TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 58 LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntayhtymän alueella Kuntayhtymän hallinto KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Palvelumaksut ja kuntalaskutus Tuloslaskelma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Yhtymähallinto SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovat määrärahat käyttötalous Investointiosan toteutuminen Konsernitavoitteiden toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEYKSIKÖIDEN TASEET Sosiaalipalvelujen toimialue Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus)

4 5 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITO JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN SAIRAANHOITO YHTEENSÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT SOSIAALIPALVELUT JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUT YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE NRO 2: Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ilman liikelaitosta LIITE NRO 3: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2013 LIITE NRO 4: Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista

5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toimintaa ja merkittäviä päätöksiä Yhtymävaltuuston vuodelle 2013 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sairaanhoidolle ja sosiaalipalveluille saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa ensihoitopalvelut ja ns. kiireellisen sairaanhoidonhoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutui vuoden päättyessä lain ja tavoitteiden mukaisena. Yhtymävaltuusto teki Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtien, mitä toteutettiin toiminnallisesti päätöksen mukaan. Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkoi keväällä 2013 ja toteutui myös suotuisten sääolojen vuoksi suunnitelmien mukaisesti. Yhtymähallitus päätti / 20, että Satakunnan keskussairaalalle valmistellaan Satakunnan keskussairaala suunnitelma, jota valmisteltiin vuoden 2013 aikana. Suunnitelmaa esiteltiin yhtymähallitukselle seminaarissa ja jäsenkunnille Porin perusturvan päiväkirurginen toiminta siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Toiminta; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Sairaanhoidon palvelutarve ja palvelukysyntä ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tästä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät toteutuivat edelleen merkittävästi ennakoitua suurempina; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit sekä ajanvarauskäynnit lisääntyivät edelleen voimakkaasti. Perusterveydenhuollon päivystystoimintaa toteutettiin jo kolmatta vuotta sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Satakunnan keskussairaalaan vuodeosastohoitoon sisään otetuista potilaista n. 70 %:ia tapahtui päivystyksellisesti; Satakunnan keskussairaala on päivystyssairaala. Sairaanhoidon toiminta kehittyi tavoitellusti. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski edelleen tavoitellusti edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitojaksojen (hoidettujen potilaiden määrä) määrä nousi edelleen. Konservatiivisen vuodeosastohoidon hoitopäivät ja hoitojaksot vähenivät merkittävästi. Tämän johdosta myös sairaansijoja ja ao. henkilökuntaa voitiin n. vuodeosaston verran vähentää. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut viisi vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Erityisesti hallinnossa ja tukipalveluissa on saatu aikaiseksi myös taloudellisia ratkaisuja. Sosiaalipalveluissa on systemaattisesti edetty ryhmäasuntojen toteuttamisessa. Vuonna 2013 kesällä aloitti uutena yksiköinä toimintansa Huittisten ryhmäkoti: Akkuna. 5

6 Talous on vakaa ja sairaanhoidossa ei ole pitkäaikaista lainaa Potilas- ja asiakasmäärän merkittävä kasvu ja erityisesti erityistason ostot sekä potilasvahinkovakuutuksen vanhojen vastuiden tarkistukset vaikuttivat talouden toteumaan ja käyttötalouden sitova määräraha ylittyi n. 7,2 Me / 2,9 %. Yhtymähallituksen hyväksymiin käyttösuunnitelmiin pystyttiin toteuttamaan ilman potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantamista n. 2,3 Me:n säästöt. Investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaan ja määrärahat 95,4 %:n mukaisesti. Tilikauden alijäämäksi muodostui - 3,9 Me, josta - 1,9 Me on lopetetun Tyke Oy:n tilinpäätöskirjauksia / satunnaisia kuluja. Yhtiö tuotti 30 vuoden toimintakautena yli 1,9 miljoonaa tukityöllistetyn työpäivää, joten niistä jäi jälkimaksettavaksi tässä yhteydessä vain n. á 1 / tukityöllistetyn työpäivä. Yhtiön palkkalistoilla oli parhaimmillaan yli 300 työntekijää. Tyke Oy:stä irtisanottavia on ollut vain alle 10. Tilanteessa sairaanhoitopiirin taseen kumulatiivinen ylijäämä em. alijäämistä huolimatta oli ylijäämäinen n. 1,0 Me. Sairaanhoitopiirillä ei ole tilanteessa sairaanhoidossa pitkäaikaisia talousarviolainoja. Palveluhinnoittelu ja tilikauden tulos sekä palvelumaksut Palveluhinnastolla jäsenkunnilta ja muilta laskutetut tuotot kertyivät ennakoitua korkeamman toimintavolyymin vuoksi arvioitua suurempina. Talousarvio laadittiin 2,3 Me alijäämäiseksi ja kun tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä oli -2,0 Me, niin voidaan todeta, että sairaanhoidon palveluhinnoittelu piiritasolla onnistui hyvin. Jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen nettokasvu vuoteen 2012 verrattuna oli keskimäärin piiritasolla vain n.+3,8 % / +8,8 Me. Tästä sairaanhoitopiirille siirtyneen ensihoitopalveluiden järjestämisen osuus oli n. 7,0 Me ja sairaanhoitopiirin ulkopuolisten erityistason ostopalveluiden osuus oli n. 1,2 Me. Sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon laskutus kasvoi vain 0,8 % vuodesta 2012 eli sen arvo laski reaalisesti. Henkilöstö, henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan keskussairaalassa on jatkettu sopimuksella alkaen ainakin 5 vuoden ajan. Kirurgian, sisätautien ja psykiatrian erikoisaloilla on edelleen mahdollisuus täydelliseen erikoistumiskoulutukseen Satakunnassa. Sairaanhoitopiiri tekee myös yhteistyötä hoitotieteen, yleislääketieteen ja päivystyslääkäreiden erikoistumiskoulutuksissa. Erityisesti psykiatrian lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamista toteutettiin vuonna 2013 erityisellä rekrytointiohjelmalla ja rekrytoijalla sekä kesäkoululla. Sairaanhoitopiiri otti omaksi toiminnaksi Porin yhteistoiminta-alueen aikuispsykiatrian avohoidon toiminnan lukien. Keväällä 2013 suoritetun Työsyke Kevan työhyvinvointibarometrin tulokset olivat kehittyneet ed. kerrasta (3 v) myönteisesti kaikkien mitattujen seikkojen suhteen; ainoastaan työssä kiireen tuntu oli lisääntynyt edellisestä mittauskerrasta. Henkilöstön sairauspoissaolomäärät piiritasolla pienenivät tavoitellusti edellisestä vuodesta. Vuodesta 2011 lähtien vähentyminen on ollut merkittävää; vuonna 2011 sairauspoissaolomäärä oli: 18,1 tpv/v, vuonna 2012: 16,2 tpv/v ja vuonna 2013: 16,0 tpv/v. 6

7 Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla sekä erityisesti siihen liittyen sairaanhoitopiirin terveysliikunnalla. Johtaminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat: - Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu - Henkilökunnasta välittäminen Arvoja toteutetaan johtamisella. Vuonna 2013 sairaanhoitopiirin toimivan johdon johtamisen kehittämistä toteutettiin erityisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmätyöskentelyllä. Johtoryhmään kuuluivat myös toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstön edustaja. Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Somaattisen sairaanhoidon tuottavuuden ja henkilöstötuottavuuden tarkastelun mahdollistamiseksi valmisteltiin käyttöön otettavaksi vuonna 2014 ns. DRG -pisteen hintatarkastelu. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä erityisesti SataDiag-liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina vuosittain edelleen lisäämään. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä oli edelleen vakanssien täyttölupamenettely. Vuoden aikana toimialueet ja liikelaitos toteuttivat n. 2,3 Me:n säästöohjelman. Sairaanhoidon palveluissa vuonna 2013 käytössä oli vuoden 2012 palveluiden hintataso (kun ottaa huomioon liikelaitoksen 2,3 Me:n suuruiset v 2013 aikana tekemät hinnanalennukset) sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut asiallisesti sama vuosina Sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa nostettiin alkaen vuoden 2009 hinnoista. Potilastiedon hallinta Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut erikoissairaanhoidossa Suomessa viimeinen ns. Musti- päätekäyttäjä. Sairaanhoidon potilasjärjestelmän uusinta Effica- järjestelmään aloitettiin v 2012 ja sitä toteutettiin v 2013 sähköisen potilaskertomuksen käyttöön otolla. Fiale, ns. aluetietojärjestelmä, jäi pois maakunnassamme käytöstä ja se korvattiin ns "Effica- aluekatselulla". Perusterveydenhuollon Effica- ja Pegasos- käyttäjät (ao asiantuntijat, mikäli potilas ei ole tätä kieltänyt) ovat voineet tuosta ajankohdasta lähtien saada potilaan hoitotiedot käyttöönsä. Vuonna 2013 tehtiin myös päätös sairaanhoitopiirin Effica- järjestelmään liitettävän potilashallinnon osuuden käyttöön otosta. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen asiakastietohallinto on toiminut jo ennen sen sairaanhoitopiiriin liittämistä ( alkaen), ns Effica- ympäristössä. Ns eresepti otettiin Satakunnassa käyttöön valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan mennessä. Yhteenveto Vuosi 2013 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 23. ja menestyksellinen toimintavuosi. 7

8 Maan hallitus julkisti vuonna 2012 kannanoton, jonka mukaan: sairaanhoitopiirit lakkautetaan! Tästä huolimatta Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen koko henkilöstö jatkoi vuonna 2013 työtään ja jatkaa sitä - satakuntalaisten hyväksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa vuonna myös tulevaisuudessa! Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä menestyksellisestä vuodesta Teimme yhdessä hyvää työtä satakuntalaisille vuonna Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2014! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 8

9 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on määritelty sairaanhoitopiirin hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sen sisäinen valvonta ohjeessa osaksi johtamisen menettelyitä. Riskienhallinnan periaatteet ja systemaattinen toimintatapa on lisäksi määritelty sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikassa. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka järjestettiin vuonna 2013 ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman sekä johdon osoittamien painopistealueiden mukaisesti. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on riittävällä tasolla silloin, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnan tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit ovat hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että kuntayhtymän päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tuloksellisesti ja taloudellisesti. Sisäisen tarkastuksen suorittamat arvioinnit Vuoden 2013 tarkastusta ja arviointia on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti kohdistuen sisäisen valvonnan selontekoon, konsernivalvontaan, päätöksentekoon liittyvään hallintomenettelyyn ja kuntalain uusiin vaatimuksiin. Edellä mainituista arvioinneista on raportoitu suullisesti. Kirjallisesti raportoitavia tarkastuksia olivat potilastietojärjestelmän käyttöönotto, investointien poistomenettely sekä ensihoitopalveluiden tarkastus. Tarkastuksien ja arviointien perusteella nousivat esiin seuraavat huomiot: - Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymävaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä on esitetty yhtymähallituksen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kuntayhtymän konserniohje on päivitetty Em. säännöt on päivitetty vastaamaan kuntalain voimaantulleita vaatimuksia kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä. - Effica-tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on toteutunut kokonaisuudessaan hyvin. Lainsäädännöstä johtuvat aikataulupaineet voivat kuitenkin aiheuttaa riskejä projektin tulokselliseen läpiviemiseen. Lisäksi käyttöoikeuksien hallinnassa havaittiin kehittämistarpeita. - Ensihoidon tarkastuksessa havaittiin, että yksityisten palveluntuottajien sopimukset ovat laadittu eri ajankohtina sekä erilaisia sopimuspohjia ja laatuvaatimuksia noudattaen. Tämän vuoksi ensihoidon toiminnan seuranta ja valvonta on haasteellista. - Yhtymävaltuuston hyväksymät suunnitelman mukaisten poistojen perusteet vastaavat KILA:n kuntajaoston yleisohjeen vaatimuksia. Kuntayhtymän on kuitenkin suositeltavaa säännöllisin väliajoin arvioida pysyvien vastaavien hyödykkeiden teknistaloudellista käyttöaikaa. 9

10 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi kaudella alla olevat kohteet. Kehittämiskohteiden nykytilaa selvitettiin suoritetuilla vuosisuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla ja arvioinneilla sekä sairaanhoitopiirin johtajiston ja asiantuntijoiden haastatteluilla. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, millaisia toimenpiteitä kuluvalla tilikaudella on saatu toteutettua kunkin kehittämisalueen osalta. Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella ovat seuraavat: 1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää Suoritettujen haastattelujen mukaan kehittämisalueen riskejä on pyritty hallitsemaan tietojärjestelmien uudistusten yhteydessä. Kokonaisuuden arvioitiin olevan sellaisessa vaiheessa, että se ei ole enää keskeinen riskienhallinnan kehittämisalue, vaikkakin tietohallinto ja tietojärjestelmät ovat edelleen merkittäviä asiakokonaisuuksia. 2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa: Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa Saatujen tietojen mukaan riskienhallinnan kokonaisvaltaisen toteuttamisen käytäntöjä on kehitetty ja valmisteltu. Kuitenkin konkreettinen jalkauttaminen (riskien kokonaisvaltainen analysointi, hallinnan menettelyiden määrittely priorisoiduille riskeille, toimeenpanon valvonta, vastuutus ja raportointimenettelyt) on kesken ja kehittämistyötä tullaan jatkamaan. 3. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa. Suoritettujen haastattelujen mukaan potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista kehitetään jatkuvasti ja erilaisia palaute- sekä seurantavälineitä on käytössä. Kokonaisuus on kuitenkin laaja ja kehittämistarpeita on edelleen. 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Saatujen tietojen mukaan henkilöstön saatavuudessa on jatkuvasti haasteita, etenkin lääkärien osalta. Osaavan henkilöstön rekrytoiminen ja talossa pitäminen pysyy edelleen haasteellisena, mutta asian ei arvioida olevan erityinen riskienhallinnan kehittämisalue. 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi sekä niiden riskienhallinnan kehittymiseksi. Kuntayhtymän konserniohje on päivitetty kuntalain asettamien vaatimusten mukaiseksi. Saatujen tietojen mukaan esimerkiksi konsernin tytäryhtiöiden riskienhallinnan menettelyt eivät ole vielä kuntalain voimaantulleiden säännösten mukaisella tasolla. Hallitus esittää vuotta 2013 koskevan arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivitykset kehittämisalueisiin: 10

11 1. Kuntayhtymän toiminta on riippuvainen ulkoisten palveluntuottajien toiminnan laadusta. Erilaisiin häiriötilanteisiin ja jatkuvuuteen vaikuttavat seikat kuten tietojärjestelmien toiminnan häiriöttömyys ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta olennaisia. Tämän vuoksi keskeiseksi kehittämisalueeksi nostetaan ulkoistettujen palveluntuottajien riskienhallinnan sekä yleisesti kuntayhtymän riskienhallinnan kokonaisvaltaisuuden, käytännön toimintatapojen sekä seurannan ja raportoinnin kehittäminen. 2. Kehitetään kuntalain uudistuneiden säännösten johdosta edelleen konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyiden raportointia ja asianmukaisuuden arviointia yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta riskienhallinnan tarkastelun kokonaisvaltaisuutta laajennetaan siten, että perinteisten riskien hallinta-alueiden (esim. työturvallisuus) lisäksi entistä vahvemmin arvioidaan esimerkiksi toiminnan häiriöttömyyteen, tavoitteiden toteutumiseen, ulkoistettuihin palveluihin, tiedonhallintaan ja kilpailukykyyn sekä tytäryhteisöjen liiketoimintaan liittyviä riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoitua viemistä käytäntöön pitää entistä aktiivisemmin käsitellä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, riskienhallinnan johtoryhmässä ja henkilöstön keskuudessa sekä siten edesauttaa toiminnan kytkeytymistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. Konsernivalvonnan ja konserniriskienhallinnan kehittämisessä on tärkeä kiinnittää edelleen entistä enemmän huomiota tytäryhtiöiden liiketoimintariskien kehittymiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutukset kilpailuilla markkinoilla toimiville tytäryhtiöille edellyttävät aktiivista seurantaa ja ennakointia myös omistajalta. Kuntalain uudistuneet ja voimaan tulleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset edellyttävät myös omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämistä. Muut kehittämisalueet / riskit, mitä suoritetuissa haastatteluissa nostettiin esille mutta eivät kuitenkaan hallituksen näkökulmasta niin relevantteja: - Keskitettyjen henkilöstöpalveluiden aseman täsmentäminen ja esimiessuhteiden päivittäminen - Päätöksentekoprosesseihin liittyvien toimintamallien kuvaaminen ja kehittäminen 11

12 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadinta-prosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa ja vuoden 2013 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - Osaamisen ja osaajien varmistaminen - Toiminnan jatkuvuussuunnittelu - Tiedonhallinta - Kankaanpään - Jämijärven - Parkanon monikuntaliitos - Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-) Em. monikuntaliitos ei toteutunut alkaen. Vuoden 2013 talousarviossa keskeisiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi kaudelle määriteltiin seuraavaa: 1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää 2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa 12 Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 3. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vuonna 2013 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan sekä kuntakentässä tapahtuviin hallinnollisiin muutoksiin/muutospyrkimyksiin; Kankaanpään seudun kuntaliitosta Pirkanmaan suuntaan ei kuitenkaan toteutunut, mutta kunta- ja soteuudistuskeskustelua käytiin koko vuoden 2013 ajan. Kunta- ja soterakenteen muutospaineet tulee jatkossakin tunnistaa riskiksi sairaanhoitopiirin toiminnalle ja taloudelle. Terveydenhuoltoa koskevien valtakunnallisten rakennemuutossuunnitelmien ei tällä hetkellä nähdä vaikuttavan Satakunnan sairaanhoitopiirin varsinaiseen ydinhoitotoimintaan, mutta julkisuudessa vellova keskustelu kuitenkin voi luoda epävarmuutta sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmiin ja siten riskinä vaikuttaa sairaanhoitopiirin kehittymiseen. Rekrytointia tehostettiin vuoden 2013 aikana rekrytointiyksikön ja johdon välisen keskustelun avulla. Johtoryhmässä sovittiin mm. rekrytointitapahtumiin osallistumisesta sekä sairaanhoitopiirin lääkärien hyödyntämisestä erilaisilla messuilla. Osaajapula liittyi erikoislääkärien saatavuuteen erityi-

13 sesti ensihoidon ja päivystyksen alueella, kuvantamisessa, psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa lääkäripula aiheutti ongelmia toiminnan järjestämiselle. Psykiatriassa ja kuvantamisessa rekrytointitoimet ja mm. kuvantamisen tulospalkkiojärjestelmä edustivat merkittävästi työpanoksen lisäystä ja rekrytointia. Tiedonhallinnan riskeinä voidaan pitää elinkaarensa loppupäässä olevia sairaanhoidon potilastietojärjestelmiä; joista ns. kehittämistuki on päättynyt. Satakunnan sairaanhoitopiirissä valmisteltiin vuonna 2013 sairaanhoidossa Effica - potilaskertomus/ potilashallinnon järjestelmän käyttöönottoa. Hanke on erityisen merkittävä, koska siihen liittyvän ns. aluekatselun avulla perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon toimijat ovat päässeet satakuntalaista potilasta koskeviin hoito- ja tutkimustietoihin vuodesta 2013 lähtien. Effica potilashallinto osioiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 talousarviossa asetetut tavoitteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi on pääosin toteutettu. Tietopalveluihin liittyvää vastuunjakoa on selkiytetty sairaanhoitopiirin ja Medbit Oy:n välillä. Riskienhallintaan liittyvä ohjeistus (Hyvä johtamis- ja hallintotapa; sisäinen valvonta ja riskienhallinta) on päivitetty vuoden 2013 alusta lukien. Lisäksi yhtymävaltuusto on hyväksynyt vastaavan valtuustotason sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen kokouksessaan / 37. Riskienhallinnan parantamiseksi on laadittu sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka, joka hyväksyttiin yhtymähallituksessa / 17. Riskienhallintapolitiikkaa on jalkautettu osaksi toimialueiden toimintaa vuonna Potilasturvallisuuden kehittämistä jatkettiin vuonna 2013 Satakunnan sairaanhoitopiirin laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelman sekä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmia jalkautettiin yksiköiden toimintaan ja järjestettiin alueellisia koulutuksia. Vuoden 2013 aikana uusina toimintoina mm. otettiin käyttöön QProasiakaspalautejärjestelmä, tehtiin henkilöstölle turvallisuuskulttuurikysely ja alettiin toteuttaa ns. GTT-tarkistuksia, Sairaanhoitopiirin konserniohjeet on päivitetty yhtymähallituksen päätöksellä / 175, ja uudet ohjeet astuivat voimaan lukien. Uudessa konserniohjeessa sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt velvoitetaan mm. riskienhallinnan ohjeiden laatimiseen. Vuonna 2013 ei realisoitunut em. riskejä, joita voitaisiin lopullisesti pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisina ja merkittävinä. 13

14 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma % Sairaanhoito Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,0 Käynnit, erikoissairaanhoito ,7 Käynnit, perusterveydenhuolto ,2 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,1 Päiväosastopäivät ,2 Asuntolapäivät ,4 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät ,7 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,7 Työtoiminnan käyttöpäivät , Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen ns. uuden suosituksen mukaisena Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2013 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan oli budjetoitu euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa ja omarahoitusosuus oli euroa. Hankkeiden sisällöllistä toteutumaa on raportoitu sivuilla

15 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2014 talous-arviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Ensihoitopalvelut siirtyivät jäsenkunnilta sairaanhoitopiirin toiminnaksi lukien, yhtymävaltuuston / 9 tekemän Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon vuosien palvelutasopäätöksen mukaisesti. Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut tuotetaan vuosina sairaanhoitopiirin omana toimintana, yhteistoimintasopimuksella alueellisen pelastustoimen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Valtuustokausi vaihtui vuonna Uusi yhtymävaltuusto aloitti toimintansa pidetyssä yhtymävaltuuston kokouksessa. Yhtymävaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajat, nimitti yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan sekä liikelaitos Satadiagin johtokunnan. Vuonna 2013 kesäkuussa sosiaalipalveluiden Huittisten ryhmäkoti: Akkuna aloitti uutena yksiköinä toimintansa. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 21 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet lukien. Uusi poisto ohjeistus on TEM:n Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen. Yhtymähallitus päätti / 205 tehdä vuoden 2013 investointimäärärahoihin sisällöllisen tarkistuksen, jossa lasten- ja naistentaloon varattua investointimäärärahaa sekä Satadiagin laitehankintarahaa pienennettiin yhteensä 1,08 Me, ja lisättiin määrärahaa sairaanhoidon laiteinvestointeihin sekä pieniin peruskorjaushankkeisiin yhteensä 0,8 Me. Muutos pienensi vuoden 2013 investointeja 0,28 Me, joten yhtymävaltuusto merkitsi päätöksen tiedoksi / 32. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 39 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuosille Psykiatrian toimialueen Kankaanpään kuntoutumisyksikön henkilöstö ja toiminnot siirrettiin yhtymähallituksen päätöksellä / 234 liikkeenluovutuksena Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymälle lukien. Satakunnan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka hyväksyttiin voimaan astuvaksi yhtymähallituksen päätöksellä / 17. Yhtymähallitus päätti / 38 valita Satakunnan sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen ja johdon konsultoinnin suorittajaksi ajalle Oy BDO Audiator Ab:n. Yhtymähallitus päätti / 71 hyväksyä Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin välisen perustamisvaiheen sopimuksen Länsi-Suomen biopankista. Yhtymähallitus päätti / 92, että lasten- ja naistentalo toteutetaan saatujen urakkatarjousten perusteella. Lasten- ja naistentalon kustannuksiksi hyväksyttiin 34,45 Me (sidottu rakennuskustannusindeksiin). 15

16 Yhtymähallitus päätti / 103 hyväksyä SataTila -hankkeen loppuraportin: Satakunnan hoidon ja hoivan toimintalähtöinen tilasuunnitelma vuoteen Yhtymähallitus päätti / 138 tarkistaa sosiaalipalvelujen laitoshoidon v 2013 palveluhintoja + 2,5 %:lla lukien. Yhtymähallitus päätti / 168 hyväksyä ensihoidon ja päivystyksen toimialueelle käyttöönotettavaksi lukien yksitoista (11) uutta sairaanhoitajan tointa ja yhden (1) uuden lähihoitajan toimen Kankaanpään vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikön perustamisen vuoksi. Yhtymähallitus päätti / 175 tarkistaa sairaanhoitopiirin konserniohjeita lukien. Yhtymähallitus päätti / 197 antaa Tyke Oy:n yhtiökokoustajille ohjeet, että yhtiökokous asettaisi Tyke Oy:n ja sen tytäryhtiön selvitystilaan, ja että sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tilinpitoon sosiaalipalvelujen taseeseen sisällytetään satunnaisena kuluna Tyke Oy:n ja sen tytäryhtiön toiminnan ja yhtiöiden lopettamisesta aiheutuvat kulut. Yhtymähallitus päätti / 232, että Psykiatrian kuntoutumisyksikkö Jopin henkilöstö ja toiminnot siirtyvät liikkeenluovutuksena Porin kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 233, että Porin perusturvakeskuksen kuntoutus- ja sairaalapalveluiden leikkaustoiminta ja henkilöstö siirtyvät Porin kaupungilta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja henkilöstöksi alkaen. Yhtymähallitus päätti / 264 antaa tehtäväksi valmistella Rauman sairaalakiinteistön kiinteistöyhtiöittämisen sairaanhoitopiirin erilliseksi tytäryhtiöksi siten, että asia voidaan käsitellä yhtymävaltuuston v 2014 kesäkokouksessa ja, että kiinteistöyhtiön toiminta alkaa viimeistään lukien Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntayhtymän alueella Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on synkkä eikä mitään nopeaa parannusta ole lähiaikoina odotettavissa. Talouden taantuman seuraukset näkyvät yhä selvemmin kuntasektorilla ja kuntayhtymän kuntia se koettelee vaihtelevasti. Kuntataloutta koettelee Satakunnassa tulevaisuudessa vuodesta 2015 erityisesti tuleva valtionosuusuudistus. Terveydenhuollon palvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kustannukset väistämättä ovat edelleen kasvussa. Vireillä oleva kunta- ja soterakenneuudistus sisällöllisesti selkeytynee vuoden 2014 kuluessa. 16

17 1.4.6 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Rauno Valovirta, I varapuheenjohtaja Erkki Lilja, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, III varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Juha Vasama, puheenjohtaja Tapio Uusitalo, varapuheenjohtaja Marja-Leena Alho, jäsen Kari Halminen, jäsen Oili Heino, jäsen Taina Lehtonen, jäsen Juha Nummela, jäsen Heljä Siitonen, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja Wanne Olli, johtajaylilääkäri Asikainen Paula, hallintoylihoitaja Vaula Eija, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Remes Jouko, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sjövall Sari, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon toimialue Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Palmgrén Joni, liikelaitoksen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Mäkiranta Tero, talousjohtaja Nummelin Maija, henkilökunnan edustaja Kotka Liisa, hallintopäällikkö, sihteeri 17

18 Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sari Sjövall, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Joni Palmgrén, liikelaitoksen johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Kaisa Kausto-Uski, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, Leena Ollonqvist, tietohallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija Katri Mannermaa, työhyvinvointipäällikkö, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja Katriina Lähteenmäki, ylilääkäri Vesa Lund, ylilääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja Sari Myllyniemi, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Riitta Partanen, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Timo Leppälahti, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Päivi Hautaoja, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri 18

19 Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sari Sjövall, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Antti Kaipia, ylilääkäri Kirsi-Marja Laine, ylihoitaja Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, pj Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Janne Maja, henkilöstön edustaja Virpi Aaltonen, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Jouni Helén, palvelupäällikkö Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Riitta Niemi, palvelupäällikkö Tuula Saarinen, palvelupäällikkö Päivikki Laine-Santanen, henkilöstön edustana Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Mari Valtonen, siivouspäällikkö Juha-Pekka Heikkonen, logistiikkapäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö, asiantuntijajäsen Ari-Pekka Laine turvallisuuspäällikkö, asiantuntijajäsen Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 19

20 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin - 2,3 Me, josta sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite oli 0,1 Me ja sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli -2,4 Me. Vuoden 2013 tilikauden tulokseksi muodostui -3,95 Me josta ennen satunnaisia eriä piiritason alijäämää oli -2,0 Me, joka sisältää liikelaitos SataDiagin ylijäämää +0,2 Me. Sairaanhoitopiirin tytäryhtiön Tyke Oy:n selvitystilaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi satunnaisia kuluja kirjattiin -1,95 Me Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityisvelvoitteet, kuten erityistason ostopalvelut (TYKS, HUS ym.), ensihoitopalvelut (sairaankuljetus) sekä potilasvahinkovakuutus eivät ole tulosvaikutteisia eriä, koska niihin liittyvät menot ja tulot tasataan tilinpäätöksen yhteydessä joko lisälaskuttamalla tai palauttamalla toteutuneen mukaisesti. Vuoden 2013 toiminnan volyymi toteutui ennakoitua suurempana avohoitokäyntien ja hoitojaksojen suhteen. Sen sijaan hoitopäivien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna, ja väheneminen johtui pääosin hoitojaksojen keston lyhentymisestä Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Sitovuustason menoihin eivät kuulu mm. liikelaitos ja taseyksiköt, joiden sitovuustaso on tilikauden tulos. Sen sijaan sairaanhoitopiirin sisäiset ostot liikelaitokselta ja taseyksiköiltä kuuluvat sitovuustason menojen piiriin. Yhtymävaltuuston sitovuustason menot ylittyivät 7,2 Me seuraavasti: Erityistason ostopalvelut Erityisvelvoitteet, potilasvahinkovakuutus Henkilöstökulut (Oper.) Ostopalvelulääkärit (Psyk.) Tietohallinto, ostopalvelut Muut, apuvälineet ja vuokrat Muut sitovuustasoylitykset/ sisäiset ostot Yhteensä +1,4 Me +2,7 Me +0,5 Me +1,0 Me +0,7 Me +0,3 Me +0,6 Me +7,2 Me Erityisen suurena ylityksenä toteutui potilasvahinkovakuutusmaksu, joka ylitti talousarviossa varatun määrärahan (1,0 Me) yhteensä 2,7 Me:lla. Potilasvakuutusmaksujen kasvun syy vuonna 2013 oli ennen kaikkea valtakunnallinen laskentaperusteiden muutos, joka kohdistui Satakunnan sairaanhoitopiiriin valtakunnallista keskiarvoa suurempana. Muutos ei johdu uusista sattuneista vahingoista tai vahinkokehityksestä vaan pääosin ns. vanhojen vahinkojen aiheuttamien, tulevien kustannusten tarkistamisesta. Sitovuustason ulkopuolisista menoista ensihoitopalveluiden (kiireellinen sairaankuljetus) menot ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 1,2 Me. Ensihoitopalvelut on nettobudjetoitu yksikkö, joten sen kulut ja tuotot eivät ole mukana sitovuustason menoissa, vaan ne peritään jäsenkunnilta erityisvelvoitemaksuna euroa/asukas periaatteella. Ensihoitopalvelujen kuluylitys johtui ns. X- 20

21 tehtävistä 0,8 Me (kohteessa hoidetuista tehtävistä eli potilasta ei kuljetettu edelleen saamaan muuta hoitoa), yksityisten palveluntuottajien sopimuskorvauksista 0,3 Me, ja lääkekulujen ylityksestä 0,1 Me. Ylityksen aiheuttama lisäperintä suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä Tilikauden tuloksen muodostuminen Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos muodostui tavoitellun kaltaisesti alijäämäiseksi. Vuoden 2013 palveluhinnasto laadittiin talousarvion mukaiseksi, eli palveluhinnastolla tähdättiin alijäämäiseen tilikauden tulokseen. Tilikauden tulos ennen satunnaisten erien kirjausta muodostui tavoitteen mukaiseksi, pääosin onnistuneen palveluhinnoittelun sekä toimialueilla toteutetun säästöohjelman (- 2,3 Me) seurauksena. Vuonna 2013 ei tehty sairaanhoidon palvelumaksuihin hinnanalennuksia / hyvityksiä, eikä sairaanhoidon hinnastoa muutettu tilikauden aikana. Liikelaitos SataDiag hyvitti sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen palvelujen ostojen suhteessa yhteensä 2,3 Me. Sosiaalipalvelujen laitoshoidon hinnastoa tarkistettiin alkaen +2,5 % tilikauden tulos on ,60 euroa ja tilikauden alijäämä on ,60 euroa. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 5,68 Me + 1,8 % Toimintakulut + 6,24 Me + 2,1 % Rahoituserät - 0,80 Me -78,7 % Poistot - 0,06 Me - 0,8 % Satunnaiset kulut - 1,95 Me Palvelumaksut ja kuntalaskutus Sairaanhoidossa (erikoissairaanhoito) jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on edelliseen vuoteen verrattuna +3,8 %. Sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu selittyy kokonaisuudessaan ensihoitopalvelulla (kiireellinen sairaankuljetus), potilasvahinkovakuutusmaksulla ja erityistason ostopalveluilla. Ensihoitopalvelut aloitti uutena toimintana sairaanhoitopiirissä ja pääosa ensihoitopalvelun kustannuksista siirtyi sairaanhoitopiirille jäsenkunnilta. Vaikka ensihoitopalvelut näkyvät sairaanhoitopiirin kulujen ja jäsenkuntalaskutuksen lisäyksenä, valtaosa laskutuksesta on ollut kuntien kustannuksena jo aiemmin. Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen kasvu ns. omasta toiminnasta ilman ensihoitopalveluita oli vain +0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ns. oman tuotannon/toiminnan jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +- 0 %. Perusterveydenhuollon päivystyksen (yleislääketieteen päivystys) jäsenkuntien palvelumaksut kasvoivat 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon päivystys kuuluu yhteispäivystyksen kokonaisuuteen, johon kuuluu lisäksi erikoissairaanhoidon päivystys. Yhteispäivystyksessä painopiste on vuonna 2013 siirtynyt erikoissairaanhoidon päivystyksestä yhä enemmän perusterveydenhuollon päivystyksen puolelle. 21

22 Erikoissairaanhoidon päivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut ovat vähentyneet 8,4 %, joten yhteispäivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut vähentyivät kokonaisuutena 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon päivystyksen laskutus sisältyy sairaanhoidon palvelumaksuihin. Sosiaalipalveluiden jäsenkuntalaskutus kasvoi 10,8 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen lisääntyneestä asiantuntija- ja asumispalveluiden käytöstä. Sairaanhoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä sosiaalipalveluiden palvelumaksujen toteumataulukot vuodelta 2013 löytyvät kohdasta 5. Kuntalaskutuksen toteutuminen. 22

23 1.5.4 Tuloslaskelma Koko sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä ,8 Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,3 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä *) ,1 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Rahoitustuotot ,2 Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,8 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) *) Toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviokirjan mukaisena sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta on liitteenä nro 2. 23

24 Myyntituotoista palvelumaksujen erittely Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,1 Erityisvelvoitemaksut ,8 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,3 josta muut ,7 Ostopalvelut ,4 Jäsenkunnat yhteensä ,8 Täyskustannusmaksut ,7 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,7 Palvelumaksut yhteensä , Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2013 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos on ,60 euroa. Puretaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa ( euroa) suunnitelman mukaan euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi muodostuu ,60 euroa. Tilikauden alijäämä ,60 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Sairaanhoitopiirin taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ,57 euroa ja tilikauden 2013 alijäämän sekä poistoeron kirjauksien jälkeen ylijäämää on jäljellä ,97 euroa, joten Kuntalain 69 :n mukaisiin talouden tasapainottamista edellyttäviin toimenpiteisiin eikä vuoden 2014 talousarviomuutokseen ole tarvetta. 24

25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Ensihoitopalvelut Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Ensihoitopalveluiden saatavuus mennessä Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min 1 90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 2 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 3 70 % 80 % 70 % 70 % 70 % 4 40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 5 Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoittamiseen. A-luokan tehtävä: Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 25

26 Toteutuma ajalta Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min % 99 % 99 % 100 % 97 % % 91 % 95 % 100 % 95 % % 85 % 91 % 100 % 93 % % 61 % 79 % 100 % 85 % % 44 % 50 % 100 % 70 % Kiireettömän hoidon ns. hoitotakuupalvelut Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet Sairaanhoidolliset toimialueet (ensihoito ja päivystys, konservatiivinen, operatiivinen ja psykiatrinen) Lähetteiden käsittely Erikoisalat käsittelevät lähetteet kuukausittain 3 viikon kuluessa Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos Ns. polikliininen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa kuukausittain Ns. leikkaushoitotakuupotilaiden hoitotoimenpiteet Toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa kuukausittain Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalveluiden toimialue Lasten ja nuorten (alle 23 - vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tavoitetasolla 3.5 (skaalaus 1-5) kuukausittain

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA SEKÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA Paikka Satakunnan keskussairaalan

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymähallitus 25.3.2013 / 55 LIITE NRO 1 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 / 19 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN APisto 2

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN APisto 2 1.3.2017 APisto 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 JA TALOUSARVIO 2017 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 1.3.2017 APisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ INVESTOINNIT

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymävaltuusto 15.6.2015 / 7 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 5 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 5 1.2 Olennaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (4) KUNTAINFO Aika klo 13.00-15.05 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri

TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus 26.3.2012 / 50 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUVAUS

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2017

KYSin kuntakierros 2017 KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1 Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2 21.4.2017 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17

Lisätiedot

Kuntakokous

Kuntakokous Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 18.9.2013 KUNTAINFO Aika 18.9.2013 klo 9.30 11.45 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari 10. -11.6.2014 Yhtymävaltuusto 11.6.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Hallitus LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Hallitus LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA Hallitus 26.2.2014 LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Lapin Urheiluopiston tuloslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT 1 (5) SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT YHTYMÄHALLINTO NIMI VIRKA-ASEMA VASTUUALUE PUHELIN Pisto Ahti sairaanhoitopiirin johtaja sairaanhoitopiirin hallinto ja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

VUODEN 2016 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO- JA KES- KUSTELUTILAISUUS / KUNTAINFO

VUODEN 2016 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO- JA KES- KUSTELUTILAISUUS / KUNTAINFO MUISTIO 1 (4) VUODEN 2016 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO- JA KES- KUSTELUTILAISUUS / KUNTAINFO Aika klo 14.45 16.00 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio, N2 liite

Lisätiedot

Kumppanuushanke 1 (6) Tahto-osaneuvottelut PÖYTÄKIRJA

Kumppanuushanke 1 (6) Tahto-osaneuvottelut PÖYTÄKIRJA Kumppanuushanke 1 (6) Kunta Harjavallan kaupunki Kokemäen kaupunki Nakkilan kunta Eurajoen kunta Aika torstai 3.3.2011 klo 9.00 12.36 Paikka Läsnä Satakunnan keskussairaala yhtymähallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2023

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2023 22.8.2017 APisto 1 Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2023 22.8.2017 APisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 38 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 1/6. Keskiviikko klo

OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 38 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 1/6. Keskiviikko klo Kuntayhtymähallitus 27.3.2013 4 / 2013 Sivu 1/6 Aika Paikka Osallistujat Päätöksentekijät Keskiviikko 27.3.2013 klo 13.00-16.55 Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 23.2.2015 27 SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTOIMINTAMENETTELY VUONNA 2015

Kokouspäivämäärä 23.2.2015 27 SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTOIMINTAMENETTELY VUONNA 2015 27 SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTOIMINTAMENETTELY VUONNA 2015 Yhtymävaltuusto 10.11.2014/27 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015 sekä investointisuunnitelma 2015-2020 kohta 1.16 Yhteistoimintamenettely:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori

Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori MUISTIO 1 (4) KUNNALLISJOHTAJIEN KOKOUS Aika: keskiviikko klo 10.00 12.00 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori liite Kaikkien esiintyjien esitykset

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 29.4.2013/87 Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kokouspäivämäärä VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Sivu 1 SATSHP/1217/02.02.00/2017 200 VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2017/ 33 sairaanhoitopiirin vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA?

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? AKAVA SATAKUNNAN FLOORANPÄIVÄN JUHLA 13.5.2014 SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 13.5.2014 APisto

Lisätiedot