Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä"

Transkriptio

1 Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä Stanley Wasserman and Katherine Faust: Social Network Analysis, Methods and Applications

2 Sosiaalisten verkostojen analyysi sosiaali- ja käyttäytymistieteissä Erillinen tutkimusalue sosiaali- ja käyttäytymistieteissä, eroaa perinteisestä tarkastelutavasta Pyrkii ymmärtämään sosiaalisen, taloudellisen tai poliittisen ympäristön rakennetta ja sen vaikutuksia toimijoihin ja niiden välisiin suhteisiin Perustuu oletukseen toimijoiden välisen vuorovaikutuksen tärkeydestä Käsittää teorioita, malleja ja sovelluksia, joissa toimijoiden väliset suhteet, linkit ovat tärkeässä roolissa Ei tutkita yksittäistä toimijaa, vaan useita toimijoita ja niiden välisiä suhteita kahden, kolmen tai useamman toimijan ryhmä Esimerkkejä tutkimuskohteista Työvoiman liikkuvuus Kaupungistumisen vaikutus yksilön hyvinvointiin Ryhmän ongelmanratkaisu Innovaatioiden leviäminen ja omaksuminen

3 Termejä Termi Käännös Selite Interacting unit, actor Social network Toimija Sosiaalinen verkosto Ihminen, laitteisto Yksittäisten toimijoiden muodostama verkosto Subgroup Aliryhmä Verkoston osaryhmä Relationship Yhteys, suhde Toimijoiden vuorovaikutussuhde Pattern Hahmo Vuorovaikutussuhteiden muodostama malli, kuvio Structure Rakenne Verkostossa tapahtuvan vuorovaikutuksen säännönmukaisuus ja laatu Structural variables Rakenteelliset muuttujat Tekijät, joiden avulla arvioidaan ko. säännönmukaisuutta

4 Toimijoiden ominaispiirteitä ja liityntöjä Tarkasteltavia ominaispiirteitä ovat esimerkiksi Henkilön etninen tausta Yrityksen koko Organisaation tuottavuus Kansallisuus Tarkasteltavia yhdyssiteitä ovat esimerkiksi Sukulaisuus- tai ystävyyssuhde Kauppatapahtuma Ryhmän jäsenyys Muu kohtaaminen ja vuorovaikutus Kahden toimijan välinen suhde on parin ominaisuus, ei kummankaan toimijan ominaisuus. Kaikki mahdolliset parit on otettava mukaan tarkasteluun.

5 Historiallisia perusteita Pyrkimys monitieteisyyteen Kehittyi sosiaaliteorioista, matematiikasta, tilastotieteistä ja ohjelmistotekniikasta. Tutkijoiden mukaan myös ko. alat ovat hyötyneet tästä monitieteisestä yhteistyöstä. Sosiaalisten verkostojen teoria alkoi kehittyä useilla tieteen aloilla toisistaan riippumatta. Pioneereja olivat sosiologit ja sosiaalipsykologit (mm. Moreno, Cartwright, Newcomb, Bavelas) ja antropologit (mm. Barnes, Mitchell). Moreno keksi sosiaalisten suhteiden merkityksen jo 1930-luvulla (sociometry) ja kehitti sosiogrammin kuvaamaan näitä suhteita. Pari ensimmäistä vuosikymmentä tutkittiin sosiaalisia suhteita pienissä ryhmissä. Termiä sosiaaliset verkostot käytti ensimmäisen karran Barnes vuonna 1954.

6 Teoreettisia perusteita Toimijat ovat toisistaan riippuvaisia ja vuorovaikutuksessa, eivät riippumattomia, itsenäisiä yksiköitä tuottaa lisäarvoa jäsenilleen Linkit toimijoiden välillä ovat väylä siirtää resursseja (aineellisia tai aineettomia) Tarjoaa selkeän, muodollisen ja käsitteellisen tavan mallintaa sosiaalisia suhteita ja analysoida niitä Menetelmillä voidaan analysoida sellaisia systeemejä, joita olisi muuten lähes mahdoton kuvata (huomioiden suhteet) Toimijoiden välisiä suhteita kuvaa sosiogrammi Toimijaa kuvataan pisteellä Toimijoiden välisiä suhteita kuvataan niiden välisenä viivana Verkostoon liittyvät käsitteet määritellään matemaattisesti, jolloin niitä voidaan tarkastella matematiikan keinoin Matriiseja voidaan käyttää kuvaamaan dataa, jolloin matematiikkaa voitiin käyttää tehokkaasti hyödyksi Tilastollisin menetelmin testataan teoreettisia malleja

7 Mihin soveltuu? Maailmantalouden lainalaisuuksien tarkasteluun Kansallisuuksien ominaispiirteiden tarkasteluun Ryhmän muutosten ajalliseen tarkasteluun Esimerkiksi Pandemian leviäminen Miten ihmisketju leviää verkostossa (gmail, WinCapita) Yritys jäsentää jo (muutenkin) kerättyä dataa

8 Peruskäsitteitä (1) ACTOR: Toimija on tarkasteltava yksikkö, joka voi olla yksilö yhteisö yritys organisaation osasto valtio/kansallisuus ryhmä tietokone tai muu tietoa käsittelevä yksikkö ONEMODE NETWORK: Tarkastellaan saman tyyppiä toimijaryhmiä (esim. työryhmän jäseniä).

9 Peruskäsitteitä (2) RELATIONAL TIE: yhdysside, joka liittää toimijat yhteen. Se voi olla ystävyyssuhde resurssien siirto (kauppatapahtuma, laina tms.) osallistuminen tai kuuluminen sosiaaliseen yhteisöön yhdistävä toiminta (keskustelu, viestittely) liikkuminen (maastamuutto, sosiaalinen tai fyysinen liikkuminen) fyysinen yhteys (kaksi pistettä yhdistävä tie, joki, silta tms.) muodollinen viranomais- tms. suhde biologinen sukulaisuussuhde

10 1 Peruskäsitteitä (3) DYAD: Kahden toimijan välinen (mahdollinen) yhteys, joka on tarkasteltava yksikkö sosiaalisia verkostoja analysoitaessa parin omaisuutta eikä siten kuulu yksittäiselle toimijalle DYADIC ANALYSIS: tarkastelee kahden toimijan välisiä suhteita ja niiden ominaisuuksia.

11 1 Peruskäsitteitä (4) TRIAD: Kolmen toimijan välinen (mahdollinen) yhteys. Kiinnostavaa on erityisesti toimijoiden välinen transitiivisuus (ks. kirja s. 19) toimijoiden välinen tasapaino (ks. kirja s. 19) SUBGROUP: Mikä tahansa toimijoiden osaryhmä, ja kaikki siihen kuuluvien toimijoiden väliset (mahdolliset) yhteydet.

12 1 Peruskäsitteitä (5) GROUP: Kaikkien niiden toimijoiden muodostama rajallinen ryhmä (yhdyssiteineen), jotka ovat arvioinnin kohteena. Ryhmään kuuluvien toimijoiden yhdyssiteen olemassaolo on oltava perusteltavissa teoreettisesti, empiirisesti tai käsitteellisesti. Ryhmän rajaaminen ja yhdyssiteiden määrittely ovat tärkeitä vaiheita analyysissä. Suurin osa menetelmistä tarkastelee yhtä ryhmää, mutta voidaan tutkia myös kahta tai useampaa ryhmää. ACTOR SET: Toimijoiden muodostama joukko, joka on tarkastelun kohteena. Verkostossa voi olla monta ryhmää, mutta vain yksi ACTOR SET.

13 1 Peruskäsitteitä (6) RELATION: Suhde on niiden (erilaisten) yhdyssiteiden yhdistelmä, joka muodostuu tietyn toimijajoukon toimijaparien välille. Esim: diplomaattisten suhteiden variaatiot eri valtioiden välillä, erilaiset ystävyyssuhteet luokan lasten välillä, jne Jokaiselle ryhmälle voidaan löytää useita erilaisia suhteita Esimerkiksi diplomaattisten suhteiden lisäksi valtioiden välillä on kauppasuhde, jota voidaan mitata euroissa. Yhdysside itsessään esiintyy vain tietyn toimijaparin välillä.

14 1 Peruskäsitteitä (7) SOCIAL NETWORK: Sosiaalinen verkosto muodostuu rajallisesta toimijajoukosta tai joukoista ja näiden toimijoiden välisistä suhteista. Sosiaalisen verkoston määrittelevä ja kriittinen tekijä on olemassaoleva tieto suhteista. Myöhemmillä luennoilla määritellään sosiaalisen verkoston matemaattinen perusta.

15 1 Eroavaisuuksia muihin (perinteisiin) teorioihin Laaja-alainen Rakenteellisen ja suhdeinformaation käyttö Kokonaan uusia menetelmiä on kehitetty, koska perinteiset menetelmät eivät sovi verkostodatan analysoimiseen Yhdyssiteiden analysointi Verkostodata sisältää tietoa toimijoiden ominaisuuksista sekä niistä rakenteellisista tekijöistä, joiden avulla arvioidaan vuorovaikutuksen lainalaisuuksia. Johtaa monimutkaisiin tietoeriin, joita voidaan analysoida vain hyvin kehittyneillä matemaattisilla ja tilastollisilla menetelmillä Tarjoaa kuvailevia menetelmiä määrittelemään järjestelmän toimintaa (käyttäytymistä) ja tilastollisia menetelmiä testaamaan niitä eri tasoilla Parit, kolmikot, osaryhmät ja ryhmät

16 1 Kirjan sisältö ja rakenne Edetään yksinkertaisista menetelmistä monimutkaisiin Käydään läpi kuvailevia ja tilastollisia menetelmiä Käydään läpi menetelmien teoreettinen perusta Menetelmät käydään läpi lähes kronologisessa järjestyksessä Arvioidaan menetelmän sopivuus tietylle tarkastelutasolle Kirjassa käytetyt symbolit: O = teksti on oheismateriaalia, jonka voi ohittaa (paitsi uteliaat) = teksti vaatii syvempää ja matemaattista osaamista, ja se tulisi ohittaa (paitsi rohkeat)

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta KIMMO SUOMINEN Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot Otto Sakari Ruokolainen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu

Lisätiedot

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Katri Valkokari Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

www.virtuaaliyliopisto.fi

www.virtuaaliyliopisto.fi www.virtuaaliyliopisto.fi Tieto- ja viestintätekniikka-avusteisen opetuksen käyttökelpoisuuden arviointimalli Kirsi Silius, Anne-Maritta Tervakari, Heidi Kaartokallio, Katja Yritys Heinäkuu 2003 Tampereen

Lisätiedot

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Politiikan ja talouden tutkimuksen

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 19/2009 Satu tolonen Aluekehittämisverkostot

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Muutoksen mekanismien käsitteellistäminen Tiina Soininen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos, Joensuun kampus

Lisätiedot

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 66 Teemu Rantanen (toim.) KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN Näkökulmia rikosseuraamusalan työn kehittämiseen Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa ARI SALMINEN VENLA MÄNTYSALO Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 182 Vaasan yliopisto University of Vaasa PL 700

Lisätiedot

Janus vai Miinus? Pääkirjoitus

Janus vai Miinus? Pääkirjoitus Janus vai Miinus? Pääkirjoitus Janus on palannut Suomen kiertueeltaan ensimmäiseen kotiyliopistoonsa Jyväskylään. Januksen ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1992 päätoimittajanaan Risto Eräsaari ja toimitussihteerinä

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista

Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Erika Luukkonen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ KAUPPAKORKEAKOULU Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Lisätiedot

Saatteeksi. Korrekti tapa viitata kirjoitukseen on esimerkiksi tämä:

Saatteeksi. Korrekti tapa viitata kirjoitukseen on esimerkiksi tämä: Saatteeksi Kirjoitus Tekstin kanssa. Kohti kielitieteellisen (kon)tekstintutkimuksen yleismallia on julkaistu Kotuksen verkkosivuilla 2004. Tarjosin tekstiä ennen Kotuksen sivuilla julkaisemista artikkeliksi

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Eija Karman Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot