TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 58 LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntayhtymän alueella Kuntayhtymän hallinto KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Palvelumaksut ja kuntalaskutus Tuloslaskelma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Yhtymähallinto SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovat määrärahat käyttötalous Investointiosan toteutuminen Konsernitavoitteiden toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEYKSIKÖIDEN TASEET Sosiaalipalvelujen toimialue Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus)

4 5 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITO JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN SAIRAANHOITO YHTEENSÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT SOSIAALIPALVELUT JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUT YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE NRO 2: Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ilman liikelaitosta LIITE NRO 3: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2013 LIITE NRO 4: Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista

5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toimintaa ja merkittäviä päätöksiä Yhtymävaltuuston vuodelle 2013 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sairaanhoidolle ja sosiaalipalveluille saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa ensihoitopalvelut ja ns. kiireellisen sairaanhoidonhoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutui vuoden päättyessä lain ja tavoitteiden mukaisena. Yhtymävaltuusto teki Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtien, mitä toteutettiin toiminnallisesti päätöksen mukaan. Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkoi keväällä 2013 ja toteutui myös suotuisten sääolojen vuoksi suunnitelmien mukaisesti. Yhtymähallitus päätti / 20, että Satakunnan keskussairaalalle valmistellaan Satakunnan keskussairaala suunnitelma, jota valmisteltiin vuoden 2013 aikana. Suunnitelmaa esiteltiin yhtymähallitukselle seminaarissa ja jäsenkunnille Porin perusturvan päiväkirurginen toiminta siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Toiminta; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Sairaanhoidon palvelutarve ja palvelukysyntä ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tästä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät toteutuivat edelleen merkittävästi ennakoitua suurempina; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit sekä ajanvarauskäynnit lisääntyivät edelleen voimakkaasti. Perusterveydenhuollon päivystystoimintaa toteutettiin jo kolmatta vuotta sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Satakunnan keskussairaalaan vuodeosastohoitoon sisään otetuista potilaista n. 70 %:ia tapahtui päivystyksellisesti; Satakunnan keskussairaala on päivystyssairaala. Sairaanhoidon toiminta kehittyi tavoitellusti. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski edelleen tavoitellusti edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitojaksojen (hoidettujen potilaiden määrä) määrä nousi edelleen. Konservatiivisen vuodeosastohoidon hoitopäivät ja hoitojaksot vähenivät merkittävästi. Tämän johdosta myös sairaansijoja ja ao. henkilökuntaa voitiin n. vuodeosaston verran vähentää. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut viisi vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Erityisesti hallinnossa ja tukipalveluissa on saatu aikaiseksi myös taloudellisia ratkaisuja. Sosiaalipalveluissa on systemaattisesti edetty ryhmäasuntojen toteuttamisessa. Vuonna 2013 kesällä aloitti uutena yksiköinä toimintansa Huittisten ryhmäkoti: Akkuna. 5

6 Talous on vakaa ja sairaanhoidossa ei ole pitkäaikaista lainaa Potilas- ja asiakasmäärän merkittävä kasvu ja erityisesti erityistason ostot sekä potilasvahinkovakuutuksen vanhojen vastuiden tarkistukset vaikuttivat talouden toteumaan ja käyttötalouden sitova määräraha ylittyi n. 7,2 Me / 2,9 %. Yhtymähallituksen hyväksymiin käyttösuunnitelmiin pystyttiin toteuttamaan ilman potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantamista n. 2,3 Me:n säästöt. Investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaan ja määrärahat 95,4 %:n mukaisesti. Tilikauden alijäämäksi muodostui - 3,9 Me, josta - 1,9 Me on lopetetun Tyke Oy:n tilinpäätöskirjauksia / satunnaisia kuluja. Yhtiö tuotti 30 vuoden toimintakautena yli 1,9 miljoonaa tukityöllistetyn työpäivää, joten niistä jäi jälkimaksettavaksi tässä yhteydessä vain n. á 1 / tukityöllistetyn työpäivä. Yhtiön palkkalistoilla oli parhaimmillaan yli 300 työntekijää. Tyke Oy:stä irtisanottavia on ollut vain alle 10. Tilanteessa sairaanhoitopiirin taseen kumulatiivinen ylijäämä em. alijäämistä huolimatta oli ylijäämäinen n. 1,0 Me. Sairaanhoitopiirillä ei ole tilanteessa sairaanhoidossa pitkäaikaisia talousarviolainoja. Palveluhinnoittelu ja tilikauden tulos sekä palvelumaksut Palveluhinnastolla jäsenkunnilta ja muilta laskutetut tuotot kertyivät ennakoitua korkeamman toimintavolyymin vuoksi arvioitua suurempina. Talousarvio laadittiin 2,3 Me alijäämäiseksi ja kun tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä oli -2,0 Me, niin voidaan todeta, että sairaanhoidon palveluhinnoittelu piiritasolla onnistui hyvin. Jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen nettokasvu vuoteen 2012 verrattuna oli keskimäärin piiritasolla vain n.+3,8 % / +8,8 Me. Tästä sairaanhoitopiirille siirtyneen ensihoitopalveluiden järjestämisen osuus oli n. 7,0 Me ja sairaanhoitopiirin ulkopuolisten erityistason ostopalveluiden osuus oli n. 1,2 Me. Sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon laskutus kasvoi vain 0,8 % vuodesta 2012 eli sen arvo laski reaalisesti. Henkilöstö, henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan keskussairaalassa on jatkettu sopimuksella alkaen ainakin 5 vuoden ajan. Kirurgian, sisätautien ja psykiatrian erikoisaloilla on edelleen mahdollisuus täydelliseen erikoistumiskoulutukseen Satakunnassa. Sairaanhoitopiiri tekee myös yhteistyötä hoitotieteen, yleislääketieteen ja päivystyslääkäreiden erikoistumiskoulutuksissa. Erityisesti psykiatrian lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamista toteutettiin vuonna 2013 erityisellä rekrytointiohjelmalla ja rekrytoijalla sekä kesäkoululla. Sairaanhoitopiiri otti omaksi toiminnaksi Porin yhteistoiminta-alueen aikuispsykiatrian avohoidon toiminnan lukien. Keväällä 2013 suoritetun Työsyke Kevan työhyvinvointibarometrin tulokset olivat kehittyneet ed. kerrasta (3 v) myönteisesti kaikkien mitattujen seikkojen suhteen; ainoastaan työssä kiireen tuntu oli lisääntynyt edellisestä mittauskerrasta. Henkilöstön sairauspoissaolomäärät piiritasolla pienenivät tavoitellusti edellisestä vuodesta. Vuodesta 2011 lähtien vähentyminen on ollut merkittävää; vuonna 2011 sairauspoissaolomäärä oli: 18,1 tpv/v, vuonna 2012: 16,2 tpv/v ja vuonna 2013: 16,0 tpv/v. 6

7 Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla sekä erityisesti siihen liittyen sairaanhoitopiirin terveysliikunnalla. Johtaminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat: - Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu - Henkilökunnasta välittäminen Arvoja toteutetaan johtamisella. Vuonna 2013 sairaanhoitopiirin toimivan johdon johtamisen kehittämistä toteutettiin erityisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmätyöskentelyllä. Johtoryhmään kuuluivat myös toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstön edustaja. Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Somaattisen sairaanhoidon tuottavuuden ja henkilöstötuottavuuden tarkastelun mahdollistamiseksi valmisteltiin käyttöön otettavaksi vuonna 2014 ns. DRG -pisteen hintatarkastelu. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä erityisesti SataDiag-liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina vuosittain edelleen lisäämään. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä oli edelleen vakanssien täyttölupamenettely. Vuoden aikana toimialueet ja liikelaitos toteuttivat n. 2,3 Me:n säästöohjelman. Sairaanhoidon palveluissa vuonna 2013 käytössä oli vuoden 2012 palveluiden hintataso (kun ottaa huomioon liikelaitoksen 2,3 Me:n suuruiset v 2013 aikana tekemät hinnanalennukset) sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut asiallisesti sama vuosina Sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa nostettiin alkaen vuoden 2009 hinnoista. Potilastiedon hallinta Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut erikoissairaanhoidossa Suomessa viimeinen ns. Musti- päätekäyttäjä. Sairaanhoidon potilasjärjestelmän uusinta Effica- järjestelmään aloitettiin v 2012 ja sitä toteutettiin v 2013 sähköisen potilaskertomuksen käyttöön otolla. Fiale, ns. aluetietojärjestelmä, jäi pois maakunnassamme käytöstä ja se korvattiin ns "Effica- aluekatselulla". Perusterveydenhuollon Effica- ja Pegasos- käyttäjät (ao asiantuntijat, mikäli potilas ei ole tätä kieltänyt) ovat voineet tuosta ajankohdasta lähtien saada potilaan hoitotiedot käyttöönsä. Vuonna 2013 tehtiin myös päätös sairaanhoitopiirin Effica- järjestelmään liitettävän potilashallinnon osuuden käyttöön otosta. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen asiakastietohallinto on toiminut jo ennen sen sairaanhoitopiiriin liittämistä ( alkaen), ns Effica- ympäristössä. Ns eresepti otettiin Satakunnassa käyttöön valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan mennessä. Yhteenveto Vuosi 2013 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 23. ja menestyksellinen toimintavuosi. 7

8 Maan hallitus julkisti vuonna 2012 kannanoton, jonka mukaan: sairaanhoitopiirit lakkautetaan! Tästä huolimatta Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen koko henkilöstö jatkoi vuonna 2013 työtään ja jatkaa sitä - satakuntalaisten hyväksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa vuonna myös tulevaisuudessa! Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä menestyksellisestä vuodesta Teimme yhdessä hyvää työtä satakuntalaisille vuonna Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2014! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 8

9 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on määritelty sairaanhoitopiirin hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sen sisäinen valvonta ohjeessa osaksi johtamisen menettelyitä. Riskienhallinnan periaatteet ja systemaattinen toimintatapa on lisäksi määritelty sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikassa. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka järjestettiin vuonna 2013 ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman sekä johdon osoittamien painopistealueiden mukaisesti. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on riittävällä tasolla silloin, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnan tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit ovat hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että kuntayhtymän päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tuloksellisesti ja taloudellisesti. Sisäisen tarkastuksen suorittamat arvioinnit Vuoden 2013 tarkastusta ja arviointia on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti kohdistuen sisäisen valvonnan selontekoon, konsernivalvontaan, päätöksentekoon liittyvään hallintomenettelyyn ja kuntalain uusiin vaatimuksiin. Edellä mainituista arvioinneista on raportoitu suullisesti. Kirjallisesti raportoitavia tarkastuksia olivat potilastietojärjestelmän käyttöönotto, investointien poistomenettely sekä ensihoitopalveluiden tarkastus. Tarkastuksien ja arviointien perusteella nousivat esiin seuraavat huomiot: - Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymävaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä on esitetty yhtymähallituksen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kuntayhtymän konserniohje on päivitetty Em. säännöt on päivitetty vastaamaan kuntalain voimaantulleita vaatimuksia kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä. - Effica-tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on toteutunut kokonaisuudessaan hyvin. Lainsäädännöstä johtuvat aikataulupaineet voivat kuitenkin aiheuttaa riskejä projektin tulokselliseen läpiviemiseen. Lisäksi käyttöoikeuksien hallinnassa havaittiin kehittämistarpeita. - Ensihoidon tarkastuksessa havaittiin, että yksityisten palveluntuottajien sopimukset ovat laadittu eri ajankohtina sekä erilaisia sopimuspohjia ja laatuvaatimuksia noudattaen. Tämän vuoksi ensihoidon toiminnan seuranta ja valvonta on haasteellista. - Yhtymävaltuuston hyväksymät suunnitelman mukaisten poistojen perusteet vastaavat KILA:n kuntajaoston yleisohjeen vaatimuksia. Kuntayhtymän on kuitenkin suositeltavaa säännöllisin väliajoin arvioida pysyvien vastaavien hyödykkeiden teknistaloudellista käyttöaikaa. 9

10 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi kaudella alla olevat kohteet. Kehittämiskohteiden nykytilaa selvitettiin suoritetuilla vuosisuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla ja arvioinneilla sekä sairaanhoitopiirin johtajiston ja asiantuntijoiden haastatteluilla. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, millaisia toimenpiteitä kuluvalla tilikaudella on saatu toteutettua kunkin kehittämisalueen osalta. Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella ovat seuraavat: 1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää Suoritettujen haastattelujen mukaan kehittämisalueen riskejä on pyritty hallitsemaan tietojärjestelmien uudistusten yhteydessä. Kokonaisuuden arvioitiin olevan sellaisessa vaiheessa, että se ei ole enää keskeinen riskienhallinnan kehittämisalue, vaikkakin tietohallinto ja tietojärjestelmät ovat edelleen merkittäviä asiakokonaisuuksia. 2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa: Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa Saatujen tietojen mukaan riskienhallinnan kokonaisvaltaisen toteuttamisen käytäntöjä on kehitetty ja valmisteltu. Kuitenkin konkreettinen jalkauttaminen (riskien kokonaisvaltainen analysointi, hallinnan menettelyiden määrittely priorisoiduille riskeille, toimeenpanon valvonta, vastuutus ja raportointimenettelyt) on kesken ja kehittämistyötä tullaan jatkamaan. 3. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa. Suoritettujen haastattelujen mukaan potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista kehitetään jatkuvasti ja erilaisia palaute- sekä seurantavälineitä on käytössä. Kokonaisuus on kuitenkin laaja ja kehittämistarpeita on edelleen. 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Saatujen tietojen mukaan henkilöstön saatavuudessa on jatkuvasti haasteita, etenkin lääkärien osalta. Osaavan henkilöstön rekrytoiminen ja talossa pitäminen pysyy edelleen haasteellisena, mutta asian ei arvioida olevan erityinen riskienhallinnan kehittämisalue. 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi sekä niiden riskienhallinnan kehittymiseksi. Kuntayhtymän konserniohje on päivitetty kuntalain asettamien vaatimusten mukaiseksi. Saatujen tietojen mukaan esimerkiksi konsernin tytäryhtiöiden riskienhallinnan menettelyt eivät ole vielä kuntalain voimaantulleiden säännösten mukaisella tasolla. Hallitus esittää vuotta 2013 koskevan arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivitykset kehittämisalueisiin: 10

11 1. Kuntayhtymän toiminta on riippuvainen ulkoisten palveluntuottajien toiminnan laadusta. Erilaisiin häiriötilanteisiin ja jatkuvuuteen vaikuttavat seikat kuten tietojärjestelmien toiminnan häiriöttömyys ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta olennaisia. Tämän vuoksi keskeiseksi kehittämisalueeksi nostetaan ulkoistettujen palveluntuottajien riskienhallinnan sekä yleisesti kuntayhtymän riskienhallinnan kokonaisvaltaisuuden, käytännön toimintatapojen sekä seurannan ja raportoinnin kehittäminen. 2. Kehitetään kuntalain uudistuneiden säännösten johdosta edelleen konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyiden raportointia ja asianmukaisuuden arviointia yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta riskienhallinnan tarkastelun kokonaisvaltaisuutta laajennetaan siten, että perinteisten riskien hallinta-alueiden (esim. työturvallisuus) lisäksi entistä vahvemmin arvioidaan esimerkiksi toiminnan häiriöttömyyteen, tavoitteiden toteutumiseen, ulkoistettuihin palveluihin, tiedonhallintaan ja kilpailukykyyn sekä tytäryhteisöjen liiketoimintaan liittyviä riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoitua viemistä käytäntöön pitää entistä aktiivisemmin käsitellä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, riskienhallinnan johtoryhmässä ja henkilöstön keskuudessa sekä siten edesauttaa toiminnan kytkeytymistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. Konsernivalvonnan ja konserniriskienhallinnan kehittämisessä on tärkeä kiinnittää edelleen entistä enemmän huomiota tytäryhtiöiden liiketoimintariskien kehittymiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutukset kilpailuilla markkinoilla toimiville tytäryhtiöille edellyttävät aktiivista seurantaa ja ennakointia myös omistajalta. Kuntalain uudistuneet ja voimaan tulleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset edellyttävät myös omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämistä. Muut kehittämisalueet / riskit, mitä suoritetuissa haastatteluissa nostettiin esille mutta eivät kuitenkaan hallituksen näkökulmasta niin relevantteja: - Keskitettyjen henkilöstöpalveluiden aseman täsmentäminen ja esimiessuhteiden päivittäminen - Päätöksentekoprosesseihin liittyvien toimintamallien kuvaaminen ja kehittäminen 11

12 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadinta-prosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa ja vuoden 2013 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - Osaamisen ja osaajien varmistaminen - Toiminnan jatkuvuussuunnittelu - Tiedonhallinta - Kankaanpään - Jämijärven - Parkanon monikuntaliitos - Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-) Em. monikuntaliitos ei toteutunut alkaen. Vuoden 2013 talousarviossa keskeisiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi kaudelle määriteltiin seuraavaa: 1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää 2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa 12 Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 3. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vuonna 2013 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan sekä kuntakentässä tapahtuviin hallinnollisiin muutoksiin/muutospyrkimyksiin; Kankaanpään seudun kuntaliitosta Pirkanmaan suuntaan ei kuitenkaan toteutunut, mutta kunta- ja soteuudistuskeskustelua käytiin koko vuoden 2013 ajan. Kunta- ja soterakenteen muutospaineet tulee jatkossakin tunnistaa riskiksi sairaanhoitopiirin toiminnalle ja taloudelle. Terveydenhuoltoa koskevien valtakunnallisten rakennemuutossuunnitelmien ei tällä hetkellä nähdä vaikuttavan Satakunnan sairaanhoitopiirin varsinaiseen ydinhoitotoimintaan, mutta julkisuudessa vellova keskustelu kuitenkin voi luoda epävarmuutta sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmiin ja siten riskinä vaikuttaa sairaanhoitopiirin kehittymiseen. Rekrytointia tehostettiin vuoden 2013 aikana rekrytointiyksikön ja johdon välisen keskustelun avulla. Johtoryhmässä sovittiin mm. rekrytointitapahtumiin osallistumisesta sekä sairaanhoitopiirin lääkärien hyödyntämisestä erilaisilla messuilla. Osaajapula liittyi erikoislääkärien saatavuuteen erityi-

13 sesti ensihoidon ja päivystyksen alueella, kuvantamisessa, psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa lääkäripula aiheutti ongelmia toiminnan järjestämiselle. Psykiatriassa ja kuvantamisessa rekrytointitoimet ja mm. kuvantamisen tulospalkkiojärjestelmä edustivat merkittävästi työpanoksen lisäystä ja rekrytointia. Tiedonhallinnan riskeinä voidaan pitää elinkaarensa loppupäässä olevia sairaanhoidon potilastietojärjestelmiä; joista ns. kehittämistuki on päättynyt. Satakunnan sairaanhoitopiirissä valmisteltiin vuonna 2013 sairaanhoidossa Effica - potilaskertomus/ potilashallinnon järjestelmän käyttöönottoa. Hanke on erityisen merkittävä, koska siihen liittyvän ns. aluekatselun avulla perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon toimijat ovat päässeet satakuntalaista potilasta koskeviin hoito- ja tutkimustietoihin vuodesta 2013 lähtien. Effica potilashallinto osioiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 talousarviossa asetetut tavoitteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi on pääosin toteutettu. Tietopalveluihin liittyvää vastuunjakoa on selkiytetty sairaanhoitopiirin ja Medbit Oy:n välillä. Riskienhallintaan liittyvä ohjeistus (Hyvä johtamis- ja hallintotapa; sisäinen valvonta ja riskienhallinta) on päivitetty vuoden 2013 alusta lukien. Lisäksi yhtymävaltuusto on hyväksynyt vastaavan valtuustotason sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen kokouksessaan / 37. Riskienhallinnan parantamiseksi on laadittu sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka, joka hyväksyttiin yhtymähallituksessa / 17. Riskienhallintapolitiikkaa on jalkautettu osaksi toimialueiden toimintaa vuonna Potilasturvallisuuden kehittämistä jatkettiin vuonna 2013 Satakunnan sairaanhoitopiirin laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelman sekä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmia jalkautettiin yksiköiden toimintaan ja järjestettiin alueellisia koulutuksia. Vuoden 2013 aikana uusina toimintoina mm. otettiin käyttöön QProasiakaspalautejärjestelmä, tehtiin henkilöstölle turvallisuuskulttuurikysely ja alettiin toteuttaa ns. GTT-tarkistuksia, Sairaanhoitopiirin konserniohjeet on päivitetty yhtymähallituksen päätöksellä / 175, ja uudet ohjeet astuivat voimaan lukien. Uudessa konserniohjeessa sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt velvoitetaan mm. riskienhallinnan ohjeiden laatimiseen. Vuonna 2013 ei realisoitunut em. riskejä, joita voitaisiin lopullisesti pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisina ja merkittävinä. 13

14 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma % Sairaanhoito Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,0 Käynnit, erikoissairaanhoito ,7 Käynnit, perusterveydenhuolto ,2 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,1 Päiväosastopäivät ,2 Asuntolapäivät ,4 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät ,7 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,7 Työtoiminnan käyttöpäivät , Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen ns. uuden suosituksen mukaisena Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2013 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan oli budjetoitu euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa ja omarahoitusosuus oli euroa. Hankkeiden sisällöllistä toteutumaa on raportoitu sivuilla

15 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2014 talous-arviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Ensihoitopalvelut siirtyivät jäsenkunnilta sairaanhoitopiirin toiminnaksi lukien, yhtymävaltuuston / 9 tekemän Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon vuosien palvelutasopäätöksen mukaisesti. Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut tuotetaan vuosina sairaanhoitopiirin omana toimintana, yhteistoimintasopimuksella alueellisen pelastustoimen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Valtuustokausi vaihtui vuonna Uusi yhtymävaltuusto aloitti toimintansa pidetyssä yhtymävaltuuston kokouksessa. Yhtymävaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajat, nimitti yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan sekä liikelaitos Satadiagin johtokunnan. Vuonna 2013 kesäkuussa sosiaalipalveluiden Huittisten ryhmäkoti: Akkuna aloitti uutena yksiköinä toimintansa. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 21 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet lukien. Uusi poisto ohjeistus on TEM:n Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen. Yhtymähallitus päätti / 205 tehdä vuoden 2013 investointimäärärahoihin sisällöllisen tarkistuksen, jossa lasten- ja naistentaloon varattua investointimäärärahaa sekä Satadiagin laitehankintarahaa pienennettiin yhteensä 1,08 Me, ja lisättiin määrärahaa sairaanhoidon laiteinvestointeihin sekä pieniin peruskorjaushankkeisiin yhteensä 0,8 Me. Muutos pienensi vuoden 2013 investointeja 0,28 Me, joten yhtymävaltuusto merkitsi päätöksen tiedoksi / 32. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 39 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuosille Psykiatrian toimialueen Kankaanpään kuntoutumisyksikön henkilöstö ja toiminnot siirrettiin yhtymähallituksen päätöksellä / 234 liikkeenluovutuksena Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymälle lukien. Satakunnan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka hyväksyttiin voimaan astuvaksi yhtymähallituksen päätöksellä / 17. Yhtymähallitus päätti / 38 valita Satakunnan sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen ja johdon konsultoinnin suorittajaksi ajalle Oy BDO Audiator Ab:n. Yhtymähallitus päätti / 71 hyväksyä Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin välisen perustamisvaiheen sopimuksen Länsi-Suomen biopankista. Yhtymähallitus päätti / 92, että lasten- ja naistentalo toteutetaan saatujen urakkatarjousten perusteella. Lasten- ja naistentalon kustannuksiksi hyväksyttiin 34,45 Me (sidottu rakennuskustannusindeksiin). 15

16 Yhtymähallitus päätti / 103 hyväksyä SataTila -hankkeen loppuraportin: Satakunnan hoidon ja hoivan toimintalähtöinen tilasuunnitelma vuoteen Yhtymähallitus päätti / 138 tarkistaa sosiaalipalvelujen laitoshoidon v 2013 palveluhintoja + 2,5 %:lla lukien. Yhtymähallitus päätti / 168 hyväksyä ensihoidon ja päivystyksen toimialueelle käyttöönotettavaksi lukien yksitoista (11) uutta sairaanhoitajan tointa ja yhden (1) uuden lähihoitajan toimen Kankaanpään vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikön perustamisen vuoksi. Yhtymähallitus päätti / 175 tarkistaa sairaanhoitopiirin konserniohjeita lukien. Yhtymähallitus päätti / 197 antaa Tyke Oy:n yhtiökokoustajille ohjeet, että yhtiökokous asettaisi Tyke Oy:n ja sen tytäryhtiön selvitystilaan, ja että sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tilinpitoon sosiaalipalvelujen taseeseen sisällytetään satunnaisena kuluna Tyke Oy:n ja sen tytäryhtiön toiminnan ja yhtiöiden lopettamisesta aiheutuvat kulut. Yhtymähallitus päätti / 232, että Psykiatrian kuntoutumisyksikkö Jopin henkilöstö ja toiminnot siirtyvät liikkeenluovutuksena Porin kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 233, että Porin perusturvakeskuksen kuntoutus- ja sairaalapalveluiden leikkaustoiminta ja henkilöstö siirtyvät Porin kaupungilta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja henkilöstöksi alkaen. Yhtymähallitus päätti / 264 antaa tehtäväksi valmistella Rauman sairaalakiinteistön kiinteistöyhtiöittämisen sairaanhoitopiirin erilliseksi tytäryhtiöksi siten, että asia voidaan käsitellä yhtymävaltuuston v 2014 kesäkokouksessa ja, että kiinteistöyhtiön toiminta alkaa viimeistään lukien Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntayhtymän alueella Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on synkkä eikä mitään nopeaa parannusta ole lähiaikoina odotettavissa. Talouden taantuman seuraukset näkyvät yhä selvemmin kuntasektorilla ja kuntayhtymän kuntia se koettelee vaihtelevasti. Kuntataloutta koettelee Satakunnassa tulevaisuudessa vuodesta 2015 erityisesti tuleva valtionosuusuudistus. Terveydenhuollon palvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kustannukset väistämättä ovat edelleen kasvussa. Vireillä oleva kunta- ja soterakenneuudistus sisällöllisesti selkeytynee vuoden 2014 kuluessa. 16

17 1.4.6 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Rauno Valovirta, I varapuheenjohtaja Erkki Lilja, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, III varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Juha Vasama, puheenjohtaja Tapio Uusitalo, varapuheenjohtaja Marja-Leena Alho, jäsen Kari Halminen, jäsen Oili Heino, jäsen Taina Lehtonen, jäsen Juha Nummela, jäsen Heljä Siitonen, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja Wanne Olli, johtajaylilääkäri Asikainen Paula, hallintoylihoitaja Vaula Eija, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Remes Jouko, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sjövall Sari, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon toimialue Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Palmgrén Joni, liikelaitoksen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Mäkiranta Tero, talousjohtaja Nummelin Maija, henkilökunnan edustaja Kotka Liisa, hallintopäällikkö, sihteeri 17

18 Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sari Sjövall, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Joni Palmgrén, liikelaitoksen johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Kaisa Kausto-Uski, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, Leena Ollonqvist, tietohallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija Katri Mannermaa, työhyvinvointipäällikkö, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja Katriina Lähteenmäki, ylilääkäri Vesa Lund, ylilääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja Sari Myllyniemi, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Riitta Partanen, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Timo Leppälahti, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Päivi Hautaoja, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri 18

19 Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sari Sjövall, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Antti Kaipia, ylilääkäri Kirsi-Marja Laine, ylihoitaja Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, pj Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Janne Maja, henkilöstön edustaja Virpi Aaltonen, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Jouni Helén, palvelupäällikkö Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Riitta Niemi, palvelupäällikkö Tuula Saarinen, palvelupäällikkö Päivikki Laine-Santanen, henkilöstön edustana Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Mari Valtonen, siivouspäällikkö Juha-Pekka Heikkonen, logistiikkapäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö, asiantuntijajäsen Ari-Pekka Laine turvallisuuspäällikkö, asiantuntijajäsen Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 19

20 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin - 2,3 Me, josta sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite oli 0,1 Me ja sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli -2,4 Me. Vuoden 2013 tilikauden tulokseksi muodostui -3,95 Me josta ennen satunnaisia eriä piiritason alijäämää oli -2,0 Me, joka sisältää liikelaitos SataDiagin ylijäämää +0,2 Me. Sairaanhoitopiirin tytäryhtiön Tyke Oy:n selvitystilaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi satunnaisia kuluja kirjattiin -1,95 Me Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityisvelvoitteet, kuten erityistason ostopalvelut (TYKS, HUS ym.), ensihoitopalvelut (sairaankuljetus) sekä potilasvahinkovakuutus eivät ole tulosvaikutteisia eriä, koska niihin liittyvät menot ja tulot tasataan tilinpäätöksen yhteydessä joko lisälaskuttamalla tai palauttamalla toteutuneen mukaisesti. Vuoden 2013 toiminnan volyymi toteutui ennakoitua suurempana avohoitokäyntien ja hoitojaksojen suhteen. Sen sijaan hoitopäivien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna, ja väheneminen johtui pääosin hoitojaksojen keston lyhentymisestä Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Sitovuustason menoihin eivät kuulu mm. liikelaitos ja taseyksiköt, joiden sitovuustaso on tilikauden tulos. Sen sijaan sairaanhoitopiirin sisäiset ostot liikelaitokselta ja taseyksiköiltä kuuluvat sitovuustason menojen piiriin. Yhtymävaltuuston sitovuustason menot ylittyivät 7,2 Me seuraavasti: Erityistason ostopalvelut Erityisvelvoitteet, potilasvahinkovakuutus Henkilöstökulut (Oper.) Ostopalvelulääkärit (Psyk.) Tietohallinto, ostopalvelut Muut, apuvälineet ja vuokrat Muut sitovuustasoylitykset/ sisäiset ostot Yhteensä +1,4 Me +2,7 Me +0,5 Me +1,0 Me +0,7 Me +0,3 Me +0,6 Me +7,2 Me Erityisen suurena ylityksenä toteutui potilasvahinkovakuutusmaksu, joka ylitti talousarviossa varatun määrärahan (1,0 Me) yhteensä 2,7 Me:lla. Potilasvakuutusmaksujen kasvun syy vuonna 2013 oli ennen kaikkea valtakunnallinen laskentaperusteiden muutos, joka kohdistui Satakunnan sairaanhoitopiiriin valtakunnallista keskiarvoa suurempana. Muutos ei johdu uusista sattuneista vahingoista tai vahinkokehityksestä vaan pääosin ns. vanhojen vahinkojen aiheuttamien, tulevien kustannusten tarkistamisesta. Sitovuustason ulkopuolisista menoista ensihoitopalveluiden (kiireellinen sairaankuljetus) menot ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 1,2 Me. Ensihoitopalvelut on nettobudjetoitu yksikkö, joten sen kulut ja tuotot eivät ole mukana sitovuustason menoissa, vaan ne peritään jäsenkunnilta erityisvelvoitemaksuna euroa/asukas periaatteella. Ensihoitopalvelujen kuluylitys johtui ns. X- 20

21 tehtävistä 0,8 Me (kohteessa hoidetuista tehtävistä eli potilasta ei kuljetettu edelleen saamaan muuta hoitoa), yksityisten palveluntuottajien sopimuskorvauksista 0,3 Me, ja lääkekulujen ylityksestä 0,1 Me. Ylityksen aiheuttama lisäperintä suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä Tilikauden tuloksen muodostuminen Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos muodostui tavoitellun kaltaisesti alijäämäiseksi. Vuoden 2013 palveluhinnasto laadittiin talousarvion mukaiseksi, eli palveluhinnastolla tähdättiin alijäämäiseen tilikauden tulokseen. Tilikauden tulos ennen satunnaisten erien kirjausta muodostui tavoitteen mukaiseksi, pääosin onnistuneen palveluhinnoittelun sekä toimialueilla toteutetun säästöohjelman (- 2,3 Me) seurauksena. Vuonna 2013 ei tehty sairaanhoidon palvelumaksuihin hinnanalennuksia / hyvityksiä, eikä sairaanhoidon hinnastoa muutettu tilikauden aikana. Liikelaitos SataDiag hyvitti sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen palvelujen ostojen suhteessa yhteensä 2,3 Me. Sosiaalipalvelujen laitoshoidon hinnastoa tarkistettiin alkaen +2,5 % tilikauden tulos on ,60 euroa ja tilikauden alijäämä on ,60 euroa. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 5,68 Me + 1,8 % Toimintakulut + 6,24 Me + 2,1 % Rahoituserät - 0,80 Me -78,7 % Poistot - 0,06 Me - 0,8 % Satunnaiset kulut - 1,95 Me Palvelumaksut ja kuntalaskutus Sairaanhoidossa (erikoissairaanhoito) jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on edelliseen vuoteen verrattuna +3,8 %. Sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu selittyy kokonaisuudessaan ensihoitopalvelulla (kiireellinen sairaankuljetus), potilasvahinkovakuutusmaksulla ja erityistason ostopalveluilla. Ensihoitopalvelut aloitti uutena toimintana sairaanhoitopiirissä ja pääosa ensihoitopalvelun kustannuksista siirtyi sairaanhoitopiirille jäsenkunnilta. Vaikka ensihoitopalvelut näkyvät sairaanhoitopiirin kulujen ja jäsenkuntalaskutuksen lisäyksenä, valtaosa laskutuksesta on ollut kuntien kustannuksena jo aiemmin. Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen kasvu ns. omasta toiminnasta ilman ensihoitopalveluita oli vain +0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ns. oman tuotannon/toiminnan jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +- 0 %. Perusterveydenhuollon päivystyksen (yleislääketieteen päivystys) jäsenkuntien palvelumaksut kasvoivat 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon päivystys kuuluu yhteispäivystyksen kokonaisuuteen, johon kuuluu lisäksi erikoissairaanhoidon päivystys. Yhteispäivystyksessä painopiste on vuonna 2013 siirtynyt erikoissairaanhoidon päivystyksestä yhä enemmän perusterveydenhuollon päivystyksen puolelle. 21

22 Erikoissairaanhoidon päivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut ovat vähentyneet 8,4 %, joten yhteispäivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut vähentyivät kokonaisuutena 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon päivystyksen laskutus sisältyy sairaanhoidon palvelumaksuihin. Sosiaalipalveluiden jäsenkuntalaskutus kasvoi 10,8 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen lisääntyneestä asiantuntija- ja asumispalveluiden käytöstä. Sairaanhoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä sosiaalipalveluiden palvelumaksujen toteumataulukot vuodelta 2013 löytyvät kohdasta 5. Kuntalaskutuksen toteutuminen. 22

23 1.5.4 Tuloslaskelma Koko sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä ,8 Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,3 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä *) ,1 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Rahoitustuotot ,2 Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,8 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) *) Toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviokirjan mukaisena sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta on liitteenä nro 2. 23

24 Myyntituotoista palvelumaksujen erittely Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,1 Erityisvelvoitemaksut ,8 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,3 josta muut ,7 Ostopalvelut ,4 Jäsenkunnat yhteensä ,8 Täyskustannusmaksut ,7 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,7 Palvelumaksut yhteensä , Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2013 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos on ,60 euroa. Puretaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa ( euroa) suunnitelman mukaan euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi muodostuu ,60 euroa. Tilikauden alijäämä ,60 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Sairaanhoitopiirin taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ,57 euroa ja tilikauden 2013 alijäämän sekä poistoeron kirjauksien jälkeen ylijäämää on jäljellä ,97 euroa, joten Kuntalain 69 :n mukaisiin talouden tasapainottamista edellyttäviin toimenpiteisiin eikä vuoden 2014 talousarviomuutokseen ole tarvetta. 24

25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Ensihoitopalvelut Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Ensihoitopalveluiden saatavuus mennessä Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min 1 90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 2 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 3 70 % 80 % 70 % 70 % 70 % 4 40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 5 Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoittamiseen. A-luokan tehtävä: Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 25

26 Toteutuma ajalta Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min % 99 % 99 % 100 % 97 % % 91 % 95 % 100 % 95 % % 85 % 91 % 100 % 93 % % 61 % 79 % 100 % 85 % % 44 % 50 % 100 % 70 % Kiireettömän hoidon ns. hoitotakuupalvelut Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet Sairaanhoidolliset toimialueet (ensihoito ja päivystys, konservatiivinen, operatiivinen ja psykiatrinen) Lähetteiden käsittely Erikoisalat käsittelevät lähetteet kuukausittain 3 viikon kuluessa Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos Ns. polikliininen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa kuukausittain Ns. leikkaushoitotakuupotilaiden hoitotoimenpiteet Toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa kuukausittain Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalveluiden toimialue Lasten ja nuorten (alle 23 - vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tavoitetasolla 3.5 (skaalaus 1-5) kuukausittain

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA SEKÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA Paikka Satakunnan keskussairaalan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymähallitus 25.3.2013 / 55 LIITE NRO 1 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 / 19 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymävaltuusto 15.6.2015 / 7 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 5 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 5 1.2 Olennaiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri

TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus 26.3.2012 / 50 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUVAUS

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (4) KUNTAINFO Aika klo 13.00-15.05 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 18.9.2013 KUNTAINFO Aika 18.9.2013 klo 9.30 11.45 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 23.2.2015 27 SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTOIMINTAMENETTELY VUONNA 2015

Kokouspäivämäärä 23.2.2015 27 SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTOIMINTAMENETTELY VUONNA 2015 27 SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTOIMINTAMENETTELY VUONNA 2015 Yhtymävaltuusto 10.11.2014/27 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015 sekä investointisuunnitelma 2015-2020 kohta 1.16 Yhteistoimintamenettely:

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT 1 (5) SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄISEN JA ULKOISEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖT 1.3.2016 YHTYMÄHALLINTO NIMI VIRKA-ASEMA VASTUUALUE PUHELIN Pisto Ahti sairaanhoitopiirin johtaja sairaanhoitopiirin hallinto

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA?

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? AKAVA SATAKUNNAN FLOORANPÄIVÄN JUHLA 13.5.2014 SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 13.5.2014 APisto

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010... 4 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 4 1.2

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 29.4.2013/87 Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2020

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 Satakunnan kuntien kuntakierros SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Yhtymähallituksen 26. päivänä elokuuta 2013/ 175 hyväksymä 1.10 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN KONSERNIOHJEET 1.10.2013 LUKIEN 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot