TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 58 LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntayhtymän alueella Kuntayhtymän hallinto KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Palvelumaksut ja kuntalaskutus Tuloslaskelma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Yhtymähallinto SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovat määrärahat käyttötalous Investointiosan toteutuminen Konsernitavoitteiden toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEYKSIKÖIDEN TASEET Sosiaalipalvelujen toimialue Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus)

4 5 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITO JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN SAIRAANHOITO YHTEENSÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT SOSIAALIPALVELUT JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUT YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE NRO 2: Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ilman liikelaitosta LIITE NRO 3: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2013 LIITE NRO 4: Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista

5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toimintaa ja merkittäviä päätöksiä Yhtymävaltuuston vuodelle 2013 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sairaanhoidolle ja sosiaalipalveluille saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa ensihoitopalvelut ja ns. kiireellisen sairaanhoidonhoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutui vuoden päättyessä lain ja tavoitteiden mukaisena. Yhtymävaltuusto teki Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtien, mitä toteutettiin toiminnallisesti päätöksen mukaan. Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkoi keväällä 2013 ja toteutui myös suotuisten sääolojen vuoksi suunnitelmien mukaisesti. Yhtymähallitus päätti / 20, että Satakunnan keskussairaalalle valmistellaan Satakunnan keskussairaala suunnitelma, jota valmisteltiin vuoden 2013 aikana. Suunnitelmaa esiteltiin yhtymähallitukselle seminaarissa ja jäsenkunnille Porin perusturvan päiväkirurginen toiminta siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Toiminta; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Sairaanhoidon palvelutarve ja palvelukysyntä ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tästä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät toteutuivat edelleen merkittävästi ennakoitua suurempina; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit sekä ajanvarauskäynnit lisääntyivät edelleen voimakkaasti. Perusterveydenhuollon päivystystoimintaa toteutettiin jo kolmatta vuotta sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Satakunnan keskussairaalaan vuodeosastohoitoon sisään otetuista potilaista n. 70 %:ia tapahtui päivystyksellisesti; Satakunnan keskussairaala on päivystyssairaala. Sairaanhoidon toiminta kehittyi tavoitellusti. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski edelleen tavoitellusti edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitojaksojen (hoidettujen potilaiden määrä) määrä nousi edelleen. Konservatiivisen vuodeosastohoidon hoitopäivät ja hoitojaksot vähenivät merkittävästi. Tämän johdosta myös sairaansijoja ja ao. henkilökuntaa voitiin n. vuodeosaston verran vähentää. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut viisi vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Erityisesti hallinnossa ja tukipalveluissa on saatu aikaiseksi myös taloudellisia ratkaisuja. Sosiaalipalveluissa on systemaattisesti edetty ryhmäasuntojen toteuttamisessa. Vuonna 2013 kesällä aloitti uutena yksiköinä toimintansa Huittisten ryhmäkoti: Akkuna. 5

6 Talous on vakaa ja sairaanhoidossa ei ole pitkäaikaista lainaa Potilas- ja asiakasmäärän merkittävä kasvu ja erityisesti erityistason ostot sekä potilasvahinkovakuutuksen vanhojen vastuiden tarkistukset vaikuttivat talouden toteumaan ja käyttötalouden sitova määräraha ylittyi n. 7,2 Me / 2,9 %. Yhtymähallituksen hyväksymiin käyttösuunnitelmiin pystyttiin toteuttamaan ilman potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantamista n. 2,3 Me:n säästöt. Investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaan ja määrärahat 95,4 %:n mukaisesti. Tilikauden alijäämäksi muodostui - 3,9 Me, josta - 1,9 Me on lopetetun Tyke Oy:n tilinpäätöskirjauksia / satunnaisia kuluja. Yhtiö tuotti 30 vuoden toimintakautena yli 1,9 miljoonaa tukityöllistetyn työpäivää, joten niistä jäi jälkimaksettavaksi tässä yhteydessä vain n. á 1 / tukityöllistetyn työpäivä. Yhtiön palkkalistoilla oli parhaimmillaan yli 300 työntekijää. Tyke Oy:stä irtisanottavia on ollut vain alle 10. Tilanteessa sairaanhoitopiirin taseen kumulatiivinen ylijäämä em. alijäämistä huolimatta oli ylijäämäinen n. 1,0 Me. Sairaanhoitopiirillä ei ole tilanteessa sairaanhoidossa pitkäaikaisia talousarviolainoja. Palveluhinnoittelu ja tilikauden tulos sekä palvelumaksut Palveluhinnastolla jäsenkunnilta ja muilta laskutetut tuotot kertyivät ennakoitua korkeamman toimintavolyymin vuoksi arvioitua suurempina. Talousarvio laadittiin 2,3 Me alijäämäiseksi ja kun tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä oli -2,0 Me, niin voidaan todeta, että sairaanhoidon palveluhinnoittelu piiritasolla onnistui hyvin. Jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen nettokasvu vuoteen 2012 verrattuna oli keskimäärin piiritasolla vain n.+3,8 % / +8,8 Me. Tästä sairaanhoitopiirille siirtyneen ensihoitopalveluiden järjestämisen osuus oli n. 7,0 Me ja sairaanhoitopiirin ulkopuolisten erityistason ostopalveluiden osuus oli n. 1,2 Me. Sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon laskutus kasvoi vain 0,8 % vuodesta 2012 eli sen arvo laski reaalisesti. Henkilöstö, henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan keskussairaalassa on jatkettu sopimuksella alkaen ainakin 5 vuoden ajan. Kirurgian, sisätautien ja psykiatrian erikoisaloilla on edelleen mahdollisuus täydelliseen erikoistumiskoulutukseen Satakunnassa. Sairaanhoitopiiri tekee myös yhteistyötä hoitotieteen, yleislääketieteen ja päivystyslääkäreiden erikoistumiskoulutuksissa. Erityisesti psykiatrian lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamista toteutettiin vuonna 2013 erityisellä rekrytointiohjelmalla ja rekrytoijalla sekä kesäkoululla. Sairaanhoitopiiri otti omaksi toiminnaksi Porin yhteistoiminta-alueen aikuispsykiatrian avohoidon toiminnan lukien. Keväällä 2013 suoritetun Työsyke Kevan työhyvinvointibarometrin tulokset olivat kehittyneet ed. kerrasta (3 v) myönteisesti kaikkien mitattujen seikkojen suhteen; ainoastaan työssä kiireen tuntu oli lisääntynyt edellisestä mittauskerrasta. Henkilöstön sairauspoissaolomäärät piiritasolla pienenivät tavoitellusti edellisestä vuodesta. Vuodesta 2011 lähtien vähentyminen on ollut merkittävää; vuonna 2011 sairauspoissaolomäärä oli: 18,1 tpv/v, vuonna 2012: 16,2 tpv/v ja vuonna 2013: 16,0 tpv/v. 6

7 Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla sekä erityisesti siihen liittyen sairaanhoitopiirin terveysliikunnalla. Johtaminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat: - Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu - Henkilökunnasta välittäminen Arvoja toteutetaan johtamisella. Vuonna 2013 sairaanhoitopiirin toimivan johdon johtamisen kehittämistä toteutettiin erityisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmätyöskentelyllä. Johtoryhmään kuuluivat myös toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstön edustaja. Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Somaattisen sairaanhoidon tuottavuuden ja henkilöstötuottavuuden tarkastelun mahdollistamiseksi valmisteltiin käyttöön otettavaksi vuonna 2014 ns. DRG -pisteen hintatarkastelu. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä erityisesti SataDiag-liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina vuosittain edelleen lisäämään. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä oli edelleen vakanssien täyttölupamenettely. Vuoden aikana toimialueet ja liikelaitos toteuttivat n. 2,3 Me:n säästöohjelman. Sairaanhoidon palveluissa vuonna 2013 käytössä oli vuoden 2012 palveluiden hintataso (kun ottaa huomioon liikelaitoksen 2,3 Me:n suuruiset v 2013 aikana tekemät hinnanalennukset) sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut asiallisesti sama vuosina Sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa nostettiin alkaen vuoden 2009 hinnoista. Potilastiedon hallinta Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut erikoissairaanhoidossa Suomessa viimeinen ns. Musti- päätekäyttäjä. Sairaanhoidon potilasjärjestelmän uusinta Effica- järjestelmään aloitettiin v 2012 ja sitä toteutettiin v 2013 sähköisen potilaskertomuksen käyttöön otolla. Fiale, ns. aluetietojärjestelmä, jäi pois maakunnassamme käytöstä ja se korvattiin ns "Effica- aluekatselulla". Perusterveydenhuollon Effica- ja Pegasos- käyttäjät (ao asiantuntijat, mikäli potilas ei ole tätä kieltänyt) ovat voineet tuosta ajankohdasta lähtien saada potilaan hoitotiedot käyttöönsä. Vuonna 2013 tehtiin myös päätös sairaanhoitopiirin Effica- järjestelmään liitettävän potilashallinnon osuuden käyttöön otosta. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen asiakastietohallinto on toiminut jo ennen sen sairaanhoitopiiriin liittämistä ( alkaen), ns Effica- ympäristössä. Ns eresepti otettiin Satakunnassa käyttöön valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan mennessä. Yhteenveto Vuosi 2013 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 23. ja menestyksellinen toimintavuosi. 7

8 Maan hallitus julkisti vuonna 2012 kannanoton, jonka mukaan: sairaanhoitopiirit lakkautetaan! Tästä huolimatta Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen koko henkilöstö jatkoi vuonna 2013 työtään ja jatkaa sitä - satakuntalaisten hyväksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa vuonna myös tulevaisuudessa! Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä menestyksellisestä vuodesta Teimme yhdessä hyvää työtä satakuntalaisille vuonna Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2014! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 8

9 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on määritelty sairaanhoitopiirin hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sen sisäinen valvonta ohjeessa osaksi johtamisen menettelyitä. Riskienhallinnan periaatteet ja systemaattinen toimintatapa on lisäksi määritelty sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikassa. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka järjestettiin vuonna 2013 ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman sekä johdon osoittamien painopistealueiden mukaisesti. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on riittävällä tasolla silloin, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnan tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit ovat hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että kuntayhtymän päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tuloksellisesti ja taloudellisesti. Sisäisen tarkastuksen suorittamat arvioinnit Vuoden 2013 tarkastusta ja arviointia on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti kohdistuen sisäisen valvonnan selontekoon, konsernivalvontaan, päätöksentekoon liittyvään hallintomenettelyyn ja kuntalain uusiin vaatimuksiin. Edellä mainituista arvioinneista on raportoitu suullisesti. Kirjallisesti raportoitavia tarkastuksia olivat potilastietojärjestelmän käyttöönotto, investointien poistomenettely sekä ensihoitopalveluiden tarkastus. Tarkastuksien ja arviointien perusteella nousivat esiin seuraavat huomiot: - Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymävaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä on esitetty yhtymähallituksen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kuntayhtymän konserniohje on päivitetty Em. säännöt on päivitetty vastaamaan kuntalain voimaantulleita vaatimuksia kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä. - Effica-tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on toteutunut kokonaisuudessaan hyvin. Lainsäädännöstä johtuvat aikataulupaineet voivat kuitenkin aiheuttaa riskejä projektin tulokselliseen läpiviemiseen. Lisäksi käyttöoikeuksien hallinnassa havaittiin kehittämistarpeita. - Ensihoidon tarkastuksessa havaittiin, että yksityisten palveluntuottajien sopimukset ovat laadittu eri ajankohtina sekä erilaisia sopimuspohjia ja laatuvaatimuksia noudattaen. Tämän vuoksi ensihoidon toiminnan seuranta ja valvonta on haasteellista. - Yhtymävaltuuston hyväksymät suunnitelman mukaisten poistojen perusteet vastaavat KILA:n kuntajaoston yleisohjeen vaatimuksia. Kuntayhtymän on kuitenkin suositeltavaa säännöllisin väliajoin arvioida pysyvien vastaavien hyödykkeiden teknistaloudellista käyttöaikaa. 9

10 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi kaudella alla olevat kohteet. Kehittämiskohteiden nykytilaa selvitettiin suoritetuilla vuosisuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla ja arvioinneilla sekä sairaanhoitopiirin johtajiston ja asiantuntijoiden haastatteluilla. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, millaisia toimenpiteitä kuluvalla tilikaudella on saatu toteutettua kunkin kehittämisalueen osalta. Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella ovat seuraavat: 1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää Suoritettujen haastattelujen mukaan kehittämisalueen riskejä on pyritty hallitsemaan tietojärjestelmien uudistusten yhteydessä. Kokonaisuuden arvioitiin olevan sellaisessa vaiheessa, että se ei ole enää keskeinen riskienhallinnan kehittämisalue, vaikkakin tietohallinto ja tietojärjestelmät ovat edelleen merkittäviä asiakokonaisuuksia. 2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa: Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa Saatujen tietojen mukaan riskienhallinnan kokonaisvaltaisen toteuttamisen käytäntöjä on kehitetty ja valmisteltu. Kuitenkin konkreettinen jalkauttaminen (riskien kokonaisvaltainen analysointi, hallinnan menettelyiden määrittely priorisoiduille riskeille, toimeenpanon valvonta, vastuutus ja raportointimenettelyt) on kesken ja kehittämistyötä tullaan jatkamaan. 3. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa. Suoritettujen haastattelujen mukaan potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista kehitetään jatkuvasti ja erilaisia palaute- sekä seurantavälineitä on käytössä. Kokonaisuus on kuitenkin laaja ja kehittämistarpeita on edelleen. 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Saatujen tietojen mukaan henkilöstön saatavuudessa on jatkuvasti haasteita, etenkin lääkärien osalta. Osaavan henkilöstön rekrytoiminen ja talossa pitäminen pysyy edelleen haasteellisena, mutta asian ei arvioida olevan erityinen riskienhallinnan kehittämisalue. 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi sekä niiden riskienhallinnan kehittymiseksi. Kuntayhtymän konserniohje on päivitetty kuntalain asettamien vaatimusten mukaiseksi. Saatujen tietojen mukaan esimerkiksi konsernin tytäryhtiöiden riskienhallinnan menettelyt eivät ole vielä kuntalain voimaantulleiden säännösten mukaisella tasolla. Hallitus esittää vuotta 2013 koskevan arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivitykset kehittämisalueisiin: 10

11 1. Kuntayhtymän toiminta on riippuvainen ulkoisten palveluntuottajien toiminnan laadusta. Erilaisiin häiriötilanteisiin ja jatkuvuuteen vaikuttavat seikat kuten tietojärjestelmien toiminnan häiriöttömyys ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta olennaisia. Tämän vuoksi keskeiseksi kehittämisalueeksi nostetaan ulkoistettujen palveluntuottajien riskienhallinnan sekä yleisesti kuntayhtymän riskienhallinnan kokonaisvaltaisuuden, käytännön toimintatapojen sekä seurannan ja raportoinnin kehittäminen. 2. Kehitetään kuntalain uudistuneiden säännösten johdosta edelleen konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyiden raportointia ja asianmukaisuuden arviointia yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta riskienhallinnan tarkastelun kokonaisvaltaisuutta laajennetaan siten, että perinteisten riskien hallinta-alueiden (esim. työturvallisuus) lisäksi entistä vahvemmin arvioidaan esimerkiksi toiminnan häiriöttömyyteen, tavoitteiden toteutumiseen, ulkoistettuihin palveluihin, tiedonhallintaan ja kilpailukykyyn sekä tytäryhteisöjen liiketoimintaan liittyviä riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoitua viemistä käytäntöön pitää entistä aktiivisemmin käsitellä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, riskienhallinnan johtoryhmässä ja henkilöstön keskuudessa sekä siten edesauttaa toiminnan kytkeytymistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. Konsernivalvonnan ja konserniriskienhallinnan kehittämisessä on tärkeä kiinnittää edelleen entistä enemmän huomiota tytäryhtiöiden liiketoimintariskien kehittymiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutukset kilpailuilla markkinoilla toimiville tytäryhtiöille edellyttävät aktiivista seurantaa ja ennakointia myös omistajalta. Kuntalain uudistuneet ja voimaan tulleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset edellyttävät myös omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämistä. Muut kehittämisalueet / riskit, mitä suoritetuissa haastatteluissa nostettiin esille mutta eivät kuitenkaan hallituksen näkökulmasta niin relevantteja: - Keskitettyjen henkilöstöpalveluiden aseman täsmentäminen ja esimiessuhteiden päivittäminen - Päätöksentekoprosesseihin liittyvien toimintamallien kuvaaminen ja kehittäminen 11

12 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadinta-prosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa ja vuoden 2013 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - Osaamisen ja osaajien varmistaminen - Toiminnan jatkuvuussuunnittelu - Tiedonhallinta - Kankaanpään - Jämijärven - Parkanon monikuntaliitos - Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-) Em. monikuntaliitos ei toteutunut alkaen. Vuoden 2013 talousarviossa keskeisiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi kaudelle määriteltiin seuraavaa: 1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää 2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa 12 Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 3. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vuonna 2013 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan sekä kuntakentässä tapahtuviin hallinnollisiin muutoksiin/muutospyrkimyksiin; Kankaanpään seudun kuntaliitosta Pirkanmaan suuntaan ei kuitenkaan toteutunut, mutta kunta- ja soteuudistuskeskustelua käytiin koko vuoden 2013 ajan. Kunta- ja soterakenteen muutospaineet tulee jatkossakin tunnistaa riskiksi sairaanhoitopiirin toiminnalle ja taloudelle. Terveydenhuoltoa koskevien valtakunnallisten rakennemuutossuunnitelmien ei tällä hetkellä nähdä vaikuttavan Satakunnan sairaanhoitopiirin varsinaiseen ydinhoitotoimintaan, mutta julkisuudessa vellova keskustelu kuitenkin voi luoda epävarmuutta sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmiin ja siten riskinä vaikuttaa sairaanhoitopiirin kehittymiseen. Rekrytointia tehostettiin vuoden 2013 aikana rekrytointiyksikön ja johdon välisen keskustelun avulla. Johtoryhmässä sovittiin mm. rekrytointitapahtumiin osallistumisesta sekä sairaanhoitopiirin lääkärien hyödyntämisestä erilaisilla messuilla. Osaajapula liittyi erikoislääkärien saatavuuteen erityi-

13 sesti ensihoidon ja päivystyksen alueella, kuvantamisessa, psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa lääkäripula aiheutti ongelmia toiminnan järjestämiselle. Psykiatriassa ja kuvantamisessa rekrytointitoimet ja mm. kuvantamisen tulospalkkiojärjestelmä edustivat merkittävästi työpanoksen lisäystä ja rekrytointia. Tiedonhallinnan riskeinä voidaan pitää elinkaarensa loppupäässä olevia sairaanhoidon potilastietojärjestelmiä; joista ns. kehittämistuki on päättynyt. Satakunnan sairaanhoitopiirissä valmisteltiin vuonna 2013 sairaanhoidossa Effica - potilaskertomus/ potilashallinnon järjestelmän käyttöönottoa. Hanke on erityisen merkittävä, koska siihen liittyvän ns. aluekatselun avulla perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon toimijat ovat päässeet satakuntalaista potilasta koskeviin hoito- ja tutkimustietoihin vuodesta 2013 lähtien. Effica potilashallinto osioiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 talousarviossa asetetut tavoitteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi on pääosin toteutettu. Tietopalveluihin liittyvää vastuunjakoa on selkiytetty sairaanhoitopiirin ja Medbit Oy:n välillä. Riskienhallintaan liittyvä ohjeistus (Hyvä johtamis- ja hallintotapa; sisäinen valvonta ja riskienhallinta) on päivitetty vuoden 2013 alusta lukien. Lisäksi yhtymävaltuusto on hyväksynyt vastaavan valtuustotason sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen kokouksessaan / 37. Riskienhallinnan parantamiseksi on laadittu sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka, joka hyväksyttiin yhtymähallituksessa / 17. Riskienhallintapolitiikkaa on jalkautettu osaksi toimialueiden toimintaa vuonna Potilasturvallisuuden kehittämistä jatkettiin vuonna 2013 Satakunnan sairaanhoitopiirin laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelman sekä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmia jalkautettiin yksiköiden toimintaan ja järjestettiin alueellisia koulutuksia. Vuoden 2013 aikana uusina toimintoina mm. otettiin käyttöön QProasiakaspalautejärjestelmä, tehtiin henkilöstölle turvallisuuskulttuurikysely ja alettiin toteuttaa ns. GTT-tarkistuksia, Sairaanhoitopiirin konserniohjeet on päivitetty yhtymähallituksen päätöksellä / 175, ja uudet ohjeet astuivat voimaan lukien. Uudessa konserniohjeessa sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt velvoitetaan mm. riskienhallinnan ohjeiden laatimiseen. Vuonna 2013 ei realisoitunut em. riskejä, joita voitaisiin lopullisesti pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisina ja merkittävinä. 13

14 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma % Sairaanhoito Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,0 Käynnit, erikoissairaanhoito ,7 Käynnit, perusterveydenhuolto ,2 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,1 Päiväosastopäivät ,2 Asuntolapäivät ,4 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät ,7 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,7 Työtoiminnan käyttöpäivät , Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen ns. uuden suosituksen mukaisena Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2013 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan oli budjetoitu euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa ja omarahoitusosuus oli euroa. Hankkeiden sisällöllistä toteutumaa on raportoitu sivuilla

15 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2014 talous-arviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Ensihoitopalvelut siirtyivät jäsenkunnilta sairaanhoitopiirin toiminnaksi lukien, yhtymävaltuuston / 9 tekemän Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon vuosien palvelutasopäätöksen mukaisesti. Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut tuotetaan vuosina sairaanhoitopiirin omana toimintana, yhteistoimintasopimuksella alueellisen pelastustoimen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Valtuustokausi vaihtui vuonna Uusi yhtymävaltuusto aloitti toimintansa pidetyssä yhtymävaltuuston kokouksessa. Yhtymävaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajat, nimitti yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan sekä liikelaitos Satadiagin johtokunnan. Vuonna 2013 kesäkuussa sosiaalipalveluiden Huittisten ryhmäkoti: Akkuna aloitti uutena yksiköinä toimintansa. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 21 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet lukien. Uusi poisto ohjeistus on TEM:n Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen. Yhtymähallitus päätti / 205 tehdä vuoden 2013 investointimäärärahoihin sisällöllisen tarkistuksen, jossa lasten- ja naistentaloon varattua investointimäärärahaa sekä Satadiagin laitehankintarahaa pienennettiin yhteensä 1,08 Me, ja lisättiin määrärahaa sairaanhoidon laiteinvestointeihin sekä pieniin peruskorjaushankkeisiin yhteensä 0,8 Me. Muutos pienensi vuoden 2013 investointeja 0,28 Me, joten yhtymävaltuusto merkitsi päätöksen tiedoksi / 32. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 39 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuosille Psykiatrian toimialueen Kankaanpään kuntoutumisyksikön henkilöstö ja toiminnot siirrettiin yhtymähallituksen päätöksellä / 234 liikkeenluovutuksena Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymälle lukien. Satakunnan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka hyväksyttiin voimaan astuvaksi yhtymähallituksen päätöksellä / 17. Yhtymähallitus päätti / 38 valita Satakunnan sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen ja johdon konsultoinnin suorittajaksi ajalle Oy BDO Audiator Ab:n. Yhtymähallitus päätti / 71 hyväksyä Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin välisen perustamisvaiheen sopimuksen Länsi-Suomen biopankista. Yhtymähallitus päätti / 92, että lasten- ja naistentalo toteutetaan saatujen urakkatarjousten perusteella. Lasten- ja naistentalon kustannuksiksi hyväksyttiin 34,45 Me (sidottu rakennuskustannusindeksiin). 15

16 Yhtymähallitus päätti / 103 hyväksyä SataTila -hankkeen loppuraportin: Satakunnan hoidon ja hoivan toimintalähtöinen tilasuunnitelma vuoteen Yhtymähallitus päätti / 138 tarkistaa sosiaalipalvelujen laitoshoidon v 2013 palveluhintoja + 2,5 %:lla lukien. Yhtymähallitus päätti / 168 hyväksyä ensihoidon ja päivystyksen toimialueelle käyttöönotettavaksi lukien yksitoista (11) uutta sairaanhoitajan tointa ja yhden (1) uuden lähihoitajan toimen Kankaanpään vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikön perustamisen vuoksi. Yhtymähallitus päätti / 175 tarkistaa sairaanhoitopiirin konserniohjeita lukien. Yhtymähallitus päätti / 197 antaa Tyke Oy:n yhtiökokoustajille ohjeet, että yhtiökokous asettaisi Tyke Oy:n ja sen tytäryhtiön selvitystilaan, ja että sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tilinpitoon sosiaalipalvelujen taseeseen sisällytetään satunnaisena kuluna Tyke Oy:n ja sen tytäryhtiön toiminnan ja yhtiöiden lopettamisesta aiheutuvat kulut. Yhtymähallitus päätti / 232, että Psykiatrian kuntoutumisyksikkö Jopin henkilöstö ja toiminnot siirtyvät liikkeenluovutuksena Porin kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 233, että Porin perusturvakeskuksen kuntoutus- ja sairaalapalveluiden leikkaustoiminta ja henkilöstö siirtyvät Porin kaupungilta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja henkilöstöksi alkaen. Yhtymähallitus päätti / 264 antaa tehtäväksi valmistella Rauman sairaalakiinteistön kiinteistöyhtiöittämisen sairaanhoitopiirin erilliseksi tytäryhtiöksi siten, että asia voidaan käsitellä yhtymävaltuuston v 2014 kesäkokouksessa ja, että kiinteistöyhtiön toiminta alkaa viimeistään lukien Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntayhtymän alueella Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on synkkä eikä mitään nopeaa parannusta ole lähiaikoina odotettavissa. Talouden taantuman seuraukset näkyvät yhä selvemmin kuntasektorilla ja kuntayhtymän kuntia se koettelee vaihtelevasti. Kuntataloutta koettelee Satakunnassa tulevaisuudessa vuodesta 2015 erityisesti tuleva valtionosuusuudistus. Terveydenhuollon palvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kustannukset väistämättä ovat edelleen kasvussa. Vireillä oleva kunta- ja soterakenneuudistus sisällöllisesti selkeytynee vuoden 2014 kuluessa. 16

17 1.4.6 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Rauno Valovirta, I varapuheenjohtaja Erkki Lilja, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, III varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Juha Vasama, puheenjohtaja Tapio Uusitalo, varapuheenjohtaja Marja-Leena Alho, jäsen Kari Halminen, jäsen Oili Heino, jäsen Taina Lehtonen, jäsen Juha Nummela, jäsen Heljä Siitonen, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja Wanne Olli, johtajaylilääkäri Asikainen Paula, hallintoylihoitaja Vaula Eija, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Remes Jouko, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sjövall Sari, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon toimialue Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Palmgrén Joni, liikelaitoksen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Mäkiranta Tero, talousjohtaja Nummelin Maija, henkilökunnan edustaja Kotka Liisa, hallintopäällikkö, sihteeri 17

18 Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sari Sjövall, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Joni Palmgrén, liikelaitoksen johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Kaisa Kausto-Uski, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, Leena Ollonqvist, tietohallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija Katri Mannermaa, työhyvinvointipäällikkö, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja Katriina Lähteenmäki, ylilääkäri Vesa Lund, ylilääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja Sari Myllyniemi, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Riitta Partanen, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Timo Leppälahti, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Päivi Hautaoja, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri 18

19 Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sari Sjövall, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Antti Kaipia, ylilääkäri Kirsi-Marja Laine, ylihoitaja Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, pj Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Janne Maja, henkilöstön edustaja Virpi Aaltonen, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Jouni Helén, palvelupäällikkö Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Riitta Niemi, palvelupäällikkö Tuula Saarinen, palvelupäällikkö Päivikki Laine-Santanen, henkilöstön edustana Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Mari Valtonen, siivouspäällikkö Juha-Pekka Heikkonen, logistiikkapäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö, asiantuntijajäsen Ari-Pekka Laine turvallisuuspäällikkö, asiantuntijajäsen Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 19

20 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin - 2,3 Me, josta sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite oli 0,1 Me ja sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli -2,4 Me. Vuoden 2013 tilikauden tulokseksi muodostui -3,95 Me josta ennen satunnaisia eriä piiritason alijäämää oli -2,0 Me, joka sisältää liikelaitos SataDiagin ylijäämää +0,2 Me. Sairaanhoitopiirin tytäryhtiön Tyke Oy:n selvitystilaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi satunnaisia kuluja kirjattiin -1,95 Me Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityisvelvoitteet, kuten erityistason ostopalvelut (TYKS, HUS ym.), ensihoitopalvelut (sairaankuljetus) sekä potilasvahinkovakuutus eivät ole tulosvaikutteisia eriä, koska niihin liittyvät menot ja tulot tasataan tilinpäätöksen yhteydessä joko lisälaskuttamalla tai palauttamalla toteutuneen mukaisesti. Vuoden 2013 toiminnan volyymi toteutui ennakoitua suurempana avohoitokäyntien ja hoitojaksojen suhteen. Sen sijaan hoitopäivien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna, ja väheneminen johtui pääosin hoitojaksojen keston lyhentymisestä Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Sitovuustason menoihin eivät kuulu mm. liikelaitos ja taseyksiköt, joiden sitovuustaso on tilikauden tulos. Sen sijaan sairaanhoitopiirin sisäiset ostot liikelaitokselta ja taseyksiköiltä kuuluvat sitovuustason menojen piiriin. Yhtymävaltuuston sitovuustason menot ylittyivät 7,2 Me seuraavasti: Erityistason ostopalvelut Erityisvelvoitteet, potilasvahinkovakuutus Henkilöstökulut (Oper.) Ostopalvelulääkärit (Psyk.) Tietohallinto, ostopalvelut Muut, apuvälineet ja vuokrat Muut sitovuustasoylitykset/ sisäiset ostot Yhteensä +1,4 Me +2,7 Me +0,5 Me +1,0 Me +0,7 Me +0,3 Me +0,6 Me +7,2 Me Erityisen suurena ylityksenä toteutui potilasvahinkovakuutusmaksu, joka ylitti talousarviossa varatun määrärahan (1,0 Me) yhteensä 2,7 Me:lla. Potilasvakuutusmaksujen kasvun syy vuonna 2013 oli ennen kaikkea valtakunnallinen laskentaperusteiden muutos, joka kohdistui Satakunnan sairaanhoitopiiriin valtakunnallista keskiarvoa suurempana. Muutos ei johdu uusista sattuneista vahingoista tai vahinkokehityksestä vaan pääosin ns. vanhojen vahinkojen aiheuttamien, tulevien kustannusten tarkistamisesta. Sitovuustason ulkopuolisista menoista ensihoitopalveluiden (kiireellinen sairaankuljetus) menot ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 1,2 Me. Ensihoitopalvelut on nettobudjetoitu yksikkö, joten sen kulut ja tuotot eivät ole mukana sitovuustason menoissa, vaan ne peritään jäsenkunnilta erityisvelvoitemaksuna euroa/asukas periaatteella. Ensihoitopalvelujen kuluylitys johtui ns. X- 20

21 tehtävistä 0,8 Me (kohteessa hoidetuista tehtävistä eli potilasta ei kuljetettu edelleen saamaan muuta hoitoa), yksityisten palveluntuottajien sopimuskorvauksista 0,3 Me, ja lääkekulujen ylityksestä 0,1 Me. Ylityksen aiheuttama lisäperintä suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä Tilikauden tuloksen muodostuminen Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos muodostui tavoitellun kaltaisesti alijäämäiseksi. Vuoden 2013 palveluhinnasto laadittiin talousarvion mukaiseksi, eli palveluhinnastolla tähdättiin alijäämäiseen tilikauden tulokseen. Tilikauden tulos ennen satunnaisten erien kirjausta muodostui tavoitteen mukaiseksi, pääosin onnistuneen palveluhinnoittelun sekä toimialueilla toteutetun säästöohjelman (- 2,3 Me) seurauksena. Vuonna 2013 ei tehty sairaanhoidon palvelumaksuihin hinnanalennuksia / hyvityksiä, eikä sairaanhoidon hinnastoa muutettu tilikauden aikana. Liikelaitos SataDiag hyvitti sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen palvelujen ostojen suhteessa yhteensä 2,3 Me. Sosiaalipalvelujen laitoshoidon hinnastoa tarkistettiin alkaen +2,5 % tilikauden tulos on ,60 euroa ja tilikauden alijäämä on ,60 euroa. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 5,68 Me + 1,8 % Toimintakulut + 6,24 Me + 2,1 % Rahoituserät - 0,80 Me -78,7 % Poistot - 0,06 Me - 0,8 % Satunnaiset kulut - 1,95 Me Palvelumaksut ja kuntalaskutus Sairaanhoidossa (erikoissairaanhoito) jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on edelliseen vuoteen verrattuna +3,8 %. Sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu selittyy kokonaisuudessaan ensihoitopalvelulla (kiireellinen sairaankuljetus), potilasvahinkovakuutusmaksulla ja erityistason ostopalveluilla. Ensihoitopalvelut aloitti uutena toimintana sairaanhoitopiirissä ja pääosa ensihoitopalvelun kustannuksista siirtyi sairaanhoitopiirille jäsenkunnilta. Vaikka ensihoitopalvelut näkyvät sairaanhoitopiirin kulujen ja jäsenkuntalaskutuksen lisäyksenä, valtaosa laskutuksesta on ollut kuntien kustannuksena jo aiemmin. Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen kasvu ns. omasta toiminnasta ilman ensihoitopalveluita oli vain +0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ns. oman tuotannon/toiminnan jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +- 0 %. Perusterveydenhuollon päivystyksen (yleislääketieteen päivystys) jäsenkuntien palvelumaksut kasvoivat 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon päivystys kuuluu yhteispäivystyksen kokonaisuuteen, johon kuuluu lisäksi erikoissairaanhoidon päivystys. Yhteispäivystyksessä painopiste on vuonna 2013 siirtynyt erikoissairaanhoidon päivystyksestä yhä enemmän perusterveydenhuollon päivystyksen puolelle. 21

22 Erikoissairaanhoidon päivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut ovat vähentyneet 8,4 %, joten yhteispäivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut vähentyivät kokonaisuutena 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon päivystyksen laskutus sisältyy sairaanhoidon palvelumaksuihin. Sosiaalipalveluiden jäsenkuntalaskutus kasvoi 10,8 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen lisääntyneestä asiantuntija- ja asumispalveluiden käytöstä. Sairaanhoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä sosiaalipalveluiden palvelumaksujen toteumataulukot vuodelta 2013 löytyvät kohdasta 5. Kuntalaskutuksen toteutuminen. 22

23 1.5.4 Tuloslaskelma Koko sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä ,8 Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,3 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä *) ,1 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Rahoitustuotot ,2 Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,8 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) *) Toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviokirjan mukaisena sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta on liitteenä nro 2. 23

24 Myyntituotoista palvelumaksujen erittely Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,1 Erityisvelvoitemaksut ,8 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,3 josta muut ,7 Ostopalvelut ,4 Jäsenkunnat yhteensä ,8 Täyskustannusmaksut ,7 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,7 Palvelumaksut yhteensä , Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2013 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos on ,60 euroa. Puretaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa ( euroa) suunnitelman mukaan euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi muodostuu ,60 euroa. Tilikauden alijäämä ,60 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Sairaanhoitopiirin taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ,57 euroa ja tilikauden 2013 alijäämän sekä poistoeron kirjauksien jälkeen ylijäämää on jäljellä ,97 euroa, joten Kuntalain 69 :n mukaisiin talouden tasapainottamista edellyttäviin toimenpiteisiin eikä vuoden 2014 talousarviomuutokseen ole tarvetta. 24

25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Ensihoitopalvelut Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Ensihoitopalveluiden saatavuus mennessä Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min 1 90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 2 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 3 70 % 80 % 70 % 70 % 70 % 4 40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 5 Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoittamiseen. A-luokan tehtävä: Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 25

26 Toteutuma ajalta Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min % 99 % 99 % 100 % 97 % % 91 % 95 % 100 % 95 % % 85 % 91 % 100 % 93 % % 61 % 79 % 100 % 85 % % 44 % 50 % 100 % 70 % Kiireettömän hoidon ns. hoitotakuupalvelut Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet Sairaanhoidolliset toimialueet (ensihoito ja päivystys, konservatiivinen, operatiivinen ja psykiatrinen) Lähetteiden käsittely Erikoisalat käsittelevät lähetteet kuukausittain 3 viikon kuluessa Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos Ns. polikliininen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa kuukausittain Ns. leikkaushoitotakuupotilaiden hoitotoimenpiteet Toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa kuukausittain Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalveluiden toimialue Lasten ja nuorten (alle 23 - vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tavoitetasolla 3.5 (skaalaus 1-5) kuukausittain

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017... 5 1.1 Yleistä... 5 1.1.1 Toiminta- ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012 Yhtymähallitus 25.3.2013 44 Tarkastuslautakunta 19.4.2013 26 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 13 1 SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Sairaanhoitotoiminnan kehitys 3

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hallituksen esitys valtuustolle 11.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2014

Tilinpäätöskertomus 2014 Tilinpäätöskertomus 2014 Hallitus hyväksynyt 30.3.2015 Valtuusto hyväksynyt xxx SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2014... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo 2010 Vuosikertomus I Toimintakertomus 2010... 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 4 Henkilöstö...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Yhtymähallitus 30.3.2010 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2010 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällys

TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällys TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällys I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Johdanto... 1 2 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 3 Virtain kaupungin hallinto 31.12.2013 ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 4 Yleinen ja oman talousalueen

Lisätiedot