MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN"

Transkriptio

1 MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN Tuomo Pöyskö Ramboll Liikennejärjestelmät (ent. Liidea)

2 LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU liikennejärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävää toimintaa pitkän aikavälin strategista suunnittelua käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta suunnitellun maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta alueen liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisestä vastaavien toimijoiden jatkuvaa yhteistyötä Tie Vesi Raide Ilma (Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön ohje Kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelu yksityiskohdista toimenpidekokonaisuuksiin, 1996 )

3 MAANKÄYTÖN RATKAISUT KESKIÖSSÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUSSA Maakäytössä toimintojen mitoitus ja sijoittuminen luo edellytykset joukko- ja kevytliikenteen järkevälle kehittämiselle Vaikuttaa keskeisten liikenteellisten tavoitteiden saavuttamisedellytyksiin Liikkumistarve Matkasuoritteet Ha-omistus Kulkutapaosuudet Maankäyttöä ei voi suunnitella ilman tietoa ratkaisujen vaikutuksista liikenteeseen tai miten liikenteellä voidaan vaikuttaa maankäyttöön

4 TUNNISTETTAVA LIIKKUMISTARPEET Millaisia liikkumistarpeita eri elämäntilanteisiin liittyy Ymmärrys liikkumistarpeista Vaikutus maankäytön suunnitteluun Matkojen ominaisuudet: missä, milloin, kuinka usein, miten? Ymmärrys liikennejärjestelmän laadullisista tavoitteista Vaikutus tie- ja liikennesuunnitteluun Yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä määrittävät miten (missä, milloin, millä kulkutavalla jne.) liikkumistarve voidaan käytännössä tyydyttää

5 MISTÄ LIIKENNE SYNTYY Asuinpaikka: - 75% alkaa tai päättyy kotiin Osuus kilometreistä 7 % koti 3 % työpaik ka tai työasioi ntipaikka 1 % Kotiperäisiä matkoja 75% koulu tai 0,1 % opiskel u- paikka 1 % 4 % Kotiperäisiä matkoja 77% koti 3 % työpaik ka tai työasioi ntipaikka 1 % koulu tai opiskel u- paikka 1 % 0,1 % vapaaajan kohde ostostai asiointi -kohde 2 % vapaaajan kohde ostostai asiointi -kohde 2 % 5 % HLT %

6 LIIKKUMISTARPEET, MATKAN TARKOITUS Yhdyskuntarakenteella vaikutetaan Toimintojen sijaintiin (asuminen-työ, asuminen-palvelut) kokonaissuorite Luodaan liikennepalvelujen toimintaedellytykset Haaste luoda ympäristöä eri elämänvaiheissa olevien ihmisten laadukkaaseen asumiseen Elämäntavan ja lisääntyneen vapaa-ajan vaikutus liikkumiseen: erillään olevat palvelut saavutettavissa nopeasti ja helposti vain henkilöautolla Liikennejärjestelmällä vaikutetaan Kulkutapojen palvelutasotekijöihin Turvallisuuteen ja saavutettavuuteen (kulkutapojen valinta) Asuinalueiden viihtyisyyteen

7 LIIKKUMISTARPEET EIVÄT OLE ALUERIIPPUVAISIA

8 TARPEIDEN TYYDYTTÄMISEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EROAVAT ERILAISILLA ALUETYYPEILLÄ

9 SAAVUTETTAVUUDEN MERKITYS KULKUTAVAN VALINTAAN

10 KULKUMUOTOJEN KÄYTÖN KEHITYKSEN TRENDI KOHTI KESTÄVÄÄ LIIKKUMISTA?

11 MIKSI MAANKÄYTÖN RATKAISUT OVAT TÄRKEITÄ Asuinpaikka määrittää liikkumisen ja sen reunaehdot Kokonaissuorite Kulkutapojen käyttömahdollisuudet (joukkoliikenne, kävely & pyöräily) Työpaikat ja palvelut määrittävät liikenteen kysynnän suuntautumisen Kokonaisvaikutukset pitkäaikaisia usein lähes lopullisia Kustannukset infran toteuttajalle etupainotteisesti ja käyttäjälle/asukkaalle/ylläpitäjälle kertyvät pitkällä aikavälillä alueen logistinen kilpailukyky Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tulisi pystyä huomioimaan tulevaisuuden tarpeet ja vaihtoehtoiset liikenteen ratkaisumallit Maakäytön kehittämisen taloudelliset vaikutukset todellisia Liikenteellisiä vaikutuksia ei tunnisteta riittävän hyvin!

12 PALVELUIDEN JA TUOTANNON SIJOITTUMINEN Kauppa pyrkii sijoittumaan ensisijaisesti alueille, jotka hyvin asiakasten saavutettavissa tavaratoimitukset (logistiikka) toissijainen peruste Logistiset tarpeet vaihtelevat kaupan toimialoilla suuresti: suuryksikköjen toiminta hyvin autoriippuvaista (asiakkaan tavarankuljetus keskeinen logistiikan suorite huom. verkkokaupan lisääntyminen lisää jakelusuoritetta) erikoiskauppa ydinkeskustaan hyvien asiakasvirtojen varrelle keskustojen ulkopuolelle tilaa vievää kauppaa (asiakasmatkat näihin usein pitkiä) Logistiikan terminaalipalvelut ja tuotanto keskustojen ulkopuolella (ei asutuksen lähellä) Logistiikan palveluissa rakenne hajautunut: paljon pieniä toimijoita tavaravirtojen yhdistely vähäistä kustannustehokkuus kärsii Tuotannossa toiminta pitkäjänteistä: sijoittunut usein liikenteellisesti/maankäytön näkökulmasta haastavilla alueilla

13 LIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN YHTEENSOVITTAMINEN Yhdyskuntarakenteen toiminnallista suunnittelua: kuinka asuminen, työpaikat ja palvelut ovat sijoittuneet toisiinsa nähden suorat vaikutukset liikenteen määrään Liikennerevoluutio: tavoitteena tuoda käyttäjä- ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja toimintamalli liikenne- ja yhdyskuntasuunnitteluun Maankäyttö Asuminen Liikenne MALPE Elinkeinot Palvelut 13

14 LIIKKUMISVYÖHYKKEET: TYÖKALU MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VUOROVAIKUTTEISEEN SUUNNITTELUUN Liikkumisvyöhykkeet voidaan karkeasti jakaa jalankulkuvyöhykkeisiin, joukkoliikennevyöhykkeisiin sekä autovyöhykkeeseen Vyöhykkeet kuvaavat mahdollisuuksia käyttää eri liikkumismuotoja Ohjaa pitkän aikavälin strategista maankäytön ja liikenteen suunnittelua Kunta- tai palvelukeskuksen saavutettavuus eri liikennemuodoilla ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua

15 YHDYSKUNTARAKENTEEN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA Tarvitaan selkeät kriteerit maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämiselle: MLL -työssä muodostettu liikkumisvyöhykkeet koko maakunnan alueelle Vyöhykkeet antavat lähtökohdan sekä liikennejärjestelmän että yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle Liikkumisvyöhykkeitä hyödyntäen mahdollista määrittää taajamarakenteiden kasvua ohjaava rajaus kuntakohtaisessa suunnittelussa Tavoitteena on ohjata uutta asutusta ja työpaikkoja olemassa olevien palvelujen piiriin joukkoliikenne-, kävely ja pyöräilyvyöhykkeille. Uudet palvelut sijoitetaan näille vyöhykkeille. Näillä niin sanotuilla palveluvyöhykkeillä on lähtökohtana palveluiden hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä ja kävellen sekä polkupyörällä. Joukkoliikennevyöhykkeillä kehitetään vaihtoyhteyksiä sekä polkupyörien (ja henkilöautojen) liityntäpysäköintiä. Täydennysrakentamisella ja uusien alueiden käyttöönotolla tuetaan nykyisten palveluiden toimintaedellytyksiä.

16 POHJANMAAN LIIKKUMISVYÖHYKKEET Liikkumisvyöhykkeet muodostettu maakuntakaavassa merkittyjen taajamatoimintojen kriteereiden pohjalta (taajamatoimintojen alakeskuksiin kävely- ja pyöräilyvyöhykkeet) SYKE:n yhdyskuntarakenteen vyöhykejako huomioiden Vyöhykkeet: Jalankulkuvyöhyke 1 km pyöräilyvyöhyke 2,5 km Henkilöautovyöhyke: kaikki asuttu alue (YKR-määrittelyn mukaiset taajamat, kylät, pienkylät ja maaseutuasumisen alueet) Joukkoliikennevyöhyke: Joukkoliikenteen osalta huomioidaan SYKE:n vyöhykkeet Vaasassa Joukkoliikenteen kehittämisvyöhykkeet: maakuntakaavan laatukäytävä sekä yhteysvälit, jotka aikaisemmassa suunnittelussa määritetty joukkoliikenteen tärkeiksi kehittämissuunniksi (varsinaiset tavoitteelliset palvelutasot määritetään käynnistyvässä suunnittelutyössä) SYKE:n vyöhykemäärittely koskee tässä vaiheessa vain Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkiseutuja (vyöhykkeistä tehdyt luonnokset huomioitu)

17 Jalankulkuvyöhyke (taajamakeskukset, Alakeskukset, palvelukylät) Pyöräilyvyöhyke Joukkoliikennevyöhyke Muun asutun alueen autovyöhyke Joukkoliikenteen kehittämisvyöhyke

18

19

20

21 POHJANMAAN LIIKKUMISVYÖHYKKEET, TAVOITTEITA Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen vyöhykkeitä vahvistetaan määrätietoisesti yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja eheyttämällä. Asutusta ja palveluita kehitetään vuorovaikutteisesti kävelyn ja pyöräilyn käytettävyyden parantamiseksi palvelujen hakemiseen. Erityinen huomio päivittäistavarakauppojen ja koulujen saavutettavuuteen. Asetetaan selkeät tavoitteet sekä liikenne- että maankäyttöratkaisuilla eri liikkumismuotojen toimintamahdollisuuksien kehittämiseen Ei luoda uusia tarpeita tiestön kehittämiselle Hajarakentamista pyritään määrätietoisesti välttämään Päätiet jaksotellaan: jaksottelulla määritetään periaatteet koskien sekä tien että siihen rajautuvan maankäytön kehittämistä. Maankäytön kehittämiselle annetaan ohjeita (reunaehtoja). Yhdyskuntarakenteen kehittämiselle määritetään tiekäytävissä rajat

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu 11 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 11/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Juha Hällikkä ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-663X ISBN

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan hyväksymä 25.11.2013 Alkusanat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyöprosessien ja -menetelmien kehittäminen

Kaupunkiseudun maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyöprosessien ja -menetelmien kehittäminen Kaupunkiseudun maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyöprosessien ja -menetelmien kehittäminen Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen, 2. ennakkotehtävä Tiivistelmä Pohdinnan tuloksena

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2012 Sisältö METKAMYLLY -MENETELMÄ... 3 TOIMINTAPERIAATTEET... 3 TUOTOKSET... 4 METKAMYLLYSTÄ PÄIJÄT-HÄME MYLLYKSI... 6 LÄHTÖTIEDOT... 6 PÄIJÄT-HÄMEMYLLYN

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA 51 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA Kävely ja pyöräily kaavoituksessa Reijo Vaarala Kävely ja pyöräily kaavoituksessa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2011

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot