Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus"

Transkriptio

1 Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

2 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna

3 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja edistää työllistymistä. Varsinais-Suomessa on vuosina rahoitettavilta hankkeilta edellytettävät tavoitteet on täsmennetty seuraavasti: 1. Työmarkkinavalmiuksien kehittäminen Hanke parantaa osallistujan työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa, osaamista ja suomenkielen osaamista työtehtävien yhteydessä Hankkeen työkokeilu- tai palkkatukipaikat mahd. lähellä tehtäviä, joita on tarjolla avoimilla työmarkkinoilla. 2. Henkilökohtainen työllistymistä tukeva ohjaus tuki ja ohjaus osallistujan tarpeen mukaan joko ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi tai työllistymiseksi suunnitelmallinen yritysyhteistyö osallistujien työnhaun tukemiseksi 3. Yhteistyö TE-toimiston kanssa Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 3

4 Täysimääräisen tuen edellyttämä kohderyhmä: vähintään 500 päivää* työttömyysetuutta työttömyyden perusteella saaneita työttömiä työnhakijoita ja/tai vähintään 12 kk avoimilta työmarkkinoilta poissa olleita työttömiä työnhakijoita Huom. voi olla muukin kuin työtön työnhakija, esim. sairausloma, vanhempainvapaa, kadoksissa Loput 25 % osallistujista voivat olla muista asiakasryhmistä Hankkeeseen ohjattaessa henkilön tulee olla työtön työnhakija. *HUOM. v määrärahan korvamerkinnän vaikutukset. 4

5 Tavoitteiden seuraaminen Työllisyyspoliittisen avustuksen saajan tulee seurata hankkeen tavoitteiden toteutumista ja raportoida siitä: maksatushakemuksen yhteydessä ohjausryhmässä Ohjausryhmän kokouksissa tulee säännöllisesti esitellä myös yritysyhteistyösuunnitelman toteutumista. Seuranta tulee järjestää niin, että kaikki osallistujille tarjotut työkokeilu- ja palkkatukijaksot, lyhytkoulutukset, ohjaus- ja valmennuspalvelut yms. yksilöidään henkilöittäin. Ohjaus-, koulutus- ja valmennuspalvelut tulee lisäksi raportoida henkilöä kohden käytetyiltä tuntimääriltään. 5

6 Seuranta käytännössä Rahoitus edellyttää, että kohderyhmä 75 %:sti on joko 500 pv etuutta saaneita tai 12kk työttömänä olleita. Hetu ja nimi vain ELY:yyn ja TE-toimistoon! Toimenpide = palkkatuki, työkokeilu, muu työmarkkinavalmiuksia parantava toimenpide, jne. alkamis- ja päättymispäivä. Ohjaus = osallistujalle työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi annettu henkilökohtainen ja ryhmäohjaus yhteensä (tunnin tarkkuudella) Työllisyystilanne sijoituksen päättyessä = hlön työllisyystilanne sijoituksen päättymistä seuraavana päivänä; työssä avoimilla työmarkkinoilla, jatkaa toisessa palvelussa, koulutuksessa, työttömänä työnhakijana TE-toimistossa 6

7 Kaikkiaan 23 hanketta, joiden/joista 20:n osallistujat ja tulokset välisenä aikana Osallistujia/haastateltu 1530 hlö / 771 hlöä - 500pv tyött.etuutta 995 hlöä - 12 kk työttömyys 330 hlöä Päättäneiden yksilöohjaus keskimäärin 8,63 tuntia/hlö Päättäneiden ryhmäohjaus/koulutus keskimäärin 12,83 tuntia/hlö Palkkatuella omassa organisaatiossa/muualla 462 hlö / 57 hlöä Työkokeilussa omassa organisaatiossa/muualla 446 hlöä / 49 hlöä Yrityskontakteja 1311 kpl 7

8 Hankkeen päättäneiden henkilöiden tilanne Työssä avoimilla markkinoilla 76 Työssä palkkatuella 40 Työkokeilussa 55 Työvoimakoulutuksessa 44 Omaehtoisessa amm.koulutuksessa 26 Työttömänä työnhakijana 492 Sairauslomalla 31 Muut 81 Yhteensä 845 8

9 Hakemukset työllisyyspoliittisesta avustuksesta Hakemukset käsitellään joulukuussa yhdessä Varsinais- Suomen TE-toimiston kanssa. Rahoituspäätöksiä tehtäessä huomioidaan saavutetut tulokset v. 2014: Osallistujamäärä vs. tavoite Hankkeen antama ohjaus työllistymiselle Hankkeen mahdollisesti tarjoamien palkkatukitöiden ja työkokeilujen sisällöt Yritysyhteistyö Tilanne hankkeen päätyttyä Määrärahaa päätöksiin on käytettävissä noin 2 M ja päätökset on tavoitteena tehdä joulukuun 2014 aikana. 9

10 Varsinais-Suomen työllisyydenhoidon määrärahat vuonna 2015 Varsinais-Suomeen tulossa yht. vajaat 41M Tästä rahasta 60 % on korvamerkitty eri käyttötarkoituksiin Kokonaissummasta 30 % on korvamerkitty kohderyhmälle, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 pv. Määräraha reilun 1M vähemmän kuin v MUTTA lisäksi v TE-hallintoon jää tulematta n. 10M työmarkkinatukirahaa STM:stä, joka katetaan nyt omasta pussista. Mitä tarkoittaa hanketoimijoille: Palkkatuella työllistäminen kohdentuu myös hankkeissa valtaosin ryhmään, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 pv. 10

11 Tulossa vuonna 2015 Valtakunnallinen ESR-hanke käynnistymässä, nimi puuttuu vielä Palkkatuella työllistämisen vaikuttavuuden seurannan kehittäminen Monialaisen yhteispalvelun koordinaatio Työhönvalmennuksen kehittäminen Hankkeiden vaikuttavuuden seurantakysely Sähköisesti täytettävä kyselylomake (Webropol) hankkeen alkaessa ja päättyessä Kyselyyn vastaaminen voi toimia osana osallistujan ohjausta Mitataan muutosta osallistujan kokema hyvinvointi työn hakemisaktiivisuus ja asenne työtaidot ja osaaminen Varsinais-Suomen TE-toimiston välityömarkkinakoordinaattori, Airi Kapanen 11

12 Palkkatukiuudistus HE 198/2014 HUOM: käsittely kesken, muutoksia voi vielä tulla 12

13 Laki työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta Työntarjoamisvelvollisuuden estämättä rekisteröity yhdistys tai säätiö saa ottaa palvelukseensa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 8 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän henkilön. palkata palkkatuen avulla vähintään 24kk/28kk työttömänä olleita tehtäviin, joita ei katsota elinkeinotoiminnaksi Sama oikeus poiketa edellä tarkoitetusta työntarjoamisvelvollisuudesta on kunnalla sen täyttäessä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 :ssä säädettyä työllistämisvelvoitetta. Työllistämisvelvoitetta täyttäessään kunta ei saa sopia työllistettävän kanssa tehtävästä, josta se on samaan aikaan lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen. 13

14 Palkkatukiuudistuksen tavoitteet Tavoitteena on alentaa työttömyyttä edistämällä heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymistä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä tuen hakijoiden ja tuella työllistettävien yhdenvertaisuutta. palkkatuen määrä ja kesto määritellään nykyistä tarkemmin säännöksissä. Työnantajien yhdenvertaisuus paranee, kun palkkauskustannusten suuruudesta riippumatta kaikki työnantajat saisivat palkkatukena saman prosenttiosuuden palkkauskustannuksista kilpailuneutraliteetti paranee, kun palkkatuki määräytyisi kaikkien yritysten kohdalla samalla tavoin Yritysten osuutta kasvattamalla pyritään parantamaan palkkatuetun työn vaikuttavuutta. Palkkatukijärjestelmän uudistamisella pyritään yksinkertaistamaan järjestelmää nykyistä useampi työnantaja ja erityisesti yritykset olisivat valmiimpia palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä. Uudistus vähentäisi palkkatuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvää hallinnollista työtä => nopeampi ja tasalaatuisempi käsittely ja maksatus 14

15 Uuden palkkatukijärjestelmän keskeiset muutokset Myöntämisen edellytyksenä on edelleen, että tuki parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Siirrytään prosenttiperusteiseen palkkatukeen Palkkatuen määrä 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista Tukitaso ja tuen enimmäiskesto määräytyisivät tuella palkattavan työttömyyden keston tai vamman/sairauden aiheuttaman tuottavuuden alentuman perusteella. 15

16 Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki. (7 luku 1 ) Työttömyyden kesto - kuka on työtön henkilöä, joka ei ole työsuhteessa joka ei työllisty TTL:n 2 luvussa tarkoitetulla tavalla päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään joka ei ole TTL:n 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. henkilö on työtön esimerkiksi suorittaessaan asevelvollisuutta tai osallistuessaan siviilipalvelukseen, saadessaan äitiys- tai vanhempainrahaa tai ollessaan hoitovapaalla. Työsuhteessa olevaa pidetään työttömänä, jos hän on kokonaan lomautettu tai säännöllinen työaika on alle neljä tuntia/vko. Laskettaessa työttömyyden kestoa ei edellytetä, että henkilö on ollut koko työttömyysajan rekisteröityneenä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa. Palkkatukea myönnettäessä tulee olla rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi. 16

17 Palkkatuen myöntäminen työttömyyden keston tai vamman/sairauden aiheuttaman tuottavuuden alentuman perusteella Palkkatuen määrä 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista 30%, kun työttömyys on kestänyt alle vuoden. Tukijakso enintään kuusi kuukautta. 40%, kun työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana). Tukijakso enintään 12 kuukautta. 50%, kun työttömyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta (24 kk 28 kk:n aikana). Tuki enintään12 kk:n ajan 50 % palkkauskustannuksista, sen jälkeen 30 % palkkauskustannuksista. Vamma tai sairaus, joka alentaa pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä Tukijakso enintään 24 kk kerrallaan (kuten nykyisin) Tuen määrä 50 % palkkauskustannuksista Palkkatukea voidaan myöntää uudelleen ilman jäähyä (kuten nykyisin) 17

18 Palkkatuella katettavat palkkauskustannukset Palkka, vuosilomapalkka ja vuosilomapalkkaan liittyvä lomaraha ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ta:n lakisääteiset sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä pakoll. ryhmähenkivakuutusmaksu. Palkkauskustannuksiin ei lueta: Vuosilomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta palkka siltä ajalta, jolta ta:lla on oikeus saada palkkauskustannuksiin sv-päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain nojalla päivärahaa tai korvausta; sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella (esim. provisiopalkka). 18

19 Poikkeuksia tuen määrään ja kestoon Rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka palkkaa muihin kuin elinkeinotoimintaan liittyviin tehtäviin vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana) työttömänä olleella tukijakso enintään 24 kk tuki enintään 12 kk:n ajan 100 % TES:n mukaisista palkkauskustannuksista siltä osin kuin työaika ei ylitä 65 % alan säännöllisestä työajasta, kuitenkin enintään valtion talousarviossa säädetty enimmäismäärä kuukaudessa (talousarvioesityksessä v /kk) 12 kk:n jälkeen 30 % palkkauskustannuksista 60 v. täyttänyt pitkäaikaistyötön (yhdenjaksoisesti 1v. työttömänä ollut) tukijakso enintään 24 kk kerrallaan tuen määrä ensimmäisen 12 kk:n ajalta työttömyyden keston perusteella 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen 30 % palkkauskustannuksista 19

20 Enimmäiskeston uudelleen laskenta, ns. jäähy Palkkatukea voitaisiin myöntää uudestaan, kun tuella palkattava on enimmäiskeston täytyttyä ollut 10 kk työttömänä työnhakijana viimeisten 12 kk:n aikana Enimmäiskeston laskenta aloitettaisiin alusta myös silloin, kun on kulunut 24 kk viimeisimmän palkkatukijakson päättymisestä Jäähyä ei sovellettaisi oppisopimukseen, henkilöihin, joilla vamma tai sairaus pysyvästi tai pysyväisluontoisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä ikääntyneisiin pitkään työttömänä olleisiin (60v.) 20

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7)

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) Palkkatuki Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) 1 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1342. Valtioneuvoston asetus. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1342. Valtioneuvoston asetus. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1342 1353 SISÄLLYS N:o Sivu 1342 Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet 2015

Työttömyyskassan etuudet 2015 Työttömyyskassan etuudet 2015 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje työttömyyden varalta... 2 Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuminen... 2 Ansiopäivärahan hakeminen... 3 Ansiopäivärahahakemuksen

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012

1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 Kiitämme mahdollisuudesta sanoa arviomme lain valmisteluvaiheessa. Olemme olleet mukana kuultavina keväällä lain valmistelua ohjaavan työryhmän

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot