JT 366

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JT 366 www.whirlpool.com"

Transkriptio

1 JT 366.hirlpool.com FI 1

2 ASENNUS ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSE- VIA suojalvyjä. Niidn tarkoitus on stää rasvan ja ruoanmurujn pääsy uunin mikroaaltonrgian tulokanaviin. SIJOITA UUNI TUKEVALLE JA TASAISELLE ALUSTALLE, joka kstää skä uunin ttä ruoka-astioidn ja muidn varustidn painon. Käsittl uunia varon. UUNI TULEE SIJOITTAA JAsitä tul käyttää vähintään 850 mm lattian yläpuollla olvalla työtasolla. SIJOITA UUNI ERILLEEN muista lämmönlähtistä. Uunin yläpuollla on oltava vähintään 20 cm tyhjää tilaa. Varmista, ttä uunin ala- ja yläpuollla tai ympärillä i ol mitään, mikä voisi stää asianmukaisn ilmanvaihdon. Mikroaaltouunia i saa sijoittaa kaappiin. TARKISTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, ttä uunin luukku sulkutuu kunnolla ja ttä luukun tiivist i ol vaurioitunut. Tyhjnnä uuni ja puhdista sisäosa phmällä, kostalla liinalla. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistok on vahingoittunut, jos lait i toimi kunnolla, tai jos s on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoktta vtn. Pidä virtajohto rillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksssa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainn vahinko. VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN KUN LAITE KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN nsimmäistä krtaa tai sähkökatkon jälkn, näyttö on tyhjä. Näyttöön voi ohjlmoida 24 tunnin digitaalikllonäytön. Kun kllotoimintoa i ol ohjlmoitu, näyttö pysyy tyhjänä siihn saakka, kunns kypsnnysaika asttaan tai ajastin kytktään pääll. UUNI TOIMII VAIN, jos sn luukku on kunnolla kiinni. JOS UUNI ON SIJOITETTU TELE- VISION, RADION TAI ANTEN- NIN LÄHEISYYTEEN, s voi aihuttaa häiriöitä näidn vastaanotossa. LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitttuun pistorasiaan. Laittn valmistaja i vastaa ihmisill, läimill tai sinill tapahtunista vahingoista, jotka ovat surausta tämän määräyksn laiminlyönnistä. Laittidn valmistajat ivät vastaa näidn ohjidn laiminlyönnistä aihutuvista vahingoista. 2 FI

3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN. ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATE- RIAALEJA uunissa tai sn lähisyydssä. Kaasut voivat aihuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksn. ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tkstiilin, paprin, maustidn, yrttin, puun, kukkin, hdlmin tai muidn tulnarkojn matriaalin kuivattamisn. Surauksna voi olla tulipalo. JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luukku kiinni ja kytk lait pois päältä. Irrota virtajohto tai katkais virta irrottamalla sulak sähkötaulusta. ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA. Surauksna voi olla tulipalo. ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksssa käyttään paprisia, muovisia tai muusta tulnarasta matriaalista valmistttuja astioita. Papri voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa. Älä jätä uunia ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä n voivat ylikuumntua ja aihuttaa tulipalon. ÄLÄ KÄYTÄ LAITTEEN yhtydssä syövyttäviä ainita tai kaasuja. Tämä uuni on suunnitltu nimnomaan ruoan kuumnnuksn ja kypsnnyksn. Sitä i ol tarkoitttu tollisuus- tai laboratoriokäyttöön. ÄLÄ RIPUSTA TAI LAITA painavia sinitä luukun pääll, sillä tämä voi vahingoittaa uunin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan. ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA ILMAN AI- KUISEN VALVONTAA VAIN SIINÄ TAPAUKSESSA, ttä hidät on opastttu käyttämään uunia turvallissti, ja h ymmärtävät väärinkäytön vaarat. Valvo lapsia, jos käytät muita lämmönlähtitä (mikäli uunin varustna) riksn tai yhdssä mikroaaltotoiminnon kanssa toiminnan aikana khittyvin korkidn lämpötilojn vuoksi. TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU fyysissti, snsorissti tai hnkissti rajoittistn tai kokmattomin tai taitamattomin hnkilöidn (ikä myöskään lastn) käyttöön, lli hidän turvallisuudstaan vastaava hnkilö valvo tai opasta hitä laittn käytössä. VALVO LAPSIA ja varmista, ttivät h käytä laittta likissään. ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NES- TEITÄ mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Painn noustssa astia voi räjähtää tai aihuttaa muutn vahinkoa avautussaan. TARKISTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ LUUKUN TI- IVISTEET JA AUKON REUNAT ovat hjät. Jos luukun tiivist tai aukon runat ovat vahingoittunt, laittta i saa käyttää nnn asiantuntvan huoltotknikon suorittamaa korjausta. KANANMUNAT ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä n voivat räjähtää vilä kuumntamisn päätyttyäkin. FI 3

4 TURVALLISUUSOHJEET YLEISTÄ TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITAL- OUSKÄYTTÖÖN! LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa i ol ruokaa. Laittn käyttäminn tyhjänä voi vahingoittaa sitä. UUNIN ILMANVAIHTOAUKKOJA i saa pittää. Korvaustai poistoilma-aukkojn tukkiminn voi vahingoittaa uunia ja hikntää sn toimintaa. JOS HALUAT HARJOITELLA LAITTEEN KÄYTTÖÄ, laita uuniin lasillinn vttä. Vsi im mikroaaltonrgian ja stää tällä tavoin uunin vahingoittumisn. ÄLÄ SÄILYTÄ TAI KÄYTÄ laittta ulkona. ÄLÄ KÄYTÄ laittta astianpsualtaan lähisyydssä, kostassa kllarissa, uima-altaan virllä tai muunlaisssa kostassa paikassa. ÄLÄ SÄILYTÄ MITÄÄN uunin sisällä. POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLIL- ANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT, nnn kuin laitat pussin uuniin. NESTEET ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI. Nst voi kuumntua yli kihumispistn ilman, ttä näkyy kuplintaa. Ylikuumnnut nst voi yllättän kihua yli. Tämä voidaan stää suraavasti: 1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapa suuaukko. 2. Skoita nstttä, nnn kuin laitat astian uuniin. Jätä tlusikka astiaan. 3. Anna astian sista htki kuumnnuksn jälkn ja skoita nstttä varovasti nnn kuin otat astian uunista. VAROITUKSIA NOUDATA AINA mikrokittokirjan ohjita. Ohjidn noudattaminn on rityisn tärkää valmistttassa tai kuumnnttassa alkoholia sisältäviä ruokia. SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA olva vauvanruoka tai juoma kuumnnuksn jälkn ja tarkista, ttä s on sopivan lämpöistä, nnn kuin annat sn vauvall. Näin varmistat, ttä ruoka tai juoma on tasaisn lämpöistä ikä polta. Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti nnn kuumnnusta! UPPOPAISTO ÄLÄ UPPOPAISTA RUOKAA mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa i voi säätää. KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPU- JA käsitllssäsi astioita ja uunin osia kuumnnuksn jälkn. Uunin sillä olvat osat voivat kuumntua käytön aikana: pidä lapst poissa uunin lähttyviltä. 4 FI

5 VARUSTEET YLEISTÄ UUNEJA VARTEN on saatavilla monnlaisia varustita. Ennn kuin hankit mitään varustita, varmista, ttä n sovltuvat käytttäviksi mikroaaltouunissa. TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI VÄLINEET ovat uuninkstäviä ja läpäisvät mikroaallot. KUN PANET RUOKA-ASTIOITA JA MUITA välinitä mikroaaltouuniin, varmista, ttä n ivät koskta uunin sisäosiin. Tämä on rityisn tärkää silloin, kun välint ovat mtallisia tai niissä on mtalliosia. JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ ESINE koskttaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia. TARKISTA AINA nnn uunin käyttöä, ttä alusta voi pyöriä vapaasti. Jos pyöritin i pääs pyörimään vapaasti, käytä pinmpää astiaa. LASIALUSTAN PYÖRITIN KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimn pääll i saa laittaa mitään muita välinitä. Asta pyöritin uunin pohjall. LASIALUSTA KÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta krää nstn ja ruoanmurut, jotka muutn likaisivat uunin pohjan. Asta lasialusta pyörittimn pääll. MIKROKUPU MIKROKUPUA käyttään ruoan pittämisn mikroaalloilla tapahtuvan kypsnnyksn ja kuumnnuksn aikana. Mikrokupu suojaa uunia roiskilta, säilyttää ruoan kostudn ja vähntää tarvittavaa toimintaaikaa. KÄYTÄ mikrokupua kuumntassasi ruokia kahdlla tasolla. KYPSENNYSALUSTA KÄYTÄ KYPSENNYSALUSTAA grillauksssa yhdistlmägrillitoiminnossa. CRISP-ALUSTAN OTIN OTA KUUMA CRISP-ALUSTA UUNISTA MUKANA TOIMITETUN Crisp-ottimn avulla. CRISP-ALUSTA ASETA RUOKA SUORAAN CRISP-ALUSTALLE. Käytä aina lasialustaa Crisp-alustan alla. ÄLÄ LAITA MITÄÄN RUOKAILU- VÄLINEITÄ CRISP-ALUSTALLE, sillä s kuumn nopasti rittäin kuumaksi, ja välint saattavat vahingoittua. CRISP-ALUSTAN voi sikuumntaa nnn käyttöä (nintään 3 min). Esikuumnna alusta Crisptoiminnolla. HÖYRYASTIA KÄYTÄ HÖYRYASTIAA YHDESSÄ siivilän kanssa kypsntässäsi simrkiksi kalaa, vihannksia ja prunoita. KÄYTÄ HÖYRYASTIAA ILMAN SIIVILÄÄ kypsntässäsi simrkiksi riisiä, pastaruokia ja valkoisia papuja. ASETA HÖYRYASTIA AINA lasialustall. FI 5

6 KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYTYY PÄÄLLE MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kllo tai, mikäli klloa i ol astttu, kun näyttö on tyhjä). UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA simrkiksi laittamalla ruokaa uuniin, nnn kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksssa näytössä näkyy visti DOOR (luukku). door TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN: VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMIN- NAN avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyydn, skoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Astus säilyy laittn muistissa 10 minuuttia. TOIMINNAN JATKAMINEN: SULJE LUUKKU ja paina Start-painiktta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa s kskytttiin. JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitn 30 skuntia. JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA: OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulj luukku ja paina STOP-painiktta. MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välin 10 minuutin ajan siihn saakka, kunns kypsnnys päättyy. Voit sammuttaa mrkkiäänn painamalla Stop-painiktta tai avaamalla luukun. TÄMÄ TOIMINTO voidaan kytkä pääll tai pois päältä painamalla Stop-painiktta kolmn skunnin ajan, kunns uunista kuuluu mrkkiääni. HUOM! Astukst säilyvät muistissa 60 skunnin ajan, jos luukku avataan ja suljtaan sn jälkn, kun toiminta on päättynyt. 6 FI

7 HÄLYTYSAJASTIN HÄLYTYSAJASTIMEN avulla voit asttaa aikahälytyksn sim. kananmunin tai pastan kittämisn, taikinan kohottamisn jn. HÄLYTYSAJASTIN ON täysin riippumaton kaikista muista toiminnoista, ja sitä voidaan käyttää milloin tahansa riippumatta siitä, onko uuni käytössä. PAINA KELLO-PAINIKETTA. ASETA HÄLYTYSAIKA SÄÄTÖKYTKIMELLÄ. PAINA START-PAINIKETTA. KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun, uunista kuuluu mrkkiääni. KUN PAINAT KERRAN KELLO-PAINIKETTA, näytössä näkyy, kuinka paljon ajastimssa on jäljllä aikaa. Jäljllä olva aika näkyy kolmn skunnin ajan, jonka jälkn uuni palautuu kypsnnysajan näyttöön (jos uuni on parhaillaan toiminnassa). HÄLYTYSAJASTIMEN TOIMINTA VOIDAAN KESKEYTTÄÄ sn toimissa jonkun muun toiminnan taustalla hakmalla ajastin nsin näyttöön Kllo-painikklla ja painamalla Kllo-painiktta sn jälkn uudlln. FI 7

8 KELLO KUN LAITE KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA tai sähkökatkon jälkn, näyttö on tyhjä. Jos klloa i astta aikaan, näyttö pysyy tyhjänä, kunns toiminta-aika asttaan. r r r r PAINA KELLO-PAINIKETTA (3 skunnin ajan), kunns vasmmanpuolist numrot (tunnit) alkavat vilkkua. ASETA TUNNIT KIERTÄMÄLLÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ ja vahvista astus PAINAMALLA kytkintä. (Numronäytön oika puoli (minuutit) alkaa vilkkua.) ASETA MINUUTIT SÄÄTÖKYTKINTÄ kirtämällä. PAINA SÄÄTÖKYTKINTÄ tai KELLO- tai START-PAINIKETTA. KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja s on toiminnassa. JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN näytöstä sn jälkn, kun s on otttu käyttöön, paina Kllopainiktta uudlln kolmn skunnin ajan, kunns numronäytön vasn puoli (tunnit) alkaa vilkkua, ja paina sn jälkn Stop-painiktta. KELLO SÄÄDETÄÄN TARVITTAESSA UUDELLEEN AIKAAN suorittamalla yllä kuvatut toimnpitt. HUOM! PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN. Näin kllonajan asttamisn on 10 minuuttia aikaa. Muutn jokainn vaih on suoritttava 60 skunnissa. 8 FI

9 KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsnnttässä ja kuumnnttassa normaaliin tapaan rilaisia ruokia, kutn vihannksia, kalaa, prunoita ja lihaa. r PAINA MIKROAALTOTOIMINNON PAINIKETTA. r ASETA MIKROAALTOTEHO SÄÄTÖKYTKINTÄ kirtämällä ja vahvista astus kytkintä PAINAMALLA. (Aikaa ilmaisvat numrot vilkkuvat.) ASETA UUNIN TOIMINTA-AIKA SÄÄTÖKYTKINTÄ KIERTÄMÄLLÄ. PAINA START-PAINIKETTA. TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN: Voit muuttaa uunin toiminta-aikaa kirtämällä säätökytkintä. Voit muuttaa mikroaaltothoa painamalla nsin säätökytkintä, jonka jälkn voit asttaa thon kytkintä kirtämällä. Jos säätökytkintä paintaan uunin toiminnan aikana, mikroaaltothoa ilmaisvat numrot alkavat vilkkua. Uusi mikroaaltothon astus tul voimaan, kun painat säätökytkintä, tai kolmn skunnin kuluttua, lli säätökytkimn koskta. Kun mikroaaltothoa ilmaisvat numrot lakkaavat vilkkumasta, uusi astus on voimassa. VOIT LISÄTÄ AIKAA HELPOLLA TAVALLA 30 skunnin jaksoissa painamalla Start-painiktta. Jokainn painallus lisää toiminta-aikaan 30 skuntia. Voit myös pidntää tai lyhntää astttua toiminta-aikaa säätökytkimllä. TEHO Pikakäynnistys (Jt Start) TEHOTASON ASETTAMINEN VAIN MIKROAALLOT SUOSITELTU KÄYTTÖ: JUOMIEN, vdn, limin, kahvin, tn tai muidn runsaasti vttä sisältävin ruokin kuumntaminn. Jos ruoassa on kananmunaa tai krmaa, valits pinmpi tho. 750 W KALAN, vihannstn, lihan jn. kypsnnys. 650 W RUOKIEN kypsntäminn, i skoitusmahdollisuutta. 500 W VAROVAINEN kypsnnys, sim. valkuaispitoist kastikkt, juusto- ja munaruoat skä pataruokin loppukypsnnys. 350 W PATARUOKIEN hauduttaminn, voin sulattaminn. 160 W SULATUS. 90 W VOIN, juuston ja jäätlön phmntäminn. FI 9

10 PIKAKÄYNNISTYS (JET START) TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti vttä sisältävin ruokin, kutn limin, kahvin tai tn, kuumntamisn. PAINA START-PAINIKETTA. TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydllä mikroaaltotholla 30 skunnin toiminta-ajaksi. Jokainn lisäpainallus pidntää toiminta-aikaa 30 skunnilla. Voit myös lisätä tai vähntää aikaa säätökytkimllä toiminnon käynnistämisn jälkn. MANUAALINEN SULATUS NOUDATA OHJEITA, JOTKA ON ANNETTU KOH- DASSA Kypsntäminn ja kuumntaminn mikroaaltotoiminnolla, ja valits thotaso 160 W manuaalisssa sulatuksssa. TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Kokilmalla opit valitsmaan oikan ajan rilaisill ruokamäärill. MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkauksiin pakatut pakastt voidaan panna suoraan uuniin, lli pakkauksssa ol mtallisia osia (sim. mtallisia pussinsulkijoita). PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukst sulavat nopammin kuin korkat. IRROTTELE PALASET TOISISTAAN sulamisn alttua. Irrallist viipalt sulavat hlpommin. PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI alumiiniklmulla, jos s alkaa kuumntua (sim. broilrin koivt ja siivt). KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksn puolivälissä. KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKAS- TIKKEET sulavat parmmin, jos niitä skoittaan sulatuksn aikana. SULATETTAESSA on parmpi, ttä ruoka jää miluummin vähän jäisksi ja sulaa loppuun sisonta-ajan aikana. SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaissti läpi koko ruoan. 10 FI

11 PIKASULATUS KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujn, kalan, vihannstn ja livän sulattamisn. PIKASULATUSTOIMINNOSSA uuniin on astttava ruoan nttopaino. Toiminto on suositltava vain, kun ruoan paino on 100 g - 3 kg, katso Pikasulatustaulukko. ASETA RUOKA AINA lasialustall. r PAINA PIKASULATUKSEN PAINIKETTA. r VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ KIERTÄMÄLLÄ ja vahvista valintasi kytkintä PAINAMALLA. (Painoa ilmaisvat numrot vilkkuvat.) ASETA RUOAN PAINO KIERTÄMÄLLÄ säätökytkintä. PAINA START-PAINIKETTA. SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta kskytyy, ja näyttöön tul visti TURN FOOD (käännä ruoka). Avaa luukku. Käännä ruokaa. Sulj luukku ja käynnistä uuni uudlln painamalla Start-painiktta. HUOM! Toiminta jatkuu automaattissti kahdn minuutin kuluttua, lli ruokaa käänntä. Tässä tapauksssa sulatus kstää kaummin. FI 11

12 PIKASULATUS PAKASTETUT RUOAT: JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREM- PI KUIN SUOSITUSPAINO: Noudata ohjita, jotka on annttu kohdassa Kypsntäminn ja kuumntaminn mikroaaltotoiminnolla, ja valits sulatuksssa thotaso 160 W. PAKASTETUT RUOAT: JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 C) korkampi, asta ruoan paino alhaismmaksi. JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 C) kylmmpi, asta ruoan paino suurmmaksi. RUOKALAJIRYHMÄ MÄÄRÄ VINKKEJÄ r t LIHA 100 G 2 KG Jauhliha, kyljykst, pihvit ja paistit. LINNUT 100 G - 3 KG Kokonainn broilri, palat tai filt. KALA 100 G 2 KG Kokonainn, viipalt tai filt. VIHANNEKSET 100 G 2 KG Skavihannkst, hrnt, parsakaali jn. LEIPÄ 100 G 2 KG Limput ja sämpylät. JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkaa suosituspainosta, noudata ohjita, jotka on annttu kohdassa Kypsnnys ja kuumnnus mikroaaltotoiminnolla, ja valits thotasoksi 160 W sulatttassa. 12 FI

13 GRILLI TÄLLÄ TOIMINNOLLA voit nopasti ruskistaa ruoan pinnan. PAINA GRILLITOIMINNON PAINIKETTA. ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimllä. PAINA START-PAINIKETTA. ÄLÄ JÄTÄ LUUKKUA AUKI PITKÄKSI AIKAA grillauksn aikana, jotta uunin lämpötila i lask. ASETA RUOAT KUTEN juustot, paahtolipä, pihvit ja makkarat kypsnnysalustall. TARKISTA ENNEN TOIMINNON KÄYTTÖÄ, ttä käyttämäsi välint ovat lämmönkstäviä. ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA ruokailuvälinitä grillauksssa. N voivat sulaa. Puist tai paprist astiat ivät myöskään sovi grillauksn. ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksn kohdalla. FI 13

14 YHDISTELMÄGRILLITOIMINTO TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN simrkiksi gratiinin, lasagnn, linturuokin tai uuniprunoidn valmistamisn. r PAINA YHDISTELMÄGRILLITOIMINNON PAINIKETTA. ASETA mikroaaltotho säätökytkintä kirtämällä ja vahvista astus kytkintä painamalla. (Aikaa ilmaisvat numrot vilkkuvat.) ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimllä. PAINA START-PAINIKETTA. SUURIN MAHDOLLINEN MIKROAALTOTEHO ON RAJOITETTU grilliä käytttässä thtaan astusarvoon. ASETA RUOKA kypsnnysalustan tai lasialustan pääll, kun valmistat ruokaa tällä toiminnolla. MIKROAALLOT VOI KYTKEÄ POIS valitsmalla mikroaaltothon arvoksi 0 W säätökytkintä painamalla ja sn jälkn kirtämällä. Kun thotaso on 0 W, uuni kytkytyy plkästään grillitoimintoon. r ÄLÄ JÄTÄ LUUKKUA AUKI PITKÄKSI AIKAA grillauksn aikana, jotta uunin lämpötila i lask. TARKISTA ENNEN TOIMINNON KÄYTTÖÄ, ttä käyttämäsi välint ovat mikroaaltouunin ja lämmönkstäviä. ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA ruokailuvälinitä grillauksssa. N voivat sulaa. Puist tai paprist astiat ivät myöskään sovi grillauksn. ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksn kohdalla. TEHO TEHOTASON ASETTAMINEN YHDISTELMÄGRILLITOIMINTO SUOSITELTU KÄYTTÖ: 650 W VIHANNESTEN kypsnnys ja gratiinin paistaminn W LINNUNLIHAN JA LASAGNEN kypsnnys W KALAN JA PAKASTETTUJEN GRATIINIEN kypsnnys 160 W LIHAN kypsnnys 90 W HEDELMIEN gratinointi 0 W PELKKÄ RUSKISTUS kypsnnyksn aikana 14 FI

15 CRISP-TOIMINTO TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN pizzojn ja muidn taikinapohjaistn ruokin kuumntamisn ja paistamisn. Crisp-toiminnolla voit paistaa myös simrkiksi pkonia, munia, makkaroita, ja hampurilaisia. PAINA CRISP-TOIMINNON PAINIKETTA. ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimllä. PAINA START-PAINIKETTA. CRISP-TOIMINNON AIKANA thoastuksia i voi muuttaa ikä grilliä voi kytkä pääll/pois. UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan kuumntamisn aikana. Näin Crisp-alusta kuumn nopasti ja alkaa ruskistaa ja raputtaa ruokaa. VARMISTA, ttä Crisp-alusta on lasialustan kskllä. UUNI JA CRISP-ALUSTA kuumnvat rittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana. ÄLÄ ASETA CRISP-ALUSTAA KUUMANA alustall, joka i kstä kuumuutta. ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksn kohdalla. KÄYTÄ UUNIKINTAITA tai mukana toimitttua otinta ottassasi kuuman Crisp-alustan pois uunista. KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitttua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhtydssä. Muilla markkinoilla olvilla Crisp-alustoilla i päästä hyvään lopputuloksn tässä toiminnossa. FI 15

16 MUISTI MUISTITOIMINNON AVULLA voit nopasti valita jonkin usin käyttämäsi astuksn. MUISTITOIMINTOON TALLENTUU parhaillaan näytössä näkyvä astus. TALLENNETUN ASETUKSEN KÄYTTÄMINEN: PAINA MUISTI 1- TAI MUISTI 2 -PAINIKETTA. PAINA START-PAINIKETTA. ASETUS TALLENNETAAN SEURAAVASTI: VALITSE jokin toiminto. MÄÄRITÄ haluamasi astukst. PAINA MUISTI 1- TAI MUISTI 2 -PAINIKETTA kolmn skunnin ajan, kunns uunista kuuluu mrkkiääni. Astus on nyt tallnnttu muistiin. Voit ohjlmoida muistin uudlln niin monta krtaa kuin haluat. MUISTI 1: Kun lait kytktään vrkkovirtaan tai sähkökatkon jälkn, muistitoimintoon tallnnttu oltusastus on yksi minuutti täydllä mikroaaltotholla. MUISTI 2: Kun lait kytktään vrkkovirtaan tai sähkökatkon jälkn, muistitoimintoon tallnnttu oltusastus on kolm minuuttia täydllä mikroaaltotholla. 16 FI

17 6 TH SENSE CRISP-TOIMINTO TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN valmispakastidn kuumntamisn tarjoilulämpötilaan. Tätä toimintoa käyttään vain pakasttull valmisruoall. PAINA 6 TH SENSE CRISP-TOIMINNON PAINIKETTA. VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ säätökytkintä kirtämällä. PAINA START-PAINIKETTA. OHJELMAA EI SAA kskyttää niin kauan kuin näytössä näkyy " ". OHJELMAN VOI kskyttää silloin, kun näytössä näkyy kllonaika. KÄYTÄ UUNIKINTAITA tai mukana toimitttua otinta ottassasi kuuman Crisp-alustan pois uunista. KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitttua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhtydssä. Muilla markkinoilla olvilla Crisp-alustoilla i päästä hyvään lopputuloksn tässä toiminnossa. ÄLÄ LAITA ASTIOITA TAI PAKKAUSMATERIAALIA CRISP-ALUSTALLE! RUOKA LAITETAAN CRISP-ALUSTALLE ILMAN ASTIAA TAI PAKKAUSTA. RUOKALAJIRYHMÄ MÄÄRÄ VINKKEJÄ RANSKANPERUNAT 250 G -600 G si. Lisää suolaa maun mukaan. Voit käännllä ranskanprunoita, Lvitä ranskanprunat Crisp-alustall tasaisksi krroksk- kun aika tul näkyviin. r t PIZZA, OHUT 250 G -500 G Ohutpohjaist pizzat. PANNUPIZZA 300 G -800 G Paksupohjaist pizzat. PIIRAAT 400 G -800 G Laita piiras suoraan Crisp-alustall. BROILERINSIIVET 250 G -600 G Lvitä siivt Crisp-alustall tasaisksi krroksksi. JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkaa suosituspainosta, noudata manuaalisn Crisp-toiminnon käyttöohjita. FI 17

18 TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN simrkiksi vihannksill, kalall, riisill ja pastall. TOIMINNOSSA ON KAKSI VAIHETTA. * ENSIN RUOKA kuumnntaan nopasti kihumislämpötilaan. * TOISESSA VAIHEESSA UUNI SÄÄTYY automaattissti haudutuslämpötilaan, jolloin s i pääs kihumaan yli. 6 TH SENSE -HÖYRYTOIMINTO PAINA 6 TH SENSE -HÖYRYTOIMINNON PAINIKETTA. ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimllä. (Jos aikaa i astta, uuni suorittaa ohjlman vain kihumispistsn saakka, ja kytkytyy sn jälkn pois toiminnasta). PAINA START-PAINIKETTA. PEITÄ RUOKA AINA KANNELLA. Varmista nnn käyttöä, ttä skä astia ttä kansi ovat mikroaaltouunin kstäviä. Jos astiall i ol sopivaa kantta, voit pittää astian lautaslla. Asta lautann astian pääll sitn, ttä sn pohja on astian sisäosaa vastn. ÄLÄ pitä ruokaa muoviklmulla tai alumiinifoliolla. ASTIAA EI SAA täyttää yli puoln välin. Jos kitttävä ruokamäärä on suuri, valits kittoastiaksi suurikokoinn astia niin ttä s i täyty yli puoln välin. Tämä stää ruoan kihumisn yli. VIHANNESTEN KYPSENNYS Laita vihannkst siivilään. Kaada ml vttä pohjaosaan. Pitä kannlla ja asta aika. Phmät vihannkst, kutn parsakaali ja purjosipuli, kypsyvät 2-3 minuutissa. Kovmmat vihannkst, kutn porkkanat ja prunat, vaativat 4-5 minuutin kypsnnysajan. RIISIN KEITTÄMINEN Noudata pakkauksssa olvia suosituksia kittoajan skä vdn ja riisin määrän suhtn. Asta ainkst alimmaisn astiaan. Pitä kannlla ja asta aika. HÖYRYASTIA on tarkoitttu käytttäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnassa! ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SITÄ minkään muun toiminnon kanssa. HÖYRYASTIAN KÄYTTÖ muissa toiminnoissa voi aihuttaa vahinkoa. TARKISTA AINA ENNEN UUNIN KÄYTTÖÄ, ttä alusta voi pyöriä vapaasti. ASETA HÖYRYASTIA AINA lasialustall. 18 FI

19 6 TH SENSE -KUUMENNUS TÄTÄ TOIMINTOA käyttään valmisruokin, joko pakastidn, jääkaappikylmin tai huonnlämpöistn ruokin kuumntamisn. Asta ruoka mikroaaltouunin ja lämmön kstäväll lautasll tai muuhun astiaan. PAINA 6 TH SENSE -KUUMENNUKSEN PAINIKETTA. PAINA START-PAINIKETTA. OHJELMAA EI SAA kskyttää niin kauan kuin näytössä näkyy " ". OHJELMAN VOI kskyttää silloin, kun näytössä näkyy kllonaika. JOS SÄILYTÄT RUOAN jääkaapissa tai annostlt atrian lautasll kuumntamista vartn, järjstä paksummat ja tihämmät ruokalajit lautasn runoill ja ohummat, vähmmän tihät ruokalajit kskll. ASETA OHUET LIHAVIIPALEET päällkkäin tai lomittain. PAKSUMMAT VIIPALEET, simrkiksi lihamurkkn palat ja makkarat, asttaan lähll toisiaan. JÄLKIKYPSENNYSAIKA Muutaman minuutin sisonta-aika parantaa aina lopputulosta, rityissti kun kysssä on pakastruoka. KÄYTÄ AINA MUKANA TOIMITETTUA MIKROKUPUA tämän toiminnon yhtydssä. Kittoja kuumnnttassa mikrokupua i tarvita! Jos ruoka on pakattu sillä tavoin, ttä mikrokupua i voi käyttää, pakkauksn on likattava 2-3 rikää, joista pain pääs purkautumaan kuumnnuksn aikana. PAINEEN VAPAUTTAMINEN Pistl klmuun rikiä haarukalla, jotta pain poistuu ikä suojus halka, kun höyryä muodostuu kypsnnyksn aikana. RUOAN NETTOPAINON on oltava g tätä toimintoa käytttässä. Jos paino poikkaa tästä, käytä miluummin manuaalitoimintoa varmistaakssi parhaan lopputuloksn. TARKISTA nnn toiminnon käyttöä, ttä uunin lämpötila on normaali huonn lämpötila, jolloin lopputulos on mahdollisimman hyvä. FI 19

20 HUOLTO JA PUHDISTUS PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan. Kytk mikroaaltouuni irti sähkövrkosta puhdistuksn ajaksi. JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolstaan lyhntää uunin käyttöikää ja aihuttaa vaaratilantita. ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLAPPUJA, hankaavia psuainita, träsvillaa, karkita hankausliinoja tms, jotka saattavat vahingoittaa käyttöpanlia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mitoa puhdistusaintta tai talouspyyhttä ja lasinpsusuihktta. Suihkuta lasinpsuaintta talouspyyhksn. ÄLÄ SUIHKUTA psunstttä suoraan uuniin. IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄN- NÖLLISESTI, rityissti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja. TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAIKOIL- LAAN uunia käytttässä. ÄLÄ käytä uunia, jos lasialusta on irrotttu puhdistusta vartn. PUHDISTA SISÄPINNAT, LUUKUN ETU- JA TAKAOSA JA LUU- KUN REUNAT phmällä kostuttulla liinalla ja midolla psuainlla. PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT hti pois luukun runoista. JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI, laita uuniin vsilasi ja anna vdn kihua 2-3 minuutin ajan. Höyry phmntää lian. ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄN- NYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA, ja kitä vttä uunissa muutaman minuutin ajan poistaakssi hajut uunista. ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA mikroaaltouunin puhdistuksssa. GRILLIVASTUSTA i tarvits puhdistaa, sillä korka lämpötila polttaa mahdollist roiskt pois. Uunin katto grillivastuksn yläpuollla on sn sijaan puhdistttava säännöllissti. Käytä puhdistuksssa phmää kostutttua liinaa ja mitoa psuaintta. JOS ET KÄYTÄ GRILLIÄ SÄÄNNÖLLISESTI, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan krran kuussa puhdistaakssi roiskt ja välttääkssi tulipalon vaaran. KONEPESTÄVIÄ: LASIALUSTAN PYÖRITIN MIKROKUPU LASIALUSTA CRISP-ALUSTAN OTIN KYPSENNYSALUSTA HÖYRYASTIA VAROVAINEN PUHDISTUS: CRISP-ALUSTA puhdisttaan midolla psuainlla ja vdllä. Erittäin likaist kohdat voi puhdistaa hankausliinalla ja midolla puhdistusainlla. ANNA CRISP-ALUSTAN aina jäähtyä nnn puhdistusta. ÄLÄ kastl kuumaa Crisp-alustaa tai upota sitä vtn. Nopa jäähtyminn saattaa vahingoittaa alustaa. ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSLAPPUJA. N naarmuttavat pintoja. 20 FI

21 JOS UUNI EI TOIMI, tarkista suraavat asiat, nnn kuin soitat huoltoon: Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan. Pistok on kunnolla kiinni pistorasiassa. Luukku on kunnolla kiinni. Tarkista sulakkt ja varmista, ttä sähkövirtaa on saatavilla. Tarkista, ttä uunin ilmanvaihto on riittävä. Odota 10 minuuttia ja kokil uunia sn jälkn vilä krran. Avaa ja sulj luukku, nnn kuin yrität uudlln. Joidnkin toimintojn aikana näytössä voi näkyä symboli " ". Tämä on normaalia ja krtoo uunin suorittavan laskutoimituksia hyvän lopputuloksn saavuttamisksi. TARKISTAMALLA nämä kohdat vältät huoltohnkilön turhasta käynnistä aihutuvat ylimääräist kulut. Kun soitat huoltoliikksn, ilmoita uunin sarjanumro ja tyyppi (katso tidot huoltokilvstä). Lisätitoja löytyy takuukirjasta. VIANMÄÄRITYS YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN Whirlpoolin huoltoliikkstä saatavalla alkupräisllä vrkkojohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantuntva huoltotknikko. HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN AS- IANTUNTEVA HUOLTOTEKNIK- KO. Sllaist huolto- tai korjaustoimnpitt, joidn yhtydssä joudutaan poistamaan mikroaaltonrgiall altistumislta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantuntva hnkilöstö. ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA. PAKKAUS on täysin kirrätysklpoinn siinä olvan kirrätysmrkinnän mukaissti. Hävitä s paikallisia jäthuoltomääräyksiä noudattan. Pidä mahdollissti vaarallist pakkausmatriaalit (muovipussit, polystyrnipalat jn.) pois lastn ulottuvilta. TÄMÄ LAITE on mrkitty sähkö- ja lktroniikkalaittidn kirrätystä säätlvän WEEE-dirktiivin (Wast Elctrical and Elctronic Euipmnt) 2002/96/EC mukaissti. Varmistamalla, ttä tuot poisttaan käytöstä asianmukaissti, voit auttaa stämään sllaisia ympäristö- ja trvyshaittoja, joita FI voisi aihutua jättidn asiattomasta käsittlystä. SYMBOLI tuottssa tai sn asiakirjoissa tarkoittaa, tti laittta saa hävittää kotitalousjättidn mukana. Sn sijaan tuot on toimitttava sähkö- ja lktroniikkalaittidn kräys- ja kirrätyspistsn. LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOIS- TOSSA on noudatttava paikallisia jäthuoltomääräyksiä. LISÄTIETOJA tuottn käsittlystä, taltnotosta ja kirrätyksstä saa kaupungintai kunnanvirastosta, paikallissta jäthuoltoliikkstä tai liikkstä, josta tuot on ostttu. KATKAISE VIRTAJOHTO nnn laittn käytöstäpoistoa, jotta sitä i voi nää kytkä vrkkovirtaan. 21

22 22 FI

23 FI 23

24 ERIKOISHUOMAUTUS UUNIN JA NÄYTÖN suojaamisksi ylikuumnmislta uunissa on varustna luukun lämpötilan valvonta. Tämän vuoksi uunin jäähdytyspuhallin voi käynnistyä, jos ylikuumnmisn vaara on olmassa. Jäähdytyksn aikana jäähdytyspuhallin toimii, lasialusta pyörii ja uunin valo palaa. Jäähdytyspuhaltimsta kuuluva ääni on täysin normaalia. Uuni kytkytyy pois toiminnasta automaattissti jäähdytyksn jälkn. Voit halutssasi kskyttää jäähdytyksn täysin turvallissti avaamalla uunin luukun. STANDARDIN IEC MUKAISESTI. KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on laatinut standardin rilaistn mikroaaltouunin kuumnnusthon vrtailvaa tstausta vartn. Tämän uunin suositukst: Tsti Määrä Kskim. aika Thotaso Astia G 11 MIN 750 W PYREX G 5 MIN 750 W PYREX G 15 MIN 750 W PYREX G 2 MIN 12 S PIKASULATUS FI FI Whirlpool on Whirlpool, USA:n rkiströity tavaramrkki.

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 ASENNUS ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalvyjä. Niidn

Lisätiedot

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 ASENNUS ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalvyjä. Niidn tarkoitus on

Lisätiedot

FT 381 www.whirlpool.com

FT 381 www.whirlpool.com FT 381.hirlpool.com 1 ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN ASENNUS TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄL- LÄ SIJAITSEVIA suojalvyjä. Niidn

Lisätiedot

www.whirlpool.com FI 1

www.whirlpool.com FI 1 www.whirlpool.com 1 ASENNUS ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitettä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalevyjä. Niiden tarkoitus on

Lisätiedot

AMW 492 INSTALLATION, QUICK START

AMW 492 INSTALLATION, QUICK START AMW 492 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Lisätiedot

AMW 497 AMW 498 INSTALLATION, QUICK START

AMW 497 AMW 498 INSTALLATION, QUICK START AMW 497 AMW 498 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO,

Lisätiedot

MWD 201 MWD 301. www.whirlpool.com

MWD 201 MWD 301. www.whirlpool.com MWD 201 MWD 301 www.whirlpool.com ASENNUS ENNEN KYTKENTÄÄ TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitettä. SIJOITA UUNI TUKEVALLE JA TASAISELLE ALUSTALLE, joka kestää sekä uunin

Lisätiedot

AMW 232 www.whirlpool.com

AMW 232 www.whirlpool.com AMW 232.hirlpool.com 1 FI ASENNUS ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitettä. SIJOITA UUNI TUKEVALLE JA TASAISELLE ALUSTALLE, joka kestää sekä uunin

Lisätiedot

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com FI 1 ASENNUS ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitttä. ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalvyjä. Niidn tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. WHIRLPOOL JT 359 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3799603

Käyttöoppaasi. WHIRLPOOL JT 359 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3799603 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 ASENNUS LAITTEEN ASENTAMINEN ASENNA LAITE MUKANA TOIMITETTUJA erillisiä ohjeita noudattaen. ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi

Lisätiedot

AMW 733 AMW 735 AMW 737

AMW 733 AMW 735 AMW 737 AMW 733 AMW 735 AMW 737 AMW 743 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN

Lisätiedot

Käyttöohje AMW 545. www.whirlpool.com

Käyttöohje AMW 545. www.whirlpool.com Käyttöohje AMW 545 www.whirlpool.com 1 ASENNUS ENNEN KYTKENTÄÄ Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä. Älä irrota suojalevyjä, jotka ovat uunin sisäseinässä. Niiden tarkoitus

Lisätiedot

AMW 758 INSTALLATION, QUICK START

AMW 758 INSTALLATION, QUICK START AMW 758 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

JQ 280 www.whirlpool.com

JQ 280 www.whirlpool.com JQ 280.hilpool.com FI 1 HAKEMISTO ASENNUS 3 Asnnus TURVALLISUUS 4 Täkitä tuvallisuusohjita 5 Vaotoimt LISÄVARUSTEET JA KUNNOSSAPITO 6 Lisävaustt 7 kunnossapito ja puhdistus OHJAUSPANEELI 8 Ohjauspanli

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

AVM 966. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

AVM 966. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AVM 966 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Οδηγίες Χρήσης

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Yksityiskohtaisemmat ja laajemmat käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta www.whirlpool.eu OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA Tässä käyttöohjeessa sekä itse

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START

AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com JT469 Інструкція з експлуатації www.whirlpool.com 1 HAKEMISTO ASENNUS 3 Asennus TURVALLISUUS 4 Tärkeitä turvaohjeita 5 Vianetsintäopas 6 Varotoimenpiteet VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO 7 Varusteet 8 Kunnossapito

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504 FI NS120504 KINGSTON Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS!! VAROITUS Hiilimonoksidi

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS Sisällysluettelo LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...6 Sähkövaatimukset...8 Sähkölaitteiden hävittäminen...8 OSAT JA OMINAISUUDET Leivänpaahtimen osat...9 Hallintapaneelin ominaisuudet...10

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

17/23 -litrainen elektroninen mikroaaltouuni KÄYTTÖOHJE MWB17AEX / MWB23AEX. Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten 1

17/23 -litrainen elektroninen mikroaaltouuni KÄYTTÖOHJE MWB17AEX / MWB23AEX. Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten 1 17/23 -litrainen elektroninen mikroaaltouuni KÄYTTÖOHJE MWB17AEX / MWB23AEX Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten 1 TEKNISET TIEDOT 17L Virrankulutus: Teho: Toimintataajuus: Ulkomitat:

Lisätiedot

ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOON

ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOON TEKNISET TIEDOT 17L Virrankulutus: Teho: Grillikuumennin Toimintataajuus: Ulkomitat: Uunin sisämitat: Paino: 220-240V~50Hz,1080W 700W 1000W 2,450MHz 592mm(L) X 350mm(S) X 390mm(K) 320mm(L) X 288mm(S) X

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN.

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. GRANDE GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. TURVALLISUUSOHJEET! TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! Kun käytät

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

JT479 www.whirlpool.com

JT479 www.whirlpool.com JT479 www.whirlpool.com FI 1 HAKEMISTO ASENNUS 3 Asennus TURVALLISUUS 4 Tärkeitä turvaohjeita 5 Vianetsintäopas 6 Varotoimenpiteet VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO 7 Varusteet 8 Kunnossapito ja puhdistus KÄYTTÖPANEELI

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

AMW 843 INSTALLATION, QUICK START

AMW 843 INSTALLATION, QUICK START AMW 843 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP R982STWE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5588352

Käyttöoppaasi. SHARP R982STWE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5588352 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEDENKEITIN

KÄYTTÖOHJE VEDENKEITIN KÄYTTÖOHJE MANUAL DE INSTRUCCIONES BALANZA DE COCINA. El fabricante se reserva los derechos de modi car los modelos descritos en este manual de instrucciones Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tässä

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET LAITTEEN KUVAUS A. Jääkaappiosasto 1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko 2. Hyllyt ja hyllyalue 3. Termostaattiyksikkö/valo 4. Ovihyllyt 5. Pullohylly 6. Irrotettava pullonpidin 7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon

Lisätiedot

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet TURVALLISUUS 1. Toimivaa laitetta ei saa jättää ilman valvontaa. Erityisesti on varottava, jos käytetään rasvaa tai öljyä nämä aineet syttyvät helposti.

Lisätiedot

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisan näytöskeittiössä olevissa Whirlpoolin kodinkoneissa yhdistyvät huippuluokan teknologia ja energiatehokkuus, joilla minimoidaan

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia viestejä. Lue ne aina ja noudata niitä. Tämä

Lisätiedot

MIKROAALTOUUNI KOR-634R

MIKROAALTOUUNI KOR-634R KOR-634R( ı ) 02.4.29 11:2 AM ` 2 MIKROAALTOUUNI KOR-634R KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje alusta loppuun ennen kuin otat uunin käyttöön. KOR-634R( ı ) 02.4.29 11:2 AM ` 1 VAROTOIMENPITEITÄ VÄLTTÄÄKSESI

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

MIKROAALTOUUNI KOR-633R

MIKROAALTOUUNI KOR-633R KOR-633ROS( ı ) 02.4.29 9:34 AM ` 2 MIKROAALTOUUNI KOR-633R KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje alusta loppuun ennen kuin otat uunin käyttöön. KOR-633ROS( ı ) 02.4.29 9:34 AM ` 1 VAROTOIMENPITEITÄ VÄLTTÄÄKSESI

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG C100C http://fi.yourpdfguides.com/dref/785584

Käyttöoppaasi. SAMSUNG C100C http://fi.yourpdfguides.com/dref/785584 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING RSP 215 B RSP 265 B RSP 305 B RSP 405 B ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SV Hävittäminen Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle

Lisätiedot

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Vanhojen sähkö-tai elektroniikkalaitteiden käsittely Vanhoissa sähkölaitteissa sisältyy arvokkaita materiaaleja, joita voidaan

Lisätiedot

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia viestejä. Lue ne aina ja noudata niitä. Tämä

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot