ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA"

Transkriptio

1 ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Liikuntapäiväkoti Huiske kunnallinen yksityinen Osoite Rahkasammaleentie 1, Tuusula Rehtori/varhaiskasvatusyksikön johtaja Sani Rusila Puhelin Pitkäkorvat Sähköposti Esiopetuksen päivittäinen työaika 9-13 Vastuuopettajan nimi ja sähköpostiosoite Sanna Aarnio, Henkilökunta (tehtävät, lto, lh, avustaja ja henkilömäärä) 9 henkilöä (LTO 5, LH 3, päiväkodin huoltaja 1) KUINKA MONTA ESIOPETUSRYHMÄÄ ON ESIOPETUSTA ANNETTAESSA MUODOSTUNUT SEURAAVAN RYHMÄLUOKITUKSEN MUKAAN? Ryhmän koko yli 26 Suurin ryhmäkoko, perustelut Erillinen esiopetusryhmä koulussa

2 Yhdistettynä alkuopetuksen kanssa Päiväkodin esiopetusryhmä koulussa Erillinen esiopetusryhmä päiväkodissa Yhdistettynä alle 6-vuotiaiden päivähoitolasten kanssa X Miten toiminta käytännössä toteutetaan, jos esiopetusta annetaan ryhmässä, jossa on esiopetusikäisiä ja heitä nuorempia lapsia. Pitkäkorvien lapset on jaettu kolmeen pieneen ryhmään. Esiopetusikäiset lapset ovat omassa pienessä ryhmässään. Esiopetustoiminta toteutuu pääsääntöisesti tässä ryhmässä, mutta toimintaa on myös viisivuotiaiden kanssa esimerkiksi yhteiset projektit, LIMUT (liikuntaa ja musiikkia) ja koko talon yhteiset tapahtumat, retket tai muut juhlat. ESIOPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSKIELI Tytöt 5 Suomenkielisessä opetuksessa 11 Pojat 6 Ruotsinkielisessä opetuksessa - Yhteensä 11 Muu kieli, mikä Tehostetun tuen lapset 1 Erityinen tuki, pidennetty oppivelvollisuus - Lisätietoja Tällä hetkellä ryhmässä ei virallisesti ole tehostetun tuen lapsia, mutta yhden lapsen kanssa prosessi on aloitettu. Hänen asioissaan on pidetty yksilöllinen OHR päiväkoti Huiskeessa ja siinä sovittiin tehostetun tuen aloituksesta. Esiopettaja kirjoittaa pedagogisen arvion ja tehostetun tuen suunnitelman lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Muutaman muunkin lapsen kohdalla pohditaan tehostetun tuen tarvetta. Huolta ovat herättäneet tunneelämän ja oppimisen pulmat sekä kielelliset haasteet (nimeäminen, taivutusmuodot, aikamuodot, kertova puhe). Perheiden kanssa on käyty moniammatillisia keskusteluja ja yhteistyötä on tehty puheterapeutin, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja psykologin kanssa.

3 MITEN KULJETUS ON JÄRJESTETTY Kuljetus esiopetukseen (lukumäärä) Kuljetus esiopetuksesta päivähoitoon (lukumäärä) Mahdolliset perustelut Kunta on järjestänyt erikseen maksuttoman kuljetuksen Kunta on järjestänyt maksuttoman kuljetuksen koulukuljetuksen yhteydessä Vanhemmat hoitavat kuljetukset 11 ESIOPETUSYKSIKÖN TOIMINTAKULTTUURIN PÄÄPERIAATTEET Kirjaa tähän lyhyesti toimintakulttuurin keskeiset asiat. Toimintakulttuuri on myönteinen, liikkumiseen innostava, salliva, osallistava ja läsnäoleva. Tärkeintä on olla lapsille aidosti läsnä ja toteuttaa hyvää arjen pedagogiikkaa. Tukea, kehua, kannustaa ja antaa erilaisten oppimistyylien ja persoonanlaatujen kehittyä ja kasvaa turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä. Lasten osallistaminen arjessa ja jatkuva arviointi ovat osa toimintakulttuuria. Miten tavoitteet toteutuivat? Missä onnistuttiin? Mitä olisi voitu tehdä toisin? Ideoita ja ajatuksia huomioitavaksi seuraavalle toimintakaudelle LUKUVUODEN TEEMAT JA KEHITTÄMISKOHTEET

4 Tähän kirjataan lukuvuoden teema, joka näkyy lapsille ja huoltajille. Teema avataan muutamalla lauseella. Lukuvuoden teemat: Koko talon yhteinen teema tänä toimintavuonna on metsä. Teema muotoutuu vuoden aikana ja siinä huomioidaan Suomen 100v. juhlavuosi. Lapset osallistuvat teeman suunnitteluun, ideointiin ja toteutukseen. Lisäksi uuden esiopetuksen opetussuunnitelman hengessä huomioidaan lapsen leikeistä nousseet teemat. Esiopetusyksikön toimintakulttuurin, oppimisympäristöihin ja työtapoihin tai muuhun sisäiseen kehittämiseen liittyvät kehittämiskohteet: Oppimisympäristöä kehitetään koko ajan painotusalueen mukaisesti. Liikunta näkyy kaikkialla. Sisä- ja ulkotilojen muokkaaminen niin, että se innostaa liikkumaan monipuolisesti. Hankitaan uusia liikuntavälineitä ja otetaan käyttöön uusia liikuntakuvia ja teippauksia. Kehittämiskohde 1: Yhteisöllisyys (Tuusulan esiopetuksen yhteinen kehittämiskohde) Koti on lapsen ensimmäiseksi tärkein yhteisö, johon hän kuuluu. Esiopetusryhmässä huomioidaan se, mistä lapsi tulee. Lapsi on osa omaa perhettään ja heidän perhekulttuuriaan. Lapsi tuo sen mukanansa ryhmään. Perheiden monimuotoisuutta arvostetaan ja tutustutaan lapseen ja hänen perheeseensä. Lapset oppivat arjessa luonnollisesti kohtaamaan näin erilaisia tapoja ja toimintamalleja. Lapset oppivat omassa ryhmässään toisiltaan ja toisten kanssa. Pitkäkorvien esikoululaiset saavat luontevasti toimia ryhmän viisivuotiaiden kanssa joka päiväisessä arjessa. Esikoulaiset saavat toimia myös talon pienempien lasten kanssa ulkoillessaan päiväkodin pihalla. Esikouluvuoden aikana halukkaat esikoululaiset voivat mennä lukemaan pienille tai opettaa suosittuja liikuntaleikkejä pienemmille. Esikouluvuoden aikana tärkeitä yhteisöjä ovat myös muut esikouluryhmät ja koulu. Vuoden aikana tutustutaan lähikouluun, Paijalan kouluun sekä tehdään yhteistyötä Paijalan koulun esiopetusryhmän kanssa. Kehittämiskohde 2: Ryhmäytyminen ja sosiaaliset taidot Pitkäkorvien ryhmän esikoululaiset toimivat 5-6-vuotiaiden Pitkäkorvien ryhmässä. Esikoululaiset ovat olleet jo viime vuonna Pitkökorvissa, mutta he ovat olleet eri pienryhmissä. Syksyn alussa ovat korostuneet ryhmäytyminen ja yhteisten sääntöjen sopiminen. Ryhmäyttävinä leikkenä ovat olleet erityisesti erilaiset liikunnalliset leikit. Suosituin leikki on ollut kirkonrotta. Lasten leikkejä on havainnoitu arviointiviikolla ja aikuiset ovat järjestäneet uusi leikkikaveri teemalla leikkipareja ja ryhmiä niin, että lapset pääsevät harjoittelemaan leikkejä uusien kavereiden kanssa. Vuorovaikutus- ja tunnetaitoja on harjoiteltu omassa pienessä ryhmässä draamaleikkien ja tunnekuvakorttien avulla. Syysloman jälkeen Askeleittain materiaalin käyttöönotto ja materiaaliin perehtyminen sitä ennen. Esiopetusryhmässä pidetään säännöllisesti lastenkokouksia, joissa sovitaan yhteisistä asioista muun muassa ryhmän kaverisäännöt. Lisäksi syksyksi on suunnitteilla hyvien kaveritaitojen viikot. Ystävyyden purkkiin saa laittaa helmen, kun on tehnyt jonkun ystävällisen teon päivän aikana. Kun purkki on täynnä, pidetään ystävyyden juhlat. Kehittämiskohde 3: Liikunnallisen esiopetuksen toteuttaminen Liikunnallisen esiopetuksen toteuttaminen sisällä ja ulkona huomioiden koko talon liikunnan vuosisuunnitelma. Lasten osallistaminen liikunnan suunnittelussa esimerkiksi lasten keksimät viikon liikkeet, pihaleikit, lukumäärien, muotojen ja kirjainten harjoittelu liikunnan keinoin ja koko kehoa käyttäen sekä eskarilaisten toiveretket metsään, puistoon ja muualle lähiympäristöön. Koko talossa Suomi 100 vuoden kunniaksi sadan leikin kokoaminen leikkipussiin (vanhemmat mukaan talkoisiin). Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja koko liikuntasali on osana eskaritilaa. Yhteiset liikunnalliset tapahtumat liikunnan vuosisuunnitelman teemojen mukaan esimerkiksi perjantaiset LIMUT (liikuntaa ja musiikkia). Arvio esiopetuksen teemojen ja kehittämiskohteiden toimivuudesta ja arvioinnin perusteella teh-

5 tävät muutokset seuraavalle toimintakaudelle Teemat Tähän kirjataan arviointi teemojen toteutumisesta Kehittämiskohteet Tähän kirjataan arviointi kehittämiskohteiden toteutumisesta PEDAGOGISET RATKAISUT Millaiset sisällöt painottuvat Esiopetussuunnitelman mukaiset pedagogiset ratkaisut: Esiopetusta toteutetaan 11 lapsen ryhmässä. Esiopetusaika on päivittäin kello: Esiopetusikäiset toimivat Pitkökorvien 5-6-vuotiaiden ryhmässä. Koko ryhmässä on 24 lasta. Liikuntapäiväkoti Huiskeessa painotetaan liikuntaa. Liikunta näkyy joka päiväisessä arjessa pihaleikkien, LIMUn (liikuntaa ja musiikkia), saliliikunnan, retkien ja omaehtoisen liikunnan muodossa. Eheytämme liikuntaa myös esiopetuksen oppimiskokonaisuuksiin kuten kielellisten- ja matemaattisten taitojen harjoitteluun. Koko talossa on lisäksi koko talon yhteinen yksikön pedagoginen toimintasuunnitelma ja liikunnan vuosisuunnitelma. Suunnitelmia päivitetään parhaillaan uuden vasun hengessä. Tänä vuonna Pilkeellä ei ole käytössä esiopetusmateriaalia. Esiopetuksessa painottuu lasten ajatuksista, ideoista ja leikeistä nousseet teemat ja esiopetus liikunnan keinoin. Yksikön sisäinen yhteistyö: Esikoululaiset osallistuvat koko talon yhteiseen liikunta- ja musiikkihetkeen LIMU kerran kuussa ja muihin koko talon tapahtumiin tai juhliin. Lisäksi esikoululaisilla on yhteistä toimintaa Pitkäkorvien viisivuotiaiden kanssa. Joustavat ryhmittelyt: Tarvittaessa 11 lapsen esiopetusryhmän voi vielä jakaa kahteen pienempään ryhmään tai jakaa lapset työskentelemään pareittain. Ryhmiä voi muodostaa ikä/taso/tarve harkinnalla siten, että lapsi pääsee harjoittelemaan kehittyviä taitojaan. Oppimisympäristöt: Esikoululaisilla on oma pienryhmätila/eskarihuone ja sen lisäksi käytössä on muut ryhmän tilat; salitila, eteinen, käytävä ja viisivuotiaiden retkeillessä myös kaksi pienryhmätilaa lisää. Oppimisympäristöä muokataan niin, että se mahdollistaa päivittäisen liikunnan. Tilat ja välineet innostavat lapsia omaehtoiseen liikkumiseen. Oppimisympäristöön kuuluu myös Huiskeen piha, lähimetsä, metsäsaareke (lähellä Paijalan koulua), puistot sekä lähialueiden liikuntapaikat. Työtavat: Kaikki toiminta toteutetaan pääsääntöisesti 11 lapsen pienessä ryhmässä. Kaikkia päivän tilanteita porrastetaan niin, että lapset saavat siirtyä, pukea/riisua ja ruokailla pienissä ryhmissä. Tavoitteena on se, että ei tule turhia jonoja, eikä turhaa jonottamista. Toiminnan porrastamisessa huomioidaan myös sisä- ja ulkotilojen käytön porrastaminen. Esimerkiksi viskareilla maanantaisin ja eskareilla tiistaisin retkipäivä koko aamupäivän ajan. Lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan ja tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä ja rohkaistaan lasta kokeilemaan sellaisiakin asioita, mitä lapsi ei vielä osaa. Lasten leikeistä nousevat ideat teema- ja projektityöskentelyn pohjana. Lasten kysymykset ja kokemusten hyödyntäminen. Lasten ihmettelyn, oivallusten ja mielikuvituksen hyödyntäminen. Lasten mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kannustetaan lapsia huolehtimaan itsestään, toisistaan, omista tavaroistaan ja yhteisestä ympäristöstä.

6 Arvio esiopetuksen pedagogisten ratkaisujen toimivuutta ja arvioinnin perusteella tehtävät muutokset seuraavalle toimintakaudelle YHTEISTYÖ Kodin ja esiopetuksen välinen yhteistyö Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa tuonti- ja hakutilanteissa ovat luonteva ja tärkeä osa yhteistyötä. Päivittäisissä keskusteluissa vanhemmat saavat tietää oman lapsensa päivän kulusta. Pilkeellä on käytössä nimilista, johon kirjataan lapsikohtaiset päivän tapahtumat sekä pienryhmien eskari- ja viskaritoiminta. Erityisen tärkeää on toiminnan takautuva dokumentointi. Päivän puuhat näkyvät eteisen ilmoitustaululla pienryhmäkohtaisesti viskarit ja eskarit. Tiedottaminen tapahtuu hakutilanteissa, ovi-ilmoituksilla, sähköpostitse sekä Daisyn kautta. Koko talon vanhempainilta pidettiin syksyllä, jossa oli oma esiopetusikäisten vanhemmille tarkoitettu osuus. Lisäksi toimintavuoden aikana järjestetään liikunnallisia tapahtumia koko perheelle. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelut pidetään syksyllä ja keväällä. Vanhempaintoimikuntaa yritetään saada uudestaan aktiiviseksi. Alueellinen yhteistyö esiopetuksen ja koulun välillä. Tähän kuvataan esiopetuksen yksiköiden välinen yhteistyö ja koulun kanssa tehtävä yhteistyö. Tuusulaan laadittu esi- ja alkuopetuksen välille minimiyhteistyön periaatteet (arviointimateriaalissa). Pilke Huiske tekee yhteistyötä muiden Pilkkeen liikuntapäiväkotien kanssa. Pilke liikuntapäiväkoti Vauhdista on mahdollista saada kollegiaalista tukea esiopetusasioissa. Huiske Pilkkeen esiopetusryhmän yhteistyön jatkaminen Paijalan koulun esiopetusryhmän kanssa. Syystoimintakaudella otetaan yhteyttä Paijalan koulun alkuopettajiin ja sovitaan tapaaminen, jossa saa kuulla viime vuoden esikoululaisten kuulumiset. Lisäksi tapaamisessa sovitaan alkuopetuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kevättoimintakaudella esiopettaja selvittää koulupaikat ja lähettää paperit lapsen tulevaan kouluun. Yksittäisen lapsen tiedonsiirtopalaveri pidetään tarvittaessa. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Esim. yläkoulu Yhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen erityisopettajan, neuvolan, kirjaston, seurakunnan, oppilashuoltoryhmän, enkkukerhon opettajan ja oman tiimin kanssa. Arvio yhteistyön onnistumisesta ja yhteistyön kehittämisestä KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVÄT ASIAT Tähän kirjataan ja tarkennetaan toimintatapoja; miten kieleen ja kulttuuriin liittyvät asiat otetaan esiopetusyksikössä huomioon.

7 Kielellisiä taitoja harjoitellaan päivittäin. Lasten kanssa nimetään kirjaimia ja niitä vastaavia äänteitä, rytmitetään sanoja tavuihin, tutkitaan sanojen pituuksia, kuunnellaan alku- ja loppuäänteitä, luetaan yhdessä ääneen ja opetellaan oikea luku- ja kirjoitussuunta oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas. Kirjoitetaan joka päivä lasten nähden, jotta lapselle konkretisoituu, kuinka puhuttu kieli muuttuu kirjoitetuksi ja kirjoitettu puheeksi. Harjoitellaan oikeaa kynäotetta. Kielellisten taitojen harjoittelu tapahtuu joka päiväisessä vuorovaikutuksessa. Menetelmänä käytetään lapsille ominaisia tapoja oppia. Lasten kanssa tutustutaan kieleen lorujen, riimien, laulujen, satujen ja draaman avulla. Kirjastoauto käy Huiskeen parkkipaikalla joka toinen keskiviikko. Lapset saavat vuorollaan käydä kirjastoautolla ja valita sieltä kirjoja ja äänitteitä oman kiinnostuksensa mukaan. Tänä vuonna painottuu koko talon yhteiseen metsäteemaan sopivat kirjat, pelit, laulut, lorut ja leikit. Kieleen ja kulttuuriin tutustuttaessa tärkeäksi muodostuvat myös lasten spontaanit teatteri-, laulu-, liikunta- ja tanssiesitykset. Osallistuminen skidiviikon tapahtumiin ja muihin mahdollisiin Tuusulassa tarjottaviin kulttuuritapahtumiin. Lisäksi osallistuminen mediataitoviikkoon. Omassa esiopetusryhmässä harjoitellaan tabletin käyttöä. Käytetään hyviä sovelluksia kuten Ekapeliä, Mollan ABCtä ja Mollan riimipareja. Aparaattisaaren pelillisen ja tarinallisen oppimisympäristön hyödyntäminen medialukutaitoon ja tieto- ja viestintäteknoligian taitoihin tutustuttaessa. Käytetään tablettia lasten kanssa tiedon hakemiseen ja tuottamiseen. Videoidaan, valokuvataan ja käytetään tablettia arvioinnin tukena. Suomi sata näkyy myös Pilke Huiskeessa ja sitä kautta tänä vuonna Suomi ja suomalaisuus. Kalenterivuoden kulttuuriperimään liittyvät juhlat huomioidaan normaalisti esiopetuksen toiminnassa. Syystoimintakaudella kerätään yhdessä lasten ja vanhempien kanssa sata toiminnallista ja liikunnallista leikkiä, joita voidaan sitten leikkiä lasten kanssa yhdessä sisällä ja ulkona. Leikit on tarkoitus kirjoittaa, laminoida ja laittaa liikuntaleikkipussiin, joka on sitten helposti saatavilla esimerkiksi eteisessä. Leikkien koonti huipentuu yhteiseen itsenäisyyspäivän juhlaan, Suomi 100 juhlaan. Juhlat ovat hienot juhlat, joissa on lasten joukosta valittu presidentti ja lipun kantajat sekä lasten kanssa suunniteltu ja toteutettu juhlakoristelu. Juhlissa kuunnellaan suomalaista musiikkia kuten Jean Sibeliuksen Finlandiaa, lauletaan Suomen kansallislaulua ja tanssitaan/leikitään perinteisiä suomalaisia leikkejä esimerkiksi Piiri pieni pyörii ja tanssitaan letkajenkkaa. Suomi toisena kielenä opetus Pitkäkorvien ryhmässä on yksi eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi, mutta hän ei ole vielä tänä vuonna esiopetuksessa. Lasten kanssa voidaan luontevasti tutustua tämän lapsen kulttuuriin ja kieleen. Lapsi voi tuoda päiväkotiin hänen kultuurilleen tyypillisiä esineitä, kirjoja, musiikkia ja opettaa jonkun tyypillisen omaan kulttuuriinsa liittyvän perinneleikin. Lisäksi lapsen vanhemmat voivat tutustuttaa lapsia esimerkiksi kulttuurinsa tyypilliseen ruokakulttuuriin. Osa lapsista osallistuu joka viikko enkkukerhoon, jossa he pääsevät tutustumaan englannin kieleen ja toimimaan vuorovaikutuksessa englanninkielisen opettajan kanssa. Miten eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus toteutettiin? KASVUN JA OPPIMISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN JA RESURSSOINTI Yksikössä käytössä olevat yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodot Tuen resurssien riittävyys Tulkitsemis- ja avustamispalvelut Tuusulan opetustoimen Oppilashuolto ja pedagoginen tuki käsikirjaan ja Tuusulan kunnan esiopetussuunnitelmaan on kuvattu oppimiseen, kasvuun ja hyvinvointiin liittyvät toimintamallit. Käsikirja on luettavissa Kaiussa ja opetussuunnitelman Tuusulan www. sivuilla. Tiimin kanssa pidetään säännölliset tiimipalaverit, joissa käydään pedagogista keskustelua ja keskustellaan lapsista

8 tehdyistä havainnoista. Toiminnassa painottuu avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatiokäynnit ryhmässä. Esiopettaja havainnoi ja seuraa mahdollsia tuen tarpeita ja pohtii, että tarvitseeko joku lapsista tehostettua tukea. Miten oppimisen tuen järjestelyt toteutuivat ja onnistuvat? Arvio tuen resurssien riittävyydestä HENKILÖKUNNAN AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN Koulutuksen tarpeet ja painopistealueet, mentorointi, yhteistyö Pilke Huiskeessa uudet työntekijät perehdytetään ja perehdytyksen muistilistana toimii perehdytyslomake. Uudet työntekijät osallistuvat liikuntakoulutukseen. Liikuntakoulutuksia on tarjolla myös koko henkilökunnalle. Liikuntavastaavat käyvät liikuntapalavereissa ja tuovat sieltä uusimman tiedon koko henkilökunnalle. Yhteistyötä tehdään viereisen Nummenharjun päiväkodin kanssa esimerkiksi joka vuotisen ystävänpäiväjuhlan muodossa. Esiopettaja osallistuu kunnan järjestämiin esiopetuksen esiopetusiltapäiviin syksyllä ja keväällä. Koulutusten toteutuminen, ammatillinen kehittyminen HUOLTAJIEN PALAUTE (toteutetaan keväisin jokaisessa yksikössä) Keskeiset tulokset PALAUTTEESTA AIHEUTUVAT ASIAT Kehittämiskohteet, koulutustarpeet, vaikutukset seuraavan toimintavuoden suunnitteluun jne. OPPILASHUOLTO Oppilashuoltoryhmä ja sen toimintatavat yksikössä Yksikön toimintatavat ja käytänteet kiusaamis- ja väkivaltatilanteissa

9 Pilke Huiskeen esiopettaja ja johtaja osallistuvat Tuusulan kunnan oppilashuoltoryhmiin säännöllisesti. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu sovitusti Vaunukankaan koululla. Yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kootaan tarvittaessa yksittäistä lasta koskevissa asioissa. Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän tapaaminen pidetään lapsen esiopetuspaikassa ja osallistujina ovat vanhemmat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, päiväkodin johtaja, esiopettaja ja tutkivat tahot kuten psykologi ja puheterapeutti. Yksikössä on kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma, jossa korostuu kiusaamisen nollalinja. Mahdollisen kiusaamisen esiintyessä, keskeytämme sen hetkisen toiminnan ja keskitymme kiusaamisen purkuun. Epätoivottu käytös pysäytetään ja riita selvitetään. Pyydetään anteeksi ja harjoitellaan antamaan anteeksi. Käytetään tarvittaessa apuna kuvia ja/tai nopeaa piirtämistä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämisen tueksi. Käytetään apuna myös draamaa sekä lapsille sopivia satuja ko. aiheesta. Tarvittaessa hyödynnetään Muksuoppia ja Askeleittain materiaalia. Miten oppilashuoltoyö onnistui ja miten sitä tulisi kehittää edelleen? OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT Oppilashuollon henkilöstö esiopetuksessa ja arvio esiopetuspaikan tarpeesta: Arvioitaessa esiopetuksen oppilashuollon kokonaistarvetta tulee hyödyntää monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan esiopetusyhteisön ja - ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet, sekä tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden määrä. lyhyt kuvaus esiopetusyksiköstä ja esiopetusyksikön ympäristöstä: Liikuntapäiväkoti Huiskeessa on kolme lapsiryhmää. 1-2-vuotiaat Töpöhännät, 3-4-vuotiaat Vauhtiviikset ja 5-6-vuotiaat Pitkökorvat. Esiopetus järjestetään Pitkäkorvien ryhmässä. Toimimme kuukausittain yhteistyössä päiväkodin muiden ryhmien kanssa esimerkiksi perjantaiset LIMUt. Liikuntapainotteisuus näkyy toiminnassamme päivittäin. Päiväkodin lähellä on metsäretkija liikuntapaikkoja. Päiväkoti sijaitsee rauhallisella asuinalueella. psykologi:madeline-elena Juva kuraattori: Emma Rantanen terveydenhoitaja: Krista Rastas esiopetuksen näkemys ko. palveluiden riittävyydestä: Ensisijainen merkitys on varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultoivilla vierailuilla. Samalla pohditaan millaisia tuen tarpeita esikoululaisilla on ja millaista tukea lapselle voisi tarjota. Tarvittaessa järjestetään yhteistyöpalavereja vanhempien ja muiden yhdessä sovittujen yhteistyötahojen kanssa. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO JA SEN TOIMINTATAVAT: yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano: Yksiköiden esimiehet, esiopettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja psykologi. yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt: Puheenjohta ja sihteeri sekä aihealueet on sovittu etukäteen. Keskustelussa käydään läpi ryhmissä nousseita asioita liittyen käsiteltävään aihealueeseen. Jaetaan konkreettisia käytössä olevia hyviä käytänteitä sekä vinkkejä haastaviin tilanteisiin. yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten tahojen kanssa liittyen yhteisölliseen oppilashuol-

10 toon:yhteistyötä tehdään erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Hänen välityksellään mm. puheterapeutin tai muiden asiantuntijatahojen kanssa. yhteistyö lapsen ohjauksessa ja esiopetuksesta kouluun siirtymävaiheessa: Leops tavoitteiden keväisissä päivityksissä pohditaan vanhempien kanssa lapsen onnistumiset ja mahdolliset haasteet ja kartoitetaan olennainen tieto tulevaa opettajaa varten lapsen oppimis- ja toimintatavoista. Tiedonsiirtopalaveri koulun opettajien ja rehtorin kanssa ajoittuu huhtikuuhun. Uusien ekaluokkalaisten havainnointilomakkeet vanhempien allekirjoituksilla viedään tai postitetaan kouluihin huhti-/toukokuun aikana. YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä lasta koskevan asian käsittelyssä: Yhteistyöpalaverissa, jossa vanhempien, veon, puheterapeutin/terveydenhoitajan sekä esiopettajan kanssa konkretisoidaan esikoululaisen haasteet ja mietitään yhdessä pedagogisen työryhmän kokoamisen tarpeellisuutta. Työryhmällä pyritään saamaan esiopetusryhmän/esiopettajan/esikoululaisen arkeen käytännön ratkaisuja. Havaittaessa selkeä tarve eriytyneempään tukeen, vanhemmille ehdotetaan yksilöllisen oppilashuoltopalaverin pitämistä päiväkodilla esiopettajan koollekutsumana. Vanhemmille annetaan suostumuslomake allekirjoitettavaksi ennen palaveria. Lomakkeella näkyy paikalle kutsutut yhteistyötahot. Vanhemmille korostetaan myös heidän mahdollisuutta kutsua paikalle lapsensa arjessa aktiivisesti mukana olevan henkilön tuomaa näkökulmaa lapsen suoriutumisesta. oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys esiopetuksessa kuka vastaa, missä säilytetään: Kirjanpidosta ja säilytyksestä vastaa esiopettaja yhteistyössä päiväkodinjohtajan kanssa. Kansio säilytetään lukollisessa kaapissa päiväkodin johtajan toimistossa. lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen esiopetuksessa: Esikoululaisen ruoka-allergioista annetaan lääkärintodistus ryhmään. Esiopettaja toimittaa todistuksen päiväkodin huoltajalle, joka tilaa erityisruokavaliot ruokatoimittajaltamme Fazerilta. Myös tiimille ja tarvittaessa koko talolle tiedotetaan toimenpiteistä. Lääkkeitä annetaan vain ääritilanteissa ja jos siihen on tarve. Vanhempia ohjeistetaan tuomaan lääkkeet annoksiksi jaettuina, jolloin väärinkäyttö minimoidaan. Täytetään lääkkeenantolomake sekä ohjeistetaan koko henkilökuntaa antamaan lääkkeet. yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä: Yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan/huoltajien kanssa. Oppilashuolto ja muiden asiantuntijoiden antama tuki. Ensisijaisesti tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja päiväkodin johtajan kanssa. Pyritään varmistamaan luottamuksellinen tiedonkulku esikoululaisen parhaaksi. yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa: Esikoululaisen yksilöllisten tuen tarpeiden kartoituttua pyritään löytämään yhteistyössä ja yhteisellä pohdinnalla vanhempien ja asianosaisten yhteistyökumppaneiden kanssa paras mahdollinen tuki esikoululaisen oppimiseen, kehitykseen ja koulun aloittamiseen. Tarvittaessa käytetään tulkitsemis- ja avustajapalveluita, muita opetuspalveluita ja hankitaan erityisiä apuvälineitä. OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN LASTEN JA HEIDÄN HUOLTAJIEN KANSSA:

11 lapsen ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa: Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa on ensisijaisen tärkeää. Esiopetusvuoden alussa rakennetaan päivittäisellä tiedonsiirrolla luottamuksellista ja avointa yhteistyötä esikoululaisen vanhempiin. Päivittäisissä kohtaamisissa tuodaan esille päivän kulun lisäksi lapsen onnistumiset ja mahdolliset haasteet. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) keskusteluissa syvennytään tarkemmin lapsen kehitykseen ja oppimiseen. Keskustelun pohjalta muodostuvia kodin ja esikoulun yhteisiä tavoitteita kirjataan LEOPSin lisäksi myös Pitkäkorvien ryhmävasuun, jotta tieto saadaan koko tiimille. Tuusulan kunnan kartoituksilla kartoitetaan lasten lähtötasoa ja saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä taitoja esikoulaisten kanssa kannattaa erityisesti harjoitella. Lasten osallisuus ja lapsen itsearviointi on tärkeää. Lapsi osallistuu osaksi aikaa LEOPSkeskusteluun ja on näin mukana luomassa tavoitteita esiopetusvuodelle. yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen lapsille, huoltajille ja yhteistyötahoille: Ennen LEOPS-keskusteluja pidetään vanhempainilta, jossa käydään vanhempien kanssa läpi tuen tarpeen seulonta, seuranta ja arviointi ja avataan heille käsite tuen kolmiportaisuudesta, yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Heille avataan käsitteet yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto ja korostetaan jokaisen lapsen oikeutta oppilashuoltoon. Vanhempainillassa käydään läpi myös yhteistyökäytänteet varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa ja hänen mahdollisesti tekemät kartoitukset. Vanhempien kanssa käydään läpi esiopettajan esiopetuksessa käyttämät lomakkeet ja kartoitukset. Pitkin esiopetusvuotta myös tärkeät infot sähköpostitse sekä päivittäisissä kohtaamisissa. Jos lapselle haetaan jotain erityistä esiopetusvuoden aikana tai siirryttäessä esiopetuksesta kouluun, niin asioista keskustellaan lapsen kanssa hänen tasollaan. OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURAAMINEN Miten esiopetuspaikassa on järjestetty kunnan oppilashuollon suunnitelmaan perehtyminen ja esiopetuskohtaisen suunnitelman laatiminen: Liikuntapäiväkoti Huiske on saanut osallistua yksityisenä myös Tuusulan kunnan esiopetusiltapäiviin ja koulutuksiin, mikä on erityisen tärkeää ja samalla valmentamista toimivaan ja tasapuoliseen oppilashuoltoon. Talonkokouksissa ja pedailloissa päivitetään uusin tieto koko henkilökunnalle. ESIOPETUSPAIKAN OPPLASHUOLLON TOTEUTUMISEN (täytetään keväällä lukuvuosiarvioinnin yhteydessä) TYÖSUUNNITELMAN KÄSITTELY Työsuunnitelman laatija LTO Sanna Aarnio Tuusulassa pvm

12 Käsittely esiopetushenkilöstön ja rehtorin/pk johtajan kanssa

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi 2017-2018 YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Roinilan vky kunnallinen yksityinen Osoite Nystenintie 6, 04500 Kellokoski Rehtori/varhaiskasvatusyksikön

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi 2017-2018 YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Päiväkoti Pellava kunnallinen yksityinen Osoite Pellavamäentie 11, 04320 Tuusula Rehtori/varhaiskasvatusyksikön

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi 2017-2018 YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Paijalan esiopetusyksikkö kunnallinen yksityinen Osoite Paijalantie 44, 04300 Tuusula Rehtori/varhaiskasvatusyksikön

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi 2017-2018 YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Mikkolan päiväkoti/mikkolan koulun esiopetusryhmä kunnallinen yksityinen Osoite Jussilantie 16/pähkinämäentie

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi 2017-2018 YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Notkopuiston päiväkoti kunnallinen yksityinen Osoite Sivutie 4 05400 Jokela Rehtori/varhaiskasvatusyksikön

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi 2017-2018 YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Lahelan tertun päiväkoti kunnallinen yksityinen Osoite Terttuseljankuja 1, 04300 Tuusula Rehtori/varhaiskasvatusyksikön

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Asiakirja tallennetaan nk. I-asemalle/levylle ja siitä tulostetaan paperikopio, jota säilytetään esiopetusyksikössä paloturvallisessa paikassa. Taustatiedot

Lisätiedot

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma 1/6 Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Asiakirja tallennetaan nk. I-asemalle/levylle ja siitä tulostetaan paperikopio, jota säilytetään esiopetusyksikössä paloturvallisessa paikassa. Taustatiedot

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi 2017-2018 YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Pertun päiväkoti, Velhot ja Trullit kunnallinen yksityinen Osoite Pertuntie 42, 05400 Jokela Rehtori/varhaiskasvatusyksikön

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinne-Asuntila vuosikello 2015-2016.....2

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Riihikallion koulun esiluokka kunnallinen yksityinen Osoite Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula Rehtori/varhaiskasvatusyksikön

Lisätiedot

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinteen vuosikello 2014-2015.....2 1.2 Laajennettu

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 1 (7) Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus

KANGASALAN KUNTA 1 (7) Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus KANGASALAN KUNTA 1 (7) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA LUKUVUODELLE 10.08.2017-01.06.2018 (Palautetaan syyskuun loppuun mennessä) Päiväkoti: Esiopetusyksikkö: Esiopetusyksikön

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA

ESIOPETUKSEN TYÖ-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA ESIOPETUKSEN TYÖ-, - JA KEHITTÄMISSUUNNI- TELMA Lukuvuosi 2017-2018 YKSIKÖN TIEDOT Esiopetusyksikön nimi Lepolan koulupäiväkoti kunnallinen yksityinen Osoite Visantie 1, 05400 Jokela Rehtori/varhaiskasvatusyksikön

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta 1 / 7 Sisällys 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1 Esiopetuksen yhteystiedot... 2 1.2 Esiopetuksen henkilöstö ja

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi Syntymäaika Päväkoti/ryhmä, puh.nro Lastentarhanopettaja Huomioitavaa esim. kieli/kielet, kulttuuri, katsomus jne. Aikaisempi kokemus ryhmästä Lapsen aikaisempi tuki "Minä olen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 1 (8) Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus

KANGASALAN KUNTA 1 (8) Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus KANGASALAN KUNTA 1 (8) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA LUKUVUODELLE (Palautetaan syyskuun loppuun mennessä) Päiväkoti: Kuhmalahden päiväkoti/joutsenet Esiopetusyksikkö:

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta 1 / 7 Sisällys 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1 Esiopetuksen yhteystiedot... 2 1.2 Esiopetuksen henkilöstö

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUSI

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUSI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUSI 2016-2017 Liite 2 kasv 1.11.2016 50 liite 17 Esiopetusyksikkö: Touhula Varhaiskasvatus Oy Liikuntapäiväkoti Touhula Nummela, Kotikyläntie 3, 03100 Nummela Esiopetusryhmän

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ylöjärvellä yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. Päiväkodinjohtaja on vastuussa oppilashuoltosuunnitelmasta

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 1 (7) Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus

KANGASALAN KUNTA 1 (7) Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus KANGASALAN KUNTA 1 (7) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017-2018 (Palautetaan syyskuun loppuun mennessä) Päiväkoti: Esiopetusyksikkö: Esiopetusyksikön yhteistyökoulu:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Kangasniemen pk lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Metsäkylän koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 15.09.2015

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KYMINKARTANON ESIOPETUS

KYMINKARTANON ESIOPETUS 1 (2) KYMINKARTANON ESIOPETUS 2 (2) 1. Esiopetuksen velvoittavuus, työaika, ilmoittautuminen ja täydentävä varhaiskasvatus Esiopetus on muuttunut 1.1.2015 velvoittavaksi perustuslakimuutoksella (1040/2014).

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Huoltaja: sähköposti: työ-/opiskelupaikka:

Huoltaja: sähköposti: työ-/opiskelupaikka: LAPSEN TIEDOT Huoltajat täyttävät: Lapsen nimi Syntymäaika (pp.kk.vv) Kotiosoite Lapsen äidinkieli Allergiat, sairaudet, lääkitykset yms. Postiosoite Perheen muu kieli/kielet Erityisruokavaliot tai muut

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 1 (8) Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus

KANGASALAN KUNTA 1 (8) Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus KANGASALAN KUNTA 1 (8) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017-2018 (Palautetaan syyskuun loppuun mennessä) Päiväkoti: Esiopetusyksikkö: Esiopetusyksikön yhteistyökoulu:

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Haltian vuoropäiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Haltian vuoropäiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Haltian vuoropäiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Riitta Ranta Päiväkodin johtaja Annikki Pietilä Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN RAAHEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Raahessa esi- ja perusopetuksella sekä lukioilla on yhteinen opiskelu/ oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot