Miten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden elämänlaatua, yksilöllisyyttä sekä itsemääräämisoikeutta voidaan parhaiten tukea?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden elämänlaatua, yksilöllisyyttä sekä itsemääräämisoikeutta voidaan parhaiten tukea?"

Transkriptio

1 1 Raportti Miten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden elämänlaatua, yksilöllisyyttä sekä itsemääräämisoikeutta voidaan parhaiten tukea? Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä uudistetaan ja lakimuutoksissa pääpaino on itsemääräämisen vahvistamisessa. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on aloittanut Kansalaisuuden avaimet -projektin, jonka tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien ihmisten oikeutta tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Projektin toimintaympäristönä on ryhmämuotoinen asuminen Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasassa. Ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa alueellinen selvitys asenteista ja itsemääräämisen toteutumisesta asumispalveluissa. Selvitys toteutettiin 1. Webropol-kyselynä (kappale 2, sivulta 2 alkaen) alueen - Ryhmäkodeissa asuville, erityistä tukea tarvitseville henkilöille. - Heidän läheisilleen - Asumispalveluita tuottaville tahoille ja niiden henkilökunnalle. 2. Teemahaastatteluina (kappale 3, sivulta 9 alkaen) alueen ryhmäkodeissa asuville erityistä tukea tarvitseville ihmisille ja läheisille. Teemahaastattelu toteutettiin niin, että samoja henkilöitä voidaan haastatella projektin päättymisvuonna Selvityksen tavoitteena oli tuottaa yleisesti tietoa päämiesten itsemääräämisen toteutumisesta alueen ryhmäkodeissa. Tavoitteena oli myös tuottaa alueellista tietoa projektin kohdentamiseksi itsemääräämisen vahvistamisen kannalta olennaisiin asioihin. Selvityksen teemahaastattelu-osion tavoitteena on tuottaa seurantatietoa siitä, miten projekti on vaikuttanut ryhmäkodeissa asuviin ryhmäkodeissa, joissa projektia on toteutettu. Selvityksen avulla ei kerätty yksilöiviä tietoja, kuten yksittäisistä vastaajista, organisaatioista, tai alueista. Näitä tietoja ei tullut myöskään selvityksen raportointiin.

2 2 KAPPALE 2. Webropol-kyselystä yleisesti Webropol-kysely välitettiin tiedossa olleille Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan alueen erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluista vastaaville henkilöille, asumisyksiköiden vastaaville ohjaajille sekä Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisiin tukipiireihin ja - yhdistyksiin. Yhteensä sähköposteja lähetettiin 81 eri osoitteeseen. Selvitys oli avoinna Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 57. Seuraavassa on tarkemmin esitelty Webropol-kyselyn tuloksia. Webropol-kyselyn kysymykset ja kyselyn sähköpostisaate ovat tämän raportin liitteissä 1 6. Kyselyn alussa valittiin mistä edellä mainitusta näkökulmasta kyselyyn vastataan: erityistä tukea tarvitsevan, läheisen, tai työntekijän. Kyselyssä käytettiin asteikkokysymyksiä sekä vapaavalintaisia kysymyksiä. Päämiehiä varten oli laadittu selkeäkielinen versio kysymyksistä. Kysely oli jaettu asteikkokysymysten osalta neljään osioon seuraavasti: Vuorovaikutus ja tukeminen, Tukeminen ja kannustaminen, Oikeudet ja ohjeistukset ja Itsenäinen päätöksenteko ja yksilöllisyys. Lisäksi kyselyssä oli avoimia kysymyksiä: Erityistä tukea tarvitsevilta henkilöiltä kysyttiin: Haluatko lisää tietoa oikeuksistasi tehdä päätöksiä? ja Muita mieleen tulleita ajatuksia. Läheisiltä ja työntekijöiltä kysyttiin: Mitkä asiat ryhmäkodissa asuvan henkilön itsemääräämisoikeuteen liittyen toimivat mielestäsi hyvin, ja missä asioissa olisi kehitettävää?, Mitä toivoisit (esimerkiksi koulutusta tai muuta tietoa) itsemääräämisoikeuteen liittyen? sekä Täsmennyksiä tai lisätietoa. Webropol-kyselyn tulokset Kyselyyn vastasi -kolme erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä (asukasta), kaikki asumisyksikön työntekijän tukemana. -kolmetoista omasta tai läheistä. -kolmekymmentäkolme työntekijää, jotka työskentelevät säännöllisesti päämiesten kanssa heidän arjessaan. Työntekijöiden vastauksiin lasketaan lisäksi seitsemän toimihenkilöä, tai johtotehtävissä olevaa henkilöä, jotka eivät työskentele säännöllisesti päämiesten kanssa heidän arjessaan. Työntekijöistä ja toimihenkilöistä 16 oli työskennellyt kyseisessä asumisyksikössä yli 5 vuotta, 10 henkilöä 3-5 vuotta, 11 henkilöä 1-3 vuotta ja kolme henkilöä 0-1 vuotta.

3 3 Vuorovaikutus ja tukeminen Kyselyn osiossa (katso kysymykset ja vastaukset liite 1) tavoitteena oli selvittää, miten asumisyksiköissä asuvia tuetaan päätöksenteossa ja kommunikoinnissa. Vastanneet asukkaat (3/3) olivat sitä mieltä, että niin työntekijät, läheiset, kuin asumisyksikön muut asukkaat tukevat heitä päätöksenteossa. He olivat myös sitä mieltä, että he saavat tarvitessaan tukea puhumiseen ja kirjoittamiseen. Kaikki vastaajat vastasivat kyllä kohtaan Haluan päättää omista asioistani. Vastanneiden omaisten ja läheisten (13/13) mielestä yhteistyö työntekijöiden ja läheisten välillä asukkaiden tukemiseksi toteutui keskimäärin hyvin: 9/13 vastaajista vastasi toteutuu erittäin hyvin, tai toteutuu hyvin kysymykseen Läheiset ja työntekijät tekevät yhteistyötä tukeakseen omaisen itsemääräämisoikeutta. Kysymysryhmän vastauksissa nousee kuitenkin esiin, että omaisista 8/13 vastasi kysymykseen Haluat, että omaisesi on itsenäinen ja päättää omista asioistaan toteutuu kohtalaisesti, heikosti, tai ei toteudu. Toisena seikkana vastauksissa nousee esiin, että kolmen läheisen tai omaisen mielestä (kolmestatoista) asukkaan kommunikaatiota ei tueta erilaisin keinoin ja menetelmin. Vastanneiden työntekijöiden (40/40) mielestä työntekijät ja läheiset tekevät yhteistyötä päämiesten itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi 23 vastauksessa 40:stä erittäin hyvin, tai hyvin. Jos kuitenkin lasketaan vastauksista kohtalaisesti ja heikosti vastanneet, on näiden osuus 17/40, eli suhteellisesti suurempi kuin läheisten vastauksissa. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden mielestä myös muut asukkaat tukevat kohtalaisesti tai heikosti muiden asukkaiden itsemääräämisoikeutta 19 vastauksessa 40:stä. Työntekijöiden mielestä päämiesten kommunikaatiota myös tuetaan pääsääntöisesti hyvin tai erittäin hyvin erilaisin keinoin ja menetelmin. Työntekijöistä ja toimihenkilöistä suurin osa haluaa että ryhmäkodissa asuvat henkilöt ovat itsenäisiä ja päättävät omista asioistaan. Yksitoista vastaajaa (11/40) oli kuitenkin vastannut aiheeseen liittyvään kysymykseen haluat, että asukkaat ovat itsenäisiä ja päättävät omista asioistaan toteutuu kohtalaisesti tai heikosti. Tukeminen ja kannustaminen Kyselyn osiossa (katso kysymykset ja vastaukset liite 2) tavoitteena oli selvittää, miten asumisyksiköissä asuvia kannustetaan itsenäiseen päätöksentekoon ja miten työntekijöillä on aikaa heille ja omaisille. Vastanneiden asukkaiden (3/3) mielestä työntekijät kannustavat heitä olemaan omatoimisia ja tekemään itse päätöksiä. Vastaajien mielestä työntekijöillä on myös aikaa tukea ja kannustaa heitä. Myös läheiset kannustavat heidän mielestään heitä tekemään itse päätöksiä.

4 4 Vastanneiden omaisten ja läheisten (13/13) mielestä työntekijät kannustivat omaa läheistä itsenäiseen toimintaan keskimäärin hyvin tai erittäin hyvin (9/13), mutta neljän vastaajan mielestä tämä toteutui kohtalaisesti tai heikosti. Tukeminen itsenäiseen päätöksentekoon toteutui työntekijöillä omaisten mielestä itsenäiseen toimintaan ohjaamista heikommin. Itsenäiseen päätöksentekoon työntekijät tukivat hyvin tai erittäin hyvin seitsemässä vastauksessa kolmestatoista. Yhden vastauksen mukaan päämiestä ei tuettu ollenkaan itsenäiseen päätöksentekoon. Omaisten mielestä työntekijöillä oli keskimäärin riittävästi aikaa asukkaalle ja läheisille. Osan läheisistä mielestä (4/13) he tukivat vain kohtalaisesti omaisensa itsemääräämisoikeutta. Vastanneiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden (40/40) mielestä melkein kaikki työntekijät tukivat päämiehiä mahdollisimman itsenäiseen toimintaan erittäin hyvin tai hyvin (36/40), ja muidenkin (4/40) tämä toteutui kohtalaisesti. Työntekijät tukivat mielestään myös hyvin tai erittäin hyvin päämiehiä itsenäiseen päätöksentekoon (31/39) ja kohtalaisesti vastasi loput kahdeksan. Työntekijöillä oli mielestään aikaa erityistä tukea tarvitseville ja läheisille keskimäärin hyvin tai kohtalaisesti (34/39). Neljän vastauksen mukaan aikaa oli heikosti. Työntekijöiden mielestä lähimmäiset tukivat asukkaan itsemääräämisoikeutta kohtalaisesti kahdessakymmenessä vastauksessa neljästäkymmenestä. Tämä rinnastuu jonkin verran omaisten ja läheisten omiin vastauksiin, joissa 4/13 oli sitä mieltä että he tukivat kohtalaisesti omaisensa itsemääräämisoikeutta. Oikeudet ja ohjeistukset Kyselyn osiossa (katso kysymykset ja vastaukset liite 3) tavoitteena oli selvittää asumisyksiköiden itsemääräämisoikeutta tukevien ohjeistusten olemassaoloa, tietoisuutta niistä, sekä asukkaiden ja läheisten mahdollisuutta vaikuttaa niiden sisältöihin. Tavoitteena oli myös selvittää asukkaiden ja työntekijöiden tietoisuutta asukkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Vastanneiden asukkaiden (3/3) mielestä he tietävät kaikki oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ryhmäkodin asukkaana. Heidän mielestä myös työntekijät tietävät heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. He voivat mielestään myös vaikuttaa läheistensä kanssa ryhmäkodin sääntöihin ja ohjeistuksiin. Vastanneiden omaisten ja läheisten (13/13) mielipiteet omaisensa tietoisuudesta itsemääräämisoikeuteensa liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista vaihtelivat tasaisesti hyvin kohtalaisesti heikosti ei toteudu -akselilla. Muutenkin omaisten ja läheisten vastaukset jakautuivat kysymysosiossa suhteellisen tasaisesti kyseisellä akselilla, kuten väittämissä: Ryhmäkodin ohjeistukset tukevat omaisesi itsemääräämisoikeutta, Omaisellasi ja sinulla (läheisellä/läheisillä) on mahdollisuus vaikuttaa ryhmäkodin ohjeistusten sisältöihin ja Työntekijät ovat tietoisia asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Viimeksi mainitussa väittämässä kaksi vastausta oli merkitty kuitenkin kohtaan toteutuu erittäin hyvin.

5 5 Vastauksia en osaa sanoa tuli tässä kysymysosiossa muita kysymysosioita enemmän. Väittämään Ryhmäkodissa on asukkaan itsemääräämisoikeuteen liittyviä ohjeistuksia, esimerkiksi yksikön omavalvontasuunnitelma, vastasi kuusi henkilöä kolmestatoista en osaa sanoa. Vastanneiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden (40/40) mielestä toteutuu pääsääntöisesti erittäin hyvin tai hyvin se, että asumispalveluissa on asukkaan itsemääräämisoikeuteen liittyviä ohjeistuksia. Asumispalvelujen ohjeistukset myös tukevat asiakkaan itsemääräämisoikeutta heidän mielestään pääsääntöisesti erittäin hyvin tai hyvin. Työntekijöiden tietoisuus asukkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista toteutuu heidän mielestään pääsääntöisesti myös erittäin hyvin tai hyvin. Sen sijaan Asukkaat ovat tietoisia omaan itsemääräämisoikeuteen liittyvistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan parhaalla mahdollisella tavalla toteutuu heidän mielestään pääsääntöisesti hyvin tai kohtalaisesti. Asukkailla ja läheisillä on heidän mielestään hyvin tai kohtalaisesti mahdollisuuksia vaikuttaa asumispalvelujen ohjeistusten sisältöihin. Itsenäinen päätöksenteko ja yksilöllisyys Kyselyn osiossa (katso kysymykset ja vastaukset liite 4) tavoitteena oli selvittää, miten asumisyksiköissä asuvilla on mahdollisuus päättää erilaisissa arjen valintatilanteissa sekä merkittävimmissä päätöksissä, kuten missä tai keiden kanssa asuu, tai miten käyttää rahaa. Tavoitteena oli myös selvittää, kertovatko he asukkaille erilaisten valintojen seurauksista. Vastanneiden asukkaiden (3/3) mielestä heillä on mahdollisuus päättää suurimmasta osasta esitettyjä asioita, kuten miten käytän aikaani, missä asun, ystävänsä tai keiden kanssa viettää aikaa, mitä opiskelee tai missä käy töissä, tai miten pukeutuu. Vastanneiden omaisten ja läheisten (13/13) vastaukset väittämässä omaisellesi annetaan tarvittava sekä ymmärrettävä tieto eri vaihtoehdoista päätöksenteon tuesta vaihtelivat erittäin hyvin kohtalaisesti heikosti ei toteudu akselilla, vastausten pääpainon ollessa kuitenkin kohdissa kohtalaisesti heikosti ei toteudu. Vielä tasaisemmin vastaukset jakautuivat väittämässä omaisesi otetaan yksikössä yksilöllisesti huomioon itsemääräämisoikeuteen liittyvissä tilanteissa, vaihtoehdon hyvin noustua kuitenkin parhaiten esiin neljällä vastauksella. Läheiset ja omaiset näkivät asukkaan tahdon toteutuvan keskimääräisesti selkeästi eniten asumiseen liittyen, mutta myös pukeutumiseen ja rahankäyttöön sekä ihmissuhteisiin liittyen. Näitä keskimäärin heikommin päämiehen tahto toteutui heidän mielestään ajankäyttöön sekä koulutukseen ja työelämään liittyen. Kaikissa väittämiin liittyvissä vastauksissa oli kuitenkin hajontaa erittäin hyvin hyvin kohtalaisesti heikosti -akselilla. Yhdessä väittämässä merkittiin vastaus ei toteudu ja tämä väittämä koski tahdon toteutumista ajankäyttöön liittyen. Vastanneiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden (40/40) mielipiteet asukkaiden tietoisuudesta itsemääräämisoikeuteensa liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista

6 6 vaihtelivat erittäin hyvin hyvin kohtalaisesti heikosti akselilla, kuitenkin voimakkaasti erittäin hyvin hyvin akselille painottuen. Kohdassa hyvin oli 26 merkintää (26/40). Vielä selkeämpi jakautuma oli väittämän Asukkaat otetaan yksilöllisesti huomioon itsemääräämisoikeuteen liittyvissä tilanteissa kohdalla, jossa erittäin hyvin ja hyvin vaihtoehdot saivat 35/40 merkintää. Sama jakautuma toistui liittyen päämiesten tahdon toteutumiseen eri tilanteissa. Asukkaiden tahdon nähtiin toteutuvan näissä tilanteissa keskimäärin hyvin tai kohtalaisesti, mutta myös erittäin hyvin nousi selkeästi vastauksissa esille. Muutamia vastauksia merkittiin kuitenkin kohtaan heikosti ja kaksi vastausta kohtaan ei toteudu.

7 7 Webropol-kyselyn avoimet vastaukset Tässä raportissa avointen kysymysten vastaukset on jaettu neljään kategoriaan. Nämä kategoriat ovat: itsemääräämisoikeutta tukevat asiat kehittämisenkohdat toiveet huolenaiheet Läheisten vastaukset Onnistumiset Avoimissa vastauksissa esiin tulleita itsemääräämisoikeutta tukevia asioita ovat pyrkimys itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen erityistä tukea tarvitsevan henkilön osallisuus arjen suunnittelussa avoin yhteistyö ja keskustelu eri tahojen välillä Kehittämisen kohdat Avoimissa vastauksissa esiin tulleita kehittämisen kohtia ovat yksilöllisyyden huomioiminen kommunikaation tukeminen vallankäyttö uusien työntekijöiden sekä sijaisten perehdytys resurssit sekä yksilöllinen aika yhteistä keskustelua itsemääräämisoikeudesta on vähän tai se puuttuu kokonaan Toiveet Avoimissa vastauksissa esiin tulleita läheisten toiveita ovat yksilöllinen elämänsuunnittelu sekä tuettu päätöksenteko lisää tietoa ja keskustelua itsemääräämisoikeudesta lisää tietoa ja keskustelua itsemääräämisoikeudesta erityistä tukea tarvitseville henkilöille ymmärrettävässä muodossa lisää tietoa ja keskustelua erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeuksista omatoimisuuden tukeminen Huolenaiheet Avoimissa vastauksissa esiin tulleita läheisten huolenaiheita ovat Erityistä tukea tarvitsevan henkilön jääminen vaille tukea itsemääräämisoikeuden nimissä Paljon tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen Avoimiin kysymyksiin vastanneet läheiset kokivat, että yhteinen keskustelu itsemääräämisoikeudesta sekä sen toteutumisesta on tärkeää. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilölliset tarpeet ja kyvyt on otettava huomioon ja riskejä tulee arvioida. Lisäksi työntekijöiden sekä läheisten rooli erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeuksien toteutumisessa on merkittävä.

8 8 Työntekijöiden vastaukset Onnistumiset Avoimissa vastauksissa esiin tulleita itsemääräämisoikeutta tukevia asioita ovat yksilöllinen elämänsuunnittelu erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä on mahdollisuus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä työntekijät ovat sisäistäneet itsemääräämisoikeuden omassa kodissaan erityistä tukea tarvitsevat henkilöt päättävät omasta elämästään jokaisen yksilöllinen arjen rytmi Kehittämisen kohdat Avoimissa vastauksissa esiin tulleita kehittämisen kohtia ovat yhteinen näkemys valinnoista esim. siisteystaso ryhmämuotoisessa asumisessa arjen rakentaminen erilaisten yksilöiden tarpeiden mukaan yhteinen näkemys läheisten kanssa päämiehen itsemääräämisoikeudesta ja tavoitteista erityistä tukea tarvitsevan henkilön vaikutusmahdollisuudet suuremmissa elämään liittyvissä asioissa esim. asuminen kommunikoinnin tukeminen Toiveet Avoimissa vastauksissa esiin tulleita työntekijöiden toiveita ovat jokaiselle oma ulko-ovi ja sen takana oma koti, vaikuttaisi merkittävästi itsemääräämisoikeuden toteutumiseen tietoa itsemääräämisoikeuden rajoista ja vastuu kysymyksistä tietoa itsemääräämisoikeudesta erityistä tukea tarvitseville henkilöille ymmärrystä yksilöllisistä tuen tarpeista ja niiden vaikutuksesta itsemääräämiseen tietoa lainsäädännöstä avointa keskustelu oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Huolenaiheet Avoimissa vastauksissa esiin tulleita työntekijöiden huolenaiheita ovat ryhmän etu vs. yksilön oikeudet enemmän tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja toiveiden selvittäminen erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeutta rajoittavat ulkopuoliset tekijät esim. taloudelliset resurssit miten varmistetaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön oman äänen kuuluminen erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden valintojen oikeellisuus esim. terveys erityistä tukea tarvitsevan henkilön itsemäärääminen seurustelusuhteessa Avointen kysymysten vastauksista nousee esiin yhteisen keskustelun sekä näkemyksen merkitys itsemääräämisoikeuden toteutumisessa sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukemisessa.

9 9 KAPPALE 3. Teemahaastatteluiden tulokset Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Kansalaisuuden avaimet-hankkeelle. Ryhmähaastattelun (osallistui 6 henkilöä) lisäksi tehtiin 4 yksilöhaastattelua. Haastatteluiden tavoitteena on ollut saada ryhmäkodissa asuvien ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden näkemyksiä ja ajatuksia itsemääräämisoikeudesta ja siihen liittyvistä teemoista. Haastatteluihin osallistuminen on ollut vapaaehtoista ja osallistumishalukkuus on varmistettu haastateltavilta eri vaiheissa. Haastatteluaineistoa on käsitelty luottamuksellisesti. Haastateltavilta kysyttiin seuraavia asioita: 1. Itsemääräämisoikeus (mitä tarkoittaa, miltä tuntuu/merkitsee kun itse saa päättää asioista ja vaikuttaa omiin asioihin) 2. Tarvittava tuki ja päätöksenteko (miltä päätösten tekeminen tuntuu, onko tärkeää, millaisista asioista voi tehdä päätöksiä, saako tukea, jos tarvitsee, mistä haluaisi päättää itse) 3. Osallisuus (miten osallistuminen mahdollistuu, voiko tehdä haluamiaan asioita ja osallistua haluamiinsa toimintoihin, saako tarpeellista tukea, saako tarpeeksi tietoa asioista) 4. Arjen asioita (mitä saa itse elämässä päättää, mihin arjessa voi vaikuttaa ym.) 5. Säännöt ja arjen rutiini (onko ollut mahdollisuutta olla mukana laatimassa kodin yhteisiä pelisääntöjä ja päivän kulkua, voiko vaikuttaa esim. ruokalistaan tai nukkumaanmeno aikoihin, saunassa käyntiin ym. onko haastateltava tietoinen omista oikeuksistaan/vastuistaan/velvollisuuksistaan) 6. Tuleeko mieleen jotain muuta? Haastatteluiden vastausten mukaan itsemääräämisoikeus on merkityksellinen asia haastateltaville ja omaan elämään vaikuttaminen, asioista päättäminen sekä oman mielipiteen esille tuominen nähdään tärkeinä. Vastauksista ilmenee myös, että ryhmässä asumisen koetaan vaikuttavan yksilön valinnanmahdollisuuksiin jossain tilanteissa rajoittavasti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanne, jossa henkilö haluaisi osallistua johonkin kiinnostavaan tapahtumaan, mutta muiden asukkaiden kiinnostuksen puuttuessa osallistuminen ei mahdollistu tai henkilö haluaisi tehdä ruokaa itselleen, mutta se ei ole mahdollista ryhmäkodissa. Myös fyysisten tilojen toimimattomuus koetaan joissain tapauksissa rajoittavan itsemääräämisoikeutta. Esimerkiksi henkilö haluaisi keittää kahvia asunnossaan, mutta ei pysty siihen, koska tasot ovat liian korkealla. Enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että he pystyvät tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä sekä valintoja. Osa haastateltavista haluaisi tehdä enemmän elämäänsä koskevia päätöksiä ja he kokevat, että työntekijät ja läheiset vaikuttavat päätösten tekemiseen. Jotkut haastateltavat kertovat myös omista vastuistaan sekä velvollisuuksistaan puhuttaessa itsemääräämisoikeudesta ja tuovat esille, kuinka päätöksiä tehtäessä on otettava valinnoistaan myös vastuu. Suurin osa haastatelluista kokee saavansa tarpeeksi tukea arjessaan, mutta osa haastateltavista kokee saavansa liian vähän tai vääränlaista tukea. Haastatteluista käy ilmi, että oikeanlainen tuki ja tunne kuulluksi tulemisesta ovat todella tärkeitä asioita ja tukea antavien henkilöiden rooli haastateltavien elämässä on merkittävä. Vaikka henkilö ei kaikessa tukea tarvitsisikaan niin tieto siitä, että sitä on saatavilla, on tärkeä. Osallistuminen sekä osallisuus ovat haastateltavien mielestä tärkeä osa heidän elämäänsä. Suurin osa haastatelluista näkee osallisuutensa erilaisiin tapahtumiin sekä harrastuksiin osallistumisen

10 10 kautta ja henkilökohtainen apu nousee haastatteluissa esiin osallistumisen mahdollistajana. Tarvittavan tiedon saaminen sekä osallistuminen yhteisten sääntöjen sekä toimintatapojen luomiseen jakaa haastatteluissa mielipiteitä. Osa haastatelluista on sitä mieltä, että tietoa on saatavilla tarpeeksi ja että asumisyhteisössä säännöt on muodostettu yhdessä, kun taas osa haastatelluista on sitä mieltä, että tietoa ei ole saatavilla tarpeeksi, sen saaminen on hankalaa ja suurin osa säännöistä sekä toimintamalleista on muodostettu jonkun toisen tahon toimesta.

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 18-19.2.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Esityksen sisältö

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa 1 15.12.2017 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapissa

Vammaispalveluhanke Lapissa Vammaispalveluhanke Lapissa Kehitysvammaisten asuminen (Tallavaara, 2010) Asuu vanhemman/vanhempien kanssa Asumismuodot 31.5.2010 (N=1592) 0 % 9 % Muun sukulaisen luona 1 % 1 % Perhehoidossa tai ammatill.perhekodissa

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa. Sanna Ahola, projektipäällikkö VIA-projekti Kynnys ry

Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa. Sanna Ahola, projektipäällikkö VIA-projekti Kynnys ry Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa Sanna Ahola, projektipäällikkö VIA-projekti Kynnys ry Mikä on VIA-projekti? Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa (VIA) projekti selvittää ihmisoikeuksien toteutumista

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus käytännössä

Itsemääräämisoikeus käytännössä Itsemääräämisoikeus käytännössä Koulutuspäivä 6.11.2017 Helsinki johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Itsemääräämisoikeus Henkilön oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä valintoja.

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea Sanna Ahola 25.4.2017 Sanna Ahola 1 Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa? Oikeus päättää omista asioistaan kaikkia koskevien reunaehtojen rajoissa Missä

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa

Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa Juha-Pekka Konttinen Lakimies, Kynnys ry / 17.11.2011 Helsinki Koetaan usein abstrakteiksi ja julistuksenomaisiksi Vrt. perusoikeudet Ihmisoikeudet??? Periaatteellisella

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Masonen yksityishenkilö

Lisätiedot

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa valmennusta ja tukea Mihin asioihin valmennusta ja tukea voi saada?

Lisätiedot

KOOSTE OPISKELIJARAPORTEISTA 10/2011. Yksilöllisen asumisen toteutuminen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemana. Kirsi Timonen Leena Suhonen

KOOSTE OPISKELIJARAPORTEISTA 10/2011. Yksilöllisen asumisen toteutuminen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemana. Kirsi Timonen Leena Suhonen KOOSTE OPISKELIJARAPORTEISTA 10/2011 Yksilöllisen asumisen toteutuminen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemana Kirsi Timonen Leena Suhonen SISÄLTÖ 1 Johdanto 3 2 Yksilöllinen asuminen ja osallisuus 3 3

Lisätiedot

Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön. Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö

Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön. Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 13.10.2016 Sanna Ahola 1 Periaatteita henkilökohtaisessa avussa ja muussa yksilölliseen

Lisätiedot

Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4.

Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4. Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4.2017 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Uuden lain huomiointi Kolpeneen palvelukeskuksessa

Uuden lain huomiointi Kolpeneen palvelukeskuksessa Kehitysvammalain muutos tuli voimaan kesäkuussa 2016. Lakia kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta oli odotettu pitkään. Kuntayhtymässä oli silloin voimassa v. 2010 valmistuneet

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 20.1.2011 Kuhmon Työkeskus Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely Keskustelua Hyvän

Lisätiedot

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta,

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta, Liite 2 1(6) Kyselylomake ohjaajille Hyvä ohjaaja! 10.4.2012 Pyydän ystävällisesti, että vastaat ohessa olevaan kyselyyn. Vastauksesi ovat minulle hyödyllistä tutkimusaineistoa opinnäytetyötä tehdessäni.

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuslaki - nykytilanne ja tulevaisuus. Oili Sauna-aho Kuntoutus- ja kehittämisjohtaja Psykologian erikoispsykologi, PsL

Itsemääräämisoikeuslaki - nykytilanne ja tulevaisuus. Oili Sauna-aho Kuntoutus- ja kehittämisjohtaja Psykologian erikoispsykologi, PsL Itsemääräämisoikeuslaki - nykytilanne ja tulevaisuus Oili Sauna-aho Kuntoutus- ja kehittämisjohtaja Psykologian erikoispsykologi, PsL Miksi IMO-laki? Tarkoituksena vähentää itsemääräämisoikeuden rajoittamista

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Osallisuutta vai supermarkettiosallisuutta?

Osallisuutta vai supermarkettiosallisuutta? Osallisuutta vai supermarkettiosallisuutta? Työpaja 23.4.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi osallisuus tärkeää? Yksilöllinen näkökulma: Palveluiden käyttäjien oikeus

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta. Aarne Rajalahti

Henkilökohtainen apu kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta. Aarne Rajalahti Henkilökohtainen apu kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta Aarne Rajalahti Henkilökohtaisen avun tarkoitus Auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan omassa elämässään Henkilökohtainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 2015, Jyväskylä

Lisätiedot

Valmennus ja tuki. Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan?

Valmennus ja tuki. Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Valmennus ja tuki Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Vammaislainsäädännön uudistamiseen liittyvä työkokous itsenäisen suoriutumisen tuesta Säätytalo 13.10.2016 Sirkka Sivula johtava

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Riitta Jolanki riitta.jolanki@hiy.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Helsingin

Lisätiedot

Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta Tea Hoffrén

Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta Tea Hoffrén Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta 1 6.2.2018 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kyselyn kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti RITVA TILTTI ritva@tiltti.net Organisaatio, jota vastaus edustaa Tuusulan vammaispalvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

Arjen Keskiössä seminaari Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä

Arjen Keskiössä seminaari Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä Arjen Keskiössä seminaari 6.3.2014 Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä Yksilöllisen asumisen kehittäminen ja Arjen Keskiössä-hanke Careassa Laitoshoidon purku ja avohuollon asumisen kehittäminen

Lisätiedot

Kuntouttava asumispalvelu

Kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava asumispalvelu Susanna Hietala, Jukka Hiissa Seinäjoki 30.9.2009 Kuntouttava asumismuoto Palveluasuminen/asumispalvelu vs. kuntouttava asumismuoto Yksikön sijainti Yksikön tilat Kodinomaisuus

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA hoiva- ja palveluasumisen toimipisteissä, kotihoidossa sekä vammaispalveluiden asumisyksiköissä Alueellinen seminaari

SISÄINEN VALVONTA hoiva- ja palveluasumisen toimipisteissä, kotihoidossa sekä vammaispalveluiden asumisyksiköissä Alueellinen seminaari SISÄINEN VALVONTA hoiva- ja palveluasumisen toimipisteissä, kotihoidossa sekä vammaispalveluiden asumisyksiköissä 1.12.2016 Alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta, Kouvola Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Tanja

Lisätiedot

ONNISTUNEEN MUUTON AVAIMET

ONNISTUNEEN MUUTON AVAIMET ONNISTUNEEN MUUTON AVAIMET Muuttovalmennuksessa muuttaja, läheiset ja työntekijät valmistautuvat muutokseen, onnistuneeseen muuttoon Arja Haapio 6.4.2017 Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Hiekkataipale irma.tolmunen@okv.fi

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Recovery orietation vastaus

Recovery orietation vastaus Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa Mikä muuttuu kun asenne muuttuu? Lilinkotisäätiö Recovery orietation vastaus Lilinkotisäätiön asumispalveluissa on pitkään kehitetty - asukkaiden

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Elämän kartat. yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä

Elämän kartat. yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä Elämän kartat yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä Olen oman elämäni päämies, saan tehdä itsenäisiä päätöksiä ja vastata niistä. (Samuli Palmu, Harjavalta) Elämän kartat Kartat auttavat meitä ymmärtämään,

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Laitosasuminen Laitososastoja on kuusi: Kuntokaari, Kuusikoto, Kotopihlaja, Neliapila,

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Tämä kirjanen sisältää tietoa projektista, jossa tarkasteltiin viiden eri maan lakeja ja politiikkatoimia. Nämä viisi maata olivat Bulgaria,

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Lea Mäntyniemi lea.mantyniemi@finanssi

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia

Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia Sirkka Sivula ja Sanna Ahola 17.5.2017 Sanna Ahola 1 Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolaissa Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen

Lisätiedot

Muuttovalmennuksen kehittämispäivä Juvenes / Attila

Muuttovalmennuksen kehittämispäivä Juvenes / Attila Muuttovalmennuksen kehittämispäivä 29.5.2017 Juvenes / Attila Päivän ohjelma 9.15 Tervetuloa ja virittäytyminen 9.30 Hyviä muuttovalmennuksen vinkkejä Vaalijalasta, Päivi Montonen, Susanna Gråsten ja Mari

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori 9.3.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä Oma Elämäomannäköiset palvelut Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä 1 Paula Pakarinen Yhdistystoiminta Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry Kehitysvammaisten Pohjois-Savon tukipiiri Vaalijalan

Lisätiedot

Hyvän elämän edellytyksiä. Onnistuimme! Saavutuksemme vuonna 2016

Hyvän elämän edellytyksiä. Onnistuimme! Saavutuksemme vuonna 2016 Onnistuimme! Saavutuksemme vuonna 2016 Valokuvat: Elina Leinonen 1. Vaikutimme lainsäädäntöön Vaikutimme aktiivisesti lainsäädäntöön sekä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asemaan yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Tuula Vilenius tuula.vilenius@oikeus.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Suomen

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Karl-Magnus Spiik 1 JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Tämän mittarin avulla johtoryhmä voi seurata ja kehittää suunnitelmallisesti työskentelyään. Täydellisyyttä tai ehdottomia totuuksia ei etsitä, koska sellaisia

Lisätiedot

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Mitä on alentunut itsemääräämiskyky? (8 ) Tuesta huolimatta: Ei kykene tekemään sosiaali-

Lisätiedot

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Projektisuunnittelija Heli Ronimus, Espoon kaupunki Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot