Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Kirsti Haapa-aho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho"

Transkriptio

1 Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Kirsti Haapa-aho

2 TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI HENKILÖASIAKKAALLE TOIMEENTULON TURVAA- MISEKSI - starttiraha - osa-aikalis aikalisä VALTION VIRASTOILLE JA LAITOKSILLE TYÖLLISYYS LLISYYS- MÄÄRÄRAHARAHA

3 Työllisyysmäärärahoilla tuetaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja vajaakuntoisten työllistymistä ehkäistään työttömyyden pitkittymistä tasoitetaan työttömyyden alueellisia eroja Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Työllistymissuunnitelmassa sovitaan palkkatuen käytöstä millä tavoin palkkatuetun työn arvioidaan parantavan työllistymistä miltä alalta/mistä tehtävistä tuettua työtä haetaan

4 Sovellettavat sääs äädökset Laki julkisesta työvoimapalvelusta (7 luku) VnA julkisesta työvoimapalvelusta (6 luku) VnA julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta (3 luku) Elinkeinonharjoittajia koskevien säännösten taustalla EU:n valtiontukisäännökset EY:n perustamissopimuksen artiklat 87 ja 88 Lissabonin sopimuksella muutettu, artiklat 107 ja 108 Yleinen ryhmäpoikkeusasetus 800/2008 De minimis asetus 1998/2006 De minimis asetus 1535/2007 (maatalouden alkutuotanto) De minimis asetus 875/2007 (kalastus- ja vesiviljelyala) + TEM:n ohje , 1130/ /2010 Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työllistämistukijärjestelmästä > löytyy > viranomaisten määräyskokoelmat

5 JTPL 7 luku 1 a Palkkatuen myönt ntäminen elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnetään komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 mukaisena tukena, kun palkkatuella palkattava on 1) vajaakuntoinen; 2) vaikeasti työllistyvä; 3) pitkäaikaistyötön; 4) ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään kuusi kuukautta ennen palkkatuen myöntämistä; 5) vailla ammatillista koulutusta; 6) yli 50-vuotias; 7) oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 11 :n nojalla. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun työttömän työnhakijan palkkaamiseen palkkatuki myönnetään de minimis tukena. Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta myönnettäessä palkkatukea oppisopimuskoulutukseen.

6 Sovellettava tukimenettely Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja Muu työnantaja JTPL:n 7 luvun 1 a :ssä mainitut työttömät Muut työttömät Ryhmäpoikkeusasetus De minimis tuen määrä tuen kesto aiempi käytäntö aiempi käytäntö

7 PALKKATUKI voidaan myöntää työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi Suomessa rekisteröidylle työnantajalle (ei valtion virastolle tai laitokselle) aina harkinnanvarainen

8 PALKKATUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan osaamisessa ja ammattitaidossa arvioidaan olevan puutteita tai tuottavuuden tarjolla olevassa työtehtävässä arvioidaan alentuneen työttömyyden keston, vajaakuntoisuuden tai muun syyn johdosta työnantajana kunta, kuntayhtymä, yhteisö (mm. yritys, ml. osuuskunnat, rekisteröity yhdistys ja säätiö) sekä muu työnantaja (esim. kotitalous) ei valtion virasto tai laitos työnantajan on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa (jollei ole sovellettavaa tes:iä, tavanomainen ja kohtuullinen palkka)

9 PALKKATUKEA EI MYÖNNETÄ, JOS työnantaja on 12 edellisen kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut samoista tai samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt työaikaa aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen taikka heidän työolosuhteidensa/etuuksiensa huonontumisen tuen kohteena olevan työpaikan arvioidaan täyttyvän ilman tukeakin poikkeus: pitkäaikaistyötön vuorotteluvapaasijaiseksi työnantaja saa tuella palkattavan henkilön palkkaamiseen samalta ajalta muuta valtion tukea työsuhde on alkanut ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös

10 PALKKATUEN MÄÄM ÄÄRÄ Perustuki kaikille vähintään työllistämistuen perustuki (työttömyysturvan peruspäiväraha) 25,63 /päivä v Lisäosa enintään 60 % työllistämistuen perustuen määrästä 41,01 /päivä v enintään 90 % työllistämistuen perustuen määrästä (korkein korotettu palkkatuki) 48,70 /päivä v vaikeasti työllistyvät 12 kk

11 PALKKATUEN MÄÄM ÄÄRÄ 60 % työllistämistuen perustuen määrästä kunnalle sen työllistäessä työllistämisvelvoitteen perusteella sosiaaliselle yritykselle sen palkatessa pitkäaikaistyöttömän tai vajaakuntoisen vaihtoehto: 50 % palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1300 /kk (ns. edullisuusvertailu) 50 % työllistämistuen perustuen määrästä kunnan palkatessa pitkäaikaistyöttömän (TM:n ja Kuntaliiton sopimus) maksetaan niiltä päiviltä, joilta työnantaja velvollinen maksamaan palkkaa, enintään 5 päivää/viikko

12 Lisäosan myönt ntämisen erityiset edellytykset tuella palkattavan osaamisen ja ammattitaidon puutteet ja niistä johtuva tuottavuuden alentuminen on todettu osaamis- /ammattitaitokartoituksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa yritykseltä edellytetään lisäksi, että yritys sitoutuu parantamaan tuella palkattavan osaamista tai ammattitaitoa koulutuksen avulla tai muutoin poiketen em. lisäosa voidaan myönt ntää vaikeasti työllistyvän ja vajaakuntoisen palkkaamiseen oppisopimuskoulutukseen kunnalle, kolmannelle sektorille ja sosiaaliselle yritykselle, kun tuella palkattava on pitkäaikaistyötön

13 PALKKATUEN MÄÄM ÄÄRÄ palkkatuki voi olla enintään palkkauskustannusten suuruinen palkkauskustannukset = bruttopalkka + sivukulut korkein korotettu palkkatuki rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa > bruttopalkka + sivukulut muu työnantaja (ei elinkeinonharjoittaja) > bruttopalkka elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle JTPL:n 1 a :n 1 mom. 2-7 kohdassa tarkoitetun henkilön työllistämiseksi myönnettävä palkkatuki voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista 75 % palkkauskustannuksista, jos vajaakuntoinen

14 Työaika - palkkatuki tai lisäosalla korotettu palkkatuki voidaan myöntää täysimääräisenä jos työaika palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona on vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta jos työaika on vähemmän, palkkatuki suhteutetaan työaikaan ja maksetaan vähennettynä kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella kokoaikatyöhön aluevelvoitteen perusteella työhön, jonka työaika palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona on vähintään 75 % alan säännöllisestä työajasta osa-aikatyöhön, kun tuella palkataan vaikeasti työllistyvä

15 Tukijakson enimmäiskesto iskesto - muut työnantajat kuin sosiaaliset yritykset, enintää ään 10 kuukautta oppisopimuskoulutuksen ajaksi 24 kuukautta, vaikeasti työllistyvä ja vajaakuntoinen 24 kuukautta työnsuunnittelija (ei elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö) 6 kuukautta - kunnalle aluevelvoitteen perusteella - sosiaalisiin yrityksiin palkattavat, enintää ään 36 kuukautta vajaakuntoinen 24 kuukautta vaikeasti työllistyvä 12 kuukautta pitkäaikaistyötön

16 EDELLEENSIJOITTAMINEN Työnantaja ei saa sijoittaa tuella palkattua muun työn järjestäjän tehtäviin (ns. edelleensijoittaminen) Poikkeus: Kunta, yhdistys, säätiö, yksityinen työvoimapalvelu ja sosiaalinen yritys voi edelleensijoittaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän yritykseen, yhdistykseen, säätiöön tai yksityiselle henkilölle Edellytykset: palkkatuen saajan ilmoitettava TE-toimistolle ennen sijoituksen alkamista ja

17 liitettävä ilmoitukseen työn järjestäjän vakuutus siitä, ettei edeltäneiden 12 kuukauden aikana irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä samoissa tai samanlaisissa tehtävissä yksityinen työvoimapalvelu: työsuhde vähintään 1 kk ja työaika vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta

18 TYÖLLISTÄMINEN VALTION VIRASTOIHIN JA LAITOKSIIN työllisyysmäärärahaa työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin sovelletaan pääsääntöisesti palkkatukea koskevia säännöksiä ei oppisopimuskoulutukseen palkattavan työaika vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta voidaan maksaa palkkauskustannukset kokonaisuudessaan (vuonna 2010 enintään 2400 /kk) > luettelo valtion virastoista ja laitoksista yliopistoille ei alkaen enää työllisyysmäärärahaa, vaan palkkatukea

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1342. Valtioneuvoston asetus. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1342. Valtioneuvoston asetus. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1342 1353 SISÄLLYS N:o Sivu 1342 Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Op a ss. edelleensijoittamisesta. Riskittömin tapa puolin ja toisin tutustua toiseen osapuoleen oikeassa työssä.

Op a ss. edelleensijoittamisesta. Riskittömin tapa puolin ja toisin tutustua toiseen osapuoleen oikeassa työssä. Op a ss edelleensijoittamisesta Riskittömin tapa puolin ja toisin tutustua toiseen osapuoleen oikeassa työssä. Sisällys Johdanto 1. Mitä edelleensijoittaminen on? 2. Kuka voi edelleensijoittaa ja kenet?

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 4.

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:3 Valtakunnallinen työpankkikokeilu Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ISSN 1797-9897

Lisätiedot

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi

Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 18/2011 satu aaltonen jarna heinonen katri luomala Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005. Työllistämistukien työllisyysvaikutukset

TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005. Työllistämistukien työllisyysvaikutukset TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005 Työllistämistukien työllisyysvaikutukset VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 112/2005 Työllistämistukien työllisyysvaikutukset EDITA PRIMA OY Asiasanat: työvoimapolitiikka,

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot