Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia"

Transkriptio

1 Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518

2 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet Työnantajakuva ja henkilöstövoimavarat 9 Kuvaus... 9 Tavoitteet Toimenpiteet Osaamisen kehittäminen 12 Kuvaus Tavoitteet Toimenpiteet Työyhteisön hyvinvointi 14 Kuvaus Tavoitteet Toimenpiteet Liite. Toimeenpanosuunnitelma Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 2

3 Johdanto Hätäkeskuslaitoksen visio: Suomessa toimii vuoteen 2015 mennessä yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Hätäkeskuslaitoksessa on käynnissä rakenteellinen muutos, jossa hätäkeskuksia yhdistetään siten, että aiemmasta 15 hätäkeskuksesta siirretään toiminnot kuuteen hätäkeskukseen vuoteen 2015 mennessä. Uudet hätäkeskukset ovat toiminta-alueeltaan ja henkilöstömäärältään huomattavasti suurempia kuin aiemmin. Lisäksi Hätäkeskuslaitoksen organisaatio on muuttunut, joka edellyttää ja toisaalta mahdollistaa uudenlaisen ohjaus- ja toimintamallin. Viraston keskushallinto osastoineen ohjaa, tukee ja valvoo hätäkeskusten toimintaa. Hätäkeskuspalvelut -osaston osalta ohjaus tapahtuu linjaorganisaation mukaisesti. Ohjausja ennakointiosasto sekä tekniset palvelut -osasto ohjaavat niille kuuluvien asioiden osalta hätäkeskuksen toimintaa. Toiminnan joustavuuden kannalta on tärkeää, että osastojen ohjausroolit ovat selkeät. Rakenneuudistushankkeen eli hätäkeskusten yhdistämisten lisäksi meneillään on muitakin merkittäviä hankkeita. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun käyttöönotto keväällä 2013 on hallinnollisen toiminnan kannalta suuri muutos. Kieku-järjestelmä vaikuttaa viraston talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin, mikä lisää uuden oppimisen haasteita. Operatiivisen toiminnan osalta tietojärjestelmä Erican käyttöönotto osuu ajallisesti heti hätäkeskusten yhdistämisen loppuun saattamisen jälkeiseen aikaan. Testaus ja koulutus alkavat käytännössä jo ennen viimeisten hätäkeskusten toimintojen yhdistämistä. Molemmat Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 3

4 tietojärjestelmähankkeet ovat merkittäviä päivittäisen työn kannalta, koske ne ovat työntekijöidemme päivittäinen työväline. Tavoitteena on, että uudet työvälineet toimivat hyvin ja tukevat miellyttävän ja tehokkaan työn tekemistä. Hätäkeskuslaitoksen tulee muiden valtion työnantajien tapaan sopeuttaa toimintaa tuleviin pieneneviin taloudellisiin resursseihin. Käytännössä tämä tarkoittaa työskentelytapojen kehittämistä, keskittymistä olennaisiin asioihin ja henkilöstövoimavarojen kohdentamista mahdollisimman järkevällä tavalla. Hätäkeskuspäivystäjän työ on korostetusti sen luonteista työtä, jota vain ihmiset voivat laadukkaasti tehdä. Tämän tueksi henkilöstömme tarvitsee toimivat työvälineet ja viranomaisten välisen selkeän työnjaon. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstövisio: Hätäkeskuslaitos on turvallisuusalan kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö arvostaa omaa työtään. Osaava ja motivoitunut henkilöstö toimii ammattimaisesti ja tehokkaasti auttamisketjun osana. Henkilöstöstrategialla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen ja -johtamisen kehittämissuunnitelmaa. Se kertoo osaltaan, miten henkilöstöpolitiikan toimenpiteillä edistetään Hätäkeskuslaitoksen tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöstrategiaprosessin lähtökohtana ovat viraston toimintastrategiassa ilmaistut tavoitteet, joita sen tulee tukea. Henkilöstöstrategian painopisteet on johdettu Hätäkeskuslaitoksen arvoista ja strategiasta sekä nykytilan analyysin perusteella tehdyistä kehittämistarpeista. Tarkoituksena on antaa toimintalinjat henkilöstövoimavarojen suunnittelulle, päätöksenteolle, toteutukselle ja seurannalle sekä työhyvinvointitoiminnalle. Tässä julkaisussa kuvataan Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategian painopisteet, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät toimenpiteet henkilöstöstrategian toteuttamiseksi. Henkilöstöstrategian toteuttamista seurataan sen liitteenä olevan toimeenpanotaulukon avulla, johon on määritelty toimenpiteiden vastuutahot ja aikataulut. Henkilöstöstrategia toteutuminen ja mahdolliset päivittämistarpeet käsitellään viraston johtoryhmässä vuosittain. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 4

5 1 Johtaminen ja esimiestyö Kuvaus Hätäkeskuslaitoksen oman toiminnan sekä toimintaympäristön jatkuvat muutokset vaativat esimiestyöltä entistä enemmän osaamista ja taitoa. Operatiivisen toiminnan hajasijoittuminen ja sen tuomat johtamishaasteet vaativat uudenlaisen ajattelun esimiestyöstä, jossa strategialla, vuorovaikutuksella, valituilla menetelmillä ja yhteistoiminnalla on merkittävä rooli. Muutostilanteessa Hätäkeskuslaitoksen eri yksiköt ja hätäkeskukset ovat rakenneuudistuksen osalta eri tilanteissa. Toiset hätäkeskukset on jo yhdistetty isommiksi kokonaisuuksiksi ja toisaalla yhdistämistä ollaan vasta aloittamassa. Johtamisessa tulee huomioida vallitseva tilanne ja johtamistoimien tulee mukautua muuttuvien tilanteiden mukaan. Rakenneuudistuksen tukitoimissa tulee huomioida myös jo yhdistyneiden hätäkeskusten toiminnan edelleen tukeminen. Hätäkeskusten toimintoja yhdistettäessä korostuu esimiestyö sekä työn ohjaaminen ja valvonta. Suurenevissa hätäkeskuksissa hätäkeskuksen päällikön, apulaispäällikön, vuoromestareiden ja ylipäivystäjien roolien selkeys ja sisäistäminen on tärkeää. Hätäkeskuksen päällikkö vastaa osaltaan koko hätäkeskuksen toiminnasta ja toimii sen ylimpänä esimiehenä. Vuoromestarilla Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 5

6 on johdettavanaan hätäkeskussaliin kulloinkin määrätty henkilöstö ja hänen vastuullaan on salin toiminta sekä valvonta. Ylipäivystäjän tehtävänä on huolehtia oman ryhmänsä jäsenten osaamisesta ja työn seurannasta. Hätäkeskuslaitoksessa johtamisen tulee olla ammatillista, johdonmukaista ja sen tulee tukea viraston perustehtävää. Esimiesten roolit ja vastuut tulee olla selkeästi määriteltyjä. Esimiestehtävän määrittelyssä tärkeimpänä näkökulmana on alaisen onnistumisen tukeminen heidän tehtävissään sekä selkeä johtamistavoitteiden määrittely. Säännöllinen arvokeskustelu ja johtamisen periaatteiden yhdenmukaistaminen mahdollistavat yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisen käytettävissä olevin resurssein. Esimiesten ja alaisten välinen luottamus korostuu aikana, jolloin käytettävissä olevat resurssit pienenevät. Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia tavoitteiden asettamisesta ja myös niiden saavuttamisesta sekä toiminnan kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. He myös johtavat ja linjaavat toimintaa, huolehtien työn tekemisen edellytyksistä sekä menetelmistä, siten että toimintayksiköillä on mahdollisuus saavuttaa sovitut tulokset. Johtamisessa tulee korostaa vuorovaikutteisuutta, läpinäkyvyyttä, avointa tiedottamista ja päätösten selkeää perustelua. Hätäkeskuslaitoksen organisaatiouudistus tuo muutoksia viraston johtamis- ja ohjausjärjestelmään. Uudistuksen yhteydessä syntyy uusia toimenkuvia ja osa toimenkuvista muuttuu. Toimenkuvien tulee olla mielekkäitä sekä mahdollistaa joustava ja tehokas työnteko. Hätäkeskusten ohjauksesta ja tukemisesta vastaa osastojen muodostama keskushallinto, jonka osastot ohjaavat keskuksia ja niiden henkilöstöä omaan toimialaansa liittyvissä asioissa. Organisaation ohjausjärjestelmän muuttuessa puhtaasta linjaohjauksesta osin matriisiohjaukseksi, kasvaa myös yhteistyön tarve aiempaa suuremmaksi. Tehokasta yhteistyötä tulee tehdä keskushallinnossa sisäisesti sekä hätäkeskusten ja keskushallinnon välillä. Asioita valmistellaan aktiivisesti yhteistyössä hätäkeskusten henkilöstön kanssa, mikä korostaa yhdessä tekemistä. Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitos muodostaa yhtenäisen ja yhteistyössä toimivan viraston. Työn tekemisessä ja sen johtamisessa yhteinen työnäky on avainasemassa. Johtamis- ja esimiestehtävissä toimivilta edellytetään sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, halua kantaa vastuuta, esimiestaitojen aktiivista kehittämistä sekä hyvän työnantajakuvan edistämistä. Heidän tulee huolehtia osaamisestaan vastuualueensa tehtäviin, jotta he kykenevät tukemaan ja ohjaamaan alaisiaan tehtävissään. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 6

7 Tavoitteet Johtamisella ja esimiestyöllä edistetään henkilöstön toimintaedellytyksiä muuttuvassa työympäristössä. Tavoitteena on rakentaa turvallista, luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä, jonka varaan tehokas ja tuloksellinen toiminta voidaan rakentaa. Esimiesten rohkeus tarttua ongelmiin, oma esimerkki ja jatkuva sekä laadukas vuorovaikutus tukevat henkilöstön edellytyksiä selviytyä laajenevassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Viraston toiminnan toiminnan ohjaus ja hätäkeskusten tukeminen tapahtuu organisoidusti osastojen muodostaman keskushallinnon ja hätäkeskusten välillä. Asioita valmistellaan aktiivisesti yhteistyössä hätäkeskusten henkilöstön kanssa, mikä mahdollistaa osaamisresurssin laaja-alaisen hyödyntämisen jo asioiden valmisteluvaiheessa. Hyvällä johtamisella edistetään aitoa yhteistoimintaa ja osallistumisaktiivisuutta. Hyvällä yhteistoiminnalla varmistetaan organisaation perustoiminta ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Esimiesten tehtävänä on omalla esimerkillään mahdollistaa ja kannustaa henkilöstöä osallistumaan viraston toiminnan kehittämiseen eri tasoilla, erilaisissa osallistumisjärjestelmissä sekä yksilöllisellä tasolla. Tehokas ja toimiva johtoryhmätyöskentely on olennainen osa Hätäkeskuslaitoksen johtamisjärjestelmää. Johtoryhmän toiminnassa keskitytään viraston ydintehtäviin siten, että asiat valmistellaan osastoilla laajasti ja kaikki osapuolet huomioiden. Toimenpiteet Laaditaan henkilöstöjohtamisen periaatteet huomioiden Hätäkeskuslaitoksen hajasijoittuneen toiminnan näkökulmat. Määritellään esimiestehtäville toimenkuviin perustuvat selkeät johtamistavoitteet kehityskeskusteluiden yhteydessä. Hätäkeskusten ja keskushallinnon välistä sekä keskushallinnon sisäistä yhteistyötä kehitetään organisaation tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tulostavoitteet määritellään selkeästi ja niitä seurataan järjestelmällisesti. Esimies toimii henkilöstölle esimerkkinä ja korostaa toiminnassaan aktiivista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 7

8 Johtoryhmätyöskentelyä kehitetään eri tasoilla ja osa-alueilla. Lisätään valmistelun avoimuutta, varmistetaan tiedonkulku tehdyistä ratkaisuista sekä huolehditaan linjausten käytäntöön saattamisesta. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 8

9 2 Työnantajakuva ja henkilöstövoimavarat Kuvaus Hätäkeskuslaitoksen toiminta työnantajana rakentuu Hätäkeskuslaitoksen arvojen varaan. Hätäkeskuslaitoksen omaksumiin arvoihin: inhimillisyyteen, tasapuolisuuteen, luotettavuuteen ja ammatillisuuteen nojaavat toimintatavat luovat myös perustaa kuvalle hyvästä työnantajasta. Hätäkeskuslaitoksen työnantajakuvasta ja sen kehityksestä on huolehdittava, jotta pystymme jatkossa olemaan entistä kiinnostavampi ja kilpailukykyisempi työnantaja erityisesti valtionhallinnon ja turvallisuusalan työmarkkinoilla. Työnantajakuva on entistä merkittävämmässä roolissa, kun ammattitaitoiset työntekijät valitsevat, minkä työnantajan palvelukseen hakeutuvat erityisesti rakenneuudistusta toteutettaessa. Jokaisella Hätäkeskuslaitoksen työntekijällä on oma roolinsa työnantajakuvan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Työnantajakuva jakautuu kahteen eri näkökulmaan. Sisäinen näkökulma tarkoittaa henkilöstön omaa mielikuvaa ja arvostustaan työtään sekä työnantajaa kohtaan. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 9

10 Ulkoinen näkökulma koostuu kansalaisten ja yhteistyöviranomaisten käsityksestä Hätäkeskuslaitoksesta. Ulkoisella työnantajakuvalla on lisäksi merkittävä vaikutus siihen, kuinka paljon hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen on hakijoita. Sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva ovat tärkeitä ja riippuvuussuhteessa toisiinsa. Henkilöstön arvostus omaa työnantajaansa kohtaan vaikuttaa positiivisesti myös ulkoiseen työnantajakuvaan. Hätäkeskuslaitoksessa on meneillään mittavia hankkeita, kuten rakenneuudistuksen toteuttaminen, operatiivisen tietojärjestelmä Erican sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun käyttöönotto. Hankkeet edellyttävät virastolta erillistä resursointia, jotta ne saadaan menestyksekkäästi päätökseen. Tavoitteena hankkeissa tulee olla, että ne tukevat työntekoa, prosesseja ja tehostavat toimintaa. Hankkeet toimivat osana organisaatiota, jotta ne pystytään integroimaan viraston päivittäistoimintaan jo hankevaiheessa mahdollisimman hyvin. Hätäkeskuslaitoksen tulee muiden virastojen tapaan toteuttaa tuottavuuden parantamiselle asetetut vaatimukset. Ydintoimintoihin keskittyminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen ovat henkilöstösuunnittelun perusta. Ydintoimintoihin keskittyminen tarkoittaa käytännössä joistakin tehtävistä luopumista sekä toimintatapojen tehostamista. Henkilöstöresurssien onnistunut suunnittelu ja kohdentaminen varmistavat sen, että henkilöstön määrä on oikeassa suhteessa työn määrään ja osaaminen oikeassa suhteessa työn vaativuuteen. Tavoitteet Hätäkeskuslaitos on valtakunnallisesti tunnettu ja houkutteleva työpaikka sekä kilpailukykyinen työnantaja erityisesti muihin valtion turvallisuusalan viranomaisiin verrattuna. Hätäkeskuslaitosta pidetään luotettavana, motivoivana ja kilpailukykyisenä turvallisuusalan työnantajana, joka on tasavertainen kumppani muiden viranomaisten verkostossa. Henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti ja strategian tavoitteiden mukaisesti keskitytään ydintehtävien hoitamiseen. Resurssien kohdentamisella säädellään henkilöstön työkuormitusta eri toimipisteissä ja turvataan työssä jaksaminen. Resursoinnissa otetaan huomioon henkilöstön osaaminen siten, että se vastaa työn vaativuutta. Järjestetään toimenkuvien ja osaamisvaatimusten muutosten edellyttämää koulutusta eri tehtäväalueille. Hyvällä työnantajapolitiikalla vaikutetaan henkilöstön työnantajakuvaan sekä siirtymishalukkuuteen hätäkeskusten toimintoja yhdistettäessä. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 10

11 Toimenpiteet Ulkoisella viestinnällä ja aktiivisella viranomaisyhteistyöllä annetaan oikea kuva hätäkeskustoiminnasta ja päivystäjän työstä. Oikaistaan virheelliset uutisoinnit mediassa. Ydintoimintoihin turvataan riittävät resurssit työvuoromallilla, joka mahdollistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen ja toisaalta työssä jaksamisen. Rekrytointiprosessia kehitetään jakamalla vastuuta keskushallinnosta hätäkeskuksille. Nykyiselle henkilöstölle tarjotaan haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä uudessa organisaatiossa sekä järjestetään koulutusta ja valmennusta mahdollisesti muuttuneita toimenkuvia varten. Henkilöstö rekrytoidaan pääsääntöisesti vakinaisiin virkasuhteisiin. Muutoksen toteuttamisen yhteydessä esimies- ja hallintovirkoja voidaan poikkeuksellisesti täyttää määräajaksi, jolla turvataan nykyisen henkilöstön sijoittuminen uudessa organisaatiossa mielekkäisiin työtehtäviin. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 11

12 3 Osaamisen kehittäminen Kuvaus Osaamisen kehittäminen on valittu yhdeksi Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategiseksi painopistealueeksi, sillä osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on Hätäkeskuslaitoksen keskeinen menestystekijä. Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan kehittäminen asettavat vaatimuksia osaamisen kehittämiselle, mutta ne tuovat myös uusia mahdollisuuksia henkilöstölle. Rakennemuutoksen aikana tuetaan uudessa hätäkeskuksessa aloittavaa henkilöstöä muutosvaiheen operatiivisella koulutuksella. Kehittämisen lähtökohtana on, että tulevaisuuden osaamistarpeet ennakoidaan ja henkilöstön kehittämisen toimenpiteet ovat suunnitelmallisia ja sidoksissa toiminnan vuosisuunnitteluun. Osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen kuuluvat osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Osaamisen kehittämistä suunnitellaan yhteistyössä hätäkeskusten ja keskushallinnon välillä, tavoitteena suunnitella seuraavan sekä tulevien vuosien henkilöstökoulutuksen painopistealueet sekä virasto- että toimipistetasolla. Esimiesten tehtävänä on suunnata henkilöstön osaamisen kehittymistä tulevaisuuden tarpeisiin ja varmistaa, että henkilöillä on erityyppisissä tehtävissä tarvittavaa osaamista. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 12

13 Hätäkeskuslaitos tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia kehittää ja monipuolistaa osaamistaan, mutta jokaisella on myös velvollisuus huolehtia ammattitaidostaan ja kehittymisestään. Vuosittaisessa kehityskeskustelussa esimies ja työntekijä käyvät läpi tulevan kauden tavoitteet ja tulevaisuuden osaamistarpeet ja laativat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Molemmat sitoutuvat toteuttamaan sovittua kehittymissuunnitelmaa ja arvioivat sen etenemistä vuosittain. Hätäkeskuksissa ja yksiköissä laaditaan yhteenvedot henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista virasto- ja hätäkeskuskohtaisen osaamisen kehittämistoiminnan suunnittelun pohjaksi. Tavoitteet Henkilöstön suunnitelmallista osaamisen kehittämistä tuetaan, jotta varmistetaan riittävä osaaminen. Tavoitteena on mm. yhdenmukaisen ja säännöllisen koulutuksen järjestäminen hätäkeskuksissa. Kehittämistoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään laadittuja osaamisvaatimuskuvauksia ja viraston sisäistä osaamista sekä huomioidaan rakenneuudistuksen ja muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset. Tämän lisäksi tiimit laativat yhteistyössä analyysin operatiivisen henkilöstön osaamistarpeista, joita käytetään suunnittelun apuna. Toimenpiteet Suunnitellaan ammattiryhmittäin koulutusohjelmat, joiden perusteella toteutetaan vuosittain valitut painopistealueet. Henkilöstökoulutuksessa huomioidaan erilaiset oppimisen menetelmät: perehdyttäminen, koulutukset, työssä oppiminen ym. Järjestetään operatiivista koulutusta toimipisteittäin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Viraston yhteisillä koulutuksilla tuetaan johtamisen, esimiestyön ja hallinnollisen työn osaamisen kehittämistä. Koulutusten suunnittelussa huomioidaan myös muuttuvat tietojärjestelmien käyttöön liittyvät osaamistarpeet. Toteutetaan päivystäjäkohtainen dokumentoitu palautejärjestelmä, jossa esimiehet jakavat ammatinhallinnan palautteen päivystäjälle. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 13

14 4 Työyhteisön hyvinvointi Kuvaus Hyvinvoivassa työyhteisössä arvostetaan toisistaan huolehtimista ja tuen antamista työtovereille. Jokainen työntekijä myötävaikuttaa hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ja ottaa itse vastuuta omasta työ- ja toimintakyvystään sekä osaamisestaan. Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun lisää työssä viihtyvyyttä. Koulutuksella ja moniosaamisella lisätään työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia. Ihmiset voivat työssään hyvin, kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi, tuntevat hallitsevansa työnsä ja tulevansa arvostetuiksi, oikeudenmukaisesti kohdelluiksi ja täysivaltaisiksi työyhteisön jäseniksi. Johtaminen ja esimiehen aito kiinnostus ja tuki ovat työhyvinvointitoiminnan lähtökohtia. Työhyvinvointi on tasapainoa työn, työolojen ja yksityiselämän välillä. Työhyvinvointi vaikuttaa sekä työn tuottavuuteen että tehdyn työn laatuun. Hyvin organisoitu työ, hyvä työympäristö ja työilmapiiri sitouttavat henkilöstön organisaation tavoitteisiin. Työhyvinvoinnin edistäminen on työpaikan omaa toimintaa, joka toteutetaan työnantajan ja henkilöstön yhteistyönä ja jota työterveyshuolto, työsuojelutoiminta ja henkilöstöhallinto osaltaan tukevat. Työhyvinvoinnin edistäminen liittyy työn ja työympäristön kehittämiseen, työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantamiseen sekä työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen edistämiseen. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 14

15 Hätäkeskuslaitoksessa tehdään pääasiassa jaksotyötä, jolloin useimpien virkamiesten työaika on epäsäännöllinen. Työvuorosuunnittelulla voidaan mahdollisuuksien mukaan helpottaa eri elämäntilanteessa olevien työssäkäyntiä joustavilla työajoilla. Tavoitteena on työvuoromalli, jossa molempien sekä työnantajan että työntekijän tarpeet kohtaavat. Hätäkeskustyössä käsiteltävät tehtävät vaihtelevat suuresti ja työ on usein sisällöltään henkisesti kuormittavaa. Ammatinvalintatilanteessa, harjoittelussa ja perehdytyksessä työn luonteen tulee olla tiedossa. Vaativa työ antaa myös onnistumisen elämyksiä ja luo työlle arvostusta. Sen sijaan työn ennakoimattomuus sekä hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut kuormittavat ja turhauttavat hätäkeskushenkilöstöä. Lisäksi julkisuudessa median esittämät virheelliset tiedot koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Hätäkeskuspäivystäjän työ mielletään helposti yksilötyöksi, mutta työ tehdään osana työvuoroa ja yhteistyötä tehdään erityisesti vaativissa tilanteissa. Mikäli tietojärjestelmät eivät toimi tai tue tehokasta päivystystyön tekemistä, se on osaltaan merkittävä henkinen kuormitustekijä. Hallinto- ja tukitoimintoja toteuttavalle henkilöstölle aiheutuu kasvavaa kuormitusta rakenneuudistuksen vaatimista toimenpiteistä kuin myös uuden hallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton vaatimasta uusien toimintamallien oppimisesta. Laadukas työhyvinvointitoiminta on ennakoitua ja suunnitelmallista. Se ei ole itseisarvo, vaan sen tulee olla osa työpaikan jokapäiväistä toimintaa. Toimipisteet laativat vuosittain tulossopimuksen yhteydessä työhyvinvointisuunnitelman, joka perustuu Hätäkeskuslaitoksen työhyvinvointimallin osa-alueisiin. Kehittämiskohteet valitaan vuosittain. Työhyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta on osa toiminnan tuloksellisuuden seurantaa. Hätäkeskuslaitoksessa edistetään työhyvinvointia lisäämällä keskinäistä vuorovaikutusta, keskustelemalla ja osallistamalla, arvostamalla työtä ja työntekijöitä sekä rakentamalla luottamuksellista ilmapiiriä keskushallinnon ja hätäkeskusten sisäisesti sekä niiden välillä. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/518 15

16 Tavoitteet Hätäkeskuslaitoksen työntekijöiden työkykyä ja työyhteisöjen toimivuutta edistetään aktiivisin toimenpitein ja työntekijöiden työkykyä alentavat tekijät tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lähiesimiehen rooliin kuuluu alaisen jaksamisen seuraaminen. Yksilölliset sekä ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät otetaan mahdollisimman hyvin huomioon päivittäisjohtamisessa, töiden suunnittelussa, organisoinnissa ja työympäristössä. Tavoitteena on tukea työhyvinvointia työuran eri vaiheissa. Hätäkeskuslaitoksessa huolehditaan työntekijöiden työhyvinvoinnista. Toimenpiteet Mahdollistetaan työhyvinvointitoiminta toimipisteissä ennakoituna, suunnitelmallisena ja jatkuvana nivoutuen jokapäiväiseen toimintaan. Työhyvinvointiin liittyviin signaaleihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Työntekijöiden jaksamista seurataan ja oikea-aikaiset sekä riittävän laajat tukitoimenpiteet kohdistetaan työntekijään, työyhteisöön ja työympäristöön yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Myös puheeksiottokäytäntöjä hyödynnetään aktiivisesti. Laaditaan työntekijöiden erityistarpeita huomioiva virastotasoinen periaatesuunnitelma, jota voidaan käyttää tarvittaessa perustana henkilökohtaisten suunnitelmien laatimiseen. Työvuorot suunnitellaan hätäkeskuspalveluiden tuottamisen lähtökohdista. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan myös se, että ne tukevat henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä mahdollistavat henkilökohtaisten tilanteiden huomioimisen mahdollisuuksien mukaan. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia HAK/2013/

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2016 2020 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK 2016 86 Sisällys Johdanto 3 1 Johtamisemme on oikeudenmukaista ja perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2017-2019 Yhtymähallituksen hyväksymä SISÄLTÖ 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja perusta... 2 1.1 SASKY koulutuskuntayhtymän strategia... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2020 Henkilöstösuunnittelu Poliisihallitus asettaa Poliisiammattikorkeakoululle vuosittain kehysrahoitetun henkilöstön enimmäistason. Oletettavaa on, ettei henkilöstön (henkilötyövuosien)

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Lääkärityöstä hyvinvointia. Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti

Lääkärityöstä hyvinvointia. Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti Lääkärityöstä hyvinvointia Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti Työryhmä Teppo Heikkilä, puheenjohtaja Ermo Haavisto Hannu Halila Anja Hallberg Kaarina Huuskonen Ulla-Kaija Lammi Kari-Pekka

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017

POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017 POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia opiskelijarekrytointiin ovat: Pienenevät

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet Risen strategiakartta Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle -2021 Vuoden toimenpiteet Arvot Perustehtävä Keskeiset tavoitteet Visio Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet Valmennamme rikoksettomaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöstrategia 2017

Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöstrategia 2017 Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöstrategia 2017 Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöstrategia 2017 Laatija: Henkilöstö- ja talousyksikkö Taitto: Käyttäjäpalvelujen yksikkö Kansikuva: Scanstockphoto

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Vaasan yliopiston tutkimus Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Vaasan yliopisto, Kuntaliitto, Kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältö Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta. Kunta-ala

Ajankohtaista työsuojelusta. Kunta-ala Ajankohtaista työsuojelusta Kunta-ala Fakta Työolotutkimusten mukaan Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö kaikista kuormittuneimpia Arvion mukaan työpaikkatapaturmien määrä on lievässä nousussa vuodesta

Lisätiedot

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän.

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän. Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla Yhdessä enemmän. Tukea. Toivoa. Mukana. Sinä voit vaikuttaa. Työhyvinvointi on meidän jokaisen asia FinFami on järjestö mielenterveysomaisten asialla.

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot