Jäsenyysverkostot ominaisuudet, toimijoiden ja tapahtumien samanaikainen analyysi. Sisältö ja tavoitteet. Osallistujien ja tapahtumien ominaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenyysverkostot ominaisuudet, toimijoiden ja tapahtumien samanaikainen analyysi. Sisältö ja tavoitteet. Osallistujien ja tapahtumien ominaisuudet"

Transkriptio

1 Jäsenyysverkostot, toimijoiden ja tapahtumien samanaikainen anal Hypermedian jatko-opintoseminaari Antti Syvänen TaY / 1 Sisältö ja tavoitteet Esitellään jäsenyysverkostojen, jotka voidaan laskea kytkösmatriisista tai 1-moodisista sosiomatriiseista Esitellään toimijoiden ja tapahtumien samanaikaisen analn menetelmät Galois n hiladiagrammi (Galois Lattice) Korrespondenssi-analmenetelmä Yhteenveto Perustuu teoksen Wasserman & Faust, 1994 lukujen ohella edelliseen esitykseen luvuista (Salonen 2009) Tutustu myös esityksiin Meriläinen (2009) (koheesiviset aliryhmät) ja Miilumäki (2009) (saavutettavuus, tiheys) 2 (Wasserman & Faust, 1994) Osallistujien ja tapahtumien Osallistumismäärät: kytkösmatriisien vaakarivien summat, sosiomatriisin diagonaalialkiot, 2-osaisessa graafissa toimijanoodien asteluvut» Osallistumismääristä laskettuja keskiarvoja voidaan käyttää esim. yhteisöjen vapaaehtoistyöorganisaatioihin osallistumishalukkuuden vertailuun Tapahtumien koot: kytkösmatriisien pystyrivien summat, sosiomatriisin diagonaalialkiot, 2-osaisessa graafissa tapahtumanoodien asteluvut» Tapahtumien koista laskettuja keskiarvoja voidaan käyttää esim. yhteisöjen vapaaehtoisorganisaatioiden kokojen vertailuun Jos aineistosta puuttuu dataa, on kyseessä otos ja keskiarvoilla ei em. kaltaisia vertailuja voida suoraan tehdä ennen niiden yleistettävyyden estimointia 3 1

2 Tutkitaan erikseen toimijoiden ja tapahtumien ominaisuuksia Tiheys:toimija- tai tapahtumaparien sidosten määrä Toimijoiden osallistumismäärät vaikuttaa tapahtumien välisten sidosten määrään Tapahtumien koot vaikuttavat toimijoiden välisten sidosten määrään Saavutettavuus (reachability): onko joidenkin verkoston kahden toimijan tai tapahtuman välillä yhteyttä Läpimitta (diameter): jäsenyysverkoston pisin polku, jolla toimija- tai tapahtumapari ovat yhteydessä (lyhyin = geodeesi) 4 Toimija- tai tapahtumapareja yhdistävien polkujen voimakkuus Jaettujen osallisuuksien määrä tapahtumissa (toimijat) Jaettujen toimijoiden määrä (tapahtumat) Voimakkuuksia voidaan tutkia koheesivisia aliryhmiä: esim. klikkejä (cliques), joissa 3 tai useampi toimija- tai tapahtumanoodi keskenään täysin verkottuneita Jäsenyysverkoston ollessa kyseessä etsitään toimijoiden ja tapahtumien klikkejä pareittain (joissa vähintään 3 toimijaa/tapahtumaa), jotka ovat yhteydessä c kpl tapahtuman kautta tai jakavat c kpl toimijaa 5 Toimitusjohtajat jalkapalloseuroissa: klikit toimijoiden yhteisosallistumisen suhteen Jalkapalloseurojen toimitusjohtajat: klikit tapahtumien päällekäisyyden suhteen Toimitusjohtajien ja jalkapalloseurojen klikkianal 6 2

3 Aliryhmän koon huomiointi: Toimijaparin yhteisosallisuus tapahtumissa (limittyneisyys, overlap) voi olla suuri riippumatta ovatko toimijat kiinnostuneita toisistaan Tapahtumaparin päällekkäisyys (limittyneisyys) voi olla olla suuri, koska kummassakin on paljon osanottajia riippumatta että se viehättäisi samanlaisia toimijoita Tarvitaan ryhmäkoosta loogisesti vapaa mitta odds-ratios 7 Toimijoiden lukumäärä: 1) molemmissa tapahtumissa, 2) jotka eivät kuulu kumpaankaan tapahtumaan ja 3) 4) jotka kuuluvat vain toiseen tapahtumista Jos arvo on suurempi kuin 1, toimijat ovat enemmän mukana toisessakin tapahtumassa; enemmän päällekäisyyttä 1) 2) 1) 4) 3) 4) 1) 2) 4) 3) 3) 2) Odds-ratios laskukaavat 8 Toimijoiden ja tapahtumien samanaikaisen analn menetelmät Galois n hiladiagrammi Korrespondenssi-anal 9 3

4 Galois n hiladiagrammi Galois n hiladiagrammi pyrkii huomioimaan jäsenyysverkostojen : osajoukot (subsets) ja kaksijakoisuuden (duality), mahdollistaen näiden samanaikaisen tarkastelun Osajoukoilla tarkoitetaan toimijoiden tapahtumiin muodostamia osanottajaryhmiä Kaksijakoisuus viittaa täydentävään perspektiiviin toimijoista tapahtumiin osallistujina, tapahtumista toimijoiden kokoontumispaikkoina Mutta ensin: mikä on tavallinen hiladiagrammi Esimerkki: kuuden lapsen ja kolmen syntymäpäivätapahtuman muodostama kytkösverkostomatriisi 10 Hiladiagrammi Hilaa voidaan käyttää havainnollistamaan kokoelmaa osajoukkoja, nolla joukko (null set, ) ja yhteyttä Oheisessa hiladiagrammissa pisteet edustavat lasten osajoukkoja: juhliin osallistumisen mukaiset osajoukot, osajoukko jossa kaikki ryhmät ja -joukko Syntymäpäiväjuhlien väliset yhteydet, lasten osajoukot (Wasserman & Faust, 1994) 11 Hiladiagrammi Tavallisessa hiladiagrammissa pisteellä on yksi nimike (yksittäinen osajoukko), joten tarvitaan kaksi hiladiagrammia toimijoiden ja tapahtumien havainnollistamiseen Tarvitaan Galois`n hiladiagrammi Lasten väliset yhteydet syntymäpäiväjuhlien osajoukot 12 4

5 Galois n hiladiagrammi Kukin piste edustaa kahden erillisen entiteetin (toimija, tapahtuma) muodostamaa paria Ylin piste: joukko jossa kaikki lapset, ei juhlia (kaikki lapset eivät käyneet kaikissa juhlissa) Alin piste: Ross sekä joukko, jossa kaikki juhlat (Ross kävi ainoana kaikissa juhlissa) Diagrammin alaosan lapset ryhmän keskellä, yläosassa syrjässä olevia (outliers) Lue alhaalta ylös Lasten ja syntymäpäiväjuhlien Galois n hiladiagrammi (Wasserman & Faust, 1994) 13 Galois n hiladiagrammi Hyödyt: keskittyy osajoukkoihin, joihin keskittyminen soveliasta erityisesti jäsenyysverkostojen havainnollistamiseen täydentävä yhteys toimijoiden ja tapahtumien välillä, jotka näkyvät diagrammissa toimijoiden ja tapahtumien välisten yhteyksien rakenteet saattavat näkyä selvemmin Haitat: kuvallisesta esityksestä voi tulla monimutkainen vaakaulottuvuus on sattumanvarainen (eritt. Ross & Eliot) Näistä syistä johtuen Galois n hiladiagrammi on ensisijaisesti tapa havainnollistaa jäsenyysverkostoja 14 Korrespondenssianal Korrespondenssianal on on laajasti käytetty metodi kahden tai useamman muuttujaryhmän korrelaatioiden tutkimiseen Useita eri muunnelmia korrespondenssianalsta, sopivin jäsenyysverkostojen analin on kuitenkin method of reciprocal averaging Toimijan saama pisteytys on suhteellinen tapahtumien painotetuille pisteille, joihin toimija osallistuu (ja toisinpäin) pistemäärillä voidaan siis kuvata toimijat ja tapahtumat yhtä aikaa tilassa siten, että ne asettuvat toistensa läheisyyteen sitä paremmin mitä paremmin ne ovat yhteydessä toisiinsa 15 5

6 Korrespondenssianal Yksittäiselle toimijalle annettu pistemäärä on tapahtumalle annettu painotettu keskiarvo pistemääristä, jotka on annettu tapahtumalle. Painotuksina ovat jäsenyysmatriisin solufrekvenssit, jaettuna kyseisen rivin summalla Näitä pistemääriä hyödyntäen voidaan paikantaa yksittäinen toimija tilassa, jota tapahtumat määrittävät Ja toisinpäin yksittäiselle tapahtumalle annettava pistemäärä lasketaan: 16 Korrespondenssianal Toimitusjohtajien (n) ja jalkapalloseurojen (m) korrespondenssianaln mukaiset koordinaatit 17 Korrespondenssianal Arvotettujen yhteyksien toimijoiden yhteisjäsenyydestä ja tapahtumien limittymisestä Toimitusjohtaja 14 kuuluu useampaan joukkueeseen kuin kukaan muu, toimitusjohtajat 17 ja 20 seuraavaksi eniten Joukkueessa 3 on eniten toimitusjohtajia, 2 ja 15 seuraavaksi eniten Analllä voi tunnistaa ydinryhmän aktiivisia toimijoita ja suuria tapahtumia Nojautuu Simmelin havaintoon: yksilön sosiaalinen identiteetti on määrittynyt niissä kollektiiveissa mihin yksilö kuuluu: Ja asia voitaneen muotoilla myös toisinpäin: kollektiivit määrittyvät niihin kuuluvien yksilöiden kautta: Jäsenyysverkostojen dualistisuus toteutuu näin ollen laskukaavoissa Oletetaan ihmisellä olevan yksi kiinteä identiteetti, mutta sosiaalipsykologian mukaan ihmisellä kokoelma identiteettejä kollektiivien mukaan (työ, harrastus, perhe jne.) 18 6

7 Yhteenveto Kukin tapahtuma koostuu toimijoiden osajoukoista ja kukin toimija on liittynyt tapahtumien osajoukkoihin, joten jäsenyysverkostodataa ei voida tutkia vain toimija- ja/tai tapahtumaparien kautta Jäsenyysverkostot määrittyvät osajoukkojen mukaan (ei parien), voi helposti tapahtua väärin tulkintaa kun tutkitaan vain 1- moodisia verkostoja (pidä kytkösverkostomatriisit & graafit käsillä) Mikäli datasta puuttuu toimijoita tai tapahtumia, tulee huolehtia otantatavoista ja luotettavuusarviointeista 19 Lähteet Salonen, J Jäsenyysverkostot. Kytkökset ja limittyneet aliryhmät sosiaalisten verkostojen analssä. Hypermedian jatko-opintoseminaari , Wasserman, S. & Faust, K Social Network Analysis: Methods and Applications. New York: Cambridge University Press 20 Kiitos tarkkaavaisuudesta Hyvää viikonloppua! 21 7

Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä

Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä Stanley Wasserman and Katherine Faust: Social Network Analysis, Methods and Applications Sosiaalisten

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Hakurobotit Leena Salmela leena.salmela(at)hut.fi Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Tiivistelmä Hakurobotit hakevat verkkosivuja ja tallettavat

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT

Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 0 Johdanto... 1 1 Keskiarvo ennustemallina... 2 2 Yhden selittävän muuttujan malli... 3 3 Useamman selittävän muuttujan malli... 6 4 Excel

Lisätiedot

Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla

Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla Arkeologipäivät 2002 Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla Kai Nikulainen ja Hanna-Maria Pellinen Arkeologinen luokittelu Luokittelua voidaan edelleen pitää arkeologian

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 3. luento -31.10.2008. Anu Suominen, TTY/Pori/Tuta

Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 3. luento -31.10.2008. Anu Suominen, TTY/Pori/Tuta 1 VERKOSTODATA: MITTAAMINEN JA KERÄÄMINEN Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 3. luento - Anu Suominen, TTY/Pori/Tuta Wasserman, S. & Faust, K.: Social Network Analysis. Methods and Applications.

Lisätiedot

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Aineistoraportti tiimitutkimusosiosta Maria Taittonen Minna Janhonen Jan-Erik

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Fysiikan suuntautumisvaihtoehto. Motiivien paikallistaminen aminohapposekvensseissä ICA-algoritmilla. Ari A. Heljakka 11.5.

Pro gradu -tutkielma Fysiikan suuntautumisvaihtoehto. Motiivien paikallistaminen aminohapposekvensseissä ICA-algoritmilla. Ari A. Heljakka 11.5. 1 Pro gradu -tutkielma Fysiikan suuntautumisvaihtoehto Motiivien paikallistaminen aminohapposekvensseissä ICA-algoritmilla Ari A. Heljakka 11.5.2004 Ohjaaja: prof. Liisa Holm Tarkastajat: prof. Arto Annila,

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula VR-lähiliikenteen matkustajamäärien estimointi sekä matkan pituuksien mallintaminen automaattisilla matkustajalaskentalaitteilla kerättyjen näytteiden perusteella Noora Nikula Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

3. Datan tutkiminen ja visualisointi 3.1. Johdanto. 3.2. Datan koostaminen: yksinkertaisia esimerkkejä

3. Datan tutkiminen ja visualisointi 3.1. Johdanto. 3.2. Datan koostaminen: yksinkertaisia esimerkkejä 3. Datan tutkiminen ja visualisointi 3.. Johdanto ässä luvussa tarkastellaan rakenteiden datasta etsimisen visuaalisia menetelmiä. Näistä on usein hyötyä lähdettäessä tutkimaan datan sisältöä. avallaan

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

Systeemiäly 2006. Toimittaneet Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen

Systeemiäly 2006. Toimittaneet Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen Systeemiäly 2006 Toimittaneet Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory Research Reports B26, June 2006 2 Kirjoittajat Taitto Kannen kuva Jakelu

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

KUINKA PAKATA MATKATAVARAT ENNEN KUIN AURINKO SAMMUU ELI 0/1-REPPUONGELMAN RATKAISUMENETELMÄT TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ

KUINKA PAKATA MATKATAVARAT ENNEN KUIN AURINKO SAMMUU ELI 0/1-REPPUONGELMAN RATKAISUMENETELMÄT TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ KUINKA PAKATA MATKATAVARAT ENNEN KUIN AURINKO SAMMUU ELI 0/1-REPPUONGELMAN RATKAISUMENETELMÄT TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ Matti Mononen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Kaverit, opettajat ja hyvä ilmapiiri Yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulussa mieluisiksi tuntemia asioita

Kaverit, opettajat ja hyvä ilmapiiri Yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulussa mieluisiksi tuntemia asioita Kaverit, opettajat ja hyvä ilmapiiri Yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulussa mieluisiksi tuntemia asioita Suvi-Johanna Vuorinen Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Linda Blåfield 30. huhtikuuta 2009 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Verkko-opetuksen käsitteistö 2 3 TKK:n ja VHB:n matematiikan

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

Kansainvälisen kodinvaihdon suosioon vaikuttavia tekijöitä Euroopassa

Kansainvälisen kodinvaihdon suosioon vaikuttavia tekijöitä Euroopassa Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli- ja ravintola-ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Ella Björn Kansainvälisen kodinvaihdon suosioon vaikuttavia tekijöitä Euroopassa

Lisätiedot

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Potkua suomalaiseen jalkapalloon Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Asiakaslähtöinen toiminta...4 1.1. Urheilukatsojien kulutuskäyttäytyminen...4

Lisätiedot

1 Hankkeen toteutus... 4. 2 Arvioijien arviointia koskevia tuloksia... 6. 3 Validiutta koskevia tuloksia... 10. 4 Taitotasojen asettamisesta...

1 Hankkeen toteutus... 4. 2 Arvioijien arviointia koskevia tuloksia... 6. 3 Validiutta koskevia tuloksia... 10. 4 Taitotasojen asettamisesta... 1 ESIPUHE Ylioppilastutkinnon kielikokeita on kehitetty määrätietoisesti jo yli kymmenen vuoden ajan Lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Eurooppalaisen viitekehyksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Lisätiedot

Juuso Mattila. Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset

Juuso Mattila. Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset Juuso Mattila Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 46 Markkinointi Helsinki 2006 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa

Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa Toimijaverkostoteoreettinen näkökulma tietohallinnon rakenteisiin ja käytäntöihin Pro gradu -tutkielma Sosiologia Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille

Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille Mat 2.77 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kristian Nikinmaa (projektipäällikkö) Markus Ehrnrooth

Lisätiedot