Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö"

Transkriptio

1 Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön ja se on voimassa alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä toimintasääntö perustuu valtuuston päätöksellään 21 hyväksymään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntöön, siihen tehtyihin muutoksiin sekä siinä annettuihin oikeuksiin. Toimivalta on siirretty siten, että tässä säännössä mainituilla viranhaltijoilla on oikeus johtokunnan puolesta ratkaista nimetyt asiat. Tulosalueella noudatetaan sairaanhoitopiirin hallintosääntöä ja toimintasääntöä sekä otetaan huomioon, mitä sairaanhoitopiirin konserniohjeissa ja yhteishankintaohjeissa on määrätty. TULOSALUEEN ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen tehtävänä on tuottaa sellaisia somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja, joiden tuottaminen paikallisella tasolla on tarkoituksenmukaista sekä potilaan että sairaanhoidon tehokkaan järjestämisen kannalta. 2 Tulosyksikköjako Tulosalueeseen kuuluvat seuraavat kolme tulosyksikköä: 1. Loimaan aluesairaala 2. Salon aluesairaala 3. TYKS Vakka-Suomen sairaala 3 Johtaminen Tulosalueen johtokunnan tehtävistä säädetään hallintosäännön 2 :ssä. Hallintosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on sille muualla määrättyjen tehtävien lisäksi 1. johtaa tulosalueen toimintaa, 2. laatia hallitukselle esitys tulosalueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi, 3. valvoa tulosalueen talousarvion toteutumista ja huolehtia osaltaan valtuuston ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta, 4. päättää tulosalueen johtajan välittömien alaisten ottamista toimeen tai virkaan, 5. hyväksyä ne paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset, jotka ovat sovellettavissa yksinomaan kyseisen tulosalueen henkilöstöön, 6. päättää tulosalueen organisaatiosta johtosääntöjen ja hallituksen antamien määräysten mukaisesti.

2 Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen johtokunnan tehtävänä on lisäksi toimia Loimaan seudun osavastuualueen, Salon seudun osavastuualueen ja Vakka-Suomen osavastuualueen perussopimuksen tarkoittamana johtokuntana. Hallitus määrää johtokunnan esittelijän johtokuntaa kuultuaan. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi johtokunta 1. määrää tulosyksiköiden vastuuhenkilöinä toimivat johtavat lääkärit sekä koordinoivan ylihoitajan. 2. ottaa tulosalueen ylilääkärit, johtavat ylihoitajat ja ylihoitajat sekä hallintojohtajan. 4 Tulosalueen johtajan tehtävät ja toimivalta Sairaanhoitopiirin hallitus määrää hallintosäännön mukaan tulosalueen johtajan. Sairaanhoitopiirin johtaja toimii tulosalueen johtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Tehtävät: Tulosalueen johtaja 1. johtaa tulosaluetta 2. vastaa tulosalueen terveyspalvelujen tuottamisesta alueen asukkaille ja palvelutuotannon mitoittamisesta vastaamaan palvelutarpeita 3. huolehtia tulosalueen tulosyksiköiden toiminnan yhteensovittamisesta 4. huolehtia osaltaan alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toiminnan yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin muiden tulosalueiden kanssa 5. johtaa ja valvoa tulosalueen terveyden- ja sairaanhoitoa sairaanhoitopiirin vastaavan lääkärin ohjeiden mukaisesti 6. huolehtia osaltaan talousarvion valmistelusta ja vastata sen noudattamisesta 7. vastata laillisuudesta tulosalueen toiminnassa 8. toimia tulosalueen johtoryhmän puheenjohtajana, määrätä sen kokoonpanosta tämän säännön puitteissa ja määrätä sen tehtävät Toimivalta: Tulosalueen johtaja 1. päättää tulosyksiköiden jakautumisesta yksikköihin 2. antaa muut tarvittavat tarkentavat määräykset tulosalueen organisaatiosta tämän säännön puitteissa 3. toimii johtavien lääkärien henkilöstöhallinnollisena esimiehenä 4. päättää määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 5. päättää tulosalueen resurssien (henkilöstö, tilat ja laitteet) kohdentamisesta konserniohjeistuksen puitteissa 6. päättää tulosalueen tuottamien palvelujen myynnistä ulkoisille asiakkaille johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti 7. päättää puhelineduista tulosalueella 8. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 5 Koordinoiva ylihoitaja Tehtävät: Koordinoiva ylihoitaja 1. koordinoi osaltaan aluesairaaloiden toiminnan ja talouden suunnittelua yhteistyössä tulosaluejohtajan kanssa 2. koordinoi sairaaloita hoitotyön henkilöstösuunnittelua yhteistyössä

3 tulosaluejohtajan kanssa 3. vastaa sairaaloiden hoitotyön alan kuluvasta opetus- ja tutkimustoiminnan koordinoinnista 4. koordinoi aluesairaaloiden laatujärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä Sairaaloiden koordinoiva ylihoitaja raportoi tehtävistään tulosaluejohtajalle sairaaloiden toimintaa liittyvistä asioissa ja hallintoylihoitajalle hoitotyön alaan kuuluvissa asioissa. TULOSYKSIKÖIDEN JOHTAMINEN 6 Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden asema, tehtävät ja toimivalta Tulosyksiköiden vastuuhenkilöinä toimivat johtavat lääkärit ovat tulosalueen johtajan välittömiä alaisia ja vastaavat tulosyksikkönsä prosessien toiminnasta ja palveluiden sisällöstä. Tehtävät: Johtava lääkäri 1. johtaa yksikköään 2. johtaa ja valvoa yksikkönsä terveyden- ja sairaanhoitoa tulosalueen johtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastaa yksikkönsä potilashoidon ja palveluiden sisällöstä ja laadusta 4. huolehtii yksikkönsä talousarvion laatimisesta ja vastata sen noudattamisesta Toimivalta: Johtava lääkäri 1. ottaa yksikkönsä muun kuin edellä tulosalueen johtajan otettavaksi määrätyn henkilökunnan, 2. toimii yksikkönsä ylilääkärien, johtavan ylihoitajan ja hallintojohtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä, 3. myöntää yksikkönsä lääkärien, johtavan ylihoitajan ja hallintojohtajan vuosilomat ja enintään kahden vuoden mittaiset virkavapaudet ja päättää sijaisen, tilapäisen ja avoimen viran hoitajan ottamisesta, 4. päättää yksikkönsä lääkärien, johtavan ylihoitajan ja hallintojohtajan virka- ja virantoimitusmatkoista, 5. päättää laitteiden koekäyttöön ottamisesta hankittuaan lääkintälaitteiden osalta sairaalainsinöörin lausunnon, 6. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta yksikön käyttöön osoitetun määrärahan puitteissa, 7. päättää yksikkönsä koulutus- ja kehittämisrahojen käytöstä talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, 8. tai hänen määräämänsä päättää potilaalle tulosyksikön varoista ja lääketieteellisin perustein maksusitoumuksella hankittavista tavaroista ja palveluista. 9. päättää lääketieteellisen tutkimuksen edellyttämästä tutkimusluvasta 10. päättää määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

4 7 Ylilääkäri Tehtävät: Ylilääkäri 1. johtaa yksikköään 2. johtaa ja valvoo yksikkönsä terveyden- ja sairaanhoitoa johtavan lääkärin ohjeiden mukaisesti 3. vastaa yksikkönsä potilashoidon ja palveluiden sisällöstä ja laadusta 4. huolehtia yksikkönsä talousarvion laatimisesta ja vastata sen noudattamisesta. Toimivalta: Ylilääkäri 1. päättää yksikössään potilaan ottamisesta sairaalaan tai poistamisesta sairaalasta 2. toimii yksikkönsä henkilöstöhallinnollisena esimiehenä lääkärien sekä akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön osalta 3. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa. 8 Johtava ylihoitaja Tehtävät: Johtava ylihoitaja 1. johtaa tulosyksikön hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä 2. vastaa tulosyksikkönsä johtamistehtävästä johtavan lääkärin määräämällä tavalla 3. vastaa tulosyksikkönsä talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta hoitotyön osalta 4. vastaa tulosyksikkönsä hoitotyön alaan kuuluvasta opetus- ja tutkimustoiminnasta 5. valvoo tulosyksikkönsä saamia tukipalveluja muiden kuin lääketieteellisten palveluiden osalta 6. ylläpitää ja kehittää tulosyksikkönsä laatujärjestelmää 7. yhteen sovittaa osaltaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarkoituksenmukaista yhteistyötä omalla alueellaan Johtava ylihoitaja raportoi tehtävistään tulosyksikön johtajalle tulosyksikön toimintaan liittyvissä asioissa ja koordinoivalle ylihoitajalle hoitotyöhön liittyvissä asioissa. Toimivalta: Johtava ylihoitaja 1. ottaa tulosyksikkönsä hoito- ja hallintohenkilöstön niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. toimii hoito- ja hallintohenkilöstön esimiehenä mukaan lukien fysioterapian palvelut 3. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa

5 9 Ylihoitaja Tehtävät: Ylihoitaja 1. johtaa yksikkönsä hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä yhteistyössä johtavan ylihoitajan kanssa 2. vastaa yksikkönsä johtamistehtävästä johtavan ylihoitajan määräämällä tavalla 3. vastaa yksikkönsä talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta hoitotyön osalta 4. vastaa yksikkönsä hoitotyön alaan kuuluvasta opetus- ja tutkimustoiminnasta 5. valvoo yksikkönsä saamia tukipalveluja muiden kuin lääketieteellisten palveluiden osalta 6. ylläpitää ja kehittää yksikkönsä laatujärjestelmää Toimivalta: Ylihoitaja 1. ottaa määräaikaisen hoito- ja hallintohenkilöstön niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. toimii vastuualueellaan hoito- ja hallintohenkilöstön esimiehenä mukaan lukien fysioterapian palvelut 3. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 10 Hallinnollinen osastonhoitaja Tehtävät: Hallinnollinen osastonhoitaja 1. johtaa yksikkönsä hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä yhteistyössä ylihoitajan kanssa 2. vastaa yksikkönsä johtamistehtävästä ylihoitajan määräämällä tavalla 3. huolehtii hoitohenkilöstön vakanssien täyttämisen valmistelusta Toimivalta: Hallinnollinen osastonhoitaja alaisensa henkilöstön osalta 1. päättää vuosilomat sekä tehtävien hoitamisesta näiden aikana 2. päättää korkeintaan kolmen kuukauden pituisen virka- ja työvapauden myöntämisestä ja tehtävien hoitamisesta ko. virka- ja työvapaan aikana 3. antaa määräykset virka- ja virantoimitusmatkojen suorittamisesta 4. määrää tarvittaessa lisä-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon MUUT MÄÄRÄYKSET 11 Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat Johtavan lääkärin ja johtavan ylihoitajan lisäksi ylilääkärit ja ylihoitajat sekä hallintojohtaja ovat johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita. 12 Allekirjoittaminen Tulosalueen johtajalla on oikeus allekirjoittaa tulosalueen johtokunnan hyväksymät sopimukset ja muut sitoumukset.

6 Muutoin viranhaltijat allekirjoittavat tekemiensä päätösten täytäntöönpanoa koskevat sopimukset. 13 Menettely otettaessa virkaan tai toimeen Virkaan ja toimeen ottamista koskeva päätös tulee valmistella yhteistoiminnassa virkaan tai toimeen valittavan esimiehen kanssa ja koulutusvirkojen osalta koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa. Vaihtoehtoisesti ottamisesta päättävä viranhaltija voi pyytää ennen päätöksentekoa edellä mainitulta viranhaltijalta virkaan tai toimeen ottamista koskevan lausunnon. Edellä virkoihin ottamista koskevat säädökset koskevat soveltuvin osin myös työsuhteita. 14 Ilmoitettavat päätöslajit Viranhaltijoiden tekemät henkilöstöä koskevat päätökset tulee ilmoittaa tiedoksi johtokunnalle siltä osin, kuin jäljempänä on siihen velvoitettu. Muista kuin tässä mainituista päätöksistä ei ole ilmoitusvelvollisuutta. 15 Päätösten ilmoitustapa Päätökset ilmoitetaan päätösluettelona, josta käy ilmi päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen numero. Henkilöstövalinnoista vakinaiseen palvelussuhteeseen ilmoitetaan lisäksi vakanssiin valittu henkilö tehtävänimikkeineen. Valintoja määräaikaiseen palvelussuhteeseen ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista ilmoitetaan johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevalle henkilölle myönnetyt yli kolmen kuukauden virkavapaat ja työlomat ja muun henkilöstön osalta yli 12 kuukauden virkavapaat ja työlomat. Ilmoituksessa mainitaan henkilön nimi ja vapaan pituus. Muita viranhaltijoiden tekemiä henkilöstöpäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. 16 Viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen Johtokunnalle ilmoitetut päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä samanaikaisesti johtokunnan pöytäkirjan nähtävillä olon yhteydessä.

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004 Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot