Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)"

Transkriptio

1 Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta voi kuitenkin tehdä määrättyjä johtopäätöksiä. Koska tavoitteena on toiminnan kehittäminen, on näkemysten pääpaino kehittämistä edellyttävissä asioissa. Asiat tuodaan esiin suoraan, koska ongelmia ei voida ratkaista, ellei niitä tiedosteta. Ehdottomia totuuksia ei tule esiin tällaisissa mittauksissa; siksi esitän kysymyksiä, joihin vastaaminen auttaa hahmottamaan tilanteita tarkemmin. Yrityksen johto luonnollisesti päättää itse, mihin se panostaa jatkossa. ERI YKSIKÖIDEN KESKIARVOT A 7,24 B 7,56 C 8,53 D 7,05 Koko yritys 7,46 Koko yrityksen ja useimpien yksiköiden keskiarvotulokset ovat tyydyttävää muihin yrityksiin verrattuna normaalia tasoa. Ensimmäinen huomio on C parempi tulos. Mitä siellä tehdään ja miten siellä toimitaan? Voidaanko jotain työskentelymalleja kopioida muihin yksiköihin? Vai löytyykö vastaus yksikön historiasta, itsenäisemmästä työskentelystä tai muista seikoista? Koko yrityksen tuloksissa nousevat selkeimmin esiin positiivisella puolella (yli 8) Oman työryhmän ilmapiiri, työn itsenäisyys, lähimmän esimiehen tuki, esimiestaidot, työtovereiden reilu kohteleminen ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen. Arvion 8 saavat työn innostavuus ja työn ilo sekä melkein 8 työn haastavuus. Nämä ovat erinomaisia asioita ajatellen Oy:n menestymistä tulevaisuudessa. Monet kohdat liittyvät ns. henkiseen puoleen, johon on paljon vaikeampaa vaikuttaa kuin asioihin. Erityisen miellyttävä on esimiesten saama myönteinen palaute ja johtaminen, joka useimmissa yrityksissä tuodaan edelleen esiin negatiivisena asiana. Koko yrityksen tuloksissa selkeimmin negatiivisesti koetut asiat ovat (alle 7) Palkkauksen muuttuminen, palkkauksen suhde työhön ja oikeudenmukaisuus Sisäinen tiedonkulku ja viestintä, etenemisen tukeminen Noin 7:ssä ovat palautteen saaminen, uralla eteneminen Palaveritkaan eivät ole kovin innostavia ja tuloksellisia Vuorovaikutusta ja avoimuuttakin voisi parantaa

2 Karl-Magnus Spiik Ky 2 (5) Palkkaukseen en osaa ottaa kantaa, koska asia pitäisi selvittää tarkemmin. Toisaalta harvoin siihen ollaan tyytyväisiä. Onko tämä vain hyväksyttävä, vai voidaanko asian hyväksi tehdä jotain? Tietävätkö kaikki tosiasiat, jotka liittyvät palkkaukseen? Ihmisten tuntemukset ovat varmaan totta, mutta ovatko odotukset reaalisia? Onko oikeaa tietoa riittävästi? Tiedonkulku ja viestintä nousevat myös useimmiten esiin negatiivisella puolella. Niihin pitää panostaa jatkuvasti. Nykypäivän epävarmuus lisää ihmisten tiedon tarvetta, koska tieto tuo lisää turvallisuuden tunnetta. Tulevaisuus ei pelota niin paljon, kun tietää mihin yritys on menossa ja miten aiotaan toimia. Voidaanko tämän hyväksi tehdä jotain Oy:ssä? Vuorovaikutus, avoimuus ja palaverit liittyvät yrityskulttuuriin ja sitä kautta suomalaiseen kulttuuriin. Emme vieläkään osaa puhua riittävän avoimesti. Se ei ole meidän vika; meidät on kasvatettu siihen ja tällainen tapa valuu usein sukupolvelta toiselle. Asian hyväksi on varmasti tehty jotain, sitä kannattaa jatkaa. Voidaanko palaverit suunnitella siten, että vuorovaikutusta syntyy enemmän? Usein esimies valmistelee palaverin asiat. Voiko hän delegoida niitä enemmän osallistujille, jolloin vuorovaikutus lisääntyy automaattisesti. Toisaalta ihmisten pitää myös hyväksyä se, ettei kaikki työ ja vuorovaikutus työpaikalla ole aina innostavaa. Näiden asioiden parantaminen omin voimin tapahtuu hitaasti. Valmennuksella niihin saadaan enemmän vauhtia, kun ulkopuolisen avulla ymmärretään tarve ja oma vastuu paremmin. Lisäksi voidaan tehdä harjoituksia, jossa ihmiset saavat positiivisia kokemuksia avoimuudesta. Harkitsen työpaikan vaihtaminen sai alle 7, joka on hyvä tulos. Kysymyksessähän oli tarkennus 4 = ei, 10 = kyllä. Se on normaalia tasoa; pieni verenvaihto ja halukkuus siihen on usein hyväksi. A A parhaat tulokset liittyvät esimiehen taitoihin ja tukeen. Hieno juttu! Kaksi muuta ovat työn itsenäisyys ja oman työryhmän ilmapiiri. Alle 7 saavat seuraavat kohdat: Palautteen saaminen; yksi kirjallinen maininta negatiivinen palaute tulee aina antaa kahden kesken eikä muiden kuullen. Positiiviset palautteet voi antaa kaikkien kuullen. Sisäinen tiedonkulku ja viestintä, etenemisen tukeminen Vuorovaikutus ja avoimuus; yksi kirjallinen maininta: Pitäisi siirtyä kanteluista ja takanapäin puhumisesta työkaverien aitoon arvostamiseen ja kannustamiseen. Palaverit Palkkaus; yksi kirjallinen maininta palkkaus ei ole ajan tasalla. Uralla eteneminen ja sen tukeminen A ryhmässä arvioiden hajonta on laaja. Se on hyvä asia, koska silloin saa paremman käsityksen siitä mitkä asiat koetaan hyviksi ja mitkä heikommiksi. Ryhmässä on muutamia muita selvästi kriittisempiä tekijöitä. Onko tämä tiedetty ennestään? Onko asian hyväksi yritetty tehdä jotain? Kehityskeskustelu on yleensä yksi parhaimmista keinoista pureutua henkilökohtaisella tasolla tilanteeseen ja löytää ratkaisuja. Toteutetaanko Oy:ssä kehityskeskusteluja? Tehdäänkö ne oikein vai ovatko ne enemmän pakkopullaa?

3 Karl-Magnus Spiik Ky 3 (5) Kehityskeskustelut vaativat osaamista; ne eivät anna tulosta vain tekemällä. Nykypäivänä monissa yrityksissä on huomattu, että kehityskeskustelukoulutusta kannattaa antaa kaikille. Myös työntekijällä on vastuu keskustelun onnistumisesta. Molempia koskee huolellinen valmistautuminen. Lisäksi lomakkeet kannattaa tehdä yhdessä, jotta ne vastaavat todellisia tarpeita. Muita kirjallisia mainintoja Työtilat voisivat olla viihtyisämmät, esim. oma huone tai suojaisempi työpiste, koska avokonttorissa on aina hälinää Lämmitystä pitäisi lisätä talviaikaan Koulutuksen lisäämistä toivottiin muutamissa lomakkeissa Seuraavaan kyselyyn ehdotetaan A toimistojen erottamista toisistaan, yrityskulttuuri on niissä erilainen Työn tulosten ja motivaation kannalta merkittäviä asioita ovat seuraavat (yli 7): reilu kohtelu, tavoitteiden selkeys, mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön, työn haastavuus ja työn ilo, kohdat jotka liittyvät yhteystyöhön. Tähän ryhmään kuuluvat myös työnantajan julkinen kuva ja arvojen/pelisääntöjen selkeys. Näitä kaikkia kannattaa kehittää tapauskohtaisesti. Jos kriittisimmin suhtautuvat saadaan paremmin ryhmän henkeen ja työskentelyyn mukaan, nousee koko A keskiarvo merkittävästi. Näissäkin on kohtia, jotka saadaan paremmiksi oikein toteutetuilla kehityskeskusteluilla. B B parhaat tulokset liittyvät esimiehen taitoihin; tukea esimies saisi antaa enemmän. Tietääkö esimies tämän? Tietääkö hän miten ja missä tilanteissa ihmiset kaipaavat tukea? Jos ei tiedä, kannattaa kysyä. Myönteisiä kohtia ovat reilu kohteluja hyvä ilmapiiri sekä yhteistyö, työn itsenäisyys haastavuus työn ilo, osaamisen ja työpanoksen arvostus ja sukupuolten tasa-arvo. Työnkierto kiinnostaa ainakin yhtä paljon. Harkitsen työpaikan vaihtamista sai tuloksen 8 ja se tarkoittaa, että halukkuutta on normaalia enemmän. Onko tämä ollut tiedossa? Onko se toivottavaa? Jos tämä ei ole ollut tiedossa, muodostaako se uhkan? Voidaanko asia käsitellä ryhmässä avoimesti ja rakentavasti? Onko taustalla vain rutinoituminen vai onko toimipisteessä jotain, jonka voisi tehdä paremmin ja siten vähentää vaihtamishalukkuutta? Selvästi heikommat tulokset (lähellä 6) ovat Sisäinen tiedonkulku ja viestintä Palkkauksen suhde työn vaativuuteen ja palkkauksen muuttuminen, kun työsuoritus paranee Työpaikan varmuus nyt ja tulevaisuudessa

4 Karl-Magnus Spiik Ky 4 (5) Ryhmä on niin pieni, että palaverin pitäminen tiedonkulun parantamiseksi pitäisi onnistua. On tärkeä saada tietää, mitä tietoa henkilöstö tarvitsee / haluaa enemmän. Myös palkkauksen kohdalla on tärkeä selkeyttää pelisääntöjä ja kertoa avoimesti mahdollisuuksista. Työpaikan varmuus sai arvion 6,75. Mitä on taustalla? Onko uhkia olemassa? Mitä huhuja liikkuu? Tämä liittynee myös kohtaan harkitsen työpaikan vaihtamista. Avointa keskustelua tarvitaan. Hajonta on yllättävän suuri ottaen huomioon työyhteisön pienen koon. Miksi ihmiset kokevat saman työpaikan niin eri tavalla? Oman työyhteisön ilmapiiri on 8,25, joka viittaa hyvään mehenkeen. Miksi kuitenkin asiat koetaan niin eri tavalla? C Tulokset ovat erinomaisia. Niitä on niin paljon, että ne on helpompi katsoa käyrästä (19 kohtaa, joiden arvosana on 9 tai yli). Ryhmä voi olla hyvin tyytyväinen itseensä ja toimintatapaansa. Palaveri ovat innostavia ja tuloksellisia, tavoitteet ovat selkeitä, työ on haasteellista, kohtelu reilua jne. Tärkeimmät kehittämisen kohteet ovat: Palkkaukseen liittyvät asiat Toimipisteen julkinen kuva Työtilat / työvälineet ja pelisäännöt Kokosin kirjallisista palautteista seuraavia näkökulmia Töitä ei seurata eikä palautetta tule (koskeeko kaikkia?) Toisinaan työkuorma on niin suuri, että syntyy epäilys riittävätkö rahkeet eteen tuleviin haasteisiin (jaksamisongelmia?) Onko kaikille töitä tulevaisuudessa (mitä uhkia olemassa, onko puhuttu ettei synny vääriä pelkotiloja?) C toimistolla on huono maine, alussa vaihtuvuus ollut suurta ja asiakkaat hoidettu huonosti (Mitä on tehty maineen parantamiseksi. Mitä pitäisi tehdä? Miten voidaan hyödyntää koko yrityksen hyvää mainetta?) Työnantajamaksujen tilittämisessä on kuulemma puutteita (lienee helppo korjata ja informoida siitä henkilöstöä) Tupakkatauot aiheuttavat ilmeisesti keskinäisiä ristiriitoja Miten on mahdollista, että tulokset ovat niin erinomaisia, mutta samalla kirjoitetaan tällaisia näkemyksiä? Yhteenveto -lomakkeen mukaan ryhmässä ei ole yksittäistä jäsentä, joka olisi selvästi muita kriittisempi. Onko kaikille töitä - yhdistääkö yhteinen huoli ryhmää ja siksi tulokset ovat niin hyviä? On vaikea ehdottaa parannustoimenpiteitä. Palkkaus asia pitänee selkeyttää kaikille yhdessä, jotta tieto on ainakin sama. Se ehkä tekee odotuksen reaalisemmiksi. Työpaikkoja ei olla vaihtamassa. Työnkierrosta on yksi kiinnostunut enemmän kuin muut.

5 Karl-Magnus Spiik Ky 5 (5) D D on tämän mittauksen mukaan eniten kehitettävää. Se on melko poikkeuksellista, koska ryhmä on niin pieni (3). Yleensä pienemmissä ryhmissä henki on hyvä, keskustelu on avointa ja yhteistyö toimii, joka heijastuu moniin ilmapiirimittarin kohtiin. Tässä tapauksessa näin ei ole. Parhaat kohdat ovat Vuorovaikutus, ryhmän ilmapiiri ja reilu kohteleminen Palkkauksen perusteet Työn itsenäisyys, haastavuus ja työn ilo Tasa-arvo ja osaamisen arvostus Heikomman arvosanan saavat Palkkauksen suhde työn vaativuuteen ja palkkauksen muuttuminen, kun työsuoritus paranee Töiden yleinen organisointi, palautteen saaminen ja tavoitteiden selkeys Lähimmän esimiehen taidot ja tuki saavat noin 7. Onko tulos kaunisteltu (ei haluta arvostella esimiestä liikaa)? Yleinen organisointi, palautteet ja tavoitteet ovat yleensä esimiehen vastuulla. Mikä on organisaatiorakenne? Kuka tai ketkä organisoivat? Kenen tehtävänä on antaa palautetta? Kuka määrittelee tavoitteet? Syntyy mielikuva, että kaikki tekevät kaikkea hetken tilanteen, tarpeen ja fiiliksen mukaan. Onko käsitys oikea? Ryhmä tarvitsee selkeämpää organisaatiota, vastuualueita ja tavoitteita. Ehdotan että ne tehdään yhdessä. Sähköpostin liitteenä on tätä varten kaksi työkalua. LOPUKSI On tärkeä kiittää henkilöstöä palautteesta ja kertoa mihin kehittämistoimenpiteisiin nyt ryhdytään. Kaikkea ei tarvitse eikä voikaan parantaa; täydellistä toimintaa ei ole olemassa. Oleellisinta on, että henkilöstö saa palautteen, näkee tulokset ja tietää miten toimintaa aiotaan parantaa. Kirjallisista palautteista voi ehkä arvailla niiden kirjoittajaa. Suurin mahdollinen virhe on niiden pohjalta etsiä syyllisiä (vanha suomalainen kasvatuskulttuuri). On erittäin hyvä, että ongelmat tuodaan esiin vaikka liioiteltunakin. Jos niitä ei tiedetä, ei niitä voida korjata. Päätehtävä on ratkaisujen etsiminen yhdessä ja erikseen. Joidenkin epäkohtien kohdalla joudutaan usein myös toteamaan, että tilanne on tällä hetkellä tällainen, eikä siihen voida vaikuttaa. Kaarinassa Karl-Magnus Spiik liikkeenjohdon konsultti (LJK), ekonomi Lemuntie 355, Piispanristi, telefax puhelin , sähköposti: internet:

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT PSYKOLOGI, RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA JA TYÖNOHJAAJA ANITA ANKKURI-IKONEN TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT HANKALUUKSIA OLISI PALJON VÄHEMMÄN JOS...

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1

Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1 Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1 OMA-ALOITTEISUUS / ITSEARVIO Todellinen oma-aloitteisuus ja aktiivisuus muodostavat laajan kokonaisuuden, johon liittyy monia tekijöitä. Siksi pyyntö tai

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot