Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi"

Transkriptio

1 KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa mukana olevilta saattohoitoa toteuttavilta yhteistyöyksiköiltä Kaakkois-Suomen alueelta. Pyysimme vastaanottajia täyttämään Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevan kyselyn, jossa esitimme käsikirjaa koskevia väittämiä, joiden paikkaansa pitävyyteen toivoimme vastaajien kertovan mielipiteensä. Lisäksi pyysimme vastaajia kertomaan hieman taustatietoja itsestään. Lomakkeita lähetettiin 8 kpl heinä lokakuussa 2. Valitsimme vastaavat yksiköt sen mukaan, että saisimme käsikirjasta mielipiteitä Kaakkois-Suomen eri alueilta, erikokoisista ja tyyppisistä yksiköistä; kotihoidosta, vuodeosastoilta, palveluasumisesta ja vanhainkodeista. Kuhunkin kyselyyn valittuun yksikköön lähetettiin kyselylomakkeita 1- kpl suhteessa yksikön kokoon. Vastauksia palautui meille, tai osittain täytettynä määräaikaan mennessä 43 kpl. Muutamasta lomakkeesta oli käsikirjaa koskevat osiot jätetty vastaamatta, koska käyttäjien kertoman mukaan käsikirjaan ei ollut ehditty perehtyä. Kaikki raportin kuvista ilmenevät luvut on ilmoitettu prosentteina. Tutkimustulokset Vastaajien taustatiedot Kyselylomakkeita lähetettiin 8 kpl saattohoitoa toteuttaviin yksiköihin. Vastauksia saimme 43 kpl kattavasti valitsemistamme yksiköistä; 3,2 % terveyskeskuksen vuodeosastoilta 7 % kotihoidosta 3,2 % palveluasumisen yksiköistä 16,3 % vanhainkodeista 11,6 % muilta saattohoitoa toteuttavilta tahoilta Vastaajien työkokemus hoitoalalta oli keskimäärin 19 vuotta. Saattohoidon parissa vastaajat olivat työskennelleet vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen, keskimäärin 7, vuotta. Saattohoitoa koskevaa ammatillista lisäkoulutusta vastaajista oli saanut 79 %. Vastaajien kertoman mukaan saattohoitoa toteutetaan kyselyyn vastanneissa yksiköissä; 3,2 % päivittäin 11,6 % viikoittain 4,7 % kuukausittain 1,2 % harvemmin 74,4 % vastaajista kertoo hyödyntäneensä Laadukas Saattohoito käsikirjaa saattohoitoja toteuttaessaan. Kaikkien vastaajien mukaan käsikirja on helposti halukkaiden käytettävissä ja saatavilla kussakin yksikössä.

2 Käsikirjan käytettävyyttä ja ulkoasua koskevat kysymykset Kysyimme vastaajilta, kuinka hyvin seuraavat asiat toteutuvat Laadukas Saattohoito käsikirjassa. Valtaosa (67,4 %) käsikirjaa käyttäneistä on sitä, että käsikirjan sisältö on selkeästi esillä. (Kuva 1.) % KUVA 1. Käsikirjan sisältö on selkeästi esillä eri ei, Vastaajien mielestä tarvittavat tiedot on helppo löytää käsikirjasta. Kaikki vastaajat olivat väittämästä tai. (Kuva 2.) % KUVA 2. Tarvittavat tiedot on helppo löytää käsikirjasta eri ei, Käsikirja on lähes kaikkien vastaajien mielestä myös helppolukuinen. Vain yksi vastaaja ei ollut, eikä eri. (Kuva 3.) % KUVA 3. Käsikirja on helppolukuinen eri ei,

3 Käsikirjassa käsiteltävät asiat on vastaajien mielestä kerrottu ymmärrettävästi. Vastaajista 2,3 % oli eri. (Kuva 4.) % KUVA 4. Asiat on ilmoitettu ymmärrettävästi eri ei, Valtaosa (6,2 %) vastaajista oli sitä, että käsikirjassa annettu tieto on oikeaa ja virheetöntä. 18,6 % vastaajista ei ollut,. Yksi vastaaja oli. (Kuva.) % KUVA. Käsikirjassa oleva tieto on oikeaa ja virheetöntä eri ei, Kysyimme vastaajilta, oliko käsikirjassa heidän mielestään sopiva määrä tietoa. Vastaajista enemmistö (72,1 %) oli väittämästä, tai. 2,3 % vastaajista oli. Lomakkeen lopussa annoimme vastaajien kertoa omin sanoin ehdotuksia ja toivomuksia, koskien tiedon määrää ja käsiteltäviä asioita. (Kuva 6.) % KUVA 6. Tietoa saattohoidosta on sopiva määrä eri ei,

4 Erilaisten käyttäjäryhmien huomioiminen käsikirjaa laadittaessa jakoi vastaajien mielipiteitä, mutta enimmäkseen (8,2 %) vastaukset olivat myönteisiä. 27,9 % vastaajista ei osannut ilmaista kantaansa. (Kuva 7.) % KUVA 7. Erilaiset käyttäjäryhmät on huomioitu käsikirjaa laadittaessa eri ei, Käsikirjassa on huomioitu potilaiden erilaiset kulttuuritaustat. 76,7 % vastaajista oli tai. (Kuva 8.) % KUVA 8. Potilaiden kulttuuritaustat on huomioitu käsikirjassa eri ei, Käsikirjan kuvitus tukee käyttäjien käsityksen mukaan tekstiä melko hyvin. Vastaajista 76,8 % oli väittämän kanssa tai. (Kuva 9.) % KUVA 9. Käsikirjan kuvitus/koristelu tukee tekstiä eri ei,

5 Käsikirjan tunnelmaa käyttäjät pitävät enimmäkseen tunnelmaan sopivana. Yksi vastaaja oli, mutta valtaosa (83,7 %) oli väittämästä täysi tai. (Kuva.) % KUVA. Käsikirjan tunnelma on aiheeseen sopiva eri ei, Yli puolet vastaajista (79,1 %) oli sitä, että käsikirja on helppo käyttää A4 kokoisena kansiona. 7% vastaajista oli eri miltä ja 7 % ei osannut sanoa kantaansa. (Kuva 11.) % KUVA 11. Käsikirja on helppo käyttää A4-kokoisena kansiona eri ei,

6 Käsikirjan sisältöä koskevat kysymykset Kysyimme vastaajilta, kuinka hyvin käsikirja on heidän mielestään auttanut seuraavien asioiden huomioimisessa ja toteuttamisessa saattohoitoja toteutettaessa. Käsikirjasta saatavan tiedon merkitys potilaan yksityisyyden huomioimisessa (oma rauha) jakoi melko paljon vastaajien mielipiteitä.,8 % vastaajista oli väittämästä tai miltä ja 23,3 % tai miltä. (Kuva 12.) % KUVA 12. Käsikirja auttaa potilaan yksityisyyden huomioimisessa eri ei, Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista (potilaan omat toiveet, läheisten voimavarat) koskeviin kysymyksiin käsikirjasta saa vastaajien mielestä hyvin tietoa. Täysin tai miltä väittämästä oli 44,2 % vastaajista ja kantaansa ei osannut sanoa 2,9 %. (Kuva 13.) % KUVA 13. Käsikirja auttaa plaan. itsemääräämisoikeuden kunnioittamisessa eri ei, Potilaan ihmisarvon kunnioittamista (oikeuksien puolustaminen, huolenpito, yksityisyys) koskevissa kysymyksissä 3, % vastaajista kokee saavansa käsikirjasta hyvin tietoa. (Kuva 14.)

7 % KUVA 14. Käsikirja auttaa plaan. ihmisarvon kunnioittamisessa eri ei, Yli puolet vastaajista (62,8 %) oli sitä, että käsikirja on auttanut sopivien hoitoratkaisujen löytämisessä (potilaan tarpeista lähtevä hoito, tukeminen kuoleman lähestyessä). Vastaajista 11,7 % oli väittämästä tai eri miltä. (Kuva 1.) % KUVA 1. Käsikirja auttaa sopivien hoitoratkaisujen löytämisessä eri ei, Potilaan tunteiden tunnistaminen (pelko, viha, ahdistus) ja tunteisiin vastaaminen (tunteiden vastaanotto, kuuntelu) jakoi vastaajien mielipiteitä. % KUVA 16. Käsikirja auttaa plaan. tunteiden tunnistamisessa ,6 % vastaajista kokee, ettei saanut käsikirjasta riittävästi apua potilaan tunteiden tunnistamisessa. Täysin tai miltä väittämästä oli 44,2 % vastaajista. Myös suuri osa (32,6 %) ei osannut sanoa mielipidettään väittämästä. (Kuva 16.) 2 2 1,8 % vastaajista oli tai miltä väittämän kanssa siitä, että käsikirja auttaa potilaan tunteisiin vastaamisessa. 18,6 % oli tai eri. (Kuva 17.) eri ei,

8 % KUVA 17. Käsikirja auttaa plaan. tunteisiin vastaamisessa eri ei, Myös potilaan oireiden tunnistamisesta (kipu, masennus, unettomuus) ja oireiden hoidosta osa vastaajista toivoisi lisää tietoa. % KUVA 18. Käsikirja auttaa oireiden tunnistamisessa eri ei, Yli puolet (8,1 %) kertoo olevansa väittämästä tai osittain. 16,3 % vastaajista kertoo löytävänsä huonosti tai melko huonosti tietoa potilaan oireiden tunnistamisesta. (Kuva 18.) Potilaan oireiden hoitoon käsikirjasta hyvin tai melko hyvin apu löytyy,8 % mielestä. 2,9 % vastaajista oli vastakkaista. (Kuva 19.) % KUVA 19. Käsikirja auttaa oireiden hoidossa eri ei, Käsikirja auttaa hyvin tai melko hyvin miellyttävän fyysisen ympäristön luomisessa (tilan viihtyisyys, meluttomuus) 3, % vastaajista. 23,3 % ei osannut sanoa mielipidettään. (Kuva 2.)

9 % KUVA 2. Käsikirja auttaa miellyttävän fyys. ympäristön luomisessa eri ei, Omaisten osallistumisen tukemiseen (hoitoneuvottelut, hoitotahdon selvittäminen, kuulluksi tuleminen) ja omaisten huomioimiseen (jaksamisen tukeminen, ajan antaminen) käyttäjät kokevat saavansa käsikirjasta apua jossain määrin. Käsikirja auttaa omaisten osallistumisen tukemisessa hyvin tai melko hyvin 48,9 % mielestä. 2,9 % vastaajista kokee saamansa tiedon riittämättömäksi. (Kuva 21.) Käsikirjasta saatu apu omaisten huomioimisessa on hyvää 8,1 % mielestä. (Kuva 22.) % KUVA 21. Käsikirja auttaa omaisten osallistumisen tukemisessa % KUVA 22. Käsikirja auttaa omaisten huomioimisessa eri ei, eri ei, Käsikirja on auttanut potilaalle asioista kertomiseen ja omaisille tiedottamiseen. Vastaajista 46,6 % on tai osittain siitä, että käsikirja on auttanut heitä potilaalle asioista kertomisessa. 23,3 % on väittämästä tai eri. (Kuva 23.) Omaisille tiedottamisessa käsikirjasta saatu apu oli 1,2 % mielestä hyvää tai melko hyvää. 23,3 % vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään. (Kuva 24.)

10 % KUVA 23. Käsikirja auttaa plaalle. asioista kertomisessa % KUVA 24. Käsikirja auttaa omaisille tiedottamisessa eri ei, eri ei, Yli puolet (3, %) vastaajista on sitä, että käsikirjasta on ollut hyvin tai melko hyvin apua omaisten jälkihoidossa (neuvonta ja opastus, mahdollinen myöhempi yhteydenotto). (Kuva 2.) % KUVA 2. Käsikirja auttaa omaisten jälkihoidossa eri ei, Käsikirja on ollut hyvin tai melko hyvin avuksi kirjallisen tai suullisen hoitotahdon laatimisessa 44,2 % mielestä. Vastaajista 18,6 % ei osannut sanoa mielipidettään. (Kuva 26.) % KUVA 26. Käsikirjasta on apua suullisen ja kirjallisen hoitotahdon laatimisessa eri ei,

11 Yli puolet (3, %)vastaajista on sitä, että käsikirjasta on ollut hyvin tai melko hyvin apua vainajan käsittelyssä kuoleman jälkeen (pukeminen, omaisten osallistuminen, siunaus, ruumiinavaus). (Kuva 27.) % KUVA 27. Käsikirjasta saatu tieto on auttanut vainajan käsittelyssä kuoleman jälkeen eri ei, Hoitohenkilökunnan jaksamiseen (keskustelu, tukeminen, työnohjaus) on käsikirjasta saatu apua 48,8 % mielestä. (Kuva 28.) % KUVA 28. Käsikirja on auttanut hoitohenkilökunnan jaksamisessa eri ei,

12 Käsikirjasta saatu tieto on auttanut vastaajaa hyväksymään kuoleman osaksi elämää hyvin. Suuri osa vastaajista (48,9 %) kertoo olevansa tai jonkun väittämän kanssa. 16,3 % vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään. (Kuva 29.) % KUVA 29. Käsikirja on auttanut hyväksymään kuoleman osaksi elämää eri ei, Avoimissa kysymyksissä tiedustelimme vastaajien mielipiteitä siitä, miten Laadukas saattohoito käsikirja on lisännyt yksikön henkilökunnan saattohoitoa koskevaa tietoutta ja osaamista sekä siitä, miten he haluaisivat käsikirjaa kehittää. Useissa vastauksissa mainittiin kansion toimivan apuna esim. opiskelijoiden ja uusien työtekijöiden perehdyttämisessä sekä tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kehittämisehdotuksina toivottiin lisätietoa mm. oireenmukaisesta hoidosta, omaisten kohtaamisesta ja ohjauksesta sekä eri uskontokuntien suhtautumisesta kuolemaan ja vainajan käsittelyyn liittyvistä tavoista. Myös saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden tukemista koskevia ohjeita toivottiin lisää. Yhteenvedon koonneet Marika Konu ja Varpu Kovero; KYAMK, osana opinnäytetyötään

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006 Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely Laatijat: Tutkimuspäällikkö Reijo Pirttijärvi, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkija Petri Pethman, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen koordinointi:

Lisätiedot

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 Kirjasto teki palvelukyselyn asiakkailleen marraskuussa 2006. Kysely tehtiin ensisijaisesti verkkokyselynä,

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella SEIJA OLLILA (TOIM.) Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella Näkökulmana ihmisen ääni VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 198 Kuva: Pentti Junna III ESIPUHE Näkemyksiä

Lisätiedot

Hyvä Päätös Elämälleprojekti

Hyvä Päätös Elämälleprojekti projekti 2008 2010 Väliraportti 1.1. 31.12.2009 Päivi Järvinen 22.1.2010 1 Projektin kuvaus 1.1 Projektin sisältö Projektin tavoitteena on etsiä uusia ratkaisuja eri-ikäisten viimeisten elinvuosien laadukkaalle

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista Jouni Puumalainen Annika Laisola-Nuotio Mika Ala-Kauhaluoma 1 Esipuhe Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI

ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI 1 ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI Tuloksista tehdyt johtopäätelmät on esitetty tässä raportissa sisennettyinä kappaleina. Tuloksissa on mainittu, kuinka monta vastaajaa kuhunkin kysymykseen

Lisätiedot

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Satu Pentti ja Elina Vättö Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsikerhoihin Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle HILJAISEEN RAPORTOINTIIN Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle Sinikka Pesonen Opinnäytetyö Kevät 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 1 KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA Tämä on Santra-hankkeen tekemä kartoitus espoolaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Kartoitus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin kesän 2008 aikana yhteensä 182

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA

TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA 1 TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA 2 HYVÄÄN SAATTOHOITOON Jokaisella parantumattomasti sairaalla on kuoleman lähestyessä oikeus saada kipua ja muita oireita lievittävää hoitoa ja tukea. Kuoleman

Lisätiedot

LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA

LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA Mervi Leskinen ja Arja Siltalahti Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Merja Lemmetti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot