TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1(11) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika Toimintasuunnitelma päivitetty: , , , , TYÖPAIKKA Työnantajan nimi HEINOLAN KAUPUNKI Toimipaikat Heinolan kaupunki Postiosoite Rauhankatu 3 Postitoimipaikka HEINOLA Puhelin Faksi www-osoite Y-tunnus Tilikausi Toimitusjohtaja kaupunginjohtaja Yhteyshenkilö 1 Tanja Nurmi Ammatti/tehtävä toimistosihteeri Postiosoite Rauhankatu 3 Postitoimipaikka HEINOLA Puhelin Faksi Tapaturmavakuutusyhtiö POHJOLA VAKUUTUS OY Eläkevakuutusyhtiö KEVA TYÖTERVEYSHUOLTO Palvelun tuottaja TYÖTERVEYS WELLAMO OY Y-tunnus Postiosoite Postitoimipaikka Puhelin (03) Faksi (03) Laskutuksen yhteyshenkilö Heli Karjalainen Yhteystiedot Työterveyshenkilöstö Toimitusjohtaja Päivi Hiltunen Yrityksen työterveyslääkäri NEVALAINEN SATU Puhelin Lainmukainen pätevyys On Yrityksen työterveyshoitaja Helena Järvinen (Mirjami Tuovinen ja Heli Laamanen) Puhelin Lainmukainen pätevyys On Työfysioterapeutti Sakari Laamanen Puhelin Lainmukainen pätevyys On Työterveyspsykologi Tapio Muhonen

2 Sivu 2 (11) Puhelin Lainmukainen pätevyys On Muut asiantuntijat Potilasasiamies Postiosoite Postitoimipaikka Puhelin Faksi Mervi Piekkari PHKS /PHKS TOIMIALA JA HENKILÖMÄÄRÄ Työnantajan toimiala JULKINEN YLEISHALLINTO Työntekijöiden lukumäärä 1362 KL I Työntekijöiden lukumäärä 1362 KL II Yrittäjien lukumäärä KL I - Yrittäjien lukumäärä KL II - TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Järjestämistapa Muu oikeutettu palvelujen tuottaja Sopimustaso Sairaanhoidon palvelut Sopimuspäivämäärä Sopimussisältö Kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut Korvausluokka I Työterveyshuoltolain 12 mukaisesti. Ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta. Erikoislääkärin konsultaatio osana työkykyarviota(1-2 käyntiä)työterveyslääkärin harkinnan mukaan Korvausluokka II Työterveyshuoltolain 14 :n mukaisesti Yleislääkäritasoinen työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito. Työterveyslääkäri voi työnantajan kustantamana konsultoida erikoislääkäreitä (1-2 konsultaatiota ) terveydentilan arvioimiseksi silloin, kun hoitovastuu jatkuu työterveyslääkärillä ja tilata välttämättömiä erikoislääkärin suosittamia lisätutkimuksia. Sairaanhoito toteutetaan noudattaen hyvää työterveyshuollon sairaanhoitokäytäntöä. Toimiluvan tarkistus Kyllä (toimilupa on) PERUSSELVITYS YKSITYISKOHTAISTA TOIMINTASUUNNITELMAA VARTEN Yrityksen toiminta kaupunkiorganisaatio Toimipisteet organisaatiokaavio Henkilöstörakenne organisaatiokaavio Toimitilat Yrityksen tth tarpeet Yrityksen tth painopisteet Vaihtuvuus Henkilökunnan odotukset Tehdyt selvitykset Raportti työpaikkaselvityksistä on kyseisillä osastoilla, kopiot toimitetaan myös työsuojelupäällikölle. Muuta huomattavaa Yrityksessä on käytössä varhaisen tuen malli, sairauspoissaolojen seuranta ja päihdeongelmaisten hoitoonohjausmalli. Näistä asioista on toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä sovittu ja keskusteltu. Työpaikkaselvityksen yhteydessä on kuvaus toimintamallin sisällöstä. Työantajan ja työterveyshuollon roolit ja toimintatavat varhaisen tuen suhteen on sovittu. Sairaspoissaolojen seurantaan on yritykselle tulossa käyttöön Aino Health Management-järjestelmä, jota on pilotoitu vuonna 2014 sivistystoimialalla. TYÖTERVEYSHUOLLON YLEISLUONTOINEN TOIMINTASUUNNITELMA

3 Sivu 3 (11) Perusselvitys Toimintasuunnitelma-ajanja kso Toimintasuunnitelma hyväksytty Toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta Altisteet ja kuormitustekijät Työterveyshuollon tavoite 1 Menetelmä Seuranta Työterveyshuollon tavoite 2 Menetelmä Seuranta Kyllä Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Jos työssä tai työpaikalla tapahtuu oleellisia muutoksia, suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kesken kauden. Työnantajan (yt-neuvottelukunnan/työsuojelupäällikön/johdon ja esimiesten) kanssa vuosittain tarkistetaan edellisen vuoden toteuma Fysikaaliset Fyysiset/ergonomiset Kemialliset Psyykkiset Biologiset Sosiaaliset Yötyö Tapaturmavaara Ergonomian jalkauttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa työpaikoilla Esimiesten koulutus ja ergonomia osaksi työhön perehdytystä käyttäen apuna työfysioterapeutin asiantuntemusta, myös ryhmätoimintaa apuna käyttäen Toteutunut ergonomiaohjanta ja raportointi Esimiestyön varhaisen tuen taitojen kehittäminen/työterveysneuvottelut esimiestyön tukena Aktiivinen yhteydenotto puolin ja toisin Raportoinnin avulla TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ Työsuojelutoimikunta Yhteistyöneuvottelukunta Työsuojeluvaltuutetut Irmeli Perkiö, Sari Niemelä, Saija Jäppinen Yhteystiedot Työsuojelupäällikkö Ari Matteinen Yhteystiedot Työsuojelun painopisteet Osallistuminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa työsuojelun toimintaohjelmaa. työsuojelutoimintaan Työterveyshuollon korvaushakemusasiakirjat käsitellään yt-neuvottelukunnassa. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa yhteistyöneuvottelukunnan kokouksiin. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutarkastuksiin työpaikalla. Muu yhteistyö Säännöllinen viestintä työolosuhteisiin liittyen. Yhteistyö riskinarvioinnissa. Työterveyshuolto osallistuu tarvittaessa työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointiohjelman laatimiseen. Työterveyshuolto toimii kiinteässä yhteistyössä työpaikan kanssa. Varhaisen tuen toimintamallia käytetään. Päihdeohjelma käytössä. Sairaspoissaoloja seurataan. TIETOJA TOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA Yksilötason tth toiminta Terveystarkastusten yhteydessä. tehdään työterveyssuunnitelma. Vajaakuntoisen työkyvyn edistämisen suunnitelmia tehdään Kuntoutussuunnitelmia tehdään Seuranta Toiminnan toteutumista seurataan terveystarkastuksissa, vastaanotto- ja työpaikkakäynneillä. Työterveysneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan Työpaikkatason toiminta Työpaikkaselvitykseen liittyy toimenpide-ehdotuksia Ryhmäkohtaista neuvontaa ja ohjausta toteutetaan Päihdehaittojen ehkäisy ja varhainen tuki käytössä

4 Sivu 4 (11) Seuranta Työpaikan ja työterveyshuollon yhteiset hallintatavat käytössä Toiminnan toteutumista seurataan työsuojelun, johdon ja esimiesten kanssa vuosittain toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, työpaikkakäynneillä ja yhteydenotoilla tarpeen mukaan. LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI JA SEURANTA Arvioidaan ja seurataan Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteuttamista Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) Työntekijöiden sairauspoissaoloja Työperäisiä (tapaturma/ammattitaudit) ja työhön liitt. sair. Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä/-yhteisössä Asiakastyytyväisyyttä Toiminnan arviointi Toiminnan seuranta Seurantaraportointi Toiminnan toteutumista seurataan ja arvioidaan työsuojelun, johdon ja esimiesten kanssa vuosittain toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä sekä työpaikkakäynneillä ja yhteydenotoilla tarpeen mukaan. Itsearviointi työterveyshuollossa ja arviointi yrityksessä. Raportointikäytäntöjen kehittäminen jatkuu edelleen Työterveys Wellamo Oy:ssä. Seurantaa toteutetaan myös asiakaskontakteissa saadun palautteen ja mahdollisten asiakaskyselyiden kautta. Työpaikan kanssa erikseen sovitusti toimitetaan raportteja työterveyshuollosta aluksi puolivuosittain helmi- ja elokuussa. TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA TYÖPAIKKASELVITYKSET Työpaikkaselvitys Perusselvitys ja perusselvityksen päivitykset 2015 Toteutuminen ja seuranta Suunnattu selvitys Toteutuminen ja seuranta Erityisselvitys Toteutuminen ja seuranta Työterveyshuollon toimintasuunnitelma perustuu työpaikkaselvityksiin. Perusselvitys tehdään aina toimintaa aloitettaessa ja se päivitetään aina tarpeen vaatiessa, toiminnan ja toimipaikkojen muuttuessa. Työpaikkakäynneillä käytetään tarpeen mukaan asiantuntijoiden palveluja esim. työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi Vuonna 2015 teknisen toimen työpisteissä jatkuu perusselvitysten päivitykset samoin kaupungin talolla olevissa työpisteissä ja päiväkotien ja muun varhaiskasvatuksen työpaikoilla. Perusselvityksen päivitykset vuonna 2015 terveystoimen vuodeosastoilla ja muissa terveystoimen toimipisteissä. Perusselvityksen päivitykset jatkuvat edelleen kouluilla Toimintasuunnitelman tarkistuksen yhteydessä vuosittain Tarvittaessa esille nousevien tarpeiden mukaan. Tehdään ergonomiaselvityksiä esille nousevien tarpeiden mukaan. Tarvittaessa tehdään työterveyspsykologin tekemä suunnattu työpaikkaselvitys psyykkisen ja sosiaalisen kuormituksen arvioimiseksi. Tarvittaessa erikseen sovittaessa toimintasuunnitelmakauden aikana. Tarvittaessa tehdään työhygieenisiä mittauksia ja käytetään Työterveyslaitoksen työhygieenisiä palveluita. Erityisselvityksiä tehdään tunnistetun terveysriskin tai sairastumisvaaran perusteella ja se on rajattu kyseessä olevaan ongelmaan. Erityisselvityksiä tehdään esimerkiksi työolosuhteissa ilmenevien riskitekijöiden perusteella. Työpaikkaselvitysten ja niissä annettujen toimenpide-ehdotusten toteutumista seurataan vuosittain toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Työpaikkaselvitys seuranta

5 Sivu 5 (11) Ensiapuvalmius Toteutuminen ja seuranta Työterveyshuolto osallistuu tarvittaessa ensiapuvalmiuden suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä työnantajan kanssa ottaen huomioon ensiaputaitojen ja - välineiden tarpeet ja työpaikan erityisvaatimukset. Perusselvityksessä on arvioitu tapaturman vaarat. Jos tapaturmavaara on työpaikalla ilmeinen on suositeltava ensiapukoulutus EA 1 16 h. Kurssi tulisi kerrata 3 vuoden välein esim. 4-8 h hätäensiapukurssilla. Jos työskennellään yksin, tulisi jokaisella olla ensiapukoulutus. TIETOJEN ANTAMINEN JA OHJAUS Tietojen antaminen ja ohjaus Työterveyshuolto tiedottaa työn ja työpaikan terveydellisistä vaaroista ja haitoista. Tietojen antaminen ja ohjaus on työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyötä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamiseksi. Työpaikkakäyntien ja terveystarkastusten yhteydessä annetaan ohjausta työhön liittyvien riskien ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi (oikeat työmenetelmät ja työskentelytavat, tietoa ammattitaudeista, työtapaturmista ja sairastavuuden liittymisestä työhön) Toteutetaan myös elämäntapaohjausta terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Käytetään työterveyspsykologia ja työfysioterapeuttia asiantuntijoina tarvittaessa tietojen antamisessa ja ohjauksessa. Esim. erilaiset ryhmä- ja poikkeus/kriisitilanteet. TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Työfysioterapeutti toimii työergonomian asiantuntijana. Työfysioterapeutti tekee yrityksessä ergonomisia työpaikkaselvityksiä ja osallistuu työpaikkojen ergonomiseen suunnitteluun ja työtapaohjaukseen. Työterveydellisin perustein työfysioterapeutti voi järjestää valikoiduille ryhmille selkä-, niska-, ääniergonomia-, voimavara-, potilassiirto-, "liikkuva istuminen" ja vastaavaa muuta määrämuotoista ryhmän ohjausta ja neuvontaa. Toimintakyvyn arvioimiseksi työfysioterapeutti tekee tarvittavia lihaskunto-, tasapaino- ja kestävyyskuntotestejä. Työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan toteaman tarpeen mukaan työfysioterapeutti antaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. TYÖTERVEYSPSYKOLOGI: Osallistuu työterveyshuolloin ammattihenkilön mukaan työterveyshuollon toiminnan suunnitteluun sekä selvityksiin tavoitteena työyhteisön hyvinvoinnin ja psyykkisten tai sosiaalisten kuormitustekijöiden selvittäminen sekä johtopäätösten tekeminen ja jatkotoimien kehittäminen. Työterveyspsykologi osallistuu työntekijän terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn arviointiin kuntoutustarpeen arviointiin ja jatkohoitoon ohjaukseen (yksilökäynnit 1-5/työntekijä/vuosi). Työterveyspsykologi antaa ryhmän ohjausta ja neuvontaa työpaikan ja työterveyshuollon ammattihenkilön arvioiman tarpeen mukaan. Työterveyshuolto antaa tukea työkyvyn ylläpitämiseksi erilaisissa muutostilanteissa, myös irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Työhyvinvoinnin suunnittelu ja kehittäminen Ylin ja keskijohto Tiedotuksen aihe 1 Peruste työterveydellinen peruste Ajankohta v Toteuttaja Työterveyspsykologi Toteutustapa Ryhmäneuvonta Tiedotuksen aihe 2 Sisäilmainfo Kohderyhmä esimiehet Peruste työterveydellinen peruste Ajankohta 2015 Toteuttaja Työterveyslääkäri Toteutustapa ryhmäneuvonta Tiedotuksen aihe 3 Kohderyhmä Puheeksiottaminen esimiestyössä Esimiehet

6 Sivu 6 (11) Peruste Työterveydellinen peruste Ajankohta 2015 Toteuttaja työterveyslääkäri/työterveyspsykologi Toteutustapa ryhmäneuvonta TERVEYSTARKASTUKSET JA SEURANTA Työhönsijoitustarkastukset VnA 1484/2001/ Työhönsijoitustarkastus/alku tarkastus Kohderyhmät Perusteet Tarkastuksen sisältö Tarkastettavien määrä Kaikille vakinaiseen ja yli 12 kuukautta kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen tuleville tehdään työhöntulotarkastus koeajan (4 kk) aikana. Tarkastus tehdään myös työtehtävien olennaisesti muuttuessa. Työnantaja huolehtii siitä, että uusista henkilöistä lähetetään tieto Työterveys Wellamoon. Eri osastoilla Fysikaaliset ja kemialliset tekijät, pölyt, biologiset tekijät, yötyö, erityinen väkivallan uhka, syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät, psyykkinen kuormittavuus, näyttöpäätetyö Esitietolomake, DM II riskitesti, Audit-kysely, terveydenhoitajan haastattelu, ohjaus ja neuvonta, verenpaineen mittaus, BMI, näkö- ja kuulotutkimus tarvittaessa,rokotussuojan tarkistaminen ja /tai tehostaminen tartuntavaarassa työskenteleville erillisen ohjeen mukaan. Laboratoriotutkimukset: pieni verenkuva, veren rasvat, veren sokeri, maksa-arvot. Muita laboratoriotutkimuksia lääkärin määräyksen mukaisesti. Tarvittaessa keuhkojen toimintakoe ja /tai keuhkokuva. Tarvittaessa työntekijä ohjataan työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin arvioon, ohjaukseen ja neuvontaan. Tarvittaessa työntekijä ohjataan lääkärin tarkastukseen työhön sopivuuden arvioimiseksi. Alkutarkastuksissa tehdään lääkärin tarkastus aina. Tarvittaessa työkyvyn ja työkelpoisuuden arvioinnissa voidaan työterveyslääkärin arvion mukaan käyttää erikoislääkärikonsultaatiota (1-2 konsultaatiota) ja tarvittavia testauksia/lisätutkimuksia. Lakisääteiset terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä Erityiseen sairastumisen vaaraan liittyvä tarkastus Kohderyhmät Perusteet Tarkastuksen sisältö Tarkastettavien määrä Osatyökykyisten työntekijöiden terveyden seuranta Määräaikaistarkastukset tehdään 1-3 vuoden välein huomioiden altistuminen. Fysikaaliset ja kemialliset tekijät, pölyt, biologiset tekijät, yötyö, erityinen väkivallan uhka, syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät, psyykkinen kuormittavuus, näyttöpäätetyö. Yksilöllisen arvioinnin perusteella hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan. Sama kuin työhönsijoitustarkastuksessa +altisteisiin liittyvät tutkimukset ja työkykyindeksi-kysely Osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta järjestetään tapauskohtaisesti. Työterveyshuolto seuraa terveystarkastus- ja sairauskäyntien yhteydessä vajaatyökykyisen työntekijän työssä selviytymistä ja suosittelee tarvittavia toimia työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Varhaisen tuen mallin mukaisesti työnantaja voi edellyttää perustelluista syistä työntekijän työ- ja toimintakyvyn arviota työssä selviytymisen edistämiseksi runsaiden työkyvyttömyysjaksojen jälkeen tai pitkältä sairaslomalta työhön palatessa. Työntekijään ollaan yhteydessä jo pitkien poissaolojen aikana. Työntekijän kanssa laaditaan tarkastuksen yhteydessä työterveyssuunnitelma. Tarvittaessa järjestetään työterveys- ja työhönpaluuneuvotteluja. Yhteisneuvotteluissa kunnioitetaan yksilön suojaa

7 Sivu 7 (11) työelämässä ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvoitetta. Työnantajan edellyttämissä työ- ja toimintakyvyn arvioinneissa voidaan työterveyslääkärin harkinnan mukaan käyttää erikoislääkärikonsultaatiota (1-2 konsultaatiota ja tarvittavia testauksia/tutkimuksia). Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitovastuun siirtävällä lähetteellä erikoissairaanhoitoon. Työkyvyn seuranta säilyy tällöinkin työterveyshuollolla. Kohderyhmät Perusteet Tarkastuksen sisältö Tarkastettavien määrä Muut työkykyä ylläpitävät terveystarkastukset Muu terveystarkastus Kohderyhmät Perusteet Tarkastuksen sisältö Tarkastettavien määrä Muu tarkastustoiminta Eri osastoilla Yksilöllisen arvioinnin perusteella hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan Tapauskohtainen Tarkentuu toimintasuunnitelma kauden kuluessa Terveystarkastukset tehdään ikäryhmätarkastuksina: alle 50-vuotiaat 5 vuoden välein, yli 50-vuotiaat 3 vuoden välein Tarkastukset ryhmille tarvittaessa (suunnattu terveystarkastus). Työntekijälle laaditaan terveyssuunnitelma. Tarkastuksia tehdään työkyvyn ja terveydentilan seuraamiseksi Työnantaja ilmoittaa uudet työntekijät työterveyshuoltoon ja heidät kutsutaan työhönsijoitustarkastukseen. Muu toiminta Interventiot Seuranta TYÖKYVYN HALLINTA Työkyvyn tukemisen toimenpiteet ja työkykyongelmien ehkäisy Työterveyshuollon toiminta varhaisen tuen tarpeen havaitsemisessa Sairauspoissaoloseuranta Terveys- ja työkykytilannetta koskevien raporttien käsittely Työterveyshuollon yhteistyö ja työkyvyn tukemista koskevat käytännöt Noudatetaan työnantajan käytössä olevaa varhaisen tuen mallia, huomioidaan ennaltaehkäisevä näkökulma kaikessa vastaanotto- ja työpaikkatoiminnassa. Käytetään työterveyshuollon asiantuntijoita, työterveyspsykologia ja työfysioterapeuttia tarpeen mukaan työkyvyn tukemisen toimenpiteissä ja tarpeen kartoituksessa. Työntekijän kanssa laaditaan tarkastuksen yhteydessä työterveyssuunnitelma. Vastaanottotyössä havainnoidaan työkykyä uhkaavia merkkejä ja ohjataan asiakas avun piiriin. Tarvittaessa järjestetään työterveysneuvotteluja. Yhteisneuvotteluissa kunnioitetaan yksilön suojaa ja työelämässä ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvoitetta. Pidetään yhteyttä työnantajaan varhaista puuttumista vaativissa asioissa. Noudatetaan yrityksen sairauspoissaolokäytäntöä. Kun työntekijä on ollut 30 päivää sairaslomalla, esimies käy hänen kanssaan keskustelun ja ilmoittaa sairauspoissaoloista työterveyshuoltoon. Tarvittaessa hän myös ohjaa asiakkaan työterveyshoitajan vastaanotolle. Henkilöstökertomus annetaan myös työterveyshuollon käyttöön. Tilanteista syntyvä raportointi käsitellään salassapitovelvoitteen vaatimalla tavalla. Kaikki asian osalliset ovat vaitiolovelvollisia ja asiat käsitellään luottamuksellisesti. Kuntoutuslaitosten, eri alojen erityisasiantuntijoiden sekä muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä asiakkaan työkyvyn edistämiseksi yksittäisten tilanteiden vaatimalla tavalla.

8 Sivu 8 (11) ulkopuolisten toimijoiden kanssa Varhainen tuki Päihdetyön kuvaus Varhaisen tuen malli on laadittu yhteistyössä ja sitä toteutetaan suunnitellusti. Työnantaja seuraa työntekijän hyvinvointia ja jos huomaa hälytysmerkkejä keskustelee tämän kanssa. Myös toistuvat ja pitkittyneet sairauspoissaolot ovat keskustelun syynä. Tarvittaessa työnantaja ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon. Työterveyshoitajan vastaanotolla toimitaan ongelman vaatimalla tavalla työkyvyn säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Ohjelma käytössä Kuntoutus Työterveyshuolto ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen ja osaltaan suunnittelee ja seuraa kuntoutusprosesseja. Kuntoutustoiminta Kelan harkinnanvaraiset kuntoutukset: ASLAK-varhaiskuntoutus ammattiryhmittäin, valtakunnallisiin Aslak-kuntoutuksiin ohjataan tarvittaessa, seudullista yhteistyötä käytetään hyväksi. TYK-kuntoutus työkyvyn ollessa uhattuna: yksilölliset kuntoutukset kuntoutussuunnitelman mukaan. Oirekohtaiset kuntoutukset yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien mukaan. Ammatillinen kuntoutus työkyvyn ollessa alentunut: Yksilöllisesti työntekijän kuntoutussuunnitelman mukaan, yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja KEVA (tai Kelan) kanssa. Työkyvyn hallinnan seuranta TYÖYHTEISÖTYÖ Työyhteisötyö Työyhteisötyön sisältö Työyhteisötyön toteutus Työyhteisötyön seuranta ROKOTUKSET Työhön liittyvä rokotustoiminta Muu rokotustoiminta SAIRAUDENHOITO Sairaudenhoidon järjestäminen Erilaisissa yhteistyöneuvotteluissa, toimintasuunnitelmaa päivitettäessä, toimintakertomusta laadittaessa Työyhteisötyön tavoitteena on työyhteisön toimivuuden edistäminen, työn hallinnan edellytysten lisääminen ja hyvinvoiva työyhteisö. Työterveyshuolto osallistuu erikseen sovitusti työyhteisötyöhön ja käyttää tarvittaessa apuna työterveyshuollon asiantuntijoita (esim. työterveyspsykologi) Yrityksessä järjestetään ryhmätoimintaa työterveyshenkilöstön moniammatillisuutta hyödyntäen (työterveyshuollon ammattihenkilöt, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi). Työterveyshuolto järjestää tarvittaessa henkistä ensiapua ja jälkihoitoa onnettomuus- ja väkivaltatilanteissa tai muissa akuuteissa työpaikan kriisitilanteissa (varsinainen kriisitoiminta tapahtuu terveyskeskuksen kautta). Työn biologisiin altisteisiin tai työmatkoihin liittyvät rokotukset. Hepatiitti AB-rokotukset hoitohenkilökunnalle(pkl, laboratorio, hammashuolto, leikkaussali,kotihoito,suolistotähystyksiä suorittavat ja siinä avustavat lääkärit ja hoitohenkilökunta ja em. toiminnoissa työskentelevät sairaala-apulaiset, välinehuolto) sekä vesilaitoksen ja maanrakennusosaston jätevesille altistuvat työntekijät. Rokotukset maastossa toimiville mittausosaston työntekijöille puutiaisaivotulehdusta vastaan. Jäykkäkouristus-kurkkumätä-rokotukset tarpeen mukaan. Työterveyshuolto tuottaa resurssiensa puitteissa yleislääkäritasoista työterveyspainotteista sairaanhoitoa, joka sisältää lääketieteellisesti perustellut yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Toiminta tapahtuu ajanvarausperiaatteella ilman päivystysvelvoitetta. Työterveyshuollon sairaanhoitopalveluun eivät sisälly lisääntymisterveydenhuoltoon liittyvät käynnit, gynekologisten tai urologisten sairauksien seuranta, vaihdevuosioireiden hormonihoidot, pitkäkestoista hoitoa vaativien kroonisten

9 Sivu 9 (11) Muut toiminnot haavojen hoito eivätkä kosmeettiset pienkirurgiset toimenpiteet. Reumasairauksien hoidon seurantaan liittyvät laboratoriokontrollit, diabeteksen vaativa jatkoseuranta, syöpäsairauksien myöhemmät kontrollit ja esim. Marevan-hoitoon liittyvä pitkään jatkuva laboratorioseuranta ohjataan mahdollisuuksien mukaan perusterveydenhuollon piiriin. Työterveyshuollolla on koordinaatio- ja ohjausvastuu työhön liittyvien sairauksien hoidossa ja työkyvyn turvaamisessa riippumatta siitä, missä hoitoa ja työkykyä tukevaa toimintaa toteutetaan. Tavoitteena on hoidon tukeminen ja työhön kuntoutumisen edistäminen, myös työpaikalla mahdollisesti tarvittavin toimin. Työperäiset sairaudet ja muut työhön liittyvät sairaudet hoitaa ensisijassa työpaikan olosuhteet tunteva työterveyslääkäri, jonka apuna voi toimia yleislääkäri. Sairaanhoitopalveluja antaa myös työterveyshoitaja. Työterveyshuoltona järjestetty sairaanhoito on työntekijälle tämän sopimuksen laajuudessa maksutonta ja yrityksen kaikille työntekijöille samantasoista. Työntekijöillä on hoitoon hakeutumisessa valinnanvapaus työterveyshuollon, perusterveydenhuollon sekä yksityissektorin tarjoamien palvelujen välillä. Muiden kuin työnantajan tarjoaman työterveyshuollon palveluiden kustannuksista vastaa työntekijä itse. Työterveyslääkäri voi tarvittaessa työnantajan kustantamana konsultoida erikoislääkäreitä (1-2 konsultaatiota) terveydentilan arvioimiseksi silloin, kun hoitovastuu jatkuu työterveyslääkärillä, ja tilata välttämättömiä erikoislääkärin suosittamia lisätutkimuksia. Sairaanhoito toteutetaan noudattaen hyvää työterveyshuollon sairaanhoitokäytäntöä EI KORVATTAVA TOIMINTA (Kela ei korvaa toiminnasta) Ei korvattavan toiminnan sisältö TOIMINTASUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Lisäys/muutos 1 Lisäys/muutos 2 Lisäys/muutos 3 Lisäys/muutos 4 Lisäys/muutos 5 Allekirjoitukset ja allekirjoituspäivämäärä: Paikka ja päivämäärä: Heinola Työpaikan edustajien allekirjoitukset: Työterveyshuollon edustajien allekirjoitukset: Satu Nevalainen Helena Järvinen Kustannusarvio työterveyshuoltopalvelujen toiminnasta toimintavuonna/suunnitelmakaudella

10 Sivu 10 (11)

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(12) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika 1.1.2011-31.12.2015 Toimintasuunnitelma päivitetty: 18.4.2011, 10.10.2011, 13.12.2012, 7.10.2013 TYÖPAIKKA

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(14) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016 31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi HEINOLAN KAUPUNKI Toimipaikat

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016-31.12.2018 Toimintasuunnitelma päivitetty: 26.11.2015 1 TYÖPAIKKA Työnantajan nimi LIEKSAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2013 31.12.2017 / tämä on voimassa siihen saakka kunnes uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyväksytty Perustiedot päivitetty 12.12.2017 ASIAKKAAN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Työnantajan ja työterveyshuollon perustiedot 2. Työnantajan järjestämän työterveyshuollon laajuus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä 9-12/2010 Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Hakumenettely uudistuu 2011 Uudistamisen tavoitteena on tukea ja ohjata

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017.

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017. Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Työterveyshuolto Kemin kaupungin

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö. Työterveyshuolto on järjestettävä. ohella Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön, Valvonta

Työterveyshuolto. Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö. Työterveyshuolto on järjestettävä. ohella Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön, Valvonta Työterveyshuolto Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö Työterveyshuolto on järjestettävä Työterveyshuollon tarkoitus on edistää turvallista ja terveellistä työn tekemistä sekä ehkäistä terveyshaittoja,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Vaikka Kelakin korvaa Työterveyshuollon ammattihenkilöt voivat ehkäisevää työterveyshuoltoa toteuttaessaan käyttää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Yritys: Pornaisten kunta Ajalle: 1.1.2017-31.12.2018 Päivitetty: 19.12.2016 Porvoon kaupunki Kuninkaantien työterveys puh. 019 520 4693 faksi

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 Etelä-Karjalan Työkunto Oy - Työterveyshuolto Luumäen toimipiste, Marttilantie 24, 54500 Taavetti, puh. 020 7199070, faksi 0406026822

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI Tämä pieni opas työterveydenhoitoon. Rakennusliitto ry Edunvalvontaosasto Tiina Nurmi-Kokko, sosiaalisihteeri Tapio Jääskeläinen, työsuojelusihteeri Kuvat Tapio Jääskeläinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2018 TYÖNANTAJATIEDOT Nurmijärven kunta Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi Työterveyshuollon

Lisätiedot

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2015 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 16.12.2014, 142) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I)

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I) Liite 1B VAATIMUSMATRIISI Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä. Tarjoajan nimi: Ohjeet: Tarjoajan on vastattava seuraaviin kysymyksiin ja liitettävä erikseen pyydetyt selvitykset

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä YRITYS Työpaikka Osoite Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Puhelin vaihde: (08) 587 561 00 Faksi (08) 553 6507 Sähköposti

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2017-31.12.2019 RÄÄKKYLÄN KUNTA Y-tunnus: 0169967-7 Osoite: Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä Toimiala: 84110 Julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. - 31.12. Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 TYÖPAIKKATIEDOT Organisaatio Nurmijärven kunta Y-tunnus: 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Vuosille 2012-2015 2 1. TYÖNANTAJAN TIEDOT Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio Tilikausi: 1.1 31.12.2012, toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Toimiala- ja

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa vuonna 0 Toni Pekka KEVA toni.pekka@keva.fi TYKYHELMI..0 Kuopion Musiikkikeskus Tutkimuksen aineisto Tavoitteena tarkastella kunta- ja seurakuntaorganisaatioiden

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 FORSSA TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 Palveluhinnasto 1 (5) Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 1. Palvelukuvaus Siun sote tuottaa, järjestää ja kehittää, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyshuoltopalveluja sopimusasiakkailleen.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI Juankoskentie 13, 73500 Juankoski etunimi.sukunimi@juankoski.fi Toimiala: 84110, julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. 31.12. Tapaturmavakuutusyhtiö

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2012-31.12.2013 seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600 Utajärvi Puhelin (08) 5875 5700 Faksi

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1 HEINÄVEDEN TOIMIPISTE Virastokuja 1, 79700 Heinävesi Työterveyshoitaja Annamari Luostarinen Puh. 040-353 1975 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 TYÖNANTAJA Nimi ja osoite HEINÄVEDEN

Lisätiedot

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos Asiantuntijasta managereiksi - työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistuvat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 1.12.2016 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle Nurmeksen kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 11.4.2012 12.4.2017 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetty 22.10.2015 Toimintakauden päätavoitteet ovat: 1. Varhaisen tuen mallin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULA KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULA KAUPUNKI Sivu 1/10 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 ASIAKASORGANISAATIO MÄNTTÄ-VILPPULA KAUPUNKI Y-tunnus 0157867-2 osoite PL 69, 35801 MÄNTTÄ puh 03 4888 11 Sähköposti heikki.kivinen@manttavilppula.fi

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012 Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Erillistutkimus ev.lut. kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä Seurantatutkimus,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.6.2016-31.12.2020 TIEDOT YRITYKSESTÄ Tätä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa sovelletaan kaikissa Mediatalo ESAn yhtiöissä. Ne ovat toimintasuunnitelman

Lisätiedot

HALSUAN KUNTA toimintasuunnitelma vuosille

HALSUAN KUNTA toimintasuunnitelma vuosille 1 HALSUAN KUNTA toimintasuunnitelma vuosille 2015 2019 2 TYÖNANTAJA HALSUAN KUNTA Työpaikka: Halsuan kunta Osoite: Kauppisentie 5, 69510 HALSUA Puhelin: 040-6802202 Toimiala: Julkinen yleishallinto Toimialanumero:

Lisätiedot

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016 Yrityksen tiedot Yritys: Tyrnävän kunta Työpaikka: Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä Puhelin: 08 558 71 300 Faksi:

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 Säkylän kunta 1.1.2018 Sosiaali- ja terveystoimi Työterveyshuolto Välskärinte 5 27800 Säkylä TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON YLEISMAKSU Yleismaksu/työntekijä 24 ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen 3. lakisääteinen + suppean tason 1. Lakisääteinen, kattavan tason Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2019 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Luumäen kunta Linnalantie 33, 54500 Taavetti Yhteyshenkilö ja puhelinnumero hallintojohtaja

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Hyväksynyt: - Yt-toimikunta 16.12.2010 47 - Kaupunginhallitus 19.1.2011 5 - Kaupunginhallitus 11.12.2012 176 - Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 Sivu 1 / 10 TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 0190140-9 Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS. ajalla 1.1.2013 31.12.2013

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS. ajalla 1.1.2013 31.12.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS ajalla 1.1.2013 31.12.2013 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 PERUSTIETOLEHTI... 2 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA... 3 1. TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot