KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007 SOTELA 241 Valmistelijat: sosiaalipalvelujohtaja, va. sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Nykänen, puh , OKSA -projektin projektipäällikkö Risto Ketola, puh , Yleistä " Paikalliset työllisyysasiat ovat taloudellisia, sosiaalisia ja hallinnollisia kysymyksiä. Onnistunut taistelu työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan edellyttää kaikkien käytettävissä olevien resurssien, mukaan lukien paikallistason, käyttöönottoa. Tämä puolestaan vaatii eri osapuolten, kuten sosiaalisten partnereiden, seudullisten ja paikallisten viranomaisten, yritysten, vapaaehtoistyöntekijöiden ja paikallisten asukkaiden itsensä aktiivista osallistumista." Työllistämiseen liittyviä käsitteitä: Vaikeasti työllistyvä Vaikeasti työllistyvä on työmarkkinatukeen oikeutettu työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivältä tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt ansiopäivärahan tai peruspäivärahan enimmäisajan (500 pv) täyttymisen johdosta. Työmarkkinatuen kuntaosuus (ns. passiivinen työmarkkinatuki): - kunta maksaa puolet työttömien työnhakijoiden saamasta työmarkkinatuesta (n. 275 euroa/kk) - työmarkkinatukiuudistuksen piiriin kuuluvat: - työnhakijat, jotka ovat saaneet työttömyyden aikana työmarkkinatukea 500 päivää, - työnhakijat, jotka ovat siirtyneet ansiopäivärahalta tai peruspäivärahalta työmarkkinatuelle 500 päivän täyttymisen jälkeen ja saaneet sen lisäksi180 päivää työmarkkinatukea. Aktiivitoimenpide aiheuttaa keskeytyksen kunnan työmarkkinatuen osuuden maksamiseen. Aktiivitoimenpiteitä ovat mm. työharjoittelu, työelämävalmennus, työkokeilu, palkkatuettu työ ja työvoimapoliittinen koulutus (ml. oppisopimuskoulutus). Kuntouttavan työtoiminnan (=sosiaalipalvelu) aikana työmarkkinatuen kuntaosuus poistuu myös passiivisen työmarkkinatuen listalta. Asiakas palaa kunnan työmarkkinatukilistalle ellei tämä aktiivitoimenpiteiden jälkeen työllisty tai työssäoloehto (=siirtyminen

2 ansiopäivärahalle tai peruspäivärahalle) ei täyty. Työssäoloehto on joko 10 kk tai ns. paluuehtolaisella 8 kk. Esim. työllistyminen 12 kk korkeimmalla korotetulla palkkatuella (1.vuoden tuki kerryttää työssäoloehtoa vain puolella eli 6 kk) ja sen jälkeen 4 kk 2. vuoden, perustuen suuruisella tuella, täyttää 10 kk:n työssäoloehdon. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakiehdotusta, jonka mukaan vuoden 2010 alusta työttömyysturvan 500 päivää kuluu myös työvoimakoulutuksen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöt joutuvat aikaisemmin työmarkkinatuen kuntaosuuslistalle. Aiemmin 500 päivän kertymä kului vain työttömänä ollessa. Pitkäaikaistyötön Pitkäaikaistyötön on yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana ollut henkilö sekä työtön työnhakija, joka on ollut yhdessä tai useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana edellisen 18 kuukauden aikana. Vajaakuntoinen Henkilö, jonka työkyky on alentunut suhteessa tarjolla olevaan työtehtävään ja että työkyvyn alentuminen on asiantuntijoiden toimesta arvioitu. Kuntouttava työtoiminta Kuntien järjestämää toimintaa ja sosiaalipalvelu. Kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää joko kunta itse tai ostopalveluna säätiöltä, uskonnolliselta yhdyskunnalta, kuntayhtymältä, valtiolta tai yhdistykseltä, mutta ei yritykseltä. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu työvalmiuksien parantamiseksi alle 25-vuotiaille työmarkkinatuen (180 pv) tai toimeentulotuen saajille (4 kk) tai yli 25-vuotiaille työmarkkinatukea saaville (500 pv) tai toimeentulotuen saajille (12 kk). Ei muodosta työsuhdetta, toiminnassa oleva saa työmarkkinatuen ja/tai toimeentulotuen lisäksi toimintarahaa tai ylläpitokorvausta 8 euroa /päivä ja mahdolliset matkakorvaukset. Kuntouttavan työtoiminnan pituus tulee olla vähintään kolme kuukautta ja enintään 24 kuukautta. 12 kk aikana asiakas voi osallistua enintään 230 päivänä kuntouttavaan työtoimintaan. Kunta saa TE-keskukselta korvausta 10,09 euroa / toimintapäivä. Vuonna 2010 kuntouttavan työtoiminnan velvoitteen ikäraja poistuu. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarvitaan jatkossa lisää sekä samassa suhteessa myös kuntouttavan työtoiminnan ohjauskapasiteettia. Kuntalisä 2009 Heinolan kaupungin sosiaalilautakunta päätti , että ajalla kokeillaan kuntalisän käyttöä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi yhdistyksiin seuraavin ehdoin: - tuen määrä on 250 euroa/kk/korkeimpaan korotettuun palkkatukeen oikeutettujen henkilöiden työllistämiseen ja tuen kesto

3 on enimmillään 12 kuukautta, - tuen piirissä on enimmillään enintään 10 pitkäaikaistyötöntä kerrallaan, - tuen saamisen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työllistyvälle bruttopalkkana vähintään 1000 euroa/kk. Tammi-elokuun 2009 aikana yhdistykset ja järjestöt (Jyränkölän Setlementti r.y. ja Sepän Tähti) olivat käyttäneet kuntalisää euroa, joka kohdentui 2-3 henkilön työpanokseen. Kuntalisän vähäinen käyttö saattaa selittyä sillä, että yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa ei ole ollut riittävää työnjohdollista resursointia ja osaamista, joka olisi mahdollistanut tuen käytön. Heinolan kaupungin voimakas rakennemuutos on aiheuttanut sen, että työttömien määrä on voimakkaassa kasvussa. Yli 500 päivää työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntyessä vaikutus passiivisen työmarkkinatuen kasvuun on selkeä. Elokuusta 2008 elokuuhun 2009 työttömien työnhakijoiden määrä (ml. lomautetut) kasvoi 729 henkilöllä, eli 62,0 %. Työttömyysaste nousi vuoden aikana 9:stä 14,8 prosenttiin. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut vuodessa 80 henkilöllä. (Työllisyyskatsaus, elokuu 2009) Vuoden 2008 Kelan laskuttama passiivinen työmarkkinatuki oli noin 245 euroa/henkilö/kk. Aikuissosiaalityön asiakkaina on paljon toimeentulotukea saavia pitkäaikaistyöttömiä. Passiivista työmarkkinatukea on maksettu vuonna 2009 kuukausittain seuraavasti: tammikuu henkilöä ,32 helmikuu henkilöä ,64 maaliskuu henkilöä ,43 huhtikuu henkilöä ,25 toukokuu henkilöä ,77 kesäkuu henkilöä ,28 heinäkuu henkilöä ,08 elokuu henkilöä ,23 yhteensä: ,00 Huhtikuussa passiivisen työmarkkinatuen piirissä olleista 97 oli naisia, suurin ikäryhmä oli 50-luvulla syntyneitä (38,3 %). Nuorten osuus (20,3 %) oli luvulla syntyneitä. Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa on käynnistynyt OKSA -projekti, jonka yhtenä painopistealueena on työllistymisen tehostaminen. Erityisesti keskitytään pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen sekä passiivisen työmarkkinatuen piirissä olevien asiakkaiden aktivoimiseen takaisin työpoluille. Hankkeessa toteutetaan yhteisöllisyyteen ja osallistavaan työotteeseen perustuvaa aktiviteettiohjelmaa helpottamaan asiakkaiden pääsyä

4 VA. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA: välityömarkkinoille sekä yrityksiin. OKSA -projektin projektihenkilöstön ohjauksella ja työvalmennuksen tuella mahdollistetaan osallistujille polkuja työelämään tai toimijaksi kolmannelle sektorille. Kaikissa työllistämisiin ja työttömiin kohdentuvissa toimenpiteissä, joita OKSA -projekti toteuttaa, tähdätään osallistujien aktivoitumiseen. Opinnollisen kuntoutuksen menetelmin työttömän arki rakentuu positiivisella tavalla ja työttömyysjakso katkeaa. Koska sosiaalilautakunnan päättämä kuntalisäkokeilu ei ole tuonut toivottua tulosta pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen, on syytä laajentaa kuntalisän maksamista myös yrityksille ja seurakunnille. Eri puolella Suomea on hyviä kokemuksia kuntalisästä työttömyyden lievittäjänä ja samalla työttömälle tarjoutuu mahdollisuus saada työkokemusta. Vuonna 2009 kuntalisän maksamiseen on käytetty passiivisesta työmarkkinatuesta säästyviä määrärahoja. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2010 talousarvioon ei ole erikseen esitetty varattavaksi määrärahaa kuntalisän maksamiseen, mutta tarvittava määräraha voidaan erottaa passiivisen työmarkkinatuen kustannuksiin varatusta määrärahasta vuoden 2010 käyttösuunnitelmaa laadittaessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää maksaa alkaen kuntalisää yhdistysten lisäksi myös yrityksille ja seurakunnille seuraavin ehdoin: - tuen määrä on 250 euroa/kk/ensimmäisen tai toisen vuoden palkkatukeen oikeutettu henkilö (TE -toimiston palkkatuen kesto on enimmillään kk, tuen suuruus v. 2009: 1. vuosi 25, % = 48,70 /pv, 48,70 *21,5 = n /kk, 12*1047 = n /vuosi 2. vuosi 25,63 /pv, 25,63 * 21,5 = n. 551 /kk, 25,63*21,5*12 = n /vuosi - tuen piirissä on enintään 20 heinolalaista pitkäaikaistyötöntä kerrallaan, - tuen saamisen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työllistyvälle bruttopalkkaa vähintään euroa/kk, - tukea haetaan kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, tukea ei myönnetä takautuvasti, - tukihakemukseen liitetään kopiot työsopimuksesta ja päätös työllistettävän henkilön oikeudesta ensimmäisen tai toisen vuoden palkkatukeen, - työllistämisen tulee olla kokopäiväistä, työaika vähintään 6 tuntia päivässä, tukea maksetaan enintään 24 kuukaudelta/ensimmäisen tai toisen vuoden palkkatukeen oikeutettu henkilö, - tuki myönnetään vain palkkauskustannuksiin (palkka, sosiaalikustannukset),

5 - yhdistys, järjestö, yritys tai seurakunta laskuttaa tuen kuukausittain jälkikäteen. Laskuun liitetään selvitys palkkauskustannuksista. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN

ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN Versio: 1.0/27.1.2015 Hyväksytty Tekijä: Johanna Laine 25.11.2014 Tarkastanut: Milla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen Taustaa työttömyysturvasta Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2008 Lisätiedot: Pirjo Väänänen pirjo.vaananen@sak.fi puh. +358 20 774 0152 SAK, PL 157 00531, Helsinki

Lisätiedot

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7)

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) Palkkatuki Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) 1 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 3/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika 26.2.2014 klo 16:30 21:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1 Läsnä Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Kaira-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 PROJEKTISUUNNITELMA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA 1. TAUSTAA Kainuun TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot