Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

2 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet Yleisarvosana päivähoidon toimivuudesta Päivähoidon yhteiskäyttömahdollisuudet pääkaupunkiseudulla Tulokset mittareittain Tärkeimmät kehittämiskohteet Vanhempien toivomat yhteydenpitotavat Liite Tulokset kysymyksittäin Liite Kyselylomake

3 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Johdanto Kyselyn tavoitteena oli selvittää päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä kunnassa: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Kyselyn avulla haluttiin tuottaa tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä päivähoidon palvelujen järjestämiseen ja päivähoitotoiminnan sisältöön kuntien virkamies- ja poliittiselle johdolle sekä päivähoidon alueille ja yksiköille. Kyselyn kohderyhmänä olivat perheet, joiden lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa, ostopalvelupäivähoidossa, yksityisen hoidon tuen päivähoidossa tai esiopetuksessa em. kaupungeissa. Perheitä pyydettiin vastaamaan kyselyyn kustakin lapsesta erikseen. Kohderyhmän koot kaupungeittain: Suomenkieliset yhteensä Ruotsinkieliset yhteensä Kunta yhteensä Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kysely toteutettiin pääkaupunkiseudun yhteisenä verkkokyselynä. Vanhemmille jaettiin päivähoitopaikassa saatekirje, jossa oli internet-sivun osoite, josta kyselyyn pääsi vastaamaan. Helsingissä kyselyyn oli mahdollisuus vastata myös paperilomakkeella. Kaikkien vanhempien tavoittamiseksi kyselyyn tarjottiin mahdollisuutta vastata suomen, ruotsin ja englannin kielten lisäksi arabian, somalin, venäjän ja viron kielellä. Vastausaikaa kyselyyn oli kolme viikkoa, Tässä raportissa on esitetty kaupunkien välisen vertailun tulokset. Tulokset analysoitiin SPSS-tilastoohjelmalla ja ne esitetään kaupungeittain hoitomuodon (päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito) ja tuottamistavan (kunnallinen, ostopalvelu, yksityinen) sekä näiden yhdistelmien mukaan. Kyselyyn vastasi lähes päivähoidossa olevan lapsen vanhempaa, joten kaupunkien yhteenlaskettu vastausprosentti oli prosenttia. Korkeimmaksi vastausprosentti nousi Kauniaisissa, jossa se oli prosenttia. Internetin kautta kyselyyn tuli yhteensä vastausta. Näistä suomenkielisiä oli kappaletta ( %), ruotsinkielisiä kappaletta ( %), englanninkielisiä kappaletta ( %), venäjänkielisiä kappaletta ( %), vironkielisiä kappaletta (, %), arabiankielisiä kappaletta (, %) ja somalinkielisiä kappaletta (, %). Kaiken kaikkiaan vanhemmat olivat varsin tyytyväisiä päivähoidon toimivuuteen. Kyselyyn vastanneista vanhemmista prosenttia antoi päivähoidon toimivuudesta yleisarvosanaksi erittäin hyvä ja lähes saman verran, prosenttia melko hyvä. Erityisen tyytyväisiä vanhemmat olivat kysymyksiin, jotka koskivat lapsen kasvatusta ja huomioimista yksilönä. Vanhemmilta kysyttiin myös heidän mielestään tärkeimpiä kehittämiskohteita päivähoidossa. Ylivoimaisesti useimmin vanhemmat valitsivat kehittämiskohteeksi lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen. Tärkeänä pidettiin myös lapsen viihtymistä päivähoidossa ja toiminta- ja leikkimahdollisuuksien monipuolisuutta. Kehittämiskohteet eivät olleet asioita, joihin vanhemmat olivat tyytymättömiä tällä hetkellä: kehittämiskohteiksi valitut asiat myös saivat korkeita arvoja. Valitsemalla asian kehittämiskohteeksi, vanhemmat korostivat näiden asioiden merkityksellisyyttä. Vanhemmat pitivät tärkeinä päivähoidon yhteiskäyttömahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Kyselyyn vastanneista prosenttia oli sitä mieltä, että mahdollisuus saada päivähoitoa myös pääkaupunkiseudun toisen kunnan alueella on heille erittäin tärkeää. Erityisesti Kauniaisissa asiaa pidettiin tärkeänä. Tulokset on esitetty raportissa vastausjakaumina ja keskiarvoina. Lisäksi on raportoitu kaupunkien välisten erojen tilastollinen merkitsevyys. Tilastollinen merkitsevyys on raportoitu, mikäli kahden kyselyssä mukana olleen kaupungin tulokset eroavat tilastollisesti toisistaan. Erityisesti Kauniaisen kaupungin tulokset eroavat useissa kysymyksissä muista kaupungesta tilastollisesti merkitsevästi, mutta Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tulokset eivät.

4 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Kyselyyn vastanneet Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä vastausta, joten vastausaktiivisuus kaikki tuotantomuodot (kunnallinen, ostopalvelu ja yksityinen) mukaan lukien oli prosenttia. Kun huomioidaan ainoastaan kunnallinen päivähoito ja ostopalveluina tuotettu päivähoito, kuntien yhteenlaskettu vastausaktiivisuus oli niin ikään prosenttia. Yksityiset päivähoitopaikat osallistuivat kyselyyn oman harkintansa mukaan. Taulukossa. on esitetty vastaajamäärät sekä vastausprosentit kaupungeissa tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan jaoteltuna. Vastausprosentti on laskettu sen mukaan, mikä oli todellinen lapsimäärä päivähoitopaikoissa loka- marraskuussa. Vastausprosenttia alentaa jonkin verran, että kaikki vanhemmat eivät vastanneet kyselyyn jokaisesta lapsesta erikseen, vaan vastasivat kyselyyn ainostaan kerran, vaikka päivähoidossa olisi perheestä useampi lapsi. Taulukko Vastanneet kunnittain, tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan* Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa N vast. % N vast. % N vast. % N vast. % Kaikki päiväkoti hoitomuoto pph - - rpph kunnallinen tuottamistapa ostopalvelu yksityinen - - kunnallinen päiväkoti kunnallinen pph - - kunnallinen rpph tuottamistapa ostopalvelu päiväkoti ja hoitomuoto ostopalvelu rpph yksityinen päiväkoti - - yksityinen rpph *Vastauksista kappaletta hylättiin joko puuttuvan tai virheellisen yksikkötunnuksen vuoksi. Kyselyn tuloksia voidaan pitää luotettavina ja yleistettävinä suuren vastaajamäärän vuoksi. Vaikka kyselyn vastausprosentti oli kokonaisuudessaan melko alhainen, luotettavuutta lisää vastanneiden suuri määrä. Lisäksi kyselyyn pyydettiin vastausta kaikilta perusjoukkoon kuuluvilta henkilöiltä, eivätkä tulokset täten perustu vain tietyn otoksen näkemyksiin. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös aineiston jakautuneisuus. Tässä aineistossa ei taustamuuttujien mukaan havaittu vinoumia, joiden perusteella aineistoon olisi katsottu aiheelliseksi tehdä painotuksia. Toisaalta esimerkiksi internetissä vastaamisen vaikutuksesta vastaajien valikoitumiseen ei aineiston pohjalta voida tehdä johtopäätöksiä. Tulokset esitetään raportissa vain, mikäli vastaajaryhmässä vastanneita on vähintään viisi ja tuloksia vähintään kahdesta kaupungista. Yksityiskohtaiset tulokset esitetään kaupunkikohtaisissa raporteissa.

5 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Yleisarvosana päivähoidon toimivuudesta Vanhempia pyydettiin antamaan päivähoidon toiminnasta yleisarvosana asteikolla =erittäin huono - = erittäin hyvä. Vanhemmat olivat kaikissa kunnissa erittäin tyytyväisiä päivähoidon toimintaan, joka kunnassa yli % vastanneista antoi päivähoidon toimivuudesta yleisarvosanan erittäin hyvä tai meko hyvä. Kaupunkien väliset erot yleisarvosanan suhteen eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.* Kuvio. Yleisarvosana päivähoidon toimivuudesta (kunta, tuottamistapa ja hoitomuoto) Erittäin hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Erittäin huono % % % % % Helsinki: Kaikki, N= ka.=, Espoo: Kaikki, N= ka.=, kunta Kauniainen: Kaikki, N= ka.=, Vantaa: Kaikki, N= ka.=, Helsinki: kunnallinen, N= ka.=, Espoo: kunnallinen, N= ka.=, Kauniainen: kunnallinen, N= ka.=, Vantaa: kunnallinen, N= ka.=, tuottamistapa Helsinki: ostopalvelu, N= ka.=, Espoo: ostopalvelu, N= ka.=, Kauniainen: ostopalvelu, N= ka.=, Vantaa: ostopalvelu, N= ka.=, Helsinki: yksityinen, N= ka.=, Espoo: yksityinen, N= ka.=, Vantaa: yksityinen, N= ka.=, Helsinki: päiväkoti, N= ka.=, Espoo: päiväkoti, N= ka.=, Kauniainen: päiväkoti, N= ka.=, Vantaa: päiväkoti, N= ka.=, hoitomuoto Helsinki: pph, N= ka.=, Espoo: pph, N= ka.=, Vantaa: pph, N= ka.=, Helsinki: rpph, N= ka.=, Espoo: rpph, N= ka.=, Kauniainen: rpph, N= ka.=, Vantaa: rpph, N= ka.=, * Kaupunkien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä.

6 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Kunnittaisen, hoitomuodoittaisen ja tuottamistavan mukaan tehdyn vertailun lisäksi tuloksia tarkasteltiin tuottamistavan ja hoitomuodon suhteen ristiin kaupungeissa. Kuviossa. on esitetty yleisarvosanan prosenttijakauma tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan jaoteltuna kaupungeissa. Kunnallisessa päivähoidossa parhaat yleisarvosanat annettiin kunnallisissa perhepäivähoitopaikoissa. Ostopalvelupäiväkodeissa arviot olivat kaupungeista parhaat Kauniaisissa ja yksityisissä päiväkodeissa Vantaalla. Kuvio. Yleisarvosana päivähoidon toimivuudesta (kunnallinen, ostopalvelu ja yksityinen päivähoito) Erittäin hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Erittäin huono % % % % % Helsinki: kunnallinen päiväkoti, N= ka.=, Espoo: kunnallinen päiväkoti, N= ka.=, Kauniainen: kunnallinen päiväkoti, N= ka.=, Vantaa: kunnallinen päiväkoti, N= ka.=, kunnallinen päivähoito Helsinki: kunnallinen pph, N= ka.=, Espoo: kunnallinen pph, N= ka.=, Vantaa: kunnallinen pph, N= ka.=, Helsinki: kunnallinen rpph, N= ka.=, Espoo: kunnallinen rpph, N= ka.=, Kauniainen: kunnallinen rpph, N= ka.=, Vantaa: kunnallinen rpph, N= ka.=, Helsinki: ostopalvelu päiväkoti, N= ka.=, ostopalvelu Espoo: ostopalvelu päiväkoti, N= ka.=, Kauniainen: ostopalvelu päiväkoti, N= ka.=, Vantaa: ostopalvelu päiväkoti, N= ka.=, Helsinki: yksityinen päiväkoti, N= ka.=, yksityinen Espoo: yksityinen päiväkoti, N= ka.=, Vantaa: yksityinen päiväkoti, N= ka.=,

7 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Päivähoidon yhteiskäyttömahdollisuudet pääkaupunkiseudulla Vanhemmilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät mahdollisuutta saada päivähoitoa myös pääkaupunkiseudun toisen kunnan alueella. Kaikista tärkeimpänä asiaa pidettiin Kauniaisissa ja vähiten tärkeänä Vantaalla. Kaupunkien väliset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=,).* Kuvio. Kuinka tärkeänä pidätte mahdollisuutta saada päivähoitoa myös pääkaupunkiseudun toisen kunnan alueelta? (kunta, tuottamistapa ja hoitomuoto) Erittäin tärkeää Melko tärkeää En tunne asiaa Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää % % % % % Helsinki: Kaikki, N= ka.=, Espoo: Kaikki, N= ka.=, kunta Kauniainen: Kaikki, N= ka.=, Vantaa: Kaikki, N= ka.=, Helsinki: kunnallinen, N= ka.=, Espoo: kunnallinen, N= ka.=, Kauniainen: kunnallinen, N= ka.=, Vantaa: kunnallinen, N= ka.=, tuottamistapa Helsinki: ostopalvelu, N= ka.=, Espoo: ostopalvelu, N= ka.=, Kauniainen: ostopalvelu, N= ka.=, Vantaa: ostopalvelu, N= ka.=, Helsinki: yksityinen, N= ka.=, Espoo: yksityinen, N= ka.=, Vantaa: yksityinen, N= ka.=, Helsinki: päiväkoti, N= ka.=, Espoo: päiväkoti, N= ka.=, Kauniainen: päiväkoti, N= ka.=, Vantaa: päiväkoti, N= ka.=, Helsinki: pph, N= ka.=, hoitomuoto Espoo: pph, N= ka.=, Vantaa: pph, N= ka.=, Helsinki: rpph, N= ka.=, P Espoo: rpph, N= ka.=, Kauniainen: rpph, N= ka.=, Vantaa: rpph, N= ka.=, * Kaupunkien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä.

8 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Kunnittaisen, hoitomuodoittaisen ja tuottamistavan mukaan tehdyn vertailun lisäksi tuloksia tarkasteltiin tuottamistavan ja hoitomuodon suhteen ristiin kaupungeissa. Kuviossa. on esitetty yhteiskäyttömahdollisuuksia koskevan kysymyksen prosenttijakauma tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan jaoteltuna kaupungeissa. Kunnallisissa päiväkodeissa asia koettiin tärkeimmäksi Kauniaisissa, kunnallisessa perhepäivähoidossa Helsingissä ja kunnallisessa ryhmäperhepäivähoidossa niin ikään Helsingissä. Ostopalvelupäiväkodeissa asia koettiin tärkeimmäksi Kauniaissa ja yksityisissä päiväkodeissa Helsingissä. Kuvio. Kuinka tärkeänä pidätte mahdollisuutta saada päivähoitoa myös pääkaupunkiseudun toisen kunnan alueelta? (kunnallinen, ostopalvelu ja yksityinen päivähoito) Erittäin tärkeää Melko tärkeää En tunne asiaa Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää % % % % % Helsinki: kunnallinen päiväkoti, N= ka.=, Espoo: kunnallinen päiväkoti, N= ka.=, Kauniainen: kunnallinen päiväkoti, N= ka.=, Vantaa: kunnallinen päiväkoti, N= ka.=, kunnallinen päivähoito Helsinki: kunnallinen pph, N= ka.=, Espoo: kunnallinen pph, N= ka.=, Vantaa: kunnallinen pph, N= ka.=, Helsinki: kunnallinen rpph, N= ka.=, Espoo: kunnallinen rpph, N= ka.=, Kauniainen: kunnallinen rpph, N= ka.=, Vantaa: kunnallinen rpph, N= ka.=, Helsinki: ostopalvelu päiväkoti, N= ka.=, ostopalvelu Espoo: ostopalvelu päiväkoti, N= ka.=, Kauniainen: ostopalvelu päiväkoti, N= ka.=, Vantaa: ostopalvelu päiväkoti, N= ka.=, P yksityinen Helsinki: yksityinen päiväkoti, N= ka.=, Espoo: yksityinen päiväkoti, N= ka.=, Vantaa: yksityinen päiväkoti, N= ka.=,

9 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Tulokset mittareittain Kyselylomakkeella esitettiin vanhemmille kysymyksiä koskien hoitopaikan hakemista, hoidossa aloittamista, lasten kasvatusta ja huomioimista yksilönä sekä vanhempien osallisuutta ja viestintää. Jokaiseen osa-alueeseen kuuluvista kysymyksistä muodostettiin summamuuttujat, eli mittarit, joihin laskettiin mukaan kaikkien osa-alueeseen kuuluvien kysymysten keskiarvotulokset. Mittarit kuvaavat kuhunkin osaalueeseen kuuluvien yksittäisten kysymysten kokonaisuutta. Tässä kappaleessa esitetään tulokset mittareissa kunnan, hoitomuodon, tuotantotavan sekä näiden yhdistelmien suhteen. Mittareiden tulokset esitetään asiteikolla - siten, että kuvaa parasta tulosta ja kuvaa heikointa tulosta. En tunne asiaa -vastauksia ei ole huomioitu keskiarvojen laskennassa. Seuraavassa on esitetty kuhunkin mittariin kuuluvat väittämät. Hoitopaikan hakeminen Asiakaspalvelu päivähoitopaikkaa hakiessanne Tiedon saanti erilaisista päivähoitovaihtoehdoista Päivähoitovaihtoehtojen riittävyys Tyytyväisyys saamaanne päivähoitopaikkaan Päivähoitopaikan sijainti Esiopetuspaikan sijainti Hoidossa aloittaminen Ensivaikutelma päivähoitopaikasta Päivähoitopaikkaan tutustuminen Keskustelut lapseni tarpeista päivähoidon alkaessa Tiedon saanti päivähoitopaikan toiminnasta Lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä Henkilökunnan kyky luoda lapselle turvallinen olo Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Toiminta- ja leikkimahdollisuuksien monipuolisuus Lapsen tiedonhalun ja oppimisen tukeminen Lapsen viihtyminen päivähoidossa Lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelu yhdessä henkilökunnan kanssa Yhdessä sovittujen asioiden toteutuminen Vanhempien osallisuus ja viestintä Perheenne kasvatusnäkemysten huomioon ottaminen Vanhempien osallistumismahdollisuuksien riittävyys Henkilökunnan taito kuunnella ja keskustella Päivähoitopaikan toimintaa koskevan tiedonsaannin riittävyys Kaupungin päivähoidon internet-sivujen selkeys Päivähoitopaikan internet-sivut Tulokset kaikissa mittareissa olivat korkeita. Kaikista parhaimmat arviot olivat mittarissa lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä. Keskimäärin alhaisimmat arviot olivat mittarissa hoitopaikan hakeminen.

10 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Hoitopaikan hakeminen Kaupungeista tyytyväisimpiä mittarin Hoitopaikan hakeminen -väittämiin oltiin Kauniaisissa. Kaupunkien väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.* Hoitomuodon mukaan tarkasteltuna vanhemmat, joiden lapset olivat päiväkodissa olivat tyytyväisimpiä Kauniaisissa, perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat olivat tyytyväisimpiä Vantaalla ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat Kauniaisissa. Päivähoidon tuottamistavan mukaan tarkasteltaessa tyytyväisimpiä kunnalliseen päivähoitoon oltiin Vantaalla, ostopalveluna tuotettuun päivähoitoon Kauniaisissa ja yksityisesti tuotettuun päivähoitoon Espoossa. Kuvio. Hoitopaikan hakeminen (kunta, tuottamistapa ja hoitomuoto) Hoitopaikan hakeminen Helsinki: Kaikki, N=, Espoo: Kaikki, N=, kunta Kauniainen: Kaikki, N= Vantaa: Kaikki, N=,, Helsinki: kunnallinen, N=, Espoo: kunnallinen, N=, Kauniainen: kunnallinen, N=, Vantaa: kunnallinen, N=, tuottamistapa Helsinki: ostopalvelu, N= Espoo: ostopalvelu, N= Kauniainen: ostopalvelu, N= Vantaa: ostopalvelu, N=,,,, Helsinki: yksityinen, N=, Espoo: yksityinen, N= Vantaa: yksityinen, N=,, Helsinki: päiväkoti, N= Espoo: päiväkoti, N= Kauniainen: päiväkoti, N= Vantaa: päiväkoti, N=,,,, hoitomuoto Helsinki: pph, N= Espoo: pph, N= Vantaa: pph, N=,,, Helsinki: rpph, N= Espoo: rpph, N= Kauniainen: rpph, N= Vantaa: rpph, N=,,,, * Kaupunkien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä.

11 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Kunnittaisen, hoitomuodoittaisen ja tuottamistavan mukaan tehdyn vertailun lisäksi tuloksia tarkasteltiin tuottamistavan ja hoitomuodon suhteen ristiin kaupungeissa. Kuviossa. on esitetty mittarin hoitopaikan hakeminen keskiarvo tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan jaoteltuna kaupungeissa. Tarkasteltuna sekä tuottamistavan että hoitomuodon mukaan vastanneet olivat tyytyväisimpiä kunnallisissa päiväkodeissa Vantaalla, kunnallisessa perhepäivähoidossa Vantaalla ja kunnallisessa ryhmäperhepäivähoidossa Kauniaisissa. Ostopalvelu päiväkodeissa tyytyväisimpiä oltiin Kauniaisissa. Yksityisissä päiväkodeissa vanhemmat antoivat parhaat arviot Espoossa. Kuvio. Hoitopaikan hakeminen (kunnallinen, ostopalvelu ja yksityinen päivähoito) Helsinki: kunnallinen päiväkoti, N= Espoo: kunnallinen päiväkoti, N= Kauniainen: kunnallinen päiväkoti, N= Vantaa: kunnallinen päiväkoti, N=,,,, kunnallinen päivähoito Helsinki: kunnallinen pph, N= Espoo: kunnallinen pph, N= Vantaa: kunnallinen pph, N=,,, Helsinki: kunnallinen rpph, N= Espoo: kunnallinen rpph, N= Kauniainen: kunnallinen rpph, N= Vantaa: kunnallinen rpph, N=,,,, Helsinki: ostopalvelu päiväkoti, N=, ostopalvelu Espoo: ostopalvelu päiväkoti, N= Kauniainen: ostopalvelu päiväkoti, N= Vantaa: ostopalvelu päiväkoti, N=,,, yksityinen Helsinki: yksityinen päiväkoti, N= Espoo: yksityinen päiväkoti, N= Vantaa: yksityinen päiväkoti, N=,,,

12 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Hoidossa aloittaminen Kaupungeista tyytyväisimpiä mittarin Hoidossa aloittaminen -väittämiin oltiin Kauniaisissa. Kaupunkien väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.* Hoitomuodon mukaan tarkasteltuna vanhemmat, joiden lapset olivat päiväkodissa olivat tyytyväisimpiä Kauniaisissa, perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat olivat tyytyväisimpiä Helsingissä ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat Vantaalla. Päivähoidon tuottamistavan mukaan tarkasteltaessa tyytyväisimpiä kunnalliseen päivähoitoon oltiin Vantaalla, ostopalveluna tuotettuun päivähoitoon Kauniaisissa ja yksityisesti tuotettuun päivähoitoon Vantaalla. Kuvio. Hoidossa aloittaminen (kunta, tuottamistapa ja hoitomuoto) Hoidossa aloittaminen Helsinki: Kaikki, N=, Espoo: Kaikki, N=, kunta Kauniainen: Kaikki, N= Vantaa: Kaikki, N=,, Helsinki: kunnallinen, N=, Espoo: kunnallinen, N=, Kauniainen: kunnallinen, N=, Vantaa: kunnallinen, N=, tuottamistapa Helsinki: ostopalvelu, N= Espoo: ostopalvelu, N= Kauniainen: ostopalvelu, N= Vantaa: ostopalvelu, N=,,,, Helsinki: yksityinen, N=, Espoo: yksityinen, N=, Vantaa: yksityinen, N=, Helsinki: päiväkoti, N= Espoo: päiväkoti, N= Kauniainen: päiväkoti, N= Vantaa: päiväkoti, N=,,,, hoitomuoto Helsinki: pph, N= Espoo: pph, N= Vantaa: pph, N=,,, Helsinki: rpph, N= Espoo: rpph, N= Kauniainen: rpph, N= Vantaa: rpph, N=,,,, * Kaupunkien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä.

13 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Kunnittaisen, hoitomuodoittaisen ja tuottamistavan mukaan tehdyn vertailun lisäksi tuloksia tarkasteltiin tuottamistavan ja hoitomuodon suhteen ristiin kaupungeissa. Kuviossa. on esitetty mittarin hoidossa aloittaminen keskiarvo tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan jaoteltuna kaupungeissa. Tarkasteltuna sekä tuottamistavan että hoitomuodon mukaan vastanneet olivat tyytyväisimpiä kunnallisissa päiväkodeissa Vantaalla, kunnallisessa perhepäivähoidossa Helsingissä ja kunnallisessa ryhmäperhepäivähoidossa Helsingissä. Ostopalvelu päiväkodeissa tyytyväisimpiä oltiin Kauniaisissa. Yksityisissä päiväkodeissa vanhemmat antoivat parhaat arviot Vantaalla. Kuvio. Hoidossa aloittaminen (kunnallinen, ostopalvelu ja yksityinen päivähoito) Helsinki: kunnallinen päiväkoti, N= Espoo: kunnallinen päiväkoti, N= Kauniainen: kunnallinen päiväkoti, N= Vantaa: kunnallinen päiväkoti, N=,,,, kunnallinen päivähoito Helsinki: kunnallinen pph, N= Espoo: kunnallinen pph, N= Vantaa: kunnallinen pph, N=,,, Helsinki: kunnallinen rpph, N= Espoo: kunnallinen rpph, N= Kauniainen: kunnallinen rpph, N= Vantaa: kunnallinen rpph, N=,,,, ostopalvelu Helsinki: ostopalvelu päiväkoti, N= Espoo: ostopalvelu päiväkoti, N= Kauniainen: ostopalvelu päiväkoti, N= Vantaa: ostopalvelu päiväkoti, N=,,,, yksityinen Helsinki: yksityinen päiväkoti, N= Espoo: yksityinen päiväkoti, N= Vantaa: yksityinen päiväkoti, N=,,,

14 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä Kaupungeista tyytyväisimpiä mittarin Lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä -väittämiin oltiin Vantaalla. Kaupunkien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Erojen tilastollinen merkitsevyys on p=,. Hoitomuodon mukaan tarkasteltuna vanhemmat, joiden lapset olivat päiväkodissa olivat tyytyväisimpiä Vantaalla, perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat olivat tyytyväisimpiä Espoossa ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat Vantaalla. Päivähoidon tuottamistavan mukaan tarkasteltaessa tyytyväisimpiä kunnalliseen päivähoitoon oltiin Vantaalla, ostopalveluna tuotettuun päivähoitoon Kauniaisissa ja yksityisesti tuotettuun päivähoitoon Vantaalla. Kuvio. Lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä (kunta, tuottamistapa ja hoitomuoto) Lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä kunta Helsinki: Kaikki, N= Espoo: Kaikki, N= Kauniainen: Kaikki, N= Vantaa: Kaikki, N=,,,, Helsinki: kunnallinen, N= Espoo: kunnallinen, N= Kauniainen: kunnallinen, N= Vantaa: kunnallinen, N=,,,, tuottamistapa Helsinki: ostopalvelu, N= Espoo: ostopalvelu, N= Kauniainen: ostopalvelu, N= Vantaa: ostopalvelu, N=,,,, Helsinki: yksityinen, N= Espoo: yksityinen, N= Vantaa: yksityinen, N=,,, Helsinki: päiväkoti, N= Espoo: päiväkoti, N= Kauniainen: päiväkoti, N= Vantaa: päiväkoti, N=,,,, hoitomuoto Helsinki: pph, N= Espoo: pph, N= Vantaa: pph, N=,,, Helsinki: rpph, N= Espoo: rpph, N=,, Kauniainen: rpph, N=, Vantaa: rpph, N=, * Kaupunkien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä.

15 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Kunnittaisen, hoitomuodoittaisen ja tuottamistavan mukaan tehdyn vertailun lisäksi tuloksia tarkasteltiin tuottamistavan ja hoitomuodon suhteen ristiin kaupungeissa. Kuviossa. on esitetty mittarin lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä keskiarvo tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan jaoteltuna kaupungeissa. Tarkasteltuna sekä tuottamistavan että hoitomuodon mukaan vastanneet olivat tyytyväisimpiä kunnallisissa päiväkodeissa Vantaalla, kunnallisessa perhepäivähoidossa Espoossa ja kunnallisessa ryhmäperhepäivähoidossa Espoossa. Ostopalvelu päiväkodeissa tyytyväisimpiä oltiin Kauniaisissa. Yksityisissä päiväkodeissa vanhemmat antoivat parhaat arviot Vantaalla. Kuvio. Lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä (kunnallinen, ostopalvelu ja yksityinen päivähoito) Helsinki: kunnallinen päiväkoti, N= Espoo: kunnallinen päiväkoti, N=,, Kauniainen: kunnallinen päiväkoti, N=, Vantaa: kunnallinen päiväkoti, N=, kunnallinen päivähoito Helsinki: kunnallinen pph, N= Espoo: kunnallinen pph, N= Vantaa: kunnallinen pph, N=,,, Helsinki: kunnallinen rpph, N= Espoo: kunnallinen rpph, N=,, Kauniainen: kunnallinen rpph, N=, Vantaa: kunnallinen rpph, N=, ostopalvelu Helsinki: ostopalvelu päiväkoti, N= Espoo: ostopalvelu päiväkoti, N= Kauniainen: ostopalvelu päiväkoti, N= Vantaa: ostopalvelu päiväkoti, N=,,,, yksityinen Helsinki: yksityinen päiväkoti, N= Espoo: yksityinen päiväkoti, N= Vantaa: yksityinen päiväkoti, N=,,,

16 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Vanhempien osallisuus ja viestintä Kaupungeista tyytyväisimpiä mittarin Vanhempien osallisuus ja viestintä -väittämiin oltiin Vantaalla. Kaupunkien väliset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=.).* Hoitomuodon mukaan tarkasteltuna vanhemmat, joiden lapset olivat päiväkodissa olivat tyytyväisimpiä Vantaalla, perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat olivat tyytyväisimpiä Espoossa ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat Espoossa. Päivähoidon tuottamistavan mukaan tarkasteltaessa tyytyväisimpiä kunnalliseen päivähoitoon oltiin Vantaalla, ostopalveluna tuotettuun päivähoitoon Kauniaisissa ja yksityisesti tuotettuun päivähoitoon Vantaalla. Kuvio. Vanhempien osallisuus ja viestintä (kunta, tuottamistapa ja hoitomuoto) Vanhempien osallisuus ja viestintä kunta Helsinki: Kaikki, N= Espoo: Kaikki, N= Kauniainen: Kaikki, N= Vantaa: Kaikki, N=,,,, Helsinki: kunnallinen, N= Espoo: kunnallinen, N= Kauniainen: kunnallinen, N= Vantaa: kunnallinen, N=,,,, tuottamistapa Helsinki: ostopalvelu, N= Espoo: ostopalvelu, N= Kauniainen: ostopalvelu, N= Vantaa: ostopalvelu, N=,,,, Helsinki: yksityinen, N= Espoo: yksityinen, N= Vantaa: yksityinen, N=,,, Helsinki: päiväkoti, N= Espoo: päiväkoti, N= Kauniainen: päiväkoti, N= Vantaa: päiväkoti, N=,,,, hoitomuoto Helsinki: pph, N= Espoo: pph, N= Vantaa: pph, N=,,, Helsinki: rpph, N= Espoo: rpph, N= Kauniainen: rpph, N= Vantaa: rpph, N=,,,, * Kaupunkien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä.

17 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Kunnittaisen, hoitomuodoittaisen ja tuottamistavan mukaan tehdyn vertailun lisäksi tuloksia tarkasteltiin tuottamistavan ja hoitomuodon suhteen ristiin kaupungeissa. Kuviossa. on esitetty mittarin vanhempien osallisuus ja viestintä keskiarvo tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan jaoteltuna kaupungeissa. Tarkasteltuna sekä tuottamistavan että hoitomuodon mukaan vastanneet olivat tyytyväisimpiä kunnallisissa päiväkodeissa Vantaalla, kunnallisessa perhepäivähoidossa Espoossa ja kunnallisessa ryhmäperhepäivähoidossa Espoossa. Ostopalvelu päiväkodeissa tyytyväisimpiä oltiin Kauniaisissa. Yksityisissä päiväkodeissa vanhemmat antoivat parhaat arviot Vantaalla. Kuvio. Vanhempien osallisuus ja viestintä (kunnallinen, ostopalvelu ja yksityinen päivähoito) Helsinki: kunnallinen päiväkoti, N= Espoo: kunnallinen päiväkoti, N= Kauniainen: kunnallinen päiväkoti, N= Vantaa: kunnallinen päiväkoti, N=,,,, kunnallinen päivähoito Helsinki: kunnallinen pph, N= Espoo: kunnallinen pph, N= Vantaa: kunnallinen pph, N=,,, Helsinki: kunnallinen rpph, N= Espoo: kunnallinen rpph, N= Kauniainen: kunnallinen rpph, N= Vantaa: kunnallinen rpph, N=,,,, Helsinki: ostopalvelu päiväkoti, N=, ostopalvelu Espoo: ostopalvelu päiväkoti, N= Kauniainen: ostopalvelu päiväkoti, N= Vantaa: ostopalvelu päiväkoti, N=,,, yksityinen Helsinki: yksityinen päiväkoti, N= Espoo: yksityinen päiväkoti, N= Vantaa: yksityinen päiväkoti, N=,,,

18 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Tärkeimmät kehittämiskohteet Tärkein kehitettävä asia Vanhempia pyydettiin kyselyn loppupuolella valitsemaan arvioimistaan asioista kolme tärkeintä kehittämiskohdetta päivähoidossa. Tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi valittiin yleisesti lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Jokaisessa kaupungissa noin % vastanneista vanhemmista valitsi tämän kehittämiskohteen. Taulukko Tärkein kehitettävä asia (kunta, tuottamistapa ja hoitomuoto) % vastanneista Asiakasryhmä Tärkein kehitettävä asia maininnut Helsinki: Kaikki, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: Kaikki, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen kunta Kauniainen: Kaikki, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: Kaikki, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Helsinki: kunnallinen, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: kunnallinen, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Kauniainen: kunnallinen, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: kunnallinen, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen tuottamistapa Helsinki: ostopalvelu, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: ostopalvelu, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Kauniainen: ostopalvelu, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: ostopalvelu, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Helsinki: yksityinen, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: yksityinen, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: yksityinen, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Helsinki: päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Kauniainen: päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen hoitomuoto Helsinki: pph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: pph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: pph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Helsinki: rpph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: rpph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Kauniainen: rpph, N= Lapsen viihtyminen päivähoidossa Vantaa: rpph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen

19 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Kunnittaisen, hoitomuodoittaisen ja tuottamistavan mukaan tehdyn vertailun lisäksi tuloksia tarkasteltiin tuottamistavan ja hoitomuodon suhteen ristiin kaupungeissa. Taulukossa. on esitetty vanhempien valitsema tärkein kehitettävä asia tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan jaoteltuna kaupungeissa. Näkemykset olivat samankaltaisia tärkeimmästä kehittämiskohteesta tuottamistavan ja hoitomuodon mukaan tarkasteltuna kaupungeissa. Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen koettiin tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi kaikkialla muualla paitsi Kauniaisten kaupungin kunnallisissa ryhmäperhepäivähoitopaikoissa. Siellä tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi valittiin lapsen viihtyminen päivähoidossa. Taulukko. Tärkein kehitettävä asia (kunnallinen, ostopalvelu ja yksityinen päivähoito) % vastanneista Asiakasryhmä Tärkein kehitettävä asia maininnut Helsinki: kunnallinen päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: kunnallinen päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Kauniainen: kunnallinen päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: kunnallinen päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen kunnallinen päivähoito Helsinki: kunnallinen pph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: kunnallinen pph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: kunnallinen pph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Helsinki: kunnallinen rpph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: kunnallinen rpph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Kauniainen: kunnallinen rpph, N= Lapsen viihtyminen päivähoidossa Vantaa: kunnallinen rpph, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen ostopalvelu Helsinki: ostopalvelu päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: ostopalvelu päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Kauniainen: ostopalvelu päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: ostopalvelu päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen yksityinen Helsinki: yksityinen päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Espoo: yksityinen päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Vantaa: yksityinen päiväkoti, N= Lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa Taustat ja odotukset VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA Selvityksiä ja raportteja 145 VAASA 2007 3 ESIPUHE Vuonna 1987 Vaasassa alkanut ruotsin kielen kielikylpyopetus

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Tutkimustulosten raportoinnista Tarja Heikkilä Tutkimusraportti Tutkimusraportti sisältää kuvauksen tutkimuksen suorittamisesta sekä yhteenvedon tuloksista. Kansilehti Tiivistelmä

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja käyttö sekä pedagoginen soveltaminen

Opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja käyttö sekä pedagoginen soveltaminen H e l s i n g i n k a u p u n g i n o p e t u s v i r a s t o n j u l k a i s u s a r j a H e l s i n g f o r s s t a d s u t b i l d n i n g s v e r k s p u b l i k a t i o n s s e r i e C i t y o f H

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Esiopetuksen laatu ja merkitys

Esiopetuksen laatu ja merkitys Marjatta Siniharju Esiopetuksen laatu ja merkitys Vanhempien ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opettajien arvioimana Opetushallitus Tekijä ja Opetushallitus Taittaja Pirjo Nylund ISBN 978 952 13

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 Arja Huusko Joensuun yliopisto, sosiologian oppiaine Koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisen tutkimuksen yksikkö 29.6.2007 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kalle Kärhä ja Vesa Tammiruusu Kalle Kärhä Vesa Tammiruusu Metsänomistajien puukauppatyytyväisyys ja siitä viestiminen Kärhä, K. & Tammiruusu,

Lisätiedot

LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa

LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Myymälätilaa ERIKOISKAUPAN LIITTO ry Mannerheimintie 76 B 00250 Helsinki www.erikoiskaupanliitto.fi Helsinki 31.03.2005 TUOMAS SANTASALO Ky

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot