TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus

2 JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 4 VALTUUDET 4 Hankintavaltuudet 4 Myyntivaltuudet 5 Vahingonkorvaukset 5 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 6 Toimivalta henkilöstöasioissa 6 Menotositteiden hyväksyminen 6 TILIVELVOLLISET 6 TULOSALUEJOHTAJAT 6 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7 Tulosalueiden tulosyksiköt 7 EK 1 Lapsiperheiden palvelut 7 EK 2 Aikuisten palvelut 17 EK 3 Vanhusten palvelut 59 EK 4 Ympäristöterveydenhuolto 81 EK 5 Tukipalvelut 85 EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen 97 Palvelujen käyttö 99 LAITOSHOITO 102 INVESTOINTIOSA 104

3 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa vahvistetun kehyksen puitteissa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen käyttösuunnitelmassa vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: EK 1 Lapsiperheiden palvelut EK 2 Aikuisten palvelut EK 3 Vanhusten palvelut EK 4 Ympäristöterveydenhuolto EK 5 Tukipalvelut EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueenjohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta tammi helmikuussa Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä palvelualuekohtaiset suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita.

4 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat palvelualueittain vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt palvelualuekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat :oon saakka yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus

5 Tulosalueen johtaja päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavarahankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Tulosalueen johtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista ::on saakka. Yli ::n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

6 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Luvan avoimien virkojen ja työsopimussuhteiden auki julistamiseen myöntää kuntayhtymähallitus. Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen ohjeet harkinnanvaraisten palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 21 :n 1 mom. 10. kohta). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen johtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosalueiden johtajat (hallintosääntö 29 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 33 ) ja sosiaalijohtaja. 6 TULOSALUEJOHTAJAT Kuntayhtymähallitus on päättänyt tulosaluejohtajat ajaksi

7 7. TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7.1. Tulosalueiden tulosyksiköt EK 1 Lapsiperheiden palvelut Lastentautien yksikkö 116 Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikka- ja osastopalveluiden saatavuuden tarjoaminen ja säilyttäminen alueen lapsille ja nuorille Kustannusvaikuttavuus: Suunnitellussa talousarviossa pysyminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen. Valmistautuminen henkilöstön eläköitymisen tuomiin muutoksiin (rekrytointi). Prosessit ja rakenteet: Hoitoprosessien päivittäminen ja kehittäminen. Hoitotakuun toteutumisen seuranta. Hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen yhteistyötä lisäämällä. Arviot TP 2007 TP 2008 TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 120 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 65 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 630 Pkl-käynnit päivystyskäynti 200 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 370 konsultaatio 20 uusinta + pv.kir muut käynnit 560 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät Lastenpoliklinikan sulut vk:t ja 52 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 700 yksikön omat mittarit Siirretään hoitoja mahdollisimman paljon omaan yksikköön. Esimiehet seuraavat säännöllisesti talousarvion toteutumista. Ylläpidetään innostavaa ja kehitystä tukevaa työyhteisöä. Mahdollistetaan tasapuolinen koulutukseen pääsy ja motivoidaan henkilöstöä ammattitaidon ylläpitämiseen Tietotaidon siirtäminen nuoremmille/uusille työntekijöille. Henkilöstö/vakanssit - lääkärit hoitohenkilöstö muut Lastentaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10

8 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,62 Maksutuotot ,99 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,05 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,05 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut ,02 Muut henkilösivukulut ,72 Henkilöstökulut yht ,75 Palvelujen ostot yht ,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,71 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,19 Vyörytetyt nettokulut ,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,04 TOIMINTAKATE ,24 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,24 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

9 ESH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 118 Lastenpsykiatria Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tavoitteena on tarjota lastenpsyk. erityisalan avopalvelut hoitotakuun puitteissa ISSHP:n jäsenkuntien alle 13-vuotiaille lapsille. Kustannusvaikuttavuus: Tuotetaan osana palvelujärjestämää mahdollisimman laadukkaita palveluita väestölle. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä 09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaseen käyttöön käynnistämällä erikoissairaanhoidon hoidollisia lapsiryhmiä. TP TA TA Arviot Lähetteet - ajanvaraus päivystys - ilman lähetettä Erikoisalojen odott. lkm - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Pkl-käynnit päivystyskäynti 4 4 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 11 9 uusinta + pv.kir muut käynnit ryhmäkäynnit 100 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus min 3 pvä/v/työntekijä - asiakastyytyväisyys väh. 85% tyytyväisiä kyselytutk. - tavoitekeskustelujen määrä 90 % Henkilöstö/vakanssit - lääkärit hoitohenkilöstö: 2 sh. 1 psykol, ½ toim.t., ½ perheter muut

10 118 Lastenpsykiatria TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,47 Maksutuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,17 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,17 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,75 Henkilösivukulut Eläkekulut ,56 Muut henkilösivukulut ,79 Henkilöstökulut yht ,04 Palvelujen ostot yht ,45 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,95 Avustukset ,65 Muut toimintakulut ,33 ULKOISET KULUT YHT ,75 Vyörytetyt nettokulut ,13 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,13 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,17 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

11

12 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 201 Neuvolatoiminta Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan lähipalveluina, joilla edistetään väestön terveyttä ja tuetaan riskiperheitä Kustannusvaikuttavuus: Toiminta on oikea-aikaista ja perustuu hyväksyttyihin runko-ohjelmiin ja hoitomalleihin Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen turvataan täydennyskoulutuksella ja tukemalla omaehtoista opiskelua Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vuoden 2009 aikana valmistuneet hoitomallit (tarkkavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja lapsen lihavuuden hoitomalli) vakiinnutetaan. TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito josta kotikäynnit 600 Sairaanhoito josta kotikäynnit 10 Suoritearviot (kuntalaskutettavat suoritteet) Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski Hoitajakäynnit, Enonkoski Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju Hoitajakäynnit, Punkaharju Lääkärikäynnit, Rantasalmi Hoitajakäynnit, Rantasalmi Lääkärikäynnit, Savonlinna Hoitajakäynnit, Savonlinna Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava Hoitajakäynnit, Sulkava Käynnit yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset: Heinäkuussa ja jouluaikaan Savonlinnan neuvolapalvelut keskitetään yhteen neuvolaan Yksikön omat mittarit: - täydennyskoulutus 5pv / työntekijä - asiakastyytyväisyyskysely, tavoite 85% vastaajista tyytyväisiä palveluun Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja lääkäri: 1,6 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalveluista - muut osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 1

13 201 Neuvolatoiminta TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,46 Maksutuotot ,11 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,16 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,16 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,94 Henkilösivukulut Eläkekulut ,38 Muut henkilösivukulut ,12 Henkilöstökulut yht ,84 Palvelujen ostot yht ,91 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 Avustukset ,00 Muut toimintakulut ,85 ULKOISET KULUT YHT ,47 Vyörytetyt nettokulut ,04 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,04 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,16 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

14

15

16 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 203 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan tukemalla oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön terveyttä Kustannusvaikuttavuus: Toiminnan tavoite on oikea-aikaisuus ja varhainen tuki erityisen tuen tarpeessa oleville Uudistuminen ja henkilöstö: Osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksella ja omaehtoista opiskelua tukemalla Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vakiinnutetaan 2009 valmistuneet hoitomallit käytäntöön : Tarkkaavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja Lapsen lihavuuden hoitomalli. TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito 8300 Suoritearviot Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski Hoitajakäynnit, Enonkoski Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju Hoitajakäynnit, Punkaharju Lääkärikäynnit, Rantasalmi Hoitajakäynnit, Rantasalmi Lääkärikäynnit, Savonlinna Hoitajakäynnit, Savonlinna Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava Hoitajakäynnit, Sulkava Suoritteet yhteensä Mittarit / voimavarat yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus 5 pv / työntekijä Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja lääkärit: 1,4 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalvelulinjalta - muut (oh) 0,5 0,5 0,5 0,5

17 203 Kouluterveydenhuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,35 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,35 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut ,08 Muut henkilösivukulut ,28 Henkilöstökulut yht ,28 Palvelujen ostot yht ,73 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,90 Avustukset ,00 ULKOISET KULUT YHT ,06 Vyörytetyt nettokulut ,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,35 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

18 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 206 Perhepalvelukeskus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tarjotaan perusth:n ja erit.tason tutkimus- hoito- ja terapiapalveluita ISSHP:n alueen lapsiperheille. Asiakkaiden yläikäraja 18 v. Kustannusvaikuttavuus: palveluiden avulla voidaan välttyä esim. erikoissairaanhoidon sairaalahoidolta tai lapsen kodin ulkopuolelle tapahtuvalta sijoitukselta. Tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, jolloin perheiden ongelmatilanteisiin voidaan antaa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä -09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaliseen käyttöön kehittämällä ryhmätoimintaa omassa yksikössä ja yhdessä eri yhteistyötyötahojen kanssa. TA TA Tilastoluvut Yhteensä suoritteita Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Aikuisasiakkaita kasvatus- ja perheneuvolassa Suoritearviot Perheneuvola, th Perheneuvola, sos Puheterapia Koulutyön tuki Koulutyön tukiryhmät 150 Muut ryhmät 380 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - Täydennyskoulutus min. 3 pvä/v/työntekijä - Asiakastyytyväisyys väh. 85 % tyytyväisiä kyselytutk. - Tavoitekeskustelujen määrä 100% Henkilöstö/vakanssit - sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 - psykologi 5,0 5,0 - puheterapeutti koulutyön tukihenkilö muut

19 206 Perhepalvelukeskus TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,12 Maksutuotot ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,29 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,29 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut ,06 Muut henkilösivukulut ,64 Henkilöstökulut yht ,41 Palvelujen ostot yht ,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,29 Muut toimintakulut ,27 ULKOISET KULUT YHT ,36 Vyörytetyt nettokulut ,89 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,89 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,29 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

20 EK 2 Aikuisten palvelut ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 105 Ravitsemusterapia Tavoitteet ja painotukset 1. Erityisruokavaliota tarvitsevien potilaiden ohjaus ja osastopotilaiden ravitsemushoidon suunnittelu. 2. Yhteistyö ravintokeskuksen ja vuodeosastohenkilökunnan kanssa ravitsemushoidon kehittämisessä: 2.1. Ravitsemuskäsikirjan pitäminen ajan tasalla 2.2. Ravitsemusyhdyshenkilöpalaverien ja alueellisen ravitsemustyöryhmän kokousten vetovastuu 2.3. Ravitsemuskoulutuksen järjestäminen eri henkilöstöryhmille. 3. Sairaalaruokasuosituksen ottaminen käyttöön 4. Ravitsemusterapiapalvelujen lisääminen alueellisesti tarvekartoituskyselyn pohjalta: 5.1 Vanhusten ravitsemushoidon ohjeistaminen perusterveydenhuollossa 5.2 Ravitsemusaiheisen toimipaikkakoulutuksen antaminen Sosterin toimipisteissä Tilastoluvut TP 2007 TP 2008 TA 2010 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Polikliiniset käynnit 850 kpl Puhelinkäynnit 50 kpl Yhteensä 900 kpl Ensikäynti Uusintakäynti Konsultaatio Muu 2 1 Henkilöstö/vakanssit 1 koko-aikainen työntekijä, vakinainen 1 koko-aikainen työntekijä, määräaikainen

21 105 Ravitsemusterapia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Maksutuotot ,72 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,76 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,39 Henkilösivukulut Eläkekulut ,01 Muut henkilösivukulut ,07 Henkilöstökulut yht ,78 Palvelujen ostot yht ,86 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,31 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,22 Vyörytetyt nettokulut ,61 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,61 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

22

23 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 108 KIRURGIA vos ja pkl Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Turvata alueen väestölle kirurgian palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussaliresurssien optimaalinen hyödyntäminen Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutusvelvoite toteutuu Prosessit ja rakenteet: Kirurgisen leikkauspotilaan hoitoprosessin laadunhallinnan kehittäminen Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys - - ilman lähetettä - Erikoisalojen odott. lkm joista hoitotakuuseen 600 Tilastoluvut Hoitopäivät brutto / netto brutto netto Kirurgia / Silmätaudit 8 / 5 Korva-, nenä ja kurkkutaudit 500 / 350 Hammas- ja suusairaudet 60 / 40 Päiväkirurgiset hoitopäivät 50 Hoitojaksot 3150 Kuormitus % 72,8 Keskimääräinen hoitoaika 4 Päivystyssisäänotot 1550 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia (leik-pväkir.yksikössä) josta päiväkirurgia (kirurgian poliklinikalla) 150 Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit 4100 konsultaatio 80 uusinta + pv.kir (sis. sarjahoidot) muut käynnit (muut toimenpiteet, tutkimuskäynnit) 350 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 56 toimintarajoitukset/sulkupäivät, poliklinikalla 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 1022 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 17 - hoitohenkilöstö 59 - muut 0

24 108 Kirurgia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,83 Maksutuotot ,64 Tuet ja avustukset ,64 ULKOISET TUOTOT YHT ,99 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,99 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,57 Henkilösivukulut Eläkekulut ,97 Muut henkilösivukulut ,49 Henkilöstökulut yht ,95 Palvelujen ostot yht ,80 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,91 Muut toimintakulut ,14 ULKOISET KULUT YHT ,63 Vyörytetyt nettokulut ,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,10 TOIMINTAKATE ,34 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,34 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

25

26 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 109 Naistentaudit ja synnytykset Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: synnytysten turvaaminen alueella ja asetuksen mukaisen sikiöseulonnan järjestäminen oman alueen kuntalaisille, hoitotakuun toteutuminen. Kustannusvaikuttavuus: Yhteistyön tiivistäminen kirurgian yksikön kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen lääkäri- ja kätilötyövoiman turvaaminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoketju ja päiväkirurgisen potilaan hoidon siirtyminen osittain päiväkirurgian yksikköön. Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 500 Erikoisalojen odott. lkm 43/90 - joista hoitotakuuseen 25 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät 130 kirurgiset potilaat hoitopäivät(brutto 996 kirurgiset potilaat hoitopäivät (ntto) 792 Hoitojaksot 942 kirurgisten potilaiden hoitojaksot 204 Kuormitus % 55 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 526 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia 130 Muut toimenpiteet synnytykset 370 Pkl-käynnit päivystyskäynti 414 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 118 uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 20 toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 114 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 4 - hoitohenkilöstö 24 - muut

27 109 Naistentaudit ja synnytykset TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,02 Maksutuotot ,49 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,59 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,59 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut ,45 Muut henkilösivukulut ,94 Henkilöstökulut yht ,17 Palvelujen ostot yht ,01 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,01 Vyörytetyt nettokulut ,38 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,38 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,97 TOIMINTAKATE ,09 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,09 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,09 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

28

29 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 110 Silmätaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikkapalvelujen ja kaihileikkausten tarjoaminen Savonlinnassa Sosterin alueen väestölle hoitotakuun mukaisina Kustannusvaikuttavuus: Toimivan ja kustannusvaikuttavan yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen PKSSK:n kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Prosessit ja rakenteet: Asianmukaisten toimitilojen remontointi, pkl-ja päiväkirurgisen yhteistoiminnan käynnistäminen B-siiven 3.kerroksen tiloissa 6/2010 Kaihileikkauspotilaan hoitoprosessin kuvaaminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 60 Erikoisalojen odott. lkm joista hoitotakuuseen 98 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 8 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 5 Hoitojaksot 6 Leikkaustoimenpiteet - josta päiväkirurgia, kaihileikkaukset 600 (silmätautien omaa toimintaa n. puolen vuoden ajan) Muut toimenpiteet (intravitreaaliset VEGF-hoidot) 140 Pkl-käynnit päivystyskäynti 310 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 60 uusinta muut käynnit 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 25 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista (PKSSK, KYS,HUS) - pkl-käynnit hoitopäivät 120 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 yl, 1 erikoislääkäri 2 (vetovastuu Joensuussa) - hoitohenkilöstö apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, perushoitaja 3

30 110 Silmätaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,91 Maksutuotot ,93 Muut toimintatuotot ,14 ULKOISET TUOTOT YHT ,67 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,67 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,62 Henkilösivukulut Eläkekulut ,19 Muut henkilösivukulut ,74 Henkilöstökulut yht ,95 Palvelujen ostot yht ,50 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,53 Vyörytetyt nettokulut ,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,78 TOIMINTAKATE ,32 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,32 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,32 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

31

32 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Erikoisalan palvelujen saatavuuden säilyminen ja hoidon tarjoaminen hoitotakuun puitteissa Kustannusvaikuttavuus: Tavoite tarjota laadukasta hoitoa taloudellista ajattelua ja asennetta käyttäen. Päiväkirurgisen toiminnan kehittäminen uusien tilojen myötävaikutuksella Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen ylläpitäminen, suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen, 3pv/vuosi. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoprosessin kehittäminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 30 Erikoisalojen odott. lkm 40 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 500 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 350 Hoitojaksot 210 Keskimääräinen hoitoaika 2 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia 180 Pkl-käynnit päivystyskäynti 150 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 870 konsultaatio 340 uusinta + pv.kir Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 105 yksikön omat mittarit kuulokojeluovutus 301 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit (yhden lääkärin vuosityöpanos) 1 - hoitohenkilöstö 4 - muut 1

33 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,07 Maksutuotot ,96 ULKOISET TUOTOT YHT ,11 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,84 Henkilösivukulut Eläkekulut ,30 Muut henkilösivukulut ,01 Henkilöstökulut yht ,66 Palvelujen ostot yht ,26 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,48 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,21 Vyörytetyt nettokulut ,98 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,98 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,32 TOIMINTAKATE ,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,55 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

34 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 112 Hammas- ja suusairaudet Tavoitteet ja painotukset Hammas ja suusairauksien klinikka vastaa oman erikoisalansa erikoissairaanhoidosta. Poliklinikan toiminta järjestetään siten, että potilaat pääsevät joustavasti tutkimuksiin ja hoitoon. Toiminta on eettisesti korkeatasoista, ottaen huomioon potilaiden yksilölliset tarpeet ja potilaan itsemääräämisoikeus. Toiminta on yksikön laadunhallintaohjelman mukaista ja Käypähoito-ohjeiden mukaista. Toiminnan laatu pidetään jatkossakin korkeatasoisena kouluttautumalla ja kouluttamalla. Toiminnassa painotetaan joustavaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisesti painotetaan vaikeiden purentavirheiden hoitoa ja kasvokipupotilaiden hoitoa. TP TP TA TA Arviot Lähetteet - ajanvaraus päivystys 20 - ilman lähetettä 4 Erikoisalojen odott. lkm 0 - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 30 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika 2 Päivystyssisäänotot 4 Leikkaustoimenpiteet 12 - josta päiväkirurgia Muut toimenpiteet 50 Pkl-käynnit päivystyskäynti 15 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 300 uusinta + pv.kir 50 muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 0 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl) 21 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 20 - hoitopäivät 30 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 2 - muut 0,5

35 112 Hammas- ja suusairaudet TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,52 Maksutuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,42 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,42 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut ,95 Muut henkilösivukulut ,56 Henkilöstökulut yht ,81 Palvelujen ostot yht ,77 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,59 Muut toimintakulut ,84 ULKOISET KULUT YHT ,45 Vyörytetyt nettokulut ,06 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,06 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,83 TOIMINTAKATE ,14 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,14 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,14 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

36

37 PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 220 Hammashuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Hoitotakuun tot. Kustannusvaikuttavuus: Suoritekustannustaso, ostopalvelutoiminnan väh. Uudistuminen ja henkilöstö: Rekrytointi + koulutuspäivien lis. Prosessit ja rakenteet: Neuvola- ja kouluikäisten prosessien rakentaminen TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito Suoritearviot Hammalääkärikäynnit Enonkosken hammashoitola Kerimäen hammashoitola Punkaharjun hammashoitola Rantasalmen hammashoitola Savonlinna hammashoitola Sln-Savonrannan hammashoitola Sulkavan hammashoitola Suuhygienisti; hammashoitaja Enonkosken hammashoitola Kerimäen hammashoitola Punkaharjun hammashoitola Rantasalmen hammashoitola Savonlinna hammashoitola Sln-Savonrannan hammashoitola Sulkavan hammashoitola Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Satunnaisesti pienemmillä terveysasemilla Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - palvelujen peittävyys 40% väestöstä vuositasolla - kustannustehokkuuden säilyttäminen - ns. korjauskäyntien ja potilasvahinkojen seuranta Henkilöstö/vakanssit Hammaslääkärit Suuhygienistit 6 7 Hammashoitajat 24 23

38 220 Hammashuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,09 Maksutuotot ,43 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,36 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut ,74 Muut henkilösivukulut ,08 Henkilöstökulut yht ,48 Palvelujen ostot yht ,66 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,86 Muut toimintakulut ,05 ULKOISET KULUT YHT ,48 Vyörytetyt nettokulut ,69 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,69 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,38 TOIMINTAKATE ,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

39

40

41 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 113 Leikkaus, anestesia ja päiväkirurgia Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Vastataan leikkaustoiminnalla alueen väestön tarpeisiin hoitotakuun vaatimusten mukaisesti. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussalien optimaalinen hyödyntäminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka koulutusvelvoite toteutuu. Prosessit ja rakenteet: Leikkauspotilaan laatumittarien asteittainen käyttöönotto. TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Suoritearviot Anestesia: YHT: yleisanestesia laajat puudutukset puudutusten yhdistelmät muut: valvottu sedaatio, puudutukset, veripaikan laitto epiduraalitilaan 5. kanyloinnit valtimokanyylit keskeiset laskimotilan kanyylit/katetrit 200 -keuhkovaltimokatetrit 10 - dialyysikatetrien laitto muut leikkausta edeltävä anestesiapoliklinikka anestesiakonsultaatiot 50 - MRI-anestesiat Kivunhoito kipupoliklinikkatoiminta kivunhoitotoimenpiteet kipuepiduraalipuudutukset paikallinen kivunhoito 30 ismelin-blokadit tähtipunokset puudutukset 30 muut kivunhoitopuudutukset kipukonsultaatiot synnytyskivun hoito synnytyssali istukan käsinirrotus leikkauksen jälkeinen kivunhoito syöpäkivun hoito 30 Leikkaustoiminta Gynekologia keisarinleikkaukset muu 410 Korva-, nenä ja kurkkutaudit Suu- ja leukakirurgia sekä hammastoimenpiteet Silmäleikkaukset joista kaihileikkauksia muut 100 ECT 30

42 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Kirurgia lonkan tekonivelleikkaukset polven tekonivelleikkaukset polven arthoskopiat olkanivelen arthoskopiat muu käsikirurgia muu ortopedia traumat: (lonkka-, olkavar. murtumat) urologia gastrokirurgia plastiikkakirurgia tram ja ld yleiskirurgia Päiväkirurgia Mittarit / voimavarat / tavoitteet yksikön omat mittarit - infektioiden seuranta - VAS- kipumittari - Päiväkirurgisten potilaiden kivunseuranta jälki soitolla Henkilöstö/vakanssit 53,5 53,5 53,5 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 113 Leikkaus,anestesia ja päiväkirurgia (+välinehuoltokeskus) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,80 Maksutuotot ,73 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,53 Vyörytetyt nettotuotot ,00 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,00 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,89 Henkilösivukulut Eläkekulut ,95 Muut henkilösivukulut ,51 Henkilöstökulut yht ,56 Palvelujen ostot yht ,08 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,12 Muut toimintakulut ,00

43 ULKOISET KULUT YHT ,94 Vyörytetyt nettokulut ,50 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,50 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,41 TOIMINTAKATE ,15 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,15 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

44 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 114 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena Tules-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Suoritearviot TA '2010 Yhteensä poliklinikat sisältää apuneuvoteknikon palvelut osastot Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakaspalvelujen ostot yksikön omat mittarit Asiakkaat ja väestö: asiakaspalautekyselyt Kustannusvaikuttavuus: talousarvioseuranta, osastokokousmuistiot, kehityskeskustelut Uudistuminen ja henkilöstö: koulutussuunnitelmien seuranta, kehityskeskustelut Prosessit ja tavoitteet: suoritteiden seuranta Henkilöstö/vakanssit 16,5 2 lääkäriä ½ kuntoutussihteeri 1 osastonhoitaja 1 kuntoutusohjaaja 1 apuvälinekeskuksen hoitaja 1 toimintaterapeutti 9 fysioterapeuttia 1 kuntohoitaja

45 114 Kuntoutus ESH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,11 Maksutuotot ,31 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,43 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,43 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,88 Henkilösivukulut Eläkekulut ,13 Muut henkilösivukulut ,68 Henkilöstökulut yht ,45 Palvelujen ostot yht ,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,25 Vyörytetyt nettokulut ,72 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,72 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,43 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

46 PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 205 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapiaja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä. Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena on TULES-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Tilastoluvut TA '2010 Suoritearviot yhteensä Terveydenhoito Sairaanhoito joista käynnit kotikäynnit 200 vuodeosastokäynnit ryhmät (Ryhmäfysioterapiapalvelut Enonkoski ja Savonranta ostot toisista laitoksista) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Kuntoutusylilääkärin työpanos 10 % Kuntoutus pth Apuvälinekeskuksen hoitajan työpanos 50 % Kuntoutus Pth Henkilöstö/vakanssit 21 1 Osastonhoitaja 16 Fysioterapeuttia, sisältää kuntohoitajan vakanssin muutosesityksen fysioterapeutiksi 3 Kuntohoitajaa 1 Terveyskeskusavustaja

47 205 Kuntoutus PTH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,87 Maksutuotot ,47 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,90 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,19 Henkilösivukulut Eläkekulut ,57 Muut henkilösivukulut ,77 Henkilöstökulut yht ,59 Palvelujen ostot yht ,65 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,68 Muut toimintakulut ,89 ULKOISET KULUT YHT ,15 Vyörytetyt nettokulut ,77 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,77 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

48 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 115 TEHO Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Keskitymme edelleen vitaalitoimintojen häiriöistä kärsivien ja hoidosta hyötyvien potilaiden tehohoitoon ja tehovalvontaan. Vuoden 2010 aikana otetaan käyttöön uusi potilaspalautelomake ja hoitopoikkeamat pyritään kirjaamaan tehon tietojärjestelmän avulla. Laadullisena tavoitteena on edelleen pysyä vähintään Intensiumin tehohoidon laatujärjestelmänkansallisessa hoitotulosten keskiarvossa. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutus toteutuu. Tilastoluvut TA 2010 Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 900 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot 360 Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika Päivystyssisäänotot Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 6 toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 18 - muut

49 115 Tehohoito TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Maksutuotot ,58 ULKOISET TUOTOT YHT ,48 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,48 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,16 Henkilösivukulut Eläkekulut ,67 Muut henkilösivukulut ,43 Henkilöstökulut yht ,38 Palvelujen ostot yht ,74 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,61 Muut toimintakulut ,33 ULKOISET KULUT YHT ,04 Vyörytetyt nettokulut ,03 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,03 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,78 TOIMINTAKATE ,91 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,91 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,91 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot