TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus

2 JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 4 VALTUUDET 4 Hankintavaltuudet 4 Myyntivaltuudet 5 Vahingonkorvaukset 5 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 6 Toimivalta henkilöstöasioissa 6 Menotositteiden hyväksyminen 6 TILIVELVOLLISET 6 TULOSALUEJOHTAJAT 6 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7 Tulosalueiden tulosyksiköt 7 EK 1 Lapsiperheiden palvelut 7 EK 2 Aikuisten palvelut 17 EK 3 Vanhusten palvelut 59 EK 4 Ympäristöterveydenhuolto 81 EK 5 Tukipalvelut 85 EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen 97 Palvelujen käyttö 99 LAITOSHOITO 102 INVESTOINTIOSA 104

3 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa vahvistetun kehyksen puitteissa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen käyttösuunnitelmassa vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: EK 1 Lapsiperheiden palvelut EK 2 Aikuisten palvelut EK 3 Vanhusten palvelut EK 4 Ympäristöterveydenhuolto EK 5 Tukipalvelut EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueenjohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta tammi helmikuussa Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä palvelualuekohtaiset suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita.

4 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat palvelualueittain vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt palvelualuekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat :oon saakka yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus

5 Tulosalueen johtaja päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavarahankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Tulosalueen johtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista ::on saakka. Yli ::n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

6 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Luvan avoimien virkojen ja työsopimussuhteiden auki julistamiseen myöntää kuntayhtymähallitus. Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen ohjeet harkinnanvaraisten palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 21 :n 1 mom. 10. kohta). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen johtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosalueiden johtajat (hallintosääntö 29 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 33 ) ja sosiaalijohtaja. 6 TULOSALUEJOHTAJAT Kuntayhtymähallitus on päättänyt tulosaluejohtajat ajaksi

7 7. TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7.1. Tulosalueiden tulosyksiköt EK 1 Lapsiperheiden palvelut Lastentautien yksikkö 116 Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikka- ja osastopalveluiden saatavuuden tarjoaminen ja säilyttäminen alueen lapsille ja nuorille Kustannusvaikuttavuus: Suunnitellussa talousarviossa pysyminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen. Valmistautuminen henkilöstön eläköitymisen tuomiin muutoksiin (rekrytointi). Prosessit ja rakenteet: Hoitoprosessien päivittäminen ja kehittäminen. Hoitotakuun toteutumisen seuranta. Hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen yhteistyötä lisäämällä. Arviot TP 2007 TP 2008 TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 120 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 65 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 630 Pkl-käynnit päivystyskäynti 200 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 370 konsultaatio 20 uusinta + pv.kir muut käynnit 560 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät Lastenpoliklinikan sulut vk:t ja 52 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 700 yksikön omat mittarit Siirretään hoitoja mahdollisimman paljon omaan yksikköön. Esimiehet seuraavat säännöllisesti talousarvion toteutumista. Ylläpidetään innostavaa ja kehitystä tukevaa työyhteisöä. Mahdollistetaan tasapuolinen koulutukseen pääsy ja motivoidaan henkilöstöä ammattitaidon ylläpitämiseen Tietotaidon siirtäminen nuoremmille/uusille työntekijöille. Henkilöstö/vakanssit - lääkärit hoitohenkilöstö muut Lastentaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10

8 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,62 Maksutuotot ,99 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,05 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,05 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut ,02 Muut henkilösivukulut ,72 Henkilöstökulut yht ,75 Palvelujen ostot yht ,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,71 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,19 Vyörytetyt nettokulut ,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,04 TOIMINTAKATE ,24 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,24 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

9 ESH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 118 Lastenpsykiatria Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tavoitteena on tarjota lastenpsyk. erityisalan avopalvelut hoitotakuun puitteissa ISSHP:n jäsenkuntien alle 13-vuotiaille lapsille. Kustannusvaikuttavuus: Tuotetaan osana palvelujärjestämää mahdollisimman laadukkaita palveluita väestölle. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä 09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaseen käyttöön käynnistämällä erikoissairaanhoidon hoidollisia lapsiryhmiä. TP TA TA Arviot Lähetteet - ajanvaraus päivystys - ilman lähetettä Erikoisalojen odott. lkm - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Pkl-käynnit päivystyskäynti 4 4 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 11 9 uusinta + pv.kir muut käynnit ryhmäkäynnit 100 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus min 3 pvä/v/työntekijä - asiakastyytyväisyys väh. 85% tyytyväisiä kyselytutk. - tavoitekeskustelujen määrä 90 % Henkilöstö/vakanssit - lääkärit hoitohenkilöstö: 2 sh. 1 psykol, ½ toim.t., ½ perheter muut

10 118 Lastenpsykiatria TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,47 Maksutuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,17 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,17 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,75 Henkilösivukulut Eläkekulut ,56 Muut henkilösivukulut ,79 Henkilöstökulut yht ,04 Palvelujen ostot yht ,45 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,95 Avustukset ,65 Muut toimintakulut ,33 ULKOISET KULUT YHT ,75 Vyörytetyt nettokulut ,13 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,13 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,17 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

11

12 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 201 Neuvolatoiminta Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan lähipalveluina, joilla edistetään väestön terveyttä ja tuetaan riskiperheitä Kustannusvaikuttavuus: Toiminta on oikea-aikaista ja perustuu hyväksyttyihin runko-ohjelmiin ja hoitomalleihin Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen turvataan täydennyskoulutuksella ja tukemalla omaehtoista opiskelua Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vuoden 2009 aikana valmistuneet hoitomallit (tarkkavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja lapsen lihavuuden hoitomalli) vakiinnutetaan. TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito josta kotikäynnit 600 Sairaanhoito josta kotikäynnit 10 Suoritearviot (kuntalaskutettavat suoritteet) Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski Hoitajakäynnit, Enonkoski Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju Hoitajakäynnit, Punkaharju Lääkärikäynnit, Rantasalmi Hoitajakäynnit, Rantasalmi Lääkärikäynnit, Savonlinna Hoitajakäynnit, Savonlinna Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava Hoitajakäynnit, Sulkava Käynnit yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset: Heinäkuussa ja jouluaikaan Savonlinnan neuvolapalvelut keskitetään yhteen neuvolaan Yksikön omat mittarit: - täydennyskoulutus 5pv / työntekijä - asiakastyytyväisyyskysely, tavoite 85% vastaajista tyytyväisiä palveluun Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja lääkäri: 1,6 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalveluista - muut osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 1

13 201 Neuvolatoiminta TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,46 Maksutuotot ,11 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,16 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,16 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,94 Henkilösivukulut Eläkekulut ,38 Muut henkilösivukulut ,12 Henkilöstökulut yht ,84 Palvelujen ostot yht ,91 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 Avustukset ,00 Muut toimintakulut ,85 ULKOISET KULUT YHT ,47 Vyörytetyt nettokulut ,04 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,04 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,16 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

14

15

16 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 203 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan tukemalla oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön terveyttä Kustannusvaikuttavuus: Toiminnan tavoite on oikea-aikaisuus ja varhainen tuki erityisen tuen tarpeessa oleville Uudistuminen ja henkilöstö: Osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksella ja omaehtoista opiskelua tukemalla Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vakiinnutetaan 2009 valmistuneet hoitomallit käytäntöön : Tarkkaavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja Lapsen lihavuuden hoitomalli. TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito 8300 Suoritearviot Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski Hoitajakäynnit, Enonkoski Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju Hoitajakäynnit, Punkaharju Lääkärikäynnit, Rantasalmi Hoitajakäynnit, Rantasalmi Lääkärikäynnit, Savonlinna Hoitajakäynnit, Savonlinna Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava Hoitajakäynnit, Sulkava Suoritteet yhteensä Mittarit / voimavarat yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus 5 pv / työntekijä Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja lääkärit: 1,4 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalvelulinjalta - muut (oh) 0,5 0,5 0,5 0,5

17 203 Kouluterveydenhuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,35 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,35 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut ,08 Muut henkilösivukulut ,28 Henkilöstökulut yht ,28 Palvelujen ostot yht ,73 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,90 Avustukset ,00 ULKOISET KULUT YHT ,06 Vyörytetyt nettokulut ,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,35 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

18 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 206 Perhepalvelukeskus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tarjotaan perusth:n ja erit.tason tutkimus- hoito- ja terapiapalveluita ISSHP:n alueen lapsiperheille. Asiakkaiden yläikäraja 18 v. Kustannusvaikuttavuus: palveluiden avulla voidaan välttyä esim. erikoissairaanhoidon sairaalahoidolta tai lapsen kodin ulkopuolelle tapahtuvalta sijoitukselta. Tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, jolloin perheiden ongelmatilanteisiin voidaan antaa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä -09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaliseen käyttöön kehittämällä ryhmätoimintaa omassa yksikössä ja yhdessä eri yhteistyötyötahojen kanssa. TA TA Tilastoluvut Yhteensä suoritteita Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Aikuisasiakkaita kasvatus- ja perheneuvolassa Suoritearviot Perheneuvola, th Perheneuvola, sos Puheterapia Koulutyön tuki Koulutyön tukiryhmät 150 Muut ryhmät 380 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - Täydennyskoulutus min. 3 pvä/v/työntekijä - Asiakastyytyväisyys väh. 85 % tyytyväisiä kyselytutk. - Tavoitekeskustelujen määrä 100% Henkilöstö/vakanssit - sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 - psykologi 5,0 5,0 - puheterapeutti koulutyön tukihenkilö muut

19 206 Perhepalvelukeskus TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,12 Maksutuotot ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,29 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,29 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut ,06 Muut henkilösivukulut ,64 Henkilöstökulut yht ,41 Palvelujen ostot yht ,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,29 Muut toimintakulut ,27 ULKOISET KULUT YHT ,36 Vyörytetyt nettokulut ,89 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,89 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,29 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

20 EK 2 Aikuisten palvelut ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 105 Ravitsemusterapia Tavoitteet ja painotukset 1. Erityisruokavaliota tarvitsevien potilaiden ohjaus ja osastopotilaiden ravitsemushoidon suunnittelu. 2. Yhteistyö ravintokeskuksen ja vuodeosastohenkilökunnan kanssa ravitsemushoidon kehittämisessä: 2.1. Ravitsemuskäsikirjan pitäminen ajan tasalla 2.2. Ravitsemusyhdyshenkilöpalaverien ja alueellisen ravitsemustyöryhmän kokousten vetovastuu 2.3. Ravitsemuskoulutuksen järjestäminen eri henkilöstöryhmille. 3. Sairaalaruokasuosituksen ottaminen käyttöön 4. Ravitsemusterapiapalvelujen lisääminen alueellisesti tarvekartoituskyselyn pohjalta: 5.1 Vanhusten ravitsemushoidon ohjeistaminen perusterveydenhuollossa 5.2 Ravitsemusaiheisen toimipaikkakoulutuksen antaminen Sosterin toimipisteissä Tilastoluvut TP 2007 TP 2008 TA 2010 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Polikliiniset käynnit 850 kpl Puhelinkäynnit 50 kpl Yhteensä 900 kpl Ensikäynti Uusintakäynti Konsultaatio Muu 2 1 Henkilöstö/vakanssit 1 koko-aikainen työntekijä, vakinainen 1 koko-aikainen työntekijä, määräaikainen

21 105 Ravitsemusterapia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Maksutuotot ,72 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,76 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,39 Henkilösivukulut Eläkekulut ,01 Muut henkilösivukulut ,07 Henkilöstökulut yht ,78 Palvelujen ostot yht ,86 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,31 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,22 Vyörytetyt nettokulut ,61 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,61 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

22

23 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 108 KIRURGIA vos ja pkl Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Turvata alueen väestölle kirurgian palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussaliresurssien optimaalinen hyödyntäminen Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutusvelvoite toteutuu Prosessit ja rakenteet: Kirurgisen leikkauspotilaan hoitoprosessin laadunhallinnan kehittäminen Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys - - ilman lähetettä - Erikoisalojen odott. lkm joista hoitotakuuseen 600 Tilastoluvut Hoitopäivät brutto / netto brutto netto Kirurgia / Silmätaudit 8 / 5 Korva-, nenä ja kurkkutaudit 500 / 350 Hammas- ja suusairaudet 60 / 40 Päiväkirurgiset hoitopäivät 50 Hoitojaksot 3150 Kuormitus % 72,8 Keskimääräinen hoitoaika 4 Päivystyssisäänotot 1550 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia (leik-pväkir.yksikössä) josta päiväkirurgia (kirurgian poliklinikalla) 150 Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit 4100 konsultaatio 80 uusinta + pv.kir (sis. sarjahoidot) muut käynnit (muut toimenpiteet, tutkimuskäynnit) 350 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 56 toimintarajoitukset/sulkupäivät, poliklinikalla 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 1022 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 17 - hoitohenkilöstö 59 - muut 0

24 108 Kirurgia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,83 Maksutuotot ,64 Tuet ja avustukset ,64 ULKOISET TUOTOT YHT ,99 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,99 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,57 Henkilösivukulut Eläkekulut ,97 Muut henkilösivukulut ,49 Henkilöstökulut yht ,95 Palvelujen ostot yht ,80 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,91 Muut toimintakulut ,14 ULKOISET KULUT YHT ,63 Vyörytetyt nettokulut ,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,10 TOIMINTAKATE ,34 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,34 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

25

26 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 109 Naistentaudit ja synnytykset Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: synnytysten turvaaminen alueella ja asetuksen mukaisen sikiöseulonnan järjestäminen oman alueen kuntalaisille, hoitotakuun toteutuminen. Kustannusvaikuttavuus: Yhteistyön tiivistäminen kirurgian yksikön kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen lääkäri- ja kätilötyövoiman turvaaminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoketju ja päiväkirurgisen potilaan hoidon siirtyminen osittain päiväkirurgian yksikköön. Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 500 Erikoisalojen odott. lkm 43/90 - joista hoitotakuuseen 25 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät 130 kirurgiset potilaat hoitopäivät(brutto 996 kirurgiset potilaat hoitopäivät (ntto) 792 Hoitojaksot 942 kirurgisten potilaiden hoitojaksot 204 Kuormitus % 55 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 526 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia 130 Muut toimenpiteet synnytykset 370 Pkl-käynnit päivystyskäynti 414 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 118 uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 20 toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 114 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 4 - hoitohenkilöstö 24 - muut

27 109 Naistentaudit ja synnytykset TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,02 Maksutuotot ,49 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,59 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,59 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut ,45 Muut henkilösivukulut ,94 Henkilöstökulut yht ,17 Palvelujen ostot yht ,01 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,01 Vyörytetyt nettokulut ,38 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,38 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,97 TOIMINTAKATE ,09 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,09 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,09 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

28

29 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 110 Silmätaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikkapalvelujen ja kaihileikkausten tarjoaminen Savonlinnassa Sosterin alueen väestölle hoitotakuun mukaisina Kustannusvaikuttavuus: Toimivan ja kustannusvaikuttavan yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen PKSSK:n kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Prosessit ja rakenteet: Asianmukaisten toimitilojen remontointi, pkl-ja päiväkirurgisen yhteistoiminnan käynnistäminen B-siiven 3.kerroksen tiloissa 6/2010 Kaihileikkauspotilaan hoitoprosessin kuvaaminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 60 Erikoisalojen odott. lkm joista hoitotakuuseen 98 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 8 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 5 Hoitojaksot 6 Leikkaustoimenpiteet - josta päiväkirurgia, kaihileikkaukset 600 (silmätautien omaa toimintaa n. puolen vuoden ajan) Muut toimenpiteet (intravitreaaliset VEGF-hoidot) 140 Pkl-käynnit päivystyskäynti 310 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 60 uusinta muut käynnit 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 25 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista (PKSSK, KYS,HUS) - pkl-käynnit hoitopäivät 120 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 yl, 1 erikoislääkäri 2 (vetovastuu Joensuussa) - hoitohenkilöstö apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, perushoitaja 3

30 110 Silmätaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,91 Maksutuotot ,93 Muut toimintatuotot ,14 ULKOISET TUOTOT YHT ,67 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,67 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,62 Henkilösivukulut Eläkekulut ,19 Muut henkilösivukulut ,74 Henkilöstökulut yht ,95 Palvelujen ostot yht ,50 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,53 Vyörytetyt nettokulut ,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,78 TOIMINTAKATE ,32 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,32 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,32 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

31

32 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Erikoisalan palvelujen saatavuuden säilyminen ja hoidon tarjoaminen hoitotakuun puitteissa Kustannusvaikuttavuus: Tavoite tarjota laadukasta hoitoa taloudellista ajattelua ja asennetta käyttäen. Päiväkirurgisen toiminnan kehittäminen uusien tilojen myötävaikutuksella Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen ylläpitäminen, suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen, 3pv/vuosi. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoprosessin kehittäminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 30 Erikoisalojen odott. lkm 40 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 500 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 350 Hoitojaksot 210 Keskimääräinen hoitoaika 2 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia 180 Pkl-käynnit päivystyskäynti 150 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 870 konsultaatio 340 uusinta + pv.kir Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 105 yksikön omat mittarit kuulokojeluovutus 301 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit (yhden lääkärin vuosityöpanos) 1 - hoitohenkilöstö 4 - muut 1

33 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,07 Maksutuotot ,96 ULKOISET TUOTOT YHT ,11 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,84 Henkilösivukulut Eläkekulut ,30 Muut henkilösivukulut ,01 Henkilöstökulut yht ,66 Palvelujen ostot yht ,26 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,48 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,21 Vyörytetyt nettokulut ,98 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,98 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,32 TOIMINTAKATE ,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,55 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

34 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 112 Hammas- ja suusairaudet Tavoitteet ja painotukset Hammas ja suusairauksien klinikka vastaa oman erikoisalansa erikoissairaanhoidosta. Poliklinikan toiminta järjestetään siten, että potilaat pääsevät joustavasti tutkimuksiin ja hoitoon. Toiminta on eettisesti korkeatasoista, ottaen huomioon potilaiden yksilölliset tarpeet ja potilaan itsemääräämisoikeus. Toiminta on yksikön laadunhallintaohjelman mukaista ja Käypähoito-ohjeiden mukaista. Toiminnan laatu pidetään jatkossakin korkeatasoisena kouluttautumalla ja kouluttamalla. Toiminnassa painotetaan joustavaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisesti painotetaan vaikeiden purentavirheiden hoitoa ja kasvokipupotilaiden hoitoa. TP TP TA TA Arviot Lähetteet - ajanvaraus päivystys 20 - ilman lähetettä 4 Erikoisalojen odott. lkm 0 - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 30 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika 2 Päivystyssisäänotot 4 Leikkaustoimenpiteet 12 - josta päiväkirurgia Muut toimenpiteet 50 Pkl-käynnit päivystyskäynti 15 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 300 uusinta + pv.kir 50 muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 0 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl) 21 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 20 - hoitopäivät 30 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 2 - muut 0,5

35 112 Hammas- ja suusairaudet TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,52 Maksutuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,42 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,42 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut ,95 Muut henkilösivukulut ,56 Henkilöstökulut yht ,81 Palvelujen ostot yht ,77 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,59 Muut toimintakulut ,84 ULKOISET KULUT YHT ,45 Vyörytetyt nettokulut ,06 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,06 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,83 TOIMINTAKATE ,14 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,14 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,14 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

36

37 PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 220 Hammashuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Hoitotakuun tot. Kustannusvaikuttavuus: Suoritekustannustaso, ostopalvelutoiminnan väh. Uudistuminen ja henkilöstö: Rekrytointi + koulutuspäivien lis. Prosessit ja rakenteet: Neuvola- ja kouluikäisten prosessien rakentaminen TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito Suoritearviot Hammalääkärikäynnit Enonkosken hammashoitola Kerimäen hammashoitola Punkaharjun hammashoitola Rantasalmen hammashoitola Savonlinna hammashoitola Sln-Savonrannan hammashoitola Sulkavan hammashoitola Suuhygienisti; hammashoitaja Enonkosken hammashoitola Kerimäen hammashoitola Punkaharjun hammashoitola Rantasalmen hammashoitola Savonlinna hammashoitola Sln-Savonrannan hammashoitola Sulkavan hammashoitola Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Satunnaisesti pienemmillä terveysasemilla Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - palvelujen peittävyys 40% väestöstä vuositasolla - kustannustehokkuuden säilyttäminen - ns. korjauskäyntien ja potilasvahinkojen seuranta Henkilöstö/vakanssit Hammaslääkärit Suuhygienistit 6 7 Hammashoitajat 24 23

38 220 Hammashuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,09 Maksutuotot ,43 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,36 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut ,74 Muut henkilösivukulut ,08 Henkilöstökulut yht ,48 Palvelujen ostot yht ,66 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,86 Muut toimintakulut ,05 ULKOISET KULUT YHT ,48 Vyörytetyt nettokulut ,69 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,69 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,38 TOIMINTAKATE ,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

39

40

41 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 113 Leikkaus, anestesia ja päiväkirurgia Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Vastataan leikkaustoiminnalla alueen väestön tarpeisiin hoitotakuun vaatimusten mukaisesti. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussalien optimaalinen hyödyntäminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka koulutusvelvoite toteutuu. Prosessit ja rakenteet: Leikkauspotilaan laatumittarien asteittainen käyttöönotto. TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Suoritearviot Anestesia: YHT: yleisanestesia laajat puudutukset puudutusten yhdistelmät muut: valvottu sedaatio, puudutukset, veripaikan laitto epiduraalitilaan 5. kanyloinnit valtimokanyylit keskeiset laskimotilan kanyylit/katetrit 200 -keuhkovaltimokatetrit 10 - dialyysikatetrien laitto muut leikkausta edeltävä anestesiapoliklinikka anestesiakonsultaatiot 50 - MRI-anestesiat Kivunhoito kipupoliklinikkatoiminta kivunhoitotoimenpiteet kipuepiduraalipuudutukset paikallinen kivunhoito 30 ismelin-blokadit tähtipunokset puudutukset 30 muut kivunhoitopuudutukset kipukonsultaatiot synnytyskivun hoito synnytyssali istukan käsinirrotus leikkauksen jälkeinen kivunhoito syöpäkivun hoito 30 Leikkaustoiminta Gynekologia keisarinleikkaukset muu 410 Korva-, nenä ja kurkkutaudit Suu- ja leukakirurgia sekä hammastoimenpiteet Silmäleikkaukset joista kaihileikkauksia muut 100 ECT 30

42 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Kirurgia lonkan tekonivelleikkaukset polven tekonivelleikkaukset polven arthoskopiat olkanivelen arthoskopiat muu käsikirurgia muu ortopedia traumat: (lonkka-, olkavar. murtumat) urologia gastrokirurgia plastiikkakirurgia tram ja ld yleiskirurgia Päiväkirurgia Mittarit / voimavarat / tavoitteet yksikön omat mittarit - infektioiden seuranta - VAS- kipumittari - Päiväkirurgisten potilaiden kivunseuranta jälki soitolla Henkilöstö/vakanssit 53,5 53,5 53,5 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 113 Leikkaus,anestesia ja päiväkirurgia (+välinehuoltokeskus) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,80 Maksutuotot ,73 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,53 Vyörytetyt nettotuotot ,00 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,00 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,89 Henkilösivukulut Eläkekulut ,95 Muut henkilösivukulut ,51 Henkilöstökulut yht ,56 Palvelujen ostot yht ,08 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,12 Muut toimintakulut ,00

43 ULKOISET KULUT YHT ,94 Vyörytetyt nettokulut ,50 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,50 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,41 TOIMINTAKATE ,15 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,15 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

44 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 114 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena Tules-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Suoritearviot TA '2010 Yhteensä poliklinikat sisältää apuneuvoteknikon palvelut osastot Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakaspalvelujen ostot yksikön omat mittarit Asiakkaat ja väestö: asiakaspalautekyselyt Kustannusvaikuttavuus: talousarvioseuranta, osastokokousmuistiot, kehityskeskustelut Uudistuminen ja henkilöstö: koulutussuunnitelmien seuranta, kehityskeskustelut Prosessit ja tavoitteet: suoritteiden seuranta Henkilöstö/vakanssit 16,5 2 lääkäriä ½ kuntoutussihteeri 1 osastonhoitaja 1 kuntoutusohjaaja 1 apuvälinekeskuksen hoitaja 1 toimintaterapeutti 9 fysioterapeuttia 1 kuntohoitaja

45 114 Kuntoutus ESH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,11 Maksutuotot ,31 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,43 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,43 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,88 Henkilösivukulut Eläkekulut ,13 Muut henkilösivukulut ,68 Henkilöstökulut yht ,45 Palvelujen ostot yht ,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,25 Vyörytetyt nettokulut ,72 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,72 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,43 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

46 PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 205 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapiaja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä. Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena on TULES-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Tilastoluvut TA '2010 Suoritearviot yhteensä Terveydenhoito Sairaanhoito joista käynnit kotikäynnit 200 vuodeosastokäynnit ryhmät (Ryhmäfysioterapiapalvelut Enonkoski ja Savonranta ostot toisista laitoksista) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Kuntoutusylilääkärin työpanos 10 % Kuntoutus pth Apuvälinekeskuksen hoitajan työpanos 50 % Kuntoutus Pth Henkilöstö/vakanssit 21 1 Osastonhoitaja 16 Fysioterapeuttia, sisältää kuntohoitajan vakanssin muutosesityksen fysioterapeutiksi 3 Kuntohoitajaa 1 Terveyskeskusavustaja

47 205 Kuntoutus PTH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,87 Maksutuotot ,47 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,90 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,19 Henkilösivukulut Eläkekulut ,57 Muut henkilösivukulut ,77 Henkilöstökulut yht ,59 Palvelujen ostot yht ,65 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,68 Muut toimintakulut ,89 ULKOISET KULUT YHT ,15 Vyörytetyt nettokulut ,77 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,77 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

48 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 115 TEHO Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Keskitymme edelleen vitaalitoimintojen häiriöistä kärsivien ja hoidosta hyötyvien potilaiden tehohoitoon ja tehovalvontaan. Vuoden 2010 aikana otetaan käyttöön uusi potilaspalautelomake ja hoitopoikkeamat pyritään kirjaamaan tehon tietojärjestelmän avulla. Laadullisena tavoitteena on edelleen pysyä vähintään Intensiumin tehohoidon laatujärjestelmänkansallisessa hoitotulosten keskiarvossa. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutus toteutuu. Tilastoluvut TA 2010 Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 900 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot 360 Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika Päivystyssisäänotot Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 6 toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 18 - muut

49 115 Tehohoito TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Maksutuotot ,58 ULKOISET TUOTOT YHT ,48 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,48 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,16 Henkilösivukulut Eläkekulut ,67 Muut henkilösivukulut ,43 Henkilöstökulut yht ,38 Palvelujen ostot yht ,74 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,61 Muut toimintakulut ,33 ULKOISET KULUT YHT ,04 Vyörytetyt nettokulut ,03 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,03 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,78 TOIMINTAKATE ,91 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,91 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,91 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 20.12.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Täytäntöönpano 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot 1 3.1 Sitovuus 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Sote- ja aluehallintouudistus 7.11.2015 18 itsehallintoaluetta, sote 15 alueen puitteissa. 3 aluetta järjestää palvelut toisen

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VUODEN 2011 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

VUODEN 2011 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUODEN 2011 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN TK SEMINAARI 19.4.2012 johtajaylilääkäri SISÄLTÖ Haasteet Toiminnan kehittäminen Toimintaluvut Osastojen käyttöaste (kuormitus) ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot