehitetään organisaation tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tulostavoitteet määritellään selkeästi ja niitä seurataan järjestelmällisesti. Esimies toimii henkilöstölle esimerkkinä ja korostaa toiminnassaan aktiivista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 7

8 Johtoryhmätyöskentelyä kehitetään eri tasoilla ja osa-alueilla. Lisätään valmistelun avoimuutta, varmistetaan tiedonkulku tehdyistä ratkaisuista sekä huolehditaan linjausten käytäntöön saattamisesta. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 8

9 2 Työnantajakuva ja henkilöstövoimavarat Kuvaus Hätäkeskuslaitoksen toiminta työnantajana rakentuu Hätäkeskuslaitoksen arvojen varaan. Hätäkeskuslaitoksen omaksumiin arvoihin: inhimillisyyteen, tasapuolisuuteen, luotettavuuteen ja ammatillisuuteen nojaavat toimintatavat luovat myös perustaa kuvalle hyvästä työnantajasta. Hätäkeskuslaitoksen työnantajakuvasta ja sen kehityksestä on huolehdittava, jotta pystymme jatkossa olemaan entistä kiinnostavampi ja kilpailukykyisempi työnantaja erityisesti valtionhallinnon ja turvallisuusalan työmarkkinoilla. Työnantajakuva on entistä merkittävämmässä roolissa, kun ammattitaitoiset työntekijät valitsevat, minkä työnantajan palvelukseen hakeutuvat erityisesti rakenneuudistusta toteutettaessa. Jokaisella Hätäkeskuslaitoksen työntekijällä on oma roolinsa työnantajakuvan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Työnantajakuva jakautuu kahteen eri näkökulmaan. Sisäinen näkökulma tarkoittaa henkilöstön omaa mielikuvaa ja arvostustaan työtään sekä työnantajaa kohtaan. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 9

10 Ulkoinen näkökulma koostuu kansalaisten ja yhteistyöviranomaisten käsityksestä Hätäkeskuslaitoksesta. Ulkoisella työnantajakuvalla on lisäksi merkittävä vaikutus siihen, kuinka paljon hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen on hakijoita. Sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva ovat tärkeitä ja riippuvuussuhteessa toisiinsa. Henkilöstön arvostus omaa työnantajaansa kohtaan vaikuttaa positiivisesti myös ulkoiseen työnantajakuvaan. Hätäkeskuslaitoksessa on meneillään mittavia hankkeita, kuten rakenneuudistuksen toteuttaminen, operatiivisen tietojärjestelmä Erican sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun käyttöönotto. Hankkeet edellyttävät virastolta erillistä resursointia, jotta ne saadaan menestyksekkäästi päätökseen. Tavoitteena hankkeissa tulee olla, että ne tukevat työntekoa, prosesseja ja tehostavat toimintaa. Hankkeet toimivat osana organisaatiota, jotta ne pystytään integroimaan viraston päivittäistoimintaan jo hankevaiheessa mahdollisimman hyvin. Hätäkeskuslaitoksen tulee muiden virastojen tapaan toteuttaa tuottavuuden parantamiselle asetetut vaatimukset. Ydintoimintoihin keskittyminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen ovat henkilöstösuunnittelun perusta. Ydintoimintoihin keskittyminen tarkoittaa käytännössä joistakin tehtävistä luopumista sekä toimintatapojen tehostamista. Henkilöstöresurssien onnistunut suunnittelu ja kohdentaminen varmistavat sen, että henkilöstön määrä on oikeassa suhteessa työn määrään ja osaaminen oikeassa suhteessa työn vaativuuteen. Tavoitteet Hätäkeskuslaitos on valtakunnallisesti tunnettu ja houkutteleva työpaikka sekä kilpailukykyinen työnantaja erityisesti muihin valtion turvallisuusalan viranomaisiin verrattuna. Hätäkeskuslaitosta pidetään luotettavana, motivoivana ja kilpailukykyisenä turvallisuusalan työnantajana, joka on tasavertainen kumppani muiden viranomaisten verkostossa. Henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti ja strategian tavoitteiden mukaisesti keskitytään ydintehtävien hoitamiseen. Resurssien kohdentamisella säädellään henkilöstön työkuormitusta eri toimipisteissä ja turvataan työssä jaksaminen. Resursoinnissa otetaan huomioon henkilöstön osaaminen siten, että se vastaa työn vaativuutta. Järjestetään toimenkuvien ja osaamisvaatimusten muutosten edellyttämää koulutusta eri tehtäväalueille. Hyvällä työnantajapolitiikalla vaikutetaan henkilöstön työnantajakuvaan sekä siirtymishalukkuuteen hätäkeskusten toimintoja yhdistettäessä. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 10

11 Toimenpiteet Ulkoisella viestinnällä ja aktiivisella viranomaisyhteistyöllä annetaan oikea kuva hätäkeskustoiminnasta ja päivystäjän työstä. Oikaistaan virheelliset uutisoinnit mediassa. Ydintoimintoihin turvataan riittävät resurssit työvuoromallilla, joka mahdollistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen ja toisaalta työssä jaksamisen. Rekrytointiprosessia kehitetään jakamalla vastuuta keskushallinnosta hätäkeskuksille. Nykyiselle henkilöstölle tarjotaan haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä uudessa organisaatiossa sekä järjestetään koulutusta ja valmennusta mahdollisesti muuttuneita toimenkuvia varten. Henkilöstö rekrytoidaan pääsääntöisesti vakinaisiin virkasuhteisiin. Muutoksen toteuttamisen yhteydessä esimies- ja hallintovirkoja voidaan poikkeuksellisesti täyttää määräajaksi, jolla turvataan nykyisen henkilöstön sijoittuminen uudessa organisaatiossa mielekkäisiin työtehtäviin. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 11

12 3 Osaamisen kehittäminen Kuvaus Osaamisen kehittäminen on valittu yhdeksi Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategiseksi painopistealueeksi, sillä osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on Hätäkeskuslaitoksen keskeinen menestystekijä. Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan kehittäminen asettavat vaatimuksia osaamisen kehittämiselle, mutta ne tuovat myös uusia mahdollisuuksia henkilöstölle. Rakennemuutoksen aikana tuetaan uudessa hätäkeskuksessa aloittavaa henkilöstöä muutosvaiheen operatiivisella koulutuksella. Kehittämisen lähtökohtana on, että tulevaisuuden osaamistarpeet ennakoidaan ja henkilöstön kehittämisen toimenpiteet ovat suunnitelmallisia ja sidoksissa toiminnan vuosisuunnitteluun. Osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen kuuluvat osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Osaamisen kehittämistä suunnitellaan yhteistyössä hätäkeskusten ja keskushallinnon välillä, tavoitteena suunnitella seuraavan sekä tulevien vuosien henkilöstökoulutuksen painopistealueet sekä virasto- että toimipistetasolla. Esimiesten tehtävänä on suunnata henkilöstön osaamisen kehittymistä tulevaisuuden tarpeisiin ja varmistaa, että henkilöillä on erityyppisissä tehtävissä tarvittavaa osaamista. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 12

13 Hätäkeskuslaitos tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia kehittää ja monipuolistaa osaamistaan, mutta jokaisella on myös velvollisuus huolehtia ammattitaidostaan ja kehittymisestään. Vuosittaisessa kehityskeskustelussa esimies ja työntekijä käyvät läpi tulevan kauden tavoitteet ja tulevaisuuden osaamistarpeet ja laativat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Molemmat sitoutuvat toteuttamaan sovittua kehittymissuunnitelmaa ja arvioivat sen etenemistä vuosittain. Hätäkeskuksissa ja yksiköissä laaditaan yhteenvedot henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista virasto- ja hätäkeskuskohtaisen osaamisen kehittämistoiminnan suunnittelun pohjaksi. Tavoitteet Henkilöstön suunnitelmallista osaamisen kehittämistä tuetaan, jotta varmistetaan riittävä osaaminen. Tavoitteena on mm. yhdenmukaisen ja säännöllisen koulutuksen järjestäminen hätäkeskuksissa. Kehittämistoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään laadittuja osaamisvaatimuskuvauksia ja viraston sisäistä osaamista sekä huomioidaan rakenneuudistuksen ja muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset. Tämän lisäksi tiimit laativat yhteistyössä analyysin operatiivisen henkilöstön osaamistarpeista, joita käytetään suunnittelun apuna. Toimenpiteet Suunnitellaan ammattiryhmittäin koulutusohjelmat, joiden perusteella toteutetaan vuosittain valitut painopistealueet. Henkilöstökoulutuksessa huomioidaan erilaiset oppimisen menetelmät: perehdyttäminen, koulutukset, työssä oppiminen ym. Järjestetään operatiivista koulutusta toimipisteittäin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Viraston yhteisillä koulutuksilla tuetaan johtamisen, esimiestyön ja hallinnollisen työn osaamisen kehittämistä. Koulutusten suunnittelussa huomioidaan myös muuttuvat tietojärjestelmien käyttöön liittyvät osaamistarpeet. Toteutetaan päivystäjäkohtainen dokumentoitu palautejärjestelmä, jossa esimiehet jakavat ammatinhallinnan palautteen päivystäjälle. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 13

14 4 Työyhteisön hyvinvointi Kuvaus Hyvinvoivassa työyhteisössä arvostetaan toisistaan huolehtimista ja tuen antamista työtovereille. Jokainen työntekijä myötävaikuttaa hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ja ottaa itse vastuuta omasta työ- ja toimintakyvystään sekä osaamisestaan. Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun lisää työssä viihtyvyyttä. Koulutuksella ja moniosaamisella lisätään työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia. Ihmiset voivat työssään hyvin, kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi, tuntevat hallitsevansa työnsä ja tulevansa arvostetuiksi, oikeudenmukaisesti kohdelluiksi ja täysivaltaisiksi työyhteisön jäseniksi. Johtaminen ja esimiehen aito kiinnostus ja tuki ovat työhyvinvointitoiminnan lähtökohtia. Työhyvinvointi on tasapainoa työn, työolojen ja yksityiselämän välillä. Työhyvinvointi vaikuttaa sekä työn tuottavuuteen että tehdyn työn laatuun. Hyvin organisoitu työ, hyvä työympäristö ja työilmapiiri sitouttavat henkilöstön organisaation tavoitteisiin. Työhyvinvoinnin edistäminen on työpaikan omaa toimintaa, joka toteutetaan työnantajan ja henkilöstön yhteistyönä ja jota työterveyshuolto, työsuojelutoiminta ja henkilöstöhallinto osaltaan tukevat. Työhyvinvoinnin edistäminen liittyy työn ja työympäristön kehittämiseen, työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantamiseen sekä työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen edistämiseen. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 14

15 Hätäkeskuslaitoksessa tehdään pääasiassa jaksotyötä, jolloin useimpien virkamiesten työaika on epäsäännöllinen. Työvuorosuunnittelulla voidaan mahdollisuuksien mukaan helpottaa eri elämäntilanteessa olevien työssäkäyntiä joustavilla työajoilla. Tavoitteena on työvuoromalli, jossa molempien sekä työnantajan että työntekijän tarpeet kohtaavat. Hätäkeskustyössä käsiteltävät tehtävät vaihtelevat suuresti ja työ on usein sisällöltään henkisesti kuormittavaa. Ammatinvalintatilanteessa, harjoittelussa ja perehdytyksessä työn luonteen tulee olla tiedossa. Vaativa työ antaa myös onnistumisen elämyksiä ja luo työlle arvostusta. Sen sijaan työn ennakoimattomuus sekä hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut kuormittavat ja turhauttavat hätäkeskushenkilöstöä. Lisäksi julkisuudessa median esittämät virheelliset tiedot koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Hätäkeskuspäivystäjän työ mielletään helposti yksilötyöksi, mutta työ tehdään osana työvuoroa ja yhteistyötä tehdään erityisesti vaativissa tilanteissa. Mikäli tietojärjestelmät eivät toimi tai tue tehokasta päivystystyön tekemistä, se on osaltaan merkittävä henkinen kuormitustekijä. Hallinto- ja tukitoimintoja toteuttavalle henkilöstölle aiheutuu kasvavaa kuormitusta rakenneuudistuksen vaatimista toimenpiteistä kuin myös uuden hallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton vaatimasta uusien toimintamallien oppimisesta. Laadukas työhyvinvointitoiminta on ennakoitua ja suunnitelmallista. Se ei ole itseisarvo, vaan sen tulee olla osa työpaikan jokapäiväistä toimintaa. Toimipisteet laativat vuosittain tulossopimuksen yhteydessä työhyvinvointisuunnitelman, joka perustuu Hätäkeskuslaitoksen työhyvinvointimallin osa-alueisiin. Kehittämiskohteet valitaan vuosittain. Työhyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta on osa toiminnan tuloksellisuuden seurantaa. Hätäkeskuslaitoksessa edistetään työhyvinvointia lisäämällä keskinäistä vuorovaikutusta, keskustelemalla ja osallistamalla, arvostamalla työtä ja työntekijöitä sekä rakentamalla luottamuksellista ilmapiiriä keskushallinnon ja hätäkeskusten sisäisesti sekä niiden välillä. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 15

16 Tavoitteet Hätäkeskuslaitoksen työntekijöiden työkykyä ja työyhteisöjen toimivuutta edistetään aktiivisin toimenpitein ja työntekijöiden työkykyä alentavat tekijät tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lähiesimiehen rooliin kuuluu alaisen jaksamisen seuraaminen. Yksilölliset sekä ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät otetaan mahdollisimman hyvin huomioon päivittäisjohtamisessa, töiden suunnittelussa, organisoinnissa ja työympäristössä. Tavoitteena on tukea työhyvinvointia työuran eri vaiheissa. Hätäkeskuslaitoksessa huolehditaan työntekijöiden työhyvinvoinnista. Toimenpiteet Mahdollistetaan työhyvinvointitoiminta toimipisteissä ennakoituna, suunnitelmallisena ja jatkuvana nivoutuen jokapäiväiseen toimintaan. Työhyvinvointiin liittyviin signaaleihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Työntekijöiden jaksamista seurataan ja oikea-aikaiset sekä riittävän laajat tukitoimenpiteet kohdistetaan työntekijään, työyhteisöön ja työympäristöön yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Myös puheeksiottokäytäntöjä hyödynnetään aktiivisesti. Laaditaan työntekijöiden erityistarpeita huomioiva virastotasoinen periaatesuunnitelma, jota voidaan käyttää tarvittaessa perustana henkilökohtaisten suunnitelmien laatimiseen. Työvuorot suunnitellaan hätäkeskuspalveluiden tuottamisen lähtökohdista. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan myös se, että ne tukevat henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä mahdollistavat henkilökohtaisten tilanteiden huomioimisen mahdollisuuksien mukaan. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Lääkärityöstä hyvinvointia. Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti

Lääkärityöstä hyvinvointia. Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti Lääkärityöstä hyvinvointia Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti Työryhmä Teppo Heikkilä, puheenjohtaja Ermo Haavisto Hannu Halila Anja Hallberg Kaarina Huuskonen Ulla-Kaija Lammi Kari-Pekka

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1 Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöpolitiikka on osa kunnan toimintapolitiikkaan. Se täydentää muuta henkilöstöhallinnon säännöstöä. Tavoitteiden

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategiaryhmä 7.4.2015 Johtoryhmä 16.4.2015 Johtokunta 24.4.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot