TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus

2 JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 4 VALTUUDET 4 Hankintavaltuudet 4 Myyntivaltuudet 5 Vahingonkorvaukset 5 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 6 Toimivalta henkilöstöasioissa 6 Menotositteiden hyväksyminen 6 TILIVELVOLLISET 6 TULOSALUEJOHTAJAT 6 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7 Tulosalueiden tulosyksiköt 7 EK 1 Lapsiperheiden palvelut 7 EK 2 Aikuisten palvelut 17 EK 3 Vanhusten palvelut 59 EK 4 Ympäristöterveydenhuolto 81 EK 5 Tukipalvelut 85 EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen 97 Palvelujen käyttö 99 LAITOSHOITO 102 INVESTOINTIOSA 104

3 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa vahvistetun kehyksen puitteissa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen käyttösuunnitelmassa vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: EK 1 Lapsiperheiden palvelut EK 2 Aikuisten palvelut EK 3 Vanhusten palvelut EK 4 Ympäristöterveydenhuolto EK 5 Tukipalvelut EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueenjohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta tammi helmikuussa Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä palvelualuekohtaiset suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita.

4 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat palvelualueittain vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt palvelualuekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat :oon saakka yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus

5 Tulosalueen johtaja päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavarahankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Tulosalueen johtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista ::on saakka. Yli ::n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

6 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Luvan avoimien virkojen ja työsopimussuhteiden auki julistamiseen myöntää kuntayhtymähallitus. Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen ohjeet harkinnanvaraisten palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 21 :n 1 mom. 10. kohta). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen johtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosalueiden johtajat (hallintosääntö 29 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 33 ) ja sosiaalijohtaja. 6 TULOSALUEJOHTAJAT Kuntayhtymähallitus on päättänyt tulosaluejohtajat ajaksi

7 7. TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7.1. Tulosalueiden tulosyksiköt EK 1 Lapsiperheiden palvelut Lastentautien yksikkö 116 Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikka- ja osastopalveluiden saatavuuden tarjoaminen ja säilyttäminen alueen lapsille ja nuorille Kustannusvaikuttavuus: Suunnitellussa talousarviossa pysyminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen. Valmistautuminen henkilöstön eläköitymisen tuomiin muutoksiin (rekrytointi). Prosessit ja rakenteet: Hoitoprosessien päivittäminen ja kehittäminen. Hoitotakuun toteutumisen seuranta. Hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen yhteistyötä lisäämällä. Arviot TP 2007 TP 2008 TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 120 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 65 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 630 Pkl-käynnit päivystyskäynti 200 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 370 konsultaatio 20 uusinta + pv.kir muut käynnit 560 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät Lastenpoliklinikan sulut vk:t ja 52 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 700 yksikön omat mittarit Siirretään hoitoja mahdollisimman paljon omaan yksikköön. Esimiehet seuraavat säännöllisesti talousarvion toteutumista. Ylläpidetään innostavaa ja kehitystä tukevaa työyhteisöä. Mahdollistetaan tasapuolinen koulutukseen pääsy ja motivoidaan henkilöstöä ammattitaidon ylläpitämiseen Tietotaidon siirtäminen nuoremmille/uusille työntekijöille. Henkilöstö/vakanssit - lääkärit hoitohenkilöstö muut Lastentaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10

8 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,62 Maksutuotot ,99 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,05 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,05 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut ,02 Muut henkilösivukulut ,72 Henkilöstökulut yht ,75 Palvelujen ostot yht ,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,71 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,19 Vyörytetyt nettokulut ,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,04 TOIMINTAKATE ,24 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,24 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

9 ESH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 118 Lastenpsykiatria Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tavoitteena on tarjota lastenpsyk. erityisalan avopalvelut hoitotakuun puitteissa ISSHP:n jäsenkuntien alle 13-vuotiaille lapsille. Kustannusvaikuttavuus: Tuotetaan osana palvelujärjestämää mahdollisimman laadukkaita palveluita väestölle. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä 09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaseen käyttöön käynnistämällä erikoissairaanhoidon hoidollisia lapsiryhmiä. TP TA TA Arviot Lähetteet - ajanvaraus päivystys - ilman lähetettä Erikoisalojen odott. lkm - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Pkl-käynnit päivystyskäynti 4 4 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 11 9 uusinta + pv.kir muut käynnit ryhmäkäynnit 100 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus min 3 pvä/v/työntekijä - asiakastyytyväisyys väh. 85% tyytyväisiä kyselytutk. - tavoitekeskustelujen määrä 90 % Henkilöstö/vakanssit - lääkärit hoitohenkilöstö: 2 sh. 1 psykol, ½ toim.t., ½ perheter muut

10 118 Lastenpsykiatria TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,47 Maksutuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,17 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,17 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,75 Henkilösivukulut Eläkekulut ,56 Muut henkilösivukulut ,79 Henkilöstökulut yht ,04 Palvelujen ostot yht ,45 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,95 Avustukset ,65 Muut toimintakulut ,33 ULKOISET KULUT YHT ,75 Vyörytetyt nettokulut ,13 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,13 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,17 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

11

12 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 201 Neuvolatoiminta Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan lähipalveluina, joilla edistetään väestön terveyttä ja tuetaan riskiperheitä Kustannusvaikuttavuus: Toiminta on oikea-aikaista ja perustuu hyväksyttyihin runko-ohjelmiin ja hoitomalleihin Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen turvataan täydennyskoulutuksella ja tukemalla omaehtoista opiskelua Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vuoden 2009 aikana valmistuneet hoitomallit (tarkkavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja lapsen lihavuuden hoitomalli) vakiinnutetaan. TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito josta kotikäynnit 600 Sairaanhoito josta kotikäynnit 10 Suoritearviot (kuntalaskutettavat suoritteet) Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski Hoitajakäynnit, Enonkoski Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju Hoitajakäynnit, Punkaharju Lääkärikäynnit, Rantasalmi Hoitajakäynnit, Rantasalmi Lääkärikäynnit, Savonlinna Hoitajakäynnit, Savonlinna Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava Hoitajakäynnit, Sulkava Käynnit yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset: Heinäkuussa ja jouluaikaan Savonlinnan neuvolapalvelut keskitetään yhteen neuvolaan Yksikön omat mittarit: - täydennyskoulutus 5pv / työntekijä - asiakastyytyväisyyskysely, tavoite 85% vastaajista tyytyväisiä palveluun Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja lääkäri: 1,6 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalveluista - muut osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 1

13 201 Neuvolatoiminta TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,46 Maksutuotot ,11 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,16 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,16 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,94 Henkilösivukulut Eläkekulut ,38 Muut henkilösivukulut ,12 Henkilöstökulut yht ,84 Palvelujen ostot yht ,91 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 Avustukset ,00 Muut toimintakulut ,85 ULKOISET KULUT YHT ,47 Vyörytetyt nettokulut ,04 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,04 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,16 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

14

15

16 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 203 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan tukemalla oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön terveyttä Kustannusvaikuttavuus: Toiminnan tavoite on oikea-aikaisuus ja varhainen tuki erityisen tuen tarpeessa oleville Uudistuminen ja henkilöstö: Osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksella ja omaehtoista opiskelua tukemalla Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vakiinnutetaan 2009 valmistuneet hoitomallit käytäntöön : Tarkkaavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja Lapsen lihavuuden hoitomalli. TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito 8300 Suoritearviot Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski Hoitajakäynnit, Enonkoski Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju Hoitajakäynnit, Punkaharju Lääkärikäynnit, Rantasalmi Hoitajakäynnit, Rantasalmi Lääkärikäynnit, Savonlinna Hoitajakäynnit, Savonlinna Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava Hoitajakäynnit, Sulkava Suoritteet yhteensä Mittarit / voimavarat yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus 5 pv / työntekijä Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja lääkärit: 1,4 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalvelulinjalta - muut (oh) 0,5 0,5 0,5 0,5

17 203 Kouluterveydenhuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,35 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,35 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut ,08 Muut henkilösivukulut ,28 Henkilöstökulut yht ,28 Palvelujen ostot yht ,73 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,90 Avustukset ,00 ULKOISET KULUT YHT ,06 Vyörytetyt nettokulut ,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,35 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

18 PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 206 Perhepalvelukeskus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tarjotaan perusth:n ja erit.tason tutkimus- hoito- ja terapiapalveluita ISSHP:n alueen lapsiperheille. Asiakkaiden yläikäraja 18 v. Kustannusvaikuttavuus: palveluiden avulla voidaan välttyä esim. erikoissairaanhoidon sairaalahoidolta tai lapsen kodin ulkopuolelle tapahtuvalta sijoitukselta. Tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, jolloin perheiden ongelmatilanteisiin voidaan antaa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä -09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaliseen käyttöön kehittämällä ryhmätoimintaa omassa yksikössä ja yhdessä eri yhteistyötyötahojen kanssa. TA TA Tilastoluvut Yhteensä suoritteita Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Aikuisasiakkaita kasvatus- ja perheneuvolassa Suoritearviot Perheneuvola, th Perheneuvola, sos Puheterapia Koulutyön tuki Koulutyön tukiryhmät 150 Muut ryhmät 380 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - Täydennyskoulutus min. 3 pvä/v/työntekijä - Asiakastyytyväisyys väh. 85 % tyytyväisiä kyselytutk. - Tavoitekeskustelujen määrä 100% Henkilöstö/vakanssit - sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 - psykologi 5,0 5,0 - puheterapeutti koulutyön tukihenkilö muut

19 206 Perhepalvelukeskus TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,12 Maksutuotot ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,29 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,29 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut ,06 Muut henkilösivukulut ,64 Henkilöstökulut yht ,41 Palvelujen ostot yht ,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,29 Muut toimintakulut ,27 ULKOISET KULUT YHT ,36 Vyörytetyt nettokulut ,89 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,89 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,29 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

20 EK 2 Aikuisten palvelut ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 105 Ravitsemusterapia Tavoitteet ja painotukset 1. Erityisruokavaliota tarvitsevien potilaiden ohjaus ja osastopotilaiden ravitsemushoidon suunnittelu. 2. Yhteistyö ravintokeskuksen ja vuodeosastohenkilökunnan kanssa ravitsemushoidon kehittämisessä: 2.1. Ravitsemuskäsikirjan pitäminen ajan tasalla 2.2. Ravitsemusyhdyshenkilöpalaverien ja alueellisen ravitsemustyöryhmän kokousten vetovastuu 2.3. Ravitsemuskoulutuksen järjestäminen eri henkilöstöryhmille. 3. Sairaalaruokasuosituksen ottaminen käyttöön 4. Ravitsemusterapiapalvelujen lisääminen alueellisesti tarvekartoituskyselyn pohjalta: 5.1 Vanhusten ravitsemushoidon ohjeistaminen perusterveydenhuollossa 5.2 Ravitsemusaiheisen toimipaikkakoulutuksen antaminen Sosterin toimipisteissä Tilastoluvut TP 2007 TP 2008 TA 2010 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Polikliiniset käynnit 850 kpl Puhelinkäynnit 50 kpl Yhteensä 900 kpl Ensikäynti Uusintakäynti Konsultaatio Muu 2 1 Henkilöstö/vakanssit 1 koko-aikainen työntekijä, vakinainen 1 koko-aikainen työntekijä, määräaikainen

21 105 Ravitsemusterapia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Maksutuotot ,72 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,76 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,39 Henkilösivukulut Eläkekulut ,01 Muut henkilösivukulut ,07 Henkilöstökulut yht ,78 Palvelujen ostot yht ,86 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,31 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,22 Vyörytetyt nettokulut ,61 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,61 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

22

23 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 108 KIRURGIA vos ja pkl Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Turvata alueen väestölle kirurgian palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussaliresurssien optimaalinen hyödyntäminen Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutusvelvoite toteutuu Prosessit ja rakenteet: Kirurgisen leikkauspotilaan hoitoprosessin laadunhallinnan kehittäminen Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys - - ilman lähetettä - Erikoisalojen odott. lkm joista hoitotakuuseen 600 Tilastoluvut Hoitopäivät brutto / netto brutto netto Kirurgia / Silmätaudit 8 / 5 Korva-, nenä ja kurkkutaudit 500 / 350 Hammas- ja suusairaudet 60 / 40 Päiväkirurgiset hoitopäivät 50 Hoitojaksot 3150 Kuormitus % 72,8 Keskimääräinen hoitoaika 4 Päivystyssisäänotot 1550 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia (leik-pväkir.yksikössä) josta päiväkirurgia (kirurgian poliklinikalla) 150 Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit 4100 konsultaatio 80 uusinta + pv.kir (sis. sarjahoidot) muut käynnit (muut toimenpiteet, tutkimuskäynnit) 350 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 56 toimintarajoitukset/sulkupäivät, poliklinikalla 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 1022 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 17 - hoitohenkilöstö 59 - muut 0

24 108 Kirurgia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,83 Maksutuotot ,64 Tuet ja avustukset ,64 ULKOISET TUOTOT YHT ,99 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,99 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,57 Henkilösivukulut Eläkekulut ,97 Muut henkilösivukulut ,49 Henkilöstökulut yht ,95 Palvelujen ostot yht ,80 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,91 Muut toimintakulut ,14 ULKOISET KULUT YHT ,63 Vyörytetyt nettokulut ,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,10 TOIMINTAKATE ,34 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,34 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

25

26 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 109 Naistentaudit ja synnytykset Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: synnytysten turvaaminen alueella ja asetuksen mukaisen sikiöseulonnan järjestäminen oman alueen kuntalaisille, hoitotakuun toteutuminen. Kustannusvaikuttavuus: Yhteistyön tiivistäminen kirurgian yksikön kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen lääkäri- ja kätilötyövoiman turvaaminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoketju ja päiväkirurgisen potilaan hoidon siirtyminen osittain päiväkirurgian yksikköön. Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 500 Erikoisalojen odott. lkm 43/90 - joista hoitotakuuseen 25 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät 130 kirurgiset potilaat hoitopäivät(brutto 996 kirurgiset potilaat hoitopäivät (ntto) 792 Hoitojaksot 942 kirurgisten potilaiden hoitojaksot 204 Kuormitus % 55 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 526 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia 130 Muut toimenpiteet synnytykset 370 Pkl-käynnit päivystyskäynti 414 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 118 uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 20 toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 114 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 4 - hoitohenkilöstö 24 - muut

27 109 Naistentaudit ja synnytykset TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,02 Maksutuotot ,49 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,59 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,59 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut ,45 Muut henkilösivukulut ,94 Henkilöstökulut yht ,17 Palvelujen ostot yht ,01 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,01 Vyörytetyt nettokulut ,38 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,38 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,97 TOIMINTAKATE ,09 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,09 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,09 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

28

29 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 110 Silmätaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikkapalvelujen ja kaihileikkausten tarjoaminen Savonlinnassa Sosterin alueen väestölle hoitotakuun mukaisina Kustannusvaikuttavuus: Toimivan ja kustannusvaikuttavan yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen PKSSK:n kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Prosessit ja rakenteet: Asianmukaisten toimitilojen remontointi, pkl-ja päiväkirurgisen yhteistoiminnan käynnistäminen B-siiven 3.kerroksen tiloissa 6/2010 Kaihileikkauspotilaan hoitoprosessin kuvaaminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 60 Erikoisalojen odott. lkm joista hoitotakuuseen 98 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 8 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 5 Hoitojaksot 6 Leikkaustoimenpiteet - josta päiväkirurgia, kaihileikkaukset 600 (silmätautien omaa toimintaa n. puolen vuoden ajan) Muut toimenpiteet (intravitreaaliset VEGF-hoidot) 140 Pkl-käynnit päivystyskäynti 310 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 60 uusinta muut käynnit 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 25 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista (PKSSK, KYS,HUS) - pkl-käynnit hoitopäivät 120 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 yl, 1 erikoislääkäri 2 (vetovastuu Joensuussa) - hoitohenkilöstö apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, perushoitaja 3

30 110 Silmätaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,91 Maksutuotot ,93 Muut toimintatuotot ,14 ULKOISET TUOTOT YHT ,67 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,67 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,62 Henkilösivukulut Eläkekulut ,19 Muut henkilösivukulut ,74 Henkilöstökulut yht ,95 Palvelujen ostot yht ,50 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,53 Vyörytetyt nettokulut ,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,78 TOIMINTAKATE ,32 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,32 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,32 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

31

32 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Erikoisalan palvelujen saatavuuden säilyminen ja hoidon tarjoaminen hoitotakuun puitteissa Kustannusvaikuttavuus: Tavoite tarjota laadukasta hoitoa taloudellista ajattelua ja asennetta käyttäen. Päiväkirurgisen toiminnan kehittäminen uusien tilojen myötävaikutuksella Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen ylläpitäminen, suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen, 3pv/vuosi. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoprosessin kehittäminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus päivystys ilman lähetettä 30 Erikoisalojen odott. lkm 40 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 500 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 350 Hoitojaksot 210 Keskimääräinen hoitoaika 2 Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia 180 Pkl-käynnit päivystyskäynti 150 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 870 konsultaatio 340 uusinta + pv.kir Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät 105 yksikön omat mittarit kuulokojeluovutus 301 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit (yhden lääkärin vuosityöpanos) 1 - hoitohenkilöstö 4 - muut 1

33 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,07 Maksutuotot ,96 ULKOISET TUOTOT YHT ,11 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,84 Henkilösivukulut Eläkekulut ,30 Muut henkilösivukulut ,01 Henkilöstökulut yht ,66 Palvelujen ostot yht ,26 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,48 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,21 Vyörytetyt nettokulut ,98 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,98 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,32 TOIMINTAKATE ,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,55 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

34 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 112 Hammas- ja suusairaudet Tavoitteet ja painotukset Hammas ja suusairauksien klinikka vastaa oman erikoisalansa erikoissairaanhoidosta. Poliklinikan toiminta järjestetään siten, että potilaat pääsevät joustavasti tutkimuksiin ja hoitoon. Toiminta on eettisesti korkeatasoista, ottaen huomioon potilaiden yksilölliset tarpeet ja potilaan itsemääräämisoikeus. Toiminta on yksikön laadunhallintaohjelman mukaista ja Käypähoito-ohjeiden mukaista. Toiminnan laatu pidetään jatkossakin korkeatasoisena kouluttautumalla ja kouluttamalla. Toiminnassa painotetaan joustavaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisesti painotetaan vaikeiden purentavirheiden hoitoa ja kasvokipupotilaiden hoitoa. TP TP TA TA Arviot Lähetteet - ajanvaraus päivystys 20 - ilman lähetettä 4 Erikoisalojen odott. lkm 0 - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 30 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika 2 Päivystyssisäänotot 4 Leikkaustoimenpiteet 12 - josta päiväkirurgia Muut toimenpiteet 50 Pkl-käynnit päivystyskäynti 15 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio 300 uusinta + pv.kir 50 muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 0 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl) 21 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 20 - hoitopäivät 30 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 2 - muut 0,5

35 112 Hammas- ja suusairaudet TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,52 Maksutuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,42 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,42 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut ,95 Muut henkilösivukulut ,56 Henkilöstökulut yht ,81 Palvelujen ostot yht ,77 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,59 Muut toimintakulut ,84 ULKOISET KULUT YHT ,45 Vyörytetyt nettokulut ,06 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,06 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,83 TOIMINTAKATE ,14 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,14 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,14 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

36

37 PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 220 Hammashuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Hoitotakuun tot. Kustannusvaikuttavuus: Suoritekustannustaso, ostopalvelutoiminnan väh. Uudistuminen ja henkilöstö: Rekrytointi + koulutuspäivien lis. Prosessit ja rakenteet: Neuvola- ja kouluikäisten prosessien rakentaminen TP TP TA TA Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito Suoritearviot Hammalääkärikäynnit Enonkosken hammashoitola Kerimäen hammashoitola Punkaharjun hammashoitola Rantasalmen hammashoitola Savonlinna hammashoitola Sln-Savonrannan hammashoitola Sulkavan hammashoitola Suuhygienisti; hammashoitaja Enonkosken hammashoitola Kerimäen hammashoitola Punkaharjun hammashoitola Rantasalmen hammashoitola Savonlinna hammashoitola Sln-Savonrannan hammashoitola Sulkavan hammashoitola Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Satunnaisesti pienemmillä terveysasemilla Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - palvelujen peittävyys 40% väestöstä vuositasolla - kustannustehokkuuden säilyttäminen - ns. korjauskäyntien ja potilasvahinkojen seuranta Henkilöstö/vakanssit Hammaslääkärit Suuhygienistit 6 7 Hammashoitajat 24 23

38 220 Hammashuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,09 Maksutuotot ,43 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,36 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut ,74 Muut henkilösivukulut ,08 Henkilöstökulut yht ,48 Palvelujen ostot yht ,66 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,86 Muut toimintakulut ,05 ULKOISET KULUT YHT ,48 Vyörytetyt nettokulut ,69 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,69 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,38 TOIMINTAKATE ,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

39

40

41 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 113 Leikkaus, anestesia ja päiväkirurgia Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Vastataan leikkaustoiminnalla alueen väestön tarpeisiin hoitotakuun vaatimusten mukaisesti. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussalien optimaalinen hyödyntäminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka koulutusvelvoite toteutuu. Prosessit ja rakenteet: Leikkauspotilaan laatumittarien asteittainen käyttöönotto. TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Suoritearviot Anestesia: YHT: yleisanestesia laajat puudutukset puudutusten yhdistelmät muut: valvottu sedaatio, puudutukset, veripaikan laitto epiduraalitilaan 5. kanyloinnit valtimokanyylit keskeiset laskimotilan kanyylit/katetrit 200 -keuhkovaltimokatetrit 10 - dialyysikatetrien laitto muut leikkausta edeltävä anestesiapoliklinikka anestesiakonsultaatiot 50 - MRI-anestesiat Kivunhoito kipupoliklinikkatoiminta kivunhoitotoimenpiteet kipuepiduraalipuudutukset paikallinen kivunhoito 30 ismelin-blokadit tähtipunokset puudutukset 30 muut kivunhoitopuudutukset kipukonsultaatiot synnytyskivun hoito synnytyssali istukan käsinirrotus leikkauksen jälkeinen kivunhoito syöpäkivun hoito 30 Leikkaustoiminta Gynekologia keisarinleikkaukset muu 410 Korva-, nenä ja kurkkutaudit Suu- ja leukakirurgia sekä hammastoimenpiteet Silmäleikkaukset joista kaihileikkauksia muut 100 ECT 30

42 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Kirurgia lonkan tekonivelleikkaukset polven tekonivelleikkaukset polven arthoskopiat olkanivelen arthoskopiat muu käsikirurgia muu ortopedia traumat: (lonkka-, olkavar. murtumat) urologia gastrokirurgia plastiikkakirurgia tram ja ld yleiskirurgia Päiväkirurgia Mittarit / voimavarat / tavoitteet yksikön omat mittarit - infektioiden seuranta - VAS- kipumittari - Päiväkirurgisten potilaiden kivunseuranta jälki soitolla Henkilöstö/vakanssit 53,5 53,5 53,5 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 113 Leikkaus,anestesia ja päiväkirurgia (+välinehuoltokeskus) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,80 Maksutuotot ,73 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,53 Vyörytetyt nettotuotot ,00 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,00 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,89 Henkilösivukulut Eläkekulut ,95 Muut henkilösivukulut ,51 Henkilöstökulut yht ,56 Palvelujen ostot yht ,08 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,12 Muut toimintakulut ,00

43 ULKOISET KULUT YHT ,94 Vyörytetyt nettokulut ,50 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,50 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,41 TOIMINTAKATE ,15 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,15 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

44 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 114 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena Tules-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Suoritearviot TA '2010 Yhteensä poliklinikat sisältää apuneuvoteknikon palvelut osastot Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakaspalvelujen ostot yksikön omat mittarit Asiakkaat ja väestö: asiakaspalautekyselyt Kustannusvaikuttavuus: talousarvioseuranta, osastokokousmuistiot, kehityskeskustelut Uudistuminen ja henkilöstö: koulutussuunnitelmien seuranta, kehityskeskustelut Prosessit ja tavoitteet: suoritteiden seuranta Henkilöstö/vakanssit 16,5 2 lääkäriä ½ kuntoutussihteeri 1 osastonhoitaja 1 kuntoutusohjaaja 1 apuvälinekeskuksen hoitaja 1 toimintaterapeutti 9 fysioterapeuttia 1 kuntohoitaja

45 114 Kuntoutus ESH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,11 Maksutuotot ,31 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,43 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,43 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,88 Henkilösivukulut Eläkekulut ,13 Muut henkilösivukulut ,68 Henkilöstökulut yht ,45 Palvelujen ostot yht ,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,04 Muut toimintakulut ,00 ULKOISET KULUT YHT ,25 Vyörytetyt nettokulut ,72 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,72 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,43 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

46 PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 205 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapiaja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä. Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena on TULES-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Tilastoluvut TA '2010 Suoritearviot yhteensä Terveydenhoito Sairaanhoito joista käynnit kotikäynnit 200 vuodeosastokäynnit ryhmät (Ryhmäfysioterapiapalvelut Enonkoski ja Savonranta ostot toisista laitoksista) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Kuntoutusylilääkärin työpanos 10 % Kuntoutus pth Apuvälinekeskuksen hoitajan työpanos 50 % Kuntoutus Pth Henkilöstö/vakanssit 21 1 Osastonhoitaja 16 Fysioterapeuttia, sisältää kuntohoitajan vakanssin muutosesityksen fysioterapeutiksi 3 Kuntohoitajaa 1 Terveyskeskusavustaja

47 205 Kuntoutus PTH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,87 Maksutuotot ,47 Tuet ja avustukset ,00 ULKOISET TUOTOT YHT ,90 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,19 Henkilösivukulut Eläkekulut ,57 Muut henkilösivukulut ,77 Henkilöstökulut yht ,59 Palvelujen ostot yht ,65 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,68 Muut toimintakulut ,89 ULKOISET KULUT YHT ,15 Vyörytetyt nettokulut ,77 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,77 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

48 ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 115 TEHO Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Keskitymme edelleen vitaalitoimintojen häiriöistä kärsivien ja hoidosta hyötyvien potilaiden tehohoitoon ja tehovalvontaan. Vuoden 2010 aikana otetaan käyttöön uusi potilaspalautelomake ja hoitopoikkeamat pyritään kirjaamaan tehon tietojärjestelmän avulla. Laadullisena tavoitteena on edelleen pysyä vähintään Intensiumin tehohoidon laatujärjestelmänkansallisessa hoitotulosten keskiarvossa. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutus toteutuu. Tilastoluvut TA 2010 Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 900 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot 360 Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika Päivystyssisäänotot Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 6 toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 18 - muut

49 115 Tehohoito TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,35 Maksutuotot ,58 ULKOISET TUOTOT YHT ,48 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ ,48 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,16 Henkilösivukulut Eläkekulut ,67 Muut henkilösivukulut ,43 Henkilöstökulut yht ,38 Palvelujen ostot yht ,74 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,61 Muut toimintakulut ,33 ULKOISET KULUT YHT ,04 Vyörytetyt nettokulut ,03 VYÖRYTETYT KULUT YHT ,03 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,78 TOIMINTAKATE ,91 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,91 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,91 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 17.12.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 19.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 15.12.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 16.12.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kuntayhtymähallitus 17.11.2015 Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2015 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa!

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 210.000 asukasta SAIRAANSIJAT Ihotaudit ja allergologia - Keuhkosairaudet 24 Kirurgia 136 Korva-, nenä-

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli 27.10.2014

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli 27.10.2014 Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli 27.10.2014 Taustalla Sosterille asetettu säästövelvoite 3M /v v. 2015-2017 Päivystysasetus ja sen mukanaan tuomat tiukennukset esim. päivystyskirurgiaan Synnytysten

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kuntayhtymähallitus 06.10.2011 Kuntayhtymävaltuusto 14.11.2011 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Sote- ja aluehallintouudistus 7.11.2015 18 itsehallintoaluetta, sote 15 alueen puitteissa. 3 aluetta järjestää palvelut toisen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot