Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen!"

Transkriptio

1 Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen!

2

3 Sisällys 1. Johdanto TE-toimiston työkokeilu Kelan työkokeilu Palkkatuki Oppisopimuskoulutus Työolosuhteiden järjestelytuki Työllisyyspoliittinen avustus Lisätietoa, oppaita, linkkejä... 18

4 3

5 1. Johdanto Tietopaketti on suunnattu työnantajille ja sen tarkoituksena on selventää tietoja vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen edellytyksistä sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Osatyökyiset tai vammaiset henkilöt eivät muodosta yhtenäistä ryhmää ihmisiä, vaan kunkin tilanne, tarpeet ja toiveet ovat yksilöllisiä. Yhteistä näille ihmisille on, että he haluavat osallistua työelämään muiden tavoin. Vammaisten ja osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymistä tuetaan tukitoimin, jotka kohdistuvat joko työnhakijaan itseensä, työnantajiin tai toiseen työntekijään. Näiden palveluiden ensisijainen tarkoitus on edistää työllistyjän omia ammatillisia tavoitteita. Työnantajalle aukeaa kuitenkin samalla mahdollisuus tutustua potentiaaliseen rekrytoitavaan jo ennen varsinaisen työsuhteen solmimista. Tällainen tutustuminen voi olla työnantajalle normaalia rekrytointia riskittömämpi vaihtoehto. Työnantaja saa tietoa ja käytännön apua työllistämisentuista muun muassa TE-palveluista ja Kelasta. 4

6 5

7 2. TE-toimiston työkokeilu Työnantajalla on mahdollisuus tutustua osatyökykyiseen työntekijään ennen varsinaista rekrytointia TE-toimiston työkokeilun avulla. Työkokeilun tarkoituksena on myös työnhakijan kannalta selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille. Kyseessä ei ole työsuhde eli työkokeilijalle ei makseta jaksolta palkkaa, vaan hän saa työttömyysetuutta sekä tietyin edellytyksin kulukorvausta osallistumispäiviltä Työkokeilusta tehdään sopimus työkokeiluun osallistuvan, työ- ja elinkeinotoimiston edustajan ja työnantajan kesken Työkokeilun kesto on enintään kuusi kuukautta samalla työnantajalla TE-toimisto hankkii työkokeilupaikan, mutta sen voi hankkia myös työnhakija itse Työkokeilujakson aikana työkokeilija on TE-toimiston vastuuvakuutuksen piirissä Lähde ja lisätietoja: Finlex.fi Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012, 6

8 7

9 3. Kelan työkokeilu Kelan kautta järjestettävä työkokeilu on ammatillista kuntoutusta, jota voidaan hyödyntää, jos työntekijä ei enää suoriudu nykyisistä työtehtävistään ja edessä on työtehtävien tai ammatin vaihto. Ammatillista kuntoutusta voidaan käyttää myös työelämään paluun tukemiseen työkyvyttömyyseläkkeeltä. Työkokeiluun voi ohjata Kela, hoitava lääkäri tai kuntoutustutkimuksen tehnyt asiantuntija. Työpaikalla työkokeilu kestää tavallisesti 1-2 kuukautta. Työpaikalla työkokeilu kestää tavallisesti 1-2 kuukautta. Kuntoutuja ei ole työsuhteessa työkokeilupaikan työnantajaan, joten jaksolta ei makseta palkkaa. Työkokeilija on työkokeilun ajan Kelan tapaturmavakuutuksen piirissä. Työkokeilusta tehdään sopimus työkokeilijan, työnantajan ja Kelan edustajan kesken. Lähde ja lisätietoja: 8

10 9

11 4. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä tuki työnantajalle. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja osaamista sekä näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Työnhakijalle maksetaan työnantajan puolesta ala/tehtäväkohtaista TESin mukaista palkkaa, johon työnantaja voi hakea tukea TE-palvelusta. Haetaan määrä-aikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai yhdistettynä oppisopimukseen Vähimmäistyöaika on 85% alan säännöllisestä työajasta. Jos työaika on vähemmän, palkkatuki suhteutetaan työaikaan (haettava osa-aikainen palkkatuki). Työnantajan pitää maksaa työsuhteeseen sovellettavan TESin mukaista palkkaa tai jos sovellettavaa TESiä ei ole, pitää palkan olla kyseiselle työlle tavanomainen ja kohtuullinen Maksetaan enintään 5pv/kalenteri viikko Palkkatuen kesto ja suuruus määräytyy aina henkilökohtaisesti. Varmistetaan TE-palveluista Päätös palkkatuen myöntämisestä täytyy olla ennen työsuhteen aloittamista Palkkatukea voi hakea verkosta sähköisesti (hakemus palkkatuesta) Lähde ja lisätietoja: Finlex.fi Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012, 10

12 11

13 5. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on työnantajalle nykyaikainen tapa rekrytoida työvoimaa ja tutustua työllistyjään. Oppisopimuskoulutusta voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- ja taitovaatimuksia tai sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta. Myös jo palkatun henkilöstön lisäkouluttamiseen on mahdollista saada tukea, jos ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin tai työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta. Oppisopimusta voivat hyödyntää työnantajat sekä yksityisellä, julkisella että kolmannella sektorilla. Oppisopimuskoulutukseen voivat hakeutua yli 15-vuotias työtön tai työssäkäyvä henkilö. Opiskelun ajaksi tehdään määräaikainen työsopimus. Opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuskeskus maksaa työnantajalle koko oppisopimusajalta kulukorvausta, joka on noin /kk Työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen voi lisäksi hakea palkkatukea TE-toimistolta. Työnantajan on tarjottava opiskelijalle tutkintoon liittyvää työtä vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantajan on nimettävä opiskelijalle henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin Työnantajan tulee huolehtia siitä, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Opiskelusta 80 % tapahtuu työpaikalla ja 20 % koulussa. Lähde ja lisätietoja: 12

14 13

15 6. Työolosuhteiden järjestelytuki Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan korvata vammaisen tai osatyökykyisen henkilön työllistymisen ja työssä pysymisen kannalta tarpeellisia työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtäviä muutoksia sekä toisen hen-kilön antamaa apua työssä selviytymisen parantamiseksi. Korvataan työnantajalle osatyökykyisen henkilön työhön sijoitusta ja työssä pysymistä varten hankittuja välttämättömiä koneita ja välineitä tai ulkoisia muutostöitä, kuten luiskan rakentamista. Tukea voidaan myöntää työpaikan ulkoisia muutostöitä varten enintään 2500 euroa yhtä osatyökykyistä työntekijää kohtaan. Vaikeavammaisen henkilön kohdalla enimmäiskorvaus on 3500 euroa. Toisen henkilön antamaa apua voidaan korvata enintään yhden vuoden ajalta, 250 euroa kuukaudessa. Vaikeavammaisen henkilön kohdalla toisen henkilön antamaa apua voidaan korvata enintään kahden vuoden ajalta, 350 euroa kuukaudessa. Tuen myöntämiseen ja suuruuteen vaikuttaa työnantajan taloudellinen asema sekä se, kuinka suuria kustannuksia järjestelytoimet työnantajalle aiheuttaisivat. Tukea voidaan hakea myös olemassa olevaan työsuhteeseen. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Tukea haetaan alueen TE-palveluista valmiilla lomakkeella, jonka liitteenä tulee olla sekä lääkärin että työterveyshuollon lausunnot. Lähde ja lisätietoa: 14

16 15

17 7. Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia järjestämällä ja kehittämällä työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Työllisyyspoliittisella avustuksella tuetaan ja edistetään erityisesti pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä sekä kehitetään alueen välityömarkkinoita avoimien työmarkkinoiden suuntaan. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle ja kuntayhtymälle sekä sosiaalisen yrityksen perustamiseen sekä sen toiminnan vakiinnuttamiseen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaalisen yrityksen perustamis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin avustusta voidaan myöntää vain yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajaksi. Ei voida myöntää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin. Avustuksen myöntää ELY-keskus, mutta myöntäminen edellyttää toimialueen TE-toimiston puoltavaa päätöstä. Hakulomake hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta. Avustusta haetaan kalenterivuosittain. Lähde ja lisätietoja: 16

18 17

19 8. Lisätietoa, oppaita, linkkejä Oppaita Päivi Vartiainen-Ora ERILAISUUS SALLITTU - Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. SAK. Petmo-hanke. Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla. Työ- ja elinkeinoministeriö Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla. Opas työnantajille. Elinkeinoelämän keskusliitto ja työministeriö Vammoista viis tärkeintä on osaaminen. Opas työnantajalle vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamiseksi. Työ- ja elinkeino ministeriö Linkkejä Esteettömyystiedon verkkosivusto Finnish Business & Society ry (FiBS) Kela Oppisopimusopas Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Yrittäjät Takaisin toimeen -tietopankki TE-toimistot Työ- ja elinkeinoministeriö Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE Vammaisfoorumi ry VATES-säätiö Yhdenvertaisuusportaali 18

20 Aspa-säätiö, kehittäminen,

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea Make It Work Make It Work This booklet is an introduction and guidelines to how to make your organisation s trainee programmes and internships open and accessible to everyone. Use the booklet as help to

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015

TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015 TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015 Välityömarkkinat- ja yritysyhteistyöseminaari työllistämisen ajankohtaiset asiat 11.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on?

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? & Työ epilepsia Sisältö LUKIJALLE 3 EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? 4 4 5 KOHTI TYÖELÄMÄÄ Epilepsia ja ammatinvalinta Koulutusväylät Opiskelun rahoittaminen

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Ennen oppisopimuskoulutusta...7 2.1

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman avulla pyritään aktiivisesti työllistämään tammelalaisia työttömiä. Työllistämissuunnitelma

Lisätiedot

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään TE-palvelut käytettävissäsi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta pääset

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN

ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN Versio: 1.0/27.1.2015 Hyväksytty Tekijä: Johanna Laine 25.11.2014 Tarkastanut: Milla

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot