YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YrittäjÄ. Hyvä työnantaja"

Transkriptio

1 YrittäjÄ Hyvä työnantaja

2 Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen: suurin osa suomalaisista työnantajayrityksistä on hyvin pieniä. Pk-yrittäjä on työnantajana hyvin erilainen kuin suuryritys. Yrittäjä tuntee yrityksessä tehtävän työn hyvin ja osallistuu itse päivittäiseen työhön yrityksessään. Yrittäjällä on mahdollisuus tehdä tarvittaessa nopeitakin korjausliikkeitä niin yrityksen toiminnan kuin työviihtyvyyden parantamiseksi. Työntekijöiden viihtyvyys ja hyvä ilmapiiri korostuvat, kun työyhteisö on pieni. Pienyrityksessä työnantajalla on kasvot ja hän on läsnä arjen työssä. Millainen on suomalainen työnantajayritys? Työnantajayritysten määrä Pienten ja keskisuurten, eli alle 250 työntekijää työllistävien, yritysten osuus kaikista Suomessa vuonna 2011 työllistäneistä yrityksistä oli 99,3 prosenttia. Alle 10 työntekijää työllistävien mikroyritysten osuus näistä oli 81,1 prosenttia. Yritysten henkilöstö Pk-yritykset työllistävät noin kaksi kolmasosaa kaikkien suomalaisyritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä. Lähes puolet kaikesta henkilöstöstä on töissä alle 50 työntekijän yrityksessä. Työnantajayritysten määrä kokoluokittain, työnantajayrityksiä kpl Lähde: Suomen Yrittäjät Yritysten henkilöstö kokoluokittain, henkilöstö Lähde:Yritysrekisterin vuositilasto 2010, Tilastokeskus 81 % * 16 % 2 % 1 % ; 26 % ; 20 % ; 1 7 % ; 37 % * ei sisällä yksinyrittäjiä 2 Yrittäjä hyvä työnantaja

3 Työllisyys kasvaa pk-yrityksissä Pienten yritysten merkitys työnantajina on korostunut viime vuosina. Yrittäjyyden merkityksen lisääntyminen näkyy siten, että kaksi kolmesta uudesta työpaikasta on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pienet yritykset ovat lisänneet työvoimaansa 15 vuodessa lähes puolella ja suuret yritykset suoraan noin viidenneksellä. Viime vuosien taloudellisen taantuman voidaan lisäksi havaita vähentäneen työllisten lukumäärää kaikkein vähiten mikroyrityksissä ja pienissä yrityksissä. Keskeinen syy työllisyysosuuksien muutokseen on tuotantorakenteen muutos. Suuremmat yksiköt keskittyvät entistä enemmän ydinosaamiseensa ja yhä suurempi osa toiminnoista tehdään ulkopuolisissa pienemmissä yksiköissä. Elinkeinorakenteen muutos entistä palveluvaltaisemmaksi korostaa myös yrittäjyyden merkitystä, sillä palvelualojen yritykset ovat usein kooltaan pieniä. Yritysten henkilöstömäärän muutos Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pois lukien maa- ja metsätalous. Yrittäjä hyvä työnantaja 3

4 Millainen yrittäjä on työnantajana? Yrittäjä tuntee työntekijänsä Suurimmassa osassa suomalaisia yrityksiä on alle kymmenen työntekijää. Pienessä yrityksessä yrittäjä tuntee jokaisen työntekijänsä henkilökohtaisesti. Yrittäjä tuntee yksittäisen työntekijän elämäntilanteen sekä vahvuudet ja pystyy kohtelemaan jokaista työntekijää yksilöllisesti. Pienessä yrityksessä joustetaan usein molemmin puolin ja ymmärretään toisen osapuolen tarpeita. Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan pienissä yrityksissä työntekijät kokevat selvästi vähemmän esimiesten ja alaisten välisiä ristiriitoja kuin suuremmissa yrityksissä. Työntekijät kokevat johdon ja työntekijöiden väliset suhteet avoimiksi ja luottamuksellisiksi pienissä yrityksissä. Tämä on luontevaa, sillä työn lomassa keskustellaan työn sisällöstä, jaksamisesta, kehittämistarpeista ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tieto kulkee nopeasti, kun yrittäjä tapaa työntekijät päivittäin. Työpaikalla keskustellaan usein paitsi työstä myös kuulumisista muutoin. Avoimuus sekä luottamukselliset välit työpaikalla myös vähentävät työntekijöiden ja esimiesten välisiä ristiriitoja. Ristiriitoja esimiesten ja alaisten välillä on... Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset kuvaa työpaikkaa... 4 Yrittäjä hyvä työnantaja

5 Yrittäjä tuntee yrityksessä tehtävän työn Valtaosa pienyritysten omistajista osallistuu itse työpaikalla tehtävään työhön päivittäin ja tuntee työn sisällön ja sen kehittämistarpeet hyvin. Moni yrittäjä on itse tehnyt samaa työtä aiemmin palkattuna työntekijänä. Yrittäjän vahvuus työnantajana liittyykin osin juuri tähän hän tietää, mikä työssä on haastavaa ja mikä siinä on mukavaa. Hän näkee päivittäin, miten asioita voitaisiin tehdä toisin ja hänellä on mahdollisuus reagoida muutostarpeisiin nopeastikin. Pienissä yrityksissä työntekijät myös kokevat työantajan suhtautumisen uusiin muutosehdotuksiin hyvin rakentavaksi. Pienen yrityksen vahvuus on, että yrittäjä voi tehdä päätöksiä työpaikan asioista viivytyksettä eikä ole sidottu mahdollisesti muualta tuleviin ohjeisiin tai menettelytapoihin. Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntekijöiden muutosehdotuksiin kuvaa työpaikkaa... Valtaosa pienyritysten omistajista osallistuu työpaikalla tehtävään työhön. Yrittäjä hyvä työnantaja 5

6 Pienyrityksessä on mukava työilmapiiri Työilmapiiri on pienen yrityksen ehdoton valtti. Mitä pienempi yritys on, sitä tasapuolisemmaksi työntekijät kokevat työntekijöiden välisen kohtelun. Mitä pienempi yritys on, sitä paremmin henkilöstö tuntee toisensa. Kun työntekijöitä on vähän, kulkee tieto yrityksessä työn lomassa ja viestien vaihto on välitöntä ja arkista. Pienen yrityksen organisaatio on matala, eikä hierarkiaa juuri ole. Lisäksi pienissä yrityksissä työntekijät ovat isoja tyytyväisempiä keskusteluun ja avoimuuteen työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tämä heijastuu myös siitä, että pienten yritysten työntekijöiden mielestä työpaikalla ei ole paljonkaan sellaisia asioita, joista tulisi keskustella avoimemmin. Olen väitteen työpaikalla työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti kanssa... Olen väitteen työpaikalla välitetään tietoja avoimesti kanssa... 6 Yrittäjä hyvä työnantaja

7 Asukkaidemme hyvän hoidon takaamiseksi on tärkeää, että työntekijämme voivat kokea työn iloa ja saavat kehittyä ammatissaan. Toimitusjohtaja Anne Kangas, Hoitokoti Päiväkumpu, Helsinki. Yrittäjä hyvä työnantaja 7

8 Pienyrittäjä huolehtii työntekijöistään Yrittäjillä on tapana viitata omaan rooliinsa työnantajana toteamalla, että pienyrityksen kvartaali on 25 vuotta. Pörssiyhtiöissä on kannattavuuden tai pörssikurssin kehittymisen vuoksi tehtävä nopeita liikkeitä työvoiman määrän suhteen lyhyelläkin aikavälillä. Pienessä yrityksessä toiminnan jatkaminen taas vaatii luonnostaan, että työntekijät pysyvät yrityksessä. Yrittäjä pyrkii pitämään viimeiseen asti kiinni hyvistä työntekijöistä, myös sen takia, että uuden hyvän työntekijän löytäminen voi olla vaikeaa. Työntekijöiden varmuus oman työpaikkansa säilymisestä ja luottamus työsuhteen pysyvyyteen on tärkeää myös rakennettaessa toimivaa ja positiivista työympäristöä. Se, että pienissä yrityksissä työllisyys on kehittynyt myönteisesti ja työpaikat koetaan turvatuiksi, johtuu osaltaan siitäkin, että taloudellisesti kriittisinä aikoina yrittäjä useimmiten joustaa ensimmäisenä omasta palkastaan. Olen väitteen voin olla varma työpaikan säilymisestä kanssa... Työntekijöiden varmuus oman työpaikkansa säilymisestä ja luottamus työsuhteen pysyvyyteen on tärkeää rakennettaessa toimivaa ja positiivista työympäristöä. 8 Yrittäjä hyvä työnantaja

9 Parasta Murusessa on henkilöstö. Kahvilayrittäjä Kalle Virtanen, Murunen, Sotkamo. Yrittäjä hyvä työnantaja 9

10 Henkilöstö on tärkeä Osaava henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä. Pienen yrityksen toiminnassa yksittäisen ihmisen osaaminen ja motivaatio korostuvat. Jokaisen tehtävä on yritykselle merkityksellinen. Yrittäjän ja yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki viihtyvät työssään ja kokevat työnsä mielekkääksi. Pienissä yrityksissä työntekijöitä myös kannustetaan kehittämään itseään ja kokeilemaan uusia asioita. Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita kuvaa työpaikka... Pienissä yrityksissä työntekijöitä kannustetaan kehittämään itseään ja kokeilemaan uusia asioita. 10 Yrittäjä hyvä työnantaja

11 Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää itseään Pienessä yrityksessä ammattitaito karttuu työtä tehdessä. Työ on usein monipuolista ja vaihtelevaa, koska pienessä yrityksessä tehdään pienellä porukalla hyvin monenlaisia töitä. Jokainen on avainhenkilö, koska jokaisella on vastuu ja paras osaaminen omassa työssään. Pienissä yrityksissä saattaa olla vaikeampi kuin suuremmissa osallistua yrityksen ulkopuolella tapahtuvaan koulutukseen, mutta juuri tehtävien monipuolisuus vastaavasti kasvattaa osaamista. Pienissä yrityksissä työntekijät myös kokevat pystyvänsä vaikuttamaan enemmän omiin työtehtäviinsä kuin suurissa yrityksissä. Vaikutusmahdollisuuksia työtehtäviin on... Työntekijästä voi tulla yrittäjä Yrityksen työntekijälle voi tulla eteen mahdollisuus siirtyä itse yrittäjäksi. Kun yrittäjä päättää luopua yrityksestään ja siirtyä eläkkeelle, löytyy jatkaja usein omasta yrityksestä. Pk-yritysbarometrin mukaan seuraavan viiden vuoden aikana yrittäjää aikoo luopua liiketoiminnasta eli suunnittelee omistajanvaihdosta. Yrityksen siirtäminen omalle työntekijälle on usein monin verroin helpompaa, kun työntekijä tuntee yrityksen läpikotaisin ja pystyy siirtymään yrityksen johtoon yrityksen toimintatavat tuntien. Yrittäjä hyvä työnantaja 11

12 Mannerheimintie 76 A, Helsinki PL 999, Helsinki puhelin

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työterveyshuoltokysely

Työterveyshuoltokysely Työterveyshuoltokysely 3 Sisällys Esipuhe................................... 5 Yhteenveto............................... 6 1. Taustatiedot.............................. 7 2. Yrittäjät..................................

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus.

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. 8 tradenomi 1/14 Kehity KESKUSTELEMALLA Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. teksti kirsi ristaniemi kuvat shutterstock tradenomi 1/14 9 idätkö kehityskeskusteluja

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Bon appétit. Pysähdys Paula Risikko: tila ei tuo rauhoittumista, vaan tunnelma. 15 x Agenda Lounasetu myös sähköisenä palveluna

Bon appétit. Pysähdys Paula Risikko: tila ei tuo rauhoittumista, vaan tunnelma. 15 x Agenda Lounasetu myös sähköisenä palveluna HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 2/2014 15 x Agenda Lounasetu myös sähköisenä palveluna Katsaus Ruoka puhuttaa enemmän kuin koskaan Pysähdys Paula Risikko: tila ei tuo rauhoittumista, vaan tunnelma Case S01 S-ryhmä

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Oma toteutus vai urakkaketju?

Oma toteutus vai urakkaketju? Oma toteutus vai urakkaketju? Matti Harjuniemi, FM puheenjohtaja, Rakennusliitto ry matti.harjuniemi@rakennusliitto.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2015 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista Katsaus Itsestä välittäminen kannattaa aina Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni Case S01 Valinnanvapautta

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot