METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 8/1993 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ÖLJYT METSÄTÖISSÄ. Juha Rajamäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 8/1993 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ÖLJYT METSÄTÖISSÄ. Juha Rajamäki"

Transkriptio

1 METSÄTEHO 8/1993 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ÖLJYT METSÄTÖISSÄ Juha Rajamäki Ympäristönäkökohtin mrkitys puunhankinnassa on lwsvanut viim vuosina. Mtsäkonissa ja puutavara-autoissa käytttävin minraaliöljyjn tilall on hhittty luonnossa hajoavia, ympäristöll ystävällisiä vaihtohtoja. Kokmukst lwsviöljyjn käytöstä hakkuukonidn ja moottorisahojn träktjun voitluöljyinä skä mtsäkonidn ja puutavara-autojn hydrauliikkaöljyinä ovat ollt lupaavia. Kasviöljyt ovat sovltunt rittäin hyvin träktjun voitluun. Kasviöljyä on tarvittu slvästi vähmmän kuin minraaliöljyä. Lisäksi träktjutja -lvyt ovat kulunt väh1nmän kuin minraaliöljyä käytttässä. Hydrauliikkaöljyn käyttökokmukst ovat ollt pääosin hyviä. J{uitnkin niidn kstävyys kovilla pakkasilla, suodattuvuus ja ri öljyjn skoitttavuus vaativat lisäslvityksiä. Kasviöljyjn hinta on ylnsä 2-3-krtainn vrrattuna vastaaviin minraaliöljyihin. Kasviöljyjn hyvät tknist ominaisuudt kompnsoivat kalliimpaa hintaa rityissti träktjun voitlussa. Kasviöljyjn suuri onglma on ollut s, ttä n likaavat lwnidn pintoja. Kasviöljyn lisäksi träktjuöljynä voidaan käyttää mäntyöljyä tai jätöljystä valntistttua uusiaöljyä ja hydrauliikkaöljynä syntttistä striä. Ympäristönäkökohtin mrkitys on kasvanut suomalaisssa puunkorjuussa. Kaikki valok. Mtsätho ~ METSÄTEOLLISUUS

2 TAUSTAA Ympäristönäkökohtin mrkitys puunhankinnassa on kasvanut viim vuosina. Mtsäkonissa käytttävin haitallistn öljyjn tilall khittään luontoa säästäviä vaihtohtoja. Luonnossa hajoavin voitluainidn käyttö puunkorjuussa on ylistä Ruotsissa, Saksassa ja Itävallassa. Suomssa luontoystävällistn öljyjn käyttöä voitluainina alttiin tutkia jo ja 1980-lukujn vaihtssa (Sauli Takalo, Mtsäntutkimuslaitos). Moottorisahojn träktjuöljyinä kokiltiin mm. rypsi- ja mäntyöljyä. Vuonna 1985 Raision Yhtymä toi rypsiöljystä valmisttun moottorisahojn träktjuöljyn markkinoill. Mtsäkonidn biohajoavia hydrauliöljyjä ja hakkuukonidn ja moottorisahojn träktjun voitluainita kokiltiin käytännössä vuonna Myös Suomssa on aloitttu mtsäkonidn biohajoavin hydrauliöljyjn skä hakkuukonidn ja moottorisahojn träktjun voitluainidn kokilu vuonna Voitluainna on käyttty rypsistä jalostttua kasviöljyä. Kokilu painottui öljyjn tknisiin ominaisuuksiin skä niidn käytöstä saatuihin kokmuksiin. Käyttökokn rahoitti kauppa- ja tollisuusministriön nrgiaosasto ja s kuului Enrgia ja ympäristö -tutkimusohjlmaan SIHTI. Kokilun päävastuu oli Raision Yhtymällä, surannasta ja raportoinnista vastasi VTT:n polttoaintkniikan laboratorio. Tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa-antavina, sillä ainisto oli pini ja surantajakso lyhyt. Tämä julkaisu prustuu alan kiijallisuutn, käyttäjin kokmuksiin ja vuodn 1992 kokilun tuloksiin. KÄSITTEITÄ Minraaliöljyt ovat raakaöljyistä li maaöljyistä valmistttuja hiiln ja vdyn yhdistitä. Kasviöljyt ovat kasvista valmistttuja öljyjä. Syntttist öljyt valmisttaan kmiallistn raktioidn avulla hiiltä ja vtyä sisältävistä raakaainista. Uusioöljyt valmisttaan käyttyistä öljyistä (= jätöljyistä) kmiallissti. Esimrkiksi käyttystä hydrauliöljystä voidaan thdä hakkuukonn ja moottorisahan träktjun voitluun sovltuvaa biohajoavaa öljyä. Träktjuöljyn thtävänä on vähntää träktjun ja -lvyn välistä kitkaa ja kulumista. 2 Hydrauliöljyn thtävänä on nrgian siirto hydraulipumpulta toimintalaittll. Öljyn biohajoavuudlla tarkoittaan joko alkupräisn ainn muuttumista ympäristöll ystävällisiksi yhdistiksi tai tuottn hajoamista vdksi, hiilidioksidiksi, biomassaksi ja yksinkrtaisiksi päorgaanisiksi ainiksi. Viskosittilla tarkoittaan nstn juoksvuutta li nstn sisäistä kitkaa. Viskosittin lukuarvo on sitä suurmpi, mitä jäykmpää öljy on. Viskosittti-indksi on lukuarvo, joka kuvaa öljyn viskosittin muuttumista lämpötilan mukaan. Jähmpist li jähmttymispist on s lämpötila, jossa öljy hitaasti jäähdytttässä lakkaa valumasta omasta painostaan. Hydraulijärjstlmässä öljy tul käyttöklvottomaksi korkan viskosittin takia jo nnn jähmpistttä. ÖLJYPÄÄSTÖJEN MERKITYS PUUNKORJUUSSA Mtsäkonissa ja moottorisahoissa käytttävin öljyjn ympäristöä rasittavia vaikutuksia i ol tutkittu. Puunkoijuussa öljyä joutuu mtsään hakkuukonidn ja moottorisahojn träktjuöljynä ja mtsäkonidn hydrauliöljyjn vuotoimi. Träktjuöljyn kulutus on 2-5 litraa ja mtsäkonidn hydrauliöljyn kulutus 1-2 litraa sataa puukuutiomtriä kohti. Näidn lisäksi öljytuottita käyttään mtsäalan urakoinnissa mm. maanmuokkauksssa, kaivutöissäja puutavaran kuljtuksssa. Moottorin ja vaihtiston vuodoissa mtsään joutuu vähäisiä öljymääriä. Konllisssa hakkuussa träktjuöljyä kuluu vähmmän kuin käsinsahauksssa, sillä träktju pyörii ainoastaan puun kaato- ja katkontavaihissa. Träktjuöljyä kulkutuu mtsästä pois pölkkyjn likkauspinnoissa. Osa öljystä jää mtsään purukasoihin, jotka ovat hyviä alustoja öljyä hajottavill mikrobill. Pini osa öljystä haihtuu ilmaan. Loput käyttystä träktjuöljystä jää knttäkrroksn kasvillisuutn. Mtsäympäristöönjoutuvan hydrauliikkaöljyn määrä on vähntynyt konidn, hydrauliikkaltkujnja tiivistidn skä liittimin matriaalin parannuttua. Öljytuottidn käsittly on muuttunut huolllismmaksi viim vuosina. Hydrauliltkut ovat myös ntistä parmmin suojattuina. Rikkoutumat ovat ylisimpiä puomin ltkuissa, jolloin vuotomäärät ovat vähäisiä, ylnsä 1-5 litraa krrallaan. Huonoimmassa tapauksssa mtsäkonn öljyvuodon suuruus voi olla kymmniä litroja muutaman nliömtrin alull.

3 tuottn, sn raaka-ainidn ja lisäainidn on oltava vähintään % biohajoavia tstimntlmästä riippumatta BIOHAJOAMINEN JA SEN TESTAAMINEN Ympäristöll ystävällistn öljyjn tärkin ominaisuus on niidn hajoaminn luonnossa. Biohajoamisn tstimntlmiä on usita, ja ri mntlmin käyttö on vilä slkiytymätön. CEC L33T82 -mntlmä on laajimmin käyttty tsti, ja s on tulvaisuudssa todnnäköisin biohajoavuutta määrittävin standardin tsti. Mntlmä on alunprin khittty Svitsissä mittaamaan kaksitahtistn prämoottoridn voitluainidn hajoamista vsistöihin. Tsti ilmoittaa ainn biologisn hajoamisn optimioloissa. Biohajoavasta voitluainsta vähintään 70 prosnttia pitää hajota 21 vuorokaudn aikana. Toinn ylissti käyttty biohajoavuudn tstimntlmä on DIN 38412, jossa mitataan öljyn hajoamista maa-vsi-littssä. c Tavallisista minraaliöljypohjaisista öljyistä hajoaa tstissä noin %. Syntttisistä stristä hajoaa yli 50 % riippun tuottn valmistusmntlmästä ja käyttyistä lisäainista. Kasviöljyt hajoavat tstissä lähs täydllissti. Luonnossa hajoaminn on ylnsä tstjä hitaampaa lähinnä almman lämpötilan vuoksi. Hajoamisll optimaalinn lämpötila on Suomn olosuhtissa vain muutamana ksäkuukautna. Hajoaminn tapahtuu suurlta osin lämpötilan ollssa +5 astn yläpuollla li kasvukaudn aikana. Huomattava osa puusta korjataan talvlla, jolloin baktritoiminta on.vähäistä. Tstimntlmin puuttna voidaan pitää sitä, ttä kokidn tulokst vaihtlvat samallakin ainlla jonkin vrran ri tstikrroilla. Myös hajoamattoman ainn myrkyllisyys tulisi aina slvittää. Biohajoavuudn lisäksi ympäristöll ystävällinn öljy i saa ärsyttää ihoa, silmiä tai hngityslimiä ja sn pitää ollamyrkytön. Tuottssa i saa olla luonnon kirtokulkuun krääntyviä haitallisia ainita. Myrkyttömyys korostuu rityissti moottorisahatyössä. Myös mtsäkonidn hydrauliöljyjä joudutaan usin huoltojn yhtydssä käsittlmään paljain käsin. ÖLJYTUOTTEIDEN YMPÄRISTÖMERKIT Ympäristöä vähmmän kuormittavill tuottill on määritlty usita kritrjä. Parhaitn tunnttuja ympäristömrkkjä Euroopassa linvät saksalainn Sininn nkli skä pohjoismainn Joutsnmrkki, jonka Suomssa myöntää Suomn Standardisoimisliitto (SFS). Suomalaisll Raision träktjuöljyll on jo myönntty Joutsnmrkki. Hydrauliöljyll i ol vilä määrittty Joutsnmrkin kritritä. Joutsnmrkin myöntämiskritrit träktjuöljyll: tuottn raaka-ainissa i saa olla myrkyllisiksi tai ympäristöll haitallisiksi luokitltuja ainita tuot i saa krääntyä ravintoktjun mihinkään vaihsn - lisäainita saa olla nintään 5 % - jos lisäainn pitoisuus on yli prosntin, ainn täytyy olla biohajoava ja myrkytön - tuottn valmistuksssa i saa syntyä onglmajätttä - tuot i saa aihuttaa iho-, silmä-, ikä hngityslinärsytystä - tuotannon laadunvalvonnall ja pakkausmatriaalill asttut kritrit on täytttävä - tuottn on täytttävä normaalin käytön asttamat vaatimukst. Sininn nkli -mrkin myöntämiskritrit: - tuottn jokaisn komponntin, jonka pitoisuus on suurmpi kuin 5 %, on hajottava vähintään 70 % CEC L33T82 -kokssa - jokaisn komponntin, jonka pitoisuus on all 5 %, on oltava vähintään 20 % biohajoava Zähn-Wllns-kokssa tuottssa i saa olla Saksan lainsäädännössä vaarallisiksi luokitltuja ainita - tuottssa i saa olla kloori- tai nitriittipitoisia komponnttja tuottn tul läpäistä OECD-toksisuuststit nisäkkäill, kaloill, kasvill ja bioakkumulaation suhtn. KASVIÖLJYT JA NIIDEN OMINAISUUDET Käytössä olvat ympäristöystävällist kasviöljyt on pääasiassa valmistttu rypsistä. Muita vaihtohtoisia valmistuskasvja ovat mm. rapsija auringonkukka. Ilman lisäainita kasviöljyn voitluominaisuudt ovat parmmat kuin minraaliöljyn. Tämä johtuu rasvahappojn pitkistä hiiliktjuista ja rasvojn polaarisuudsta. Tarttumalla toissta päästään kiinni voidltavaan pintaan n muodostavat kstävän voitlukalvon. Minraaliöljyyn vrrattuna kasviöljyn tuna on myös viskosittin pinmpi riippuvuus lämpötilasta ja painsta. Kasviöljyn voitluominaisuudt ovat hyvät ja kuluminn vähäistä niin kauan kuin kasviöljy säilyy hapttumattomana. Hapttumisn surauksna öljyn viskosittti kasvaa ja öljy muuttuu jäykmmäksi. Puhdas kasviöljy hapttuu huomattavasti nopammin kuin minraaliöljy. Hapttumista voidaan stää 3

4 lisäainidn avulla. Kasviöljy pilaantuu nopasti suojaamattomana, sim. auringon sätilyn vaikutukssta. Kasviöljyn molkyylit kiinnittyvät mtallihin ja muodostavat ohun kalvon niidn pinnall. Tarttumislla on hyvän voitluominaisuudn lisäksi myös haittavaikutuksnsa. Kasviöljy sovltuu tämän vuoksi huonosti vaihtistoöljyksi, sillä synkronointilaittt ivät toimi hyvin, kun niidn pintaan on tarttunut voitluaintta pysyvästi. Saman ilmiön takia myös märkäjarrujn pito hikkn. Lisäksi mtallipinnoilta on vaika puhdistaa öljyroiskita niidn kuivumisn jälkn. Rypsiöljypohjaisn kasviöljyn kstävyyttä pakkasilla on parannttu lisäainidn avulla, ja nykyist kasviöljyt jähmttyvät vasta noin -40 astssa. Jos kasviöljy pääs jähmttymään, sulaminn alkaa vasta lämpötilan noustua asttta. Kasviöljyjn hinta on ylnsä 2-3-krtainn vrrattuna vastaaviin minraaliöljyihin. Kasviöljyjn hyvät tknist ominaisuudt kompnsoivat kalliimpaa hintaa rityissti träktjun voitlussa. Biohajoavin kasviöljyjn käyttö voidaan varmistaa myös käytännön olosuhtissa vsitstin avulla: pisara kasviöljyä hajoaa täydllissti vtn, kun taas minraaliöljyt muodostavat vdn pintaan yhtnäisn kalvon. MUUT BIOHAJOAVAT ÖLJYT Käyttystä minraaliöljystä voidaan valmistaa myös kmiallissti biohajoavaa träktjun voitluöljyä (= uusioöljy). Myös hydrauliöljynä käytttyä kasviöljyä voidaan käyttää träktjun voitlussa. Lisäainidn avulla voidaan parantaa prusöljyjn hajoamista luonnossa, jolloin jopa minraaliöljyistä voi tulla ympäristöystävällisiä. Myös mäntyöljyä on kokiltu moottorisahan träktjun voitlussa. Kokmukst voitluominaisuuksista ovat ollt lupaavia. Sahakäytön lisäksi öljyä kokillaan myös hydrauliikka- ja dislöljynä. Mäntyöljyä syntyy sllutollisuudn sivutuottna. Mäntyöljy on hinnaltaan dullista, mutta toistaisksi sitä i ol vilä ylisillä markkinoilla saatavana. noustssa. Syntttisssä strissä i ol vapaita rasvahappoja, minkä vuoksi sn pilaantumishrkkyys on pini. Syntttistn stridn suurin hikkous on tällä htkllä niidn kasviöljyjä korkampi hinta. Alkoholipohjaist tuottt, sim. propylniglykoli (PRG ), voivat olla tulvaisuudssa vartnotttava vaihtohto öljytuottidn valmistuksssa. PRG täyttää biohajoavuudll asttut hdot ja on käyttäjäll vaaraton. KOKEMUKSET ÖLJYJEN KÄYTÖSTÄ Biohajoavin öljyjn käyttöönotto Biohajoavin öljyjn käyttö i vaadi mtsäkonilta, puutavara-autoilta ikä moottorisahoilta rakntllisia muutoksia. Kon- ja laitvalmistajat ilmoittavat hyväksyvänsä biohajoavin öljyjn käytön konissaan, vaikka komponnttin valmistajat ivät vilä hyväksy kaikkin biohajoavin öljyjn käyttöä hydrauliöljyinä. Uusiin mtsäkonisfn biohajoavat hydrauliöljyt sovltuvat hyvin. Kaikki biohajoavat öljyt ivät sovllu minraaliöljyjn kanssa skoitttaviksi. Käytännössä hydrauliöljyn vaihdon yhtydssä vanhaa öljyä jää hydraulijärjstlmään. Sn vuoksi nnn öljynvaihtoa pitää slvittää biohajoavan hydrauliöljyn sovltuvuus minraaliöljyn kanssa skoitttavaksi. Jos öljyt ivät sovllu skoitttaviksi ksknään, hydraulijärjstlmä täytyy huuhdlla huolllissti öljyn vaihdon yhtydssä. Muutamissa tapauksissaminraaliöljyn vaihtaminn kasviöljyyn on aihuttanut onglmia mm. tiivistkumin ja vnttihin kanssa. Käyttö moottorisahojn träktjuöljynä Mtsuridn kokmukst kasviöljystä moottorisahan träktjuöljynä ovat ollt hyvin myöntisiä. Träktjuöljyn kulutusta on ylnsä voitu vähntää % minraaliöljyyn vrrattuna. Säätämahdollisuuksia i ol ollut kaikissa sahoissa riittävästi. Ksäkautna öljyn kulutusta voitaisiin vilä pinntää öljyn viskositttia lisäämällä. Syntttist öljyt sovltuvat hyvin mtsäkonidn hydrauliöljyksi. Niitä voidaan valmistaa kasvi- tai läinrasvoista tai täysin kmiallissti minraaliöljyistä. Valmistusmntlmä ja öljyn lopullinn koostumus vaikuttavat suursti öljyn biohajoavuutn. Kasviöljyn käytöstä on saatu positiivista palauttta työhyginian osalta. Minraaliöljyihin vrrattuna kasviöljyä on pidtty iholl slvästi parmpana. Myös "öljykatkuja" on pidtty kasviöljyjä käytttässä vähäisinä. Tämä johtun öljyn koostumukssta, pinntynstä öljymäärästä ja sn hyvästä tarttuvuudsta träktjuun. Kasviöljypohjainn syntttinn stri on lisäainitalukuunottamatta täysin biohajoava (noin 95 %:sti). Molkyylirakntn ansiosta öljy kstää hyvin pakkasta ja jäykistyy hitaasti kovassakin pakkasssa. Jähmttynyt öljy notkistuu nopasti lämpötilan Mtsurit pitivät kasviöljypohjaista träktjuöljyä hyvänä mutta kalliina tuottna. Träktjuöljyn pini kulutus skä trälvyjn ja -ktjujn pitmpi käyttöaika kompnsoivat huomattavasti kokonaiskustannuksia. 4

5 Käyttö hakkuukonn träktjuöljynä Kasviöljy on toiminut hyvin myös hakkuukonn träktjun voitlussa. Träktjuöljyn kulutusta on voitu slvästi pinntää kasviöljyn parmpin v oitluo~~naisuuksin ansiosta minraaliöljyyn n ähdn. Oljyn kulutuksn pinntäminn vaatii h akkuukonlta tarkkaa träktjuöljyn kulutuksn s äätömahdollisuutta. Träktjuöljyn syöttö on mitoitttu hakkuukonissa minraaliöljyn mukaissti, minkä vuoksi kasviöljyn pinmpää voitluöljyn ~~rvtta i ylnsä pystytä täysin hyödyntämään. Oljynkul utusta on pystytty vähntämään % mutta tarkmmalla öljynsyötöllä kulutus voitaisii~ vähntää noin puoln minraaliöljyyn vrrattuna. Biohajoavaa, käytttyä hydrauliöljyä voidaan käyttää träktjun voitlussa sim. skoitttuna uudn kasviöljyn kanssa. Träktjujnja -lvyjn kuluminn skä träktjun kiristämisn tarv on myös vähntynyt. Ruotsissa yksiotharvstrilla thdyssä tstissä kasviöljyä kului noin puolt vähmmän kuin minraaliöljyäja trälvyn skä -ktjun käyttöaika pitni huomattavasti. Yksiotharvstridn träktjujaja -lvyjä i ylnsä kuitnkaan pystytä käyttämään loppuun asti, vaan n rikkoutuvat sim. kivn sahauksssa tai vääntyssään kaadon yhtydssä. Hakkuukonn träktjuöljyä joutuu paljaisiin käsiin lähinnähuoltojnyhtydssä. Haavaumin paranmista on. pidtty kasviöljyä käytttässä nopampana kuin minraaliöljyä käytttässä. Kasviöljy i ol aihuttanutallrgisia raktioita iholl. Toisaalta kasviöljyn (Binol) lisäaint ovat aihuttant Ruotsissa yhdll käyttäjäll allrgisia raktioita. Kasviöljypohjaisn träktjuöljyn suurin haittapuoli on sn likaavuus rityissti ksäaikana. Sumumainn träktjuöljy tarttuu kiinni konidn pinnoill ja ikkunoihin. Jotta kon pysyy puhtaana, s täytyy ksäaikana pstä päivittäin. Muutn öljy krää pölyä ja tarttuu rittäin lujasti konn mtalli- ja maalipinnoill. Käytännössä konn psminn mtsässä on vaikaa. Valmistajin mukaan markkinoill on tullut thokkaita, ympäristöll ystävällisiä psuainita. Käyttö mtsäkonidn ja puutavara-autojn hydrauliöljynä Biohajoavia öljyjä voidaan käyttää hakkuukonssa skä träktju- ttä hydrauliöljynä minraaliöljy. Sn vuoksi kasviöljy pysyy ksällä minraaliöljyä jäykmpänä ja pakkaslla notkampana. Jos kasviöljy hapttuu, sn viskosittti nous ja öljy jäykkn. Lisäainidn avulla kasviöljyn hapttumista on voitu vähntää huomattavasti. Kuitnkin muutaman konn öljynäyttt ovat ollt hapttunita Suomssa thdyssä kokilussa. Ksäolosuhtissa kasviöljypohjainn hydrauliöljy on alntanut slvästi konidn öljyjn lämpötilaa. Liian korka lämpötila hidastaa konidn liikkumista ja liikkitä. Kaivoskuormaimilla thdyssä tstissä kasviöljyn käyttö hydrauliöljynä pinnsi slvästi kuormaimn polttoainn kulutusta. Mtsäkonidn polttoainn kulutuksn i kokilun aikana havaittu olllissti vähnvän. Suomn olosuhtissa hydrauliöljyn täytyy kstää koviakin pakkasia. Kasviöljyn kstävyyttä pakkasilla on nostttu lisäainidn avulla (sim. Raision rypsiöljyn tuotslostuksn mukaan -39 astsn). Vuodn 1992 kokilun aikana lämpötila oli alimmillaan noin -25 asttta, ikä s aihuttanut onglmia. Ruotsalaisn laboratoriossa thdyn kokn prustlla sim. Raision kasviöljy (Bio Saf 32) ksti 7 päivää -30 astn lämpötilassa toimintakunnossa. Kun lämpötila laskttiin -35 astsn öljy jäähtyi vuorokaudssa lähll jähmttymis~ pistttä. Hydrauliöljyn lämpötila voi laska nopasti ulkoilman lämpötilaan ajoviiman vaikutukssta puutavara-autojn ajon aikana ja mtsäkonidn lavttisiirroissa. Kasviöljystä valmisttun hydrauliöljyn käyttökokmukst ovat ollt hyviä hakkuukonissa, kuormatraktorissa ja puutavara-autoissa. Lisäainidn avulla kasviöljyn ominaisuudt on saatu yhtä hyviksi kuin minraaliöljyistä valmistttujn hydrauliöljyjn ominaisuudt.!:~~!toj~~ ja ltkurikkojn yhtydssä hydraulioljya vo1 Joutua paljaill käsill. Kasviöljyä on ollut ylnsä millyttävämpi käsitllä, ja s on ollut iholl ystävällismpää kuin minraaliöljyt. Normaalissa lämpötilan vaihtluissa kasviöljy on säilyttänyt viskosi tttinsa parmmin kuin vastaava J:Iydrauliöljyn huonona puolna pidtään öljyn hkaa~~~tta ltkurikkojn ja vuotojn yhtydssä. KasvwlJy muodostaa sylintridn pinnall ksä- 5

6 sovltuvuus käytttävän öljynkanssa tulisi varmistaa tukätn. Puutavara-auton hydrauliöljyksi sovltuu myös biohajoava öljy Kasviöljyn vaihtaminn käytttyyn mtsäkonsn voi irrottaa hydraulijä:rjstlmään krtynitä päpuhtauksia, minkä vuoksi suodattimt tulisi vaihtaa lyhyn käytön jälkn. Suodattimin kuntoa pitäisi tämänkin jälkn tarkkailla ja vaihtaa n aina tarvittassa uusiin. Jos mtsäkonidn suodattimt olisivat suurmpia ja thokkaampia, pint pä~uhtaudt _~vät aihuttaisi onglmia hydraulijärjstlmään. Oljyn puhtaus ja sn huolllinn käsittly vaikuttavat aina olllissti hydraulijärjstlmän toimintaan. KUSTANNUSVERTAILU olosuhtissa nopasti likaa ja pölyä kräävän kalvon. Erityissti auringonvalossa öljy tarttuu nopasti pinttynksi krroksksi sylintrin käyttämättömän osan pintaan. Jos sylintriä i käyttä muutamaan päivään, likakrros on rittäin vaika irrottaa. Mikäli likaista sylintriä käyttään, tiivis. tt alkavat vuotaa ja likaisuusonglma pahn. Onglma voitann poistaa käyttämällä sylintritä päivittäin ääriasnnoissa ja puhdistamalla n huolllissti nnn pitmpiä taukoja. Pinttynyt lika on ollut tähän asti rittäin vaika poistaa. Hydraulijä:rjstlmän kulumista i voida vilä arvioida lyhyn käyttökokilun prustlla. Esimrkiksi suojatuissa paikoissa olvissa vnttiilissä i ol havaittu kasviöljykokilun aikana minraaliöljyistä poikkavaa kulumista. Turvsoidn urakointikonissa vaaditaan jo nyt biohajoavat hydrauliöljyt. Puuta käyttävin thtaidn trminaalin konissa ja nosturissa skä uittokalustossa on jo aloitttu biohajoavin öljyjn käyttö. Biohajoavin hydrauliöljyjn käyttö sovltuu hyvin myös kaivutöihin. Käyttökokmukst Ruotsissa Biohajoavia öljyjä käyttään Ruotsis&a vuonna 1993 noin mtsäkonssa. Sn sijaan puutavaraautoissa biohajoavat öljyt ovat harvinaisia. Pääosa öljyistä on kasviöljyjä, mutta Pohjois-Ruotsissa käyttään myös syntttistä striä hydrauliöljynä. Biohajoavin öljyjn käyttöä ylnsä suositllaan yrittäjill ja siitä makstaan hill rillinn korvaus. Kasviöljyjn käyttökokmukst träktjuöljynä ovat ollt rittäin hyviä. Myös hydrauliikkaöljykokmukst ovat ollt myöntisiä. Niidn kstävyyttä pakkasilla i ol vilä tstattu käytännön olosuhtissa lutojn taivin takia. Jos ksknään sopimattomat öljyt skoittuvat öljynvaihdon yhtydssä, hydraulijärjstlmään voi tulla onglmia rityissti suodattuvuudn kanssa. Tiivistkumin 6 Biohajoavin träktjuöljyjn korkampaa hintaa minraaliöljyihin nähdn kompnsoi niidn pinmpi kulutus. Mtsäkonidn hydrauliöljyn kulutus johtuu öljyn vaihdon lisäksi hydraulijärjstlmän vuodoista ja ltkurikoista. Minraaliöljyjä käytttässä tarvitaan ksä- ja talvikaudlla rilaist öljyt. Biohajoavia öljyjä voidaan käyttää läpi vuodn jos öljyt ivät haptu. ' Biohajoavin öljyjn käytön kustannusvaikutusta minraaliöljyihin nähdn kuvaa ohinn lasklma. Lasklman työmäärä, konidn käyttötuntimäärä j~. öljytuottidn kulutus prustuvat VTT:n raporttnn (Matti Kytö). Mtsäkonidn hydrauliöljy vaihdtaan krran vuodssa. Taloudllisissa lasklmissa i ol otttu huomioon trälai_pan, _ktjujn ja komponnttin pinmpää kuluinlstatkä myöskään biohajoavin öljyjn parmpaa vaikutusta iholl ja hngityksll. Toisaalta kasviöljyjn likaantumissta johtuvaa puhdistusaikaa i otta lasklmassa huomioon. Minraaliöljyjn hinnat ovat tarkoituksn sovltuvin öljyjn kskimääräisiä hintoja. Konllisn hakkuun vuotuist träktju- ja hydrauliöljyjn kustannukst ovat kuutiomtrin työmäärällä kasviöljyjä käytttässä mk ja minraaliöljyjä käytttässä mk. Hakattua kuutiomtriä kohti kustannustn ro on noin 0 30 mk. Mikäli hydrauliöljynä käyttään synttti~tä striä, kokonaiskustannukst nousvat noin mk:aan. Hakattua kuutiomtriäkohti tämä aihuttaa noin 0,44 mk:n lisäkustannukst minraaliöljyn käyttöön vrrattuna. Mtsäkulj tuksssa vuotuist lisä kustannukst syntyvät lähinnä hydrauliöljyn hintaroista. Minraalihydrauliöljyjn kustannukst ovat noin mk, kasviöljyn noin mk ja syntttisn strin noin mk. Kuljtttua kuutiomtriä kohti kasviöljyn lisäkustannukst ovat noin 0,09 mk ja syntttisnstrinnoin 0,16 mk. ~ W

7 Alla olvan lasklman mukaan konllisn puunkm:juun lisäkustannukst minraaliöljyyn nähdn ovat kasviöljyä käytttässä noin 0,40 mk ja syntttistä striä hydrauliöljynä käytttässä noin 0,60 mk kuutiomtriä kohti. Biohajoavin ja minraaliöljyn käytön välinn hintaro tasoittun tulvaisuudssa jonkin vrran suraavista syistä: Träktjuöljyn kulutusta saadaan vähnnttyä tarkmman annostlusystmin ansiosta. Käytttyä biohajaavaa hydrauliöljyä voidaan käyttää träktjun voitluun. Laskn tap rustt Kmjuumäärä, m3 Käyttötunnit, h hakkuukon kuormatraktori Träktjuöljyn kulutus, litraa1m3 0,05 - minraaliöljyä 0,03 - kasviöljyä Hydrauliöljyn k ulutus, litraa/käyttötunti 0,3 - hakkuukon 0,2 - kuormatraktori Träktju öljyn h inta, mk/litra - minr aaliöljy Hydrauliöljyn hinta, mk/litra - minraaliöljy - syntttinn stri 4,00 11,50 7,00 14,00 20,00 Kustannukst vuodssa Hakkuukonn träktjuöljy, mk - minraaliöljy H akkuukonn hydrauliöljy, mk - minraaliöljy - syntttinn stri Kuormatraktorin hydrauliöljy, mk - minraaliöljy - syntttinn stri B iohajoavista öljyistä aihutuvat korjuun lisäkustannukst Kasviöljy Synt. stri hydra uliöljynä mk/vuosi mk/m3 mk/vuosi mkfm , ,60 Träktjujn ja -lvyjn kuluminn pinn jonkin vrran. Biohajoavin öljyjn hinta lask suurmpin käyttömäärin ja ri öljynvalmistajin välisn kilpailun ansiosta. - Kotimaist, ympäristöll ystävällist tuottt voivat saada valtiolta tuka sim. vrohlpotuksina. PÄÄTELMÄT Ympäristön mrkitys puunhankinnassa on viim vuosina korostunut. Öljytuottidn huolllismpi käsittly ja konidn tkniikan khittyminn ovat vähntänt luontoon joutuvaa öljymäärää huomattavasti. Käyttämällä biohajoavia öljyjä moottorisahoj n ja hakku ukonidn träktjuöljynä skä mtsäkonidn ja puutavara-autojn hydrauliikkaöljynä maapräll ja vsistöill aihutuvia haittoj a voidaan ntisstään vähntää. Lähivuosina ympäristöll ystävällist hydrauli- ja träktjuöljyt ylistyvät myös suomalaisssa puunhankinnassa. Kasviöljyn käyttökokmukst moottorisahojn ja hakkuukonidn träktjuöljynä ovat ollt rittäin hyviä. Myös hydrauliikkaöljyn käyttökokmukst ovat ollt pä äasiassa hyviä. Kuitnkin niidn kstävyys kovilla pakkasilla, suodattuvuus ja ri öljyjn skoitttavuus vaativat lisäslvityksiä. Biohajoavin öljyjn käyttöönottoa hidastaa niidn minraaliöljyjä slvästi korkampi hinta. Myös kasviöljyjn käytöstä aihutuvan lian puhdistaminn konidn pinnoista vaatii t hokkaidn, ympäristöll yst ävällistn psuainidn khittämistä. Biohajoavin öljyjn käytöstä puutavara-autojn j a niidn kuormaintn hydrauliikkaöljynä tidtään vasta vähän. Tämän vuoksi olisi tarpllista tutkia skä k asviöljyjn ttä rilaistn sy ntttistn st r idn käyttöä puutavara-autojnj a kuormaint n hydrauliikkaöljynä rityissti Pohjois-Suomn kylmissä oloissa. Asiasanat: mtsätyö, biohajoavat öljyt 7

8 Mtsätho Rviw 8/1993 BIODEGRADABLE OILS IN FORESTRY WORK Environmntal aspcts hav rcivd incrasing mphasis in timbr procurmnt during th past fw yars. Biodgradabl, nvironmntally frindly. altmativs hav bn dvlopd for minral oils usd in forstry machins and timbr trucks. Exprincs in th us ofvgtabl oils as lubricants for saw chain and bar in logging machins and chainsaws and as hydraulic oils in forstry machins and timbr trucks hav bn promising. Vgtabl oils hav bn found to b xtrmly appropriat for lubricating th saw chain. Th consumption ofvgtabl oil has bn clarly lss than that ofminral oils. In addition, saw chains and bars hav bn obsrvd to war lss than whn using minral oils. Usr xprincs with hydraulic.oil hav bn primarily positiv ons. Nvrthlss, thir prformanc in low tmpraturs, thir filtring charactristics and charactristics whn mixd with othr oils nd furthr study. Vgtabl oils ar 2-3 tims mor xpnsiv than corrsponding minral oils. Howvr, thir good tchnical proprtis mak up for th highr pric, spcially in th cas of saw chain lubrication. A major problm with vgtabl oils is that thy tnd to foul up th surfacs of machins. Othr altmativs as saw chain lubricants includ pin oil and oil purifid from wast oil. Synthtic sthrs can b usd as hydraulic oil. Ky words: forstry work, biodgradabl oils METSÄTEHO ~ Postios: PL 194,00131 HELSINKI Katuos: Unioninkatu 17, HELSINKI Faksi: (90) Puhlin: (90) ISSN X- Hbinki 1993 Poinovolmist

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

Korroosiosuojaus. lämmitysjärjestelmiin sähkökemiallisella vedenkäsittelyllä. poistaa liejun. stabiloi veden. ehkäisee ruostumista

Korroosiosuojaus. lämmitysjärjestelmiin sähkökemiallisella vedenkäsittelyllä. poistaa liejun. stabiloi veden. ehkäisee ruostumista Korroosiosuojaus lämmitysjärjstlmiin sähkökmiallislla vdnkäsittlyllä poistaa lijun stabiloi vdn hkäis ruostumista Luotttava lämmityksn suojaus Käytännöllisyyttä hyväksi havaitulla tkniikalla Estää tarpttomat

Lisätiedot

Faustmannin (1849) kiertoaikamalli on yksinkertaisin

Faustmannin (1849) kiertoaikamalli on yksinkertaisin Mtsätitn aikakauskirja 3/1999 Titn tori Olli Tahvonn Faustmannin kirtoaikamallista ja sn ylistyksistä m t a Johdanto Faustmannin (1849) kirtoaikamalli on yksinkrtaisin mahdollinn kuvaus taloudllissti thokkaasta

Lisätiedot

5. Omat rahat, yrityksen rahat

5. Omat rahat, yrityksen rahat 5. Omat rahat, yrityksn rahat Matmaattist aint Intgraatio: yhtiskuntaoppi Tässä jaksossa Palkka, palkkakustannukst Budjtti, budjtointi Kannattavuus, tulos Hinnoittlu, hinta Osio 5/1 Matmaattist aint 5.

Lisätiedot

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä ... /, t,.. OSATIH Rauhankatu 0070 Puhlin SELOSTE 90-8 /97 AURA UKS E N METSÄMAAN T HELSINKI 7 YÖ V A I KE US T ~ K I J ÖI S T Ä TTS-METSÄ-ÄESTÄ KÄYTETTÄESSÄ Mtsätho kräsi syksyllä 97 Thdaspuu Oy:n aikatutkimusainistoa

Lisätiedot

METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 4/1995 BIOHAJOAVIEN ÖLJYJEN KÄYTTÖ PUUTAVARA-AUTOJEN HYDRAULIÖLJYNÄ POHJOIS-SUOMESSA. Teppo Oijala.

METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 4/1995 BIOHAJOAVIEN ÖLJYJEN KÄYTTÖ PUUTAVARA-AUTOJEN HYDRAULIÖLJYNÄ POHJOIS-SUOMESSA. Teppo Oijala. METSÄTEHO 4/1995 BIOHAJOAVIEN ÖLJYJEN KÄYTTÖ PUUTAVARA-AUTOJEN HYDRAULIÖLJYNÄ POHJOIS-SUOMESSA Teppo Oijala Juha Rajamäki Hydrauliöljyksi on kehitetty luonnossa hajoavia vaihtoehtoja. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matmatiikkalhti 2/2001 http://solmu.math.hlsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 2/2001 Matmatiikan laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Hlsingin yliopisto http://solmu.math.hlsinki.fi/ Päätoimittaja Pkka Alstalo Toimitussihtrit

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA

SY-KESKUSTELUALOITTEITA SY-KESKUSTELUALOITTEITA YRITTÄJÄKSI RYHTYMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET Pasi Holm* *Kiitän Risto Suomista tutkimusidasta skä häntä, Anna Lundnia ja Sppo Toivosta kommntista. Tutkimuksssa sittyt väittämät

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 ASENNUS ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalvyjä. Niidn tarkoitus on

Lisätiedot

Biohajoavien öljyjen käyttö metsäkoneissa ja puutavara-autoissa

Biohajoavien öljyjen käyttö metsäkoneissa ja puutavara-autoissa Biohajoavien öljyjen käyttö metsäkoneissa ja puutavara-autoissa Juha Rajamäki Arto Kariniemi Teppo Oijala Metsätehon raportti 27 31.7.1997 Ryhmähanke: A. Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso Oy, Järvi-Suomen

Lisätiedot

Kaukana metsästä. Mikko ja Matti Pohjola ovat etäomistajia neljännessä polvessa. puusuksilla. vierimetsien hoidosta

Kaukana metsästä. Mikko ja Matti Pohjola ovat etäomistajia neljännessä polvessa. puusuksilla. vierimetsien hoidosta 27. HELMIKUUTA NUMERO 2/2014 9 www.mtsalhti.fi Mtsälhti Makasiini 2/2014 15 KYSYMYSTÄ virimtsin hoidosta Tma: METSÄLAKI Tapionpöydältä Torstai on rokkapäivä luhta kuutamokikka mtsänomistaja mtsälaki uudt

Lisätiedot

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto Ratahallintokskus Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto () ESIPUHE Tämä työ on thty Sito Oy:ssä Ratahallintokskuksn toimksiannosta. Työn tarkoituksna oli tutkia mluslvityksn

Lisätiedot

Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy ja terävien instrumenttien hävittäminen

Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy ja terävien instrumenttien hävittäminen Ohj (7) Pisto- ja viiltotapaturmin hkäisy ja trävin instrumnttin hävittäminn ohj kunnan sosiaali- ja trvydnhuollon yksiköill..206 alkan Trävän instrumntin aihuttama pisto- tai viiltotapaturma on yksi tyypillisimmistä

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Sovltamisala Maankäyttö ja raknnuslaissa ja astuksssa olvin skä muidn maan käyttämistä ja rakntamista koskvin säännöstn ja määräystn

Lisätiedot

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com FI 1 ASENNUS ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSE- VIA suojalvyjä.

Lisätiedot

Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun

Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun Suhdat ja rahoitusmarkkinat rityistma Tutkimus 9 Lisätitoja: konomisti Pasi Kuoamäki, asikuoamaki@samoankkifi, Obaman tukiaktilla takaisin kasvuun Maailmaalous on vajonnut taaumaan, joka on ahimia sittn

Lisätiedot

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 ASENNUS ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalvyjä. Niidn

Lisätiedot

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille iintistökohtaista jätvsinuvontaa antaanjon valuma-alun kunnill mu Haapala, irs Lah, anna Laakso, Larissa Rimpiläinn, nni orhonn, Hanna uominn ja sko ärklä Rapor /0 annn kuva: ari ännynsalo kijät Otsikko

Lisätiedot

FT 381 www.whirlpool.com

FT 381 www.whirlpool.com FT 381.hirlpool.com 1 ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN ASENNUS TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄL- LÄ SIJAITSEVIA suojalvyjä. Niidn

Lisätiedot

Variations on the Black-Scholes Model

Variations on the Black-Scholes Model Variations on th Black-Schols Mol Sovlltun matmatiikan jatko-opintosminaari 6.9 Koh-tuus maksaa osinkoja avoittna on tarkastlla tilantita, joissa B&S yhtälö i ol riittävä sllaisnaan (sim. option koh-tuus

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2010 Insinöörivalinnan fysiikan koe 2.6.2010, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2010 Insinöörivalinnan fysiikan koe 2.6.2010, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörin ja arkkithtin yhtisalinta - dia-alinta 2010 Alla on lutltu kuusi suurtta skä annttu taulukoissa kahdksan lukuaroa ja kahdksan SI-yksikön symbolia. Yhdistä suurt oikan suuruusluokan

Lisätiedot

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005 Euro & talous 3 003 Eripainos Suomn Pankin kokonaistaloudllinn nnust 003 005 Euro & talous Markka & talous -lhdn. vuosikrta / : årgångn av Markka & talous Euro & talous -lhdn 5. vuosikrta / 5: årgångn

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Postios. Helsinki Rukkila Puh. Helsinki 847812 Rautatieas. Pitäjänmäki Koetusselostus 112 1952 JO-BU-SENIOR polttomoottorisaha Ilmoittaja: Oy Seanpor t A b, Helsinki.

Lisätiedot

Arvioita karakterisummille: Pólya-Vinogradovin epäyhtälö ja sen parannuksia

Arvioita karakterisummille: Pólya-Vinogradovin epäyhtälö ja sen parannuksia Solmu 2/2015 1 Arvioita karaktrisummill: Pólya-Vinogradovin päyhtälö ja sn parannuksia Jss Jääsaari Matmatiikan ja tilastotitn laitos, Hlsingin yliopisto Johdanto Alkuluvut ovat analyyttisn lukutorian

Lisätiedot

Pesukone. fi, da - FI, DK. Käyttöohje PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

Pesukone. fi, da - FI, DK. Käyttöohje PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Käyttöohj Psukon PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Lu hdottomasti tämä käyttöohj nnn konn asnnusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdollist vahingot ja konsi rikkoontumisn. fi, da - FI, DK M.-Nr. 09 105

Lisätiedot

Extreme Weather Impacts on European Networks of Transport - EWENT

Extreme Weather Impacts on European Networks of Transport - EWENT Extrm Wathr Impacts on Europan Ntworks of Transport - EWENT Ilmastonmuutoksn soputumisohjlman loppusminaari 26..2 Riitta Molarius, Pkka Lviäkangas ja Anu Tuominn, VTT /27/2 2 Extrm Wathr Impacts on Europan

Lisätiedot

18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU

18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU E 18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU 18.1 Rakntllinn suunnittlu Kuormaluokka Siporx-vaakasinälmntit mitoittaan ylnsä vaakasuorall kuormall (usimmitn tuulikuormall) yksiaukkoisna palkkina. Valmistaja

Lisätiedot

ABSORBOIVIEN MATERIAALIEN JA REIKÄLEVYJEN SKAALAUS 1 JOHDANTO 2 PERUSSKAALAUS Z A =, (1) A KANAVAÄÄNENVAIMENTIMIEN PIENOISMALLEIHIN

ABSORBOIVIEN MATERIAALIEN JA REIKÄLEVYJEN SKAALAUS 1 JOHDANTO 2 PERUSSKAALAUS Z A =, (1) A KANAVAÄÄNENVAIMENTIMIEN PIENOISMALLEIHIN BSORBOIVIEN MTERILIEN J REIKÄLEVYJEN SKLUS KNVÄÄNENVIMENTIMIEN PIENOISMLLEIHIN So Uosukainn 1), Hikki Isomoisio 1), Jukka Tanttari 1), Esa Nousiainn 2) 1) VTT PL 1, 244 VTT tunimi.sukunimi@vtt.fi 2) Wärtsilä

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

Kemikaaliton vedenkäsittely

Kemikaaliton vedenkäsittely Kmikaaliton vdnkäsittly 50 100 Elysator vdnkäsittly Elysator on toimittanut vuodsta 1971 lähtin nrgian käyttöä thostavia ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidmm lämmitys- ja jäähdytyskirtojn toimintaa.

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Tamprn ksäyliopisto, 2015-2016 Talousmatmatiikan prustt, ORMS1030 1. väliko, (ti 15.12.2015) Ratkais 3 thtävää. Kokssa saa olla mukana laskin (myös graafinn laskin on sallittu) ja taulukkokirja (MAOL tai

Lisätiedot

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 2 Asemakaavan pohjakartan kohdemalli

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 2 Asemakaavan pohjakartan kohdemalli JUHTA - Julkisn hallinnon titohallinnon nuvottlukunta JHS 185 Asmakaavan pohjakartan laatiminn Liit 2 Asmakaavan pohjakartan kohdmalli Vrsio: 1.0 / 20.3.2013 Julkaistu: 2.5.2014 Voimassaoloaika: toistaisksi

Lisätiedot

Taidehalli (355 m 2 ) - avoinnaolopäivä 43,95 10,55 54,50 - viikko 203,23 48,77 252,00 - kuukausi 724,19 173,81 898,00

Taidehalli (355 m 2 ) - avoinnaolopäivä 43,95 10,55 54,50 - viikko 203,23 48,77 252,00 - kuukausi 724,19 173,81 898,00 JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT TAKSAT JA MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN PÄÄSYMAKSUT alv 0 % Aikuist Opisklijat (muut kuin taid- ja musoainidn) Jyväskylän kaupungin työntkijät Ryhmät, yli 10 hnkä Lapst (all 18 v.) 6,00

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti Sivu: 1 (6) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Valmistaja Osoite Falkener Landstrasse 9 99830 Treffurt Saksa Puhelin +49 (0)36923 5290 Faksi +49 (0)36923 52913 Sähköposti

Lisätiedot

1111 1111 II 11111 II II

1111 1111 II 11111 II II 1111 1111 II 11111 II II F 100008 (B) (11) KUULUTUSJULKAISU UTLAGGN I NG S SKR I FT C (45) Patntti myönntty Patnt mldlat 23 02 1225 (51) Kv.lk.6 Int.c1.6 A 61K 39/215 SUOMI FINLAND (FI) (21) Patnttihakmus

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle

Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle Rautatidn hnkilöliikntn avaaminn kilpailull Julkaisuja 21/2012 Liiknn- ja vistintäministriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhtyksillä toiminta-ajatus Liiknn- ja vistintäministriö distää västön

Lisätiedot

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)

Lisätiedot

Öljyntehostaja - 39 C

Öljyntehostaja - 39 C Tekniset tiedot Öljyntehostaja Ominaispaino 16 C 13.1 API Leimahduspiste 126 C Syttymislämpötila > 200 C Viskositeetti 40 C 53.4 SUS Viskositeetti 100 C 34.9 SUS (8.40) cst (2.60) cst Viskositeetti indeksi

Lisätiedot

LIIKENNEPOLTTOAINEEKSI TARKOITETTU OHRAETANOLI, SUOMEN OHRAMARKKINAT JA ILMASTONMUUTOS

LIIKENNEPOLTTOAINEEKSI TARKOITETTU OHRAETANOLI, SUOMEN OHRAMARKKINAT JA ILMASTONMUUTOS LIIKENNEPOLTTOAINEEKSI TARKOITETTU OHRAETANOLI, SUOMEN OHRAMARKKINAT JA ILMASTONMUUTOS Maistrin tutkilma Jaakko Rinn Op. nro: 075487 Hlsingin yliopisto Taloustitn laitos Ympäristökonomia Joulukuu 2007

Lisätiedot

LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013

LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013 LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013 SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN Kestävää suojaa ulkopinnoille kasviöljyistä SUOJAAVA KUULTOÖLJY Kasviöljypohjainen Suojaava kuultoöljy imeytyy puun avoimeen pintasolukkoon

Lisätiedot

Oppilaan tehtävävihko

Oppilaan tehtävävihko maan syvyyksistä Oppilaan tehtävävihko 1 Painovuosi: 2014 Copyright Taloudellinen tiedotustoimisto ry Tekijät: Öljyalan Keskusliitto & Taloudellinen tiedotustoimisto ry Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasan yliopisto, kvät 206 Talousmatmatiikan prustt, ORMS030 3. harjoitus, viio 5. 5.2.206 Malliratkaisut. Yrityksn rään tuotlinjan kysyntäfunktio on p 20 0.030 ja vastaava kustannusfunktio on C 0.02 2

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki

Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015 Matti Lehtimäki Ohjaamojen pölynhallintaan liittyviä hankkeita VTT Oy:ssä Työkoneiden ohjaamoilmastoinnin kehittäminen (TSR 1991) ohjaamoilmanvaihdon/ilmastoinnin

Lisätiedot

Vihreiden toimitilojen kysyntä

Vihreiden toimitilojen kysyntä MARKKINAslvitys 00 TOIMITILAT JA YMPÄRISTÖ SUOMESSA Vihrid toimitiloj kysytä (IMAGE) Johdato Dar radr Th cological footprit of buildigs has b discussd i dpth, ad sustaiabl dvlopmt is s as o of th crucial

Lisätiedot

EPIC B52 J344 X71. Toukokuu 2005. Sähkö- ja kaapeliputket KAAPELINSUOJAPUTKET KAIKEN TIEDONSIIRRON TURVAAMISEEN

EPIC B52 J344 X71. Toukokuu 2005. Sähkö- ja kaapeliputket KAAPELINSUOJAPUTKET KAIKEN TIEDONSIIRRON TURVAAMISEEN EPIC B52 J344 X71 Toukokuu 2005 Sähkö- ja kaapliputkt Tuot-sit KAAPEINSUOJAPUTKET KAIKEN TIEDONSIIRRON TURVAAMISEEN uotttavat ratkaisut Kaaplinsuojaputkijärjstlät Wavin kokonaisvaltainn kaaplinsuojaputkin

Lisätiedot

K Ä S I H Y G I E N I a K Ä S I H Y G I E N I A

K Ä S I H Y G I E N I a K Ä S I H Y G I E N I A K Ä S I H Y G I E N I a K Ä S I H Y G I E N I A Puhelin (03) 780 2363 SIVU 2 l KÄSIHYGIENIA www.solmaster.fi Kestävän kehityksen puolesta Solmaster Oy on johtava yksityinen pohjoismainen teollisuuskemikaalien

Lisätiedot

Nestemäisten lämmityspolttoaineiden tulevaisuus. Lämmitysteknikkapäivä 2013

Nestemäisten lämmityspolttoaineiden tulevaisuus. Lämmitysteknikkapäivä 2013 Nestemäisten lämmityspolttoaineiden tulevaisuus Lämmitysteknikkapäivä 2013 Titusville, Pennsylvania 150 vuotta sitten Poraussyvyys 21 m, tuotanto 25 barrelia vuorokaudessa 9 toukokuuta 2012 2 Meksikonlahti

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Läpivientien suunnittelu- ja asennusohje

Läpivientien suunnittelu- ja asennusohje Läpivintin suunnittlu- ja asnnusohj G-khyksn pulttaus sinärakntsn Lvystolranssi G-khys voiaan kiinnittää pulttaamalla. Kiinnitystapa on tällöin valittava sinärakntn mukaan. Lisäksi on huolhittava siitä,

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

EPIC B52 J344 X71. Marraskuu 2008. Sähkö- ja kaapeliputket KAAPELINSUOJAPUTKET KAIKEN TIEDONSIIRRON TURVAAMISEEN

EPIC B52 J344 X71. Marraskuu 2008. Sähkö- ja kaapeliputket KAAPELINSUOJAPUTKET KAIKEN TIEDONSIIRRON TURVAAMISEEN EPIC B52 J344 X71 Marraskuu 2008 Sähkö- ja kaapliputkt KAAPEINSUOJAPUTKET KAIKEN TIEDONSIIRRON TURVAAMISEEN uotttavat ratkaisut Kaaplinsuojaputkijärjstlät Wavin kokonaisvaltainn kaaplinsuojaputkin toiittaja

Lisätiedot

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA S I G N A A L I T E O R I A, O S A I I I TL98Z SIGNAALITEORIA, OSA III 44 3 Signaalin suodaus...44 3. Sysmin vas aikaasossa... 44 3. Kausaalisuus a sabiilisuus... 46 3.3 Vas aauusasossa... 46 3.4 Ampliudivas

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra *

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Shell Lubricants Macro Distributor Jungent Finland Oy Nuijamiestentie 5 B00400 Helsinki, Suomi Puh. +358 40 5668850 myynti@jungent.fi shell.jungent.fi www.shell.com/pureplus

Lisätiedot

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013 SUUNNITELM MUHOKSEN KUNNN LIIKUNTPIKKOJEN PRNTMISEKSI 2013 Tämän uunnitlman tarkoitukna on kartoittaa Muhokn kunnan liikuntapaikkojn kunto ja ittää parannukinoja. Liäki ill ottaan muutamia uuia lajja ja

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

Osanottajatodistus/Matkalippu

Osanottajatodistus/Matkalippu Sivu 1 (6) Tämä on lntolippunn Valri Wårvik Varausnumro 47533280 Varauspäivä 08.01.2013 Asiakirja luotu 08.01.2013 20:35 Varattu TJÄREBORG INTERNET-08 Puhlin 03 03 80 80 Intrnt Tjärborg.fi Mnomatka Lähtöaika

Lisätiedot

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK) Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja linaaripiirit. Maxwllin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagntismi, LuTK) Näytä tai jätä tarkistttavaksi tämän jakson pakollist thtävät viimistään

Lisätiedot

AMERICOL KÄSIENPESUAINE, PUNAINEN

AMERICOL KÄSIENPESUAINE, PUNAINEN AMERICOL KÄSIENPESUAINE, PUNAINEN Käsienpesuhyytelö keskiraskaalle lialle kuten öljy, rasva, bitumi, kumi jne. Sopii erinomaisesti korjaamoille, metalliteollisuudelle, tietyömaille yms. Käsienpesutahna,

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 12.1.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.134 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan)

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan) Sivu /4. Tuotteen nimi ja valmistaja.. Valmisteen tunnistustiedot Toilet cleaner.2. Valmisteen käyttötarkoitus Kiinteä, hajustettu, sininen WC:n puhdistusaine.3. Yrityksen tunnistustiedot: BUCK-Chemie

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2012

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2012 LIMINGAN KUNTA Taskirja 2012 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakrtomus 3 Talousarvion totutuminn 28 Tilinpäätöslasklmat 62 Konsrnilasklmat 67 Liittidot 71 Allkirjoitukst ja mrkinnät 90 Luttlot ja slvitykst 92

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa.

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa. -järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Gunillankartano, Hlsinki Prustajaosakas Raknnuskartio Oy (01899-0) Rakntaja (pääurakoitsija) Raknnuskartio Oy (01899-0) HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA,

Lisätiedot

2/09 Helsingin Akvaarioseura ry:n tiedotuslehtinen

2/09 Helsingin Akvaarioseura ry:n tiedotuslehtinen Palautusosoit: Hlsg Akvaariosura ry Etlän Hspriankatu 34, sisäpiha 00100 Hlski 2 KalalhtiNEN Hlsg Akvaariosura ry:n tidotuslhtn HELSINGIN AKVAARIOSEURAN TULEVIA TAPAHTUMIA Tapahtumat järjsttään tai kokoontumn

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Metsäenergian korjuun ja käytön aluetaloudellisia vaikutuksia Kajaani 28.10.2014

Metsäenergian korjuun ja käytön aluetaloudellisia vaikutuksia Kajaani 28.10.2014 Asko Piirainen Toimitusjohtaja, Metsäurakointi Piirainen Oy OK-Yhtiöt Oy, hallituksen puhenjohtaja Koneyrittäjienliitto ry, hallituksen puheenjohtaja Finnmetko Oy, hallituksen puheenjohtaja Metsäenergian

Lisätiedot

P E S U - J A P U H D I S T U S A I N E E T

P E S U - J A P U H D I S T U S A I N E E T P E S U - J A P U H D I S T U S A I N E E T P E S U - J A P U H D I S T U S A I N E E T Puhelin (03) 780 2363 465 019 ML Maalarinliuotin SIVU 2 l PESU- JA PUHDISTUSAINEET www.solmaster.fi Kestävän kehityksen

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA, OSAYLEISKAAVA-ALUE. SELVITYS LEPAKOIDEN LEVÄHDYS- JA LISÄÄNTYMSPAIKOISTA

UURAISTEN KUNTA, OSAYLEISKAAVA-ALUE. SELVITYS LEPAKOIDEN LEVÄHDYS- JA LISÄÄNTYMSPAIKOISTA UURAISEN KUNA, OSAYLEISKAAA-ALUE. SELIYS LEPAKOIDEN LEÄHDYS- JA LISÄÄNYSPAIKOISA.. ia Rahinantti . austaa Uuraistn kunnassa on käynnistynyt osayliskaavan laadinta kunnan kskustan ympäristöön. aankäyttö-

Lisätiedot

Ammattitason tuotteet vaativaan käyttöön

Ammattitason tuotteet vaativaan käyttöön Ammattitason tuotteet vaativaan käyttöön snmix.fi OSIENPESU AUTOT JA KULJETUS TEOLLISUUS Palvelua parhaissa merkeissä S&N Osakeyhtiö on satavuotisen historian omaava teknisen tukkukaupan monialayhtiö.

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Kuivausrumpu. Tørretumbler. fi, da - FI, DK. Käyttöohje. Brugsanvisning PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 PT 8807. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Kuivausrumpu. Tørretumbler. fi, da - FI, DK. Käyttöohje. Brugsanvisning PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 PT 8807. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohj Kuivausrumpu Brugsanvisning Tørrtumblr PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 PT 8807 Lu hdottomasti tämä käyttöohj fi, da - FI, DK nnn konn asnnusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdollist vahingot

Lisätiedot

TARPEET JA TOIVEET. Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA

TARPEET JA TOIVEET. Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA ALITUOTANTOKASVIT TEOLLISUUDESSA, TARPEET JA TOIVEET Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy MILDOLA SUOMALAINEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA Avena Nordic Grain Oy: vilja-

Lisätiedot

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen 14.3.2009 Ida Fram Tmu Jokinn ja Panu Laaksonn Prämihnkatu 11, 00150 Hlsinki Otto Fram, Hlga Fram, Frans Fram, IDAdvrtising Muuttuvan maailman mainostoimistolta Markkinointi on markkinointia, thtiin sitä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NONFLAMMABLE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Palkkielementti hum 3.10.13

Palkkielementti hum 3.10.13 Palilmntti hum.0. Palilmnttjä Tarastllaan tässä sitysssä vain Eulr-Brnoullin palitoriaan prustuvia palilmnttjä. Tässä palitoriassa olttaan, ttä palin poiiliaus säilyy taivutttunain tasona, joa on ohtisuorassa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtävät

RATKAISUT: Kertaustehtävät Physia 8 painos (5) Krtausthtävät : Krtausthtävät Luku Aallonpituus alu on 5 n < 45 n Irrotustyö siuissa on,8 V Fotonin nrgiat ovat väliltä Lasktaan suurin liik-nrgia E E W kax fax in 4, 9597 V,8 V 3,597

Lisätiedot

RUBBER MIX FLEXIBLE TUOTEKUVAUS

RUBBER MIX FLEXIBLE TUOTEKUVAUS RUBBER MIX FLEXIBLE TUOTEKUVAUS 2-komponenttinen korjaussmassa kaikkiin muovimateriaaleihin. Rubber Mix tarttuu useimpiin muovilajeihin ja se kovettuu nopeasti. Tuote jää joustavaksi ja sillä on erittäin

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Oppikirja Kurssin sisältö Arviointiperusteet Suoritusjärjestys

Oppikirja Kurssin sisältö Arviointiperusteet Suoritusjärjestys Äidinkili ja kirjallisuus uäi1 Tkstit ja vuorovaikutus uäi2 Kili, kulttuuri ja idntittti ÄI uäi3 Kirjallisuudn kinoja ja tulkintaa ÄI3 Kirjallisuudn kinoja ja tulkintaa ÄI4 Tkstit ja vaikuttaminn ÄI5 Tkstit,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta piti 10 kokousta, joissa oli yhteensä 125 päätösasiaa.

Perusturvalautakunta piti 10 kokousta, joissa oli yhteensä 125 päätösasiaa. Liit n:o 1, prusturvalautakunta 24.3.2010, 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2009 HALLINTO Prusturvalautakunta tuottaa, ylläpitää ja järjstää sosiaalihuollon palvluja, joidn tavoittna on kuntalaistn sosiaalisn turvallisuudn

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 HUSTILAKESKUS HANKESUUNNITTELUN VASTUUALUE Porvoon sairaala, vuodosastojn pruskorjaus vaiht 1 ja 2 / B ja Csiipi K819200006 Hanksuunnitlma 27.3.2012 TIIVISTELMÄ Tämä

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille.

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2015 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädöstn ja valtuuston päätöstn mukaist rsurssit palvluyksiköill Käyttösuunnitlma Totutun VARHAISKASVATUS Tavoit Toimnpitt/tavoittaso

Lisätiedot

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus METALLIN TYÖSTÖNESTEET SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus MITÄ TYÖSTÖNESTEET OVAT Eri metallien koneellisessa työstössä käytettäviä nesteitä, joilla helpotetaan

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Päättäjien Metsäakatemia Kurssi 34 Maastojakso 22.-24.5 2013 Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Öljyn hinta, vaihtotase, työllisyys, rikkidirektiivi TE 3.5.-13 TE 3.5.-13 TE 26.4.-13 KL 21.8.-12 2 PMA

Lisätiedot

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet o Tämän laitteen käyttö on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. o Lue tarkasti tämän esitteen käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa. Laitteen väärä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot