Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008"

Transkriptio

1 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET Vastaajien taustatietoja Vastaajien tämänhetkiset kotihoidon palvelut.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Vastanneiden tyytyväisyys kotihoidon palveluihin..... Vastanneiden tyytyväisyys kotihoidon henkilökuntaan YHTEENVETO JA POHDINTA...

3 3 1. JOHDANTO Teuvan kunnan sosiaali- ja terveystoimen strategisissa linjauksissa on päätetty, että jokaisessa toimipisteessä/työyksikössä suoritetaan asiakastyytyväisyysmittaukset kolmen vuoden välein hoidon ja palvelujen laadun arvioimiseksi. Hoitoa ja palveluja pyritään mahdollisuuksien mukaan kehittämään saatujen tulosten pohjalta. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät Teuvan kunnan kotihoidoksi vuonna. Yhdistymisen myötä kunta jaettiin neljään kotihoitoalueeseen, joissa toteutetaan tiimityötä. Kotihoidon tiimi 1 toimii Perälän, Teerenpaikan, Komsin, Kauppilan, Horon sekä Heikkurinpaikan -alueella. Kotihoidon tiimi toimialueeseen kuuluvat Nori, Äystö, Riippi, Piikkilänkylä ja Korvenkylä. Kotihoidon tiimi 3 toimii Hopearinteen, Luovankylän, Luovantien varren, Kohtalanpaikan sekä Lossanmäen -alueella. Kirkonkylän läntinen puoli eli keskusta, Perttula, Runsalanpaikka, Mannilanmäki, Rasinalue, Varsala, Huumekorpi, Saksanmäki sekä Parkinmäki kuuluvat tiimi toimialueeseen.. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS Teuvan kunnan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä. Kyselylomakkeen suunnittelivat kotihoidon osastonhoitaja Eila Runsala ja palveluohjaaja Irma Harjula. Lisäksi konsultoitiin hoitotyönjohtaja Hannele Laaksosta. Asiakastyytyväisyyskyselyt jaettiin elokuun alussa kotihoitohenkilöstön toimesta 95:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle. Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään yhtä viikoittaista kotihoidon käyntiä asiakkaan luona. Tavoitteena oli, että kotihoidon asiakkaat vastaavat kyselyyn itsenäisesti tai omaisen tai jonkun muun kotihoitoon kuulumattoman henkilön avustuksella. Näin pyrittiin saamaan luotettavaa ja puolueetonta tietoa kotihoidonpalveluista. Palautusaikaa kyselylle oli syyskuun loppuun. Vastaukset palautuivat suljetuissa kirjekuorissa kotipalvelutoimistolle. Kodinhoitaja Tuula Kälviäinen tallensi saadut vastaukset TAK -vanhuspalvelut arviointijärjestelmään ja siitä saatujen tulosten avulla laati kuviot ja tekstin tähän raporttiin.

4 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä kotihoidon asiakasta eli 7 % kyselyyn piiriin kuuluneista henkilöistä. Vastaajista 13 oli täyttänyt lomakkeen yksin. Omaisen kanssa sen oli täyttänyt 17 ja jonkun muun kanssa kaksi vastaajaa. Tieto täyttämistavasta puuttui osasta palautetuista lomakkeista. Kolmeen lomakkeeseen oli kirjattu kotitalouden molempien säännöllistä kotihoitoa saavan osapuolen vastaukset. Näissä lomakkeissa vastaukset on käsitelty kahtena erillisenä palautuksena. Parhaiten vastauksia kertyi tiimi 1:ssä, jossa 5 jaetusta kyselylomakkeesta palautui 3. Koko aineistosta tiimi 1 asiakkaiden vastausten osuus oli 3 %, tiimi %, tiimi 3 17 % ja tiimi 7 %. (kuvio 1.) Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Vastaukset Kuvio 1. Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneet tiimeittäin (n=).

5 Vastaajien taustatietoja Asiakastyytyväisyyskyselyn alussa tiedusteltiin asiakkaisiin itseensä sekä heidän saamiinsa kotihoidon palveluihin liittyviä perustietoja. Vastaajista oli 7 % naisia ja 3 % miehiä. Vastaajista enemmistö oli täyttänyt 75 vuotta. Neljätoista vastaajaa oli iältään alle 75 vuotta ja alle 5 -vuotiaita löytyi kahdeksan. Viisi vastaajaa oli täyttänyt 9 vuotta. (kuvio.) < < nainen mies ikä Kuvio. Vastanneiden ikä ja sukupuolijakauma (n=). Lähes % vastaajista asui yksin. Tiimeissä 1, 3 ja vastaajista valtaosa oli yksinasuvia kotihoidon asiakkaita. Tiimi asiakkaista enemmistö taas asui jonkun toisen kanssa. (kuvio 3.) Asun yksin Asun yhdessä jonkun muun kanssa Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Kuvio 3. Vastaajien asuminen yksin tai yhdessä toisen kanssa (n=).

6 3.. Vastaajien tämänhetkiset kotihoidon palvelut Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän tämänhetkisistä kotihoidon palveluistaan. (kuvio.) Vastaajista % (1) oli saanut säännöllisiä kotihoidon palveluja vähintään kaksi vuotta. Kotihoitopalveluja alle kaksi vuotta saaneita oli 3 %. Vastaajista enemmistön luona kävi sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon henkilökuntaa. Kotipalvelua sai 9 % (59) ja kotisairaanhoitopalvelua 7 % () vastaajista. 3 % 35 % 3 % 33 % 3 % 3 % 35 % 31 % 3 % 9 % 31 % < vuotta -5 vuotta >5 vuotta Kuvio. Vastaajien tämänhetkiset kotihoidon palvelut vuosissa (n=). Kaikista vastaajista yli puolet (3) sai kotihoidon palveluja 1 päivänä viikossa. (kuvio 5.) Tiimikohtaisesti tarkasteltuna tiimeissä 3 ja oli eniten 5 7 päivänä viikossa kotihoitoa saavia asiakkaita Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi 1- päivänä päivänä Kuvio 5. Vastaajien viikoittaiset kotihoitopalvelut (n=).

7 7 Vastaajilta tiedusteltiin myös käydäänkö kotihoidosta heidän luonaan useammin kuin kerran päivässä. Vastaajista 5 % eli kuudentoista kotihoidon asiakkaan luona käytiin useammin kuin kerran päivässä. Tiimikohtaisesti tarkasteltuna tiimeissä 3 ja oli eniten kotihoidon palveluja useammin kuin kerran päivässä saavia asiakkaita. Tulos selittyy mm. sillä, että kyseisissä tiimeissä annetaan säännöllistä kotihoitoa myös iltaisin. (kuvio.) Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Kyllä 1 5 Ei Kuvio. Kotihoidon käynnit useammin kuin kerran päivässä (n=). Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajien ja heidän käyttämiensä palveluiden perustietoja kartoittavan osion viimeisessä kysymyksessä selvitettiin vastaajien tarvetta saada lisätietoa kotihoidon palveluista. Kuusi vastaajaa halusi lisätietoa mm. kunnan yleisistä hoitoasioista, kotisairaanhoidosta sekä ateria- ja kylvetyspalveluista.

8 . ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Varsinainen asiakastyytyväisyyttä kartoittava osio sisälsi 1 kysymystä sekä lisäksi muutamia avoimia kysymyksiä. Suurimmassa osassa kysymyksistä vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen, heikko, en osaa sanoa. Kyselylylomakkeiden kopioinnin yhteydessä sattuneesta virheestä johtuen 3 kyselylomakkeesta puuttui kaksi viimeistä sivua kokonaan. Tästä syystä tiimien 1 ja osalta saadut vastaukset kysymyksiin 13 1 olivat vaillinaiset. Lisäksi kahteen tiimi :n lomakkeeseen oli tulostunut sama sivu kahteen kertaan, jolloin toisesta lomakkeesta puuttuivat vastaukset kokonaan myös sivulta kolme (kysymykset 7), sekä toisesta kysymykset 1 sivuilta kolme ja neljä. Huolimatta edellä mainituista syistä antavat tuloksiltaan vaillinaiset kysymykset kuitenkin suuntaa asiakkaiden mielipiteistä..1. Vastanneiden tyytyväisyys kotihoidon palveluihin Kysymykset 1 kartoittivat kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyyttä kotihoidon palveluihin. Ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin vastaajien mielipidettä siitä, kuinka hyvin koti soveltui kyseisellä hetkellä heidän hoitopaikakseen. (kuvio 7.) Vastaajista % ilmoitti, että koti sopi heidän hoitopaikakseen vähintäänkin hyvin. 1 % vastasi erittäin hyvin ja 19 % erinomaisesti. Vastanneista 1 % (9) koki, että koti soveltui heidän tämänhetkiseksi hoitopaikakseen kohtalaisesti. Yksi vastaaja ei osannut kertoa mielipidettään Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaisesti 1 1 Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Heikosti Kuvio 7. Miten koti mielestänne soveltuu tällä hetkellä hoitopaikaksenne (n=)?

9 9 Kotihoidon asiakkailta tiedusteltiin avoimella kysymyksellä myös Mikä olisi heidän hoitopaikkansa, elleivät he saisi kotihoidon palveluja?. Kysymykseen saatiin 3 vastausta. Yleisin vastaus oli palvelukoti tai -talo. Muutama vastaaja mainitsi myös Henriikkakodin tai terveyskeskuksen. Neljä kotihoidon asiakasta halusi edelleen asua omassa kodissaan ja yksi näki hoidon omaisten tehtäväksi. Kysymyksessä kaksi kartoitettiin vastaajilta heidän mielipidettään siitä, miten heidän saamansa kotihoidon palvelut mahdollistivat heidän kotona asumisensa. Saatu tulos oli positiivinen, sillä % mielestä heidän saamansa kotihoidon palvelut mahdollistivat kotona asumisen vähintäänkin hyvin. Tämä osoitti myös sen, että kotihoidon palvelut kohdentuivat oikeille henkilöille. 1 % vastasi erittäin hyvin ja 1 % erinomaisesti. Vastaajista 1 % (1) koki, että kotihoito mahdollisti heidän kotona asumisensa kohtalaisesti. Lisäksi yksi vastaaja ei osannut kertoa mielipidettään asiasta. Jokaisessa tiimissä vastaukset jakautuivat melko samansuuntaisesti. Tiimi 1:ssä hyvän arvosanan antaneita oli selvä enemmistö ja tiimi :n vastaukset painottuivat erittäin hyvään ja erinomaiseen. Jokaisesta tiimistä löytyi myös muutamia henkilöitä, jotka kokivat, että kotihoito mahdollisti heidän kotona asumisensa vain kohtalaisesti. (kuvio.) Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaisesti Erittäin hyvin Hyvin 1 7 Kohtalaisesti Heikosti Kuvio. Miten kotihoidon palvelut mahdollistavat kotona asumisenne (n=)?

10 1 Kysymyksessä kolme vastaajia pyydettiin arvioimaan saamiaan kotihoidon palveluja. Vastaajista lähes 9 % (57) koki saamansa kotihoidon palvelut vähintään hyviksi. Erittäin hyviksi palvelut koki % (1) ja erinomaisiksi 1 % (9) vastaajista. 11 % (7) vastaajista arvioi saamansa kotihoidon palvelut kohtalaisiksi. Erityisesti tiimi 1 ja asiakkaat olivat tyytyväisiä saamiinsa kotihoidonpalveluihin. Jokaisesta tiimistä löytyi muutama henkilö, joka arvioi saamansa kotihoidon palvelut kohtalaisiksi. (kuvio 9.) Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaisiksi 5 Erittäin hyviksi 5 5 Hyviksi 1 Kohtalaisiksi Heikoiksi Kuvio 9. Millaisiksi arvioitte kotihoidosta saamanne palvelut (n=)? Kysymyksessä neljä pyydettiin vastaajia kertomaan, miten heidän mielestään hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut asiat toteutuvat. Hoito- ja palvelusuunnitelma on laadittava henkilölle, jonka luona kotihoito käy vähintään kerran viikossa. Suunnitelmaan kirjataan ne tavoitteet ja tehtävät, joiden avulla asiakkaan kotona asuminen turvataan. Sopimukseen sitoutuvat sekä asiakas että kotihoidon henkilökunta. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja sen sisältämiä tavoitteita sekä sovittuja tehtäviä on myös tarkistettava säännöllisen väliajoin. Vastaajista % () mielestä hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut asiat toteutuivat vähintään hyvin. % mielestä ne toteutuivat erittäin hyvin ja % mielestä erinomaisesti.

11 11 Vastaajista 1 %, eli 11 kotihoidon asiakasta, koki kuitenkin hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen asioiden toteutumisen kohtalaiseksi ja yksi vastaaja myös heikoksi. Yksi vastaaja ei osannut sanoa mielipidettään. Kohtalaiset/heikko vastaukset voivat kertoa siitä, että hoito- ja palvelusuunnitelma ei ole enää ajan tasalla tai suunnitelmaa laadittaessa kotihoidon henkilöstön tehtävät ja työn tavoitteet ovat jääneet epäselviksi tai ne ovat ristiriidassa asiakkaan/omaisten toiveisiin nähden. Tällöin asiakas tai hänen omaisensa voivat odottaa kotihoidon henkilökunnalta sellaisia tehtäviä, joita suunnitelmaan ei ole kirjattu. Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumiseen oltiin pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä jokaisen tiimin kohdalla. Tiimi 1:ssä hyvän arvosanan antaneet olivat selvä enemmistö. Myös tiimi kotihoidon asiakkaat kokivat, että hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut asiat toteutuivat hyvin ja neljän vastaajan mielestä jopa erinomaisesti. (kuvio 1.) Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaisesti 1 Erittäin hyvin 3 3 Hyvin Kohtalaisesti Heikosti 1 Kuvio 1. Miten hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut asiat toteutuvat (n=)? Kysymyksessä viisi tiedusteltiin, miten kotihoidon henkilökunta on tiedottanut vastaajia heidän palveluissaan tapahtuneista muutoksista. Vastaajien enemmistön eli 79 % () mielestä kotihoidon henkilökunta oli tiedottanut heitä vähintäänkin hyvin palveluissa tapahtuneista muutoksista. Erittäin hyväksi tiedottamisen koki 1 % ja erinomaiseksi 1 % vastaajista. Yhdeksän vastaajan mielestä tiedottaminen palvelujen muutoksista oli kohtalaista ja kaksi vastaajaa koki sen heikoksi. Neljän

12 1 vastaajan palveluissa ei ollut tapahtunut minkäänlaisia muutoksia. Lisäksi kaksi vastaaja ei osannut kertoa mielipidettään. Kuviossa 11 näkyvät vastaajien arviot tiimeittäin siitä, miten kotihoidon henkilökunta oli tiedottanut palveluissa tapahtuneista muutoksista Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaisesti 1 3 Erittäin hyvin 1 1 Hyvin Kohtalaisesti 1 Heikosti 1 1 Kuvio 11. Miten kotihoidon henkilökunta on tiedottanut palvelujenne muutoksista (n=)? Kysymyksessä kuusi vastaajilta kysyttiin, lisäävätkö kotihoidon palvelut heidän turvallisuuden tunnettaan. Vastaajista 3 % (5) koki, että kotihoitopalvelut lisäsivät vähintäänkin hyvin heidän turvallisuuden tunnettaan. Erittäin hyvän arvosanan antaneita oli 3 % ja erinomaisen 1 % vastaajista. Yhdeksän vastaajan mielestä kotihoitopalvelut lisäsivät heidän turvallisuuden tunnettaan kohtalaisesti ja yhden vastaajan mielestä heikosti. Yksi vastaaja ei osannut kertoa mielipidettään kysyttyyn asiaan. Kuviossa 1 esitetään vastaajien arviot tiimeittäin turvallisuuden tunteen lisääntymisestä kotihoitopalvelujen myötä. Arviot olivat hyvin myönteiset jokaisessa tiimissä. Erityisesti tiimi kotihoidon asiakkaat kokivat, että heidän saamansa kotihoidon palvelut lisäsivät heidän turvallisuuden tunnettaan erittäin hyvin. Heikon arvion kysymykseen antanut vastaaja on tiimi :n asiakas ja asia voi selittyä sillä, ettei kyseisellä alueella ole mahdollisuutta säännöllisesti tehtävään iltatyöhön.

13 Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaisesti 1 Erittäin hyvin 9 Hyvin 9 3 Kohtalaisesti Heikosti 1 Kuvio 1. Lisäävätkö kotihoidon palvelut turvallisuuden tunnettanne (n=)? Kysymyksessä seitsemän luotettavuutta. vastaajia pyydettiin arvioimaan kotihoidon palveluiden Kotihoidon palvelut koettiin hyvin luotettaviksi, sillä vastaajista 93 % (57) koki palvelujen luotettavuuden vähintäänkin hyväksi. Erittäin hyväksi sen koki % ja erinomaiseksi 1 % vastaajista. Ainoastaan 7 % kyselyyn vastanneista kotihoidon asiakkaista, eli neljä vastaajaa, arvioi kotihoidon palveluiden luotettavuuden kohtalaiseksi. Lisäksi yksi vastaaja ei osannut kertoa mielipidettään kysymykseen. Jokaisesta tiimistä löytyi vastaajia, jotka kokivat kotihoidon palvelujen luotettavuuden erinomaiseksi. (kuvio 13.) Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaiseksi Erittäin hyväksi Hyväksi 13 5 Kohtalaiseksi 1 1 Heikoksi Kuvio 13. Millaiseksi arvioitte kotihoidon palveluiden luotettavuuden (n=)?

14 1 Kysymyksessä kahdeksan tiedusteltiin, millaiseksi vastaajat arvioivat yhteydensaannin heitä hoitavaan henkilökuntaan. Vastaajista 39 % koki yhteyden saannin heitä hoitavaan kotihoidon henkilökuntaan hyväksi, 3 % erittäin hyväksi ja 11 % erinomaiseksi. Kuitenkin 1 % eli yhdeksän kyselyyn vastanneen mielestä se oli kohtalaista ja kahden vastaajan, eli %, mielestä heikkoa. Kuusi vastaaja ei osannut sanoa, mitä mieltä he olivat asiasta. Tiimeittäin jaotellut vastaukset jakautuvat hyvin samansuuntaisesti, kuitenkin niin, että tiimi 1 asiakkaista selvä enemmistö koki yhteyden saannin hyväksi. Tämän perusteella yhteyden saanti kotihoidon henkilöstöön onnistui myös sivukylien/ alueellisesti laajempien tiimien kohdalla. Kuitenkin % tyytymättömyyttä (kohtalainen heikko) osoittava vastausten osuus antaa vielä aihetta parantaa yhteyden saamista henkilöstöön jokaisen tiimin kohdalla. (kuvio 1.) 1 1 Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaiseksi 1 1 Erittäin hyväksi 3 Hyväksi 11 3 Kohtalaiseksi Heikoksi 1 1 Kuvio 1. Millaiseksi arvioitte yhteyden saannin kotihoidon henkilökuntaan (n=)?

15 15.. Vastanneiden tyytyväisyys kotihoidon henkilökuntaan Asiakastyytyväisyyskyselyn kysymykset 9 1 kartoittavat kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyyttä kotihoidon henkilöstöön. Kysymyksissä 9 1 saadut vastaukset näytetään vielä tiimikohtaisesti eriteltyinä. Kysymyksestä 13 lähtien tulokset esitetään vastauskohtaisina kuvioina, sillä 3 kyselylomakkeesta puuttuneet viimeiset sivut vaikuttavat saatuihin tuloksiin tästä kysymyksestä alkaen. Kysymyksellä yhdeksän tiedusteltiin, millaiseksi vastaajat arvioivat kotihoidon henkilöstön ammattitaidon. Keskitetyllä sijaishankinnalla, sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisellä täydennyskoulutuksella sekä lääkehoidollisen osaamisen päivittämisellä on pyritty ylläpitämään ja parantamaan kotihoidon henkilöstön ammattitaitoa ja moniammatillista osaamista. Vastaajista 91 % oli sitä mieltä, että kotihoidon ammattitaito oli vähintäänkin hyvä, 33 % mielestä erittäin hyvä ja 1 % koki sen jopa erinomaiseksi. Viisi vastaajaa arvioi kotihoidon henkilöstön ammattitaidon kohtalaiseksi. Lisäksi kaksi vastaaja ei ilmaisut mielipidettään esitettyyn kysymykseen. Kuviossa 15 näkyvät vastaajien arviot kotihoidon henkilökunnan ammattitaidosta tiimeittäin Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaiseksi Erittäin hyväksi 5 3 Hyväksi 1 5 Kohtalaiseksi 3 Heikoksi Kuvio 15. Millaiseksi arvioitte kotihoidon henkilökunnan ammattitaidon (n=)?

16 1 Kysymyksellä kymmenen kysyttiin, voivatko vastaajat luottaa kotihoidon henkilökuntaan. Vastausvaihtoehtoina olivat: kyllä täysin, kyllä useimmiten, kyllä, jonkin verran, en voi luottaa. Kotihoidossa työskennellään asiakkaan omassa kodissa moninaisissa eri tilanteissa. Tällöin asiakkaan luottamus hoitajiinsa, heidän työhönsä, rehellisyyteensä ja ennen kaikkea vaitiolovelvollisuuteen on ehdottoman tärkeää. Luotettavuus onkin merkittävä osa henkilöstön ammatillisuutta. Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella kotihoidon henkilökunta koettiin hyvin luotettavaksi. Vastaajista 7 % koki, että he voivat täysin luottaa kotihoidon henkilökuntaan. 9 % koki luottamusta useimmiten ja % (3) vain jonkin verran. Kuviossa 1 näkyvät vastaajien arviot kotihoidon henkilökunnan luotettavuudesta tiimeittäin. Jokaisessa tiimissä vastaajien arviot kotihoidon henkilöstön luotettavuudesta olivat hyvin myönteiset Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Kyllä, täysin 1 1 Kyllä, useinmiten 5 3 Kyllä, jonkin verran 1 En Kuvio 1. Voitteko luottaa kotihoidon henkilökuntaan (n=)? Kysymyksellä 11 kartoitettiin vastaajien mielipidettä siitä, miten vastuuntuntoiseksi he kokevat kotihoidon henkilökunnan. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat: erittäin vastuuntuntoista, melko vastuuntuntoista, jonkin verran vastuuntuntoista, heikosti vastuuntuntoista. Kotihoitotyön erityispiirteisiin kuuluu myös se, että henkilökunta työskentelee pääosin yksin. Asiakkaan, tiimin ja lähiesimiehen on voitava luotaa siihen,

17 17 että sovitut työt tulevat tehdyiksi ja asiakas saa ammattitaitoista ja turvallista hoitoa sekä huolenpitoa. Vastaajat kokivat kotihoidon henkilökunnan erittäin vastuuntuntoiseksi, sillä 1 % (3) vastaajista oli valinnut kysymykseen kyseisen vastausvaihtoehdon. Melko vastuuntuntoiseksi henkilöstö koettiin 3 % vastauksista. Vastaajista ainoastaan neljän mielestä kotihoidon henkilöstö oli jonkin verran vastuuntuntoista. Yksi vastaajista ei osannut kertoa mielipidettään. Kuviossa 17 näkyvät vastaajien tiimikohtaiset arviot kotihoidon henkilökunnan vastuuntunnosta Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erittäin vastuuntuntoista 1 1 Melko vastuuntuntoista 5 3 Jonkin verran vastuuntuntoista Heikosti vastuuntuntoista Kuvio 17. Miten vastuuntuntoista kotihoidon henkilökunta mielestänne on (n=)? Kysymyksessä kaksitoista pyydettiin vastaajia arvioimaan kotihoidon henkilökunnan ystävällisyyttä. Ystävällisyys on hyvin olennainen elementti asiakaspalvelutyössä. Kyselyyn vastanneet arvioivat kotihoidon henkilöstön hyvin ystävälliseksi, sillä 95 % mielestä se oli vähintäänkin hyvää. % koki sen erittäin hyväksi ja % vastaajista jopa erinomaiseksi. Ainoastaan kolme henkilöä, eli 5 % vastaajista, koki kotihoidon henkilöstön ystävällisyyden kohtalaiseksi. Kuviossa 1 näkyvät vastaajien arviot kotihoidon ystävällisyydestä tiimeittäin.

18 1 1 1 Tiimi 1 Tiimi Tiimi 3 Tiimi Erinomaiseksi 5 Erittäin hyväksi Hyväksi Kohtalaiseksi 1 Heikoksi Kuvio 1. Millaiseksi arvioitte kotihoidon henkilökunnan ystävällisyyden (n=)? Kysymyksessä kolmetoista vastaajilta kysyttiin, kunnioittaako kotihoidon henkilökunta heitä. Kyselyyn vastanneista 7 % koki, että kotihoidon henkilökunta kunnioitti heitä hyvin. Vastanneista % mielestä heitä kunnioitettiin erittäin hyvin ja % mielestä erinomaisesti. Kolme vastaaja koki kunnioituksen heitä kohtaan kohtalaisena. Lisäksi yksi vastaaja ei osannut kertoa mielipidettään kysymykseen. (kuvio 19.) 5 % 5 % 7 % % 35 % 3 % 5 % % 15 % % % Erinomaisesti Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Heikosti 1 % 5 % 9 % % Kuvio 19. Kunnioittaako kotihoidon henkilökunta Teitä (n=33)? Kysymyksessä neljätoista vastaajia pyydettiin kuvaamaan, miten ymmärrettävästi kotihoidon henkilökunta osasi kertoa heille asiat.

19 19 5 % % 35 % 1 % 3 % 5 % Erinomaisesti Erittäin hyvin % 15 % 15 % 5 % 19 % Hyvin Kohtalaisesti Heikosti 1 % 5 % % Kuvio. Osaako kotihoidon henkilökunta kertoa asiat ymmärrettävästi (n=33)? Monilla kotihoidon asiakkailla on sairauksiin ja toimintakyvyn vajeista johtuvia lääkitykseen, liikkumiseen, ruokavalioon ym. liittyviä määräyksiä ja hoito-ohjeita. Mahdollistaakseen turvallisen ja hyvän sekä asiakasta osallistavan hoidon ja huolenpidon, henkilökunnan on osattava kertoa asiakkailleen heidän hoitoonsa ja palveluihinsa liittyvistä asioista mahdollisimman tarkasti ja ymmärrettävästi. Vastaajista 1 % mielestä kotihoidon henkilökunta osasi kertoa heille asiat vähintäänkin hyvin. Vastaajista 1 % koki, että asiat kerrottiin heille erittäin hyvin ja 15 % erinomaisesti. Kuuden vastaajan mielestä kotihoidon henkilöstö osasi kertoa asioista kohtalaisesti. Yksi vastaaja ei osannut sanoa mielipidettään. (kuvio.) Kysymyksessä viisitoista vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten heitä hoitavan kotihoidon henkilökunnan keskinäinen yhteistyö heidän mielestään sujui. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tiimityössä, jossa tiimin jokaisen jäsenen työpanosta, joustavuutta ja ammattitaitoa tarvitaan. Hyvä yhteistyö parantaa henkilöstön työssä jaksamista ja samalla lisää myös asiakkaan turvallisuudentunnetta ja parantaa näin hänen saamiensa palveluiden laatua. Vastaajista 33 % mielestä kotihoidon henkilökunnan keskinäinen yhteistyö sujui hyvin ja 5 % mielestä erittäin hyvin. Kolme vastaaja koki yhteistyön erinomaiseksi ja neljä vastaajaa kohtalaiseksi. (kuvio 1.)

20 5 % 5 % % 5 % 35 % 3 % 5 % % 15 % 33 % Erinomaisesti Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Heikosti 1 % 5 % 1 % 1 % % Kuvio 1. Miten kotihoidon henkilökunnan keskinäinen yhteistyö sujuu (n=33)? Kysymyksessä kuusitoista vastaajilta tiedusteltiin, miten kotihoidon henkilökunta otti huomioon heidän hoitoonsa liittyvät toiveet ja mielipiteet. Vastaajista 9 % koki, että kotihoidon henkilöstö otti hyvin huomioon heidän toiveensa/mielipiteet hoidostaan. Erittäin hyvin vastaajien toiveet/mielipiteet huomioitiin 7 % ja erinomaisesti 15 % vastauksista. Kahden vastaajan mielestä heidän toiveitaan/mielipiteitään huomioitiin kohtalaisesti ja yhdellä vastaajalla heikosti. Ilman lisätietoa, ei edellä mainittuja vastauksia kuitenkaan pysty analysoimaan eikä näin tarkentamaan, mitkä ja millaiset toiveet tai mielipiteet vastaajilla olivat jääneet huomioimatta. (kuvio.) % 5 % 9 % % 3 % % 7 % Erinomaisesti Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Heikosti 1 % 15 % % 3 % % Kuvio. Miten hoitoonne liittyvät toiveenne/mielipiteenne huomioidaan (n=33)?

21 1 Kysymyksessä seitsemäntoista kyselyyn vastanneilta kysyttiin, miten kotihoidon henkilökunta reagoi heidän terveydentilassaan tapahtuviin muutoksiin. Vastaajista 93 % koki kotihoidon henkilökunnan reagoinnin terveydentilansa muutoksiin vähintäänkin hyväksi. Erittäin hyvänä sitä piti 5 % ja erinomaisena 1 % vastaajista. Kaksi vastaaja koki kotihoidon henkilöstön reagoinnin kohtalaiseksi/heikoksi. Neljän vastaajan terveydentilassa ei ollut tapahtunut muutoksia. Lisäksi yksi vastaaja ei osannut sanoa mielipidettään. (kuvio 3.) % 5 % 5 % % 3 % % 5 % Erinomaisesti Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Heikosti 1 % 1 % 3,5 % 3,5 % % Kuvio 3. Miten terveydentilassanne tapahtuviin muutoksiin reagoidaan (n=33)? Kysymyksessä kahdeksantoista tiedusteltiin, miten kotihoidon henkilökunta reagoi vastaajien palvelutarpeessa tapahtuviin muutoksiin. Vastaajista 33 % mielestä kotihoidon henkilöstö reagoi hyvin heidän palvelutarpeensa muutoksiin. Erittäin hyväksi palvelutarpeen muutoksiin reagoinnin koki yksi vastaaja. Kuuden vastaajan mielestä se oli kohtalaista ja yksi vastaaja koki reagoinnin heikoksi. Kuuden vastaajan palvelutarpeessa ei ollut tapahtunut muutoksia. (kuvio.)

22 % 35 % 37 % 3 % 33 % 5 % % 15 % % Erinomaisesti Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Heikosti 1 % 5 % % % % Kuvio. Miten kotihoidon henkilökunta reagoi palvelutarpeenne muutoksiin (n=33)? Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn viimeiseen, avoimeen kysymykseen Mitä muuta haluatte sanoa koskien kotihoidon palvelujanne? saatiin myös muutamia vastauksia. Näistä kaksi saatua palautetta jätettiin pois, koska kysymys oli ilmeisemmin ymmärretty väärin ja vastaukset eivät siten koskeneet kotihoitoa. Ne ovat ehdottomasti välttämättömiä Vähän kallis, mutta hyvä Talvella rappusten lakaisu; se ei kotipalvelun työntekijöitten mukaan kuulu tehtäviin (ei koske kaikkia). Teuvalla toimii mielestämme tosi hyvin. Kiitos siitä t: omaiset. Haluaisin, että joskus vietäis isot matot ulos ja vuoteesta patjat, en jaksa itse. Kaikki ok kotihoidon osalta. Heillä on liian vähän aikaa, on aina kiire Olen erittäin tyytyväinen nykyisiin kotipalveluihin ja henkilöihin. Kiittäen Kiitän kaikista palveluista Turvallisuuden tunnetta lisää, kun tietää että koti on puhdas Jos kotipalvelusta ei ehditä, kun sanotaan aina että on niin kiire, niin silloin pitää lisätä henkilökuntaa tai harkita palvelutaloon tai vanhainkotiin siirtymistä. Ei lisäkommentteja kotihoidosta.

23 3 Käynnit voisivat ajoittua pidemmälle ajalle vuorokaudesta esim. viimeinen käynti illemmalle. Hyvä, että kotihoitoa järjestetään ja kotona asuminen on mahdollista, yleisesti katsoen kotipalvelu toimii hyvin! Lisäksi yhdessä lomakkeessa vastaaja oli kommentoinut seuraavasti: Kysymykset on kyllä johdattelevia:

24 5. YHTEENVETO JA POHDINTA Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi säännöllisen kotihoidon piirissä ollutta kotihoidon asiakasta. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että Teuvan kotihoidon palveluihin ja henkilökuntaan oltiin hyvin tyytyväisiä, sillä kaikkiin kysymyksiin saatujen vastausten keskiarvot olivat vähintäänkin hyvät. Erityisesti kotihoidon henkilökunnan vastuuntunto, luotettavuus ja ystävällisyys koettiin vastaajien keskuudessa erittäin hyviksi. Täysin kotihoidon henkilökuntaan luotti lähes 7 % vastaajista. Jopa 93 % piti kotihoidon henkilöstöä hyvin vastuuntuntoisena ja 95 % hyvin ystävällisenä. Kyseiset ominaisuudet ovat hyvin tärkeitä asiakaspalvelutyössä, jossa työntekijä käyttää omaa persoonaansa työvälineenä. Kotihoidon palvelut lisäsivät vastaajista 3 %:n turvallisuudesta tunnetta ja näin osaltaan edesauttoivat kotona asumista. Vastaajista 91 % koki myös, että heitä kunnioitettiin ja heidän mielipiteensä/toiveensa otettiin hyvin huomioon. Edellä mainitut positiiviset tulokset vahvistavat kotihoidon henkilöstön tapaa työskennellä jatkossakin niin, että teuvalaiset kotihoidon asiakkaat saavat ammattitaitoista, ihmisläheistä ja turvallista hoitoa ja huolenpitoa. Kehitettäviksi asioiksi nousivat erityisesti hoito- ja palvelusuunnitelmaan liittyvien asioiden toteutumisen, kotihoitohenkilöstöön yhteyden saamisen sekä kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen muutoksiin reagoinnin parantaminen. Tiimien kesken näitä asioita tullaan pohtimaan ja löytämään ratkaisuja edellä mainittujen asioiden parantamiseksi. Kyselyyn saaduissa avoimissa vastauksissa, muutaman vastaajan mieltä askarruttivat myös kotihoidon rajalliset kodinhoitotyön/siivouksen resurssit sekä lisääntynyt kiire. Kotihoitotyö kohdentuu entistä enemmän hoiva- ja hoitotyöhön, jolloin juuri siivoukseen liittyviä tehtäviä on jouduttu vähentämään ja jopa jättämään pois. Tulevat suuret vanhusikäluokat ja lisääntyvä hoidon ja hoivan tarve korostavat entisestään kotihoidon resurssien tarkentamista. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka ikäihmisillä kodinhoitoon ja siivoukseen liittyvä apu on usein juuri se ensimmäinen kotona asumista tukeva palvelu. Kotitalousvähennys yksityisen siivouspalvelun käytön tukena, siivousrenkaat tai mahdolliset muut kunnan tukitoimet ovat kodinhoitotyötä tulevaisuudessa tukevia toimenpiteitä.

25 TEUVAN KUNTA Asiakastyytyväisyys/Kotihoidon asiakas Vastauksenne käsitellään nimettömänä! Rastittakaa jokaisen kysymyksen kohdalla mieleisenne vaihtoehto. 1. Mikä on ikänne? vuotta. Mikä on sukupuolenne? Nainen Mies 3. Mikä on kotihoidon tiimialueenne? Tiimi 1: Perälä, Teerenpaikka, Komsi, Kauppila, Horo, Heikkurinpaikka Tiimi. Nori, Äystö, Riippi, Piikkilänkylä, Korvenkylä Tiimi 3. Hopearinne, Luovankylä, Luovantien varsi, Kohtalanpaikka, Lossanmäki Tiimi. Kirkonkylä, Perttulan alue, Runsalanpaikka, Mannilanmäki, Rasin alue, Varsala, Huumekorpi, Saksanmäki, Parkinmäki. Miten kauan olette saaneet säännöllisiä kotihoidon palveluja? alle vuotta -5 vuotta yli 5 vuotta 5. Käykö luonanne? kotisairaanhoitaja kyllä ei kotipalvelun henkilökuntaa kyllä ei. Miten asutte? asun yksin asun yhdessä jonkun muun kanssa

26 7. Kuinka monena päivänä viikossa saatte kotihoidon palveluja, joihin kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito? 1- päivänä 5-7 päivänä. Käydäänkö kotihoidosta luonanne useammin kuin kerran päivässä? kyllä ei 9. Haluaisitteko lisää tietoa kotihoidon palveluista? kyllä, mistä en 1. Miten koti mielestänne soveltuu tällä hetkellä hoitopaikaksenne? erinomaisesti erittäin hyvin hyvin kohtalaisesti heikosti 11. Miten saamanne kotihoidon palvelut mielestänne mahdollistavat kotona asumisenne? erinomaisesti erittäin hyvin hyvin kohtalaisesti heikosti 1. Millaisiksi arvioitte kotihoidosta saamanne palvelut? erinomaisiksi erittäin hyviksi hyviksi kohtalaisiksi heikoiksi

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KEMI - KOTI KAUPUNGISSA V. 2012 asukkaita 22 257; 75 vuotta täyttäneitä 10,3 %. Koko maassa 8,3 %. Maapinta-ala 95 m²; rajalta rajalle 20 km. Kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 22..2 Heikki Miettinen Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN TEUVAN KUNNASSA. Työryhmän raportti 24.10.2005

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN TEUVAN KUNNASSA. Työryhmän raportti 24.10.2005 KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN TEUVAN KUNNASSA Työryhmän raportti 24.10.2005 Tiimityöryhmän kokoonpano Puheenjohtaja Sihteeri Eila Runsala, osastonhoitaja Riitta Lehtola, kotipalvelunohjaaja Jäsenet Hannele Laaksonen,

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Meidän arkemme. -tehtäväkirja

Meidän arkemme. -tehtäväkirja Meidän arkemme -tehtäväkirja 1 2 Hyvä omaishoitoperhe, Olette saaneet täytettäväksenne Meidän arkemme -tehtäväkirjan. Kirjanen on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajan täytettäväksi. Kirjan alkuosan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011 KAJAANIN KAUPUNGIN TILAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 1 1. Asiakaskyselyn taustatiedot Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilapalvelut toteuttivat helmikuussa

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA Hanna Hiljanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan oppilaitos, sosionomin koulutusohjelma 28.8.2008 Taustatietoa kyselystä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUISSA

IKÄÄNTYVIEN PALVELUISSA SOSIAALITYÖN TARVE IKÄÄNTYVIEN PALVELUISSA Kysely vanhuspalvelujen työntekijöille Posiolla Hanketyöntekijä Liisa Kalliainen Kyselyn taustaa 3 kk:n työskentelyjakso / PaKaste 2 Aiheena ikäihmisten palveluiden

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tausta ja menetelmät 1. 2 Tulokset 1. 3 Kehittämisehdotukset 5

Sisällys. 1 Tausta ja menetelmät 1. 2 Tulokset 1. 3 Kehittämisehdotukset 5 Sisällys 1 Tausta ja menetelmät 1 2 Tulokset 1 3 Kehittämisehdotukset 5 YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 1 Tausta ja menetelmät Vammaisten ihmisten turvallinen, laadukas ja tarkoituksenmukainen asuminen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot