Liite 1. Henkilöstösuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Henkilöstösuunnitelma"

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia 2. Espoo-tarinan, valtuustokauden tavoitteiden, tulostavoitteiden ja toiminnan kehittämisen henkilöstövaikutukset. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet jakautuvat kolmeen näkökulmaan: Asiakkaat ja palvelut Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Resurssit ja johtaminen. Päämääriä on kuusi, kaksi kutakin näkökulmaa kohti. Päämäärät on asetettu palvelutasopäätöskaudeksi Niitä ei voi suoraan mitata, vaan päämäärien toteutumista arvioidaan yksityiskohtaisempien tavoitteiden mittaamisen kautta. Alueen suuronnettomuusvalmius on hyvä - Valmiutta parannetaan harjoituksin - Tarvittavat suunnitelmat ja ohjeet pidetään ajan tasalla Toimintojen jatkuvuus on turvattu - Kriittisiin ICT-palveluihin kohdentuvat riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan - Pelastuslaitoksen henkilöstö, paloasemat ja kalusto pidetään toimintakykyisinä myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa - Tilannekeskus mahdollistaa hyvän tilannetietoisuuden - Asiakkaiden jatkuvuussuunnittelua ohjataan ja tuetaan - Kuntien valmiutta tuetaan Asiakkaat osaavat omatoimisesti huolehtia turvallisuudestaan - Asiakkaiden osallistamista lisätään - Turvallisuusviestinnän määrää lisätään ja laatua parannetaan - Monikulttuurisuus otetaan huomioon Palvelut on tuotettu kustannustehokkaasti ja laadukkaasti - Pelastuslaitos toimii kuvattujen prosessien mukaisesti - Onnettomuusvahingot minimoidaan - Pelastuslaitos tuottaa sovittuja lisäpalveluita osakaskunnille - Kehitetään sähköistä asiointia Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi on varmistettu - Johtaminen ja esimiestyö toimivat - Henkilöstöllä on tehtävien edellyttämä osaaminen ja työkyky - Henkilöstön osaaminen on kartoitettu ja hyödynnetty Ensihoitopalvelu on järjestetty koko alueella yhteistoimintamallisena

2 - Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalueiden kanssa pyritään sopimaan toiminnasta yhteistoimintamallisena o Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on tehnyt HUS:n kanssa sopimuksen ensihoitopalvelujen järjestämisestä yhteistyömallisena Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueilla (HYKS Jorvin alue) 2013 alkaen sekä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella 2015 alkaen. Muutos: Ensihoitopalveluiden laajentuminen Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueelle vuoden 2015 alusta. Vuodelle 2015 on tehty yhteistyössä esitys yhden uuden 12 h / vrk x 7 päivänä viikossa ambulanssin perustamisesta ja yhden ensihoitoesimiehen viran perustamisesta Jorvin sairaanhoitoalueelle. Mahdollisesti yhden uuden ympärivuorokautisen ambulanssin hälytysvalmiuteen lisääminen Jorvin alueelle vuosien aikana saattaa muodostua välttämättömäksi. Arvio henkilöstövaikutuksista: Yhteensä 61 uutta vakanssia (1, ensihoitoesimies, 32 hoitotason ensihoitajaa, 15 perustason ensihoitajaa, joista viisi täytetään vasta, jos toiminnan lopullinen laajuus sitä edellyttää ja lisäksi 13 palomiestä). Jotta ambulanssi voidaan ottaa hälytysvalmiuteen, tulee pelastuslaitokselle perustaa viisi uutta ensihoitajan toimea. Lisäksi perustetaan yksi ensihoitoesimiehen virka. Uuden yksikön hälytysvalmiuteen saattaminen edellyttää 11 ensihoitajan toimea. 3. Nykyinen henkilöstörakenne. Tunnuslukuja (tilanne ) Palveluksessa vuonna 2014 on 483 henkilöä, (v ,v ja v henkilöä). Henkilöistä naisia on 43, eli 9 % (v , eli 8 %, v % ja %) ja miehiä 428, 91 % (2013: 92 % 2012: 92 % ja 2011: 91 %). Henkilöstön keski-ikä on 42 v. Naisten keski-ikä on 39 v. (v 2013: 39 v.,2012: 39 v ja 2011: 39 v) ja miesten 42 v (2013: 42 v 2012: 41 v ja 2011:42 v). Henkilöstön keski-ikä on alhainen syynä palomiesten ammatillisen eläkeiän poistuminen vuonna 1989, joka vaikuttaa viiveellä keski-iän kasvamiseen. Henkilömäärä sekä keski-ikä on laskettu kesäkuun tilanteen mukaan, jolloin henkilömäärässä on mukana useita kymmeniä sijaisia, useimmiten nuorta väkeä. Vuonna 2014 on 12 % vakinaisesta pelastushenkilöstä (paloesimiehet ja palomiehet) yli 55-vuotiaita. Henkilöstömäärässä ei ole mukana sivutoiminen henkilöstö eli ns. toimenpidepalkkaiset. Sivutoimista henkilöstöä pelastuslaitoksen palveluksessa oli vuonna 2014 yhteensä 31 henkilöä, joista naisia kaksi ja miehiä 29. Vakanssien jakauma Vakansseja vuonna 2014 on 438 kpl (v. 2013: 438, elokuussa 2012: 420 ja 2011: 414). Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastusjohtaja. Pääosa vakansseista sijoittuu organisaatiossa palvelutuotannon palvelualueelle 376 (v , v ). Tukipalveluissa vakansseja on 43 (v , v ), onnettomuuksien ehkäisyn palvelualueella 6 (v ja v ), pelastustoiminnan palvelualueella 4 (v ja v ) ja ensihoidossa 8 (v ja v ). Viimeksi mainitut kolme palvelualuetta vastaavat toiminnan ohjauksesta. Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuutta aiheuttaa henkilöstön eläköityminen sekä palveluksesta eroaminen. Henkilöstön eläköityminen on voimakkainta vuosina (yhteensä 41 henkilöä). Tällöin vanhuuseläkkeellä arvioidaan siirtyvän monikertainen määrä vuosiin (yhteensä 11 henkilöä) verrattuna.

3 Vanhuuseläkkeelle siirtyvät / siirtyneet Yhteensä Työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 1-4 henkilöä vuodessa. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat kohdistuneet pääosin vuorotyötä tekevään miehistötason henkilöstöön. Työkyvyttömyys-eläkkeelle siirtyneet Yhteensä Vakinaisesta palveluksesta eronneiden määrä on vaihdellut huomattavasti viimeisinä vuosina. Suhteellisesti tarkasteltuna eroamiset ovat kohdistuneet tasaisesti kaikkiin tehtäväryhmiin, vaihdellen ryhmittäin kahden ja kolmen prosentin välillä. Palveluksesta eronneiden lukumäärät sisältävät myös pelastuslaitoksen sisällä vakinaisesta tehtävästä toiseen siirtyneet henkilöt. Vakinaisesta palveluksesta eronneet Yhteensä Sijaissuunnittelu Suurin sijaistarve on palvelutuotannossa, jossa kesälomakaudeksi tarve olisi palkata ulkopuolisia sijaisia palomiehiksi (40) ja ensihoitajiksi (10). Käytännössä määrä on ollut pienempi. Lisäksi pitkissä sairauspoissaoloissa tai virkavapaissa on tarvetta sijaisille erityisesti palvelutuotannossa (palomiehet, ensihoitajat, paloesimiehet, palomestarit sekä palotarkastajat). Pelastusyksiköihin tai ambulansseihin ei ole mahdollista sijoittaa henkilöitä, joilla ei ole tarvittavaa kelpoisuutta ja toisaalta pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä edellyttää esimiesvirkojen täynnä pitämistä. Palotarkastajien viransijaisia tarvitaan vuosittain noin viisi henkilöä. Muualla paitsi palvelutuotannossa sijaisjärjestelyt pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin, ostopalveluna tai sisäisinä palveluna muilta liikelaitoksilta. Tehtävien hoitamisen varmistamiseksi pelastusjohtaja on tehnyt päälliköiden osalta päätöksen pysyvistä sijaisista vuosilomien tai sairauspoissaolojen (vast.) ajaksi. Sijaistaminen hoidetaan oman toimen ohella. Pitkien virkavapaiden- ja työlomien johdosta, noin 12 % viroista tai toimista on täytetty sijaisilla. Koulutus ja osaamisen kehittäminen Pelastustoimintaan osallistuvalla henkilöstöltä edellytetään tehtävän mukainen ammattikoulutus, eli pelastajan tutkinto, alipäällystökurssi, insinööri (palopäällystö AMK) tai näitä vastaavat aiemmat tutkinnot.

4 Ainoastaan insinööri (AMK) -tutkinto on rinnastettavissa yleisiin ns. siviilitutkintoihin. Osalla henkilöstöä on lisäksi toisen asteen ja korkea-asteen siviilitutkintoja ja muuta koulutusta. Ensihoitajilta edellytetään ensihoitaja (AMK) -tutkintoa. Ensihoitajilla on koulutustasona ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja tai lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan koulutus. Viimeksi mainittua koulutusta ei enää anneta. Muulla henkilöstöllä on perustutkintoina joko toisen asteen tai korkea-asteen tutkintoja tai pelastustoimen tutkintoja tai molempia. Tulevaisuudessa pohjakoulutuksen taso ja määrä tulee luultavasti kasvamaan. Pelastusalan koulutuksen vastaamattomuus siviilitutkintojen kanssa on haaste tehtäessä uudelleensijoittamisia, esimerkiksi paloesimiehen kelpoisuusvaatimuksena oleva alipäällystökurssi ei rinnastu mihinkään siviilitutkintoon. Ratkaisuina on henkilöstön kannustaminen lisä- ja täydennyskoulutukseen tulevaisuuden varalle, erilaiset oppisopimusjärjestelyt sekä pätevyysvaatimusten uudelleen arviointi. Osaamisen kehittäminen tapahtuu osaamiskartoitusten, kehityskeskusteluiden, kehittämissuunnitelmien ja koulutussuunnitelman kautta. Työtehtäville laaditaan osaamisen tavoitetasot, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kohdennettua ja ammattitaitoa laventavaa koulutusta järjestetään jatkuvasti toimintaympäristön muutosten mukaisesti osana normaalia työpaikkakoulutusta. Tällaisella osaamisen kehittämisellä pyritään helpottamaan työtehtävien osaamista yli ammattinimikerajojen. Pelastuslaitos on osallistunut oppisopimuskoulutukseen, jossa palomiehet voivat suorittaa ensihoitoon suuntautuvan lähihoitajan tutkinnon. Kokeilu oli onnistunut ja jatkossa vastaavien oppisopimuskoulutuksien jatkamista tulee harkita edelleen tapauskohtaisesti. Pelastuslaitoksen henkilöstöä kannustetaan hyödyntämään tehokkaasti myös Espoon kaupungin kouluttautumiseen liittyviä henkilöstöetuja sekä Espoon kaupungin järjestämää henkilöstökoulutusta. Sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokuntien perus ja täydennyskoulutus hankitaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Uudenmaan Pelastusliitolta ja Finlands svenska brand- och räddningsförbundilta. Palvelujen tuottamisen kehittäminen ja muutokset henkilöstöön Toiminnan kehittämistä ohjaavat Espoo -tarina ja yhdeksän muun omistajakunnan strategiat, Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätös, Suomen pelastustoimen strategia 2025 ja valtakunnalliset ohjelmat ja valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma. On arvioitu, että alueella väestömäärä lisääntyy vuosina merkittävästi. Ikärakenteen muutoksesta ja kaupungistumisesta johtuva rakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin. Seurauksena saattaa olla, että riittävää palvelutasoa ei pystytä ylläpitämään koko pelastuslaitoksen alueella, jos toimintaa keskitetään vain kasvukeskuksiin. Pelastuslaitoksen henkilöstön määrä säilynee nykyisen tasoisena ottaen huomioon toimintavolyymin kasvun, ellei tehtävissä tapahdu merkittäviä muutoksia. Ikääntymisestä johtuen nykyistä suurempi määrä henkilöstöstä ei tulevaisuudessa sovellu raskaimpiin pelastustehtäviin. Henkilöstörakennetta ja toimintaperiaatteita on uudistettava edelleen. Joustavien urapolkujen suhteen on tarve kehittää ratkaisuja erityisesti henkilöstön työkyvyn alentuessa. Pelastuslaitoksen tulee tehostaa henkilöstön urasuunnittelua ja resurssien suuntaamista toimintakyvyn mukaisiin tehtäviin (suunnittelu-, koulutus-, valvontatehtävät sekä turvallisuusviestintä). Haasteet Suurimpana haasteena on päivittäiseen pelastustoimintaan ja ensihoitoon osallistuvien, vuorotyötä tekevien henkilöiden (palomiehet, ylipalomiehet, paloesimiehet ja ensihoitajat) ikääntymisen myötä tapahtuva työkyvyn aleneminen. On todennäköistä että esim. palomiehen työkyky ei säily riittävänä 63-vuotiaaksi asti kuin vain yksittäisissä poikkeustapauksissa. Henkilöstön alentunut toimintakyky aiheuttaa ongelmia ylläpitää pelastussukellusvalmiutta. Tällä hetkellä vuorotyötä tekevästä pelastushenkilöstöstä noin kymmenellä prosentilla ei ole pelastussukelluskelpoisuutta. Nämä voivat tietyssä määrin tehdä työvuorossa sellaisia tehtäviä, joissa fyysisen toimintakyvyn vaatimukset eivät edellytä pelastussukelluskelpoisuutta. Jos toimintakyky ei mahdollista työskentelyä työvuorossa, on pyritty järjestämään muita tarpeellisia tehtäviä pelastuslaitoksessa. Tällä hetkellä tällaisiin tehtäviin on sijoitettu kuusi henkilöä ja vakanssirakenteessa on pyritty huomioimaan asiaa.

5 Vaarana on, että kasvaneen eläkeiän sekä alentuneen työkyvyn vuoksi uudelleen sijoitettavien henkilöiden määrä tulee lisääntymään, samoin ennenaikaiset sairauseläkkeet ja niistä aiheutuvat varhaiseläkemenoperusteiset eli ns. varhe-maksut. Päätoimisia paloasemia on Espoon lisäksi kuuden kunnan alueella, kaukaisimmat ovat Hangossa ja Karkkilassa. Näissä kunnissa ei ole Espoon kaupungin muita työpisteitä. Tämä vaikeuttaa pelastuslaitoksen työntekijän osana Espoon kaupungin organisaatiota uudelleen sijoittamista kaupungin muihin yksiköihin. Monikulttuurisuus sekä maahanmuuttajaväestö tulee ottaa huomioon sekä rekrytoinneissa että palvelun tuottamisessa. Haasteena on alan pätevyysvaatimukset ja vaatimus työturvallisuuden sekä asiakasturvallisuuden edellyttämästä riittävästä kielitaidosta. Uuden haasteen erityisriskien muodossa alueelle tuo Länsimetron rakentaminen ja käyttöönotto tämän palvelutasopäätöskauden aikana. Korkeat rakennukset, suuret rakennuskompleksit ja maanalainen rakentaminen lisää rakenteellisen palonehkäisyn osaamistarvetta, samalla pelastustehtävät muuttuvat haasteellisemmiksi. Ensihoitopalvelujen tuottaminen sairaanhoitopiirille yhteistyömallisena Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta sairaanhoitopiirille. LUP:n alueella on kolme sairaanhoitoaluetta tai sen osaa: HYKS Jorvi, Lohja ja Länsi- Uusimaa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on tehnyt HUS:n kanssa sopimuksen ensihoitopalvelujen järjestämisestä yhteistyömallisena Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueilla (HYKS Jorvin alue) 2013 alkaen sekä Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueella 2015 alkaen. Ensihoitopalveluiden käynnistäminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella edellyttää merkittävää henkilöstön rekrytointia sekä olemassa olevan henkilökunnan perehdyttämistä. Pelastuslaitoksen toimiessa palveluntuottajana toiminta järjestetään voittoa tavoittelematta siten, että ensihoitopalvelujen kustannukset laskutetaan täysimääräisesti sairaanhoitoalueilta, ja että pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen kustannukset on eriytetty sairaanhoitoalueittain. Tällä hetkellä pelastuslaitos ei tuota ensihoitopalvelua yhteistyömallisena Lohjan sairaanhoitoalueella, pelastusyksiköillä tehtävää ensivastetoimintaa lukuun ottamatta. Pelastuslaitoksen tavoitteena on tuottaa ensihoitopalvelut yhteistyömallisena myös Lohjan sairaanhoitoalueella (vuoden 2017 jälkeen). Mikäli toiminta laajentuu yhteistyömalliseksi, tulee tällöin perustaa pelastuslaitoksen palvelutuotantoon riittävä lukumäärä uusia toimia / virkoja, jotta ensihoitopalvelu kyetään tuottamaan tilaajan edellyttämällä tavalla. Viransijaisuudet Toiminnan järjestäminen on mitoitettu siten että kaikki vakanssit ovat täytettyinä. Avoimet virat ja toimet pyritään täyttämään ja rekrytoimaan viransijaisia siten, että toiminta on palvelutasopäätöksen mukaista. Samalla voidaan vähentää ylitöiden määrää. Vakanssimuutokset Nimikkeiden määrää pyritään jatkossakin vähentämään sekä nykyaikaistamaan ja yhdenmukaistamaan Espoon kaupungin ja muiden pelastuslaitosten kanssa. Asemamestarin (1 kpl) ja vuoromestarien (2) vakanssit ehdotetaan muutettavaksi toimialajohtajan päätöksellä paloesimiehen vakansseiksi aina uudelleen täytön yhteydessä. Kustannusvaikutus on alentava. Kesällä 2014 on perustettu 61 uutta vakanssia (1, ensihoitoesimies, 32 hoitotason ensihoitajaa, 15 perustason ensihoitajaa, joista viisi täytetään vasta jos toiminnan lopullinen laajuus sitä edellyttää lisäksi 13 palomiestä) ensihoitopalveluiden hoitamiseksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella 2015 alkaen. Muutoin laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla Sairaanhoitopiirit sekä pelastuslaitos arvioivat ja suunnittelevat yhteistyössä ensihoidon resurssitarpeet. Vuodelle 2015 on tehty yhteistyössä esitys yhden uuden 12 h / vrk x 7 päivänä viikossa ambulanssin perustamisesta Jorvin sairaanhoitoalueelle. Jotta ambulanssi voidaan ottaa hälytysvalmiuteen, tulee pelastuslaitokselle perustaa viisi uutta ensihoitajan työsopimussuhteista toimea ja lisäksi tarvitaan 5 kk ajalle sijaismääräraha toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Lisäksi on sovittu ensihoitoesimiehen viran perustamisesta. Ambulanssin perustamista selvitetään vuoden 2014 toiminnan ja talouden perusteella loppuvuodesta 2014 päätettäväksi.

6 Arvio Sairaanhoitopiirit sekä pelastuslaitos arvioivat ja suunnittelevat yhteistyössä ensihoidon resurssitarpeet. Mahdollisesti yhden uuden ympärivuorokautisen ambulanssin hälytysvalmiuteen lisääminen Jorvin alueelle vuosien aikana saattaa muodostua välttämättömäksi. Uuden yksikön hälytysvalmiuteen saattaminen edellyttää 11 vakinaisen henkilön (nykyinen työaikamalli) sekä 5 kk sijaismäärärahaa. Pelastustoimen tehtäviin osallistuvien henkilöiden osalta uusien vakanssien tarve arvioidaan vuoden 2015 aikana. 4. Yksikön henkilöstösuunnitelma ja toimenpiteet Henkilöstösuunnitelmaluonnos on ollut koko henkilöstön nähtävillä ja arvioitavana pelastuslaitoksen työtilassa. Henkilöstöltä tulleet näkemykset on pyritty ottamaan huomioon suunnitelmassa. Osaamiseen keskittyvä työpaja pidettiin Työpajassa esille tulleet kaikki näkemykset on koottu ja otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio kokonaishenkilöstömäärän kehityksestä (tilanne ). Arvion on perustuttava kohdassa 2. esitettyihin henkilöstövaikutuksiin. Toteuma 12/ / / / /2017 Vakinaisia (vakanssitilanne) Vakansseista määräaikaisesti täytettynä Muut resurssit (lähtökohta on, että työyksikkö varaa itse omaan talousarvioonsa riittävät henkilöstökustannukset) Ryhmä Arvio lukumäärästä (per vuosi) Toteuma Oppisopimuskoulutettavat (rekrytoiva oppisopimuskoulutus) Palkattomat harjoittelijat Palkalliset harjoittelijat Kesätyöntekijät Maahanmuuttajien rekrytointimallilla palkattavat (palkkaus enintään kolmeksi vuodeksi/maahanmuuttaja) Juniorimallilla palkattavat (palkkaus enintään kahdeksi vuodeksi/juniori) Palkkatuella työllistettävät Siviilipalvelusmiehet Taulukossa mainittujen lisäksi pelastusopiston päällystöopiskelijoita käy harjoittelujaksoillaan tutustumassa pelastuslaitoksen toimintaan, mutta käytännössä nämä eivät ole lisäresursseja. Vuonna 2013 oli 7 palomiestä oppisopimuskoulutuksessa saavuttaakseen ensihoitokelpoisuuden. 6. Miten yksikön henkilöstösuunnittelussa huomioidaan monimuotoisuussuunnittelu (ikä, sukupuoli, monikulttuurisuus, osatyökykyisyys) ja tasa-arvonäkökulma? Uutta henkilökuntaa rekrytoitaessa haetaan ensisijaisesti tehtävään parasta mahdollista henkilöä. Ennen ulkoisen rekrytoinnin käynnistämistä tarkistetaan, onko vastaavaa vakanssia tekeviä henkilöitä, jotka haluavat vaihtaa työpistettä ja/tai tehtävää. 7. Osaaminen Palvelutasopäätöksen keskeisissä tavoitteissa on todettu, että henkilöstöllä on tehtävien edellyttämä osaaminen ja työkyky. Osaamisalueita ja kriittisyyttä on arvioitu koko henkilöstölle suunnatussa työpajassa. Tämän työpajan tuotoksista on koottu keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet.

7 Kriittiseksi kynnysosaamiseksi on määritelty seuraavat: o onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja ensihoidon järjestelmien kriittisyyden tunteminen o talousosaaminen Kriittiseksi osaamiseksi on määritelty: o oman ja ostotoimintojen rajapintojen tuntemus o yhteistyökykyisyys ja palveluosaaminen. Ammatillinen osaaminen - asiantuntijuus Vahvuudet: Pelastuslaitoksella on monipuolinen henkilöstö ja osaamista eri tehtäväalueista. Ilmapiiri on koulutusmyönteinen ja urakiertomahdollisuudet ovat olemassa. Asiantuntijuutta hyödynnetään ja ammatillisen osaamista testataan. Kehittämiskohteet: Koulutussuunnittelun kokonaisvaltaistaminen. Monipuolisen osaamisen hyödyntämistä ja henkilökohtaisen osaamisen huomioon ottamista tulee kehittää. Organisaatiotaidot: johtaminen, yhteistyö, vuorovaikutus ja oppimiskyky Vahvuudet: Pelastuslaitos pystyy sisäisesti järjestämään huipputason koulutuksia. Hyvät käytännöt on kirjattu ja ohjeistettu. Yhteistyö on kehittynyt ja yksiköiden väliset rajat alkaneet poistua sekä muutosvalmius on hyvällä tasolla. Arvot ovat olemassa ja ne on kirjattu. Kehittämiskohteet: Koulutuksen seurantaa, kohdentamista ja vaikuttavuutta tulee kehittää ja tarvittaessa hyödyntää tarkoituksenmukaista tietojärjestelmää. Ei toimita ohjeistuksen mukaan ja ei aina sitouduta niihin sekä muutosjohtamisen loppuun saattaminen on puutteellista. Lähiesimiehen roolia ja osaamista tulee kehittää sekä valmentavan johtamisen kehittämistä tulee jatkaa. Tietotaidot: tietotekniikka, työkalut, kielet Vahvuudet: Kehittämiskohteet: Ruotsin kielen puhuminen ja ymmärtäminen on hyvällä tasolla. Käytössä on tehtävään soveltuvat hyvät työvälineet. Tietämys siitä mikä kuuluu kellekin sekä pelastuslaitoksessa että pelastuslaitoksen ulkopuolella sekä kaupungilta saatavien palvelujen hyödyntäminen täysmääräisesti 8. Yksikön osaamisen kehittämisen suunnitelma (perustuen kohdan 7. Osaaminen kehittämiskohteisiin) Tavoite- ja kehityskeskustelujen käytäntö ja ajoittuminen: Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa henkilökohtaisena kehityskeskusteluna alkuvuoden aikana. Tarvittavat ammatilliset kehityskeskustelut sekä seurantakeskustelut käydään loppuvuodesta ja tarvittaessa joko ryhmä- tai henkilökohtaisena. Vuonna 2015 paneudutaan kehityskeskustelujen parempaan laatuun ja vaikuttavuuteen henkilökohtaisen kehityssuunnitelman ja sen seurannan muodossa. Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Koulutus o pelastus- ja ensihoitohenkilöstöllä on työvuoroissa vähintään 40 koulutustapahtumaa vuoden aikana o erityistä tarvetta on panostaa toimintaan maanalaisissa tiloissa, kun Länsimetron käyttöönotto lähestyy o esimiehille on tarjolla Espoon kaupungin esimieskoulutuksen lisäksi myös pelastuslaitoksen omia koulutuksia o koulutusta tarjotaan myös prosessi- ja projektityöhön o tarjottavassa koulutuksessa hyödynnetään Uudenmaan pelastusliiton ja OK-opintokeskuksen tarjoamia palveluita ja tukea o sopimuspalokuntien henkilöstökoulutuksessa tukeudutaan Uudenmaan pelastusliiton ja Finlands svenska brand- och räddningsförbundin tarjoamiin kursseihin o Stipendikukkaro on käytössä omaehtoisessa kouluttautumisessa. o Ammatillisessa osaamisessa hyödynnetään mm. Suomen palopäällystöliiton ja muiden koulutusorganisaatioiden tarjontaa Perehdytys o perehdytysmateriaali on ajanmukaistettu o tavoitteena nykyistä systemaattisempi (mitattavampi) perehdytysjärjestelmä

8 o myös vanhojen työntekijöiden perehdyttäminen uusiin toimintamalleihin on tarpeen Tehtävien kierrättäminen / työtehtävien uudelleen suunnittelu o pitkät sijaisuudet ja nykyinen organisaatiorakennerakenne mahdollistavat tehtävien uudelleenjärjestelyt ja kierrättämisen Mentorointi o Mentorointia käytetään eri työtehtäviin perehdytettäessä Muu työssä oppiminen o perustettaessa prosessi- ja projektiryhmiä tai muita vastaavia kokoonpanoja, pyritään ryhmään ottamaan mukaan myös uusia toimijoita, tällöin saadaan uusia ajatuksia ja uudet henkilöt pääsevät sisälle kehittämistoimintaan.

Liite 1. Henkilöstösuunnitelma

Liite 1. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 28.8.2015 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Pelastuslaitoksen perustehtävänä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2014

Henkilöstösuunnitelma 2014 Henkilöstösuunnitelma 2014 Päiväys Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Länsi-Uudenmaan Palveluliiketoimi pelastuslaitos - liikelaitos Yksikön perustehtävä Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten

Lisätiedot

Liite 1. Henkilöstösuunnitelma

Liite 1. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 29.11.2016 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Konsernipalvelut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Pelastuslaitoksen perustehtävänä

Lisätiedot

Liite 1. Henkilöstösuunnitelma

Liite 1. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2016 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Konsernipalvelut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Pelastuslaitoksen perustehtävänä

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 28.8.2012 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Palveluliiketoimen toimiala liikelaitos Yksikön perustehtävä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 29.8.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimen toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Espoo Logistiikka

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 26.8.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Espoo Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 30 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 Olli Pietikäinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos PALOASEMAT 3 27.11.2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuntia 27 Asukkaita 472 000 Päätoimista

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 1.9.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Espoo Kiinteistöpalvelut 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Strategian mukaan huolehdimme kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 21.04.2016 Sivu 1 / 1 1667/2016 00.01.03 12 Toimintaympäristön tila Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma 1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys 2013 2015 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Catering -liikelaitos Espoo Catering -liikelaitos Palveluliiketoimen toimiala Yksikön perustehtävä Espoo Catering-liikelaitoksen

Lisätiedot

Liite 1. Henkilöstösuunnitelma 2016 2018

Liite 1. Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Päiväys 11.8.2015 / 20.8.2015 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö TYT Kaupunkisuunnittelukeskus 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Kaupunkisuunnittelukeskuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 7424/01.00.02/2015 Kehittämisaloite / pelastustoimen viranhaltijat pienissä kunnissa Joona Pellikan kehittämisaloite Mitä palvelua kehittämisaloite

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3882/2016 02.02.00 36 Talousarvioesitys vuodelle 2017, taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh. 09 816 26850 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh 17.09.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 37 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Maakuntauudistuksen organisointi 26.9.2016 2 SOTE-uudistuksen organisointi 26.9.2016 3 26.9.2016 4 Maakuntauudistuksen laajuus 26.9.2016 5 26.9.2016 6 Hankkeen organisointi 26.9.2016

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Toiminta Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 26.8.2016 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Sivistystoimi Svenska bildningstjänster Varhaiskasvatus, opetus, kulttuuripalvelut, nuorisotoiminta, ruotsinkielinen työväenopisto,

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.08.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Kaupunkitekniikka-liikelaitos PALI Yksikön perustehtävä Liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on rakentaa ja ylläpitää katu-, viher-

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 28.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018... 1 - : Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13. Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 8 17.10.2017 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2018-2020 76/13.130/2017 IUALPEL 17.10.2017 8 Valmistelu: Olavi Liljemark Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Työhyvinvointitoiminta Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa

Työhyvinvointitoiminta Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa Työhyvinvointitoiminta Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa Reija Huttunen Henkilöstö- ja hallintopäällikkö 7.6.2013 1 Organisaatio muutoksessa Henkilöstö ikääntyy, toimintakykyrajoitteita Rekrytointiongelmia

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2014

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2014 1 (10) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Laatija Veli-Pekka Ihamäki 22.11.2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet...

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma 2015

Vuosisuunnitelma 2015 Vuosisuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset... 2 2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015... 2 3. Verkostoyhteistyö... 3 4. Riskienhallinta...

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 6. 8.4.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa. Esimieskoulutukset 2015-2016

Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa. Esimieskoulutukset 2015-2016 Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa Esimieskoulutukset 2015-2016 Taustaa Pelastustoimen henkilöjohtamisen koulutusohjelmat toteutettiin 2010 2012 Tuolloin nousi esiin tarve lähiesimieskoulutuksille

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Veli-Pekka Ihamäki 21.11.2014 Päivitetty 27.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet...

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta JÄRJESTÄMISSOPIMUS ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ENSIHOI- DON JA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISESTÄ MONIAMMATILLI- SESTA TOIMINTAYKSIKÖSTÄ JA SEN TOIMINNAN PILOTOINNISTA RAUTJÄRVEN

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 35 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio

Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio 7.4.2017 Soila Nordström, opetusneuvos Opetushallitus Miksi ammatillinen koulutus uudistetaan? Työ-ja elinkeinoelämän osaamistarpeet

Lisätiedot

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat MITEN NYKYTILAAN ON SAAVUTTU? 2 19.10.2017 Pelastustoimen aluejaon uudistaminen 2014 Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä alueiden

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle.

Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle. Ilpo Lehtonen Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle. Pilotin päättymisen jälkeen tuotetussa raportissa on kuvattu mallintamisen toteutuminen sekä ehdotettu

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Johtaminen pelastustoimessa sekä henkilöstösuunnittelu

Johtaminen pelastustoimessa sekä henkilöstösuunnittelu Johtaminen pelastustoimessa sekä henkilöstösuunnittelu 14.10.2017 Mika Kontio pelastuspäällikkö Twitter: @kontsakontio Sisältö 1. Johtaminen pelastustoimessa ei pelastustoiminnan johtaminen Pääpaino maakuntatasolla

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 2017

Henkilöstösuunnitelma 2015 2017 Henkilöstösuunnitelma 201 2017 Päiväys 29.8.2014 Laatija Minna Anttila Toimiala Palveluketju / Liikelaitos 11 Konsernipalvelut 110 Toiminnanohjaus Palvelu 190 Elinvoima 1970, 1980 ja 1990 Perustehtävä

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Pelastusalan koulutuksen kehittämishanke

Pelastusalan koulutuksen kehittämishanke Pelastusalan koulutuksen kehittämishanke Ensihoidon ja pelastustoiminnan koulutuspäivät 28.9.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni Taustaa Kehittämishankkeen lähtökohtana on hallitusohjelman

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pvm. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2010 kokouksessaan Hyvä hallintotapa -asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä

Lisätiedot