HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE 260514"

Transkriptio

1 Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf Sörnäisten rantatie 27 C 4, HELSINKI p Y-tunnus tai HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman tavoitteena on välityömarkkinoiden toiminnan turvaaminen sekä työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman mukaan hallitus jatkaa määrätietoista työtä vaikeasti työllistyvien työttömyyden lievittämiseksi. Yllä mainitun lakimuutosesityksen tavoitteena on järjestelmän yksinkertaistaminen ja hallinnollisen työn vähentäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä työnantajien, etenkin yritysten, kiinnostusta palkata osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä alentaa rakennetyöttömyyttä. Palkkatuen muutosesityksen pääkohdat 1. Palkkatuen määrä muutetaan prosenttiperusteiseksi, jolloin tukitaso määräytyy joko tuella palkat- tavan tuen myöntämistä edeltävän työttömyyden keston tai vamman ja sairauden aiheuttaman tuottavuuden aleneman perusteella. 2. Ehdotuksen mukaan palkkatukea myönnetään joko 30, 40 tai 50 prosenttia työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista. Palkkatuki 30 prosenttia = alle 12 kuukautta työttömyyttä välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä (kesto 6 kk.) Palkkatuki 40 prosenttia = 12 kuukautta työttömyyttä 14 kuukauden aikana (kesto 12 kk). Palkkatuki 50 prosenttia = 24 kuukautta työttömyyttä 28 kuukauden aikana (kesto 12 kk), jonka jälkeen palkkatuki 30 prosenttia 12 kuukauden ajalta. 3. Rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö voi saada palkkatukea enintään 60 prosenttiseen työaikaan saakka, kun tuella palkattava on ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta. 60 prosenttisen palkkatuen kesto 12 kuukautta. Toisen vuoden palkkatuki 50 prosenttiseen työaikaan saakka. Ylimeneviä kustannuksia ei korvata. 4. Vähimmäistyöaika: palkkatuelle ei aseteta vähimmäistyöaikavaatimusta. TE-toimisto arvioi tapauskohtaisesti, onko työaika riittävä tuella palkattavan työmarkkinavalmiuksien parantamisen. Osa-aikatyöhön voitaisiin myöntää palkkatukea jos se on palkattavan kohdalla perusteltua tai jos kyseessä on toimiala, jossa osa-aikatyö on perusteltua. Lisäksi palkkatukea voitaisiin myöntää yleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle, jolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tarjota kokoaikatyötä (vain palkattaessa 24 kuukautta työttömänä ollut). 5. Ikääntyneiden pitkäkestoinen palkkatuki yli 60-vuotiaille (12 kk. työttömänä olleille) de-minimis tukena, kesto 24 kk-kerrallaan 6. Nuorten alle 30-vuotiaiden palkkatuki, kesto enintään 10 kuukautta. 7. Jäähy (eli paluuehto takaisin palkkatuen piiriin): muutos nykyisestä 5 kuukaudesta 10 kuukauteen

2 TVY ry:n näkökulma esitettyihin muutoksiin TVY ry:n mielestä esitetyt muutokset heikentävät vakavasti järjestöjen ja yritysten mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä ihmisiä. Esitys on mielestämme istuvan hallituksen Hallitusohjelman ym. tavoitteiden vastainen. 1. Hallitus lisää tällä esityksellä köyhyyttä Tuen taso tippuu olennaisesti yleishyödyllisissä järjestöissä matalapalkka-aloilla. Työvoimahallinnon omien määräysten mukaan on suosittu yli 85 % työaikaa yleishyödyllisissä järjestöissä. Laskelmiemme mukaan 60 % työajalla matalapalkka-alan työehtosopimuksissa palkka putoaa n euroon tai alle. Siten se jää myös alle Kelan työssäoloehtoon kuuluvan peruspäivärahan vaatimuksen, joka on /kk. Katso liite 1. Esitys lisää kannustinloukkuja. Ne pitkäaikaistyöttömät, jotka tekevät puuttuvan ammatillisen koulutuksen takia matalapalkka-alan töitä järjestöistä, häviää rahallinen kannustin tehdä järjestöissä töitä. Herää kysymys: ketä varten välityömarkkinat sitten ovat tulevaisuudessa? Halutaanko TEhallinnon 3. segmentti syrjäyttää kokonaan työmarkkinoilta? Pitää olla korkea kk. palkka, että kannattaa tehdä töitä 60 % työajalla. 2. Esitys ei turvaa nykyistä korvaustasoa ja tulee kunnille kalliimmaksi Joillakin kunnilla on työllistämislisä ( euroa), jolla on tuettu yli 85 % työaikaa. Laskelmiemme mukaan esimerkiksi Helsingissä, jossa on 500 euron työllistämislisä ensimmäiselle vuodelle yli 500 pv. työttömän työllistämisen tueksi, nykyisen tukitason mukaisen minimipalkkatason säilyttämiseksi, Helsingin tulee laittaa 233,6 euroa lisää rahaa, jotta voidaan turvata yli 85 % työaika. Katso liite 2. Kuntien säästöpaineiden takia ei ole näköpiirissä, että työllistämiseen panostettaisiin enemmän. 3. Osatyökykyisten palkkausten rahallinen kannustin vähenee elinkeinotoiminnassa Osatyökykyisille on nykyisellä mallilla ollut mahdollista korvata 75 % palkkauskustannuksista yrityksissä. Tämä taso tippuu korkeintaan 50 % tukiasteeseen ja on siten selkeä heikennys. Yli 2 vuotta työttömänä olleen pitkäaikaistyöttömän, vammaisen tai sairaan kuntouttaminen 100 % tehokkaaksi tuotannollisen työn työntekijäksi on kentän kokemusten mukaan pitkä prosessi. Osalla ei tule olemaan siihen edellytyksiä kroonistuneen tilanteensa vuoksi, mutta hyötyvät työstä rahallisesti, sekä elämänhallinta ja terveys kohenevat. Osa tästä kohderyhmästä on tietysti täysin työkykyisiä tehtävästä ja ammattitaidosta riippuen eli pitkäaikaistyöttömyys, vammaisuus tai sairaus ei välttämättä ole työtehoon vaikuttava este, mutta muut syyt vaikuttavat siihen, etteivät työllisty. Tukitason alentaminen johtaa kuitenkin yrityksissä yhä tarkempaan seulontaan, ketä otetaan töihin. Esitys siis heikentää kaikista vaikeimmassa asemassa olevien työttömien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille tukitason heikentymisen myötä. 4. Siirtyminen prosenttiperusteiseen palkkatukeen kuormittaa byrokratiaa Työllistämisen suunnitteleminen on ollut yksinkertaista, kun on ollut kiinteä indeksisidonnainen tukisumma. Uusi prosenttiperusteinen malli kuormittaa työllistäviä yhdistyksiä ja yrityksiä, sekä TEhallintoa. Jokaisen ammattiryhmän kohdalla tehdään erikseen suunnitelmat. Siten harkinnanvaraisuus ja mielivaltaisuus lisääntyvät. Lisäksi TE-hallinnon on valvottava, että kaikkien työehtosopimusten vaatimukset tulee täytettyä. 5. Esitys ei korvaa TES-mukaista lomarahaa Hallituksen esityksessä on erikseen mainittu, ettei lomarahoja korvata. On omituista, ettei TES-mukaisia -2-

3 lomarahoja korvata. Yleishyödylliset järjestöt joutuvat kuitenkin tämänkin kulun kattamaan TESmukaan. 6. Ikääntyneiden yli 60-vuotiaiden palkkatuki ei vastaa rakenteellisen työttömyyden ongelmiin riittävästi Yli 50-vuotiaiden työttömyys on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Tämän esityksen 60-vuotiaille tarkoitettu pitkäkestoinen palkkatuki ei riittävässä määrin vastaa ikääntyneiden työttömyyshaasteeseen ja tulee tarjota yli 57-vuotiaasta lähtien. Sikäli ikääntyneiden palkkatukiesitys on erinomainen uudistus. 7. Jäähysäännön kiristäminen ei tue työllistymistä Palkkatuen jäähysäännön muuttaminen viidestä kuukaudesta kymmeneen kuukauteen ei tue työllistymistä. Parempi lähtökohta olisi ylläpitää työntekijöiden työllistymistä siten, että tuetaan pitkäkestoisesti niin kauan, kunnes löytyy avoimilta työmarkkinoilta parempia työpaikkoja. Työn kysynnän puuttuminen avoimilta työmarkkinoilta ei ole yksinomaan työntekijöiden vika vaan laajempi rakenteellinen taloudellinen ilmiö. TVY ry on erittäin huolissaan tästä palkkatukiesityksestä. Mikäli hallitus haluaa purkaa rakenteellista työttömyyttä ja tukea etenkin vaikeimmassa asemassa olevien työttömien työllistymistä sen tulee turvata yleishyödyllisille toimijoille pitkäkestoiset tukirakenteen, jonka pohjalta toteuttaa työtä. Silloin turvattaisiin vuokrakustannukset, palkkauskustannukset (mukaan lukien TES-lomarahan), hallinnolliset kulut sekä työterveyshuolto täysimääräisesti. Pysyvillä rakenteilla yhdistykset pystyisivät paremmin turvaamaan edellytykset esimerkiksi palkkatukityöntekijöiden työnteolle, edelleen sijoittamisille, koulutuksille, terveyden ylläpitämiselle yms. toimenpiteille joilla tukea ihmisiä avoimille työmarkkinoille. Nykyinen pirstaleinen tukirakenne on tehnyt hallinnosta turhan raskaan ja toiminnasta liian lyhytjänteistä. Näissäkin puitteissa on saatu tuloksia aikaan, mutta parempaankin pystyttäisiin jäntevämmällä tukirakenteella. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n puolesta, Jukka Haapakoski Puheenjohtaja LIITTEET LIITE 1. Palkkatuki ja Helsinki-lisä v ja v LIITE % leikkuri TES minimiin -3-

4 LIITE 1. Palkkatuki ja Helsinki-lisä v ja v V 2014 Helsinki (Pitkäaikaistyöttömän korkein korotettu palkkatuki) yli 500 päivää työttömänä olleet Yleishyödyllisessä yhdistyksessä (12 kk. tukiaika), ensimmäinen vuosi Palkkatuki /pv pv/kk Korkein korotettu palkkatuki ( /kk) Helsinki-lisä/kk palkkatuki + Helsinki-lisä yleishyödylliselle toimijalle annettu tuki kk (32, ,66 *90%) 62,05 21,5 pv 1334, ,16 lakisääteiset työnanajan kustannukset % V. 2015, TEM ehdotus Yleishyödyllinen yhteisö lakisääteiset työnanajan kustannukset 21,54 % 395, ,08 Keskimääräinen kk minimipalkka yli 85 % työaika (TES - riippumaton) Vuoden 2014 kk. Palkkauskustannukset 60 % edellisen sarakkeen palkkauskustannuksista Helsinkilisä 1 v TE + Helsinkilisä Erotus: 1834, , , , ,50 233,66-4-

5 LIITE % leikkuri TES minimiin -5-

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7)

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) Palkkatuki Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) 1 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012

1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 Kiitämme mahdollisuudesta sanoa arviomme lain valmisteluvaiheessa. Olemme olleet mukana kuultavina keväällä lain valmistelua ohjaavan työryhmän

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen Taustaa työttömyysturvasta Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2008 Lisätiedot: Pirjo Väänänen pirjo.vaananen@sak.fi puh. +358 20 774 0152 SAK, PL 157 00531, Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ VATES-säätiö Jarmo Kujanpää 4.6.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. SOSIAALISEN YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ...4

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

karenssi- Vuosikokous Työterveys Tanskan malli Karenssisanomat 2/2011 1

karenssi- Vuosikokous Työterveys Tanskan malli Karenssisanomat 2/2011 1 karenssi- SANOMAT Vuosikokous Työterveys Tanskan malli 2/2011 Karenssisanomat 2/2011 1 Sisältö SISÄLLYSLUETTELO 3 Pääkirjoitus 5 Puheenjohtajan palsta 6 Vaaliseminaari Kulttuurikeskus Sofiassa 8 Vaaliseminaarin

Lisätiedot

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Työllistämisinvestointi Kannattavat SOSIAALISET INVESTOINNIT Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Osittainen työkyky käyttöön yksilöllisin mukautuksin Työhönvalmennus ja klubitalo kustannussäästöjä

Lisätiedot

Suomi tarvitsee positiivisen käänteen PERUS- SUOMALAINEN 11/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Suomi tarvitsee positiivisen käänteen PERUS- SUOMALAINEN 11/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 11/2014 Suomi tarvitsee

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu

Valtakunnallinen työpankkikokeilu Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:16 Valtakunnallinen työpankkikokeilu Raportti toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sekä laajentamiseksi Helsinki 2012 Raportteja

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot