Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen Esiselvitys"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 30/2003 Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen Esiselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003

2 ESIPUHE Tämä esiselvitys on ensimmäinen vaihe projektia Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen. Esiselvityksessä on selvitetty kevyen liikenteen tietotarpeet eri tasoilla ja määritelty menetelmiä, joilla tietoja kevyen liikenteen määristä voidaan hankkia tietotarpeiden täyttämiseksi. Selvitystyö on osa JALOIN-projektia. Tietotarpeita ja menetelmiä selvitettiin haastatteluin sekä järjestämällä seminaari, johon kutsuttiin sidosryhmien edustajia. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Ulla Priha Tiehallinnosta. Muut työryhmän jäsenet ovat olleet Harri Uusnäkki ja Riitta Viren liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Reijo Prokkola Tiehallinnosta. Selvitystyöstä on vastannut Tieliikelaitoksen Konsultointi, josta työhön ovat osallistuneet Harri Vitikka, Nina Mähönen ja Kimmo Saastamoinen. Tampereen teknillisestä yliopistosta työhön on osallistunut Hanna Kalenoja. Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2003 Kari Korpela Ylitarkastaja

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TIETOTARPEIDEN SELVITTÄMINEN Yleistä Haastatteluissa ja tutkimuksissa esiin tulleet tietotarpeet Kevyen liikenteen määriin ja kulkutapaosuuksiin liittyvät tietotarpeet Kevyen liikenteen matkoihin liittyvät tietotarpeet Kevyen liikenteen määrien vaihtelutekijöihin liittyvät tietotarpeet Kevyen liikenteen verkkoon ja väyliin liittyvät tietotarpeet Potentiaalisiin käyttäjämääriin ja matkatuotoksiin liittyvät tietotarpeet Muut tietotarpeet Tutkimusohjelmat ja niiden kehittämistavoitteet Kevyen liikenteen tutkimusohjelma JALOIN-hanke VAHA Laitosyhtenäiset tiedot -projekti ECMT YLEISTIETOA PYÖRÄILYN JA JALANKULUN LUONTEESTA Kevyen liikenteen matkatuotokset ja matkojen kysyntä Matkat ja osamatkat Väestöryhmäkohtaiset erot Matkojen tarkoitus Alueelliset erot Henkilöauton omistuksen vaikutus Maankäyttötyypit ja toiminnot jalankulku- ja pyöräilytuotosten selvittämisessä Jalankulku- ja pyöräilymatkojen ominaisuudet ja vaihtelutekijät Matkojen pituus, nopeus ja matka-aika Reitin valinta Kevyen liikenteen tuntivaihtelu Kevyen liikenteen vuodenaikavaihtelu Kevyen liikenteen sääriippuvuus Polkupyörien omistus LIIKENNEMALLIT JA PAIKKATIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN Yleistä Esimerkkejä kevyen liikenteen malleista Pääkaupunkiseudun EMME/2 polkupyöräliikennemalli (KÄPY) Paikkatietojen hyödyntäminen kevyen liikenteen määrien arvioinnissa... 48

4 5 KEVYEN LIIKENTEEN LASKENNAT JA TUTKIMUKSET Poikkileikkauslaskentamenetelmät Kevyen liikenteen käsinlaskennat Koneelliset kevyen liikenteen laskennat Kevyen liikenteen koneellisten laskentojen kehittäminen Kevyen liikenteen laskennat kaupunkien katuverkoilla Kevyen liikenteen määrien arviointi haastattelujen ja kyselyjen avulla Kevyen liikenteen määrien arviointi pyöräpysäköintilaskentojen avulla JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISTARPEET Yleistä Haastattelu- ja kyselytutkimukset Kevyen liikenteen laskennat ja laskentatietojen kerääminen Jatkuvat laskennat Otoslaskennat Kevyen liikenteen mallintaminen ja paikkatietojen hyödyntäminen Kevyen liikenteen verkko- ja väylätietojen kehittäminen JATKOTOIMENPITEET Henkilöliikennetutkimuksen (HLT) tietojen kohdentaminen ja käytön tehostaminen Ohje kysely- ja haastattelututkimusten tekemiseen Laskentojen ja laskentatietojärjestelmän kehittäminen Polkupyörälaskentojen laajennuskertoimien määrittely Laskentaohje otoslaskentojen tekemiseksi Ohje paikkatietojen hyödyntämisestä kevyen liikenteen määrien arvioinnissa Kevyen liikenteen väylätietojen kehittäminen... 65

5 8 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kevyen liikenteen tietotarpeet ovat moniulotteiset. Liikennepoliittisella tasolla tarvitaan tietoa kevyen liikenteen edistämishankkeiden vaikutuksista kevyen liikenteen käyttäjämääriin ja - suoritteeseen sekä liikenneturvallisuuteen. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tarvitaan lähtö - määräpaikkatietoa kevyen liikenteen mallintamiseen. Hanketasolla halutaan selvittää hankkeiden tarve ja vaikutukset. Tietoa kevyen liikenteen määrästä ja sen kehityksestä on tällä hetkellä vaihtelevasti. Yksittäiset kaupungit ja kunnat laskevat pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määriä tärkeimmissä kohteissaan. Henkilöliikennetutkimus ja alueelliset liikennetutkimukset tuottavat arvioita kevyen liikenteen suoritteesta. Eri tahojen tiedot eivät useinkaan ole sisällöllisesti ja ajallisesti vertailukelpoisia. Kävelyä ja pyöräilyä koskevien tietojen tuottaminen tuleekin liittää nykyistä kiinteämmin osaksi muuta liikenteen perustilastointia sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Eri tietolähteiden, tärkeimpinä valtakunnallisten ja paikallisten liikennetutkimusten, tulisi olla vertailukelpoista keskenään. Tietojen tulisi myös olla nykyistä helpommin saatavilla, jotta niiden käyttö olisi tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kevyen liikenteen määrien laskeminen ja arvioiminen ei ole aivan yksinkertainen asia. Kevyen liikenteen kausivaihtelut ja muut vaihtelut ovat paljon suurempia kuin autoliikenteessä. Osin tutkimusmenetelmät ovat sovellettavissa perinteisen henkilöauto- ja joukkoliikenteen menetelmistä vain mittakaavaa muuttamalla. Osin sekä kävely että pyöräily edellyttävät selvästi nykyisistä tutkimuslähtökohdista poikkeavia menetelmiä. Sekä kävelyssä että pyöräilyssä liikkumisen säännönalaisuus eroaa selvästi autoliikenteestä ja yksilöllisellä päätöksenteolla, satunnaisuudella ja epäsäännönmukaisuudella on suurempi merkitys. Lisäksi erityisesti kävely on vahvasti sekä ympäristön ominaisuuksista että muista ihmisistä riippuva sosiaalinen ilmiö. Kävely ja pyöräily tarvitsevatkin tuekseen muita liikennemuotoja enemmän laadullisia menetelmiä. Uusista menetelmistä (esim. paikkatiedot, GIS, telematiikka) voidaan tarvittaessa kehittää omat sovelluksensa myös kevyen liikenteen infrastruktuurin kehittämiseen. Hyvä tietämys kävelyn ja pyöräilyn nykyisestä asemasta liikennejärjestelmässä on edellytyksenä kävelyn ja pyöräilyn suosioon tehokkaasti vaikuttavien toimenpiteiden valitsemiselle, oikeisiin kohteisiin ja oikeille kohderyhmille suuntaamiselle sekä toimenpiteiden vaikutusten arvioinnille. Eli kuka, missä, milloin ja mitä tarkoitusta varten liikkuu jalan tai pyörällä. Erilaisten käyttäjä-, matka- ja muiden viiteryhmien tunnistaminen sekä alueellisen vaihtelun tunteminen luo edellytykset arvioida, missä väestöryhmissä, minkälaisilla matkoilla ja millä alueilla on parhaat mahdollisuudet lisätä kävelyä ja pyöräilyä. Myös kävelyn ja pyöräilyn aika-, sää- ja muista olosuhdevaihteluista tarvitaan nykyistä kattavampaa tietoa. Näiden tekijöiden tiedostamisen jälkeen voidaan myös liikennelaskentojen tuloksia yleistää ja laajentaa.

6 9 Tämä esiselvitys on ensimmäinen vaihe 2-vuotista projektia Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen. Esiselvityksen tavoitteena on selvittää eri tahojen kevyen liikenteen tietotarpeet ja määrittää toimintatavat, jolla saadaan vertailukelpoista tietoa kevyen liikenteen määristä ja tunnusluvuista tyydyttämään havaitut tietotarpeet. Esiselvityksen perusteella tehdään päätös siitä, mitä tietoa kevyestä liikenteestä lähdetään hankkimaan ja millä tavalla tiedot hankitaan. Tavoitteena on siten luoda maahan yhtenäinen menettely kevyen liikenteen mittaamiseksi. Esiselvityksessä tavoitteena ei niinkään ole kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen. Tärkeimpänä tavoitteena on arvioida, millä tavalla kevyen liikenteen määriä tulisi milläkin tasolla arvioida sekä miten paljon ja millä tavalla varsinaisesta kevyen liikenteen poikkileikkauslaskennasta saadaan lisäarvoa. Kevyen liikenteen laskentojen ja määrien arvioimisen kehittämisen yleisenä tavoitteena on liikennepolitiikan tavoitteiden toteutumisen arviointi. Liikennejärjestelmätason tavoitteena on esimerkiksi selvittää kevyen liikenteen järjestelyjen verkolliset vaikutukset. Hanketasolla tärkeä tavoite on kevyeen liikenteeseen liittyvien tienpidon tuotteiden tarkempi vaikutusten arviointi ja tehokkaampi kohdistaminen. Tällaisia tienpidon tuotteita ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylien ja eritasojen rakentaminen ja hoito. Kevyen liikenteen hankkeiden päätavoitteena on aina liikenneturvallisuuden parantaminen, mikä tukee hyvin yleisiä tienpidon tavoitteita ja linjauksia.

7 10 2 TIETOTARPEIDEN SELVITTÄMINEN 2.1 Yleistä Kevyen liikenteen tietotarpeet voidaan jakaa esimerkiksi valtakunnallisiin, seutu- ja kaupunkikohtaisiin sekä hanketason tietoihin. Tietotarpeet ovat erilaisia eri tasoilla ja hallinnonaloilla. Työssä on selvitetty mitä tunnuslukuja kevyestä liikenteestä tarvitaan eri organisaatiotasojen tietotarpeiden täyttämiseksi. Tavoitteena on myös selvittää tarvittavien tunnuslukujen käyttötarkoitus, eri tasoilla kerättyjen tunnuslukujen yhteismitallistaminen ja siirrettävyys tasolta toiselle. Tietotarpeiden selvittäminen on tärkeätä, jotta kevyen liikenteen laskentoja, määrien arviointia ja tilastointia pystyttäisiin kehittämään siten, että se palvelisi mahdollisimman hyvin eri käyttäjien tarpeita ja toisaalta ei tuhlattaisi resursseja sellaisen tiedon laajamittaiseen keräämiseen, jota ei hyödynnetä millään tarvetasolla. Tietotarpeet selvitettiin haastattelemalla eri osapuolia. Lisäksi selvitettiin millä tavalla kevyen liikenteen määrien arviointiin liittyvät tarpeet ja tavoitteet on otettu huomioon tietyissä käynnissä olevissa tutkimusohjelmissa ja projekteissa. 2.2 Haastatteluissa ja tutkimuksissa esiin tulleet tietotarpeet Eri tasoilla tarvittavat kevyen liikenteen tunnusluvut selvitettiin haastattelemalla puhelimitse LVM:n Tiehallinnon, YTV:n, Kuntaliiton, suurimpien kaupunkien ja JALOIN -projektin mallikuntien sekä muiden yhteistyötahojen kevyen liikenteen asiantuntijoita. Haastatteluilla pyrittiin kartoittamaan sekä nykyiset että mahdolliset tulevaisuuden tarpeet kevyen liikenteen tiedoille. Jotta kevyen liikenteen houkuttelevuutta ja edistämishankkeiden vaikutusta kevyen liikenteen kehitykseen voitaisiin seurata, tarvitaan luotettavaa tietoa jo nykytilanteen jalankulku- ja pyöräilijämääristä. Liikennemäärien arviointiin käytettävien menetelmien ja liikenteen vaihtelukertoimien määrittämismenetelmien tulee olla sellaisia, että eri vuosina kerättävä tieto on vertailukelpoista ja kuvaa näin ollen riittävän luotettavasti kevyen liikenteen kehittymisen trendiä Kevyen liikenteen määriin ja kulkutapaosuuksiin liittyvät tietotarpeet Kevyen liikenteen kulkutapaosuuden ja käyttäjämäärien jakaminen jalankulkuun ja pyöräilyyn todettiin haastattelujen perusteella tärkeäksi, koska kulkumuodot poikkeavat huomattavasti toisistaan matkan tarkoituksen, pituuden ja nopeuden sekä onnettomuusriskien suhteen. Yksityiskohtaisia vaikutustarkasteluja ja onnettomuusanalyyseja varten kulkumuoto-osuus ja käyttäjäryhmä toivottiin yksilöitävän nykyistä tarkemmin kevyen liikenteen tutkimuksissa ja tilastoissa. Kaikilla tarvetasoilla seurattavia kevyen liikenteen kehittymistä kuvaavia tunnuslukuja ovat kevyen liikenteen osuus koko liikennesuoritteesta (henkilökm/vrk) ja osuus tehdyistä matkoista. Kevyen liikenteen matkaluvun (matkaa/henkilö/vrk) sekä keskimääräinen kevyen

8 11 liikenteen matkan pituuden perusteella pystytään myös määrittelemään matkasuorite (km/henkilö/vrk). Suunnittelu- ja liikenneturvallisuushankkeiden tarpeiden arvioimiseksi, hankeperusteluiksi ja priorisoimiseksi tarvitaan kunta- ja tiepiiritasolla ajankohtaista tietoa yksittäisten tie- ja katuosuuksien kevyen liikenteen vuorokausittaisista (KVL) käyttäjämääristä ja suojatieylityksistä. Tietotarpeen vaikutus on kuitenkin hyvin paikallinen ja usein merkittävämpänä tekijänä hankkeiden tarpeiden arvioinnissa pidetäänkin kattavan ja turvallisen kevyen liikenteen verkoston luomista ja paikkatiedon käyttöä potentiaalisten käyttäjämäärien arvioinnissa. Työn aikana tuli esiin myös kevyen liikenteen väylien mitoittamiseen liittyen huipputuntiliikennemäärä erityisen vilkkailla väylillä. Suunnittelun tueksi tarvitaan ennen-jälkeen tutkimustietoa yksittäisten kevyen liikenteen hankkeiden vaikutuksista käyttäjämääriin ja liikenneturvallisuuteen erilaisissa liikenneympäristöissä. Esimerkkeinä haastatteluissa mainittiin alikulun tai kevyen liikenteen väylän vaikutus kevyen liikenteen määrän lisääntymiseen ja turvallisuuskehitykseen. Tietoa olisi mahdollista hyödyntää muun muassa perusteluna hankkeiden rahoitustarpeille sekä vaikutusten arviointiin Kevyen liikenteen matkoihin liittyvät tietotarpeet Matkaluvun ja suoritteen tilastointi sukupuolen ja ikäryhmän mukaan sekä matkan jaottelu matkan tarkoituksen mukaan työ-, asiointi- ja terveyttä edistävään liikkumiseen koettiin tarpeelliseksi. Joissakin haastatteluissa nousi esiin myös toive rullaluistelun ja -hiihdon erottamisesta jalankulusta, koska ne ovat luonteeltaan, esimerkiksi nopeudeltaan ja onnettomuusriskeiltään hyvin erilaisia ja niiden vaatimukset väylän kunnolle poikkeavat merkittävästi muusta kevyestä liikenteestä. Seutu- ja kaupunkitasolla kiinnostaa myös pitkämatkaisen, kuntien ja kylien välisen pyöräilyn osuus kokonaissuoritteesta. Lisäksi nähdään tarpeelliseksi vertailutiedon saaminen muiden kaupunkien kevyen liikenteen kulkumuotojakaumista, -suoritteista, ja näiden vaihteluista eri olosuhteissa ja eri vuodenaikoina. Tärkeä tietotarve kestävien kulkumuotojen kehittämiseksi on myös kävelyn ja pyöräilyn asema matkaketjun osana, esimerkiksi joukkoliikenteen liityntäliikennemuotoa Kevyen liikenteen määrien vaihtelutekijöihin liittyvät tietotarpeet Tietoa kevyen liikenteen määrien vaihtelutekijöistä tarvitaan kaikilla tarvetasoilla. Erityisesti pyöräilymäärien vaihtelu ajankohdan ja sään mukaan on merkittävä. Yksittäisten tutkimustulosten yleistämiseksi muihin ajankohtiin ja olosuhteisiin tarvitaan tietoa matkojen vuodenaika-, viikonpäivä ja tuntiriippuvuudesta sekä sään ja kelin vaikutuksista liikkumisaktiivisuuteen. Tämä tulee esiin esimerkiksi lyhyen laskentaotoksen laajentamisessa kuvaamaan vuorokauden kevyen liikenteen määrää tai vuosisuoritetta kyseisessä poikkileikkauksessa. Myös muiden olosuhdetekijöiden vaikutuksista kevyen liikenteen houkuttelevuuteen tarvitaan tietoa sekä kevyen liikenteen määrien arvioinnissa että liikennepoliittisella tasolla kevyen

9 12 liikenteen edistämistoimenpiteiden suunnittelussa. Pyöräpysäköinnin sijainti, turvallisuus ja kunto, työpaikkojen sosiaalitilojen viihtyisyys ja vaatteiden säilytyspaikkojen riittävyys sekä pyöräreitistön kunto ja ominaisuudet vaikuttavat todennäköisesti yksilön kulkutapapäätökseen Kevyen liikenteen verkkoon ja väyliin liittyvät tietotarpeet Kevyen liikenteen tietotarpeena liikenneverkko- ja seututasolla on luotettavan kuvauksen saaminen nykyisestä liikennejärjestelmästä. Uuden maankäytön ja kevyen liikenteen yhteyksien suunnittelua varten tarvitaan tietoa olemassa olevasta kevyen liikenteen verkosta, kevyttä liikennettä synnyttävistä ja vastaanottavista kohteista sekä liikenteen sijoittumisesta nykyiselle väylästölle. Kevyen liikenteen verkko on tärkeä tekijä myös liikenteen mallintamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kevyen liikenteen väylien yksityiskohtaiset tiestötiedot, kuten leveys, päällyste ja erityisesti väylän kunto ovat tarpeen kevyen liikenteen verkon ylläpito- ja parannushankkeita suunniteltaessa. Monin paikoin väylien kunto rajoittaa jopa niiden käyttöä ainakin tietyiltä kevyen liikenteen ryhmiltä Potentiaalisiin käyttäjämääriin ja matkatuotoksiin liittyvät tietotarpeet Kevyen liikenteen käyttäjäpotentiaalia voidaan tarkastella kevyttä liikennettä synnyttävien kohteiden ja asukasmäärien perusteella. Tästä syystä kevyen liikenteen verkoston suunnittelussa on tarpeen tiedostaa myös potentiaaliset kevyttä liikennettä synnyttävät kohteet, joiden välille rakennettava kevyen liikenteen yhteys siirtäisi liikennettä pois muilta kulkumuodoilta ja edistäisi näin ollen kevyttä liikennettä. Tällainen tarkastelu perustuu matkatuotoksiin, josta ehkä yksinkertaisin tunnusluku on matkaluku (matkaa/henkilö/vrk). Kevyen liikenteen matkatuotosten määrittäminen koettiin tarpeelliseksi kaikilla tarvetasoilla. Maankäyttötyyppikohtaiset matkatuotokset palvelisivat maankäytön ja kevyen liikenteen verkoston suunnittelua sekä kevyen liikenteen määrien arviointia. Tarkasteltavia maankäyttötyyppejä voisivat kaupunkikoon mukaan määritettynä olla esimerkiksi haja-asutusalue, kaupunkikeskusta, hyvän palvelutason lähiö, virkistysalue, kaupan keskittymä ja yliopistokampus. Toimintokohtaiset matkatuotokset edesauttaisivat taas potentiaalisten kevyen liikenteen käyttäjien määrien arviointia kevyen liikenteen hankkeiden suunnittelussa ja priorisoinnissa sekä olisivat työkaluna kevyen liikenteen mallinnuksessa osa-alueiden sisäisten matkojen määrittämisessä. Tärkeitä kevyttä liikennettä aiheuttavia toimintoja ovat mm koulut ja työpaikat.

10 Muut tietotarpeet Haastatteluiden yhteydessä nousi esiin myös muita kuin suoranaisesti kevyen liikenteen määriin ja tilastointiin liittyviä tietotarpeita. Kevyen liikenteen onnettomuuksia seurataan sekä valtakunnallisella että kaupunkitasolla. Onnettomuustiedoista yleisimmin seurattavia tunnuslukuja ovat onnettomuustyypit ja vakavuusasteet sekä paikallisesti myös tapahtumispaikat. Kevyen liikenteen onnettomuuksien ja liikennemäärien perusteella laskettaville onnettomuusriski, -tiheys ja -vakavuusluvuille suhteessa kevyen liikenteen suoritteeseen, väestöön ja muihin vaikuttaviin tekijöihin todettiin olevan tarvetta osittain jo nykyään, mutta erityisesti tulevaisuudessa se koettiin erääksi tilastoinnin kehittämiskohteeksi. Kevyen liikenteen onnettomuustilastoinnissa todettiin olevan muitakin kehittämistarpeita. Tällä hetkellä rekisteröimättä jäävät usein esimerkiksi kahden pyöräilijän tai polkupyörän ja jalankulkijan yhteentörmäykset sekä kevyen liikenteen yksittäisonnettomuudet. Työmatkoilla tapahtuneet kevyen liikenteen onnettomuudet kirjautuvat nykyisillä menetelmillä työtapaturmiksi ja jäävät näin ollen kevyen liikenteen onnettomuustilastoinnin ulkopuolelle. Erääksi kehittämistavoitteeksi haastatteluissa esitettiin viranomaisyhteistyön lisääminen siten, että mahdollistettaisiin poliisin onnettomuusrekistereiden täydentäminen terveyskeskuksista ja sairaaloista saatavilla tiedoilla. Liukastumistapaturmien ohella toivottiin tilastoitavan laajamittaisesti myös kompastumistapaturmat. Myös tieto onnettomuuksien keliriippuvuudesta koettiin tarpeelliseksi. Polkupyörien nopeudet eri tyyppisillä väylillä ja erilaisissa liikenneympäristöissä sekä matkan tarkoituksen mukaan vaihtelevat merkittävästi. Tieto polkupyörien nopeusjakaumista eri tilanteissa olisi hyödyksi kevyen liikenteen reitistön suunnittelussa ja mitoituksessa sekä onnettomuuksien analysoinnissa. Esimerkiksi keskusta-alueiden läpikulkuväylillä, joissa sekoittuu työmatkaliikenteen, asiointiliikenteen ja liityntäliikenteen polkupyöräilijät, on konfliktien riski merkittävä. Pyöräilykypärän käytön aktiivisuus puhuttaa runsaasti kypärää koskevan lainsäädännön tultua voimaan. Lainsäädännön toteutumisen seurantaan ja kampanjoinnin oikeaan kohdistamiseen tarvitaan tietoa pyöräilykypärän käyttöasteesta eri tarvetasoilla, ikäryhmittäin ja matkan tarkoituksen mukaan.

11 Tutkimusohjelmat ja niiden kehittämistavoitteet Kevyen liikenteen tutkimusohjelma Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä kevyen liikenteen tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on suunnata lähivuosien tutkimusresursseja kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta keskeisiin suuntiin, käynnistää jatkuva kävelyn ja pyöräilyn tutkimustraditio sekä integroida kävely- ja pyöräilynäkökulma tasavertaisena muuhun liikennetutkimukseen. Kevyen liikenteen tutkimusohjelman tehtävänä on tutkimuksen kautta edistää kävely- ja pyöräilypoliittisissa ohjelmissa kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle asetettuja tavoitteita, jotka ovat (Somerpalo et al. 2001): Kävelyn suosio kasvaa sekä itsenäisenä kulkutapana että luontevana osana matkaketjua. Kävelyn turvallisuus paranee ja turvattomuuden tunne vähenee. Jalankulkuympäristöt ovat esteettömiä ja toimivia kaikille väestöryhmille. Jalankulkuympäristöt ovat viihtyisiä ja miellyttäviä paikkoja olla ja liikkua. Pyöräilyn laatu, houkuttelevuus ja turvallisuus paranevat ja pyöräilyn painoarvo yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kasvaa. Pyöräilyn kilpailukyky henkilöautoon verrattuna paranee. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn matkaketju on sujuva ja turvallinen. Pyöräilyn määrä kaksinkertaistuu vuosien tasosta vuoteen 2020 mennessä. Pyöräilyn turvallisuus paranee pitkällä aikavälillä yleisten liikenneturvallisuustavoitteiden mukaisesti. Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvä tutkimustieto on monilta osin vanhaa tai se perustuu ulkomaisiin tutkimustuloksiin, joiden soveltuvuus Suomeen on epävarmaa. Valtakunnan tasolla henkilöliikennetutkimuksesta on tulostettu keskimääräistä tietoa muun muassa kulkumuotoosuuksista ja matkan pituuksista. Paikallinen tietämys kävelyn ja pyöräilyn määrästä on pääsääntöisesti heikkoa. Niilläkin kaupunkiseuduilla, joilla on tehty alueellisia liikennetutkimuksia, pyöräily ja erityisesti kävely on jäänyt yleensä vähemmälle huomiolle autoliikenteeseen verrattuna. Lisäksi tutkimuksista saatavaa kevyen liikenteen tietoa ei ole riittävästi analysoitu. Kevyen liikenteen osalta alueellisten liikennetutkimusten suuri ongelma on myös ajankohta, sillä vaihtelut vuodenajan ja säätilan suhteen ovat suuria, jolloin yksittäisten tutkimusten liikenteen perusteella ei voida luotettavasti arvioida tilannetta muina ajankohtina. (Somerpalo et al. 2001) Kevyen liikenteen tutkimusohjelman päätavoitteena kevyen liikenteen perustietouden ja tilastoinnin osalta on kävelyä ja pyöräilyä koskevan perustiedon tuottaminen ja tilastoinnin kehittäminen sekä olemassa olevan tiedon kokoaminen, analysointi ja jalostaminen käyttökelpoiseen muotoon. Tärkeiksi tutkimuslinjan aihepiireiksi tutkimusohjelmassa esitettiin (Somerpalo et al. 2001): Kulkumuotojen väliset siirtymät ja kulkumuotojen käyttö rinnakkain Kävelyn ja pyöräilyn potentiaaliset lisäämisalueet Kävelyn ja pyöräilyn määrät (eri alueilla, eri matka- ja käyttäjäryhmissä). Matkaketjut, kävely ja pyöräily liityntäliikennemuotona Kattava kevyen liikenteen tietojärjestelmä Kävely- ja pyöräilymatkojen ominaisuudet

12 15 Tutkimus- ja suunnittelumenetelmiä ja ohjeita kehittämällä voidaan luoda parempia välineitä liikennejärjestelmän suunnitteluun ja päätöksenteon tarvitseman tiedon tuottamiseksi. Tärkeiksi tutkimuslinjan aihepiireiksi esitettiin (Somerpalo et al. 2001): Kevyen liikenteen kysynnän ennustaminen sekä mallinnus- ja simulointimenetelmät - Kevyen liikenteen ennustemenetelmien kehittäminen yhteismitalliseksi muun liikenteen ennustamisen kanssa. - Kävelyn ja pyöräilyn simulointi ja pyöräilijän liikkumisen mallintaminen. - Paikkatietojen hyödyntäminen kävelyn ja pyöräilyn suunnittelussa. Kevyen liikenteen hankkeiden vaikutusten arviointimenetelmät - Kevyen liikenteen hankkeiden hyötyjen ja kustannusten arviointimenetelmät. - Pyöräilyn ja kävelyn liikennetaloudelliset perusarvot. - Hankkeiden ennen-jälkeen tutkimusten yhtenäistäminen ja vakiinnuttaminen. - Vaikutusarviointien standardisointi. Pyöräilyn ja kävelyn hankearviointien yhtenäistäminen. Kevyen liikenteen laskentatietojen laajentamismenetelmät - Valtakunnalliset vaihtelukertoimet pyöräilyn ja jalankulun todellisen määrän arvioimiseksi aikavaihtelu ja säätila huomioon ottaen. Kevyen liikenteen laskentamenetelmät - Automaattisten laskentamenetelmien kehittäminen - Seurantajärjestelmän suunnittelu alueellisesti kattavan ja yhteismitallisen tiedon tuottamiseksi ja aikasarjojen keräämiseksi. - Kävelyaktiviteetin laskenta- ja arviointimenetelmät. Olosuhteiden, palvelutason, infrastruktuurin kunnon ja laadun arviointimenetelmät - Kävely- ja pyöräily-ympäristön laatukriteerit ja olosuhteiden arviointimalli. - Menetelmät ja käytännöt kevyen liikenteen väylien kuntoarviointiin ja perusparannustarpeen määrittämiseen. Suunnitteluohjeiden arviointi - Käytettävien suunnitteluohjeiden kartoitus, niiden käyttökohteet, sisältö ja uusimistarve. - Kaupunkialueille soveltuvien suunnitteluohjeiden laatiminen. - Rakennustyönaikaisten liikennejärjestelyiden ohjeistuksen laatiminen. - Valtakunnallinen ohje pyöräpysäköinnin järjestämisestä JALOIN-hanke Liikenne ja viestintäministeriö on käynnistänyt JALOIN -hankkeen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi Suomessa. Hankkeen tehtävänä on LVM:n kevyen liikenteen tutkimusohjelman sekä Uutta pontta pyöräilyyn ja Kävely osaksi liikennepolitiikkaa ohjelmien toimeenpano. Yhteisenä tavoitteena on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden ja toimintaedellytysten parantaminen siten, että niiden yhteenlaskettu kulkumuoto-osuus kasvaa ja yhteiskunnan sekä kansalaisten henkilöautosidonnaisuus vähenee. (Myllylä, 2003) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edellyttää ajantasaista tietoa liikkumismuotojen ominaisuuksista ja määristä, eri tekijöiden vaikutuksista kulkumuotojen suosioon ja ihmisten liikkumispäätöksiin sekä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista. Tutkimusohjelman tarkoituksena on suunnata lähivuosien resursseja kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta keskeisiin suuntiin, käynnistää jatkuva kävelyn ja pyöräilyn tutkimustraditio sekä integroida kävely- ja pyöräilynäkökulma tasavertaisena muuhun liikennetutkimukseen. (Myllylä, 2003)

13 VAHA VAHA on vuosille ajoittuva Tiehallinnon tutkimusohjelma, jonka päämääränä on nykyistä parempi tienpidon yhteiskunnallisten vaikutusten hallinta. Tienpidolla tarkoitetaan yleisten teiden kunnossapitoa ja investointeja, vaikutuksilla taas näiden toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia tienkäyttäjiin, muuhun yhteiskuntaan sekä luontoon. (Goebel, 2002) Tutkimusohjelma jakautuu neljään tavoitealueeseen, joista neljänteen kuuluu vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantaminen, joka koskee myös kevyen liikenteen tietoja. Vaikutusten hallinnassa käytettävien lähtötietojen tulee olla määrältään ja laadultaan riittäviä. Lähtötietoja tarvitaan muun muassa tieverkon ja liikenteen tilasta, tienpidon kustannuksista ja erilaisista toimintaympäristön ominaisuuksista ja muutoksista. Vaikutusten hallinta edellyttää myös hyvää käsitystä asiakkaiden ja muun yhteiskunnan tarpeista. (Goebel, 2002) Tavoitealue 4 - vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantaminen - on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, joissa osittain huomioidaan myös kevyen liikenteen tietotarpeet: Asiakkuustiedon tuottaminen: tavoitteena selvittää mitä asiakkuustietoa vaikutusten hallinnassa tarvitaan, kenen sitä tulisi tuottaa ja millaista sen tulisi olla. Kustannustiedon tuottaminen: tavoitteena viestiä vaikutusten hallinnan tarpeet Tiehallinnon kustannustiedon kehittämisestä vastaaville tahoille sekä ohjeistaa tuotetun kustannustiedon hyväksikäyttö vaikutusten arvioinnissa. Muiden lähtötietojen tuottaminen: vaikutusten hallinnassa tarvitaan tila- ja paikkatietoa liikennemääristä, tiestöstä ja onnettomuuksista. Osakokonaisuuden tavoitteena on viestiä Tiehallinnon erilaisten tiedon tuottamisjärjestelmien ylläpitäjille vaikutusten hallinnassa tarvittavista lähtötiedoista ja ohjata järjestelmien kehittämistä näitä tietoja tuottaviksi Laitosyhtenäiset tiedot -projekti LYTTI eli Laitosyhtenäiset tiedot -projektissa on selvitetty, mitkä ovat Tiehallinnon tarvitsemat, laitosyhtenäisyyttä edellyttävät tiestö- liikenne- ja paikkatiedot, niiden laatu- ja kattavuusvaatimukset sekä näiden hankkimisen edellyttämä rahoitustarve. Myös kevyen liikenteen laskentatiedot yleisten teiden osalta ovat kuuluneet projektin vaikutuspiiriin. Projektin yhteydessä on selvitetty karkealla tasolla tiepiirien tarve kevyen liikenteen määrätiedoille eri prosesseissa. Tiepiirit arvioivat kevyen liikenteen määriin liittyvän tiedon tarpeellisuuden prosesseittain asteikolla: välttämätön tarpeellinen hyvä tietää: Suunnitteluprosessissa kevyen liikenteen määrätietoa arvioitiin välttämättömäksi. Ohjausprosessissa tarpeellinen. Hankintaprosessissa vastaukset hajosivat välille välttämätön hyvä tietää. Liikenteen palvelut ja asiakkuusprosessissa pidettiin liikennemäärätietoa joko tarpeellisena tai hyvä tietää -tasolla. Keskushallinnossa lähinnä vain suunnitteluprosessissa tunnistettiin kevyen liikenteen liikennemäärätiedon tarve liikenneturvallisuustarkasteluiden yhteydessä. Kevyen liikenteen tietojen sisältöön ja tarkkuuteen sekä mahdollisiin tiedon hankintatapoihin ei LYTTI -projektin yhteydessä otettu kantaa. Lähes kaikilla prosesseissa oltiin kuitenkin valmiita sitoutumaan myös tiedon hankkimiseen osoittamalla siihen resursseja.

14 ECMT ECMT:n (European Conference of Ministers of Transport) eräänä liikennepoliittisena tavoitteena on integroida polkupyöräliikenteen suunnittelu kiinteäksi osaksi jäsenmaiden kansallista liikenteen- ja maankäytön suunnittelua. Jotta jäsenmaiden kevyen liikenteen edistymistä voidaan seurata, on tunnettava niiden liikenteen ja liikkumisen nykytila. Tämän johdosta ECMT on teettänyt selvityksen, jossa on vertailtu eri jäsenmaiden pyöräilyn nykytilaa, pyöräilypoliittisia ohjelmia ja kevyen liikenteen tutkimusta sekä tehtyjä toimenpiteitä pyöräilyn edistämiseksi. (Miyake, 2003) Tutkimuksen perusteella ECMT on asettanut suositukset kansallisille liikenneministeriöille (Miyake, 2003): Kehittää kansallinen pyöräilyn edistämissuunnitelma selkeine tavoitteineen ja toimenpiteineen. Pitää pyöräilyä tasavertaisen liikennemuotona sekä luoda saumaton pyörätieverkko ja hyvät liityntäyhteydet muihin liikennemuotoihin. Parantaa tiedon keräämistä pyöräliikenteestä ja pyöräilijöiden käyttäytymisestä. Valvoa pyöräilypolitiikan edistymistä. Parantaa pyöräilyn vaikutusten arviointia. Jatkaa työtä pyöräilyturvallisuuden edistämiseksi. Antaa tarvittaessa taloudellista ja lainsäädännöllistä tukea paikallisille toimijoille. Jakaa yleisesti tietämystä pyöräilypolitiikasta ja sen tavoitteista paikallisille toimijoille. Kevyen liikenteen politiikkojen seuranta ja vaikutusten arviointi eivät monissa jäsenmaissa ole jäsentäytyneet selkeiksi kokonaisuuksiksi. Näiden kehittäminen onkin haaste, joka toivotaan ratkaistavan tulevaisuudessa. (Miyake, 2003) ECMT:n tietotarpeet eivät poikenneet haastatteluissa ja muissa tarkasteluissa esiin tulleista tietotarpeista.

15 18 3 YLEISTIETOA PYÖRÄILYN JA JALANKULUN LUONTEESTA 3.1 Kevyen liikenteen matkatuotokset ja matkojen kysyntä Matkat ja osamatkat Jalankululla ja pyöräilyllä on tärkeä merkitys paitsi itsenäisinä pääkulkutapoina lyhyillä matkoilla, myös muiden kulkutapojen täydentäjänä. Lähes kaikkiin joukkoliikenteellä tehtyihin matkoihin kuuluu yleensä kävellen tehty liityntämatka. Myös henkilöautomatkan osana on yleensä ainakin lyhyt kävely lähtöpaikasta pysäköintipaikalle tai pysäköintipaikalta määränpäähän. (Rietveld 2000) Jalankulun ja pyöräilyn osuus tehdyistä matkoista ja matkustussuoritteesta riippuu siitä, miten matkan käsite määritellään. Jos tarkastellaan pääkulkutapaa, kuten matkoja ja kulkutapojen osuuksia laskettaessa usein tehdään, jäävät muilla pääkulkutavoilla tehtyjen matkojen esimerkiksi kävellen tehdyt liityntämatkat eli osamatkat huomioon ottamatta suoritteiden laskennassa. Suomalaisten tekemistä matkoista noin kolmannes on kevyen liikenteen matkoja, mutta suoritteella mitattuna kevyen liikenteen osuus on noin 5 %, jos tarkastellaan pääkulkutapaa. Valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa on arvioitu, että ns. liityntämatkojen osuus koko kävelysuoritteesta on noin puolet. Hollannissa kävellen tehdyistä liityntämatkoista on arvioitu syntyvän noin 30 % koko kävelysuoritteesta. (Kalenoja ja Mäkelä 2001, Pastinen 1999, Rietveld 2000) Kevyen liikenteen matkatuotoksia ja suoritteita koskevia tietoja on kerätty haastattelututkimuksilla, joista tärkein on valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus. Lisäksi eri kaupunkiseuduilla on toteutettu alueellisia liikennetutkimuksia erityisesti liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteydessä. Alueellisissa tutkimukset ovat olleet toisistaan poikkeavia, sillä niiden käyttötarkoitus on vaihdellut suunnittelualueittain. Haastattelututkimuksilla on voitu koota perustietoja liikenteen mallintamista varten tai koota liikkumista kuvaavia alueellisia tunnuslukuja suunnittelun perustiedoiksi. Alueellisten henkilöliikennetutkimusten yhtenäistämistä koskevalla suosituksella on pyritty yhdenmukaistamaan alueellisten haastattelujen suoritustapaa, jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää valtakunnan tasolla ja tulosten vertailtavuus olisi parempi. Alueellisissa tutkimuksissa on yleensä päädytty määrittämään matkojen pääkulkutapa, sillä osamatkojen selvittäminen edellyttää laajaa ja työlästä haastattelututkimusta. (Kivari et al. 2000) Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (HLT) antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä matkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Henkilöliikennetutkimus on Suomessa toteutettu 6 vuoden välein. Tutkimusaineisto sisältää liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista, matkojen tarkoituksesta ja väestöryhmien välisistä eroista liikkumisessa. Henkilöliikennetutkimuksen tutkimusraportissa (Pastinen 1999) on esitetty tärkeimpiä liikkumisen tunnuslukuja. Henkilöliikennetutkimuksen perusteella on lisäksi laadittu alueellisia liikkumisen tunnuslukuja (Kivari et al. 2002).

16 19 Ruotsissa valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutetaan jatkuvana tutkimuksena, jonka perusteella laaditaan vuosittaisia arviointeja matkustuskäyttäytymisen muutoksista 1. Tuloksia käytetään liikennesuoritteiden kehityksen arviointiin, liikenneturvallisuuden ja liikenteen ympäristövaikutusten kehityksen arviointiin ja liikenne-ennusteiden laatimiseen. Vuosittain haastatellaan puhelimitse noin henkilöä. Vuonna 2001 haastatteluja tehtiin vuotiaille ruotsalaisille, joita oli vuonna 2001 yhteensä henkilöä. (Statens institut för kommunikationsanalys 2002) Suomen henkilöliikennetutkimuksessa jalankulku käsittää kävelyn, juoksun sekä potkukelkalla, potkupyörällä, rollaattorilla, pyörätuolilla, suksilla ja rullaluistimilla tehdyt matkat. Pyöräilyllä tarkoitetaan ainoastaan polkupyöräilyä. Muu kevyt liikenne sisältää mopedilla, skootterilla, veneellä, kanootilla ja hevosella tehdyt matkat. (Suunnittelukolmio ja LT-Konsultit 2000) Henkilöliikennetutkimuksen mukaan jalankulkumatkojen osuus on 24 % ja pyörämatkojen 11 % kaikista tehdyistä matkoista keskimäärin koko vuoden aikana, jos tarkastellaan matkaan pääkulkutapaa. Matkasuoritteesta sekä jalankulun että pyöräilyn osuudet ovat noin 2 %. (Suunnittelukolmio ja LT-Konsultit 2000) Suomalaiset tekevät keskimäärin 0,68 jalankulkumatkaa päivässä, jos kulkutapa määräytyy pääkulkutavan mukaan. Jalan kuljetaan keskimäärin 1,1 km/vrk ja jalankulkumatkoihin käytetään päivän aikana keskimäärin 17,6 minuuttia. (Suunnittelukolmio ja LT-Konsultit 2000) Pyörämatkoja tehdään keskimäärin 0,31 päivässä ja suomalaiset kulkevat keskimäärin 0,9 km päivän aikana pyörällä. Aikaa pyörämatkoihin menee päivän aikana keskimäärin 6,0 minuuttia. (Suunnittelukolmio ja LT-Konsultit 2000) Yleisimmät toissijaiset kulkutavat ovat henkilöauton kuljettaja tai matkustaja silloin kun pääkulkutapana on jalankulku. Pyöräilyn ollessa pääkulkutapana selvästi suosituin toissijainen kulkutapa on jalankulku. Muita toissijaisia kulkutapoja pyöräilyyn ei juurikaan liity. Jalankulku on kaikkien muiden kulkutapojen ylivoimaisesti suosituin toissijainen kulkutapa. Pyöräily sen sijaan ei valtakunnallisesti ole kovin suosittu toissijainen kulkutapa. Jonkin verran sitä käytetään jalankulun kanssa, mutta jo seuraavaksi yleisemmässä tapauksessa esim. raideliikenteen liityntäkulkumuotona pyörän käyttö on suhteellisen vähäistä koko maan tasolla. (Suunnittelukolmio ja LT-Konsultit 2000) Väestöryhmäkohtaiset erot Vuoden henkilöliikennetutkimuksessa on haastateltu yli 6-vuotiasta väestöä. Aineiston perusteella on mahdollista monipuolisesti arvioida matkustuskäyttäytymistä eri väestöryhmien ja erityyppisten alueiden välillä. Taulukoissa on esitetty henkilöliikennetutkimuksen mukainen vuorokauden matkaluku, suorite ja kokonaismatka-aika perhetaustan ja liikennemuodon mukaan jaoteltuna. 1 Ruotsin henkilöliikennetutkimuksesta vastaavat Statistiska Centralbyrån SCB, Banvärket, Verket för Innovationssystem (VINNOVA), Luftfartsvärket, Sjöfartsvärket, Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA), Vägverket sekä Turistdelegationen. Turistdelegationen ja SIKA ovat tutkimuksen virallisia tilaajia sekä tietojen kokoajia.

17 20 Taulukko 3.1 Kevyen liikenteen matkaluvut perhetaustan ja kulkutavan mukaan jaoteltuna. (Pastinen 1999) Matkaluvut (matkaa/hlö/vrk) jalankulku polkupyörä muu kevyt liikenne 6-12 v v. pojat v. tytöt v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia yli 65-v. mies, ei lapsia yli 65-v. nainen, ei lapsia mies, kouluikäisiä lapsia nainen, kouluikäisiä lapsia mies, alle kouluikäisiä lapsia nainen, alle kouluikäisiä lapsia mies, yli kouluikäisiä lapsia nainen, yli kouluikäisiä lapsia 0,99 0,62 0,92 0,57 0,99 0,54 0,79 0,57 0,84 0,53 0,76 0,36 0,62 0,30 0,69 0,39 0,68 0,69 0,84 0,63 0,31 0,33 0,19 0,25 0,20 0,31 0,18 0,16 0,15 0,26 0,23 0,12 0,14 0,26 0,01 0,25 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 kaikki 0,68 0,31 0,02 Taulukko 3.2 Kevyen liikenteen matkasuorite perhetaustan ja kulkutavan mukaan jaoteltuna. (Pastinen 1999) Matkasuorite (km/hlö/vrk) jalankulku polkupyörä muu kevyt liikenne 6-12 v v. pojat v. tytöt v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia yli 65-v. mies, ei lapsia yli 65-v. nainen, ei lapsia mies, kouluikäisiä lapsia nainen, kouluikäisiä lapsia mies, alle kouluikäisiä lapsia nainen, alle kouluikäisiä lapsia mies, yli kouluikäisiä lapsia nainen, yli kouluikäisiä lapsia 0,8 0,7 1,2 0,9 1,7 1,1 1,5 1,3 1,5 1,1 1,0 0,7 1,3 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,9 1,7 1,1 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 0,7 0,4 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 0,8 0,1 1,4 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 kaikki 1,1 0,9 0,1

18 21 Taulukko 3.3 Kevyen liikenteen kokonaismatka-aika perhetaustan ja kulkutavan mukaan jaoteltuna. (Pastinen 1999) Kokonaismatka-aika (min/hlö/vrk) jalankulku polkupyörä muu kevyt liikenne 6-12 v v. pojat v. tytöt v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia v. mies, ei lapsia v. nainen, ei lapsia yli 65-v. mies, ei lapsia yli 65-v. nainen, ei lapsia mies, kouluikäisiä lapsia nainen, kouluikäisiä lapsia mies, alle kouluikäisiä lapsia nainen, alle kouluikäisiä lapsia mies, yli kouluikäisiä lapsia nainen, yli kouluikäisiä lapsia 17,1 13,3 19,0 12,7 23,3 16,3 22,0 19,1 23,8 16,8 19,5 10,1 18,4 11,9 17,8 15,1 18,8 11,7 11,7 10,3 6,7 6,1 4,9 5,5 4,9 6,1 5,7 3,0 3,6 5,1 4,0 2,5 2,8 4,7 1,1 8,4 0,4 0,8 0,5 1,8 1,1 1,6 0,7 1,5 0,1 1,5 0,1 3,3 0,3 1,9 0,1 kaikki 17,5 5,9 1,2 Pyöräilyn kulkutapaosuus on suurimmillaan 6 17-vuotiailla, pojilla osuus on hieman suurempi kuin tytöillä. Vanhemmilla ikäluokilla pyöräilyn kulkutapaosuus on 5 12 %. Alle 35- vuotiaiden ryhmissä pyöräilyn kulkutapaosuus on suurempi miehillä, mutta tätä vanhemmissa ikäryhmissä puolestaan naisilla. Kokonaisuudessaan pyöräilyn kulkutapaosuus on naisilla (11 %) jonkin verran suurempi kuin miehillä (10 %). (Suunnittelukolmio ja LT-Konsultit 2000) Jalankulun kulkutapaosuus pyöräilyn tapaan on suurin 6 17-vuotiailla, tytöillä suurempi kuin pojilla. Naisilla jalankulun kulkutapaosuus laskee iän myötä alimmillaan 23 %:iin vuotiaiden ikäryhmässä, mutta kasvaa sen jälkeen ollen suurimmillaan yli 65-vuotiaiden keskuudessa 47 %. Miehillä jalankulun kulkutapaosuus puolestaan on pienimmillään aktiivisimmin autoilevassa vuotiaiden ikäryhmässä %:iin, mutta nousee vanhemmissa ikäryhmissä jälleen %:iin. Kehitys kulkutapaosuudessa johtuu siitä, että muilla pääkulkutavoilla tehtyjen matkojen määrä vähenee iän myötä. Kokonaisuudessaan jalankulun kulkutapaosuus on miehillä pienempi kuin naisilla. Taulukoissa on esitetty henkilöliikennetutkimuksen mukainen vuorokauden matkaluku, suorite ja kokonaismatka-aika perhekoon ja kulkutavan mukaan jaoteltuna. (Suunnittelukolmio ja LT-Konsultit 2000) Taulukko 3.4. Kevyen liikenteen matkaluvut perhekoon ja kulkutavan mukaan jaoteltuna. (Pastinen 1999) perhekoko (henkilöä) Matkaluvut (matkaa/hlö/vrk) jalankulku 0,87 0,67 0,61 0,62 0,64 0,57 polkupyörä 0,27 0,24 0,27 0,37 0,43 0,52

19 22 Taulukko 3.5 Kevyen liikenteen matkasuorite perhekoon ja kulkutavan mukaan jaoteltuna. (Pastinen 1999) perhekoko (henkilöä) Matkasuorite (km/hlö/vrk) jalankulku 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 polkupyörä 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 1,3 Taulukko 3.6 Kevyen liikenteen kokonaismatka-aika perhekoon ja kulkutavan mukaan jaoteltuna. (Pastinen 1999) perhekoko (henkilöä) Kokonaismatka-aika (min/hlö/vrk) jalankulku 21,5 19,3 16,4 14,8 13,6 13,3 polkupyörä 5,6 5,1 5,0 6,3 7,9 9,9 Naisten ja miesten välillä ei ole havaittu eroja polkupyörällä tehtyjen matkojen määrässä. Henkilöautolla tehdyissä matkoissa miesten osuus on suurempi ja joukkoliikenteessä puolestaan naisten osuus on suurempi. Alle 18-vuotiaiden pyöräilyn osuus on suuri. Muissa ikäluokissa pyörämatkojen osuudessa kaikista matkoista ei ollut eroja. Henkilökohtaisten tulojen kasvu vähentää pyöräilyn osuutta ja lisää henkilöautoilun osuutta kaikista tehdyistä matkoista. Kotitalouden yhteisillä tuloilla ei ole vaikutusta kevyen liikenteen määrään. (Pastinen 1999) Pyöräilyn ja jalankulun osuus on suurin koulu- ja opiskelumatkoilla, jota osaltaan selittää alle 18-vuotiaiden suuri osuus väestöstä. Muissa matkaryhmissä (kotiperäiset työmatkat, eikotiperäiset työmatkat, muut kotiperäiset työmatkat) pyöräilyn ja jalankulun osuudet ovat samansuuruisia kuin yleensä yli 18-vuotiaiden matkoilla. Ajokortillisuutta selvemmin kevyen liikenteen kysyntään vaikuttaa autonomistus ja se kuinka usein vastaajalla on ollut mahdollisuus auton käyttöön päivittäisillä matkoillaan. Autottomissa kotitalouksissa asuvien vastaajien kokonaissuorite on noin puolet pienempi kuin autollisissa talouksissa asuvien. Taulukossa 3.7 on esitetty henkilöliikennetutkimuksen mukaiset ajokortin haltijat ja vuorokauden keskimääräinen matkasuorite pääkulkutavan mukaan. Taulukko 3.7 Ajokortin haltijat ja vuorokauden keskimääräinen matkasuorite (km/hlö/vrk) pääkulkutavan mukaan. (Pastinen 1999) kulkutapa ei ajokorttia ajokortti polkupyörä 1,0 0,7 jalankulku 1,2 1, Matkojen tarkoitus Erilaisten toimintojen jalankulku- ja pyöräilytuotokset ovat erilaisia, sillä kävelyn ja pyöräillyn suosio vaihtelee eri matkaryhmillä ja maankäyttötyypeillä. Kuvassa 3.1 on esitetty päivittäisten jalankulku- ja pyöräilymatkojen jakautuminen eri matkaryhmiin henkilöliikennetutkimuksen mukaan. Matkojen määrää laskettaessa on tässä yhteydessä tarkasteltu pääkulkutapaa.

20 23 Yli puolet jalankulkumatkoista on vapaa-ajanmatkoja, toiseksi suurimman ryhmän muodostavat ostos- ja asiointimatkat. Pyörällä tehdyistä matkoista noin 40 % on vapaa-ajanmatkoja ja 36 % työ-, koulu- tai opiskelumatkoja. (Pastinen 1999) jalankulku polkupyörä 16.2% 1.5% 41.9% 35.5% 51.5% 30.9% 22.6% työ, koulu, opiskelu työasia ostos ja asiointi vapaa-aika Kuva 3.1 Jalankulku- ja pyörämatkojen (matkaa/henkilö, vrk) jakautuminen eri matkaryhmiin (pääkulkutapa). (Pastinen 1999) Vapaa-ajan jalankulku- ja pyöräilymatkat ovat keskimäärin henkilöliikennetutkimuksen mukaan jonkin verran pidempiä kuin muut kevyen liikenteen matkat. Lyhimpiä kevyen liikenteen matkoja ovat ostos- ja asiointimatkat. Kuvassa 3.2 on esitetty jalankulku- ja pyörämatkojen keskimääräinen pituus matkan tarkoituksen mukaan. (Pastinen 1999) työ, koulu, opiskelu työasia ostos ja asiointi vapaa-aika km/matka jalankulku polkupyörä Kuva 3.2 Jalankulku- ja pyörämatkojen keskimääräinen pituus matkaryhmittäin (pääkulkutapa). (Pastinen 1999)

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista?

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Liikkumistarpeet kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Hanna Kalenoja Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 1 Liikkumistarpeet yksilön näkökulmasta

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Liite 1. Jaloin-arviointihankkeen ryhmähaastattelujen osallistujat

Liite 1. Jaloin-arviointihankkeen ryhmähaastattelujen osallistujat Liite 1 Jaloin-arviointihankkeen ryhmähaastattelujen osallistujat haastatteluryhmän teema osallistujat maankäyttö ja kaavoitus - Mirja Hyvärinta, Uudenmaan tiepiiri - Riikka Kallio, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely

Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely Mika Ristimäki erikoistutkija SYKE / rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alue- ja yhdyskuntarakenteen tiedot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA Katja Seimelä, Tampereen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visio 2030 Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS Esipuhe Rovaniemelle laadittiin liikennejärjestelmäsuunnitelma 1990-luvun alkupuoliskolla. Suunnittelualue käsitti kaupungin lisäksi silloisen

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Lappeenrannan pyöräilyennuste. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015

Lappeenrannan pyöräilyennuste. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015 Lappeenrannan pyöräilyennuste Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015 10.4.2015 1 Sisällysluettelo 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PYÖRÄILYENNUSTEEN LAADINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Pyöräilyn

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Jalankulun reunavyöhyke

Jalankulun reunavyöhyke LiikkumistottumuksetToimintojen sijoittuminen Alakeskukset Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Matkatuotokset Jalankulun reunavyöhyke Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Katsaus liikennetutkimuksen tuloksiin 19.4.2013 Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne Yleistietoa

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Hilkka Piippo, Plaana Oy Antti Määttä, Oulun kaupunki 1 6000 Kaukovainion kaupunginosan väestö ikäluokittain 5000 4000 3000 2000 1000

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Liikenne kohti tulevaa. Toiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Liikenne kohti tulevaa. Toiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Liikenne kohti tulevaa Toiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Toiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Näin liikumme Kotimaanmatkojen kokonaismatkamäärät ja -suoritteet pysyneet samalla tasolla 3 matkaa

Lisätiedot

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä Promoting Cycling and Walking 5.5.2014 Liikenneinsinööri Timo Seimelä Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pormestariohjelma Tampereen uusi kaupunkistrategia Kantakaupungin yleiskaava Keskustan strateginen

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Tiivistelmä 13.11.2015 Tämän yhteenvedon lisäksi työstä on laadittu laajempi taustaraportti Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Hämeen

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10. Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.2015 Hankkeen ydintavoitteet Parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

YLEISKAAVOITUKSEN LIIKENNESUUNNIT- TELUN LÄHTÖKOHDAT JA HAASTE

YLEISKAAVOITUKSEN LIIKENNESUUNNIT- TELUN LÄHTÖKOHDAT JA HAASTE YLEISKAAVOITUKSEN LIIKENNESUUNNIT- TELUN LÄHTÖKOHDAT JA HAASTE Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen liikennepoliittiset linjaukset + VAT (ks. OAS) LÄHTÖKOHTA CO 2 80% kasvihuonekaasupäästöistä Liikenteen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja liikkumistarve - Onko yhdyskuntarakenteella väliä?

Yhdyskuntarakenne ja liikkumistarve - Onko yhdyskuntarakenteella väliä? Yhdyskuntarakenne ja liikkumistarve - Onko yhdyskuntarakenteella väliä? Erikoistutkija Kari Oinonen Suomen ympäristökeskus Rakennetun ympäristön yksikkö Esityksen sisältö Yhdyskuntarakenteen vyöhykemallin

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset

XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset LIIKENNETARKASTELUT = LIVA-liittymä = ETL-liittymä = liittymä etelästä/pohjoiseen = 80 km/h = 70 km/h = 60 km/h = 40 km/h normaali ETL XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset = LIVA-liittymä = ETL-liittymä

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN

KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN KEKO B, 1. Työpaja 10.4.2013 Antti Rehunen, Jari Rantsi ja Ari Nissinen, SYKE HEKO-TYÖKALUSTA KEKO-TYÖKALUUN Ekotehokkuusvaikutusten elinkaariperusteinen arviointi

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 13

SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 13 11 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 13 1 JOHDANTO... 18 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 18 1.2 Tutkimuksen vaiheet ja tutkimusmenetelmät... 20 1.3 Aluerajaukset... 21 1.4 Aineistot... 22 2 LIIKENTEEN KYSYNTÄ

Lisätiedot

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Pysäköintitutkimukset Kulkutapajakaumat Katuverkon jäsentäminen Pysäköinnin järjestelyt Liikennemäärät Isot kehityshankkeet (Itäinen

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 TAUSTALLA VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET JA AJATTELUTAVAN MUUTOS 2011 Kävelyn ja pyöräilyn

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 1 Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt,

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot