Viite: Lausuntopyyntö ( ) TEM/1034/ /2014, TEM044:00/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viite: Lausuntopyyntö (26.5.2014) TEM/1034/03.01.01/2014, TEM044:00/2014"

Transkriptio

1 LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö ( ) TEM/1034/ /2014, TEM044:00/2014 Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö. SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä on 196 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteistyöjäseninä 65 muuta sosiaali- ja terveysalan toimijaa. Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta. Lisätietoja: erityisasiantuntija Anna Järvinen, puh SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Vertti Kiukas pääsihteeri

2 Uudistusta perustellaan palkkatukijärjestelmän yksinkertaistamisella ja yhdenvertaisuuden lisäämisellä Ehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Ehdotukset koskevat lähinnä palkkatukijärjestelmää. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta tekemän päätöksen mukaan palkkatukeen liittyvää työnantajien hallinnollista taakkaa kevennetään ja pyritään muuttamaan palkkatuen rakennetta yksinkertaisemmaksi. Toimenpiteillä pyritään lisäämään yritysten osuutta palkkatuetun työn tarjoajana. Lisäksi pitkään työttömänä olleille ikääntyneille valmistellaan pitkäkestoinen palkkatuki. Rakennepoliittisen ohjelmassa pyritään myös vähentämään kuntien tehtäviä. Osana tätä päätöstä ohjelman toimeenpanoon sisältyy myös aluevelvoitteen poistaminen. Nykyisen palkkatukijärjestelmän koetaan olevan rakenteeltaan vaikeaselkoinen. Työnantajien saaman palkkatuen prosentuaalinen osuus palkkakustannuksista ei ole kaikille sama. Lisäksi työja elinkeinotoimistoilla on laaja tapauskohtainen harkintavalta, joka on synnyttänyt toimistokohtaisia linjauksia, jotka aiheuttavat työnantajien ja työttömien työnhakijoiden eriarvoista kohtelua. Esityksessä pyritään lisäämään työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuutta määrittelemällä tarkemmin säännöksissä palkkatuen kesto ja tukitaso. Esityksessä perustellaan, että uudistuksella pyritään vaikuttamaan siihen, että palkkatuella palkattaisi enemmän osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä ja näin saataisi rakennetyöttömyyttä alenemaan. Selkeämpi järjestelmä vähentäisi myös hallinnollista työtä ja helpottaisi päätöksentekoa. Esityksessä arvioidaan, että hallinnollisen työn väheneminen vapauttaisi työ- ja elinkeinotoiminnan resursseja muuhun asiakaspalveluun. SOSTE ei näe, että ehdotetuilla muutoksilla osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen helpottuisi SOSTE pitää lähtökohtaisesti kannatettavana tavoitteita palkkatukijärjestelmän yksinkertaistamisesta, selkeyttämisestä ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä. Myönteisenä näemme myös luonnoksessa esitetyn tavoitteen, että uudistuksella pyritään vaikuttamaan siihen, että palkkatuella palkattaisi enemmän osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. Uudistuksessa ehdotetaan palkkatukijärjestelmän yksinkertaistamista ja palkkatuen määrän muuttamista prosenttiperusteiseksi. Tukitaso määräytyisi joko tuen myöntämistä edeltävän työttömyyden keston tai vamman taikka sairauden aiheuttaman tuottavuuden alentuman perusteella. Palkkatuen kesto määräytyisi työttömyyden keston perusteella. Vamman tai sairauden perusteella myönnettävää palkkatukea myönnettäisi ajaksi, joka olisi tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaista, kuitenkin enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan.

3 Muutos nostaisi suurempaa palkkaa maksavien työnantajien tukia, pieniä palkkoja maksavat taas häviäisivät uudistuksessa. Käytännössä uudistuksesta hyötyisivät työnantajat, jotka maksavat yli (perustuki vrt. 30 % tuki) (korkein korotettu palkkatuki vrt. 50 % tuki) euron palkkoja. Tuen parannusten kohdistuessa korkeampia palkkoja maksaviin yrityksiin, uudistus oletettavasti suuntaa tukea kohderyhmään, jonka työttömyys on lyhyempi kestoista ja työelämävalmiudet parempia. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat eivät suurempiin palkkoihin yleensä yllä. Tämä on ristiriidassa esitetyn tavoitteen kanssa, että palkkatuella palkattaisi jatkossa enemmän osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. Vaikka yhtenäinen palkkauskulujen korvausprosentti sinällään kohtelee työnantajia yhdenmukaisesti, ei se lisää työllistettävien yhdenvertaisuutta, jos vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla tuet käytännössä pienenevät. Uudistuksella ei saa vaikeuttaa yhdistysten mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä Tällä hetkellä yhdistyksen tai säätiön on mahdollista saada korkeinta korotettu palkkatukea pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen noin 1350 /kk. Lisäksi kunnat myöntävät vaihtelevasti palkkatukea täydentäviä kuntalisiä. Nyt ehdotetun muutoksen jälkeen yhdistysten olisi mahdollista saada pitkään työttömänä olleiden palkkatukena palkkakustannukset kokonaisuudessaan 60 prosenttiseen työaikaan asti ja tämän ylittävältä työajalta työnantajan pitäisi itse vastata palkkauskustannuksista. Niissä tilanteissa, joissa työllistetyt ovat tähänkin asti tehneet enintään 60 prosenttista työaikaa, tämä uudistus olisi parannus aiempaan. Yhdistyksille ei tulisi eteen tilannetta, jossa kokenutta työntekijää ei olisi varaa palkata, koska palkkatuki ei riitä työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamiseen. Etuna olisi myös se, että olisi mahdollista palkata työntekijä palkkatuella yhdistykseen vaativampiin, avoimille työmarkkinoille paremmin valmistaviin tehtäviin, joissa vastaavasti palkkakin on parempi. Ehdotuksen haittapuolena on, että nykyisellään palkkatuki on kattanut esim. sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaan alemman vaativuustason pienipalkkaisissa tehtävissä viikkotyöajan palkkauskustannukset, jos ylimääräisiä lisiä ei ole. Em. työehtosopimuksen mukaan 60 prosenttinen työaika on 22,5h/vk, eli ehdotuksen ansiosta näille työntekijöille tarjottava työaika saattaa lyhetä. Yhdistyksissä, joissa on pääosin työllistetty työttömiä kokoaikaiseen työhön, uudistus tarkoittaa heikennyksiä palkkatukiin. Uudistuksen myötä palkkakustannuksista korvattaisi vain 60 prosenttia, kun tukitaso nykyisessä tilanteesta korkeimmalla korotetulla palkkatuella korvaa yli 70 % palkkakuluista. Yhdistyksissä ei useinkaan ole mahdollisuuksia maksaa palkkatuen ulkopuolisia palkkakustannuksia omalla rahoituksella vaan ne on saatava katettua palkkatuella ja mahdollisella kuntalisällä. Esimerkiksi Helsingissä kuntalisän saaminen on tällä hetkellä sidoksissa vähintään 85 prosenttiseen työaikaan. Nyt ehdotettu muutos palkkatuen rajaamisesta 60

4 prosenttiseen työaikaan vaarantaa näin myös kuntalisän saamisen ja käytännössä yhdistysten ei olisi enää nykyisen kokoaikatyömallin mukaisesti mahdollista työllistää pitkäaikaistyöttömiä. SOSTE vaatii esitystä muutettavan niin, että yhdistysten mahdollisuuden työllistää pitkäaikaistyöttömiä myös kokopäiväisesti olisi jatkossakin mahdollista. Tässä yhteydessä olisi oleellista selvittää kuntalisien linjaukset jatkossa suhteessa ehdotettuihin muutoksiin. Lomarahan jättäminen pois palkkatuella katettavista kustannuksista vaikeuttaa erityisesti pienten yhdistystoimijoiden työllistämistä. Lomarahasta tulee useamman sadan euron ylimääräinen kustannus yhdistykselle maksettavaksi vuodessa ja jos työntekijöitä on useampia, kustannus voi nousta tuhansiin. Jos lomarahoja ei hyväksytä palkkatuella korvattaviksi, siitä hyötyvät ne työnantajat, jotka toimivat aloilla, joilla ei ole käytössä työehtosopimusta. He voivat saada palkkauskustannukset täysimääräisesti katetuksi palkkatuella. Käytäntö rankaisee työnantajia, jotka ovat työehtosopimusten piirissä tarjoten sitä kautta työntekijöilleen parempia etuja. SOSTE esittää, että lomarahojen sisältyminen palkkatukeen tulee säilyttää. Osatyökykyisten palkkatuen tasoa ei saa heikentää Vamman tai sairauden aiheuttaman tuottavuuden alentuman perusteella palkkatukea myönnettäessä tuen määrä mitoitetaan sen mukaan, kuinka paljon tuella palkattavan tuottavuuden arvioidaan alentuneen tarjolla olevassa työtehtävässä. Ehdotuksen mukaan palkkatukea myönnettäisi prosenttia palkkauskustannuksista. Tällä hetkellä jos tuella palkattavalla on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, voi palkkatuki olla enintään 75 prosenttia palkkauskustannuksista. Uudistus laskisi palkkatukea olennaisesti ja vaikeuttaisi tämän asiakasryhmän työllistymistä. Henkilöiden, joilla on ongelmia terveyden kanssa, työllistyminen on jo nyt todella hankalaa. SOSTE esittää, että osatyökykyisten palkkatuen taso säilytettään nykyisellään. Muita huomioita Esityksessä ehdotetaan, että yli 60-vuotiaille pitkään työttömänä olleelle palkkatukea voitaisiin myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Ikääntyviltä ei edellytettäisi uuden tukikauden välissä olevaa työttömyyttä. Näin tuki olisi käytännössä pysyvä. SOSTE pitää myönteisenä, että ikääntyneille vaikeasti työllistyville henkilöille tarjotaan mahdollisuus työhön ja työuran pidentämiseen. SOSTE pitää kannatettavana esitystä, että alle 12 kuukautta työttöminä olleiden alle 30- vuotiaiden palkkatukijaksot voisivat olla vielä vuosina kestoltaan 10 kuukautta muuten esitetyn 6 kuukauden sijaan. Tämä siirtymäaika tukisi nuorisotakuun tavoitteita ja

5 antaisi mahdollisuuden pidempiaikaiseen työllistämiseen. Myös oppisopimuskoulutuksen osalta palkkatuen keston ehtojen ennallaan säilyminen on myönteistä. Esityksestä ei käy ilmi, mikä olisi jatkossa 300 päivää työttömänä olleiden tilanne, kun heille ei tulisi oikeutta työttömyyden keston perusteella korkeimpaan 50 prosentin palkkatukeen, vaikka he tulevat kunnan passiivituen maksulistalle, jos ns. TYP-laki tulee voimaan. SOSTE pitää myönteisenä ehdotettua säännöstä, jossa työnantajan laiminlyödyt verot, lakisääteiset eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksut sekä rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit määriteltäisi esteeksi palkkatuen myöntämiselle. Tarkempi lakisääteisten ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisen tarkistaminen tukisi harmaan talouden ehkäisyä ja edistäisi osaltaan työmarkkinoiden toimivuutta ja tervettä kilpailua.

HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE 260514

HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE 260514 Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 HELSINKI p. 044 544 3613 Y-tunnus 1003909-9 http://www.tvy.fi/

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista

Asia: Lausuntopyyntö sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista LAUSUNTO Helsinki 6.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 9.1.2015 STM 5120/2014 Asia: Lausuntopyyntö sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista SOSTE

Lisätiedot

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015

TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015 TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015 Välityömarkkinat- ja yritysyhteistyöseminaari työllistämisen ajankohtaiset asiat 11.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

Työnantajan kustannukset vammaisen ja osatyökykyisen palkkaamisesta

Työnantajan kustannukset vammaisen ja osatyökykyisen palkkaamisesta Työnantajan kustannukset vammaisen ja osatyökykyisen palkkaamisesta - Työnantajille on tarjolla erilaisia tukia vammaisen palkkaamiseen: korkein korotettu palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, työhönvalmennus,

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Asia: hallituksen esitys HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Asia: hallituksen esitys HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 KANNANOTTO 30.9.2013 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Viite: kuulemistilaisuus 3.10.2013 Asia: hallituksen esitys HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 SOSTE Suomen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 16.2.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7)

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) Palkkatuki Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) 1 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman avulla pyritään aktiivisesti työllistämään tammelalaisia työttömiä. Työllistämissuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 4/2015. Työllistämistoimikunta 4.6.2015 ku04062015 Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 4/2015. Työllistämistoimikunta 4.6.2015 ku04062015 Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(7) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstaina 4.6.2015 klo 16.30 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ. Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö

LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ. Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMINEN TURUN KAUPUNGIN HALLINTOKUNTIIN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMINEN TURUN KAUPUNGIN HALLINTOKUNTIIN Opinnäytetyö (AMK) / Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Juha Lehtonen PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMINEN TURUN KAUPUNGIN HALLINTOKUNTIIN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva 1 3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva Yleisiä kehittämislinjauksia Vanha 3.1. siirretty lukuun 5 kohdaksi 5.8. 3.1 Elämän hallinnan ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Työ lisää hyvinvointia 28.11.2011 2012 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Käsitteiden määrittely... 3 3. Työllistymistä vaikeuttavat

Lisätiedot

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia,

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia,

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion vaikutukset perusturvaan

Vuoden 2013 talousarvion vaikutukset perusturvaan Susan Kuivalainen Kirsi-Marja Lehtelä Pasi Moisio RAPORTTI 77 2012 RAPORTTI 77/2012 Susan Kuivalainen, Kirsi-Marja Lehtelä ja Pasi Moisio Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-245-812-4

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot