Toiminnan arviointi v. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan arviointi v. 2012"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Toiminnan arviointi v Anu Vuorinen kehitysjohtaja, järjestämiskeskus Materiaalin sisältö Toiminnan arvioinnin kokonaisuus Yhteenveto Arviointiryhmät 1. Oulunkaaren luottamushenkilöt 2. Kuntien luottamushenkilöt 3. Oulunkaaren esimiehet 4. Oulunkaaren henkilöstö Materiaaliin liittyy myös: 1. Palvelutuotannon tavoitteiden toteutuminen; liikennevaloraportit 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen 3. Yhteistyötoimikunnan arvio 4. Maisema-raportit Saatavilla Anu Vuoriselta 1

2 Kokonaisuus Talous Luottamushenkilöt (kunnat ja Oulunkaari) Johto ja esimiehet Henkilöstö Menetelmät Tilinpäätös Maisema-raportit Kysely Webropolilla Kysely Webropolilla Henkilöstötilinpäätös Kysely koko henkilöstölle Webropolilla Yhteistyötoimikunnan toiminnan arviointi Työterveyshuollon raportit + tunnusluvut Kuntalaiset, palvelujen käyttäjät Käytettävissä n. 6/2013 Palvelutuotanto Strategia Hankkeet Arvio/yhteenveto järjestämissopimusten toteutumisesta; liikennevaloraportit Arvio/yhteenveto strategisten tavoitteiden toteutumisesta Hankkeiden arviointi ja aikataulu hankesuunnitelmien mukaisesti Yhteenveto 2

3 Yhteenveto: Luottamushenkilöt 1/2 Oulunkaaren hallituksen ja valtuuston osalta hyödynnettiin loka-marraskuussa 2012 toteutettua valtuustokauden arviointia. Lisäksi omaan kyselyynsä vastasivat Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta sekä jäsenkuntien luottamushenkilöt. Jäsenkuntien luottamushenkilöiden vastausprosentti jäi alhaiseksi, muilta osin vastausprosentteja voidaan pitää hyvinä. Tulokset ovat kaikissa vastausryhmissä pääosin samansuuntaisia kuin edellisenä arviointivuonna (2011). Yleisesti koettiin, että toiminta ja ohjaus ovat onnistuneet kuntayhtymässä keskimääräisesti tai verrattain hyvin. Oulunkaaren luottamushenkilöiden arviot olivat pääosin jäsenkuntien luottamushenkilöiden arvioita myönteisempiä. Onnistumisina mainittiin mm. palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, Oulunkaaren kokonaisohjaus ja yhteisen tahtotilan toteuttaminen, avoin ja läpinäkyvä toimintakulttuuri sekä talouden hallinta. Myös ajantasainen tiedonkulku ja tietojen saatavuus saivat verrattain myönteisen arvion. Myös kehittämistarpeita nousi esiin. ikissa vastaajaryhmissä toivottiin kuntalaisten tiiviimpää kytkemistä mukaan palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Yhteistyön tiivistämistä toivottiin myös alueen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Talouden tarkkaan ohjaukseen toivottiin jatkossakin kiinnitettävän huomiota. Samoin oman kunnan palvelutarjonnan suunnittelussa ja kehittämisessä haluttiin olla jatkossa yhä tiiviimmin mukana. Yhteenveto: Luottamushenkilöt 2/2 Yhteistyö koettiin varsin toimivaksi Oulunkaarella sisäisesti sekä suhteessa kuntiin. Kehittämistä yhteistyöhön kaivattiin erityisesti Oulunkaaren ja kuntalaisten sekä alueen yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Kuntapalvelutoimiston tuottamat palvelut arviointiin kohtuullisen hyviksi (3,1-3,2/5), joskin vastauksissa oli sisäistä hajontaa henkilöstö-, talous- ja tietopalveluiden välillä. Arvioinnissa kartoitettiin myös muutosta ja kehitystä vuonna Vastauksista oli havaittavissa, että pääsääntöisesti asioiden koettiin pysyneen ennallaan tai muuttuneen hieman myönteisempään suuntaan vuonna Esiin nostettiin mm. palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, tiedonkulku ja tietojen saatavuus, palvelujen laatu, palvelujen kustannustehokkuus sekä toiminnan suunnitelmallisuus ja ennakointi. Toisensuuntaista muutosta puolestaan oli tuotu esiin koskien mm. mahdollisuutta vaikuttaa oman kunnan palvelutarjontaan. Erityisesti kehittämiskohteiden osalta vastauksissa oli kuitenkin melko runsaasti hajontaa. 3

4 Yhteenveto: Esimiehet ja henkilöstö 1/4 Esimiehet arvioivat oman työhyvinvointinsa melko hyväksi (kouluarvosana 8,3). Samoin työntekijät kokivat työhyvinvointinsa jokseenkin hyväksi (8,0). Fyysisen työhyvinvoinnin koettiin olevan hieman henkistä hyvinvointia paremmalla tasolla. Vastauksissa oli kuitenkin hajontaa. Kokonaisuutena arvioiden esimiesten työhyvinvointi on kehittynyt myönteisesti vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Muutosten ja tiukan talouden vuosi näyttää kuitenkin vaikuttaneen ainakin jossain määrin henkilöstön hyvinvointiin; vaikka hyvinvointi onkin jokseenkin hyvällä tasolla, on siinä yleisellä tasolla havaittavissa myös haasteita edelliseen vuoteen verrattuna. 93 % esimiehistä koki, että oma työhyvinvointi oli pysynyt ennallaan tai parantunut vuonna 2012 (vuonna 2011 vastaava luku 72 %). Työntekijöiden osalta vastaava prosentti oli 74 % (2011: 76 %). Esimiehistä 100 % ja työntekijöistä 94 % kertoi aktiivisesti tai melko aktiivisesti huolehtivansa omasta hyvinvoinnistaan omaehtoisesti myös vapaa-ajalla. Yhteenveto: Esimiehet ja henkilöstö 2/4 Omaa työnhyvinvointia ylläpitävinä tekijöinä esimiehet ja henkilöstö nostivat esiin mm. oman aktiivisuuden hyvinvoinnin eteen, hyvän työyhteisön ja työkaverit, läheiset ja perheen, mahdollisuuden vaikuttaa työn sisältöön sekä mielekkään työn. Eniten työhyvinvointia heikentävinä tekijöinä työntekijät korostivat liian suurta työkuormaa ja niukkoja resursseja, jatkuvaa muutosta ja epävarmuutta tulevasta, toimimatonta viestintää ja tiedonkulkua sekä puutteita tiloissa ja ergonomiassa. Esimiesten vastauksissa työhyvinvointia heikentävinä asioina tuotiin esiin mm. liian suuri työkuorma ja niukat resurssit, vähäinen palaute työstä, puutteet työtiloissa ja ergonomiassa sekä jatkuva muutos ja epävarmuus tulevasta. Oman työyksikön hyvinvointi arvioitiin henkilöstön toimesta kohtuulliseksi; kouluarvosana 7,2. Vastauksista nousi kuitenkin esiin, että työyksiköiden hyvinvoinnissa on ollut haasteita edelliseen vuoteen verrattuna. 62 % vastaajista koki, että oman työyksikön hyvinvointi oli pysynyt ennallaan tai parantunut vuonna 2012 (vuonna 2011 vastaava luku 74 %). Kuntien ja palvelualojen välillä oli osittain eroja hyvinvoinnin osalta. Lisätietoa asiasta löytyy tästä materiaalipaketista. 4

5 Yhteenveto: Esimiehet ja henkilöstö 3/4 Arviot esimiestyön toimivuudesta olivat melko lähellä toisiaan sekä esimiesten omissa (kouluarvosana 7,9) että henkilöstön (7,6) vastauksissa. Eri esimiestyön osa-alueista esimiehet nostivat kehittämistarpeina esiin mm. henkilöstöjohtamisen sekä kehittämisosaamisen. Vahvimpina osaamisalueinaan esimiehet kokivat oman alan ammattiosaamisen sekä kokonaisuuksien hallinnan ja organisointitaidot. Henkilöstö puolestaan korosti esimiesten vahvuuksina oman ammattialan sekä talouden ja hallinnon osaamista. Parannusta toivottiin mm. henkilöstöjohtamiseen ja kehittämisosaamiseen. Yhteenveto: Esimiehet ja henkilöstö 4/4 Työn sisältöön ja organisointiin liittyen esimiehet ja työntekijät toivat esiin samoja näkökulmia. Myönteisinä tekijöinä koettiin työn mielenkiintoisuus ja innostavuus, onnistumiset työssä sekä yhteistyö kollegojen kanssa. Kehittämistä toivottiin perehdytykseen sekä palauteprosesseihin. Henkilöstö nosti myös esiin haasteita vaikutusmahdollisuuksiin liittyen. Oulunkaaren toimintapolitiikat (mm. päihdeohjelma ja varhaisen tuen malli) olivat tuttuja erityisesti esimiehille ja niitä oli myös sovellettu käytännössä. Samoin henkilöstöstä suurin osa oli vähintäänkin tietoinen toimintaohjelmien olemassa olosta. Työhyvinvointia ylläpitävinä tekijöinä sekä esimiehet että työntekijät nostivat esiin mm. Sporttipassin ja työterveyshuollon palvelut. Myös kuukausittaiset esimiesinfot saivat myönteistä palautetta. Hyvinvointikyselyssä tiedusteltiin myös suosittelisitko ystävällesi tai tuttavallesi työskentelyä Oulunkaarella. Esimiehistä 95 % ja henkilöstöstä 86 % vastasi kyllä/ehkä. 5

6 Valtuustokauden arviointi Oulunkaaren hallitus ja valtuusto Taustaa Kuntaliiton ohjeistus kunnille ja kuntayhtymille valtuustokauden arviointiin Kuluneen valtuustokauden arviointi ja perintö uusille valtuutetuille Sähköiset kyselyt viikoilla Vastaajat Hallitus, 9 hlö Valtuusto, 13 hlö Keskustelun pohjana seminaarissa Käydään läpi uusien valtuutettujen kanssa v

7 Hallituksen ja valtuuston vaikutusmahdollisuudet Oulunkaarella Oman kunnan palvelujen määrä (Oulunkaari) Oman kunnan palvelujen laatu (Oulunkaari) Oman kunnan taloudelliset tavoitteet Oulunkaaren osalta Oulunkaaren yhteiset asiat ja kokonaisohjaus Kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen ,56 3,11 3,56 3,38 3,33 Oulunkaaren hallitus Oman kunnan palvelujen määrä (Oulunkaari) Oman kunnan palvelujen laatu (Oulunkaari) Oman kunnan taloudelliset tavoitteet Oulunkaaren osalta Oulunkaaren yhteiset asiat ja kokonaisohjaus Kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen ,62 3,15 3,38 3,38 3,46 Oulunkaaren valtuusto 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä Hallitus: yhteistyön sujuminen Oulunkaaren luottamushenkilöt ja oman kunnan luottamushenkilöt Oulunkaaren valtuusto ja Oulunkaaren hallitus Oulunkaaren hallitus ja Oulunkaaren viranhaltijat Oulunkaaren hallitus ja oman kunnan viranhaltijat Oulunkaaren hallitus ja kuntalaiset Oulunkaaren hallitus ja alueen yritykset Oulunkaaren hallitus ja alueen järjestöt Oulunkaaren jäsenkunnat 3,33 3,33 3,56 3,00 2,67 2,56 3,56 4,11 Oulunkaaren hallitus 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 7

8 Valtuusto: yhteistyön sujuminen Oulunkaaren luottamushenkilöt ja oman kunnan luottamushenkilöt Oulunkaaren valtuusto ja Oulunkaaren hallitus Oulunkaaren luottamushenkilöt ja Oulunkaaren viranhaltijat Oulunkaaren luottamushenkilöt ja oman kunnan viranhaltijat Oulunkaaren luottamushenkilöt ja kuntalaiset Oulunkaaren luottamushenkilöt ja alueen yritykset Oulunkaaren luottamushenkilöt ja alueen järjestöt Oulunkaaren jäsenkunnat 3,23 2,85 3,38 3,00 2,54 2,46 2,31 3,00 Oulunkaaren valtuusto 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä Ennakoivaa, strategiaan pohjautuvaa 2,38 Yksittäispäätöksentekoa Avointa 2,54 Sisäpiirimäistä Faktoihin perustuvaa 2,08 Mielikuviin perustuvaa / populistista Keskustelua sallivaa 1,85 Keskustelun tukahduttavaa Tehokasta 2,62 "Puuroutuvaa" Oulunkaaren kokonaisetua ajavaa Yhteistyöhenkistä 1,92 2,15 Yksittäisen kunnan etua ajavaa Ristiriitaista Oulunkaaren hallitus Ennakoivaa, strategiaan pohjautuvaa Avointa Faktoihin perustuvaa 2,56 2,22 2,11 Yksittäispäätöksentekoa Sisäpiirimäistä Mielikuviin perustuvaa / populistista Päätöksentekoilmapiiri Oulunkaarella Keskustelua sallivaa 2,11 Keskustelun tukahduttavaa Tehokasta 2,56 "Puuroutuvaa" Oulunkaaren kokonaisetua ajavaa Yhteistyöhenkistä 2,22 2,11 Yksittäisen kunnan etua ajavaa Ristiriitaista Oulunkaaren valtuusto 8

9 Hallituksen toiminta ja päätöksenteko Oulunkaarella Oulunkaaren luottamuselimissä käsiteltävistä asioista saatiin riittävästi ajantasaista tietoa Asioiden viranhaltijavalmistelu luottamuselimille oli Oulunkaarella hyvää Asioiden käsittelyyn Oulunkaaren luottamuselimissä oli varattu riittävästi aikaa Oulunkaaren luottamuselimissä tehdyistä päätöksistä tiedotettiin kuntalaisille ajantasaisesti Oulunkaaren luottamustehtäviin oli mahdollista varata riittävästi aikaa (kokoukset ja valmistautuminen) 4,00 4,11 4,00 3,67 3,56 Oulunkaaren hallitus 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä Valtuuston toiminta ja päätöksenteko Oulunkaarella Oulunkaaren luottamuselimissä käsiteltävistä asioista saatiin riittävästi ajantasaista tietoa 3,31 Asioiden viranhaltijavalmistelu luottamuselimille oli Oulunkaarella hyvää Asioiden käsittelyyn Oulunkaaren luottamuselimissä oli varattu riittävästi aikaa 3,54 3,75 Oulunkaaren luottamuselimissä tehdyistä päätöksistä tiedotettiin kuntalaisille ajantasaisesti Oulunkaaren luottamustehtäviin oli mahdollista varata riittävästi aikaa (kokoukset ja valmistautuminen) 2,92 3,00 Oulunkaaren valtuusto 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 9

10 Valtuustokauden yleisarviointi 4,00 10,00 4,00 10,00 8,56 Oulunkaaren hallitus: kouluarvosana 8,6 7,92 Oulunkaaren valtuusto: Kouluarvosana 7,9 Hallitus: onnistumiset ja kehittämisen paikat Onnistumiset Talouden hallinta, seuranta ja raportointi Yhteisen näkemyksen ja tahtotilan löytäminen Kuntien välinen yhteistyö Perustoiminta, kokonaisuus Toiminnan tehostaminen Perusterveydenhuollon selkeyttäminen Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen Avoimuus Strategian laadinta Vaatii vielä toimia Kuntayhtymän toiminnan pitkäkestoinen kehittäminen Palveluiden kehittäminen Tulevaisuusstrategian pohtiminen, visiot Talouden hallinta Tiedonkulku Kokouskäytännöt, videokokoukset Palkkojen harmonisointi Sisäinen valvonta 10

11 Valtuusto: onnistumiset ja kehittämisen paikat Onnistumiset PARAS-hankkeen mukaisen palvelualueen muodostaminen ja organisointi Palvelujen tuottaminen ja organisointi Yhteistyö ja hyvä henki kuntien välillä Talouden hallinta ja kustannustehokkuus Strategia ja suuret linjat Koulutukseen panostaminen Kokousilmapiiri hyvä Vaatii vielä toimia Palvelujen tasapuolisuus Kustannusten seuranta Tiedottaminen Hallituksen ja patun päätöksistä tiedottaminen Järjestämiskeskuksen, hallituksen ja yksittäisen kunnan välinen yhteistyö Kuunteleminen Mitä tärkeitä asioita valtuustokaudella jäi kesken? Hallituksen kommentit Kehittämistyön tulee olla jatkuvaa Tulevaisuuden visioiden täsmentäminen Hyvien käytäntöjen arvioiminen Palvelujen kehittäminen edelleen Rekrytoinnin kehittäminen Kustannusten tarkempi seuranta Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suhteen muuttaminen Perustason erikoissairaanhoito Ensihoidon järjestelyt Kuntapalvelutoimiston kehittäminen Kokouskäytäntöjen kehittäminen, esim. videokokoukset Valtuuston kommentit Palvelujen edelleen kehittäminen ja yhtenäistäminen Sopimusten seurannan ja analysoinnin edelleen kehittäminen Etäyhteyksien hyödyntäminen Hyvinvointistrategian työstäminen Yritysneuvonnan kehittäminen Erikoissairaanhoidon menokehityksen hillitseminen 11

12 Mihin asioihin tulevalla valtuustokaudella tulisi Oulunkaarella erityisesti paneutua? Hallituksen kommentit Tulevaisuuden haasteiden ennakointi, mm. ikärakenteen muutokset Ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään työhön panostaminen Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Talouden hallinta Lääkäreiden ja muun henkilöstön rekrytointi Kotihoitoon panostaminen Kuntapalvelutoimiston kehittäminen Valtuuston kommentit Palvelujen jatkuva kehittäminen Palvelujen tasavertaisuus Paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen Vanhuspalveluihin panostaminen Kuntalaisille tiedottaminen Kuntalaispalautteen kerääminen ja hyödyntäminen Ennakoivan seurannan kehittäminen Eri kuntien parhaat käytännöt käyttöön koko Oulunkaarella ja vastuuhenkilöiden aktiivinen rooli hyvien käytäntöjen eteenpäin viemisessä Ajanvaraus kuntoon terveyskeskuksissa Palkkaus tehtävään perustuen, TVA-työ Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta 12

13 Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta Vastaajina Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan jäsenet vuodelta 2012 Vastausprosentti 71,4 % Teemat Toiminnan ja ohjauksen onnistuminen Yhteistyö eri toimijoiden välillä Kehitys ja muutos vuonna 2012 Vastaajia 10 hlö Ei vertailutietoja aiemmilta vuosilta Palvelutuotantolautakunta: Toiminnan ja ohjauksen yleinen arviointi 1 = Vaatii kehittämistä 5 = Onnistunut 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin 13

14 Palvelutuotantolautakunta: Palvelujen ja toiminnan ohjaus 1/2 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin Palvelutuotantolautakunta: Palvelujen ja toiminnan ohjaus 2/2 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin 14

15 Palvelutuotantolautakunta: Yhteistyön toimivuus 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin Palvelutuotantolautakunta: Muutos ja kehitys vuonna = - - 2= - 3= +/- 4= + 5= + + Palvelujen laatu ,4 Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ,9 Palvelujen kustannustehokkuus ,5 Johtaminen yhteistoiminta-alueella ,4 Tiedonkulku ja tietojen saatavuus ,9 1 = muuttunut huonompaan Mahdollisuus vaikuttaa oman kunnan palvelutarjontaan ,1 Yhteistyö kuntien välillä ,4 3 = säilynyt ennallaan 5= muuttunut parempaan Toiminnan ja palvelujen tuottamisen suunnitelmallisuus ja ennakointi Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen , ,4 15

16 Kuntien luottamushenkilöt Kuntien luottamushenkilöt Vastaajina peruskuntien luottamushenkilöt vuodelta 2012 Valtuusto ja hallitus Vastausprosentti 27,5 % (2011: 28,3 %) Vastaajia 38 hlö Teemat Toiminnan ja ohjauksen onnistuminen Yhteistyö eri toimijoiden välillä Kuntapalvelutoimiston arviointi Kehitys ja muutos vuonna

17 Kuntien luottamushenkilöt: Vastaajat kunnittain Kuntien luottamushenkilöt: Toiminnan ja ohjauksen yleinen arviointi 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin ,4 3,2 3,3 3,0 3,8 3,4 17

18 Ryhmä yhteensä 2011: 3,1 2011: 3,6 Kuntien luottamushenkilöt: Palvelujen ja toiminnan ohjaus 1/2 Ryhmä yhteensä 2011: 3,4 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin Kuntien luottamushenkilöt: Palvelujen ja toiminnan ohjaus 2/2 2011: 3,8 2011: 3,3 2011: 2,7 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin 18

19 Kuntien luottamushenkilöt: Yhteistyön toimivuus 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin ,1 3,3 3,2 2,6 2,4 Kuntien luottamushenkilöt: Kuntapalvelutoimiston arviointi 1 = vaatii vielä kehittämistä 5 = onnistunut, toimii hyvin Talouspalvelut ,2 3,0 Henkilöstöpalvelut ,2 3,1 Tietopalvelut ,1 3,0 Yhteensä 3,1 3,0 19

20 Kuntien luottamushenkilöt: Muutos ja kehitys vuonna = muuttunut huonompaan 3 = säilynyt ennallaan 5= muuttunut parempaan 1= - - 2= - 3= +/- 4= + 5= Palvelujen laatu ,1 3,1 Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ,0 3,0 Palvelujen kustannustehokkuus ,1 3,5 Johtaminen yhteistoiminta-alueella ,9 3,0 Tiedonkulku ja tietojen saatavuus ,1 2,9 Mahdollisuus vaikuttaa oman kunnan palvelutarjontaan ,6 2,8 Yhteistyö kuntien välillä ,0 3,2 Toiminnan ja palvelujen tuottamisen suunnitelmallisuus ja ennakointi Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen ,1 3, ,0 Oulunkaaren johto ja esimiehet 20

21 Oulunkaaren johto ja esimiehet Vastaajina Oulunkaaren johto ja lähiesimiehet Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti 81 % Vastaajia 42 hlö Teemat Työhyvinvointi Oman työyksikön toiminta Esimiestyö Työn sisältö ja organisointi Oulunkaaren toimintapolitiikat Toiminnan kehittäminen Oulunkaaren johto ja esimiehet: Vastaajat Vastaajat kunnittain Vastaajat palvelualoittain Kokemus esimiestehtävistä 21

22 Oulunkaaren johto ja esimiehet: Oma työhyvinvointi Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Oma henkinen työhyvinvointini Oma fyysinen työhyvinvointini ,1 8,0 8, ,6 8,3 8,6 Yhteensä 8,3 8,1 8,4 93 % vastaajista: oma työhyvinvointi on pysynyt ennallaan tai parantunut (2011: 72 %) Oulunkaaren johto ja esimiehet: Oma työhyvinvointi Miten aktiivisesti huolehdit itse omasta hyvinvoinnistasi myös vapaa-ajalla? 100 % vastaajista huolehtii omasta hyvinvoinnistaan myös vapaa-ajalla aktiivisesti tai melko aktiivisesti 22

23 Oulunkaaren johto ja esimiehet: Oma työhyvinvointi Ei suoraa vertailutietoa edellisiin vuosiin Mitkä asiat ovat PARANTANEET työhyvinvointia v. 2012? Ei suoraa vertailutietoa edellisiin vuosiin Mitkä asiat ovat HEIKENTÄNEET työhyvinvointia v. 2012? Eniten vastauksia saaneet 23

24 Ei suoraa vertailutietoa edellisiin vuosiin Mitkä asiat ovat HEIKENTÄNEET työhyvinvointia v. 2012? Vähiten vastauksia saaneet Oulunkaaren johto ja esimiehet: Esimiestyön toimivuus Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Työntekijät Oman lähiesimiehen toiminta kokonaisuutena Esimiehet Oma lähiesimiestyö kokonaisuutena *) ,6 7,7 7, ,9 7,9 7,9 24

25 Oulunkaaren johto ja esimiehet: Esimiestyön osa-alueet Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Oulunkaaren johto ja esimiehet: Työn sisältö ja organisointi ,7 3,8 3,7 3,3 3,4 3,3 2,7 3,0 25

26 Oulunkaaren johto ja esimiehet: Oulunkaaren toimintapolitiikat Varhaisen tuen malli Päihdeohjelma Toimintaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn Oulunkaaren johto ja esimiehet: Hyvinvointia tukevat asiat Miten hyvin seuraavat asiat mielestäsi tukevat hyvinvointia? Kuukausittaiset esimiesinfot Sporttipassi 2011: 3,8 Työterveyshuollon palvelut Vuosittaiset työhyvinvointipäivät 26

27 Oulunkaaren johto ja esimiehet: Työskentely Oulunkaarella Ei suoraa vertailutietoa edellisiltä vuosilta Voisitko suositella ystävällesi tai tuttavallesi hakeutumista töihin Oulunkaarelle? 95 % vastaajista: Kyllä tai ehkä voi suositella työskentelyä Oulunkaarella Oulunkaaren henkilöstö 27

28 Oulunkaaren henkilöstö Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti 56 % (2011 yht. 54 %) Vastaajia 504 hlö Teemat Työhyvinvointi Oman työyksikön toiminta Esimiestyö Työn sisältö ja organisointi Oulunkaaren toimintapolitiikat Toiminnan kehittäminen Oulunkaaren henkilöstö: Vastaajat Vastaajat kunnittain Vastaajat palvelualoittain 28

29 Oulunkaaren henkilöstö: Oma työhyvinvointi Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen *) vastaus% v. 2010: 18% Oma henkinen työhyvinvointini Oma fyysinen työhyvinvointini *) ,9 8,1 7, ,1 8,1 8,3 Yhteensä 8,0 8,1 8,0 74 % vastaajista: oma työhyvinvointi on pysynyt ennallaan tai parantunut (2011: 75 %) Oulunkaaren henkilöstö: Oma työhyvinvointi Ei suoraa vertailutietoa edellisiin vuosiin Mitkä asiat ovat PARANTANEET työhyvinvointia v. 2012? 29

30 Ei suoraa vertailutietoa edellisiin vuosiin Mitkä asiat ovat HEIKENTÄNEET työhyvinvointia v. 2012? Eniten vastauksia saaneet Ei suoraa vertailutietoa edellisiin vuosiin Mitkä asiat ovat HEIKENTÄNEET työhyvinvointia v. 2012? Vähiten vastauksia saaneet 30

31 Oulunkaaren henkilöstö: Kunnittain ja palvelualoittain: Perhepalvelut Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Perhepalvelut Ii (N=32) Pudasjärvi (N=46) Simo (N=7) Utajärvi (N=9) Vaala (N=8) Henkinen työhyvinvointi 8,1 8,0 8,4 8,2 8,8 Fyysinen hyvinvointi 8,1 8,4 8,3 8,0 8,8 Työyhteisön hyvinvointi 7,7 7,3 7,4 8,0 7,8 Esimiestyö 8,0 7,8 7,9 8,4 8,3 Laajempia kunta- ja palvelualakohtaisia tietoja saatavissa tarvittaessa Anu Vuoriselta Oulunkaaren henkilöstö: Kunnittain ja palvelualoittain: Terveyspalvelut Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Terveyspalvelut Ii (N=44) Pudasjärvi (N=65) Simo (N=24) Utajärvi (N=21) Vaala (N=24) Henkinen työhyvinvointi 7,5 7,9 8,0 7,7 7,6 Fyysinen hyvinvointi 8,3 8,0 8,2 8,3 7,3 Työyhteisön hyvinvointi 7,1 7,1 7,3 7,1 6,6 Esimiestyö 7,1 7,4 7,9 7,2 6,9 Laajempia kunta- ja palvelualakohtaisia tietoja saatavissa tarvittaessa Anu Vuoriselta 31

32 Oulunkaaren henkilöstö: Kunnittain ja palvelualoittain: Vanhuspalvelut Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Vanhuspalvelut Ii (N=60) Pudasjärvi (N=68) Simo (N=26) Utajärvi (N=28) Vaala (N=14) Henkinen työhyvinvointi 8,0 8,0 8,4 7,7 8,2 Fyysinen hyvinvointi 8,0 8,1 8,3 8,0 7,8 Työyhteisön hyvinvointi 6,8 7,0 7,3 7,5 7,5 Esimiestyö 7,7 7,6 8,1 7,6 7,8 Laajempia kunta- ja palvelualakohtaisia tietoja saatavissa tarvittaessa Anu Vuoriselta Kouluarvosana: Oulunkaaren henkilöstö: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Kunnittain ja palvelualoittain: Kuntapalvelutoimisto, elinkeinopalvelut, hankkeet, yleishallinto Kuntapalvelutoimisto, elinkeinopalvelut, hankkeet, yleishallinto Ii (N=18) Pudasjärvi (N=16) Simo (N=10) Utajärvi (N=12) Vaala (N=12) Henkinen työhyvinvointi 8,0 8,3 8,1 8,5 8,6 Fyysinen hyvinvointi 8,4 8,6 8,6 8,5 8,8 Työyhteisön hyvinvointi 7,6 7,9 8,1 8,1 8,3 Esimiestyö 8,2 8,2 8,8 8,5 8,7 Laajempia kunta- ja palvelualakohtaisia tietoja saatavissa tarvittaessa Anu Vuoriselta 32

33 2012 Henkinen työhyvinvointi Oulunkaaren henkilöstö: Palvelualoittain Perhe (N=88) Terveys (N=171) Vanhus (N=163) Keskiarvo ,0 7,9 8,3 Henkinen työhyvinvointi Perhe (N=101) Terveys (N=173) Vanhus (N=196) Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Kpt, elinkeinop., hankkeet, yleishallinto (N=36) Keskiarvo ,1 7,7 8,0 8, Fyysinen työhyvinvointi Perhe (N=88) Terveys (N=170) Vanhus (N=163) Keskiarvo ,3 8,1 8,0 Fyysinen työhyvinvointi Perhe (N=99) Terveys (N=171) Vanhus (N=195) Kpt, elinkeinop., hankkeet, yleishallinto (N=35) Keskiarvo ,3 8,0 8,0 8,4 Vihreä väri = pysynyt ennallaan tai parantunut edellisestä vuodesta 2012 Oman yksikön työhyvinvointi Oulunkaaren henkilöstö: Palvelualoittain Perhe (N=86) Terveys (N=170) Vanhus (N=159) Keskiarvo ,8 7,4 7,5 Oman yksikön työhyvinvointi Perhe (N=100) Terveys (N=171) Vanhus (N=194) Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Kpt, elinkeinop., hankkeet, yleishallinto (N=36) Keskiarvo ,6 7,0 7,1 7, Oman lähiesimiehen toiminta Perhe (N=85) Terveys (N=165) Vanhus (N=153) Keskiarvo ,0 7,5 8,0 Oman lähiesimiehen toiminta Perhe (N=100) Terveys (N=172) Vanhus (N=196) Kpt, elinkeinop., hankkeet, yleishallinto (N=36 Keskiarvo ,9 7,2 7,7 8,2 33

34 Oulunkaaren henkilöstö: Kunnittain Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen 2012 Henkinen työhyvinvointi Ii (N=105) Pudasjärvi (N=173) Simo (N=68) Utajärvi (N=51) Vaala (N=51) Keskiarvo ,0 8,2 8,0 8,2 8,0 Henkinen työhyvinvointi Ii (N=151) Pudasjärvi (N=194) Simo (N=65) Utajärvi (N=69) Vaala (N=56) Keskiarvo ,8 8,0 8,2 7,9 8, Fyysinen työhyvinvointi Ii (N=104) Pudasjärvi (N=172) Simo (N=68) Utajärvi (N=51) Vaala (N=51) Keskiarvo ,1 8,2 8,0 8,3 7,9 Fyysinen työhyvinvointi Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala (N=149) (N=192) (N=65) (N=67) (N=56) Keskiarvo ,1 8,2 8,3 8,2 7,9 Vihreä väri = pysynyt ennallaan tai parantunut edellisestä vuodesta Oulunkaaren henkilöstö: Kunnittain Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen 2012 Oman yksikön työhyvinvointi Ii (N=103) Pudasjärvi (N=171) Simo (N=67) Utajärvi (N=50) Vaala (N=49) Keskiarvo ,4 7,7 7,3 7,6 7,5 Oman yksikön Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala työhyvinvointi (N=152) (N=192) (N=66) (N=67) (N=55) Keskiarvo ,2 7,2 7,4 7,6 7, Lähiesimiehen toiminta Ii (N=98) Pudasjärvi (N=168) Simo (N=66) Utajärvi (N=48) Vaala (N=49) Keskiarvo ,7 7,9 7,8 7,8 7,3 Lähiesimiehen toiminta Ii (N=152) Pudasjärvi (N=192) Simo (N=64) Utajärvi (N=69) Vaala (N=56) Keskiarvo ,6 7,6 8,1 7,7 7,7 Vihreä väri = pysynyt ennallaan tai parantunut edellisestä vuodesta 34

35 Oulunkaaren henkilöstö: Oma työhyvinvointi Miten aktiivisesti huolehdit itse omasta hyvinvoinnistasi vapaa-ajalla? 94 % vastaajista huolehtii omasta hyvinvoinnistaan myös vapaa-ajalla aktiivisesti tai melko aktiivisesti (2011: 94%) Oulunkaaren henkilöstö: Työyksikön työhyvinvointi Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen *) vastaus% v. 2010: 18% Oman yksikön työhyvinvointi *) ,2 7,5 7,3 62 % vastaajista: oman yksikön työhyvinvointi on pysynyt ennallaan tai parantunut (2011: 74 %) 35

36 Oulunkaaren henkilöstö: Esimiestyön arviointi Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen Ei suoraa vertailutietoa edellisiltä vuosilta 78 % vastaajista: Esimiestyö on pysynyt ennallaan tai parantunut Työntekijät Oman lähiesimiehen toiminta kokonaisuutena Esimiehet Oma lähiesimiestyö kokonaisuutena Oulunkaaren henkilöstö: Esimiestyön arviointi Kouluarvosana: 4 = Heikko 10 = Erinomainen *) ,6 7,7 7, ,9 7,9 7,9 *) vastaus% v. 2010: 18% 36

37 Oulunkaaren henkilöstö: Työn sisältö ja organisointi 1 = Eri mieltä 2 = Osittain eri mieltä 3 = Osittain samaa mieltä 4 = Samaa mieltä ,5 3,5 3,5 3,1 3,1 3,0 3,1 2,7 Oulunkaaren henkilöstö: Oulunkaaren toimintapolitiikat Päihdeohjelma Toimintaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn 1,0 4,0 Varhaisen tuen malli 1,0 4,0 2,1 2,1 1,0 4,0 2,2 Arviot vastaavat edellistä vuotta 37

38 Oulunkaaren henkilöstö: Hyvinvointia tukevat asiat Miten hyvin seuraavat asiat mielestäsi tukevat työhyvinvointia? Ei suoraa vertailutietoa edellisiltä vuosilta Vuosittaiset työhyvinvointipäivät Sporttipassi 1,0 4,0 Työterveyshuollon palvelut 2,2 1,0 4,0 1,0 4,0 2,9 2011: 3,1 2,9 Oulunkaaren henkilöstö: Työskentely Oulunkaarella Ei suoraa vertailutietoa edellisiltä vuosilta Voisitko suositella ystävällesi tai tuttavallesi hakeutumista töihin Oulunkaarelle? 86 % vastaajista: Kyllä tai ehkä voi suositella työskentelyä Oulunkaarella 38

39 Lisätiedot, materiaali- ja esittelypyynnöt Anu Vuorinen kehitysjohtaja, järjestämiskeskus Sähköposti: Puhelin:

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi 18.2.2016 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Kuntapalvelutoimisto

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 10.2.2015 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Kuntapalvelutoimisto

Lisätiedot

Toiminnan arviointi: omistajaohjaus

Toiminnan arviointi: omistajaohjaus 20.2.2017 Toiminnan arviointi: omistajaohjaus Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Toiminnan kehitys uusi rooli Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Toiminnan arviointi vuosi 2010

Toiminnan arviointi vuosi 2010 Oulunkaaren kuntayhtymä Toiminnan arviointi vuosi 2010 Oulunkaaren luottamushenkilöt, kuntien johtavat viranhaltijat, esimiehet, henkilöstö 24.2.2011 Sisältö Sisältö... 2 1 Toiminnan arviointi, vuosi 2010...

Lisätiedot

Innostuskyselyn tulokset vuodelta 2014

Innostuskyselyn tulokset vuodelta 2014 20.2.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Innostuskyselyn tulokset vuodelta 2014 Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/4 Lähes kaikilla mittareilla henkilöstön hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 18.2.2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla kahden edellisen toimintavuoden tapaan.

Lisätiedot

Valtuustotyön arviointi valtuustokaudella Valtuutetun henkilökohtainen arviointi

Valtuustotyön arviointi valtuustokaudella Valtuutetun henkilökohtainen arviointi Liite 1 Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 9/80/2012 Valtuustotyön arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Valtuutetun henkilökohtainen arviointi Valtuustotyön edellytykset ja yhteistyön toimivuus 1 Miten

Lisätiedot

Oulunkaaren vuotuinen toiminnan arviointi. Palvelutuotantolautakunta Anu Vuorinen

Oulunkaaren vuotuinen toiminnan arviointi. Palvelutuotantolautakunta Anu Vuorinen Oulunkaaren vuotuinen toiminnan arviointi Palvelutuotantolautakunta 12.3.2014 Anu Vuorinen Vuotuinen toiminnan arviointi Oulunkaarella 1. Tilinpäätöskirja liitteineen 2. Liikennevaloraportit 3. Värikorit

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Pienet kunnat: Valtuustotyön arviointi kaudella Vastausprosentti: 35% (103/ 296)

Pienet kunnat: Valtuustotyön arviointi kaudella Vastausprosentti: 35% (103/ 296) Pienet kunnat: Valtuustotyön arviointi kaudella 2009-2012 Vastausprosentti: 35% (103/ 296) Miten arvioit valtuustotyön edellytyksiäsi seuraavien asioiden osalta? N=102 (%) Huono Ei huono eikä hyvä Hyvä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Siikajoki: Valtuustotyön arviointi kaudella Vastausprosentti: 59% (16/ 27)

Siikajoki: Valtuustotyön arviointi kaudella Vastausprosentti: 59% (16/ 27) Siikajoki: Valtuustotyön arviointi kaudella 2009-2012 Vastausprosentti: 59% (16/ 27) Miten arvioit valtuustotyön edellytyksiäsi seuraavien asioiden osalta? N=16 (%) Huono Ei huono eikä hyvä Hyvä 1) Valmisteltavina

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Työsuojelurahaston, Suomen Kuntaliiton ja kuntien rahoittama tutkimushanke Professori Petri Virtanen TaY JKK Kysely kuntien kokeilutoiminnasta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Parempi Työyhteisö - kysely Kuntaliitto Tulosten esittely Heli Kuitunen ja Maarit Vartia Työyhteisöt ja -organisaatiot -osaamiskeskus Työterveyslaitos - Terveen työelämän edistäjä Edistämme

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä.

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä. Yhtymähallitus 194 07.12.2011 Yhtymävaltuusto 12 14.12.2011 Yhtymähallitus 70 11.04.2012 Hallintosäännön muutos YhtHall 194 7.12.2011 Johtotiimi 30.11.2011 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi

Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely VILU 2010 Kyselyn avulla haetaan tietoja (Paras-) päätöksenteosta ja sen reunaehdoista

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016 Hyvinvointia ihmistä lähellä Kuntapalvelutoimiston ta-2016 toimeenpano palvelualoittain Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely 18.3.-14.4.2013 A1. Merkitse ammattiasemasi: ( ) Esimies ( ) Työntekijä A2. Merkitse ikäryhmäsi: ( ) alle 40v. ( ) 40-50 v. ( ) yli 50v.

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Maakuntahallituksen työn arviointilomake

Maakuntahallituksen työn arviointilomake Mh 10.11.2008, Liite nro: 1 Maakuntahallituksen työn arviointilomake Henkilökohtainen arviointi hallitustyöskentelystä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Ympyröikää mielestänne sopivin vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Hallituksen itsearvointikysely 2016

Hallituksen itsearvointikysely 2016 Hallituksen itsearvointikysely 2016 Raportti tulostettu 8.8.2016 Vastausprosentti 71,4% (10/14) Ei sisällä avoimia vastauksia 1.1-1.3 Miten yhtymähallitus on onnistunut tehtävässään 1.1 Hallinto ja hallinnon

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

REA-Puntari Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) Tiedotteen liiteaineisto Siv Sandberg, Åbo Akademi

REA-Puntari Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) Tiedotteen liiteaineisto Siv Sandberg, Åbo Akademi Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) REA-Puntari 2017 Tiedotteen liiteaineisto 31.10.2017 Siv Sandberg, Åbo Akademi REA-puntari 2017 Kohdejoukko: 40 ARTTU2-kunnan luottamushenkilöjohto (valtuuston

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Julkaistu 23.9.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014 Julkaistu 23.9.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Utajärvi. Kuntaraportti

Utajärvi. Kuntaraportti Utajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raahe. Kuntaraportti

Raahe. Kuntaraportti Raahe Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Taivalkoski. Kuntaraportti

Taivalkoski. Kuntaraportti Taivalkoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Vaasan yliopiston tutkimus Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Vaasan yliopisto, Kuntaliitto, Kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältö Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Kempele. Kuntaraportti

Kempele. Kuntaraportti Kempele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Muhos. Kuntaraportti

Muhos. Kuntaraportti Muhos Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Kätilötyö ja voimaannuttava johtaminen. Terhi Virtanen kätilö, TtM Suomen Kätilöliitto ry 5.5.2014 Kätilöpäivät, Hämeenlinna

Kätilötyö ja voimaannuttava johtaminen. Terhi Virtanen kätilö, TtM Suomen Kätilöliitto ry 5.5.2014 Kätilöpäivät, Hämeenlinna Kätilötyö ja voimaannuttava johtaminen Terhi Virtanen kätilö, TtM Suomen Kätilöliitto ry 5.5.2014 Kätilöpäivät, Hämeenlinna Luennon rakenne Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat Tulokset taustatiedot voimaannuttava

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä.

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä. Yhtymähallitus 194 07.12.2011 Yhtymävaltuusto 12 14.12.2011 Hallintosäännön muutos YhtHall 194 7.12.2011 Johtotiimi 30.11.2011 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto puh: 040-7400

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot