Henkilöstövoimavarojen johtaminen, muutos ja henkilöstötilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstövoimavarojen johtaminen, muutos ja henkilöstötilinpäätös"

Transkriptio

1 Henkilöstövoimavarojen johtaminen, muutos ja henkilöstötilinpäätös Antti Syväjärvi Lapin yliopisto YTK

2 Sisältö 1. HRM ja sen tausta 2. Muutos ja muutosjohtaminen 3. Henkilöstötilinpäätös Syväjärvi luennot

3 1. HRM ja sen tausta HRM = henkilöstövoimavaran johtamista, jolla pyritään hallitsemaan yksilön ja organisaation tavoitteellista yhteistoimintaa (Armstrong 1999; Stone 2002) Mikrotason HRM, strateginen HRM ja kansainvälinen HRM eli 3- ulotteisuutta korostava luokittelu (Boxall & Purcell 2007) Kaikki 3-ulotteisen lähestymistavan HRM sisällöt ovat kytköksissä henkilöstön muodostamaan työyhteisöön, erityisesti mikrotaso! Strateginen HRM eli HRM osana organisaatioiden pitkää aikaväliä Kansainvälinen HRM eli HRM osana monimuotoista tulevaisuutta Mikrotason HRM: * liittyy henkilöstövoimavarojen toimenpiteisiin ja käytänteisiin * täsmentyy yksilöiden ja ihmisryhmien johtamiseen tilanteissa * vastaa osaltaan henkilöstön muutosdynamiikan hallintaan Syväjärvi luennot

4 Henkilöstöjohtamisen taustalla kompetenssit Osaaminen projisoituu keskeisesti henkilöstövoimavaroissa Osaamista voidaan pitää HR:n kriittisenä osatekijänä Työyhteisössä osaaminen mm. ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja yleistä organisaatiotoimintaa Johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa osaaminen viittaa yleensä pätevyyteen eli kompetenssiin (mm. Stone 2002) Osaamisperustainen kompetenssi tarkoittaa osaamista, tietoja ja taitoja sekä tehtävän ja toiminnan hallintaa Henkilökohtaiset osaamisperustaiset kompetenssit ovat piirteitä tai ominaisuuksia, jotka voivat välittyä arvokkaina ja tehokkaina työsuoritteina Syväjärvi luennot

5 Henkilöstöresurssin kapasiteetti Henkilöstön osaamisperustainen kompetenssi on kuin inhimillisen kapasiteetin mittari Henkilöstövoimavarat kulminoituvat yksilöllisinä, yhteisöllisinä ja organisatorisina haasteina Käsitteelliset lähestymistavat kuvaavat HR:n ja osaamisen yhteyttä; taustalla on monitieteinen lähestymistapa Resurssilähtöisesti osaamista voidaan täsmentää lähinnä mm. kvalifikaation, kompetenssin tai asiantuntijuuden käsitteillä Kompetenssi Asiantuntijuus Kvalifikaatio Syväjärvi luennot

6 HRM ja kompetenssi Henkilöstö voi olla kriittinen menestystekijä organisaatiossa Johtamisella tulisi varmistaa organisaation inhimilliset voimavarat, jotka täyttää tarvittavan osaamisen kriteerit Tarvittava kompetenssi Hankittava kompetenssi Kehitettävä kompetenssi Nykyinen kompetenssi Uudistettava kompetenssi HRM toimilla huomioidaan kompetenssit organisaation eduksi (vrt. Harvard vs. Michigan koulukunnat) HRM ja osaamisen johtaminen selittävät inhimillisen resurssin arvoa Syväjärvi luennot

7 Henkilöstövoimavarojen johtamisen sisältö Henkilöstöjohtamisen työyhteisölliset taustafilosofiat voidaan erotella kolmeen osaan: traditionaalinen, ihmissuhteinen ja inhimillisiä resursseja korostava näkemys Henkilöstövoimavarojen johtamisen perusaktiviteetit voidaan summata kahdeksaan osioon Järjestelmät Työsuojelu Kompensaatio Suunnittelu HRM Neuvottelu Organisointi Arviointi Kehittäminen (Syväjärvi 2005) Syväjärvi luennot

8 HRM ja onnistumisen kriteerit Sitoutumisen ulottuvuus (henkilöstön asema) Kyvykkyyden ulottuvuus (kyvyt vs. tehtävät) Kustannustehokkuuden ulottuvuus (henkilöstökulut) Yhteisöllisyyden ja yhteensopivuuden ulottuvuus (itsenäinen vs. yhdessä) Mukautumisen ulottuvuus (joustavuus ja muutoskyky) Suoriutumisen ulottuvuus (tuottavuus, HCROI) Työtyytyväisyyden ulottuvuus (arvostus, mielekkyys) Motivaatiotason ulottuvuus (halu, kiintymys) Luottamuksellisuuden ulottuvuus (luottamus vs. epäluottamus) Syväjärvi luennot

9 HRM ja tulevaisuus Diversiteetti ja differointi tuottavat henkilöstövoimavarojen johtamiseen haastetta HRM:n tila samanaikaisesti joko tuottaa uhkia ja tai antaa mahdollisuuksia organisaatiotoiminnalle Lähinnä ikääntyminen, globalisaatio, työn ja työelämän muutokset, teknologia, kestävä kehitys ja lokalisaatio mm. ovat tulevaisuuden keskeisiä muutosvoimia heijaste työyhteisöihin ja johtamiseen Resurssisidonnaisen tiedon ja sitä tukevien sähköisten järjestelmien merkitys korostuvat organisaatioissa Johtamisen ammattimaisuus korostuu, substanssitietous kuitenkin edelleen tarpeen Syväjärvi luennot

10 HRM johtajan profiili? Tulevaisuuden henkilöstöjohtajan profiili on monimuotoinen Tulevaisuuden johtajalla (Kets de Vries & Florent-Treacy 2003): o strategista tietoutta, hyviä ihmissuhdetaitoja, fyysistä kestävyyttä, joustavuutta, turhautumisen ja epävarmuuden sietokykyä sekä kulttuurista ymmärtämystä Johtaja profiilissa 7xk eli asiantuntijuutta (Torrington 1994): o kosmopolitiikan, kulttuurin, kompensaation, kommunikaation, konsultoinnin, kompetenssin ja koordinoinnin alueilla Syväjärvi luennot

11 2. Muutos ja muutosjohtaminen Muutos tilasta toiseen siirtymistä, vaikkakin pysyvä olotila (Spector 2009) Muutoksen suuruus ja merkittävyys vaihtelevat (vähittäin vs. radikaalisti) Muutoksen tekemistavat vaihtelevat (ennakoivasti vs. reagoivasti) Muutos sisältää riskejä ja on monipuolinen investointi Organisaatiossa on varsin paljon esimerkiksi henkilöstöä koskevia muutosparametreja Muutoksessa sisäinen ja ulkoinen toimintatila vaihtuvat osittain tai kokonaan Ilman toimijoiden muutosta ja sen hallintaa on vaikeaa jopa mahdotonta toteuttaa muutosta (Cameron & Quinn 2006) Syväjärvi luennot

12 Muutostaustoja ja lähtökohtia esim. kunnat! Kuntien menoista käytetään 4% sadassa pienimmässä kunnassa ja 80% sadassa suurimmassa kunnassa Kuntien menoista vajaa 80% käytetään hyvinvointipalveluihin Lähes 2/3 kuntien menoista on sadan suurimman kunnan hyvinvointipalvelumenoja (tuottavuusohjelma 20 suurinta) Kuntien kustannuksista (omat ja ostetut palvelut) yli 60% on työvoimakustannuksia, hyvinvointipalveluissa osuus korkeampi Palvelujen turvaaminen edellyttää julkishallinnon paikallistoimijoiden (ts. kunnat) rakenteiden ja toimintaprosessien kriittistä arviointia

13 Miten työ on muuttumassa? Pysyvyys työssä Jäykkä työ Elinikäinen työpaikka Yksilöllinen työ Työ & koti erottuvat Ei-intensiivinen työ Fyysinen työ Jatkuva muutos työssä Joustava työ Epävarma työpaikka Tiimityö Työ & koti sekoittuvat Kiihtyvä työ Mentaalinen työ (Schaufeli 2009) Syväjärvi luennot

14 Muutoksesta organisaatiossa Tärkein ulkoinen muutossyy liittyy toimintaympäristöön Sisäisistä tekijöistä keskeisimmät muutossyyt liittyvät organisaation kasvuun tai supistumiseen Muutostyyppejä: o hienosäätö, sopeutuminen, uudelleensuuntautuminen, uuden luominen ja muuttumattomana pysyminen Farias ja Johnson (2000) väittävät, että yli puolet merkittäviksi suunnitelluista muutoksista epäonnistuu Helppoa ja vaikuttavaa muutosta ei juurikaan ole Jokainen muutosprosessi kohtaa ongelmia! Syväjärvi luennot

15 Perustehtävän kautta tapahtuva muutos usein hyväksyttyä Kuinka pysyvä/muuttuva perustehtävä on? Oma työ/perustehtävä? Miltä perustehtävän tulevaisuus näyttää? Kuinka tietoinen käsitys perustehtävästä on? Onko itsensä kehittäminen osa perustehtävää? Omat mahdollisuudet hoitaa perustehtävää? Hankkeet/projektit vs. perustehtävän hoitaminen? Perustehtävän hoitamista estäviä ja tukevia tekijöitä? Hyödyllisyyden teoria? Syväjärvi luennot

16 Muutos esimiehen haasteena: toteuttamista johtavan esimiespiirteitä Oman henkilöstön ja toiminnan tunteminen Realismi Selkeiden päämäärien ja prioriteettien valinta Toiminnasta palkitseminen Jatkuvan toteutuksen seuranta Henkilöstön kapasiteetin vahvistaminen Oman itsensä tunteminen (Bossidy & Charan 2002) Syväjärvi luennot

17 Muutoksen johtamisesta Keskustelua 1940-luvulta alkaen Ensimmäiset varsinaiset teoriat 1970-luvulla (Kurt Levin), jonka jälkeen lukuisia erilaisia teorioita Oleellisia ulottuvuuksia ovat: 1. Muutoksen johtamisen kohde 2. Muutoksen hallittavuus 3. Muutoksen ajallinen eteneminen 4. Muutoksen toteuttamistapa 5. Muutoksen kokemuksellisuus Mitä muutoksessa johdetaan? Miten muutosta hallitaan? Eriäviä mielipiteitä esiintyy! Syväjärvi luennot

18 Muutosjohtamisen pääelementit Leadership and situations Change readiness Change communication Strategic change management CM Skills and learning capability People involvement Organizational structures Cultural flexibility Syväjärvi luennot

19 Onnistunut työyhteisömuutos Mahdollisimman täydellinen sitoutumisen aste Luottamus pääoma (trust capital) on suuri Avoin kommunikaatiota sekä osallisuus Selkeät ja realistiset tavoitteet ja tehtävät (mm. toimijaroolit selvät, konfliktien funktionaalinen käsittely) Uskallus toimia yhdessä (mm. halu ottaa riskejä ja rohkeus tunnustaa tosiasiat) Rakenteet eivät ole esteenä (Krone ym. 2009) Ihmisiä ohjataan ja perehdytetään Edellytykset organisatorisille kokemuksille ovat olemassa Syväjärvi luennot

20 Klassinen muutoskäyrä henkilöstölle Suuret odotukset Työmäärän ja monimutkaisuuden tajuaminen Paljon paremmin kuin aikaisemmin Muutoksen alkuvaihe ja toteutusvaihe? Syväjärvi luennot

21 Muutos ja haasteet henkilöstölle Aito muutos organisoi henkilöstöä vertikaalisesti ja horisontaalisesti Henkilöstön osalta verkostoitumisen lisäpohjana moniammatillinen työtoiminta Henkilöstön osaaminen: substanssia ja yhteisöllistä osaamista tasapainoisesti Luottamus ja muutoskyky ovat keskeisiä haasteita henkilöstölle Alaistaidot ovat keskiössä yhtä lailla kuin johtaminen Muutoksen haasteena toimijaverkostoituminen; aito verkostoituminen ja integrointi osana muutosta Kohdata muutos emotionaalisesti ja rationaalisesti Syväjärvi luennot

22 Henkilöstö muutostilanteessa Muutos syntyy yleensä kivusta, jolloin organisaation kannalta on tarve vaihtaa tilaa Johtajan huomioitava toimissaan, kuinka ihmiset käsittelevät muutosta päävaiheittain: shokki epäusko/hylkääminen työstäminen ja toiveen herääminen hyväksyntä ja sopeutuminen Johtamisella pyritään muutoksessa: edesauttamaan kollektiivista muutosta, suuntaamaan käyttäytymistä, rakentamaan muutosedellytyksiä ja ohjaamaan suoriutumiseen Johtamisen lähestymisstrategia muutoksessa on uutta rakentavaa, suunnittelevaa ja innovoivaa Syväjärvi luennot

23 3. Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös tekee tiliä eli selventää henkilöstön asemaa organisaatiossa Yhdistyy HRM kokonaisuudessa erityisesti arviointiin ja järjestelmiin Henkilöstötilinpäätös kuvaa organisaation inhimillistä kompetenssipääomaa ja henkilöstön rakennetta Henkilöstötilinpäätös auttaa arvioimaan organisaation nykytilaa ja tulevaisuutta Henkilöstötilinpäätös tukee päätöksentekoa ja henkilöstön kehittämistä Henkilöstötilinpäätös on virallinen asiakirja Syväjärvi luennot

24 Henkilöstötilinpäätöksen rakenne HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Strategia (henkilöstön asema, ydinosaamiset) Henkilöstökulut (palkkiot, kulut, jne.) Demograafiset tekijät (ikä, sukupuoli) Henkilöstön määrä (lkm, htv) Työsuhde (vakinainen, määräaikainen, osa-aik.) Työaika (normaali, lisä- ja ylityöt) Työsuojelu (turvallisuus, työkyky, työhyvinvointi) Kompetenssit (tutkinnot, osaamiset, jne.) Työyhteisö (vaihtuvuus, poissaolot, jne.) Verkostot (asiakkaat, kumppanit, jne.) Syväjärvi luennot

25 Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuja Euroja, prosentteja, lukumääriä, jne. Vertailuja, suhteutettuja jakoja, jne. Toimialle tyypilliset tuloksellisuusluvut Vuosiloma % ja lomarahat Sairauspoissaolot % ja päivien lkm Koulutus-, perehdytys- ja kehittämiskustannukset ja -% Vaihtuvuuskulut ja - % Henkilöstösosiaalisen toiminnan kustannusten % Ylityökustannukset Työkyvyttömyyseläkkeet ja tapaturmakustannukset Syväjärvi luennot

26 Henkilöstötilinpäätös on strategiaa 1/2 Tilastointien sisältö tulisi yhdenmukaistaa niin, että kaikissa käytetään samoja luokitusperiaatteita Tilastoja kannattaa tarkentaa kuvin ja sanoin, jotta ne olisivat ymmärrettävissä Käytössä olevat laskentakaavat tulee esittää selkeästi; mitä on mitattu ja mitä peruslukuja on käytetty? Eri suuruisia kohteita ei saisi vertailla keskenään ilman suhteutettuja laskelmia Hyvää tietosuojakäytäntöä on noudatettava Johtamisen kannalta henkilöstötilinpäätös on innostava, joka johtaa analysoimaan, ideoimaan ja kehittämään Syväjärvi luennot

27 Henkilöstötilinpäätös on strategiaa 2/2, eli on osa organisaation toimintastrategiaa eli suunnittelua, varautumista ja operatiivisuutta, on osa organisaation voimavarasuunnittelua, määrittelee kriittiset menestystekijät ja niiden arviointitekijät ja sitovat tavoitteet, haastaa hyvän johtamisen periaatteet, tuottaa keinoja henkilöstön pysyvyyden tueksi, osoittaa uuden henkilöstön rekrytointiperiaatteet,määrittelee tarvittava kompetenssia ja realistisesti todentaa epäkohdat sekä dokumenttina kuvastaa henkilöstön arvostusta. Syväjärvi luennot

28 Kiitos! Syväjärvi luennot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos

Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos Suomessa on 1980-luvulta lähtien edistetty työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot