Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta"

Transkriptio

1 Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Timo Metsänen ja Evita Reitti Luontoselvitys Metsänen Myllypohjankatu Lahti

2 2 1 JOHDANTO MENETELMÄT ALUEEN YLEISKUVAUS LUONNONSUOJELULAIN MUKAISET LUONTOTYYPIT METSÄLAIN ERITYISEN TÄRKEÄT ELINYMPÄRISTÖT VESILAIN MUKAAN SUOJELTAVAT PIENVEDET KASVILLISUUS Tienpientareet Pietilän metsä Peltosaareke Javanaisenojan pientareet Javanaisenojan pohjoispuolella sijaitseva metsä Peltojen väliin jäävä metsä Suomelan metsä Pellon eteläpuolella sijaitseva metsä Hakkuuaukea Vantaanjoen itäpuolen metsä Vantaanjoen rannat Vantaanjoen länsipuolen metsä Metsitetty pelto Hyvinkääntien varsi Hämeenlinnantien varsi LIITO-ORAVASELVITYS LINNUSTO Lintudirektiivi FINIBA-kohteet Linnustoselvitys MUUT HUOMIOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOSELVITYSTARPEET LIITTEET... 19

3 3 1 JOHDANTO Kesäkuussa 2007 Riihimäen kaupungin tekninen virasto pyysi Luontoselvitys Metsästä selvittämään Riihimäen Arolammin eteläisen kehätievaihtoehdon (VE 1C) vaikutusalueelta liito-oravat ja lajille soveliaat elinympäristöt, linnustosta maankäytön kannalta huomioitavat lajit (uhanalaiset ja Lintudirektiivin I-liitteen mukaiset lajit), luonnonsuojelulain ( /1096) 29 nojalla suojellut luontotyypit, mahdolliset metsälain ( /1093) 10 tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain (264/1961) 15a ja 17a :ien mukaiset kohteet sekä alueella kasvavat merkittävät putkilokasvit. Selvitysalue rajattiin noin 100 metrin leveydelle VE 1C-linjauksen molemmin puolin (liite 17;kartta 1). 2 MENETELMÄT Selvitykseen sisältyi viisi maastotyöpäivää, joiden aikana selvitysalue kierrettiin läpi. Maastokierroksilla havainnoitiin lintuja, etsittiin liito-oravalle soveltuvista metsistä merkkejä lajin ulosteista (8. ja ) ja kartoitettiin kasvilajistoa (13.6., ja ). Selvityksen tekivät ympäristösuunnittelijat Timo Metsänen (linnut) ja Evita Reitti (kasvillisuus). Linnustoinventointipäivät aloitettiin ennen auringonnousua ja inventointia jatkettiin puolille päiville. Tällä aikavälillä linnut ovat aktiivisimmillaan. Lisähavaintoja linnuista tehtiin vielä kasvillisuusselvityksen yhteydessä. Kasvillisuusselvityksessä selvitysalue kuljettiin läpi ja jaettiin 15 kuvioon. Kultakin kuviolta kirjattiin niillä esiintyvät putkilokasvit ja arvioitiin lajien esiintyminen kuvioilla asteikolla 1-3 (1= yksittäisiä kasveja, 3= runsas kasvusto tai valtalaji). Alueelta havainnoitiin myös luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, mahdollisia metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä vesilain perusteella suojeltuja vesiluontotyyppejä.

4 4 3 ALUEEN YLEISKUVAUS Selvitysalue myötäilee VE1C-tielinjausta koillisesta lounaaseen, mutkitellen erilaisten pelto- ja metsäalueiden läpi ja Vantaanjoen yli (liite 17; kartta 1). Viljellyt tai kesannoidut pellot sekä kiinteistöjen pihapiirit jätettiin kasvillisuusselvityksessä huomioimatta. Peltojen ja pihapiirien ulkopuolelle jäävät alueet ovat pääasiassa eri kehitysvaiheissa olevia talousmetsiä, joista useimmissa maapohja on ojitettu. Linnusto sekä liito-oravalle soveliaat kuviot selvitettiin em. alueelta ja lisäksi linnustoinventointi ulotettiin pohjoisemman tievaihtoehdon (VE1A) vaikutusalueelle (liite 17; kartta 1). 4 LUONNONSUOJELULAIN MUKAISET LUONTOTYYPIT Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain ( /1096) 29 luontotyyppejä. 5 METSÄLAIN ERITYISEN TÄRKEÄT ELINYMPÄRISTÖT Mahdollisia metsälain ( /1093) 10 erityisen tärkeitä elinympäristöjä löytyi kahdesta paikasta (kts. kappaleet 7.1.2, ja liite 21). Keski-Uudenmaan metsänhoitoyhdistyksen mukaan selvitysalueella ei ole luontokohteita.

5 5 Kuva 1. Mahdollinen metsälain 10 tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö; pieni lampi tai muu arvokas elinympäristö; pienkosteikko. Paikka on hieman ns. rajatapaus. 6 VESILAIN MUKAAN SUOJELTAVAT PIENVEDET Selvitysalueella ei havaittu vesilaissa (15a ja 17a ) mainittuja suojeltavia vesiluontotyyppejä. 7 KASVILLISUUS Kasvillisuusselvitystä varten selvitysalue jaettiin 15 erityyppiseen kuvioon, joista kustakin esitetään jäljempänä lyhyt kuvaus. Kuviokohtaiset lajilistat on esitetty liitteissä 1-15.

6 6 Kasvillisuusselvitys aloitettiin kesäkuussa, joten on mahdollista, että joitakin varhain keväällä kasvavia lajeja on jäänyt havaitsematta. Muutamia lajeja ei pystytty tunnistamaan tarkasti. Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojeluasetuksessa määriteltyjä uhanalaisia, rauhoitettuja tai erityisesti suojeltavia putkilokasvilajeja. Useilta alueilta tavattu riidenlieko (Lygopodium vulgare) on luontodirektiivin liitteessä V mainittu laji, jonka ottaminen luonnosta tai ja hyväksikäyttö voi vaatia hyödyntämisen säätelyä. 7.1 Tienpientareet Metsolantien ja siltä kääntyvien pihoille vievien teiden pientareilla vallitsee rehevä kasvillisuus. Valtalajeina ovat koiranputki (Anthriscus sylvestris) ja komealupiini (Lupinus polyphyllus). (Liite 1.) 7.2 Pietilän metsä Pietilän tilan pohjoispuolella on kuusivaltainen varttunut talousmetsä, jonka kenttäkerroksessa vallitsevia kasvilajeja ovat oravanmarja (Maianthemum bifolia) ja käenkaali (Oxalis acetosella). (Liite 2.) Metsässä on pienellä alueella lähteitä tai tihkupintoja, jotka muodostavat mahdollisen metsälain 10 erityisen tärkeän elinympäristön, paikka esitetty liitteessä 21 (kartta 5). Yhteen lähteeseen on laitettu kaivonrengas. Kasvillisuuden perusteella kohteessa on havaittavissa maaperän kosteutta ja pohjavesivaikutusta, sillä alueella kasvaa mm. rentukkaa (Caltha palustris). Kohde ei ole enää luonnontilainen, eikä se todennäköisesti täytä metsälain määritelmää. Kohde voidaan kuitenkin luokitella muuten tärkeäksi elinympäristöksi; lähteeksi. Metsäkeskus on ylin päättävä viranomainen metsälakikohteiden arvottamisessa.

7 7 Kuva 2. Muu arvokas elinympäristö; lähde. Kohteessa on ihmisvaikutusta, eikä se enää ole täysin luonnontilainen, eikä täten todennäköisesti täytä metsälain määritelmää. 7.3 Peltosaareke Peltosaarekkeen keskellä on Javanaisenojaan yhteydessä oleva lammikko. Saarekkeen reunoilla vallitsee rehevä kasvillisuus. Valtalajeina ovat koiranputki (A. sylvestris), nokkonen (Urtica dioica) ja nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis). (Liite 3.) Lammikossa valtalajeina kasvaa saroja (Carex), korpikaislaa (Scirpus sylvaticus) ja vedessä pikkulimaskaa (Lemna minor). (Liite 3.)

8 8 7.4 Javanaisenojan pientareet Myös Javanaisenojan pientareet ovat reheväkasvuisia. Valtalajina on koiranputki (A. sylvestris). (Liite 4.) 7.5 Javanaisenojan pohjoispuolella sijaitseva metsä Ojitetun, varttuneen talousmetsän valtapuulaji on kuusi. Kenttäkerroksessa vallitsevia lajeja ovat metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), oravanmarja (M. bifolium), käenkaali (O. acetosella) ja mustikka (Vaccinium myrtillus). (Liite 5.) 7.6 Peltojen väliin jäävä metsä Ojitetun talousmetsän valtapuulajeja ovat kuusi ja rauduskoivu. Kenttäkerroksessa kasvaa muun muassa saniaisia (Athyrium filix-femina ja D. carthusiana). (Liite 6.) 7.7 Suomelan metsä Länsiosa metsästä on varttunutta kuusivaltaista, ojitettua talousmetsää, jonka kenttäkerroksen valtalajeja ovat oravanmarja (M. bifolium), käenkaali (O. acetosella) ja mustikka (V. myrtillus). (Liite 7.) Itäosan kallioisella mäntyvaltaisella osalla lajeja esiintyy runsaammin. Paikoitellen männikössä on harvennettuja laikkuja, joissa valtalajeina kasvaa maitohorsmaa (Epilobium angustifolium) ja sananjalkaa (Pteridium aquilinum). (Liite 7.) 7.8 Pellon eteläpuolella sijaitseva metsä Vantaanjoen itärannalla on varttunutta kuusivaltaista metsää. Länteen päin kuljettaessa sijaitsee pienialainen räme, jonka kenttäkerroksen valtalajeja ovat suomuurain (Rubus chamaemorus) ja juolukka (Vaccinium uliginosum). Metsänpohja on ojitettu. (Liite 8.)

9 9 Kaakkoisosassa metsää sijaitsee mahdollinen metsälain 10 tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö (Liite 21.). Paikalla on pieni lampare ja sen läheisyydessä toinen pienialainen maaperältään selvästi kostea alue. Lampareen rannoilla kasvaa muun muassa vehkaa (Calla palustris), ojasorsimoa (Glyceria fluitans) ja ratamosarpiota (Alisma plantago-aquatica). (Liite 8.) 7.9 Hakkuuaukea Hakkuuaukealle on jätetty säästöpuiksi mäntyjä. Vallitsevana kasvillisuutena alueella ovat metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea), metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja vadelma (Rubus idaeus). (Liite 9.) 7.10 Vantaanjoen itäpuolen metsä Ojitetun talousmetsän valtapuulaji on kuusi. Kenttäkerroksessa ja ojissa kasvaa erittäin runsaasti saniaisia (A. filix-femina ja D. carthusiana). Myös vuohenputkea (Aegopodium podagraria), nokkosta (U. dioica) ja mustikkaa (V. myrtillus) esiintyy paikoitellen runsaasti. (Liite 10.)

10 10 Kuva 3. Kasvillisuuskuvio 10: kuusikkoa ja saniaisia Vantaanjoen rannat Vantaanjoen rannoilla (vesirajasta n. 10 metrin säteellä) vallitsee rehevä kasvillisuus. Rannan valtalajeja ovat koiranputki (A. sylvaticum), nokkonen (U. dioica) ja nurmipuntarpää(a. pratensis). Paikoitellen rannalla kasvaa lehtopalsamia (Impatiens noli-tangere) runsaina kasvustoina. (Liite 11.)

11 11 Kuva 4. Lehtopalsameja Vantaanjoen rannan tuntumassa Vantaanjoen länsipuolen metsä Ojitetun talousmetsän valtapuulajeja ovat kuusi ja rauduskoivu. Kenttäkerroksessa kasvaa erittäin runsaasti saniaisia (A. filix-femina ja D. carthusiana) sekä paikoitellen myös nokkosta (U. dioica)ja mustikkaa (V. myrtillus). (Liite 12.) 7.13 Metsitetty pelto Metsitetyllä pellolla kasvaa noin kymmenvuotiaita kuusia. Alue on heinittynyt pahasti. Valtalajeja ovat erilaiset rikkakasvit, kuten pelto-ohdake (Cirsium arvense) ja nokkonen (U. dioica). (Liite 13.)

12 Hyvinkääntien varsi Hyvinkääntien varressa sijaitsevalle pihaan rajoittuvalle alueelle on istutettu jalopuulajeja, mm. tammea (Quercus robur) ja vaahteraa (Acer platanoides). Pohjakasvillisuus koostuu erilaisista heinistä ja ruohovartisista kasveista, joista ei ole osoitettavissa selvää valtalajia. (Liite 14.) 7.15 Hämeenlinnantien varsi Hämeenlinnantien varressa on eri kehitysvaiheissa olevia talousmetsäkuvioita, joiden pääpuulajit ovat kuusi ja mänty. Nuorten kasvatusmetsien ja mäntyvaltaisten osien kenttäkerroksissa vallitsevia lajeja ovat metsäkastikka (C. arundinacea) ja metsälauha (D. flexuosa). Varttuneen kuusimetsän kenttäkerroksessa kasvaa muun muassa mustikkaa (V. myrtillus). (Liite 15.) 8 LIITO-ORAVASELVITYS Selvitysalueella ei havaittu merkkejä liito-oravista. Selvitysalueelta löydetyistä liitooravalle soveliasta kohdista etsittiin tuloksetta liito-oravan papanoita. Selvitysalueella ei sijainnut yhtään hyvää, potentiaalista liito-oravalle soveliasta ja riittävän laajaa metsää. Selvitysalueen ulkopuolella, kivikautisten asuinpaikkojen ja ojitetun kuusikon välissä sijaitseva rinnemetsä vaikuttaa lajille soveliaalta. Paikalla oli myös muutama kolohaapa ja kaksi liito-oravallekin soveltuvaa varpuspöllönpönttöä. Pöntöt oli tosin sijoitettu oravan kannalta todennäköisesti liian alas. Koska alue ei kuulunut varsinaiseen selvitysalueeseen, sitä ei inventoitu. Kolohaapojen tyvet kuitenkin tarkastettiin.

13 13 Kuva 5. Liito-oravalle soveliasta vanhahkoa kuusikkorinnemetsää. 9 LINNUSTO 9.1 Lintudirektiivi Lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin yleisenä tavoitteena on luonnonvaraisten lintulajien suojelu, hoitaminen ja sääntely. Lintudirektiivin I-liitteen lajeista todetaan seuraavaa: Lajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien lisääntyminen ja eloonjääminen niiden levinneisyysalueella. Erityistoimilla tarkoitetaan sitä, että jäsenvaltioiden on osoitettava lukumäärältään ja kooltaan sopivimmat alueet erityissuojelualueiksi eli SPA-alueiksi

14 14 (Special Protection Area) Natura 2000 verkostoon. (Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen M. 2004). 9.2 FINIBA-kohteet FINIBA-alueet (Finnish Important Bird Areas) ovat Suomessa valtakunnallisesti tärkeitä lintualueita. Kohteita on valittu mukaan yhteensä 411 ja ne ovat päässeet mukaan tietyt kriteerit täytettyään. Kanta-Hämeessä FINIBA-kohteita on yhteensä 17 kappaletta. Alueiden valinnassa käytettyjä kriteerejä ovat mm. kriteerilajit, niiden esiintyminen, pesintä (parimäärät) ja lepäilijämäärät. (Leivo M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E. 2002). 9.3 Linnustoselvitys Linnustoselvityksen perusteella alueen linnusto on melko tyypillistä eteläsuomalaista lajistoa. Mukaan mahtuu kuitenkin muutamia huomioitavia ja harvalukuisempiakin lajeja. Selvitysalueen täydellinen lajilista on liitteenä 16. Alueen yleisimpiä lintulajeja edustavat muun muassa pajulintu (Phylloscopus trochilus), peippo (Fringilla coelebs), räkättirastas (Turdus pilaris), punakylkirastas (T.iliacus), metsäkirvinen (Anthus trivialis), punarinta (Erithacus rubecula), keltasirkku (Emberiza citrinella), talitiainen (Parus major) ja kirjosieppo (Ficedula hypoleuca). Lisäksi pelloilla esiintyi kiuruja (Alauda arvensis) ja pensaskerttuja (Sylvia communis). Harvalukuismpia lajeja olivat uuttukyyhky (Columba oenas), isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus), kurki (Grus grus), pohjantikka (Picoides tridactylus), keltavästäräkki (Motacilla flava) ja pikkulepinkäinen (Lanius collurio). Lintudirektiivin I-liitteen lajeista tavattiin alueella kuusi lajia: kurki, palokärki, pikkulepinkäinen, pohjantikka (jälkiä), pyy ja teeri. Uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantuneita (VU) havaittiin yksi laji: tiltaltti ja silmälläpidettävistä (NT) 6 lajia: teeri, käki, pohjantikka, pensastasku, pikkulepinkäinen ja kottarainen. Havainnot näistä lajeista ja

15 15 niiden reviirien oletetut keskipisteet on paikannettu kartta-aineistoon ja ne on esitetty liitteessä 22. (kartta 6.) Luokat ovat osin päällekkäisiä. Selvitysalueella ei ole kansallisesti merkittäviä linnustoalueita eli FINIBA-kohteita. Alueella ei ole myöskään maakunnallisesti merkittäviä linnustokohteita. 10 MUUT HUOMIOT Alueella nähtiin tai havaittiin merkkejä useista nisäkkäistä, muun muassa hirvestä, valkohäntäkauriista ja mäyrästä. Silmäkenevan eteläosassa ja kasvillisuuskuvio 10:llä oli useita riistapolkuja. Eläimet todennäköisesti käyvät Vantaanjoella ja saattavat ylittää joen paikoin. 11 JOHTOPÄÄTÖKSET Kasvillisuuden kannalta selvitysalueen merkittävimpinä kohteina voidaan pitää kahta mahdollista metsälakikohdetta, pellolla sijaitsevaa metsäsaareketta ja Vantaanjoen rantoja. Useimmissa kohteissa tielinjan rakentaminen vaikuttaisi kohteisiin rakentamisen ajan. Tienpohjan alle jäävä kasvillisuus tuhoutuisi. Osa kasveista saattaisi levitä myöhemmin takaisin rakentamisaikana tuhoutuneille kasvupaikoille, mutta on mahdollista, että esim. tiesuolaus, tienvarsien niitto ym. tekijät vaikuttaisivat vielä rakentamisen jälkeenkin putkilokasvilajistoon. Kohdealueilla 3 ja 7 tielinjan rakentaminen tuhoaisi todennäköisesti sekä alueella kasvavat putkilokasvit että kohteiden erityispiirteet pysyvästi. Rakentaminen saattaisi vaikuttaa myös kohdealueen 2 mahdollisen lähteen kasvillisuuteen, jos pohjaveden virtaukseen tulee muutoksia.

16 16 Paikallisesti arvioiden selvitysalueen parhaat lintualueet ovat: Pietilänmetsä (kasvillisuuskohde 2.), havaittuina huomioon otettavina lajeina tiltaltti ja palokärki. Javanaisenojan pohjoispuoleinen metsä (kasvillisuuskohde 5), huomioon otettavina lajina tiltaltti. Kasvillisuus kohde 8. metsä. Huomioon otettavana lajina tiltaltti. Vantaanjoen itäpuoleinen metsä (kasvillisuuskohde 10.). Huomioon otettava lajina tiltaltti. Rinnemetsä (liito-oravalle sovelias biotooppi) selvitysalueen ulkopuolella. Paikalla alueellisesti uhanalaisen pohjantikan jälkiä ja laulava tiltaltti. Silmäkenevan eteläreuna. Ojitettua rämettä. Parhaita lajeja pyy, teeri ja isokäpylintu. Vantaanjokivarsi, eteläosa. Todennäköinen kurkireviiri sijaitsee alueella. Linnustoselvitys aloitettiin kesäkuun alkupuolella, koska luontoselvitys tilattiin vasta toukokuun lopussa. Tämän vuoksi on mahdollista, että joitakin varhain keväällä soidintavia lajeja (pöllöt, tikat ja metsäkanalinnut) on jäänyt havaitsematta. Linnustoarvoiltaan selvitysalueen paikallisesti merkittävimmät kohteet on lueteltu yllä. Leveät tiet muuttavat luontoa aina. Paras vaihtoehto alueen linnuston kannalta olisi luonnollisesti 0-vaihtoehto. Eteläisempi tielinjaus vaihtoehto (VE1C) kulkenee riittävän kaukaa Pietilän metsän kohteesta, joten merkittävin vaikutus kohteen lintuihin olisi tiestä aiheutuva melusaaste.

17 17 Kasvillisuuskuviolla 8. ja 10. tien alle jäävä alue pienentäisi metsäalueen kokoa ja tie jakaisi alueen. Tällä olisi hyvin todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia alueen lintuihin, muun muassa tiltaltteihin. Peltoalueiden linnustoon tielinja vaikuttaisi mahdollisesti vähemmän, koska se samalla synnyttäisi piennaralueita, jotka soveltuvat monen avomaanlajin elinympäristöiksi. Kurjen reviiri sijoittuu jonkin matkan päähän tielinjasta. Tielinjaus saattaisi heikentää reviirin oloja muun muassa lintujen ruuanhankinnan osalta, koska kapea rantapelto halkaistaisiin. Pohjoisempi tielinjaus (VE1A) kulkee niin ikään riittävän kaukaa Pietilän metsän kohteesta, joten vaikutukset tämän kohteen lintuihin jäisivät lähinnä melusaasteen osalle. Javanaisenojan pohjoispuolinen metsä (kasvillisuuskohde 5.) sijoittuu tielinjan reunaan ja sen linnustoarvoihin linjauksella voisi olla negatiivisia vaikutuksia. Silmäkenevan eteläreunan alueella esiintyviin lajeihin uudella tiellä saattaisi myös olla haitallisia vaikutuksia. Lajisto on kuitenkin melko tavanomaista ja tielinjaus kulkisi Silmäkenevan reunassa, jolloin laajempi räme jäisi vaikutusten ulkopuolelle. Molemmat linjaukset halkovat Suopellon peltoja ja toteutuessaan heikentäisivät tai tuhoaisivat teerien käyttämän soidinpellon. Vaihtoehtoja vertailtaessa myös nisäkkäät tulee huomioida. Jos tie rakennetaan, voitaisiin sen vaikutuksia vähentää rakentamalla nisäkkäille sopivia ylityksiä tai alituksia soveltuviin paikkoihin. Tievaihtoehto VE1C:ssä pitäisi kiinnittää myös huomiota Vantaanjoen ylittävään siltaan, jotta se olisi saukkoystävällinen. 12 JATKOSELVITYSTARPEET Selvitysalueella sijaitsee yksi maastoon merkitty muinaisjäännös. Museoviraston mukaan kohde on kivikautinen asuinpaikka. Kohde on laajempi kuin maastoon laitettu merkkipaalu osoittaa, ja alueilla tulisi tehdä argeologiset inventoinnit ennen tielinjausten vertailua. Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain suojaamina rauhoitettuja ja ne tulee huomioida maankäytössä.

18 18 Kuva 6. Lain suojaama muinaisjäännös. Mainitun liito-oravalle (kappale 8.) soveltuvan rinnemetsäalueen maankäytön muuttuessa tai ennen metsänkäsittelytoimenpiteitä sen inventointi liito-oravamielessä on suositeltavaa. Liitteenä 23. suuripiirteinen rajaus kohteesta. Alue saattaa olla isompikin ja se tulisi maastossa rajata tarkemmin. Tässä luontoselvityksessä ei havainnoitu lepakoita. Kaikki lepakot ovat Suomessa rauhoitettuja ja Luontodirektiivin mukaan niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Lepakoiden esiintymistiedot ovat Suomessa vielä puutteellisia ja selvitykset kaavoituksessa ovat yleistyneet pikkuhiljaa, kuten maankäyttö- ja rakennuslakikin edellyttää. Alueelle olisi siis hyödyllistä tehdä myös lepakkokartoitus.

19 19 LÄHTEET Mossberg B., Stenberg L Suuri Pohjolan Kasvio. 2.painos. Helsinki: Tammi. Ympäristöministeriö Lajien suojelu. [www-dokumentti]. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen M Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 742. Helsinki. 114 s. Leivo M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. BirdLife Suomen julkaisuja (No 4.). Suomen graafiset palvelut. Kuopio. 142 s. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Lisäksi Keski-Uudenmaan mhy:n ja Museoviraston työntekijöiden kanssa puhuttiin puhelimessa ja vaihdettiin sähköpostia. LIITTEET Liitteet Kasvillisuuskuvioiden lajilistat kohteittain Liite 16. Linnustoselvityksessä havaitut lajit. Liite 17. Kartta 1. Selvitysalueen rajaus ja tielinjojen reitit. Liitteet Kasvillisuusalueiden rajaukset (kartat 2.,3, ja 4.) Liite 21 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt tai muut tärkeät elinympäristöt Liite 22. Lintudirektiivin I-liitteen lajit, uhanalaisuusluokituksen vaarantuneet (VU) ja silmälläpidettävät (NT) lintulajit Liite 23. Liito-oravalle sovelias elinympäristö

20 20 Selite liitteisiin Yleisyys (Suuren Pohjolan Kasvion mukaan) Y= yleinen, MY= melko yleinen, MH= melko harvinainen Esiintyminen kasvupaikalla: 1= yksittäisiä yksilöitä; 2 = satunnaisia yksilöitä tai kasvustoja 3 = laajoja kasvustoja tai valtalaji

21 21 Liite 1. 1 TIENPIENTAREET Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Aegopodium podagraria Vuohenputki Y 2 Artemisia vulgaris Pujo Y 2 Alopecurus pratensis Nurmipuntarpää Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 3 Arbidopsis thaliana Lituruoho Y 2 Campanula patula Harakankello Y 2 Capsella bursapastoris Lutukka Y 2 Cirsium arvense Pelto-ohdake Y 2 Elytrigia repens Juolavehnä Y 2 Epilobium montanum Lehtohorsma Y 2 Equisetum arvense Peltokorte Y 2 Equisetum sylvaticum Metsäkorte Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Galium album Paimenmatara Y 2 Galium boreale Ahomatara Y 2 Geranium sylvaticum Metsäkurjenpolvi Y 2 Geum rivale Ojakellukka Y 2 Leucanthemum vulgare Päivänkakkara Y 2 Linaria vulgaris Keltakannusruoho Y 2 Lupinus polyphyllus Komealupiini Y 3 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Myosotis arvensis Peltolemmikki Y 2 Phleum pratense Nurmitähkiö Y 2 Poa pratensis Niittynurmikka Y 2 Ranunculus acris Niittyleinikki Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Rumex acetosa Niittysuolaheinä Y 2 Rumex acetosella Ahosuolaheinä Y 2 Salix phylicifolia Kiiltopaju Y 2 Salix repens Hanhenpaju Y 1 Tussilago farfara Leskenlehti Y 1 Trifolium pratense Puna-apila Y 2 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2 Vicia cracca Hiirenvirna Y 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2

22 22 Liite 2. 2 PIETILÄN METSÄ Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Agrostis capillaris Nurmirölli Y 2 Anemone nemorosa Valkovuokko Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Caltha palustris Rentukka Y 1 Cirsium helenioides Huopaohdake Y 2 Convallaria majalis Kielo Y 1 Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri Y 2 Equisetum sylvaticum Metsäkorte Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Fragaria vesca Ahomansikka Y 2 Geranium sylvaticum Metsäkurjenpolvi Y 2 Hepatica nobilis Sinivuokko MY 2 Maianthemum bifolium Oravanmarja Y 3 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Melica nutans Nuokkuhelmikkä Y 2 Orthilia secunda Nuokkutalvikki Y 2 Oxalis acetosella Käenkaali Y 3 Paris quadrifolia Sudenmarja Y 2 Picea abies Metsäkuusi Y 3 Pinus sylvestris Metsämänty Y 1 Pulmonaria obscura Lehtoimikkä MY 2 Rubus idaeus Vadelma Y 1 Rubus saxatilis Lillukka Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Trientalis europaea Metsätähti Y 2 Trifolium pratense Puna-apila Y 2 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 2 Vaccinium vitis-idaea Puolukka Y 2 Viola canina Aho-orvokki Y 2 Viola palustris Suo-orvokki Y 2 Tunnistamattomia lajeja 3 kpl

23 23 Liite 3. 3 PELTOSAAREKE Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Alnus glutinosa Tervaleppä Y 2 Alnus incana Harmaaleppä Y 2 Alopecurus pratensis Nurmipuntarpää Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 3 Arbidopsis thaliana Lituruoho Y 2 Artemisia vulgaris Pujo Y 2 Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 2 Caltha palustris Rentukka Y 2 (vesi) Campanula patula Harakankello Y 2 Carex rostrata Pullosara Y 3 Cirsium arvense Pelto-ohdake Y 2 Cirsium helenioides Huopaohdake Y 2 Comarum palustre Kurjenjalka Y 2 (vesi) Elytrigia repens Juolavehnä Y 2 Epilobium angustifolium Maitohorsma Y 2 Equisetum palustre Suokorte MY 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Galium album Paimenmatara Y 2 Galium aparine Kierumatara Y 2 Lemna minor Pikkulimaska Y 3 (vesi) Lysimachia thyrsiflora Terttualpi Y 2 Myosotis scorpioides Luhtalemmikki Y 2 Phleum pratense Nurmitähkiö Y 2 Prunus padus Tuomi Y 2 Ranunculus acris Niittyleinikki Y 2 Ribes nigrum Mustaherukka MY 2 Ribes spicatum Pohjanpunaherukka MY 1 Salix caprea Raita Y 1 Salix cinerea Tuhkapaju Y 2 Salix phylicifolia Kiiltopaju Y 2 Scirpus sylvaticus Korpikaisla Y 3 Silene dioica Puna-ailakki Y 2 Symphytum officinale Rohtoraunioyrtti koristekasvi 2 Taraxacum sektio Voikukat Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 2 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2 Tunnistamattomia lajeja 1 kpl

24 24 Liite 4. 4 JAVANAISENOJAN PIENTAREET Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Alopecurus geniculatus Polvipuntarpää Y 2 Alopecurus pratensis Nurmipuntarpää Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 3 Artemisia vulgaris Pujo Y 2 Calla palustris Vehka Y 2 Caltha palustris Rentukka Y 2 Campanula patula Harakankello Y 2 Cirsium arvense Pelto-ohdake Y 2 Cirsium helenioides Huopaohdake Y 2 Elytrigia repens Juolavehnä Y 2 Epilobium angustifolium Maitohorsma Y 2 Equisetum palustre Suokorte MY 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Galium album Paimenmatara Y 2 Linaria vulgaris Keltakannusruoho Y 2 Lychnis flos-cuculi Käenkukka MY 2 Lysimachia thyrsiflora Terttualpi Y 2 Myosotis scorpioides Luhtalemmikki Y 2 Phleum pratense Nurmitähkiö Y 2 Ranunculus acris Niittyleinikki Y 2 Ranunculus auricomus Kevätleinikit Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Scirpus sylvaticus Korpikaisla Y 2 Symphytum officinale Rohtoraunioyrtti koristekasvi 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 2 Valeriana officinalis Rohtovirmajuuri MY 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2

25 25 Liite 5. 5 JAVANAISENOJAN POHJOISPUOLELLA SIJAITSEVA METSÄ Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 2 Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Calamagrostis arundinacea Metsäkastikka Y 2 Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri Y 3 Frangula alnus Korpipaatsama Y 1 Galium aparine Kierumatara Y 1 Gymnocarpium dryopteris Metsäimarre Y 3 Linnaea borealis Vanamo Y 2 Luzula pilosa Kevätpiippo Y 2 Lycopodium annotinum Riidenlieko Y 2 Maianthemum bifolium Oravanmarja Y 3 Moehringia trinervia Lehtoarho Y 1 Oxalis acetosella Käenkaali Y 3 Picea abies Metsäkuusi Y 3 Ribes alpinum Taikinamarja Y 1 Ribes nigrum Mustaherukka MY 2 Rubus idaeus Vadelma Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Trientalis europaea Metsätähti Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 1 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 3 Vaccinium uliginosum Juolukka Y 1 Vaccinium vitis-idaea Puolukka Y 2

26 26 Liite 6. 6 PELTOJEN VÄLIIN JÄÄVÄ METSÄ Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Alnus incana Harmaaleppä Y 2 Anemone nemorosa Valkovuokko Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 2 Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 2 Betula pendula Rauduskoivu Y 2 Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri Y 2 Equisetum sylvaticum Metsäkorte Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Galium boreale Ahomatara Y 2 Gymnocarpium dryopteris Metsäimarre Y 2 Linnaea borealis Vanamo Y 2 Luzula pilosa Kevätpiippo Y 2 Maianthemum bifolium Oravanmarja Y 2 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Oxalis acetosella Käenkaali Y 2 Paris quadrifolia Sudenmarja Y 2 Picea abies Metsäkuusi Y 3 Pinus sylvestris Metsämänty Y 1 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Rubus idaeus Vadelma Y 2 Rubus saxatilis Lillukka Y 2 Rumex acetosa Niittysuolaheinä Y 2 Solidago virgaurea Kultapiisku Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Trientalis europaea Metsätähti Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 2 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 2 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2 Vicia cracca Hiirenvirna Y 2

27 27 Liite 7. 7 SUOMELAN METSÄ Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Achillea millefolium Siankärsämö Y 2 Achillea ptarmica Ojakärsämö Y 2 Aegopodium podagraria Vuohenputki Y 2 Alchemilla sektio Poimulehdet Y 2 Alnus incana Harmaaleppä Y 2 Alopecurus pratensis Nurmipuntarpää Y 2 Anemone nemorosa Valkovuokko Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 2 Argentina anserina Ketohanhikki Y 2 Artemisia vulgaris Pujo Y 2 Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 2 Betula pendula Rauduskoivu Y 2 Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Calamagrostis arundinacea Metsäkastikka Y 2 Campanula patula Harakankello Y 2 Carex Jokapaikansara Y 2 Convallaria majalis Kielo Y 2 Deschampsia flexuosa Metsälauha Y 2 Deschampsia cespitosa Nurmilauha Y 2 Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri Y 2 Epilobium angustifolium Maitohorsma Y 3 Equisetum sylvaticum Metsäkorte Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Fragaria vesca Ahomansikka Y 2 Galeopsis speciosa Kirjopillike Y 2 Galeopsis tetrahit Karheapillike Y 2 Galium album Paimenmatara Y 2 Galium boreale Ahomatara Y 2 Geranium sylvaticum Metsäkurjenpolvi Y 2 Goodyera repens Yövilkka Y 1 Gymnocarpium dryopteris Metsäimarre Y 2 Linaria vulgaris Keltakannusruoho Y 2 Linnaea borealis Vanamo Y 2 Luzula pilosa Kevätpiippo Y 2 Lycopodium annotinum Riidenlieko Y 2 Maianthemum bifolium Oravanmarja Y 3 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Melica nutans Nuokkuhelmikkä Y 2 Oxalis acetosella Käenkaali Y 3

28 Paris quadrifolia Sudenmarja Y 2 Picea abies Metsäkuusi Y 3 Pinus sylvestris Metsämänty Y 3 Poa pratensis Niittynurmikka Y 2 Populus tremula Haapa Y 2 Pteridium aquilinum Sananjalka Y 3 Ranunculus acris Niittyleinikki Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Ribes spicatum Pohjanpunaherukka MY 1 Rubus idaeus Vadelma Y 2 Rubus saxatilis Lillukka Y 2 Rumex acetosa Niittysuolaheinä Y 2 Sambucus racemosa Terttuselja Y 1 Silene dioica Puna-ailakki Y 2 Solidago virgaurea Kultapiisku Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Taraxacum sektio Voikukat Y 2 Trientalis europaea Metsätähti Y 2 Trifolium medium Metsäapila Y 2 Tussilago farfara Leskenlehti Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 2 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 3 Vaccinium vitis-idaea Puolukka Y 3 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2 Vicia cracca Hiirenvirna Y 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2 Viola canina Aho-orvokki Y 2 28

29 29 Liite 8. 8 PELLON ETELÄPUOLELLA SIJAITSEVA METSÄ Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Alismaplantago-aquatica Ratamosarpio Y 1 (lampi) Alnus incana Harmaaleppä Y 2 Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 2 Betula pendula Rauduskoivu Y 2 Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Calla palustris Vehka Y 2 (lampi) Comarum palustre Kurjenjalka Y 2 (lampi) Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri Y 2 Empetrum nigrum Etelänvariksenmarja Y 2 Equisetum sylvaticum Metsäkorte Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Glyceria fluitans Ojasorsimo Y 1 (lampi) Luzula pilosa Kevätpiippo Y 2 Lycopodium annotinum Riidenlieko Y 2 Maianthemum bifolium Oravanmarja Y 2 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Melica nutans Nuokkuhelmikkä Y 2 Mentha arvensis Rantaminttu Y 2 (lampi) Oxalis acetosella Käenkaali Y 2 Picea abies Metsäkuusi Y 3 Pinus sylvestris Metsämänty Y 2 Populus tremula Haapa Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 3 (lampi) Ranunculus reptans Rantaleinikki Y 2 (lampi) Rhododendron tomentosum Suopursu Y 3 Rubus chamaemorus Suomuurain Y 3 Rubus idaeus Vadelma Y 2 Rubus saxatilis Lillukka Y 2 Solidago virgaurea Kultapiisku Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Stellaria nemorum Lehtotähtimö MY 2 Trientalis europaea Metsätähti Y 2 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 2 Vaccinium oxycoccos Isokarpalo Y 2 Vaccinium uliginosum Juolukka Y 2 Vaccinium vitis-idaea Puolukka Y 2 Viola palustris Suo-orvokki Y 2

30 30 Liite 9. 9 HAKKUUAUKEA Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Alnus incana Harmaaleppä Y 2 Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Calamagrostis arundinacea Metsäkastikka Y 3 Deschampsia flexuosa Metsälauha Y 3 Epilobium angustifolium Maitohorsma Y 2 Juniperus communis Metsäkataja Y 1 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Pinus sylvestris Metsämänty Y 3 Rubus idaeus Vadelma Y 3 Rubus saxatilis Lillukka Y 2 Sambucus racemosa Terttuselja Y 1 Solidago virgaurea Kultapiisku Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 2 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 2 Vaccinium vitis-idaea Puolukka Y 2

31 31 Liite VANTAANJOEN ITÄPUOLEN METSÄ Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Alnus incana Harmaaleppä Y 2 Anemone nemorosa Valkovuokko Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 2 Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 3 Betula pendula Rauduskoivu Y 2 Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Calamagrostis arundinacea Metsäkastikka Y 2 Deschampsia flexuosa Metsälauha Y 3 Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri Y 3 Epilobium angustifolium Maitohorsma Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Gymnocarpium dryopteris Metsäimarre Y 3 Luzula pilosa Kevätpiippo Y 2 Lycopodium annotinum Riidenlieko Y 2 Maianthemum bifolium Oravanmarja Y 3 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Melica nutans Nuokkuhelmikkä Y 2 Orthilia secunda Nuokkutalvikki Y 2 Oxalis acetosella Käenkaali Y 3 Paris quadrifolia Sudenmarja Y 2 Picea abies Metsäkuusi Y 3 Pinus sylvestris Metsämänty Y 2 Rubus chamaemorus Suomuurain Y 2 Rubus idaeus Vadelma Y 2 Salix cinerea Tuhkapaju Y 2 Sambucus racemosa Terttuselja Y 2 Solidago virgaurea Kultapiisku Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Trientalis europaea Metsätähti Y 3 Urtica dioica Isonokkonen Y 2 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 3 Vaccinium uliginosum Juolukka Y 2 Vaccinium vitis-idaea Puolukka Y 2 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2 Viola mirabilis Lehto-orvokki MY 1 Viola palustris Suo-orvokki Y 2

32 32 Liite VANTAANJOEN RANNAT Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Achillea ptarmica Ojakärsämö Y 2 Aegopodium podagraria Vuohenputki Y 2 Alisma plantago-aquatica Ratamosarpio Y 2 Alopecurus pratensis Nurmipuntarpää Y 3 Artemisia vulgaris Pujo Y 2 Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 2 Bidens tripartita Tummarusokki Y 1 Calla palustris Vehka Y 2 Caltha palustris Rentukka Y 2 Carex acuta Viiltosara Y 2 Carex rostrata Pullosara Y 2 Chrysosplenium alternifolium Kevätlinnunsilmä MY 2 Cirsium arvense Pelto-ohdake Y 2 cirsium helenioides Huopaohdake Y 2 Convolvulaceae sepium Valkokarhunkierto MY 1 Deschampsia cespitosa Nurmilauha Y 2 Epilobium angustifolium Maitohorsma Y 2 Epilobium montanum Lehtohorsma Y 2 Equisetum arvense Peltokorte Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Galeopsis tetrahit Karheapillike Y 2 Geum rivale Ojakellukka Y 2 Glechoma hederacea Maahumala Y 2 Impatiens noli-tangere Lehtopalsami MH 3 Juncus bufonius Konnanvihvilä Y 1 Lathyrus pratensis Niittynätkelmä Y 2 Lysimachia thyrsiflora Terttualpi Y 2 Lysimachia vulgaris Ranta-alpi Y 2 Lythrum salicaria Rantakukka Y 2 Myosotis scorpioides Luhtalemmikki Y 2 Phleum pratense Nurmitähkiö Y 2 Phragmites australis Järviruoko Y 2 Potentilla erecta Rätvänä Y 2 Prunus padus Tuomi Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Rumex acetosa Niittysuolaheinä Y 2 Rumex aquaticus Vesihierakka MY 2 Salix cinerea Tuhkapaju Y 2 Salix phylicifolia Kiiltopaju Y 2 Scirpus sylvaticus Korpikaisla Y 2 Stellaria nemorum Lehtotähtimö MY 2

33 33 Taraxacum sektio Voikukat Y 2 Thalictrum flavum Keltaängelmä MY 2 Typha latifolia Leveäosmankäämi Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 3 Valeriana officinalis Rohtovirmajuuri MY 2 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2 Vicia cracca Hiirenvirna Y 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2 Tunnistamattomia lajeja 2 kpl

34 34 Liite VANTAANJOEN LÄNSIPUOLEN METSÄ Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Aegopodium podagraria Vuohenputki Y 3 Alnus incana Harmaaleppä Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 2 Artemisia vulgaris Pujo Y 2 Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 3 Betula pendula Rauduskoivu Y 3 Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Calamagrostis arundinacea Metsäkastikka Y 2 Carex rostrata Pullosara Y 2 Cirsium helenioides Huopaohdake Y 2 Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri Y 3 Elytrigia repens Juolavehnä Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Lapsana communis Linnunkaali Y 2 Leontodon hispidus Kesämaitiainen MY 2 Lycopodium annotinum Riidenlieko Y 2 Maianthemum bifolium Oravanmarja Y 2 Moehringia trinervia Lehtoarho Y 2 Oxalis acetosella Käenkaali Y 2 Paris quadrifolia Sudenmarja Y 2 Phragmites australis Järviruoko Y 2 Plantago major Piharatamo Y 2 Poa pratensis Niittynurmikka Y 2 Populus tremula Haapa Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Rhododendron tomentosum Suopursu Y 2 Ribes alpinum Taikinamarja Y 2 Rubus idaeus Vadelma Y 2 Rubus saxatilis Lillukka Y 2 Rumex longifolius Hevonhierakka Y 2 Sambucus racemosa Terttuselja Y 2 Scirpus sylvaticus Korpikaisla Y 2 Solidago virgaurea Kultapiisku Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Stellaria media Pihatähtimö Y 2 Trichoporum cespitosum Tupasluikka Y 2 Trientalis europaea Metsätähti Y 2 Tussilago farfara Leskenlehti Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 3

35 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 3 Vaccinium uliginosum Juolukka Y 2 Vaccinium vitis-idaea Puolukka Y 2 Valeriana officinalis Rohtovirmajuuri MY 2 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2 35

36 36 Liite METSITETTY PELTO Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Achillea millefolium Siankärsämö Y 2 Alismaplantago-aquatica Ratamosarpio Y 2 (oja) Alopecurus geniculatus Polvipuntarpää Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 2 Artemisia vulgaris Pujo Y 2 Calla palustris Vehka Y 2 (oja) Caltha palustris Rentukka Y 2 (oja) Campanula patula Harakankello Y 2 Carduus crispus Kyläkarhiainen Y 2 Cirsium arvense Pelto-ohdake Y 3 Deschampsia cespitosa Nurmilauha Y 2 Elytrigia repens Juolavehnä Y 2 Epilobium angustifolium Maitohorsma Y 2 Equisetum arvense Peltokorte Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 (oja) Fragaria vesca Ahomansikka Y 2 Galium album Paimenmatara Y 2 Galium boreale Ahomatara Y 2 Hypericum maculatum Särmäkuisma Y 2 Lapsana communis Linnunkaali Y 2 Linaria vulgaris Keltakannusruoho Y 2 Myosotis arvensis Peltolemmikki Y 2 Myosotis scorpioides Luhtalemmikki Y 2 (oja) Phleum pratense Nurmitähkiö Y 2 Picea abies Metsäkuusi Y 2 Poa pratensis Niittynurmikka Y 2 Potentilla argentea Hopeahanhikki Y 2 Potentilla erecta Rätvänä Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Rumex acetosa Niittysuolaheinä Y 2 Rumex acetosella Ahosuolaheinä Y 2 Rumex longifolius Hevonhierakka Y 2 Scirpus sylvaticus Korpikaisla Y 2 (oja) Sparganium emersum Rantapalpakko Y 2 (oja) Trifolium pratense Puna-apila Y 2 Tripleurospermum perforatum Peltosaunio Y 2 Hieracium umbellatum Sarjakeltano Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 3 Valeriana officinalis Rohtovirmajuuri MY 2 (oja) Vicia cracca Hiirenvirna Y 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2

37 37 Viola arvensis Pelto-orvokki Y 2 Tunnistamattomia lajeja 1 kpl

38 38 Liite HYVINKÄÄNTIEN VARSI Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Acer platanoides Metsävaahtera Y 2 Achillea ptarmica Ojakärsämö Y 2 Aegopodium podagraria Vuohenputki Y 2 Agrostis capillaris Nurmirölli Y 2 Alopecurus pratensis Nurmipuntarpää Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 2 Cirsium arvense Pelto-ohdake Y 2 Dactylis glomerata Koiranheinä Y 2 Elytrigia repens Juolavehnä Y 2 Epilobium montanum Lehtohorsma Y 2 Equisetum arvense Peltokorte Y 2 Equisetum fluviatile Järvikorte Y 2 (oja) Fragaria vesca Ahomansikka Y 2 Galium album Paimenmatara Y 2 Galium boreale Ahomatara Y 2 Grataegus sektio Orapihlajat MY 1 Hypericum maculatum Särmäkuisma Y 2 Leontodon autumnalis Syysmaitiainen Y 2 Leucanthemum vulgare Päivänkakkara Y 2 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Phleum pratense Nurmitähkiö Y 2 Picea abies Metsäkuusi Y 2 Pinus sylvestris Metsämänty Y 2 Populus tremula Haapa Y 2 Quercus robur Metsätammi Y 2 Ranunculus acris Niittyleinikki Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Rubus saxatilis Lillukka Y 2 Rumex acetosella Ahosuolaheinä Y 2 Scirpus sylvaticus Korpikaisla Y 3 (oja) Senecio viscosus Tahmavillakko Y 2 Solidago virgaurea Kultapiisku Y 2 Stellaria graminea Heinätähtimö Y 2 Taraxacum sektio Voikukat Y 2 Trifolium medium Metsäapila Y 2 Trifolium repens Valkoapila Y 2 Tussilago farfara Leskenlehti Y 2 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2

39 39 Vicia cracca Hiirenvirna Y 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2 Viola canina Aho-orvokki Y 2 Tunnistamattomia lajeja 1 kpl

40 40 Liite HÄMEENLINNANTIEN VARSI Suomenkielinen Tieteellinen nimi nimi Yleisyys Esiintyminen kohteessa Achillea ptarmica Ojakärsämö Y 2 Alchemilla sektio Poimulehdet Y 2 Alnus incana Harmaaleppä Y 2 Anemone nemorosa Valkovuokko Y 2 Angelica sylvestris Karhunputki Y 2 Anthriscus sylvestris Koiranputki Y 2 Artemisia vulgaris Pujo Y 2 Athyrium filix-femina Soreahiirenporras Y 3 (oja) Betula pubescens Hieskoivu Y 2 Calamagrostis arundinacea Metsäkastikka Y 3 Caltha palustris Rentukka Y 2 (oja) Campanula patula Harakankello Y 2 Carduus crispus Kyläkarhiainen Y 2 Carum carvi Kumina Y 2 Cirsium arvense Pelto-ohdake Y 2 Cirsium helenioides Huopaohdake Y 2 Comarum palustre Kurjenjalka Y 2 (oja) Convallaria majalis Kielo Y 2 Deschampsia flexuosa Metsälauha Y 3 Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri Y 2 Epilobium angustifolium Maitohorsma Y 2 Epilobium montanum Lehtohorsma Y 2 Equisetum sylvaticum Metsäkorte Y 2 Euphrasia stricta Ketosilmäruoho Y 2 Filipendula ulmaria Mesiangervo Y 2 Fragaria vesca Ahomansikka Y 2 Galium album Paimenmatara Y 2 Galium boreale Ahomatara Y 2 Geum rivale Ojakellukka Y 2 Gymnocarpium dryopteris Metsäimarre Y 2 Hypericum maculatum Särmäkuisma Y 2 Juncus effusus Röyhyvihvilä Y 2 Lathyrus pratensis Niittynätkelmä Y 2 Leontodon hispidus Kesämaitiainen MY 2 Linaria vulgaris Keltakannusruoho Y 2 Linnaea borealis Vanamo Y 2 Luzula pilosa Kevätpiippo Y 2 Lychnis flos-cuculi Käenkukka MY 2 Lysimachia thyrsiflora Terttualpi Y 2 (oja) Maianthemum bifolium Oravanmarja Y 2

41 Melampyrum pratense Kangasmaitikka Y 2 Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka Y 2 Melica nutans Nuokkuhelmikkä Y 2 Oxalis acetosella Käenkaali Y 2 Phleum pratense Nurmitähkiö Y 2 Picea abies Metsäkuusi Y 3 Pimpinella saxifraga Ahopukinjuuri Y 2 Pinus sylvestris Metsämänty Y 2 Populus tremula Haapa Y 2 Potentilla erecta Rätvänä Y 2 Ranunculus acris Niittyleinikki Y 2 Ranunculus repens Rönsyleinikki Y 2 Rubus idaeus Vadelma Y 2 Rubus saxatilis Lillukka Y 2 Rumex acetosa Niittysuolaheinä Y 2 Rumex acetosella Ahosuolaheinä Y 2 Scirpus sylvaticus Korpikaisla Y 2 (oja) Silene vulgaris Nurmikohokki Y 1 Solidago virgaurea Kultapiisku Y 2 Sorbus aucuparia Kotipihlaja Y 2 Stellaria graminea Heinätähtimö Y 2 Tanacetum vulgare Pietaryrtti Y 2 Taraxacum sektio Voikukat Y 2 Tragopogon pratensis Piennarpukinparta Y 2 Trientalis europaea Metsätähti Y 2 Trifolium medium Metsäapila Y 2 Trifolium pratense Puna-apila Y 2 Tussilago farfara Leskenlehti Y 2 Urtica dioica Isonokkonen Y 2 Vaccinium myrtillus Mustikka Y 3 Vaccinium vitis-idaea Puolukka Y 2 Veronica chamaedrys Nurmitädyke Y 2 Veronica officinalis Rohtotädyke Y 2 Veronica serpyllifolia Orvontädyke Y 2 Vicia cracca Hiirenvirna Y 2 Vicia sepium Aitovirna Y 2 Viola canina Aho-orvokki Y 2 41

42 42 Liite 16. Linnustoselvityksessä havaitut lajit. Linnustoselvityksen lajilista SINISORSA PENSASKERTTU VARPUSHAUKKA LEHTOKERTTU PYY MUSTAPÄÄKERTTU TEERI TILTALTTI FASAANI PAJULINTU KURKI HIPPIÄINEN TÖYHTÖHYYPPÄ HARMAASIEPPO METSÄVIKLO KIRJOSIEPPO RANTASIPI HÖMÖTIAINEN KALALOKKI TÖYHTÖTIAINEN HARMAALOKKI KUUSITIAINEN UUTTUKYYHKY SINITIAINEN SEPELKYYHKY TALITIAINEN KÄKI PUUKIIPIJÄ PALOKÄRKI PIKKULEPINKÄINEN KÄPYTIKKA NÄRHI POHJANTIKKA HARAKKA KIURU NAAKKA HAARAPÄÄSKY VARIS RÄYSTÄSPÄÄSKY KORPPI METSÄKIRVINEN KOTTARAINEN NIITTYKIRVINEN PEIPPO KELTAVÄSTÄRÄKKI JÄRRIPEIPPO VÄSTÄRÄKKI VIHERPEIPPO RAUTIAINEN VIHERVARPUNEN PUNARINTA HEMPPO PENSASTASKU PIKKUKÄPYLINTU MUSTARASTAS ISOKÄPYLINTU RÄKÄTTIRASTAS PUNATULKKU LAULURASTAS KELTASIRKKU PUNAKYLKIRASTAS PAJUSIRKKU HERNEKERTTU

43 Liite 17. Kartta 1. Selvitysalueen rajaus ja tielinjojen reitit. VE1C punainen viiva ja VE1A vihreä katkoviiva. Selvitysalue Aluerajaus

44 Liite 18. Kartta 2. Kasvillisuusalueet 1-6 (numerointi näkyy paremmin MapInfo-aineistossa). kasvillisuuskohde Alue

45 Liite 19. Kartta 3. Kasvillisuusalueet 7-13 (numerointi näkyy paremmin MapInfo-aineistossa). 45 kasvillisuuskohde Alue

46 Liite 20. Kartta 4. Kasvillisuusalueet (numerointi näkyy paremmin MapInfo-aineistossa). 46

47 Liite 21. Kartta 5. Mahdolliset metsälakikohteet / muuten tärkeät elinympäristöt. 47 Metsälakikohteet Piste Selvitysalue Alue

48 Liite 22. Kartta 6. Lintudirektiivin I-liitteen, uhanalaisuusluokituksen vaarantuneet (VU) ja silmälläpidettävät (NT) lintulajit. 48

49 Liite 23. Liito-oravalle sovelias elinympäristö (punainen aluerajaus). 49

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän maastokatselmuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kartassa 1 kuvatulla alueella sellaisia luontoarvoja, että ne olisi

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 Venesjärvi 3:145 Kuvio 1 Mustikkatyyppi (MT) Pääpuulajina tukkipuukokoinen mänty seassa kuusta.

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO Mietoinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Saaren kartano sijaitsee Mietoisten kunnassa, Saarisen kylässä peruskarttakoordinaattien X=6724 37 ja Y=54720 välillä

Lisätiedot

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Heli Jutila Mykkäsen alue Kohteeseen tutustuttiin 17.9.2011. Mykkäsenvuoren (Jutila ym. 2000; kuvio 55; nyt 102) avokalliomäellä on mäntyvaltaista

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.11. 2008 Jouko Sipari 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Suunnittelualueen geomorfologia... 2 4. Suunnittelualueen nykyinen

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila 6.7.2010 kalliomäkiniitty talon lähellä Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa VU = valtakunnallisesti

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys Kivitasku pesii sunnittelualueella 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja menetelmät... 3 4.

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI Kaarina, Ravattula Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Muikunvuoren tutkimuskohde sijaitsee Kaarinan pohjoisosissa Ravattulassa lähellä Turun rajaa peruskarttakoordinaattien

Lisätiedot

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys Vihdin kunta Verisuon läjitysalue Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 4.9.2009 4.9.2009 Luontoselvitys 1 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusalueen sijainti ja yleiskuvaus... 2 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Hyväksytty metsätalouden luontoryhmän kokouksessa 5.5.1998. Metsäalan luonnonhoitotutkinto (3 opintoviikkoa); Kohderyhmänä metsurit,

Lisätiedot

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Kutveleen kanava Kukonharjun kanava Käyhkään kanava Telataipaleen kanava 2003 FRANK HERING Helsingin yliopisto Aikuiskoulutuskeskus Kotkan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Kasvillisuusselvityksen sisällöstä... 4 Kasvillisuusselvitys...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla

Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@gmail.com y= 1833650-6 Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla Asemakaavamuutosalueen

Lisätiedot

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys YMPÄRISTÖKESKUS Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys 2010 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, 01500 Vantaa Tekijä: Jarmo Honkanen 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea)

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) Iivari Koukosen valokuvakasvio Yhteensä 52 kasvia. Kuvaukset tehty 29.7-5.8.2015 mammalan maisemissa Heinolan Lusissa, sekä Marjoniemen mökillä Kasvien tunnistamisessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 20 2012 1 Kannen kuva: Puron varsi Äikäälän Stampin eteläpuolisen oja varren lehtoa

Lisätiedot

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Aallokas Oy 26.6.2017 Y-tunnus 2678475-5 Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS 1. Menetelmät 1.1. Selvitetyt luontoarvot Luontoselvityksen tarkoitus oli löytää tutkimusalueelta luontokohteet,

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 3.9.2009 Silvestris luontoselvitys oy Hill Side Golf luontoselvitys 2009 2 (8) Sisältö 1. Luontoselvitykset tavoite ja menetelmät...3 2.

Lisätiedot

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144 Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 24.11.2008 24.11.2008 Enäranta, luontoselvitys 1 (11) Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalueen sijainti ja yleiskuvaus...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3

ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3 ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3 1 JOHDANTO Laajaniemen leirikeskus sijaitsee Äänekosken kaupungin alueella noin 10 kilometriä keskustaajamasta

Lisätiedot

RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA

RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA PELTOKORTE Equisetum arvense Kasvattaa keväällä itiötähkän ja kesällä kesäverson Kasvin monivuotinen maavarsi voivat ulottua jopa 2 m syvälle Hankala hävittää RÖNSYLEINIKKI

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI Turku, Koroinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Koroistenniemi sijaitsee Turun kaupungin itäosassa Koroisten kylässä peruskarttakoordinaattien X= 6706 90 ja Y= 571 05

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen LUONTOSELVITYS Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue Henna Koskinen 25.5.2016 Johdanto Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti löytyvät luonnonsuojelulain, metsälain,

Lisätiedot

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Virrat Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Teppo Häyhä 25.0.202 Sisällys JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUALUE... 2 2. Kallio- ja maaperä... 2 2.2 Maankäyttö... 2 2.3 Vesistöt... 3 2.4 Metsät ja suot...

Lisätiedot

LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005

LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005 LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005 S I S Ä L L Y S Johdanto... 3 Työn suoritus sekä tutkimusmenetelmät... 3 Alueen yleispiirteet ja maisemakuva... 4 Maa- ja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I Raisio Päivi Heino 2003 Tutkimuskohde Raision Siiri 1 sijaitsee Raision kaakkoisosassa peruskarttakoordinaattien X= 6707 40 ja Y= 565 45 välillä (pk- lehti 1043 09 Raisio

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010

Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010 Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010 Riihimäen kaupunki Kirsi Jokinen Sirkka-Liisa Helminen Jorma Vickholm Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa Salo, K. 2004. Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa. Julkaisussa: Lovén, L. (ed.). 2004. Tutkittu ja tuntematon Koli. Kolin kansallispuiston tutkimusseminaari 24.-25.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 3 4. Tulokset...

Lisätiedot

KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS Turkka Korvenpää Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. LUONNONMAANTIETEELLISET JA MAISEMALLISET PIIRTEET 2 3. LUONNONSUOJELULAIN

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset kasvit

Lisätiedot

Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys

Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys Mattias Kanckos Elokuu 2013 Pääjärventie 411 GSM: 050-5939536 68840 Nederlappfors info@essnature.com Finland Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Aineisto ja menetelmät

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 41/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA Laitila Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Tutkimuskohde sijaitsee Untamalan kylässä Laitilassa peruskarttakoordinaattien X= 6755 13-14 ja Y= 534 77-535 08 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS AIRIX Ympäristö Oy Siikajoen kunta EY22395 Siikajokisuun ja Revonlahden yleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 70/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009

Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009 Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 7.9.2009 Raaseporin kaupunki /Silvestris luontoselvitys oy: 2 (9) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Alueiden kuvaukset

Lisätiedot

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1 2 UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1. Tausta

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Raportteja 32/2017 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI Turussa 30.8.1999 Tanja Aalto Tutkimuskohde Savemäki sijaitsee Soukaisten kylässä Laitilan kunnassa peruskarttakoordinaattien X=675637 ja Y=153741 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 1 ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008. Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008. Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008 Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vantaa 2008 1 SISÄLLYS YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 SEURANNAN OHJAUS... 4 1.2 SATAMAHANKKEEN RAKENTAMISTILANNE...

Lisätiedot

Solvallan asemakaavan muutos Nuuksion luontokeskuksen tontti. Luontoselvitys

Solvallan asemakaavan muutos Nuuksion luontokeskuksen tontti. Luontoselvitys Solvallan asemakaavan muutos Nuuksion luontokeskuksen tontti Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 10.10.2008 10.10.2008 Solvalla, luontoselvitys 1 (13) Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalueen sijainti

Lisätiedot

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Luontoarvot Tässä kuvatut luontoarvot perustuvat hoito- ja käyttösuunnitelmatyön yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä alueelta

Lisätiedot

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi Luontoselvitys 15.9.2016 Kemin kaupunki Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus Karita Saravesi FT, biologi 040 5717215 1 Johdanto Kiikelin niemi sijaitsee Kemijoen suistoalueella ja rajatuu etelä-

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS. Sepänkatu 9 A 7 90100

HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS. Sepänkatu 9 A 7 90100 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Sepänkatu 9 A 7 90100 AIRIX Ympäristö Oy Pl 453 Salhojankatu 42 33101 Tampere Puh. 010-2414000 Fax 010-241 4001 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys

Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 11 1 Kuva: Rosmariinipaju (Salix rosmariinifolia) Sampo III:n metsässä. Kannen kuva: Heinä-

Lisätiedot

PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET 3. KASVILLISUUS-

Lisätiedot

VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Jämsän kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 2.10.2014 VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

VALKEAKOSKI PÄSSINMÄEN ALUE. Luontokartoitus 2012. Valkeakoski 27.9.2012. Pässinmäentien vanhimpia rakennuksia

VALKEAKOSKI PÄSSINMÄEN ALUE. Luontokartoitus 2012. Valkeakoski 27.9.2012. Pässinmäentien vanhimpia rakennuksia 1 VALKEAKOSKI PÄSSINMÄEN ALUE Luontokartoitus 2012 Pässinmäentien vanhimpia rakennuksia Valkeakoski 27.9.2012 Markku Alanko Jorma Ahola 2 Sisältö Etulehti ja allekirjoitussivu.. 1 Sisältö... 2 Pässinmäen

Lisätiedot

Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelmat Hamina, Salo, Vihti

Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelmat Hamina, Salo, Vihti Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) PUTKILOKASVIEN LAJILUETTELOT (nimistö: Hämet-Ahti ym. 1998 ja 2005) Hamina, Pappilansaaren suojelualue... 2 Hamina, Pappilansaaren niitty... 5 Hamina,

Lisätiedot

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon.

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon. Ote Faunatica Oy:n selvityksestä Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 Utdrag ur Faunatica Oy:s utredning Sibbo, Tallmo delgeneralplaneområdets naturinventeringar år 2010 Billagan

Lisätiedot

LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS LIITE 2 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU JA VISUALISOINTI HENNA KOSKINEN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pälkäne Seittye 8.8.2013 Johdanto Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011 Jättipalsami on levinnyt Karjaluotoonkin Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...3 2. Aineisto

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Kalimenkyläntie 212. Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys

Kalimenkyläntie 212. Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 9 0 8 0 0 O U L U Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku

SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku 1 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET Raportti 1/2008 Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku 2 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA 2.12.2007 LUONTO 15.1 2008 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Lapin jokivarren luontoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Lapin jokivarren luontoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Lapin jokivarren luontoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 93/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI MUURUVEDEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

JUANKOSKEN KAUPUNKI MUURUVEDEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 22.5.2016 JUANKOSKEN KAUPUNKI MUURUVEDEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS EKOTONI KY JUANKOSKEN KAUPUNKI MUURUVEDEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS sisällysluettelo 1.Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

KAIVOLAN ALUEEN JATKON LUONTOKARTOITUS

KAIVOLAN ALUEEN JATKON LUONTOKARTOITUS KAIVOLAN ALUEEN JATKON LUONTOKARTOITUS Kuvaaja Aimo Haapakoski 1 KAIVOLAN ALUEEN JATKON LUONTOKARTOITUS JOHDANTO Kaivolan alueen jatkon luontokartoitus tehtiin kaavan laadinnan pohjaksi kevään ja kesän

Lisätiedot

KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS

KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS Ari Ryökkynen 2012 Kymenlaakson museo ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT Kohteen nimi: Ruukinkatu 15 ja 13 sekä osin Vuorikatu 2 Kunta: Kaupunginosa:

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007

SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007 SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007 Rauno Yrjölä Sirkka Virrankoski Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2007 1 Sipoon kunta Kaavoittaja Heidi Saaristo PL 7 04131 SIPOO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta

LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta Pöyry Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ Tämän luontoinventoinnin tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen Kyrkösjärven itärannalla (Kartta 1) sellaisia

Lisätiedot

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys 31.8.0 Sisältö: 1 JOHDANTO 1 2 TYÖN SUORITTAMINEN JA MENETELMÄT 1 2.1 SELVITYSALUE JA TYÖVAIHEET 1 2.2 ARVOKKAIDEN ALUEIDEN VALINTAPERUSTEET 1 2.3 UHANALAISUUSLUOKITUS

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 88/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Satakieli kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 13/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos Luontoselvitys Katumantie 2, asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA 040110 SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA EKOTONI KY KIMMOKAAVA 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 Elina Vaskelainen Sirkka-Liisa Virrankoski Hannu Sarvanne Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006 3.2.2 Hansaksen asemakaavan muutos, Söderkulla

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot