JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

2 YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA Tarkastelussa on luotu kriteerit Jyväskylän kaavoitettavien alueiden arvottamiselle/priorisoinnille joukkoliikenteen näkökulmasta. Kriteereinä on käytetty a) kaavoitettavan alueen etäisyyttä keskustasta sekä b) kaavoitettavan alueen etäisyyttä joukkoliikenteen linjastosta. Yhtenä mahdollisena kriteerinä tutkittiin asukastiheyttä. Koska arviot tulevien asuinalueiden asukasmääristä ovat kuitenkin hyvin epävarmoja, jätettiin ko. kriteeri tarkastelun ulkopuolelle. Koska joukkoliikenteen palvelutaso on tyypillisesti parempi tiivisti asutuilla alueilla, tulee asukastiheys huomioitua kuitenkin välillisesti joukkoliikenteen palvelutasokriteerin kautta. Alueiden linnuntie-etäisyydelle ja joukkoliikennelinjaston palvelutasolle on muodostettu molemmille kolme kriteeriä (A-C ja a-c). Näiden perusteella on edelleen muodostettu 5 luokkaa. I- luokka kuvaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiltä parasta ja V-luokka heikointa aluetta. Kuva 1. Kaavoitettavien alueiden arvottaminen joukkoliikenteen näkökulmasta Etäisyyskriteerit (A-C) määriteltiin joukkoliikenteen näkökulmasta. Ensimmäinen etäisyysalue (A = alle 7,5 km) kuvaa aluetta, jolla tehdään eniten joukkoliikennematkoja (5 7,5 km etäisyydellä keskustasta joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus 12 %, Jyväskylän liikennetutkimus 2009). Toiseen etäisyysvyöhykkeeseen kuuluvat alle 10 kilometrin etäisyydellä sijaitsevat alueet ja kolman-

3 YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 3 teen kilometrin etäisyydellä sijaitsevat alueet. Etäisyyden kasvaessa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus laskee muun muassa matka-ajan pidentymisestä ja palvelutason heikentymisestä johtuen. Joukkoliikenteen linjaston palvelutasokriteereinä on käytetty Liikenneviraston ohjeistuksen (15/2011) mukaisia palvelutasoluokkia. Palvelutasoluokista tarkasteluun on valittu kolme palvelutasoltaan parasta luokkaa: a) kilpailutaso b) houkutteleva tasoja c) keskitaso. Taulukko 1. Tarkastelussa käytetyt kriteerit ETÄISYYSKRITEERIT + PALVELTASOKRITEERIT LUOKAT 1 5 A = alle 7,5 km B = 7 10 km C = km a = kilpailutaso b = houkutteleva taso c = keskitaso 1 A + a 2 A + b tai B + a 4 C + b/c 5 C 3 B + b

4 YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 4 Taulukko 2. Kaavoitettavien alueiden arvottaminen joukkoliikenteen näkökulmasta luokat, kriteerit ja vaikutukset joukkoliikenteeseen ja liikkumiseen I (A + a) II (A + b) tai (B + a) III (B + b) IV (C+b/c) V ( C ) Kriteereiden toteutuminen linnuntieetäisyys joukkoliikenteen linjasto < 7,5 km Alue sijoittuu kilpailutasoisen joukkoliikenteen alueelle < 7,5 km Alue sijoittuu houkuttelevan tason joukkoliikennealueelle 7,5 10 km Alue sijoittuu kilpailutasoisen joukkoliikenteen alueelle* 7,5 10 km Alue sijoittuu houkuttelevan tason joukkoliikennealueelle km Alueella toteutuu houkuttelevan tai keskitason joukkoliikenne-yhteydet km Alue sijoittuu etäälle keskitasoisesta joukkoliikenteestä Vaikutukset joukkoliikenteeseen ja liikkumiseen Alueella on hyvät mahdollisuudet kilpailutasoisen joukkoliikenteen järjestämiseen. Alueen kaavoittamisella tuetaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä kasvattamalla väestöpohjaa nykyisten joukkoliikenne-reittien varrella. Joukkoliikenteen tiheä vuoroväli ja henkilöautoliikenteelle kilpailukykyinen matka-aika tekevät joukkoliikenteestä houkuttelevan vaihtoehdon henkilöautolle. Liikkumistarpeet on mahdollista tyydyttää ilman omaa autoa, eikä ajankäyttöä tarvitse sovittaa päiväsaikaan joukkoliikenteen aikatauluihin. Alueella on hyvät mahdollisuudet palvelutasoltaan houkuttelevan joukkoliikenteen järjestämiseen. Alueen kaavoittaminen tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä kasvattamalla väestöpohjaa nykyisten joukkoliikennereittien varrella. Julkinen liikenne tarjoaa hyvän vaihtoehdon oman auton käytölle, etenkin työ- ja opiskelumatkoilla sekä keskustaan suuntautuvilla asiointimatkoilla. Joukkoliikenteen käyttäminen voi edellyttää ajankäytön sovittamista joukkoliikenteen aikataulujen mukaiseksi, mutta hyvästä palvelutasosta johtuen kahden auton tarve on kotitalouksissa vähäinen. Hyvät mahdollisuudet houkuttelevan tason joukkoliikenneyhteyksien järjestämiseen. Tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Etäisyyksien kasvaessa joukkoliikenteen matka-aika ei ole enää kilpailukykyinen henkilöautoliikenteelle. Joukkoliikenteen palvelutaso riittää useimmilla yhteysväleillä kuitenkin sujuvan työssä käynnin, opiskelun ja asioinnin hoitamiseen. Julkisen liikenteen käyttö on mahdollista, mutta liikkuminen perustuu pääosin omaan autoon. Joukkoliikenteen matka-aika ei ole kilpailukykyinen henkilöautoliikenteen kanssa ja joukkoliikenteen houkuttelevuus heikkenee etäisyyden kasvaessa. Ei edellytyksiä joukkoliikenteen hyvän palvelutason järjestämiseen. Liikkuminen perustuu omaan autoon. Joukkoliikenteen heikosta palvelutasosta johtuen kotitalouksien tarve kahteen autoon kasvaa.

5 YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 5 2. KAAVALUONNOKSEN ANALYSOINTI Seuraavassa on tutkittu kuinka edellä tarkastellut etäisyys- ja palvelutasokriteerit suhtautuvat Jyväskylän kaupungin laatimaan ruutupohjaiseen kaavaluonnokseen. Kuva 2. Jyväskylän kaavaluonnoksen ruutuaineiston mukainen maankäyttö Noin 62 % kuvassa esitetyistä maankäyttöruuduista sijoittuu alle 7,5 kilometrin etäisyydelle keskustasta. 7,5 10 kilometrin etäisyydelle sijoittuu 13 % ja kilometrin etäisyydelle 25 % kaikista ruuduista. Valtaosa kaupan ja keskusta-alueiden ruuduista sekä joukkoliikennetaajamaruuduista sijoittuu alle 7,5 kilometrin etäisyydelle keskustasta (kuva 2). Sen sijaan taajama-alue-, reservitaajamaalue- sekä työpaikka-alueruudut sijoittuvat tasaisemmin eri etäisyysvyöhykkeille.

6 YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 6 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikka-alueet 56% 21% 23% Kaupan alue 97% 3% Joukkoliikennetaajama 94% 3% 2% Keskusta-alue ja aluekeskukset 86% 0% 14% Taajama 58% 12% 31% Reservitaajama 41% 31% 28% alle 7,5 km 7,5-10 km km Kuva 3. Kaavaluonnoksen mukaisten maankäyttöruutujen sijoittuminen eri etäisyysvyöhykkeille. 1.1 Etäisyys alle 7,5 km + kilpailutaso/houkutteleva taso/keskitaso Alle 7,5 kilometrin etäisyydellä kilpailutasoisen joukkoliikenteen alueelle ( 1) sijoittuu 69 % kaikista keskusta-alueruuduista, 52 % kaupan alueruuduista ja 55 % joukkoliikennetaajamaruuduista. Taajamaruuduista kilpailutasoiselle alueelle sijoittuu 22 %. Työpaikka-alueruuduista kilpailutasoisen joukkoliikenteen alueella sijaitsee vain 4 %. Reservitaajama-alueruutuja kilpailutasoisella joukkoliikennealueella ei sijaitse lainkaan. Alle 7,5 km etäisyydellä houkuttelevan palvelutason alueelle sijoittuu 26 % kaupan alueruuduista ja 21 % joukkoliikennetaajamaruuduista. Taajama-alueruuduista ko. alueella sijaitsee 15 %. Keskusta-alueruuduista alueelle sijoittuu 7 % ja työpaikka-alueruuduista 4 %. Keskitasoisen joukkoliikenteen palvelualueelle sijoittuu, alle 7,5 etäisyydellä keskustasta, noin 15 % työpaikka-alueista. Kaupan ja joukkoliikennetaajaman ruuduista alueelle sijoittuu noin 4 %, keskusta-alueruuduista 2 % ja taajamaruuduista 2 %. Alle 7,5 kilometrin etäisyydellä keskustasta olevat reservitaajama-alueruudut sijoittuvat tarkasteltujen joukkoliikenteen palvelutasoalueiden ulkopuolelle. 1.2 Etäisyys 7,5 10 km + kilpailutaso/ houkutteleva taso/keskitaso 7,5 10 kilometrin etäisyydellä keskustasta kilpailutason joukkoliikennealuetta on vähän. Tälle alueelle sijoittuu 2 % taajama-alueruuduista. Houkuttelevalle palvelutasoalueelle sijoittuu ko. etäisyysvyöhykkeellä 3 % taajama-alueruuduista, 1 % kaupan alueruuduista, joukkoliikennetaajamaruuduista sekä työpaikka-alueruuduista. Keskitason joukkoliikennealueelle sijoittuu 7,5 10 kilometrin etäisyydellä 8 % työpaikka-alueruuduista, 3 % taajama-alueruuduista ja 1 % kaupan alueruuduista. Reservitaajama-alueruuduista alueelle sijoittuu 2 %. 1.3 Etäisyys km + kilpailutaso/ houkutteleva taso/ keskitaso Yli kymmenen kilometrin etäisyydellä kilpailutasoisen joukkoliikenteen piiriin kuuluu alueita Muuramesta ja Tikkakoskelta. Tällä etäisyysvyöhykkeellä kilpailutasoisen joukkoliikenteen piiriin kuuluu 4 % työpaikka-alueruuduista, 3 % taajama-alueruuduista, 2 % keskusta-alueruuduista sekä 1 % joukkoliikennetaajamaruuduista.

7 Kilpailutaso Houkutteleva taso Keskitaso Kilpailutaso Houkutteleva taso Keskitaso Kilpailutaso Houkutteleva taso Keskitaso YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 7 Houkuttelevan palvelutason alueelle sijoittuu km säteellä 4 % taajama-alueruuduista ja 2 % joukkoliikennetaajamaruuduista. Keskitason joukkoliikennealueelle sijoittuu 10 % keskustaalueruuduista (Korpilahti) sekä 9 % taajamaruuduista. Reservitaajamaruuduista alueelle sijoittuu 4 % ja työpaikka-alueruuduista 3 %. 70% 60% 50% 40% 30% Keskusta-alue ja aluekeskukset Kaupan alue Joukkoliikennetaajama Taajama Työpaikka-alueet Reservitaajama 20% 10% 0% Alle 7,5 km 7,5-10 km km Kuva 4. Kaavaluonnoksen mukaisten maankäyttöruutujen sijoittuminen suhteessa etäisyys- ja palvelutasokriteereihin. 1.4 Yhteenveto Tarkastelujen perusteella yleiskaavan mukainen maankäyttö tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja joukkoliikenteen kulkumuotojakauman kasvua. Kaiken kaikkiaan 91 % keskustaalueruuduista ja 86 % kaupan alueruuduista sekä 84 % joukkoliikennetaajamaruuduista sijoittuu vähintään keskitasoisen joukkoliikenteen alueelle. Kilpailutasoisellekin joukkoliikennealueelle sijoittuu kaikista ko. alueruuduista selvästi yli puolet keskusta-alue ja aluekeskusruuduista jopa yli 70 %. (Kauramäen ja Valkeamäen alueita ei vielä huomioitu kilpailutasoisena joukkoliikennealueena kasvattaa ko. % -osuutta). Taajama-alueruuduista vähintään keskitasoiselle joukkoliikennealueelle sijoittuu 64 % ja työpaikka-ruuduista noin 40 %. Reservitaajama-alueruudut jäävät lähes kokonaan joukkoliikenteen kannalta suotuisien maankäyttöalueiden ulkopuolelle. Vain 6 % reservitaajama-alueista sijoittuu vähintään keskitasoisen joukkoliikenteen alueelle.

8

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013 JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 20092013 Kesäkuu 2009 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Liikenne Oy Laukaan kunta Muuramen kunta Länsi-Suomen lääninhallitus Kannen valokuvat: Reijo Vaarala Kartta-aineistot:

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma. Raportti 31.1.2011

Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma. Raportti 31.1.2011 Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma Raportti 31.1.2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 ESIPUHE... 5 1 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 6 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta

Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta 15.9.2014 4 1 Sisällys 1. Tavoitteet ja tarkastelutapa... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Tarkastelutapa... 2 2. Raideliikenteen

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys RAPORTTEJA 45 2013 Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys Etelä-Pohjanmaan maakunnan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2014-2018 JAAKKO RINTAMÄKI NIKO SETÄLÄ MARKO TIKKANEN Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Jyväskylän kaupunki OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Loppuraportti 2.7.2010 OSA 2: Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 1 ALKUSANAT Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Arjen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla

Arjen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla 1 HELSINGIN YLEISKAAVA Työohjelman liite Arjen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla Makrotaso Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:6 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 23/2011 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2011 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi

Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Oy, STRAFICA Oy Loppuraportti 2 (52) Kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Esipuhe Tiivistelmä tömän vaikutusalueen (1 km) ulkopuolelle, palvelutaso paranisi hyvin pienellä määrällä asukkaita. Pikaraitiotie ja lähijunaliikenne ovat bussiliikennettä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot