HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 VESILAHDEN KUNTA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 4 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä ja Henkilöstön ikärakenne 6 Kaavio 2. Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön koulutusrakenne 6 Kaavio 3. Henkilöstön koulutusaste Henkilöstön poissaolot 7 Kaavio 4. Sairauspoissaolojen syyt suhteellisina osuuksina Työkykyä ja työhyvinvointia edistävä ja ylläpitävä toiminta 9 8 Muistaminen 11 9 Muita toimenpiteitä Kustannustietoja 12

3 3 1 JOHDANTO Vesilahden kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2008 lähtien. Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista. Tiedot on kerätty pääosin kunnan henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä. Yleistä kunta-alalta: Kunta-alalla työskenteli henkilöä lokakuussa Henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän hitaasti. Vaikka kuntien henkilöstömäärä vähenee jonkin verran tulevina vuosina, vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa. Suurin osa uudesta henkilöstöstä palkataan vakinaisiin palvelussuhteisiin. Uusia työntekijöitä palkataan pääasiassa eläkkeelle jäävien tilalle. Lisää henkilöstöä tarvitaan erityisesti terveydenhuollossa. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Yli 80 prosenttia kunnallisesta henkilöstöstä työskentelee terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai sivistystoimessa. Neljä viidesosaa henkilöstöstä on naisia. Naisvaltaisella alalla lakisääteiset perhevapaat oikeuttavat pitkiin poissaoloihin. Perhevapaiden, vuosilomien sekä opinto- ja vuorotteluvapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, sillä lakisääteiset peruspalvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Suurin osa kuntien määräaikaisista onkin sijaisia. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli vuonna 2012 noin 21 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä. Vakinaisia oli 77 prosenttia ja työllistettyjä 2 prosenttia. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut koko 2000-luvun. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 500 henkilöllä. Määräaikaisten määrä väheni henkilöllä ja työllistettyjen määrä tuhannella henkilöllä. Kuntien henkilöstöstä kokoaikatyössä on 77 prosenttia kuukausipalkkaisista. Osa-aikaisia ja sivutoimisia on 15 prosenttia. Lokakuussa 2012 kuntaalalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaista. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tms. oli tämän lisäksi henkilöä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkkatilastosta lokakuulta Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot olivat Tilastokeskuksen tilaston mukaan kunta-alalla lokakuussa 2012 keskimäärin euroa kuukaudessa. Lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 kokonaisansiot nousivat keskimäärin 2,5 %.

4 4 2 KUNNAN HENKILÖSTÖORGANISAATIO Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi on hallinto-organisaation päällikkö. Hallintojohtaja, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, sivistysjohtaja ja kunnaninsinööri toimivat tulosalueiden päällikköinä Koulutoimi jatkuu Hallinto- ja taloustoimisto koulupsykologi 1 kunnanjohtaja 1 koulunkäynninohjaaja 11 hallintojohtaja 1 koulunkäynninohjaaja osa-aik. 6 taloussuunnittelija 1 kirjanpitäjä-tietoliikenneas. 1 Kirjasto palkkasihteeri 1 kirjastonjohtaja 1 palvelusihteeri 2 kirjastovirkailija 3 kehittämispäällikkö 1 matkailuneuvoja 1 kuntouttavan työtoiminnan ohj. 1 Liikunta- ja nuorisotoimi sos- ja terv.toimen johtaja 1 liikunta- ja nuorisosihteeri 1 vapaa-ajan ohjaaja 2 Tekninen toimi Kasvatus ja opetus kunnaninsinööri 1 sivistysjohtaja 1 rakennusmestari 1 rakennustarkastaja 1 Lasten päivähoito palvelusihteeri 1 päiväkodin johtaja 4 ammattimies 7 varhaiskasvatuksen johtaja 1 erityislastentarhanopettaja 1 Tukipalvelut lastenhoitaja 31 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 1 ryhmäavustaja 2 ruokapalveluesimies 1 lastentarhanopettaja 13 monipalvelutyöntekijä 2 ryhmäperhep.hoitaja/laitosap. 2 suurtalouskokki 3 perhepäivähoitaja 6 ruokapalvelutyöntekijä 5 palvelusihteeri 1 ruokapalvelutyönt./osa-aik. 3 kuljettaja-siivooja 1 Koulutoimi laitoshuoltaja 14 palvelusihteeri 1 laitoshuoltaja osa-aikainen 3 erityisopettaja 1 peruskoulun johtajaopettaja 3 luokanopettaja 20 päätoiminen tuntiop./esikoulu 2 päätoim.tuntiop./esikoulu osa-aik 3 oppilaanohjauksen opettaja 1 peruskoulun lehtori 12 päätoiminen tuntiopettaja 1 rehtori 7-9 luokat 1 rehtori 1-6 luokat 1 erityisluokanopettaja 5 yhteinen kielen opettaja 3 koulukuraattori 1

5 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUTUMINEN HALLINTO- KUNNITTAIN Vesilahden kunnan henkilöstön määrä oli 227 henkilöä, kun se vuoden 2012 lopussa oli 326 henkilöä ja vuoden 2011 lopussa 325 henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 192 henkilöä (vuonna henkilöä) ja määräaikaisia 35, joista työllistettyjä 3 henkilöä (vuonna henkilöä). Naisia oli henkilöstöstä yhteensä 193 ja miehiä 34. Kokoaikatyössä oli 199 henkilöä ja osa-aikaisia 28 henkilöä. Osa-aikaisten vakanssien lisäksi syitä osa-aikaisuuksiin oli: osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikatyö omasta pyynnöstä. Henkilöstön määrä väheni alkaen Vesilahden ja Pirkkalan kuntien yhteistoiminta-alueen myötä, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö (95 henkilöä) siirtyi Pirkkalan kunnan palvelukseen. Organisaatiossa tapahtui muutosta myös siten, että päivähoito siirtyi kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen (73 henkilöä) ja aiemmin sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa työskennelleet laitoshuoltajat (6 henkilöä) siirtyivät tukipalveluihin. Kaavio 1. Henkilöstön määrä ja henkilöstö jakaantui eri hallintokuntiin seuraavasti (suluissa vastaavat luvut vuonna 2012): - tekninen, rakennus- ja ympäristötoimi 14 hlöä (13) - yleishallinto, elinkeinotoimi 9 hlöä (9) - tukipalvelut (siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut) 34 hlöä (31) - kasvatus- ja opetustoimi, liikunta- ja nuorisotoimi, kirjasto- ja kultt.toimi 167 hlöä (99) - sosiaali- ja terveystoimi 3 hlöä (174)

6 6 4 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE Henkilöstön keskiarvoikä Vesilahden kunnassa oli 43 vuotta, kuten myös vuosina Alla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan henkilöstön ikäjakauma. Kaavio 2. Henkilöstön ikärakenne Kevan tietojen mukaan kuntatyöntekijät siirtyvät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuoden iässä. Vesilahden kunnasta on jääty vanhuuseläkkeelle vuosina keskimäärin 63-vuotiaina. Vuonna 2013 Vesilahden kunnasta jäi vanhuuseläkkeelle 3 henkilöä, vastaava luku vuonna 2012 oli myös 3 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli viime vuonna 3 henkilöä (vuonna henkilöä ja vuonna henkilöä). 5 HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE Tällä hetkellä voimassa olevan tutkintojärjestelmän mukaisesti noudatetaan kunta-alallakin seuraavaa koulutusastejaottelua: ei tutkintoa keskiaste (ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa suoritetut tutkinnot, esim. ylioppilastutkinto, perushoitaja, lähihoitaja, kodinhoitaja, laitoshuoltaja, lastenhoitaja, päivähoitaja, keittäjä, suurtalouskokki) alin korkea-aste (esim. sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, merkonomi, terveydenhoitaja, laboratoriohoitaja, teknikko, sosiaalikasvattaja, fysioterapeutti) alempi korkeakouluaste (esim. lastentarhanopettaja, sairaanhoitaja AMK, peruskoulun luokanopettaja, sosionomi AMK, insinööri, erityisopettaja, sosiaalihuoltaja, terveydenhoitaja AMK, tradenomi)

7 7 ylempi korkeakouluaste (maisterin tutkinnot, lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti) ja tutkijakoulutus. Korkeakoulututkinnoiksi luetaan alemman ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnot sekä tutkijakoulutus. Alla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan henkilöstön koulutusrakenne. Kaavio 3. Henkilöstön koulutusaste HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Sairauspoissaolot Henkilöstön sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2013 yhteensä 3470 kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja vuonna 2013 oli keskimäärin 15,2 päivää / henkilö / vuosi, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 12 päivää, vuonna ,45 päivää, vuonna ,67 päivää ja vuonna päivää. Osittaisella sairauslomalla oli 5 henkilöä vuoden 2013 aikana. Tukipalveluissa sekä yleishallinnossa / rakennusvalvonnassa / teknisessä toimessa (kolme viimeksi mainittua on tilastoissa yhdistetty vähäisen henkilöstömäärän takia) sairauspoissaoloissa oli huomattavaa kasvua vuodesta Henkilöstön ikääntyminen näkyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymisenä ammattijärjestöjen edustajien kanssa pidetyssä paikallisneuvottelussa sovittiin yksimielisesti, että esimies voi hyväksyä lyhytaikaisen sai-

8 8 rauspoissaolon (enintään kolme päivää) työntekijän omalla ilmoituksella seuraavista syistä: 1) Hengitystietulehdus (flunssa), jolle tavanomaisia oireita ovat yskä, nuha, kurkkukipu, äänen käheys, lihassäryt ja kuume 2) Vatsatauti, jolle tavanomaisia oireita ovat oksennus ja ripuli, usein myös kuume. 3) Muu sairaus, jolloin kysymykseen tulee lähinnä migreeni. Tällöin kuitenkin edellytetään sitä, että migreenitaudista on työterveyshuollon aikaisemmin toimittama selvitys, josta käy ilmi, että migreeni voi hoidosta huolimatta aiheuttaa työpäivän mittaisia työkyvyttömyysjaksoja. Migreenin aiheuttama työkyvyttömyys voi oman ilmoituksen perusteella kestää vain yhden vuorokauden kerrallaan. Esimies voi kuitenkin aina tarvittaessa vaatia työntekijän oman ilmoituksen sijaan lääkärintodistusta. Asiaa käsiteltiin myös kunnanhallituksessa / 89. Näitä ns. omalla ilmoituksella / esimiehen luvalla pidettyjä sairaspäiviä oli vuonna päivää. Vuonna 2012 näitä poissaoloja oli 623 päivää. Työtapaturmia kirjattiin vuonna 2013 yhteensä 9 tapausta, kun niitä vuonna 2012 kirjattiin 14 tapausta. Vuonna 2011 kirjattiin 29 ja vuonna tapausta. Työtapaturmista aiheutui 28 sairauspoissaolopäivää vuonna 2013, Luku on vastaava kuin vuonna Työterveyspalvelu Viisari on jaotellut kaikki sairaslomat, joista on sairaslomatodistus diagnooseittain, kts. kaavio alla. Kaavio 4. Sairauspoissaolojen syyt suhteellisina osuuksina

9 9 Ns. tule-sairaudet (tuki- ja liikuntaelimistä johtuvat sairaudet) ovat edelleen lisääntyneet aiemmista vuosista. Vammoista ja myrkytyksistä aiheutuneet poissaolot lisääntyivät vuonna 2013 verrattuna edelliseen vuoteen. Sen sijaan hengityselinsairauksista ja psykiatrisista syistä johtuvat poissaolot vähenivät vuonna 2013 edellisvuoteen nähden. Hengityselinsairauksien määrässä näkyy mm. minkälainen influenssakausi kunakin vuonna on ollut. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Vesilahden kunnassa ovat verrannollisia kansainvälisiin tutkimuksiin, joissa henkilöstön ikärakenteen ja työn fyysisen kuormittavuuden on todettu lisäävän tulesairauksista johtuvia poissaoloja. Tukipalvelujen sairauspoissaoloista 85,4 % aiheutui vuonna 2013 tule-sairauksista. Määrä on huomattavasti kasvanut vuodesta 2012 (57 %) Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä hoitovapaat Vuonna 2013 äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapailla oli henkilöitä seuraavasti: Palkallinen äitiysvapaa Palkaton äitiysvapaa Palkaton vanhempainvapaa Palkallinen isyysvapaa Palkaton isyysvapaa Hoitovapaa 8 henkilöä 4 henkilöä 9 henkilöä 1 henkilö 3 henkilöä 11 henkilöä Vuorotteluvapaat Vuorotteluvapaalla oli vuoden 2013 aikana 8 henkilöä (vuonna henkilöä). Vuorotteluvapaita pidettiin tukipalveluissa sekä kasvatus- ja opetustoimessa. 7 TYÖKYKYÄ JA TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö, työkykyisyyttä ja terveyttä tukeva työyhteisö sekä tuottava, työ- ja toimintakykyinen työntekijä. Toiminnalla pyritään edistämään ja tukemaan jokaisen työtä tekevän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta, toteutumisen, tuloksellisuuden sekä laadun seurannasta ja arvioinnista vastaa TYHYryhmä (TYHY-ryhmä aloitti toimintansa vuonna 2010 ja siinä ovat edustettuina yhteistyötoimikunnan ja vanhan TYKY-ryhmän jäsenet) yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. TYHY-ryhmässä ovat edustettuina mahdollisimman laajasti kunnan eri hallinnonaloilla toimivat ammattiryhmät. Edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä työryhmän ja oman ammatti-

10 10 ryhmänsä välillä mm. tarpeiden, toiveiden ja vireillä olevien suunnitelmien suhteen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutumisessa keskeistä on työntekijöiden oma-aloitteisuus tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa. Vesilahden kunnassa järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa vuonna 2013 seuraavasti (toimintasuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa ): Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille tarjottiin mahdollisuus saada 15 yhdistelmäseteliä, joilla tuetaan henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia. Yhden setelin arvo on 4 euroa ja se käy liikunta- ja kulttuuripalvelujen maksamiseen. Tukipalvelujen henkilöstön yhteisen työhyvinvointitapahtuman kustannuksiin osallistuminen 1000 eurolla. Mahdollisuutta tarjotaan vuosittain tietylle ammattiryhmälle, hallintokunnalle tai työyksikölle. Työhyvinvointitapahtumia on järjestetty seuraavasti: vuonna 2006 opettajat, vuonna 2007 päivähoidon henkilöstö, vuonna 2008 tukipalveluhenkilöstö, vuonna 2009 terveyskeskus/ vanhainkodin henkilöstö, vuonna 2010 kotipalvelun, teknisen toimen ja kunnanviraston henkilöstö, vuonna 2011 koulutoimen henkilöstö sekä vuonna 2012 päivähoidon henkilöstö. Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Vesilahdessa työskentelevälle henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta kuntosaliharjoitteluun kunnan omalla salilla Kirkonkylässä tai Narvassa. Viisi kunnan työntekijää oli työkykyä ylläpitävässä kuntoremontissa Ikaalisten kylpylässä Kuntoremonttien tavoitteena on motivoiminen omaehtoiseen liikkumiseen sekä työ- ja toimintakyvyn vaalimiseen. Kuntoremonttikurssin ajalle osallistujalle myönnetään palkaton virkavapaa. Kurssin jälkeen hänen on läsnäolotodistuksen perusteella mahdollisuus anoa Kelalta ao. ajalta kuntoutusrahaa. Omavastuuaika on yksi päivä. Vaihtoehtoisesti voidaan kurssin ajalla käyttää myös vuosilomapäiviä tai esim. ylityövapaita. Työnantaja kustantaa kurssimaksun kokonaisuudessaan ja matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan. Kunnan TYHY-ryhmässä mietitään niitä toimenpiteitä, joilla henkilöstön hyvinvointia voitaisiin lisätä ja työkyky säilyttää. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, mm. johtaminen, esimies- ja alaistaidot, työn hallinta, riittävä työtehtävien vaatima osaaminen, työn organisointi, työilmapiiri ja omat vaikutusmahdollisuudet. Työ- ja toimintakyvyn edistäminen on moniulotteista toimintaa: se yhdistää yksilön, työyhteisön, työympäristön ja osaamisen toiminta-alueet kokonaisuudeksi.

11 11 8 MUISTAMINEN Kunnan vakinaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita onnitellaan heidän 50- ja 60-vuotispäivinään seuraavasti: 50 vuotta Hopeiset kahvilusikat (6 kpl) Vesilahti-kaiverruksella 60 vuotta Hopeiset kakkuatrain ja kakkuveitsi Vesilahti -kaiverruksella Eläkkeelle siirtyminen tai palvelussuhteen päättyminen: Vakituisessa palvelussuhteessa alle 10 vuotta olleelle n. 100 euron arvoinen lahja vuotta palvelussuhteessa olleelle hopeiset kahvilusikat (6 kpl) Vesilahti-kaiverruksella tai vapaavalintainen lahja, jonka arvo sama kuin kahvilusikoiden. 9 MUITA TOIMENPITEITÄ Suunnatut tarkastukset Työterveyspalvelu Viisarin ja Vesilahden kunnan välinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle hyväksyttiin kunnanhallituksessa Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisia ns. suunnattuja tarkastuksia ja työpaikkaselvityksiä tehdään vuosittain jollekin ammattiryhmälle. Vuonna 2013 suunnatut tarkastukset tehtiin päivähoidon henkilöstölle. Suunnattuihin tarkastuksiin sisältyivät ergonomiapainotteiset työpaikkakäynnit ja työolosuhdeselvitykset. Työskentelytiloissa tehtiin melu/lämpö/ kosteus- ja valaistusmittauksia. Lisäksi henkilöstölle tehtiin Voimavarat työssä-kysely, Työn fyysinen kuormittavuus-kysely, diabetesriskikysely sekä alkoholinkäyttökysely, fysio-terapeutin oirekysely sekä terveystarkastukset työterveyshoitajalla ja työfysioterapeutilla sekä tarvittaessa työterveyslääkärillä. Varhaisen välittämisen malli Kunnanhallitus hyväksyi varhaisen välittämisen mallin eli toimintamallin työkyvyn heikentyessä. Varhaisen välittämisen toimintamallin avulla tavoitellaan työntekijän hyvää työkykyä ja työssään selviytymistä, joka lisää myös työyhteisön tyytyväisyyttä. Toimintamallista esimiehet saavat apua omaan työskentelyynsä ja esimiestyö jämäköityy. Onnistuessaan varhainen välittäminen vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Pitkällä tähtäimellä vaikutetaan myös ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuviin kustannuksiin.

12 12 TYHY-toiminta Vuonna 2010 toimintansa aloittanut TYHY-ryhmä kokoontui 4 kertaa vuonna TYHY-ryhmässä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: talouden tervehdyttäminen/yhteistoimintaneuvottelut henkilöstösäästöistä, henkilöstöja koulutussuunnitelma, tasa-arvo- ja työhyvinvointiohjelma, kuntarakenne-, kuntalaki- ja sote-uudistus, työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja seuranta. Lisäksi jokaisessa TYHY-ryhmän kokouksessa eri hallintokuntien edustajat kertovat ajankohtaiset kuulumiset omista hallintokunnistaan. Lisäksi käydään läpi työsuojelupäällikön keräämät poikkeavuusilmoitukset. 10 KUSTANNUSTIETOJA Vesilahden kunnassa maksettiin vuonna 2013 sosiaaliturvamaksun alaisia palkkoja yhteensä 6,9 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 9,5 miljoonaa euroa. Ero johtuu henkilöstön vähentymisestä soten yhteistoiminta-alueen myötä. Henkilöstön koulutuksista ja erilaisista poissaoloista aiheutui vuonna 2013 palkkakustannuksia seuraavasti (luvut eivät sisällä sivukuluja ja suluissa on vastaava luku vuoden 2012 osalta): Koulutus ( ) euroa Lomat ( ) euroa Perhevapaat ( ) euroa ASLAK-kuntoutus 381 ( 2 997) euroa Sairauspoissaolot ( ) euroa Työtapaturmat ( 2 715) euroa Muut KVTES:n mukaiset palkalliset poissaolot ( ) euroa Muut KVTES:n mukaiset palkalliset poissaolot sisältävät mm. opettajien VESO-päivät, lastentarhanopettajien VES-päivät sekä luottamusmieskoulutuksista ja ylityövapaista johtuvat poissaolot.

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 3 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2010

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 Pääluottamusmiehet 31.3.2014 Johtoryhmä 7.4.2014 Yhteistyöryhmä 15.4.2014 Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöpäällikön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖHALLINTO KARVIAISESSA... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA SIJOITTUMINEN... 3 4. IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Harjavallan kaupunki 2 Sisällysluettelo Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205... 3 Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 4 Henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot