JT 366

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JT 366 www.whirlpool.com"

Transkriptio

1 JT 366.hirlpool.com FI 1

2 ASENNUS ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSE- VIA suojalvyjä. Niidn tarkoitus on stää rasvan ja ruoanmurujn pääsy uunin mikroaaltonrgian tulokanaviin. SIJOITA UUNI TUKEVALLE JA TASAISELLE ALUSTALLE, joka kstää skä uunin ttä ruoka-astioidn ja muidn varustidn painon. Käsittl uunia varon. UUNI TULEE SIJOITTAA JAsitä tul käyttää vähintään 850 mm lattian yläpuollla olvalla työtasolla. SIJOITA UUNI ERILLEEN muista lämmönlähtistä. Uunin yläpuollla on oltava vähintään 20 cm tyhjää tilaa. Varmista, ttä uunin ala- ja yläpuollla tai ympärillä i ol mitään, mikä voisi stää asianmukaisn ilmanvaihdon. Mikroaaltouunia i saa sijoittaa kaappiin. TARKISTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, ttä uunin luukku sulkutuu kunnolla ja ttä luukun tiivist i ol vaurioitunut. Tyhjnnä uuni ja puhdista sisäosa phmällä, kostalla liinalla. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistok on vahingoittunut, jos lait i toimi kunnolla, tai jos s on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoktta vtn. Pidä virtajohto rillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksssa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainn vahinko. VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN KUN LAITE KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN nsimmäistä krtaa tai sähkökatkon jälkn, näyttö on tyhjä. Näyttöön voi ohjlmoida 24 tunnin digitaalikllonäytön. Kun kllotoimintoa i ol ohjlmoitu, näyttö pysyy tyhjänä siihn saakka, kunns kypsnnysaika asttaan tai ajastin kytktään pääll. UUNI TOIMII VAIN, jos sn luukku on kunnolla kiinni. JOS UUNI ON SIJOITETTU TELE- VISION, RADION TAI ANTEN- NIN LÄHEISYYTEEN, s voi aihuttaa häiriöitä näidn vastaanotossa. LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitttuun pistorasiaan. Laittn valmistaja i vastaa ihmisill, läimill tai sinill tapahtunista vahingoista, jotka ovat surausta tämän määräyksn laiminlyönnistä. Laittidn valmistajat ivät vastaa näidn ohjidn laiminlyönnistä aihutuvista vahingoista. 2 FI

3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN. ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATE- RIAALEJA uunissa tai sn lähisyydssä. Kaasut voivat aihuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksn. ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tkstiilin, paprin, maustidn, yrttin, puun, kukkin, hdlmin tai muidn tulnarkojn matriaalin kuivattamisn. Surauksna voi olla tulipalo. JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luukku kiinni ja kytk lait pois päältä. Irrota virtajohto tai katkais virta irrottamalla sulak sähkötaulusta. ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA. Surauksna voi olla tulipalo. ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksssa käyttään paprisia, muovisia tai muusta tulnarasta matriaalista valmistttuja astioita. Papri voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa. Älä jätä uunia ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä n voivat ylikuumntua ja aihuttaa tulipalon. ÄLÄ KÄYTÄ LAITTEEN yhtydssä syövyttäviä ainita tai kaasuja. Tämä uuni on suunnitltu nimnomaan ruoan kuumnnuksn ja kypsnnyksn. Sitä i ol tarkoitttu tollisuus- tai laboratoriokäyttöön. ÄLÄ RIPUSTA TAI LAITA painavia sinitä luukun pääll, sillä tämä voi vahingoittaa uunin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan. ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA ILMAN AI- KUISEN VALVONTAA VAIN SIINÄ TAPAUKSESSA, ttä hidät on opastttu käyttämään uunia turvallissti, ja h ymmärtävät väärinkäytön vaarat. Valvo lapsia, jos käytät muita lämmönlähtitä (mikäli uunin varustna) riksn tai yhdssä mikroaaltotoiminnon kanssa toiminnan aikana khittyvin korkidn lämpötilojn vuoksi. TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU fyysissti, snsorissti tai hnkissti rajoittistn tai kokmattomin tai taitamattomin hnkilöidn (ikä myöskään lastn) käyttöön, lli hidän turvallisuudstaan vastaava hnkilö valvo tai opasta hitä laittn käytössä. VALVO LAPSIA ja varmista, ttivät h käytä laittta likissään. ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NES- TEITÄ mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Painn noustssa astia voi räjähtää tai aihuttaa muutn vahinkoa avautussaan. TARKISTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ LUUKUN TI- IVISTEET JA AUKON REUNAT ovat hjät. Jos luukun tiivist tai aukon runat ovat vahingoittunt, laittta i saa käyttää nnn asiantuntvan huoltotknikon suorittamaa korjausta. KANANMUNAT ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä n voivat räjähtää vilä kuumntamisn päätyttyäkin. FI 3

4 TURVALLISUUSOHJEET YLEISTÄ TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITAL- OUSKÄYTTÖÖN! LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa i ol ruokaa. Laittn käyttäminn tyhjänä voi vahingoittaa sitä. UUNIN ILMANVAIHTOAUKKOJA i saa pittää. Korvaustai poistoilma-aukkojn tukkiminn voi vahingoittaa uunia ja hikntää sn toimintaa. JOS HALUAT HARJOITELLA LAITTEEN KÄYTTÖÄ, laita uuniin lasillinn vttä. Vsi im mikroaaltonrgian ja stää tällä tavoin uunin vahingoittumisn. ÄLÄ SÄILYTÄ TAI KÄYTÄ laittta ulkona. ÄLÄ KÄYTÄ laittta astianpsualtaan lähisyydssä, kostassa kllarissa, uima-altaan virllä tai muunlaisssa kostassa paikassa. ÄLÄ SÄILYTÄ MITÄÄN uunin sisällä. POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLIL- ANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT, nnn kuin laitat pussin uuniin. NESTEET ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI. Nst voi kuumntua yli kihumispistn ilman, ttä näkyy kuplintaa. Ylikuumnnut nst voi yllättän kihua yli. Tämä voidaan stää suraavasti: 1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapa suuaukko. 2. Skoita nstttä, nnn kuin laitat astian uuniin. Jätä tlusikka astiaan. 3. Anna astian sista htki kuumnnuksn jälkn ja skoita nstttä varovasti nnn kuin otat astian uunista. VAROITUKSIA NOUDATA AINA mikrokittokirjan ohjita. Ohjidn noudattaminn on rityisn tärkää valmistttassa tai kuumnnttassa alkoholia sisältäviä ruokia. SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA olva vauvanruoka tai juoma kuumnnuksn jälkn ja tarkista, ttä s on sopivan lämpöistä, nnn kuin annat sn vauvall. Näin varmistat, ttä ruoka tai juoma on tasaisn lämpöistä ikä polta. Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti nnn kuumnnusta! UPPOPAISTO ÄLÄ UPPOPAISTA RUOKAA mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa i voi säätää. KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPU- JA käsitllssäsi astioita ja uunin osia kuumnnuksn jälkn. Uunin sillä olvat osat voivat kuumntua käytön aikana: pidä lapst poissa uunin lähttyviltä. 4 FI

5 VARUSTEET YLEISTÄ UUNEJA VARTEN on saatavilla monnlaisia varustita. Ennn kuin hankit mitään varustita, varmista, ttä n sovltuvat käytttäviksi mikroaaltouunissa. TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI VÄLINEET ovat uuninkstäviä ja läpäisvät mikroaallot. KUN PANET RUOKA-ASTIOITA JA MUITA välinitä mikroaaltouuniin, varmista, ttä n ivät koskta uunin sisäosiin. Tämä on rityisn tärkää silloin, kun välint ovat mtallisia tai niissä on mtalliosia. JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ ESINE koskttaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia. TARKISTA AINA nnn uunin käyttöä, ttä alusta voi pyöriä vapaasti. Jos pyöritin i pääs pyörimään vapaasti, käytä pinmpää astiaa. LASIALUSTAN PYÖRITIN KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimn pääll i saa laittaa mitään muita välinitä. Asta pyöritin uunin pohjall. LASIALUSTA KÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta krää nstn ja ruoanmurut, jotka muutn likaisivat uunin pohjan. Asta lasialusta pyörittimn pääll. MIKROKUPU MIKROKUPUA käyttään ruoan pittämisn mikroaalloilla tapahtuvan kypsnnyksn ja kuumnnuksn aikana. Mikrokupu suojaa uunia roiskilta, säilyttää ruoan kostudn ja vähntää tarvittavaa toimintaaikaa. KÄYTÄ mikrokupua kuumntassasi ruokia kahdlla tasolla. KYPSENNYSALUSTA KÄYTÄ KYPSENNYSALUSTAA grillauksssa yhdistlmägrillitoiminnossa. CRISP-ALUSTAN OTIN OTA KUUMA CRISP-ALUSTA UUNISTA MUKANA TOIMITETUN Crisp-ottimn avulla. CRISP-ALUSTA ASETA RUOKA SUORAAN CRISP-ALUSTALLE. Käytä aina lasialustaa Crisp-alustan alla. ÄLÄ LAITA MITÄÄN RUOKAILU- VÄLINEITÄ CRISP-ALUSTALLE, sillä s kuumn nopasti rittäin kuumaksi, ja välint saattavat vahingoittua. CRISP-ALUSTAN voi sikuumntaa nnn käyttöä (nintään 3 min). Esikuumnna alusta Crisptoiminnolla. HÖYRYASTIA KÄYTÄ HÖYRYASTIAA YHDESSÄ siivilän kanssa kypsntässäsi simrkiksi kalaa, vihannksia ja prunoita. KÄYTÄ HÖYRYASTIAA ILMAN SIIVILÄÄ kypsntässäsi simrkiksi riisiä, pastaruokia ja valkoisia papuja. ASETA HÖYRYASTIA AINA lasialustall. FI 5

6 KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYTYY PÄÄLLE MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kllo tai, mikäli klloa i ol astttu, kun näyttö on tyhjä). UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA simrkiksi laittamalla ruokaa uuniin, nnn kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksssa näytössä näkyy visti DOOR (luukku). door TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN: VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMIN- NAN avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyydn, skoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Astus säilyy laittn muistissa 10 minuuttia. TOIMINNAN JATKAMINEN: SULJE LUUKKU ja paina Start-painiktta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa s kskytttiin. JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitn 30 skuntia. JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA: OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulj luukku ja paina STOP-painiktta. MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välin 10 minuutin ajan siihn saakka, kunns kypsnnys päättyy. Voit sammuttaa mrkkiäänn painamalla Stop-painiktta tai avaamalla luukun. TÄMÄ TOIMINTO voidaan kytkä pääll tai pois päältä painamalla Stop-painiktta kolmn skunnin ajan, kunns uunista kuuluu mrkkiääni. HUOM! Astukst säilyvät muistissa 60 skunnin ajan, jos luukku avataan ja suljtaan sn jälkn, kun toiminta on päättynyt. 6 FI

7 HÄLYTYSAJASTIN HÄLYTYSAJASTIMEN avulla voit asttaa aikahälytyksn sim. kananmunin tai pastan kittämisn, taikinan kohottamisn jn. HÄLYTYSAJASTIN ON täysin riippumaton kaikista muista toiminnoista, ja sitä voidaan käyttää milloin tahansa riippumatta siitä, onko uuni käytössä. PAINA KELLO-PAINIKETTA. ASETA HÄLYTYSAIKA SÄÄTÖKYTKIMELLÄ. PAINA START-PAINIKETTA. KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun, uunista kuuluu mrkkiääni. KUN PAINAT KERRAN KELLO-PAINIKETTA, näytössä näkyy, kuinka paljon ajastimssa on jäljllä aikaa. Jäljllä olva aika näkyy kolmn skunnin ajan, jonka jälkn uuni palautuu kypsnnysajan näyttöön (jos uuni on parhaillaan toiminnassa). HÄLYTYSAJASTIMEN TOIMINTA VOIDAAN KESKEYTTÄÄ sn toimissa jonkun muun toiminnan taustalla hakmalla ajastin nsin näyttöön Kllo-painikklla ja painamalla Kllo-painiktta sn jälkn uudlln. FI 7

8 KELLO KUN LAITE KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA tai sähkökatkon jälkn, näyttö on tyhjä. Jos klloa i astta aikaan, näyttö pysyy tyhjänä, kunns toiminta-aika asttaan. r r r r PAINA KELLO-PAINIKETTA (3 skunnin ajan), kunns vasmmanpuolist numrot (tunnit) alkavat vilkkua. ASETA TUNNIT KIERTÄMÄLLÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ ja vahvista astus PAINAMALLA kytkintä. (Numronäytön oika puoli (minuutit) alkaa vilkkua.) ASETA MINUUTIT SÄÄTÖKYTKINTÄ kirtämällä. PAINA SÄÄTÖKYTKINTÄ tai KELLO- tai START-PAINIKETTA. KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja s on toiminnassa. JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN näytöstä sn jälkn, kun s on otttu käyttöön, paina Kllopainiktta uudlln kolmn skunnin ajan, kunns numronäytön vasn puoli (tunnit) alkaa vilkkua, ja paina sn jälkn Stop-painiktta. KELLO SÄÄDETÄÄN TARVITTAESSA UUDELLEEN AIKAAN suorittamalla yllä kuvatut toimnpitt. HUOM! PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN. Näin kllonajan asttamisn on 10 minuuttia aikaa. Muutn jokainn vaih on suoritttava 60 skunnissa. 8 FI

9 KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsnnttässä ja kuumnnttassa normaaliin tapaan rilaisia ruokia, kutn vihannksia, kalaa, prunoita ja lihaa. r PAINA MIKROAALTOTOIMINNON PAINIKETTA. r ASETA MIKROAALTOTEHO SÄÄTÖKYTKINTÄ kirtämällä ja vahvista astus kytkintä PAINAMALLA. (Aikaa ilmaisvat numrot vilkkuvat.) ASETA UUNIN TOIMINTA-AIKA SÄÄTÖKYTKINTÄ KIERTÄMÄLLÄ. PAINA START-PAINIKETTA. TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN: Voit muuttaa uunin toiminta-aikaa kirtämällä säätökytkintä. Voit muuttaa mikroaaltothoa painamalla nsin säätökytkintä, jonka jälkn voit asttaa thon kytkintä kirtämällä. Jos säätökytkintä paintaan uunin toiminnan aikana, mikroaaltothoa ilmaisvat numrot alkavat vilkkua. Uusi mikroaaltothon astus tul voimaan, kun painat säätökytkintä, tai kolmn skunnin kuluttua, lli säätökytkimn koskta. Kun mikroaaltothoa ilmaisvat numrot lakkaavat vilkkumasta, uusi astus on voimassa. VOIT LISÄTÄ AIKAA HELPOLLA TAVALLA 30 skunnin jaksoissa painamalla Start-painiktta. Jokainn painallus lisää toiminta-aikaan 30 skuntia. Voit myös pidntää tai lyhntää astttua toiminta-aikaa säätökytkimllä. TEHO Pikakäynnistys (Jt Start) TEHOTASON ASETTAMINEN VAIN MIKROAALLOT SUOSITELTU KÄYTTÖ: JUOMIEN, vdn, limin, kahvin, tn tai muidn runsaasti vttä sisältävin ruokin kuumntaminn. Jos ruoassa on kananmunaa tai krmaa, valits pinmpi tho. 750 W KALAN, vihannstn, lihan jn. kypsnnys. 650 W RUOKIEN kypsntäminn, i skoitusmahdollisuutta. 500 W VAROVAINEN kypsnnys, sim. valkuaispitoist kastikkt, juusto- ja munaruoat skä pataruokin loppukypsnnys. 350 W PATARUOKIEN hauduttaminn, voin sulattaminn. 160 W SULATUS. 90 W VOIN, juuston ja jäätlön phmntäminn. FI 9

10 PIKAKÄYNNISTYS (JET START) TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti vttä sisältävin ruokin, kutn limin, kahvin tai tn, kuumntamisn. PAINA START-PAINIKETTA. TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydllä mikroaaltotholla 30 skunnin toiminta-ajaksi. Jokainn lisäpainallus pidntää toiminta-aikaa 30 skunnilla. Voit myös lisätä tai vähntää aikaa säätökytkimllä toiminnon käynnistämisn jälkn. MANUAALINEN SULATUS NOUDATA OHJEITA, JOTKA ON ANNETTU KOH- DASSA Kypsntäminn ja kuumntaminn mikroaaltotoiminnolla, ja valits thotaso 160 W manuaalisssa sulatuksssa. TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Kokilmalla opit valitsmaan oikan ajan rilaisill ruokamäärill. MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkauksiin pakatut pakastt voidaan panna suoraan uuniin, lli pakkauksssa ol mtallisia osia (sim. mtallisia pussinsulkijoita). PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukst sulavat nopammin kuin korkat. IRROTTELE PALASET TOISISTAAN sulamisn alttua. Irrallist viipalt sulavat hlpommin. PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI alumiiniklmulla, jos s alkaa kuumntua (sim. broilrin koivt ja siivt). KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksn puolivälissä. KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKAS- TIKKEET sulavat parmmin, jos niitä skoittaan sulatuksn aikana. SULATETTAESSA on parmpi, ttä ruoka jää miluummin vähän jäisksi ja sulaa loppuun sisonta-ajan aikana. SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaissti läpi koko ruoan. 10 FI

11 PIKASULATUS KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujn, kalan, vihannstn ja livän sulattamisn. PIKASULATUSTOIMINNOSSA uuniin on astttava ruoan nttopaino. Toiminto on suositltava vain, kun ruoan paino on 100 g - 3 kg, katso Pikasulatustaulukko. ASETA RUOKA AINA lasialustall. r PAINA PIKASULATUKSEN PAINIKETTA. r VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ KIERTÄMÄLLÄ ja vahvista valintasi kytkintä PAINAMALLA. (Painoa ilmaisvat numrot vilkkuvat.) ASETA RUOAN PAINO KIERTÄMÄLLÄ säätökytkintä. PAINA START-PAINIKETTA. SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta kskytyy, ja näyttöön tul visti TURN FOOD (käännä ruoka). Avaa luukku. Käännä ruokaa. Sulj luukku ja käynnistä uuni uudlln painamalla Start-painiktta. HUOM! Toiminta jatkuu automaattissti kahdn minuutin kuluttua, lli ruokaa käänntä. Tässä tapauksssa sulatus kstää kaummin. FI 11

12 PIKASULATUS PAKASTETUT RUOAT: JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREM- PI KUIN SUOSITUSPAINO: Noudata ohjita, jotka on annttu kohdassa Kypsntäminn ja kuumntaminn mikroaaltotoiminnolla, ja valits sulatuksssa thotaso 160 W. PAKASTETUT RUOAT: JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 C) korkampi, asta ruoan paino alhaismmaksi. JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 C) kylmmpi, asta ruoan paino suurmmaksi. RUOKALAJIRYHMÄ MÄÄRÄ VINKKEJÄ r t LIHA 100 G 2 KG Jauhliha, kyljykst, pihvit ja paistit. LINNUT 100 G - 3 KG Kokonainn broilri, palat tai filt. KALA 100 G 2 KG Kokonainn, viipalt tai filt. VIHANNEKSET 100 G 2 KG Skavihannkst, hrnt, parsakaali jn. LEIPÄ 100 G 2 KG Limput ja sämpylät. JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkaa suosituspainosta, noudata ohjita, jotka on annttu kohdassa Kypsnnys ja kuumnnus mikroaaltotoiminnolla, ja valits thotasoksi 160 W sulatttassa. 12 FI

13 GRILLI TÄLLÄ TOIMINNOLLA voit nopasti ruskistaa ruoan pinnan. PAINA GRILLITOIMINNON PAINIKETTA. ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimllä. PAINA START-PAINIKETTA. ÄLÄ JÄTÄ LUUKKUA AUKI PITKÄKSI AIKAA grillauksn aikana, jotta uunin lämpötila i lask. ASETA RUOAT KUTEN juustot, paahtolipä, pihvit ja makkarat kypsnnysalustall. TARKISTA ENNEN TOIMINNON KÄYTTÖÄ, ttä käyttämäsi välint ovat lämmönkstäviä. ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA ruokailuvälinitä grillauksssa. N voivat sulaa. Puist tai paprist astiat ivät myöskään sovi grillauksn. ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksn kohdalla. FI 13

14 YHDISTELMÄGRILLITOIMINTO TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN simrkiksi gratiinin, lasagnn, linturuokin tai uuniprunoidn valmistamisn. r PAINA YHDISTELMÄGRILLITOIMINNON PAINIKETTA. ASETA mikroaaltotho säätökytkintä kirtämällä ja vahvista astus kytkintä painamalla. (Aikaa ilmaisvat numrot vilkkuvat.) ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimllä. PAINA START-PAINIKETTA. SUURIN MAHDOLLINEN MIKROAALTOTEHO ON RAJOITETTU grilliä käytttässä thtaan astusarvoon. ASETA RUOKA kypsnnysalustan tai lasialustan pääll, kun valmistat ruokaa tällä toiminnolla. MIKROAALLOT VOI KYTKEÄ POIS valitsmalla mikroaaltothon arvoksi 0 W säätökytkintä painamalla ja sn jälkn kirtämällä. Kun thotaso on 0 W, uuni kytkytyy plkästään grillitoimintoon. r ÄLÄ JÄTÄ LUUKKUA AUKI PITKÄKSI AIKAA grillauksn aikana, jotta uunin lämpötila i lask. TARKISTA ENNEN TOIMINNON KÄYTTÖÄ, ttä käyttämäsi välint ovat mikroaaltouunin ja lämmönkstäviä. ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA ruokailuvälinitä grillauksssa. N voivat sulaa. Puist tai paprist astiat ivät myöskään sovi grillauksn. ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksn kohdalla. TEHO TEHOTASON ASETTAMINEN YHDISTELMÄGRILLITOIMINTO SUOSITELTU KÄYTTÖ: 650 W VIHANNESTEN kypsnnys ja gratiinin paistaminn W LINNUNLIHAN JA LASAGNEN kypsnnys W KALAN JA PAKASTETTUJEN GRATIINIEN kypsnnys 160 W LIHAN kypsnnys 90 W HEDELMIEN gratinointi 0 W PELKKÄ RUSKISTUS kypsnnyksn aikana 14 FI

15 CRISP-TOIMINTO TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN pizzojn ja muidn taikinapohjaistn ruokin kuumntamisn ja paistamisn. Crisp-toiminnolla voit paistaa myös simrkiksi pkonia, munia, makkaroita, ja hampurilaisia. PAINA CRISP-TOIMINNON PAINIKETTA. ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimllä. PAINA START-PAINIKETTA. CRISP-TOIMINNON AIKANA thoastuksia i voi muuttaa ikä grilliä voi kytkä pääll/pois. UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan kuumntamisn aikana. Näin Crisp-alusta kuumn nopasti ja alkaa ruskistaa ja raputtaa ruokaa. VARMISTA, ttä Crisp-alusta on lasialustan kskllä. UUNI JA CRISP-ALUSTA kuumnvat rittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana. ÄLÄ ASETA CRISP-ALUSTAA KUUMANA alustall, joka i kstä kuumuutta. ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksn kohdalla. KÄYTÄ UUNIKINTAITA tai mukana toimitttua otinta ottassasi kuuman Crisp-alustan pois uunista. KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitttua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhtydssä. Muilla markkinoilla olvilla Crisp-alustoilla i päästä hyvään lopputuloksn tässä toiminnossa. FI 15

16 MUISTI MUISTITOIMINNON AVULLA voit nopasti valita jonkin usin käyttämäsi astuksn. MUISTITOIMINTOON TALLENTUU parhaillaan näytössä näkyvä astus. TALLENNETUN ASETUKSEN KÄYTTÄMINEN: PAINA MUISTI 1- TAI MUISTI 2 -PAINIKETTA. PAINA START-PAINIKETTA. ASETUS TALLENNETAAN SEURAAVASTI: VALITSE jokin toiminto. MÄÄRITÄ haluamasi astukst. PAINA MUISTI 1- TAI MUISTI 2 -PAINIKETTA kolmn skunnin ajan, kunns uunista kuuluu mrkkiääni. Astus on nyt tallnnttu muistiin. Voit ohjlmoida muistin uudlln niin monta krtaa kuin haluat. MUISTI 1: Kun lait kytktään vrkkovirtaan tai sähkökatkon jälkn, muistitoimintoon tallnnttu oltusastus on yksi minuutti täydllä mikroaaltotholla. MUISTI 2: Kun lait kytktään vrkkovirtaan tai sähkökatkon jälkn, muistitoimintoon tallnnttu oltusastus on kolm minuuttia täydllä mikroaaltotholla. 16 FI

17 6 TH SENSE CRISP-TOIMINTO TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN valmispakastidn kuumntamisn tarjoilulämpötilaan. Tätä toimintoa käyttään vain pakasttull valmisruoall. PAINA 6 TH SENSE CRISP-TOIMINNON PAINIKETTA. VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ säätökytkintä kirtämällä. PAINA START-PAINIKETTA. OHJELMAA EI SAA kskyttää niin kauan kuin näytössä näkyy " ". OHJELMAN VOI kskyttää silloin, kun näytössä näkyy kllonaika. KÄYTÄ UUNIKINTAITA tai mukana toimitttua otinta ottassasi kuuman Crisp-alustan pois uunista. KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitttua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhtydssä. Muilla markkinoilla olvilla Crisp-alustoilla i päästä hyvään lopputuloksn tässä toiminnossa. ÄLÄ LAITA ASTIOITA TAI PAKKAUSMATERIAALIA CRISP-ALUSTALLE! RUOKA LAITETAAN CRISP-ALUSTALLE ILMAN ASTIAA TAI PAKKAUSTA. RUOKALAJIRYHMÄ MÄÄRÄ VINKKEJÄ RANSKANPERUNAT 250 G -600 G si. Lisää suolaa maun mukaan. Voit käännllä ranskanprunoita, Lvitä ranskanprunat Crisp-alustall tasaisksi krroksk- kun aika tul näkyviin. r t PIZZA, OHUT 250 G -500 G Ohutpohjaist pizzat. PANNUPIZZA 300 G -800 G Paksupohjaist pizzat. PIIRAAT 400 G -800 G Laita piiras suoraan Crisp-alustall. BROILERINSIIVET 250 G -600 G Lvitä siivt Crisp-alustall tasaisksi krroksksi. JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkaa suosituspainosta, noudata manuaalisn Crisp-toiminnon käyttöohjita. FI 17

18 TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN simrkiksi vihannksill, kalall, riisill ja pastall. TOIMINNOSSA ON KAKSI VAIHETTA. * ENSIN RUOKA kuumnntaan nopasti kihumislämpötilaan. * TOISESSA VAIHEESSA UUNI SÄÄTYY automaattissti haudutuslämpötilaan, jolloin s i pääs kihumaan yli. 6 TH SENSE -HÖYRYTOIMINTO PAINA 6 TH SENSE -HÖYRYTOIMINNON PAINIKETTA. ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimllä. (Jos aikaa i astta, uuni suorittaa ohjlman vain kihumispistsn saakka, ja kytkytyy sn jälkn pois toiminnasta). PAINA START-PAINIKETTA. PEITÄ RUOKA AINA KANNELLA. Varmista nnn käyttöä, ttä skä astia ttä kansi ovat mikroaaltouunin kstäviä. Jos astiall i ol sopivaa kantta, voit pittää astian lautaslla. Asta lautann astian pääll sitn, ttä sn pohja on astian sisäosaa vastn. ÄLÄ pitä ruokaa muoviklmulla tai alumiinifoliolla. ASTIAA EI SAA täyttää yli puoln välin. Jos kitttävä ruokamäärä on suuri, valits kittoastiaksi suurikokoinn astia niin ttä s i täyty yli puoln välin. Tämä stää ruoan kihumisn yli. VIHANNESTEN KYPSENNYS Laita vihannkst siivilään. Kaada ml vttä pohjaosaan. Pitä kannlla ja asta aika. Phmät vihannkst, kutn parsakaali ja purjosipuli, kypsyvät 2-3 minuutissa. Kovmmat vihannkst, kutn porkkanat ja prunat, vaativat 4-5 minuutin kypsnnysajan. RIISIN KEITTÄMINEN Noudata pakkauksssa olvia suosituksia kittoajan skä vdn ja riisin määrän suhtn. Asta ainkst alimmaisn astiaan. Pitä kannlla ja asta aika. HÖYRYASTIA on tarkoitttu käytttäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnassa! ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SITÄ minkään muun toiminnon kanssa. HÖYRYASTIAN KÄYTTÖ muissa toiminnoissa voi aihuttaa vahinkoa. TARKISTA AINA ENNEN UUNIN KÄYTTÖÄ, ttä alusta voi pyöriä vapaasti. ASETA HÖYRYASTIA AINA lasialustall. 18 FI

19 6 TH SENSE -KUUMENNUS TÄTÄ TOIMINTOA käyttään valmisruokin, joko pakastidn, jääkaappikylmin tai huonnlämpöistn ruokin kuumntamisn. Asta ruoka mikroaaltouunin ja lämmön kstäväll lautasll tai muuhun astiaan. PAINA 6 TH SENSE -KUUMENNUKSEN PAINIKETTA. PAINA START-PAINIKETTA. OHJELMAA EI SAA kskyttää niin kauan kuin näytössä näkyy " ". OHJELMAN VOI kskyttää silloin, kun näytössä näkyy kllonaika. JOS SÄILYTÄT RUOAN jääkaapissa tai annostlt atrian lautasll kuumntamista vartn, järjstä paksummat ja tihämmät ruokalajit lautasn runoill ja ohummat, vähmmän tihät ruokalajit kskll. ASETA OHUET LIHAVIIPALEET päällkkäin tai lomittain. PAKSUMMAT VIIPALEET, simrkiksi lihamurkkn palat ja makkarat, asttaan lähll toisiaan. JÄLKIKYPSENNYSAIKA Muutaman minuutin sisonta-aika parantaa aina lopputulosta, rityissti kun kysssä on pakastruoka. KÄYTÄ AINA MUKANA TOIMITETTUA MIKROKUPUA tämän toiminnon yhtydssä. Kittoja kuumnnttassa mikrokupua i tarvita! Jos ruoka on pakattu sillä tavoin, ttä mikrokupua i voi käyttää, pakkauksn on likattava 2-3 rikää, joista pain pääs purkautumaan kuumnnuksn aikana. PAINEEN VAPAUTTAMINEN Pistl klmuun rikiä haarukalla, jotta pain poistuu ikä suojus halka, kun höyryä muodostuu kypsnnyksn aikana. RUOAN NETTOPAINON on oltava g tätä toimintoa käytttässä. Jos paino poikkaa tästä, käytä miluummin manuaalitoimintoa varmistaakssi parhaan lopputuloksn. TARKISTA nnn toiminnon käyttöä, ttä uunin lämpötila on normaali huonn lämpötila, jolloin lopputulos on mahdollisimman hyvä. FI 19

20 HUOLTO JA PUHDISTUS PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan. Kytk mikroaaltouuni irti sähkövrkosta puhdistuksn ajaksi. JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolstaan lyhntää uunin käyttöikää ja aihuttaa vaaratilantita. ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLAPPUJA, hankaavia psuainita, träsvillaa, karkita hankausliinoja tms, jotka saattavat vahingoittaa käyttöpanlia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mitoa puhdistusaintta tai talouspyyhttä ja lasinpsusuihktta. Suihkuta lasinpsuaintta talouspyyhksn. ÄLÄ SUIHKUTA psunstttä suoraan uuniin. IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄN- NÖLLISESTI, rityissti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja. TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAIKOIL- LAAN uunia käytttässä. ÄLÄ käytä uunia, jos lasialusta on irrotttu puhdistusta vartn. PUHDISTA SISÄPINNAT, LUUKUN ETU- JA TAKAOSA JA LUU- KUN REUNAT phmällä kostuttulla liinalla ja midolla psuainlla. PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT hti pois luukun runoista. JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI, laita uuniin vsilasi ja anna vdn kihua 2-3 minuutin ajan. Höyry phmntää lian. ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄN- NYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA, ja kitä vttä uunissa muutaman minuutin ajan poistaakssi hajut uunista. ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA mikroaaltouunin puhdistuksssa. GRILLIVASTUSTA i tarvits puhdistaa, sillä korka lämpötila polttaa mahdollist roiskt pois. Uunin katto grillivastuksn yläpuollla on sn sijaan puhdistttava säännöllissti. Käytä puhdistuksssa phmää kostutttua liinaa ja mitoa psuaintta. JOS ET KÄYTÄ GRILLIÄ SÄÄNNÖLLISESTI, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan krran kuussa puhdistaakssi roiskt ja välttääkssi tulipalon vaaran. KONEPESTÄVIÄ: LASIALUSTAN PYÖRITIN MIKROKUPU LASIALUSTA CRISP-ALUSTAN OTIN KYPSENNYSALUSTA HÖYRYASTIA VAROVAINEN PUHDISTUS: CRISP-ALUSTA puhdisttaan midolla psuainlla ja vdllä. Erittäin likaist kohdat voi puhdistaa hankausliinalla ja midolla puhdistusainlla. ANNA CRISP-ALUSTAN aina jäähtyä nnn puhdistusta. ÄLÄ kastl kuumaa Crisp-alustaa tai upota sitä vtn. Nopa jäähtyminn saattaa vahingoittaa alustaa. ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSLAPPUJA. N naarmuttavat pintoja. 20 FI

21 JOS UUNI EI TOIMI, tarkista suraavat asiat, nnn kuin soitat huoltoon: Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan. Pistok on kunnolla kiinni pistorasiassa. Luukku on kunnolla kiinni. Tarkista sulakkt ja varmista, ttä sähkövirtaa on saatavilla. Tarkista, ttä uunin ilmanvaihto on riittävä. Odota 10 minuuttia ja kokil uunia sn jälkn vilä krran. Avaa ja sulj luukku, nnn kuin yrität uudlln. Joidnkin toimintojn aikana näytössä voi näkyä symboli " ". Tämä on normaalia ja krtoo uunin suorittavan laskutoimituksia hyvän lopputuloksn saavuttamisksi. TARKISTAMALLA nämä kohdat vältät huoltohnkilön turhasta käynnistä aihutuvat ylimääräist kulut. Kun soitat huoltoliikksn, ilmoita uunin sarjanumro ja tyyppi (katso tidot huoltokilvstä). Lisätitoja löytyy takuukirjasta. VIANMÄÄRITYS YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN Whirlpoolin huoltoliikkstä saatavalla alkupräisllä vrkkojohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantuntva huoltotknikko. HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN AS- IANTUNTEVA HUOLTOTEKNIK- KO. Sllaist huolto- tai korjaustoimnpitt, joidn yhtydssä joudutaan poistamaan mikroaaltonrgiall altistumislta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantuntva hnkilöstö. ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA. PAKKAUS on täysin kirrätysklpoinn siinä olvan kirrätysmrkinnän mukaissti. Hävitä s paikallisia jäthuoltomääräyksiä noudattan. Pidä mahdollissti vaarallist pakkausmatriaalit (muovipussit, polystyrnipalat jn.) pois lastn ulottuvilta. TÄMÄ LAITE on mrkitty sähkö- ja lktroniikkalaittidn kirrätystä säätlvän WEEE-dirktiivin (Wast Elctrical and Elctronic Euipmnt) 2002/96/EC mukaissti. Varmistamalla, ttä tuot poisttaan käytöstä asianmukaissti, voit auttaa stämään sllaisia ympäristö- ja trvyshaittoja, joita FI voisi aihutua jättidn asiattomasta käsittlystä. SYMBOLI tuottssa tai sn asiakirjoissa tarkoittaa, tti laittta saa hävittää kotitalousjättidn mukana. Sn sijaan tuot on toimitttava sähkö- ja lktroniikkalaittidn kräys- ja kirrätyspistsn. LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOIS- TOSSA on noudatttava paikallisia jäthuoltomääräyksiä. LISÄTIETOJA tuottn käsittlystä, taltnotosta ja kirrätyksstä saa kaupungintai kunnanvirastosta, paikallissta jäthuoltoliikkstä tai liikkstä, josta tuot on ostttu. KATKAISE VIRTAJOHTO nnn laittn käytöstäpoistoa, jotta sitä i voi nää kytkä vrkkovirtaan. 21

22 22 FI

23 FI 23

24 ERIKOISHUOMAUTUS UUNIN JA NÄYTÖN suojaamisksi ylikuumnmislta uunissa on varustna luukun lämpötilan valvonta. Tämän vuoksi uunin jäähdytyspuhallin voi käynnistyä, jos ylikuumnmisn vaara on olmassa. Jäähdytyksn aikana jäähdytyspuhallin toimii, lasialusta pyörii ja uunin valo palaa. Jäähdytyspuhaltimsta kuuluva ääni on täysin normaalia. Uuni kytkytyy pois toiminnasta automaattissti jäähdytyksn jälkn. Voit halutssasi kskyttää jäähdytyksn täysin turvallissti avaamalla uunin luukun. STANDARDIN IEC MUKAISESTI. KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on laatinut standardin rilaistn mikroaaltouunin kuumnnusthon vrtailvaa tstausta vartn. Tämän uunin suositukst: Tsti Määrä Kskim. aika Thotaso Astia G 11 MIN 750 W PYREX G 5 MIN 750 W PYREX G 15 MIN 750 W PYREX G 2 MIN 12 S PIKASULATUS FI FI Whirlpool on Whirlpool, USA:n rkiströity tavaramrkki.

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com JT469 Інструкція з експлуатації www.whirlpool.com 1 HAKEMISTO ASENNUS 3 Asennus TURVALLISUUS 4 Tärkeitä turvaohjeita 5 Vianetsintäopas 6 Varotoimenpiteet VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO 7 Varusteet 8 Kunnossapito

Lisätiedot

MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA

MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA KOR-63D79S/OS( ı ) 02.4.29 10:57 AM ` 2 MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA Mallinumero: KOR-63D7 Lue tämä käyttöohje alusta loppuun, ennen kuin otat uunin käyttöön. KOR-63D79S/OS( ı ) 02.4.29 10:57

Lisätiedot

RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO

RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO ZMP Kiitos MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. ilmastointilaittn hankinnasta. Saadakssi laittsta parhaan mahdollisn hyödyn, lu tämä käyttöohj huolllissti nnn ilmastointilaittn käyttämistä. Säilytä käyttöohj

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni

Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

Mikrovågsugn Mikroaaltouuni

Mikrovågsugn Mikroaaltouuni Mikrovågsugn Mikroaaltouuni B R U K S A N V I S N I N G K Ä Y T T Ö O H J E MM 170-1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLTÖ 8221912-74 - 02 Sivu Sisällysluettelo 4 Turvallisuusmääräyksiä Asennuksen ja huollon yhteydessä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

EKI6551BO... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65

EKI6551BO... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65 EKI6551BO...... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET................................................. 3 2. LAITTEEN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 KM 6383 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

Vapaasti seisova sähköliesi

Vapaasti seisova sähköliesi Vapaasti seisova sähköliesi FI Hyvä asiakas! Kiitos, että valitsitte Gorenje-lieden. Se on hyvin järkevä valinta, koska Gorenjen liedessä taloudellisuus ja laatu yhdistyvät nykyaikaiseen ja huolella harkittuun

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GAGGENAU ED231110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3544049

Käyttöoppaasi. GAGGENAU ED231110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3544049 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

1 Asennus. Tunnistaminen

1 Asennus. Tunnistaminen Käyttöohje F01901016001 Tärkeää! Lue koko ohje ennen uunin käyttöä. Asiakirjat ja tarvikkeet ovat uunin sisällä. Ohjeen tekstit vastaavat numeroituja kuvia. Tunnista uunisi malli ( a, b, c, d ) vertaamalla

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot