TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 58 LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntayhtymän alueella Kuntayhtymän hallinto KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Palvelumaksut ja kuntalaskutus Tuloslaskelma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Yhtymähallinto SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovat määrärahat käyttötalous Investointiosan toteutuminen Konsernitavoitteiden toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEYKSIKÖIDEN TASEET Sosiaalipalvelujen toimialue Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus)

4 5 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITO JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN SAIRAANHOITO YHTEENSÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT SOSIAALIPALVELUT JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUT YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE NRO 2: Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ilman liikelaitosta LIITE NRO 3: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2013 LIITE NRO 4: Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista

5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toimintaa ja merkittäviä päätöksiä Yhtymävaltuuston vuodelle 2013 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sairaanhoidolle ja sosiaalipalveluille saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa ensihoitopalvelut ja ns. kiireellisen sairaanhoidonhoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutui vuoden päättyessä lain ja tavoitteiden mukaisena. Yhtymävaltuusto teki Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtien, mitä toteutettiin toiminnallisesti päätöksen mukaan. Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkoi keväällä 2013 ja toteutui myös suotuisten sääolojen vuoksi suunnitelmien mukaisesti. Yhtymähallitus päätti / 20, että Satakunnan keskussairaalalle valmistellaan Satakunnan keskussairaala suunnitelma, jota valmisteltiin vuoden 2013 aikana. Suunnitelmaa esiteltiin yhtymähallitukselle seminaarissa ja jäsenkunnille Porin perusturvan päiväkirurginen toiminta siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Toiminta; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Sairaanhoidon palvelutarve ja palvelukysyntä ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tästä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät toteutuivat edelleen merkittävästi ennakoitua suurempina; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit sekä ajanvarauskäynnit lisääntyivät edelleen voimakkaasti. Perusterveydenhuollon päivystystoimintaa toteutettiin jo kolmatta vuotta sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Satakunnan keskussairaalaan vuodeosastohoitoon sisään otetuista potilaista n. 70 %:ia tapahtui päivystyksellisesti; Satakunnan keskussairaala on päivystyssairaala. Sairaanhoidon toiminta kehittyi tavoitellusti. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski edelleen tavoitellusti edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitojaksojen (hoidettujen potilaiden määrä) määrä nousi edelleen. Konservatiivisen vuodeosastohoidon hoitopäivät ja hoitojaksot vähenivät merkittävästi. Tämän johdosta myös sairaansijoja ja ao. henkilökuntaa voitiin n. vuodeosaston verran vähentää. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut viisi vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Erityisesti hallinnossa ja tukipalveluissa on saatu aikaiseksi myös taloudellisia ratkaisuja. Sosiaalipalveluissa on systemaattisesti edetty ryhmäasuntojen toteuttamisessa. Vuonna 2013 kesällä aloitti uutena yksiköinä toimintansa Huittisten ryhmäkoti: Akkuna. 5

6 Talous on vakaa ja sairaanhoidossa ei ole pitkäaikaista lainaa Potilas- ja asiakasmäärän merkittävä kasvu ja erityisesti erityistason ostot sekä potilasvahinkovakuutuksen vanhojen vastuiden tarkistukset vaikuttivat talouden toteumaan ja käyttötalouden sitova määräraha ylittyi n. 7,2 Me / 2,9 %. Yhtymähallituksen hyväksymiin käyttösuunnitelmiin pystyttiin toteuttamaan ilman potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantamista n. 2,3 Me:n säästöt. Investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaan ja määrärahat 95,4 %:n mukaisesti. Tilikauden alijäämäksi muodostui - 3,9 Me, josta - 1,9 Me on lopetetun Tyke Oy:n tilinpäätöskirjauksia / satunnaisia kuluja. Yhtiö tuotti 30 vuoden toimintakautena yli 1,9 miljoonaa tukityöllistetyn työpäivää, joten niistä jäi jälkimaksettavaksi tässä yhteydessä vain n. á 1 / tukityöllistetyn työpäivä. Yhtiön palkkalistoilla oli parhaimmillaan yli 300 työntekijää. Tyke Oy:stä irtisanottavia on ollut vain alle 10. Tilanteessa sairaanhoitopiirin taseen kumulatiivinen ylijäämä em. alijäämistä huolimatta oli ylijäämäinen n. 1,0 Me. Sairaanhoitopiirillä ei ole tilanteessa sairaanhoidossa pitkäaikaisia talousarviolainoja. Palveluhinnoittelu ja tilikauden tulos sekä palvelumaksut Palveluhinnastolla jäsenkunnilta ja muilta laskutetut tuotot kertyivät ennakoitua korkeamman toimintavolyymin vuoksi arvioitua suurempina. Talousarvio laadittiin 2,3 Me alijäämäiseksi ja kun tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä oli -2,0 Me, niin voidaan todeta, että sairaanhoidon palveluhinnoittelu piiritasolla onnistui hyvin. Jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen nettokasvu vuoteen 2012 verrattuna oli keskimäärin piiritasolla vain n.+3,8 % / +8,8 Me. Tästä sairaanhoitopiirille siirtyneen ensihoitopalveluiden järjestämisen osuus oli n. 7,0 Me ja sairaanhoitopiirin ulkopuolisten erityistason ostopalveluiden osuus oli n. 1,2 Me. Sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon laskutus kasvoi vain 0,8 % vuodesta 2012 eli sen arvo laski reaalisesti. Henkilöstö, henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan keskussairaalassa on jatkettu sopimuksella alkaen ainakin 5 vuoden ajan. Kirurgian, sisätautien ja psykiatrian erikoisaloilla on edelleen mahdollisuus täydelliseen erikoistumiskoulutukseen Satakunnassa. Sairaanhoitopiiri tekee myös yhteistyötä hoitotieteen, yleislääketieteen ja päivystyslääkäreiden erikoistumiskoulutuksissa. Erityisesti psykiatrian lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamista toteutettiin vuonna 2013 erityisellä rekrytointiohjelmalla ja rekrytoijalla sekä kesäkoululla. Sairaanhoitopiiri otti omaksi toiminnaksi Porin yhteistoiminta-alueen aikuispsykiatrian avohoidon toiminnan lukien. Keväällä 2013 suoritetun Työsyke Kevan työhyvinvointibarometrin tulokset olivat kehittyneet ed. kerrasta (3 v) myönteisesti kaikkien mitattujen seikkojen suhteen; ainoastaan työssä kiireen tuntu oli lisääntynyt edellisestä mittauskerrasta. Henkilöstön sairauspoissaolomäärät piiritasolla pienenivät tavoitellusti edellisestä vuodesta. Vuodesta 2011 lähtien vähentyminen on ollut merkittävää; vuonna 2011 sairauspoissaolomäärä oli: 18,1 tpv/v, vuonna 2012: 16,2 tpv/v ja vuonna 2013: 16,0 tpv/v. 6

7 Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla sekä erityisesti siihen liittyen sairaanhoitopiirin terveysliikunnalla. Johtaminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat: - Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu - Henkilökunnasta välittäminen Arvoja toteutetaan johtamisella. Vuonna 2013 sairaanhoitopiirin toimivan johdon johtamisen kehittämistä toteutettiin erityisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmätyöskentelyllä. Johtoryhmään kuuluivat myös toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstön edustaja. Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Somaattisen sairaanhoidon tuottavuuden ja henkilöstötuottavuuden tarkastelun mahdollistamiseksi valmisteltiin käyttöön otettavaksi vuonna 2014 ns. DRG -pisteen hintatarkastelu. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä erityisesti SataDiag-liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina vuosittain edelleen lisäämään. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä oli edelleen vakanssien täyttölupamenettely. Vuoden aikana toimialueet ja liikelaitos toteuttivat n. 2,3 Me:n säästöohjelman. Sairaanhoidon palveluissa vuonna 2013 käytössä oli vuoden 2012 palveluiden hintataso (kun ottaa huomioon liikelaitoksen 2,3 Me:n suuruiset v 2013 aikana tekemät hinnanalennukset) sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut asiallisesti sama vuosina Sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa nostettiin alkaen vuoden 2009 hinnoista. Potilastiedon hallinta Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut erikoissairaanhoidossa Suomessa viimeinen ns. Musti- päätekäyttäjä. Sairaanhoidon potilasjärjestelmän uusinta Effica- järjestelmään aloitettiin v 2012 ja sitä toteutettiin v 2013 sähköisen potilaskertomuksen käyttöön otolla. Fiale, ns. aluetietojärjestelmä, jäi pois maakunnassamme käytöstä ja se korvattiin ns "Effica- aluekatselulla". Perusterveydenhuollon Effica- ja Pegasos- käyttäjät (ao asiantuntijat, mikäli potilas ei ole tätä kieltänyt) ovat voineet tuosta ajankohdasta lähtien saada potilaan hoitotiedot käyttöönsä. Vuonna 2013 tehtiin myös päätös sairaanhoitopiirin Effica- järjestelmään liitettävän potilashallinnon osuuden käyttöön otosta. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen asiakastietohallinto on toiminut jo ennen sen sairaanhoitopiiriin liittämistä ( alkaen), ns Effica- ympäristössä. Ns eresepti otettiin Satakunnassa käyttöön valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan mennessä. Yhteenveto Vuosi 2013 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 23. ja menestyksellinen toimintavuosi. 7

8 Maan hallitus julkisti vuonna 2012 kannanoton, jonka mukaan: sairaanhoitopiirit lakkautetaan! Tästä huolimatta Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen koko henkilöstö jatkoi vuonna 2013 työtään ja jatkaa sitä - satakuntalaisten hyväksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa vuonna myös tulevaisuudessa! Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä menestyksellisestä vuodesta Teimme yhdessä hyvää työtä satakuntalaisille vuonna Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2014! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 8

9 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on määritelty sairaanhoitopiirin hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sen sisäinen valvonta ohjeessa osaksi johtamisen menettelyitä. Riskienhallinnan periaatteet ja systemaattinen toimintatapa on lisäksi määritelty sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikassa. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka järjestettiin vuonna 2013 ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman sekä johdon osoittamien painopistealueiden mukaisesti. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on riittävällä tasolla silloin, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnan tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit ovat hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että kuntayhtymän päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tuloksellisesti ja taloudellisesti. Sisäisen tarkastuksen suorittamat arvioinnit Vuoden 2013 tarkastusta ja arviointia on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti kohdistuen sisäisen valvonnan selontekoon, konsernivalvontaan, päätöksentekoon liittyvään hallintomenettelyyn ja kuntalain uusiin vaatimuksiin. Edellä mainituista arvioinneista on raportoitu suullisesti. Kirjallisesti raportoitavia tarkastuksia olivat potilastietojärjestelmän käyttöönotto, investointien poistomenettely sekä ensihoitopalveluiden tarkastus. Tarkastuksien ja arviointien perusteella nousivat esiin seuraavat huomiot: - Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymävaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä on esitetty yhtymähallituksen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kuntayhtymän konserniohje on päivitetty Em. säännöt on päivitetty vastaamaan kuntalain voimaantulleita vaatimuksia kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä. - Effica-tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on toteutunut kokonaisuudessaan hyvin. Lainsäädännöstä johtuvat aikataulupaineet voivat kuitenkin aiheuttaa riskejä projektin tulokselliseen läpiviemiseen. Lisäksi käyttöoikeuksien hallinnassa havaittiin kehittämistarpeita. - Ensihoidon tarkastuksessa havaittiin, että yksityisten palveluntuottajien sopimukset ovat laadittu eri ajankohtina sekä erilaisia sopimuspohjia ja laatuvaatimuksia noudattaen. Tämän vuoksi ensihoidon toiminnan seuranta ja valvonta on haasteellista. - Yhtymävaltuuston hyväksymät suunnitelman mukaisten poistojen perusteet vastaavat KILA:n kuntajaoston yleisohjeen vaatimuksia. Kuntayhtymän on kuitenkin suositeltavaa säännöllisin väliajoin arvioida pysyvien vastaavien hyödykkeiden teknistaloudellista käyttöaikaa. 9

10 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi kaudella alla olevat kohteet. Kehittämiskohteiden nykytilaa selvitettiin suoritetuilla vuosisuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla ja arvioinneilla sekä sairaanhoitopiirin johtajiston ja asiantuntijoiden haastatteluilla. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, millaisia toimenpiteitä kuluvalla tilikaudella on saatu toteutettua kunkin kehittämisalueen osalta. Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella ovat seuraavat: 1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää Suoritettujen haastattelujen mukaan kehittämisalueen riskejä on pyritty hallitsemaan tietojärjestelmien uudistusten yhteydessä. Kokonaisuuden arvioitiin olevan sellaisessa vaiheessa, että se ei ole enää keskeinen riskienhallinnan kehittämisalue, vaikkakin tietohallinto ja tietojärjestelmät ovat edelleen merkittäviä asiakokonaisuuksia. 2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa: Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa Saatujen tietojen mukaan riskienhallinnan kokonaisvaltaisen toteuttamisen käytäntöjä on kehitetty ja valmisteltu. Kuitenkin konkreettinen jalkauttaminen (riskien kokonaisvaltainen analysointi, hallinnan menettelyiden määrittely priorisoiduille riskeille, toimeenpanon valvonta, vastuutus ja raportointimenettelyt) on kesken ja kehittämistyötä tullaan jatkamaan. 3. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa. Suoritettujen haastattelujen mukaan potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista kehitetään jatkuvasti ja erilaisia palaute- sekä seurantavälineitä on käytössä. Kokonaisuus on kuitenkin laaja ja kehittämistarpeita on edelleen. 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Saatujen tietojen mukaan henkilöstön saatavuudessa on jatkuvasti haasteita, etenkin lääkärien osalta. Osaavan henkilöstön rekrytoiminen ja talossa pitäminen pysyy edelleen haasteellisena, mutta asian ei arvioida olevan erityinen riskienhallinnan kehittämisalue. 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi sekä niiden riskienhallinnan kehittymiseksi. Kuntayhtymän konserniohje on päivitetty kuntalain asettamien vaatimusten mukaiseksi. Saatujen tietojen mukaan esimerkiksi konsernin tytäryhtiöiden riskienhallinnan menettelyt eivät ole vielä kuntalain voimaantulleiden säännösten mukaisella tasolla. Hallitus esittää vuotta 2013 koskevan arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivitykset kehittämisalueisiin: 10

11 1. Kuntayhtymän toiminta on riippuvainen ulkoisten palveluntuottajien toiminnan laadusta. Erilaisiin häiriötilanteisiin ja jatkuvuuteen vaikuttavat seikat kuten tietojärjestelmien toiminnan häiriöttömyys ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta olennaisia. Tämän vuoksi keskeiseksi kehittämisalueeksi nostetaan ulkoistettujen palveluntuottajien riskienhallinnan sekä yleisesti kuntayhtymän riskienhallinnan kokonaisvaltaisuuden, käytännön toimintatapojen sekä seurannan ja raportoinnin kehittäminen. 2. Kehitetään kuntalain uudistuneiden säännösten johdosta edelleen konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyiden raportointia ja asianmukaisuuden arviointia yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta riskienhallinnan tarkastelun kokonaisvaltaisuutta laajennetaan siten, että perinteisten riskien hallinta-alueiden (esim. työturvallisuus) lisäksi entistä vahvemmin arvioidaan esimerkiksi toiminnan häiriöttömyyteen, tavoitteiden toteutumiseen, ulkoistettuihin palveluihin, tiedonhallintaan ja kilpailukykyyn sekä tytäryhteisöjen liiketoimintaan liittyviä riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoitua viemistä käytäntöön pitää entistä aktiivisemmin käsitellä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, riskienhallinnan johtoryhmässä ja henkilöstön keskuudessa sekä siten edesauttaa toiminnan kytkeytymistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. Konsernivalvonnan ja konserniriskienhallinnan kehittämisessä on tärkeä kiinnittää edelleen entistä enemmän huomiota tytäryhtiöiden liiketoimintariskien kehittymiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutukset kilpailuilla markkinoilla toimiville tytäryhtiöille edellyttävät aktiivista seurantaa ja ennakointia myös omistajalta. Kuntalain uudistuneet ja voimaan tulleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset edellyttävät myös omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämistä. Muut kehittämisalueet / riskit, mitä suoritetuissa haastatteluissa nostettiin esille mutta eivät kuitenkaan hallituksen näkökulmasta niin relevantteja: - Keskitettyjen henkilöstöpalveluiden aseman täsmentäminen ja esimiessuhteiden päivittäminen - Päätöksentekoprosesseihin liittyvien toimintamallien kuvaaminen ja kehittäminen 11

12 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadinta-prosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa ja vuoden 2013 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - Osaamisen ja osaajien varmistaminen - Toiminnan jatkuvuussuunnittelu - Tiedonhallinta - Kankaanpään - Jämijärven - Parkanon monikuntaliitos - Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-) Em. monikuntaliitos ei toteutunut alkaen. Vuoden 2013 talousarviossa keskeisiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi kaudelle määriteltiin seuraavaa: 1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää 2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa 12 Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 3. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vuonna 2013 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan sekä kuntakentässä tapahtuviin hallinnollisiin muutoksiin/muutospyrkimyksiin; Kankaanpään seudun kuntaliitosta Pirkanmaan suuntaan ei kuitenkaan toteutunut, mutta kunta- ja soteuudistuskeskustelua käytiin koko vuoden 2013 ajan. Kunta- ja soterakenteen muutospaineet tulee jatkossakin tunnistaa riskiksi sairaanhoitopiirin toiminnalle ja taloudelle. Terveydenhuoltoa koskevien valtakunnallisten rakennemuutossuunnitelmien ei tällä hetkellä nähdä vaikuttavan Satakunnan sairaanhoitopiirin varsinaiseen ydinhoitotoimintaan, mutta julkisuudessa vellova keskustelu kuitenkin voi luoda epävarmuutta sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmiin ja siten riskinä vaikuttaa sairaanhoitopiirin kehittymiseen. Rekrytointia tehostettiin vuoden 2013 aikana rekrytointiyksikön ja johdon välisen keskustelun avulla. Johtoryhmässä sovittiin mm. rekrytointitapahtumiin osallistumisesta sekä sairaanhoitopiirin lääkärien hyödyntämisestä erilaisilla messuilla. Osaajapula liittyi erikoislääkärien saatavuuteen erityi-

13 sesti ensihoidon ja päivystyksen alueella, kuvantamisessa, psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa lääkäripula aiheutti ongelmia toiminnan järjestämiselle. Psykiatriassa ja kuvantamisessa rekrytointitoimet ja mm. kuvantamisen tulospalkkiojärjestelmä edustivat merkittävästi työpanoksen lisäystä ja rekrytointia. Tiedonhallinnan riskeinä voidaan pitää elinkaarensa loppupäässä olevia sairaanhoidon potilastietojärjestelmiä; joista ns. kehittämistuki on päättynyt. Satakunnan sairaanhoitopiirissä valmisteltiin vuonna 2013 sairaanhoidossa Effica - potilaskertomus/ potilashallinnon järjestelmän käyttöönottoa. Hanke on erityisen merkittävä, koska siihen liittyvän ns. aluekatselun avulla perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon toimijat ovat päässeet satakuntalaista potilasta koskeviin hoito- ja tutkimustietoihin vuodesta 2013 lähtien. Effica potilashallinto osioiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 talousarviossa asetetut tavoitteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi on pääosin toteutettu. Tietopalveluihin liittyvää vastuunjakoa on selkiytetty sairaanhoitopiirin ja Medbit Oy:n välillä. Riskienhallintaan liittyvä ohjeistus (Hyvä johtamis- ja hallintotapa; sisäinen valvonta ja riskienhallinta) on päivitetty vuoden 2013 alusta lukien. Lisäksi yhtymävaltuusto on hyväksynyt vastaavan valtuustotason sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen kokouksessaan / 37. Riskienhallinnan parantamiseksi on laadittu sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka, joka hyväksyttiin yhtymähallituksessa / 17. Riskienhallintapolitiikkaa on jalkautettu osaksi toimialueiden toimintaa vuonna Potilasturvallisuuden kehittämistä jatkettiin vuonna 2013 Satakunnan sairaanhoitopiirin laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelman sekä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmia jalkautettiin yksiköiden toimintaan ja järjestettiin alueellisia koulutuksia. Vuoden 2013 aikana uusina toimintoina mm. otettiin käyttöön QProasiakaspalautejärjestelmä, tehtiin henkilöstölle turvallisuuskulttuurikysely ja alettiin toteuttaa ns. GTT-tarkistuksia, Sairaanhoitopiirin konserniohjeet on päivitetty yhtymähallituksen päätöksellä / 175, ja uudet ohjeet astuivat voimaan lukien. Uudessa konserniohjeessa sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt velvoitetaan mm. riskienhallinnan ohjeiden laatimiseen. Vuonna 2013 ei realisoitunut em. riskejä, joita voitaisiin lopullisesti pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisina ja merkittävinä. 13

14 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma % Sairaanhoito Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,0 Käynnit, erikoissairaanhoito ,7 Käynnit, perusterveydenhuolto ,2 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,1 Päiväosastopäivät ,2 Asuntolapäivät ,4 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät ,7 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,7 Työtoiminnan käyttöpäivät , Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen ns. uuden suosituksen mukaisena Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2013 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan oli budjetoitu euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa ja omarahoitusosuus oli euroa. Hankkeiden sisällöllistä toteutumaa on raportoitu sivuilla

15 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2014 talous-arviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Ensihoitopalvelut siirtyivät jäsenkunnilta sairaanhoitopiirin toiminnaksi lukien, yhtymävaltuuston / 9 tekemän Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon vuosien palvelutasopäätöksen mukaisesti. Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut tuotetaan vuosina sairaanhoitopiirin omana toimintana, yhteistoimintasopimuksella alueellisen pelastustoimen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Valtuustokausi vaihtui vuonna Uusi yhtymävaltuusto aloitti toimintansa pidetyssä yhtymävaltuuston kokouksessa. Yhtymävaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajat, nimitti yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan sekä liikelaitos Satadiagin johtokunnan. Vuonna 2013 kesäkuussa sosiaalipalveluiden Huittisten ryhmäkoti: Akkuna aloitti uutena yksiköinä toimintansa. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 21 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet lukien. Uusi poisto ohjeistus on TEM:n Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen. Yhtymähallitus päätti / 205 tehdä vuoden 2013 investointimäärärahoihin sisällöllisen tarkistuksen, jossa lasten- ja naistentaloon varattua investointimäärärahaa sekä Satadiagin laitehankintarahaa pienennettiin yhteensä 1,08 Me, ja lisättiin määrärahaa sairaanhoidon laiteinvestointeihin sekä pieniin peruskorjaushankkeisiin yhteensä 0,8 Me. Muutos pienensi vuoden 2013 investointeja 0,28 Me, joten yhtymävaltuusto merkitsi päätöksen tiedoksi / 32. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 39 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuosille Psykiatrian toimialueen Kankaanpään kuntoutumisyksikön henkilöstö ja toiminnot siirrettiin yhtymähallituksen päätöksellä / 234 liikkeenluovutuksena Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymälle lukien. Satakunnan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka hyväksyttiin voimaan astuvaksi yhtymähallituksen päätöksellä / 17. Yhtymähallitus päätti / 38 valita Satakunnan sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen ja johdon konsultoinnin suorittajaksi ajalle Oy BDO Audiator Ab:n. Yhtymähallitus päätti / 71 hyväksyä Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin välisen perustamisvaiheen sopimuksen Länsi-Suomen biopankista. Yhtymähallitus päätti / 92, että lasten- ja naistentalo toteutetaan saatujen urakkatarjousten perusteella. Lasten- ja naistentalon kustannuksiksi hyväksyttiin 34,45 Me (sidottu rakennuskustannusindeksiin). 15

16 Yhtymähallitus päätti / 103 hyväksyä SataTila -hankkeen loppuraportin: Satakunnan hoidon ja hoivan toimintalähtöinen tilasuunnitelma vuoteen Yhtymähallitus päätti / 138 tarkistaa sosiaalipalvelujen laitoshoidon v 2013 palveluhintoja + 2,5 %:lla lukien. Yhtymähallitus päätti / 168 hyväksyä ensihoidon ja päivystyksen toimialueelle käyttöönotettavaksi lukien yksitoista (11) uutta sairaanhoitajan tointa ja yhden (1) uuden lähihoitajan toimen Kankaanpään vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikön perustamisen vuoksi. Yhtymähallitus päätti / 175 tarkistaa sairaanhoitopiirin konserniohjeita lukien. Yhtymähallitus päätti / 197 antaa Tyke Oy:n yhtiökokoustajille ohjeet, että yhtiökokous asettaisi Tyke Oy:n ja sen tytäryhtiön selvitystilaan, ja että sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tilinpitoon sosiaalipalvelujen taseeseen sisällytetään satunnaisena kuluna Tyke Oy:n ja sen tytäryhtiön toiminnan ja yhtiöiden lopettamisesta aiheutuvat kulut. Yhtymähallitus päätti / 232, että Psykiatrian kuntoutumisyksikkö Jopin henkilöstö ja toiminnot siirtyvät liikkeenluovutuksena Porin kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 233, että Porin perusturvakeskuksen kuntoutus- ja sairaalapalveluiden leikkaustoiminta ja henkilöstö siirtyvät Porin kaupungilta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja henkilöstöksi alkaen. Yhtymähallitus päätti / 264 antaa tehtäväksi valmistella Rauman sairaalakiinteistön kiinteistöyhtiöittämisen sairaanhoitopiirin erilliseksi tytäryhtiöksi siten, että asia voidaan käsitellä yhtymävaltuuston v 2014 kesäkokouksessa ja, että kiinteistöyhtiön toiminta alkaa viimeistään lukien Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntayhtymän alueella Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on synkkä eikä mitään nopeaa parannusta ole lähiaikoina odotettavissa. Talouden taantuman seuraukset näkyvät yhä selvemmin kuntasektorilla ja kuntayhtymän kuntia se koettelee vaihtelevasti. Kuntataloutta koettelee Satakunnassa tulevaisuudessa vuodesta 2015 erityisesti tuleva valtionosuusuudistus. Terveydenhuollon palvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kustannukset väistämättä ovat edelleen kasvussa. Vireillä oleva kunta- ja soterakenneuudistus sisällöllisesti selkeytynee vuoden 2014 kuluessa. 16

17 1.4.6 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Rauno Valovirta, I varapuheenjohtaja Erkki Lilja, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, III varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Juha Vasama, puheenjohtaja Tapio Uusitalo, varapuheenjohtaja Marja-Leena Alho, jäsen Kari Halminen, jäsen Oili Heino, jäsen Taina Lehtonen, jäsen Juha Nummela, jäsen Heljä Siitonen, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja Wanne Olli, johtajaylilääkäri Asikainen Paula, hallintoylihoitaja Vaula Eija, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Remes Jouko, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sjövall Sari, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon toimialue Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Palmgrén Joni, liikelaitoksen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Mäkiranta Tero, talousjohtaja Nummelin Maija, henkilökunnan edustaja Kotka Liisa, hallintopäällikkö, sihteeri 17

18 Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sari Sjövall, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Joni Palmgrén, liikelaitoksen johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Kaisa Kausto-Uski, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, Leena Ollonqvist, tietohallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija Katri Mannermaa, työhyvinvointipäällikkö, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja Katriina Lähteenmäki, ylilääkäri Vesa Lund, ylilääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja Sari Myllyniemi, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Riitta Partanen, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Timo Leppälahti, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Päivi Hautaoja, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri 18

19 Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sari Sjövall, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Antti Kaipia, ylilääkäri Kirsi-Marja Laine, ylihoitaja Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, pj Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Janne Maja, henkilöstön edustaja Virpi Aaltonen, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Jouni Helén, palvelupäällikkö Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Riitta Niemi, palvelupäällikkö Tuula Saarinen, palvelupäällikkö Päivikki Laine-Santanen, henkilöstön edustana Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Mari Valtonen, siivouspäällikkö Juha-Pekka Heikkonen, logistiikkapäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö, asiantuntijajäsen Ari-Pekka Laine turvallisuuspäällikkö, asiantuntijajäsen Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 19

20 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin - 2,3 Me, josta sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite oli 0,1 Me ja sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli -2,4 Me. Vuoden 2013 tilikauden tulokseksi muodostui -3,95 Me josta ennen satunnaisia eriä piiritason alijäämää oli -2,0 Me, joka sisältää liikelaitos SataDiagin ylijäämää +0,2 Me. Sairaanhoitopiirin tytäryhtiön Tyke Oy:n selvitystilaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi satunnaisia kuluja kirjattiin -1,95 Me Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityisvelvoitteet, kuten erityistason ostopalvelut (TYKS, HUS ym.), ensihoitopalvelut (sairaankuljetus) sekä potilasvahinkovakuutus eivät ole tulosvaikutteisia eriä, koska niihin liittyvät menot ja tulot tasataan tilinpäätöksen yhteydessä joko lisälaskuttamalla tai palauttamalla toteutuneen mukaisesti. Vuoden 2013 toiminnan volyymi toteutui ennakoitua suurempana avohoitokäyntien ja hoitojaksojen suhteen. Sen sijaan hoitopäivien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna, ja väheneminen johtui pääosin hoitojaksojen keston lyhentymisestä Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Sitovuustason menoihin eivät kuulu mm. liikelaitos ja taseyksiköt, joiden sitovuustaso on tilikauden tulos. Sen sijaan sairaanhoitopiirin sisäiset ostot liikelaitokselta ja taseyksiköiltä kuuluvat sitovuustason menojen piiriin. Yhtymävaltuuston sitovuustason menot ylittyivät 7,2 Me seuraavasti: Erityistason ostopalvelut Erityisvelvoitteet, potilasvahinkovakuutus Henkilöstökulut (Oper.) Ostopalvelulääkärit (Psyk.) Tietohallinto, ostopalvelut Muut, apuvälineet ja vuokrat Muut sitovuustasoylitykset/ sisäiset ostot Yhteensä +1,4 Me +2,7 Me +0,5 Me +1,0 Me +0,7 Me +0,3 Me +0,6 Me +7,2 Me Erityisen suurena ylityksenä toteutui potilasvahinkovakuutusmaksu, joka ylitti talousarviossa varatun määrärahan (1,0 Me) yhteensä 2,7 Me:lla. Potilasvakuutusmaksujen kasvun syy vuonna 2013 oli ennen kaikkea valtakunnallinen laskentaperusteiden muutos, joka kohdistui Satakunnan sairaanhoitopiiriin valtakunnallista keskiarvoa suurempana. Muutos ei johdu uusista sattuneista vahingoista tai vahinkokehityksestä vaan pääosin ns. vanhojen vahinkojen aiheuttamien, tulevien kustannusten tarkistamisesta. Sitovuustason ulkopuolisista menoista ensihoitopalveluiden (kiireellinen sairaankuljetus) menot ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 1,2 Me. Ensihoitopalvelut on nettobudjetoitu yksikkö, joten sen kulut ja tuotot eivät ole mukana sitovuustason menoissa, vaan ne peritään jäsenkunnilta erityisvelvoitemaksuna euroa/asukas periaatteella. Ensihoitopalvelujen kuluylitys johtui ns. X- 20

21 tehtävistä 0,8 Me (kohteessa hoidetuista tehtävistä eli potilasta ei kuljetettu edelleen saamaan muuta hoitoa), yksityisten palveluntuottajien sopimuskorvauksista 0,3 Me, ja lääkekulujen ylityksestä 0,1 Me. Ylityksen aiheuttama lisäperintä suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä Tilikauden tuloksen muodostuminen Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos muodostui tavoitellun kaltaisesti alijäämäiseksi. Vuoden 2013 palveluhinnasto laadittiin talousarvion mukaiseksi, eli palveluhinnastolla tähdättiin alijäämäiseen tilikauden tulokseen. Tilikauden tulos ennen satunnaisten erien kirjausta muodostui tavoitteen mukaiseksi, pääosin onnistuneen palveluhinnoittelun sekä toimialueilla toteutetun säästöohjelman (- 2,3 Me) seurauksena. Vuonna 2013 ei tehty sairaanhoidon palvelumaksuihin hinnanalennuksia / hyvityksiä, eikä sairaanhoidon hinnastoa muutettu tilikauden aikana. Liikelaitos SataDiag hyvitti sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen palvelujen ostojen suhteessa yhteensä 2,3 Me. Sosiaalipalvelujen laitoshoidon hinnastoa tarkistettiin alkaen +2,5 % tilikauden tulos on ,60 euroa ja tilikauden alijäämä on ,60 euroa. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 5,68 Me + 1,8 % Toimintakulut + 6,24 Me + 2,1 % Rahoituserät - 0,80 Me -78,7 % Poistot - 0,06 Me - 0,8 % Satunnaiset kulut - 1,95 Me Palvelumaksut ja kuntalaskutus Sairaanhoidossa (erikoissairaanhoito) jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on edelliseen vuoteen verrattuna +3,8 %. Sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu selittyy kokonaisuudessaan ensihoitopalvelulla (kiireellinen sairaankuljetus), potilasvahinkovakuutusmaksulla ja erityistason ostopalveluilla. Ensihoitopalvelut aloitti uutena toimintana sairaanhoitopiirissä ja pääosa ensihoitopalvelun kustannuksista siirtyi sairaanhoitopiirille jäsenkunnilta. Vaikka ensihoitopalvelut näkyvät sairaanhoitopiirin kulujen ja jäsenkuntalaskutuksen lisäyksenä, valtaosa laskutuksesta on ollut kuntien kustannuksena jo aiemmin. Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen kasvu ns. omasta toiminnasta ilman ensihoitopalveluita oli vain +0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ns. oman tuotannon/toiminnan jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +- 0 %. Perusterveydenhuollon päivystyksen (yleislääketieteen päivystys) jäsenkuntien palvelumaksut kasvoivat 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon päivystys kuuluu yhteispäivystyksen kokonaisuuteen, johon kuuluu lisäksi erikoissairaanhoidon päivystys. Yhteispäivystyksessä painopiste on vuonna 2013 siirtynyt erikoissairaanhoidon päivystyksestä yhä enemmän perusterveydenhuollon päivystyksen puolelle. 21

22 Erikoissairaanhoidon päivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut ovat vähentyneet 8,4 %, joten yhteispäivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut vähentyivät kokonaisuutena 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon päivystyksen laskutus sisältyy sairaanhoidon palvelumaksuihin. Sosiaalipalveluiden jäsenkuntalaskutus kasvoi 10,8 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen lisääntyneestä asiantuntija- ja asumispalveluiden käytöstä. Sairaanhoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä sosiaalipalveluiden palvelumaksujen toteumataulukot vuodelta 2013 löytyvät kohdasta 5. Kuntalaskutuksen toteutuminen. 22

23 1.5.4 Tuloslaskelma Koko sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä ,8 Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,3 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä *) ,1 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Rahoitustuotot ,2 Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,8 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) *) Toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviokirjan mukaisena sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta on liitteenä nro 2. 23

24 Myyntituotoista palvelumaksujen erittely Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,1 Erityisvelvoitemaksut ,8 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,3 josta muut ,7 Ostopalvelut ,4 Jäsenkunnat yhteensä ,8 Täyskustannusmaksut ,7 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,7 Palvelumaksut yhteensä , Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2013 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos on ,60 euroa. Puretaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa ( euroa) suunnitelman mukaan euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi muodostuu ,60 euroa. Tilikauden alijäämä ,60 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Sairaanhoitopiirin taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ,57 euroa ja tilikauden 2013 alijäämän sekä poistoeron kirjauksien jälkeen ylijäämää on jäljellä ,97 euroa, joten Kuntalain 69 :n mukaisiin talouden tasapainottamista edellyttäviin toimenpiteisiin eikä vuoden 2014 talousarviomuutokseen ole tarvetta. 24

25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Ensihoitopalvelut Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Ensihoitopalveluiden saatavuus mennessä Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min 1 90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 2 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 3 70 % 80 % 70 % 70 % 70 % 4 40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 5 Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoittamiseen. A-luokan tehtävä: Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 25

26 Toteutuma ajalta Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min % 99 % 99 % 100 % 97 % % 91 % 95 % 100 % 95 % % 85 % 91 % 100 % 93 % % 61 % 79 % 100 % 85 % % 44 % 50 % 100 % 70 % Kiireettömän hoidon ns. hoitotakuupalvelut Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet Sairaanhoidolliset toimialueet (ensihoito ja päivystys, konservatiivinen, operatiivinen ja psykiatrinen) Lähetteiden käsittely Erikoisalat käsittelevät lähetteet kuukausittain 3 viikon kuluessa Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos Ns. polikliininen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa kuukausittain Ns. leikkaushoitotakuupotilaiden hoitotoimenpiteet Toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa kuukausittain Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalveluiden toimialue Lasten ja nuorten (alle 23 - vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tavoitetasolla 3.5 (skaalaus 1-5) kuukausittain

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA SEKÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA Paikka Satakunnan keskussairaalan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori

Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori MUISTIO 1 (4) KUNNALLISJOHTAJIEN KOKOUS Aika: keskiviikko klo 10.00 12.00 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori liite Kaikkien esiintyjien esitykset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT 1 (5) SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT 1.3.2016 YHTYMÄHALLINTO NIMI VIRKA-ASEMA VASTUUALUE PUHELIN Pisto Ahti sairaanhoitopiirin johtaja sairaanhoitopiirin hallinto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tammi-elokuu 8/2013. Osavuosikatsaus II. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Tammi-elokuu 8/2013. Osavuosikatsaus II. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Tammi-elokuu 8/2013 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot