TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus

2 JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 4 VALTUUDET 4 Hankintavaltuudet 4 Myyntivaltuudet 5 Vahingonkorvaukset 5 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 6 Toimivalta henkilöstöasioissa 6 Menotositteiden hyväksyminen 6 TILIVELVOLLISET 6 TULOSALUEJOHTAJAT 6 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7 Tulosalueiden tulosyksiköt 7 EK 1 Lapsiperheiden palvelut 7 EK 2 Aikuisten palvelut 17 EK 3 Vanhusten palvelut 59 EK 4 Ympäristöterveydenhuolto 81 EK 5 Tukipalvelut 85 EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen 97 Palvelujen käyttö 99 LAITOSHOITO 102 INVESTOINTIOSA 104

3 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa vahvistetun kehyksen puitteissa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen käyttösuunnitelmassa vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: EK 1 Lapsiperheiden palvelut EK 2 Aikuisten palvelut EK 3 Vanhusten palvelut EK 4 Ympäristöterveydenhuolto EK 5 Tukipalvelut EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueenjohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta tammi helmikuussa Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä palvelualuekohtaiset suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita.

4 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat palvelualueittain vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt palvelualuekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat :oon saakka yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus

5 Tulosalueen johtaja päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavarahankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Tulosalueen johtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista ::on saakka. Yli ::n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

6 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Luvan avoimien virkojen ja työsopimussuhteiden auki julistamiseen myöntää kuntayhtymähallitus. Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen ohjeet harkinnanvaraisten palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 21 :n 1 mom. 10. kohta). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen johtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosalueiden johtajat (hallintosääntö 29 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 33 ) ja sosiaalijohtaja. 6 TULOSALUEJOHTAJAT Kuntayhtymähallitus on päättänyt tulosaluejohtajat ajaksi

7 7. TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7.1. Tulosalueiden tulosyksiköt EK 1 Lapsiperheiden palvelut Lastentautien yksikkö 116 Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikka- ja osastopalveluiden saatavuuden tarjoaminen ja säilyttäminen alueen lapsille ja nuorille Kustannusvaikuttavuus: Suunnitellussa talousarviossa pysyminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen. Valmistautuminen henkilöstön eläköitymisen tuomiin muutoksiin (rekrytointi). Prosessit ja rakenteet: Hoitoprosessien päivittäminen ja kehittäminen. Hoitotakuun toteutumisen seuranta. Hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen yhteistyötä lisäämällä. Arviot TP 2007 TP 2008 TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 120 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 65 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 630 Pkl-käynnit päivystyskäynti 200 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 370 konsultaatio 20 uusinta + pv.kir muut käynnit 560 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät Lastenpoliklinikan sulut vk:t ja 52 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 700 yksikön omat mittarit Siirretään hoitoja mahdollisimman paljon omaan yksikköön. Esimiehet seuraavat säännöllisesti talousarvion toteutumista. Ylläpidetään innostavaa ja kehitystä tukevaa työyhteisöä. Mahdollistetaan tasapuolinen koulutukseen pääsy ja motivoidaan henkilöstöä ammattitaidon ylläpitämiseen Tietotaidon siirtäminen nuoremmille/uusille työntekijöille. Henkilöstö/vakanssit - lääkärit hoitohenkilöstö muut Lastentaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10

8 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,62 Maksutuotot ,99 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,05 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,05 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut ,02 Muut henkilösivukulut ,72 Henkilöstökulut yht ,75 Palvelujen ostot yht ,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,71 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,19 Vyörytetyt nettokulut ,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,04 TOIMINTAKATE ,24 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,24 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

9 ESH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 118 Lastenpsykiatria Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tavoitteena on tarjota lastenpsyk. erityisalan avopalvelut hoitotakuun puitteissa ISSHP:n jäsenkuntien alle 13-vuotiaille lapsille. Kustannusvaikuttavuus: Tuotetaan osana palvelujärjestämää mahdollisimman laadukkaita palveluita väestölle. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä 09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaseen käyttöön käynnistämällä erikoissairaanhoidon hoidollisia lapsiryhmiä. TP TA TA Arviot Lähetteet - ajanvaraus päivystys - ilman lähetettä Erikoisalojen odott. lkm - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Pkl-käynnit päivystyskäynti 4 4 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 11 9 uusinta + pv.kir muut käynnit ryhmäkäynnit 100 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus min 3 pvä/v/työntekijä - asiakastyytyväisyys väh. 85% tyytyväisiä kyselytutk. - tavoitekeskustelujen määrä 90 % Henkilöstö/vakanssit - lääkärit hoitohenkilöstö: 2 sh. 1 psykol, ½ toim.t., ½ perheter muut

10 118 Lastenpsykiatria TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,47 Maksutuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,17 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,17 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,75 Henkilösivukulut Eläkekulut ,56 Muut henkilösivukulut ,79 Henkilöstökulut yht ,04 Palvelujen ostot yht ,45 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,95 Avustukset ,65 Muut toimintakulut ,33 ULKOISET KULUT YHT ,75 Vyörytetyt nettokulut ,13 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,13 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,17 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

11

12 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 201 Neuvolatoiminta Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan lähipalveluina, joilla edistetään väestön terveyttä ja tuetaan riskiperheitä Kustannusvaikuttavuus: Toiminta on oikea-aikaista ja perustuu hyväksyttyihin runko-ohjelmiin ja hoitomalleihin Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen turvataan täydennyskoulutuksella ja tukemalla omaehtoista opiskelua Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vuoden 2009 aikana valmistuneet hoitomallit (tarkkavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja lapsen lihavuuden hoitomalli) vakiinnutetaan. TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito josta kotikäynnit 600 Sairaanhoito josta kotikäynnit 10 Suoritearviot (kuntalaskutettavat suoritteet) Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski Hoitajakäynnit, Enonkoski Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju Hoitajakäynnit, Punkaharju Lääkärikäynnit, Rantasalmi Hoitajakäynnit, Rantasalmi Lääkärikäynnit, Savonlinna Hoitajakäynnit, Savonlinna Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava Hoitajakäynnit, Sulkava Käynnit yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset: Heinäkuussa ja jouluaikaan Savonlinnan neuvolapalvelut keskitetään yhteen neuvolaan Yksikön omat mittarit: - täydennyskoulutus 5pv / työntekijä - asiakastyytyväisyyskysely, tavoite 85% vastaajista tyytyväisiä palveluun Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja lääkäri: 1,6 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalveluista - muut osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 1

13 201 Neuvolatoiminta TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,46 Maksutuotot ,11 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,16 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,16 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,94 Henkilösivukulut Eläkekulut ,38 Muut henkilösivukulut ,12 Henkilöstökulut yht ,84 Palvelujen ostot yht ,91 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 Avustukset ,00 Muut toimintakulut ,85 ULKOISET KULUT YHT ,47 Vyörytetyt nettokulut ,04 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,04 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,16 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

14

15

16 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 203 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan tukemalla oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön terveyttä Kustannusvaikuttavuus: Toiminnan tavoite on oikea-aikaisuus ja varhainen tuki erityisen tuen tarpeessa oleville Uudistuminen ja henkilöstö: Osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksella ja omaehtoista opiskelua tukemalla Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vakiinnutetaan 2009 valmistuneet hoitomallit käytäntöön : Tarkkaavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja Lapsen lihavuuden hoitomalli. TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito 8300 Suoritearviot Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski Hoitajakäynnit, Enonkoski Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju Hoitajakäynnit, Punkaharju Lääkärikäynnit, Rantasalmi Hoitajakäynnit, Rantasalmi Lääkärikäynnit, Savonlinna Hoitajakäynnit, Savonlinna Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava Hoitajakäynnit, Sulkava Suoritteet yhteensä Mittarit / voimavarat yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus 5 pv / työntekijä Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja lääkärit: 1,4 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalvelulinjalta - muut (oh) 0,5 0,5 0,5 0,5

17 203 Kouluterveydenhuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,35 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,35 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut ,08 Muut henkilösivukulut ,28 Henkilöstökulut yht ,28 Palvelujen ostot yht ,73 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,90 Avustukset ,00 ULKOISET KULUT YHT ,06 Vyörytetyt nettokulut ,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,35 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

18 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 206 Perhepalvelukeskus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tarjotaan perusth:n ja erit.tason tutkimus- hoito- ja terapiapalveluita ISSHP:n alueen lapsiperheille. Asiakkaiden yläikäraja 18 v. Kustannusvaikuttavuus: palveluiden avulla voidaan välttyä esim. erikoissairaanhoidon sairaalahoidolta tai lapsen kodin ulkopuolelle tapahtuvalta sijoitukselta. Tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, jolloin perheiden ongelmatilanteisiin voidaan antaa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä -09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaliseen käyttöön kehittämällä ryhmätoimintaa omassa yksikössä ja yhdessä eri yhteistyötyötahojen kanssa. TA TA Tilastoluvut Yhteensä suoritteita Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Aikuisasiakkaita kasvatus- ja perheneuvolassa Suoritearviot Perheneuvola, th Perheneuvola, sos Puheterapia Koulutyön tuki Koulutyön tukiryhmät 150 Muut ryhmät 380 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - Täydennyskoulutus min. 3 pvä/v/työntekijä - Asiakastyytyväisyys väh. 85 % tyytyväisiä kyselytutk. - Tavoitekeskustelujen määrä 100% Henkilöstö/vakanssit - sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 - psykologi 5,0 5,0 - puheterapeutti koulutyön tukihenkilö muut

19 206 Perhepalvelukeskus TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,12 Maksutuotot ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,29 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,29 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut ,06 Muut henkilösivukulut ,64 Henkilöstökulut yht ,41 Palvelujen ostot yht ,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,29 Muut toimintakulut ,27 ULKOISET KULUT YHT ,36 Vyörytetyt nettokulut ,89 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,89 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,29 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

20 EK 2 Aikuisten palvelut ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 105 Ravitsemusterapia Tavoitteet ja painotukset 1. Erityisruokavaliota tarvitsevien potilaiden ohjaus ja osastopotilaiden ravitsemushoidon suunnittelu. 2. Yhteistyö ravintokeskuksen ja vuodeosastohenkilökunnan kanssa ravitsemushoidon kehittämisessä: 2.1. Ravitsemuskäsikirjan pitäminen ajan tasalla 2.2. Ravitsemusyhdyshenkilöpalaverien ja alueellisen ravitsemustyöryhmän kokousten vetovastuu 2.3. Ravitsemuskoulutuksen järjestäminen eri henkilöstöryhmille. 3. Sairaalaruokasuosituksen ottaminen käyttöön 4. Ravitsemusterapiapalvelujen lisääminen alueellisesti tarvekartoituskyselyn pohjalta: 5.1 Vanhusten ravitsemushoidon ohjeistaminen perusterveydenhuollossa 5.2 Ravitsemusaiheisen toimipaikkakoulutuksen antaminen Sosterin toimipisteissä Tilastoluvut TP 2007 TP 2008 TA 2010 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Polikliiniset käynnit 850 kpl Puhelinkäynnit 50 kpl Yhteensä 900 kpl Ensikäynti Uusintakäynti Konsultaatio Muu 2 1 Henkilöstö/vakanssit 1 koko-aikainen työntekijä, vakinainen 1 koko-aikainen työntekijä, määräaikainen

21 105 Ravitsemusterapia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Maksutuotot ,72 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,76 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,39 Henkilösivukulut Eläkekulut ,01 Muut henkilösivukulut ,07 Henkilöstökulut yht ,78 Palvelujen ostot yht ,86 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,31 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,22 Vyörytetyt nettokulut ,61 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,61 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

22

23 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 108 KIRURGIA vos ja pkl Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Turvata alueen väestölle kirurgian palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussaliresurssien optimaalinen hyödyntäminen Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutusvelvoite toteutuu Prosessit ja rakenteet: Kirurgisen leikkauspotilaan hoitoprosessin laadunhallinnan kehittäminen Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys - - ilman lähetettä - Erikoisalojen odott. lkm joista hoitotakuuseen 600 Tilastoluvut Hoitopäivät brutto / netto brutto netto Kirurgia / Silmätaudit 8 / 5 Korva-, nenä ja kurkkutaudit 500 / 350 Hammas- ja suusairaudet 60 / 40 Päiväkirurgiset hoitopäivät 50 Hoitojaksot 3150 Kuormitus % 72,8 Keskimääräinen hoitoaika 4 Päivystyssisäänotot 1550 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia (leik-pväkir.yksikössä) josta päiväkirurgia (kirurgian poliklinikalla) 150 Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit 4100 konsultaatio 80 uusinta + pv.kir (sis. sarjahoidot) muut käynnit (muut toimenpiteet, tutkimuskäynnit) 350 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 56 toimintarajoitukset/sulkupäivät, poliklinikalla 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 1022 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 17 - hoitohenkilöstö 59 - muut 0

24 108 Kirurgia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,83 Maksutuotot ,64 Tuet ja avustukset ,64 ULKOISET TUOTOT YHT ,99 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,99 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,57 Henkilösivukulut Eläkekulut ,97 Muut henkilösivukulut ,49 Henkilöstökulut yht ,95 Palvelujen ostot yht ,80 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,91 Muut toimintakulut ,14 ULKOISET KULUT YHT ,63 Vyörytetyt nettokulut ,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,10 TOIMINTAKATE ,34 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,34 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

25

26 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 109 Naistentaudit ja synnytykset Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: synnytysten turvaaminen alueella ja asetuksen mukaisen sikiöseulonnan järjestäminen oman alueen kuntalaisille, hoitotakuun toteutuminen. Kustannusvaikuttavuus: Yhteistyön tiivistäminen kirurgian yksikön kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen lääkäri- ja kätilötyövoiman turvaaminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoketju ja päiväkirurgisen potilaan hoidon siirtyminen osittain päiväkirurgian yksikköön. Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 500 Erikoisalojen odott. lkm 43/90 - joista hoitotakuuseen 25 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät 130 kirurgiset potilaat hoitopäivät(brutto 996 kirurgiset potilaat hoitopäivät (ntto) 792 Hoitojaksot 942 kirurgisten potilaiden hoitojaksot 204 Kuormitus % 55 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 526 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia 130 Muut toimenpiteet synnytykset 370 Pkl-käynnit päivystyskäynti 414 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 118 uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 20 toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 114 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 4 - hoitohenkilöstö 24 - muut

27 109 Naistentaudit ja synnytykset TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,02 Maksutuotot ,49 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,59 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,59 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut ,45 Muut henkilösivukulut ,94 Henkilöstökulut yht ,17 Palvelujen ostot yht ,01 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,01 Vyörytetyt nettokulut ,38 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,38 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,97 TOIMINTAKATE ,09 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,09 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,09 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

28

29 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 110 Silmätaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikkapalvelujen ja kaihileikkausten tarjoaminen Savonlinnassa Sosterin alueen väestölle hoitotakuun mukaisina Kustannusvaikuttavuus: Toimivan ja kustannusvaikuttavan yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen PKSSK:n kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Prosessit ja rakenteet: Asianmukaisten toimitilojen remontointi, pkl-ja päiväkirurgisen yhteistoiminnan käynnistäminen B-siiven 3.kerroksen tiloissa 6/2010 Kaihileikkauspotilaan hoitoprosessin kuvaaminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 60 Erikoisalojen odott. lkm joista hoitotakuuseen 98 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 8 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 5 Hoitojaksot 6 Leikkaustoimenpiteet - josta päiväkirurgia, kaihileikkaukset 600 (silmätautien omaa toimintaa n. puolen vuoden ajan) Muut toimenpiteet (intravitreaaliset VEGF-hoidot) 140 Pkl-käynnit päivystyskäynti 310 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 60 uusinta muut käynnit 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 25 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista (PKSSK, KYS,HUS) - pkl-käynnit hoitopäivät 120 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 yl, 1 erikoislääkäri 2 (vetovastuu Joensuussa) - hoitohenkilöstö apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, perushoitaja 3

30 110 Silmätaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,91 Maksutuotot ,93 Muut toimintatuotot ,14 ULKOISET TUOTOT YHT ,67 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,67 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,62 Henkilösivukulut Eläkekulut ,19 Muut henkilösivukulut ,74 Henkilöstökulut yht ,95 Palvelujen ostot yht ,50 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,53 Vyörytetyt nettokulut ,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,78 TOIMINTAKATE ,32 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,32 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,32 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

31

32 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Erikoisalan palvelujen saatavuuden säilyminen ja hoidon tarjoaminen hoitotakuun puitteissa Kustannusvaikuttavuus: Tavoite tarjota laadukasta hoitoa taloudellista ajattelua ja asennetta käyttäen. Päiväkirurgisen toiminnan kehittäminen uusien tilojen myötävaikutuksella Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen ylläpitäminen, suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen, 3pv/vuosi. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoprosessin kehittäminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 30 Erikoisalojen odott. lkm 40 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 500 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 350 Hoitojaksot 210 Keskimääräinen hoitoaika 2 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia 180 Pkl-käynnit päivystyskäynti 150 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 870 konsultaatio 340 uusinta + pv.kir Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 105 yksikön omat mittarit kuulokojeluovutus 301 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit (yhden lääkärin vuosityöpanos) 1 - hoitohenkilöstö 4 - muut 1

33 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,07 Maksutuotot ,96 ULKOISET TUOTOT YHT ,11 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,84 Henkilösivukulut Eläkekulut ,30 Muut henkilösivukulut ,01 Henkilöstökulut yht ,66 Palvelujen ostot yht ,26 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,48 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,21 Vyörytetyt nettokulut ,98 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,98 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,32 TOIMINTAKATE ,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,55 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

34 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 112 Hammas- ja suusairaudet Tavoitteet ja painotukset Hammas ja suusairauksien klinikka vastaa oman erikoisalansa erikoissairaanhoidosta. Poliklinikan toiminta järjestetään siten, että potilaat pääsevät joustavasti tutkimuksiin ja hoitoon. Toiminta on eettisesti korkeatasoista, ottaen huomioon potilaiden yksilölliset tarpeet ja potilaan itsemääräämisoikeus. Toiminta on yksikön laadunhallintaohjelman mukaista ja Käypähoito-ohjeiden mukaista. Toiminnan laatu pidetään jatkossakin korkeatasoisena kouluttautumalla ja kouluttamalla. Toiminnassa painotetaan joustavaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisesti painotetaan vaikeiden purentavirheiden hoitoa ja kasvokipupotilaiden hoitoa. TP TP TA TA Arviot Lähetteet - ajanvaraus päivystys 20 - ilman lähetettä 4 Erikoisalojen odott. lkm 0 - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 30 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika 2 Päivystyssisäänotot 4 Leikkaustoimenpiteet 12 - josta päiväkirurgia Muut toimenpiteet 50 Pkl-käynnit päivystyskäynti 15 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 300 uusinta + pv.kir 50 muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 0 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl) 21 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 20 - hoitopäivät 30 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 2 - muut 0,5

35 112 Hammas- ja suusairaudet TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,52 Maksutuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,42 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,42 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut ,95 Muut henkilösivukulut ,56 Henkilöstökulut yht ,81 Palvelujen ostot yht ,77 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,59 Muut toimintakulut ,84 ULKOISET KULUT YHT ,45 Vyörytetyt nettokulut ,06 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,06 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,83 TOIMINTAKATE ,14 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,14 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,14 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

36

37 PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 220 Hammashuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Hoitotakuun tot. Kustannusvaikuttavuus: Suoritekustannustaso, ostopalvelutoiminnan väh. Uudistuminen ja henkilöstö: Rekrytointi + koulutuspäivien lis. Prosessit ja rakenteet: Neuvola- ja kouluikäisten prosessien rakentaminen TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito Suoritearviot Hammalääkärikäynnit Enonkosken hammashoitola Kerimäen hammashoitola Punkaharjun hammashoitola Rantasalmen hammashoitola Savonlinna hammashoitola Sln-Savonrannan hammashoitola Sulkavan hammashoitola Suuhygienisti; hammashoitaja Enonkosken hammashoitola Kerimäen hammashoitola Punkaharjun hammashoitola Rantasalmen hammashoitola Savonlinna hammashoitola Sln-Savonrannan hammashoitola Sulkavan hammashoitola Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Satunnaisesti pienemmillä terveysasemilla Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - palvelujen peittävyys 40% väestöstä vuositasolla - kustannustehokkuuden säilyttäminen - ns. korjauskäyntien ja potilasvahinkojen seuranta Henkilöstö/vakanssit Hammaslääkärit Suuhygienistit 6 7 Hammashoitajat 24 23

38 220 Hammashuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,09 Maksutuotot ,43 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,36 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut ,74 Muut henkilösivukulut ,08 Henkilöstökulut yht ,48 Palvelujen ostot yht ,66 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,86 Muut toimintakulut ,05 ULKOISET KULUT YHT ,48 Vyörytetyt nettokulut ,69 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,69 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,38 TOIMINTAKATE ,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

39

40

41 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 113 Leikkaus, anestesia ja päiväkirurgia Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Vastataan leikkaustoiminnalla alueen väestön tarpeisiin hoitotakuun vaatimusten mukaisesti. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussalien optimaalinen hyödyntäminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka koulutusvelvoite toteutuu. Prosessit ja rakenteet: Leikkauspotilaan laatumittarien asteittainen käyttöönotto. TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Suoritearviot Anestesia: YHT: yleisanestesia laajat puudutukset puudutusten yhdistelmät muut: valvottu sedaatio, puudutukset, veripaikan laitto epiduraalitilaan 5. kanyloinnit valtimokanyylit keskeiset laskimotilan kanyylit/katetrit 200 -keuhkovaltimokatetrit 10 - dialyysikatetrien laitto muut leikkausta edeltävä anestesiapoliklinikka anestesiakonsultaatiot 50 - MRI-anestesiat Kivunhoito kipupoliklinikkatoiminta kivunhoitotoimenpiteet kipuepiduraalipuudutukset paikallinen kivunhoito 30 ismelin-blokadit tähtipunokset puudutukset 30 muut kivunhoitopuudutukset kipukonsultaatiot synnytyskivun hoito synnytyssali istukan käsinirrotus leikkauksen jälkeinen kivunhoito syöpäkivun hoito 30 Leikkaustoiminta Gynekologia keisarinleikkaukset muu 410 Korva-, nenä ja kurkkutaudit Suu- ja leukakirurgia sekä hammastoimenpiteet Silmäleikkaukset joista kaihileikkauksia muut 100 ECT 30

42 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Kirurgia lonkan tekonivelleikkaukset polven tekonivelleikkaukset polven arthoskopiat olkanivelen arthoskopiat muu käsikirurgia muu ortopedia traumat: (lonkka-, olkavar. murtumat) urologia gastrokirurgia plastiikkakirurgia tram ja ld yleiskirurgia Päiväkirurgia Mittarit / voimavarat / tavoitteet yksikön omat mittarit - infektioiden seuranta - VAS- kipumittari - Päiväkirurgisten potilaiden kivunseuranta jälki soitolla Henkilöstö/vakanssit 53,5 53,5 53,5 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 113 Leikkaus,anestesia ja päiväkirurgia (+välinehuoltokeskus) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,80 Maksutuotot ,73 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,53 Vyörytetyt nettotuotot ,00 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,00 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,89 Henkilösivukulut Eläkekulut ,95 Muut henkilösivukulut ,51 Henkilöstökulut yht ,56 Palvelujen ostot yht ,08 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,12 Muut toimintakulut ,00

43 ULKOISET KULUT YHT ,94 Vyörytetyt nettokulut ,50 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,50 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,41 TOIMINTAKATE ,15 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,15 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

44 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 114 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena Tules-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Suoritearviot TA '2010 Yhteensä poliklinikat sisältää apuneuvoteknikon palvelut osastot Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakaspalvelujen ostot yksikön omat mittarit Asiakkaat ja väestö: asiakaspalautekyselyt Kustannusvaikuttavuus: talousarvioseuranta, osastokokousmuistiot, kehityskeskustelut Uudistuminen ja henkilöstö: koulutussuunnitelmien seuranta, kehityskeskustelut Prosessit ja tavoitteet: suoritteiden seuranta Henkilöstö/vakanssit 16,5 2 lääkäriä ½ kuntoutussihteeri 1 osastonhoitaja 1 kuntoutusohjaaja 1 apuvälinekeskuksen hoitaja 1 toimintaterapeutti 9 fysioterapeuttia 1 kuntohoitaja

45 114 Kuntoutus ESH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,11 Maksutuotot ,31 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,43 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,43 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,88 Henkilösivukulut Eläkekulut ,13 Muut henkilösivukulut ,68 Henkilöstökulut yht ,45 Palvelujen ostot yht ,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,25 Vyörytetyt nettokulut ,72 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,72 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,43 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

46 PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 205 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapiaja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä. Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena on TULES-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Tilastoluvut TA '2010 Suoritearviot yhteensä Terveydenhoito Sairaanhoito joista käynnit kotikäynnit 200 vuodeosastokäynnit ryhmät (Ryhmäfysioterapiapalvelut Enonkoski ja Savonranta ostot toisista laitoksista) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Kuntoutusylilääkärin työpanos 10 % Kuntoutus pth Apuvälinekeskuksen hoitajan työpanos 50 % Kuntoutus Pth Henkilöstö/vakanssit 21 1 Osastonhoitaja 16 Fysioterapeuttia, sisältää kuntohoitajan vakanssin muutosesityksen fysioterapeutiksi 3 Kuntohoitajaa 1 Terveyskeskusavustaja

47 205 Kuntoutus PTH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,87 Maksutuotot ,47 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,90 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,19 Henkilösivukulut Eläkekulut ,57 Muut henkilösivukulut ,77 Henkilöstökulut yht ,59 Palvelujen ostot yht ,65 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,68 Muut toimintakulut ,89 ULKOISET KULUT YHT ,15 Vyörytetyt nettokulut ,77 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,77 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

48 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 115 TEHO Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Keskitymme edelleen vitaalitoimintojen häiriöistä kärsivien ja hoidosta hyötyvien potilaiden tehohoitoon ja tehovalvontaan. Vuoden 2010 aikana otetaan käyttöön uusi potilaspalautelomake ja hoitopoikkeamat pyritään kirjaamaan tehon tietojärjestelmän avulla. Laadullisena tavoitteena on edelleen pysyä vähintään Intensiumin tehohoidon laatujärjestelmänkansallisessa hoitotulosten keskiarvossa. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutus toteutuu. Tilastoluvut TA 2010 Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 900 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot 360 Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika Päivystyssisäänotot Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 6 toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 18 - muut

49 115 Tehohoito TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Maksutuotot ,58 ULKOISET TUOTOT YHT ,48 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,48 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,16 Henkilösivukulut Eläkekulut ,67 Muut henkilösivukulut ,43 Henkilöstökulut yht ,38 Palvelujen ostot yht ,74 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,61 Muut toimintakulut ,33 ULKOISET KULUT YHT ,04 Vyörytetyt nettokulut ,03 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,03 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,78 TOIMINTAKATE ,91 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,91 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,91 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 17.12.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 19.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 16.12.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 15.12.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 20.12.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Täytäntöönpano 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot 1 3.1 Sitovuus 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot