TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 2 VALTUUDET Hankintavaltuudet 2 Myyntivaltuudet 2 Vahingonkorvaukset 2 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 3 Toimivalta henkilöstöasioissa 3 Menotositteiden hyväksyminen 3 TILIVELVOLLISET 3 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Erikoissairaanhoito Operatiivinen tulosyksikkö 4 Konservatiivinen tulosyksikkö 6 Psykiatrian tulosyksikkö 8 Päivystys ja tarkkailu -tulosyksikkö 10 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö 12 Perusterveydenhuolto, tulosyksiköt 14 Perusterveydenhuolto, kuntien yhteiset 21 Työterveyshuolto 23 Ympäristöterveydenhuolto 25 Sosiaalipalvelut, tulosyksiköt ja kuntien yhteiset 27 Tukipalvelut 32 Keskushallinto 46 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat 48 LIITTEET: Liite 1. Kuntakortit Enonkoski: Palvelukortti, suoritearviot 49 Kerimäki: Palvelukortti, suoritearviot 54 Punkaharju: Palvelukortti, suoritearviot 60 Rantasalmi: Palvelukortti, suoritearviot 66 Savonlinna: Palvelukortti, suoritearviot 75 Sulkava: Palvelukortti, suoritearviot 84 Liite 2. Nimikemuutokset 90 Liite 3 Investoinnit 94

3 1 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

4 2 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat :oon saakka yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan vähintään ja alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja alle euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee toimialajohtaja, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. Yli :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

5 3 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

6 4 ERIKOISSAIRAANHOITO OPERATIIVISEN TULOSYKSIKÖN STRATEGISET TAVOITTEET 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Alueen väestö saa tarpeenmukaiset operatiiviset palvelut Systemaattinen asiakaspalaute Hoitotakuu toteutuu Exreport tilastot asiakaspalautteet viikoilla3-4 ja Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat4 Prosessit ja rakenteet Saumattomat palvelu- ja hoitoprosessit Operatiivisen tulosyksikön erikoisalojen ydinprosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Itsearviointi Sekä ydinprosesseja että palvelu- ja hoitoketjuja auditoidaan 1-2 / vuosi Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Prosessien omistajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Operatiivisen tulosyksikön palvelujen laadukas tuottaminen kuntien käytettävissä olevilla resursseilla Talousarvion menokehys % Peruttujen leikkausten määrä < 4% kokonaisleikkausmäärästä Talouden toteuman seuranta kuukausittain Exreportista Leikkaustilastojen seuranta x 3 / v Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Operatiivisen tulosyksikön palvelutuotanto toteutuu oman henkilöstön ja ostopalveluhenkilöstön tarkoituksenmukaisella yhteiskäytöllä Henkilöstörakenne, henkilöstön saatavuus ja ammattitaito ovat talousarviosuunnitelman mukaisella tasolla Täydennyskoulutustavoite väh pv/hlö toteutuu Lyhytaikaisten sijaisten (alle 13 vrk)käytön vähenee Henkilöstöraportin mittareiden seuranta Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Henkilöstöpäällikkö

7 5 ESH Tulosyksikkö: 600 Operatiivinen tulosalue OPERATIIVINEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat) joista hoitotakuuseen kuuluvia Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika 3 3 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset 1 - muut Operatiivinen tulosyksikkö TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 * Maksutuotot ,27 * Tuet ja avustukset ,57 * Muut toimintatuotot ,85 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,02 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,02 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,56 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,29 * Muut henkilösivukulut ,06 ** Henkilöstökulut yht ,23 * Palvelujen ostot yht ,05 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,98 * Muut toimintakulut ,60 *** ULKOISET KULUT YHT ,35 * Vyörytetyt nettokulut ,04 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,04 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,96 TOIMINTAKATE ,33 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,33 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,33 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

8 6 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Laadukas konservatiivisen Hoitotakuun toteutuminen ja asiakkaat potilaan hoito Potilastyytyväisyys Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Potilaspalaute 2 kertaa vuodessa 2 viikon ajan kaikille ja osastoilla jatkuva palaute Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Rakennemuutokseen liittyvän uuden toimintamallin vakiinnuttaminen Keskeisten palveluketjujen ja prosessien kehittäminen Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisilla resursseilla Konservatiivisen potilaan kokonaishoidon kehittäminen Talousarvion toteutuminen Itsearviointi x 1/vuosi laatujärjestelmän kriteereillä Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilökunnan tukeminen muutoksessa Henkilökunnan ammatillisen kehittymisen vahvistaminen Uusiin tehtäviin perehdyttäminen Täydennyskoulutus Työnohjaus TYHY-toiminta Koulutustilastot x2/v Itsearviointi x2/v Yksiköiden esimiehet Työssäjaksamisen tukeminen

9 7 ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki keskim./kk) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat 15 - joista hoitotakuuseen 15 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 88,0 85,1 Keskimääräinen hoitoaika 5,0 5,3 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti 5 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut Vuoden 2011 yksiköiden arvioiden yhteenlasku tulosaluetasolle tarkistettu. 610 Konservatiivinen tulosyksikkö TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,39 * Maksutuotot ,43 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,22 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,76 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,86 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,56 * Muut henkilösivukulut ,53 ** Henkilöstökulut yht ,28 * Palvelujen ostot yht ,26 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,58 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,41 *** ULKOISET KULUT YHT ,15 * Vyörytetyt nettokulut ,14 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,14 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,72 TOIMINTAKATE ,80 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,80 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

10 8 ERIKOISSAIRAANHOITO AIKUIS- JA NUORISOPSYKIATRIAN TULOSYKSIKÖN STRATEGISET TAVOITTEET 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Prosessit ja rakenteet Avohoitopainotteisuuden ja akuuttitoimintojen sekä potilaskeskeisyyden lisääminen palveluissa Mieli 2009-ohjelman mukaan. Koko Sosterin alueen ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen. Oikea-aikaisuus potilaan hoidossa toteutetaan rakenteita muuttamalla. Akuuttiyksikkö sekä kuntoutusja ryhmätoimintojen yksikön toimintaa kehitetään edelleen. Kustannukset, Pysytään 2%:n kehyksessä. tehokkuus ja tuottavuus Kustannusvaikuttavuutta aletaan seurata vaikuttavuusmittareiden käyttöönotolla. Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen ja kehittäminen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Käyttösuunnitelman mukainen toiminnan painopisteen muutos. Yhdenvertaiset palvelut koko väestölle ikäryhmästä ja asuinpaikasta riippumatta. Akuuttityöryhmän toiminnan vakiintuminen ja osastohoitojaksojen edelleen väheneminen. Max. 2%:n aikuis- ja nuorisopsykiatrian kokonaismenojen kasvu. Osasto- ja avohoidossa otetaan käyttöön monipuoliset vaikuttavuusmittarit. Henkilöstön käyttö yli työyksikkörajojen muodostuu vakiintuneeksi toimintatavaksi. Koulutus- ja työnohjaussuunnitelmien toteutuminen. Käyttösuunnitelman mukaisten lukujen kk:nen seuranta. Kuntakohtainen kuntalaskutusja suoriteseuranta. Käyttösuunnitelman lukujen toteutumisen kk:nen seuranta. Talouden toteuman kk:nen seuranta. Vaikuttavuusmittereiden käyttöönotto v aikana. Osaamiskartoitus vuoden 2012 aikana. Koul. ja työnohj. suunnitelmien toteutumisen seuranta,. Tulosyksikön esimiehet. Tulosyksikön esimiehet Tulosyksikön esimiehet Työhyvinvoinnin lisääntyminen. Sosterin paras yksikkö. Sosterin työhyvinvointikysely. Tulosyksikön esimiehet

11 9 ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat 5 - joista hoitotakuuseen 5 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 20 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Psykiatria TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 * Maksutuotot ,17 * Tuet ja avustukset ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,91 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,10 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,46 * Muut henkilösivukulut ,52 ** Henkilöstökulut yht ,53 * Palvelujen ostot yht ,95 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,42 * Muut toimintakulut ,82 *** ULKOISET KULUT YHT ,37 * Vyörytetyt nettokulut ,01 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,01 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,89 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset muut 5

12 10 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Käyntitilastot, asiakaspalaute. ja asiakkaat Kiireellisen hoidon tarjoaminen alueen väestölle uuden terveydenhuoltolain mukaisesti Asiakkaan hoitopaikka vastaa hoidon tarvetta. Hoito on laadukasta ja ajanmukaista ja hoitoon pääsy tasapuolista. Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Päivystysprosessin edelleen kehittäminen. Tarkoituksenmukainen työnjako Sosterin alueella. Asiakas saa laadukasta hoitoa kustannustehokkaasti. Tarkoituksenmukainen työnjako alueen eri terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Työhyvinvoinnin edistäminen. Riittävä täydennyskoulutus ja perehdytys. Jatkohoitopaikkojen saatavuus paranee. Hoitopaikka vastaa hoidon tarvetta. Asiakkaan läpimenoaika päivystyksessä on mahdollisimman lyhyt. Hoito vastaa prosessikuvauksia. Ostopalvelujen käytön vähentäminen. Lyhytaikaisen työvoiman käytön vähentäminen. Yksikön työvoiman käytön tehostaminen ja työpanoksen suuntaaminen oikeisiin yksiköihin. Lyhyiden sairaslomien vähentyminen. Autonominen työvuorosuunnittelu. Henkilöstön osaamisen johtaminen. Läpimenoaikojen seuranta (Päivystysmonitori käyttöönotto tekee mahdolliseksi vuoden vaihteessa). Jatkohoitopaikkaa odottavien jonotusajan seuranta. Kustannusten seuranta (Exreport) Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kuormituksen väheneminen. Sairaslomatilastot. Kehityskeskustelut. Mielipidekyselyjen tulokset. Koulutusmäärärahojen käytön seuranta. Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh

13 11 ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus - päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat - joista hoitotakuuseen Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 70 Keskimääräinen hoitoaika 2vrk Päivystyssisäänotot Päivytyskäynnit ESH PTH / Yhteispäivystys ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät 630 Päivystys TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,47 * Maksutuotot ,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,21 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,21 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,80 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,33 * Muut henkilösivukulut ,92 ** Henkilöstökulut yht ,81 * Palvelujen ostot yht ,44 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,71 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,36 * Vyörytetyt nettokulut ,31 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,31 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,95 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut

14 12 TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Hoitotakuun toteutuminen Seuranta x 3/vuosi Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Asiakastyytyväisyyden taso > vähintään 85 % tyytyväisiä palveluun Asiakaspalautekysely toteutetaan ainakin yhdessä työyksikössä / v. Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Prosessit ja rakenteet Toiminnassa huomioidaan palveluita tarvitsevien erikoisalojen toiminta ja tarpeet Palvelu- ja hoitoprosessien saumattomuutta kehitetään erikoissairaanhoidon erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä Sulut ja toiminnan rajoitukset suunnitellaan erikoisalojen toiminta huomioiden. Keskeiset palvelu- ja hoitoprosessit on määritelty. Sulku- / toiminnan rajoituspäivät tulosyksikössä ja koko tulosalueella Itsearviointi x 1/v Palvelu- ja hoitoketjuja arvioidaan väh. 1 / vuosi Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan käytettävissä olevilla resursseilla Talousarvion kasvu vuosittain kestää maksimissaan 2% -tasolla Talouden toteuman seuranta kuukausittain Exreportista Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Tulosyksikön henkilöstön osaaminen varmistetaan riittävällä täydennyskoulutuksella Henkilöstön vaihtuvuus vähäinen. Henkilöstörakenne, henkilöstön saatavuus ja ammattitaito talousarviosuunnitelman mukainen Täydennyskoulutustavoite väh. 3pv/hlö/v toteutuu Vakinaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä 90% Henkilöstöraportin mittareiden seuranta x 2/v Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Henkilöstöpäällikkö

15 13 ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Arviot Lähetteet Tilastoluvut: Kuntoutus, Kl-Neurofysiologia, Ravitsemusterapia Muut toimenpiteet Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Suoritearviot: Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset Varjoainetutkimukset Angiografiat Luun tiheysmittaukset 400 TT-tutkimukset Magneettitukimukset Radiologiset toimenpiteet Lausunnot vieraista kuvista 50 Isotooppitutkimukset UÄ-tutkimukset Suoritearviot: Patologia Tutkimukset Lääketieteelliset ruumiinavaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 2 pv 2 pv TA TA 640 Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,81 * Maksutuotot ,29 * Tuet ja avustukset ,29 * Muut toimintatuotot ,67 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,75 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,75 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,23 * Muut henkilösivukulut ,80 ** Henkilöstökulut yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,84 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,10 * Muut toimintakulut ,78 *** ULKOISET KULUT YHT ,15 * Vyörytetyt nettokulut ,93 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,93 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,74 TOIMINTAKATE ,67 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,67 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,67 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 50 - määräaikaiset 2

16 14 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012, PERUSTERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN YHTEISET TAVOITTEET Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2011 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Seurantaraportti 1 x kk perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusturvatyöryhmät toimialajohtaja projektipäällikkö Prosessi ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon ja ksh:n asiakkaista, 70 % on tehty hoidontarpeen arviointi RAIarviointimenetelmällä Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit toimialajohtaja PTH:n ylilääkäri Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2011 Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Neljä (4) uutta virkalääkäri v aikana Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat Kuntakohtaiset tavoitteet/strategiat liitteenä olevilla kuntakorteilla.

17 15 PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKI Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät - - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Terveysaseman avohoidon palvelujen tuottajana Attendo Medone) Yksikön omat mittarit TA TA 700 Enonkoski TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,59 * Maksutuotot ,37 * Muut toimintatuotot ,34 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,14 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,14 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,72 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,64 * Muut henkilösivukulut ,92 ** Henkilöstökulut yht ,59 * Palvelujen ostot yht ,11 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,87 *** ULKOISET KULUT YHT ,78 * Vyörytetyt nettokulut ,65 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,65 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,03 TOIMINTAKATE ,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,30 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset (määräaikaisesti Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) 4 - määräaikaiset - muut

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) 39365 (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. )

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot