TIedOTe. varainhoitovuodelta vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset"

Transkriptio

1 euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010

2

3 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE Tässä tiedtteessa esitetään Eurpan tilintarkastustumiistuimen varainhitvutta 2010 kskevien vusikertmusten keskeiset havainnt ja päätelmät. Kertmuksissa käsitellään EU:n talusarvin tteuttamista ja Eurpan kehitysrahastja (FED) varainhitvunna Eurpan tilintarkastustumiistuin antaa nyt 17. kertaa tarkastuslausuman (DAS) tilien lutettavuudesta sekä tilien perustana levien timien sääntöjenmukaisuudesta. Tarkastuslausuman antaminen edellyttää tilintarkastustumiistuimelta laajamittaista ja siten haasteellista tarkastustyötä. Tarkastamme erilaisia ja usein mnimutkaisia tul ja -men-hjelmia EU:n kaikilla tasilla kansallisista ja alueellisista viranmaisista yksittäisiin edunsaajiin, jita n miljnia Eurpan uninissa ja sen ulkpulella. Tavitteenamme n saada pätevään näyttöön perustuvia tulksia, jiden phjalta n mahdllista arviida ja viime kädessä parantaa - EU:n ja Eurpan kehitysrahastjen talusarviiden hallinnintia. Viimeisten 17 vuden aikana lemme kehittäneet ja hineet tarkastustemme lähestymistapaa ja tulsten raprtintia, eikä vusi 2010 le siltä sin pikkeuksellinen. Vuden 2010 vusikertmuksessa n havaittavissa muun muassa seuraavat muutkset: eri aljen ment käsittävien timintalhkryhmien (ja niihin liittyvien lukujen) esitystapaa ja kknpana n tarkistettu, tavitteena n ryhmien entistä ratinaalisempi ja tasaisempi jakautuminen tarkastustulsten esitystapaa n selvennetty siten, että kertmuksessa ilmitetaan arviidut virhetast kunkin timintlhkryhmän sekä kk talusarvin salta sekä lisäksi määrärahjen kknaismäärä varainhidn parantamistarkituksessa annetut susitukset vat painkkaammin esillä ja aiempien susitusten seurannasta raprtidaan järjestelmällisesti kertmuksessa n uusi luku, jssa käsitellään timinnan tulksellisuutta ja tarkastellaan varainkäyttöä klmen tärkeän periaatteen eli taludellisuuden, tehkkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

4 2 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Tivn, että vuden 2010 vusikertmukset sittautuvat lukijan kannalta kiinnstaviksi. EU:n varjen riippumattmana ulkisena tarkastajana tavitteenamme n laatia pulueettmia ja relevantteja tarkastuskertmuksia ja lausuntja, jtka saltaan auttavat parantamaan Eurpan uninin varainhita uninin kansalaisten hyödyksi. Nykyisessä taludellisessa tilanteessa n entistäkin tärkeämpää, että julkisia varja käytetään vaikuttavasti. Eurpan tilintarkastustumiistuin pyrkii jatkssakin edistämään EU:n tulja ja menja kskevaa avimuutta ja tilinvelvllisuutta. Lisää tieta tilintarkastustumiistuimen tehtävistä, työskentelystä ja työn tulksista n saatavissa sivustlla Vítr Manuel da SILVA CALDEIRA Eurpan tilintarkastustumiistuimen presidentti

5 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 3 SISÄLLYS Vusikertmus varainhitvudelta 2010 Keskeiset viestit 5 Tarkastuslausuma 7 Havainnt 9 Tult 13 Maatalus ja lunnnvarat 15 Kheesiplitiikka, energia ja liikenne 19 Uninin ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitysyhteistyö ja laajentuminen 23 Tutkimus ja muut sisäiset plitiikat 25 EU:n timielinten ja elinten hallintment ja muut ment 29 Eurpan kehitysrahastt (EKR) 31 EU:n talusarvista rahitetun timinnan tulksellisuus 33 Tausta- ja lisätietja 35 EU:n talusarvi varainhitvudelle DAS-lähestymistapa 39 Tilintarkastustumiistuimen työ 41

6

7 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 5 VUOSIKERTOMUS VARAINHOITOVUODELTA 2010 KESKEISET VIESTIT Varainhitvuden 2010 tilinpäätös antaa ikeat ja riittävät tiedt Eurpan uninin taludellisesta asemasta ja timien tulksista ja rahavirrista päättyneeltä varainhitvudelta. Sitä vastin tilien perustana levien maksujen virhetas li lennainen, ja EU:n talusarvin arviitu kknaisvirhetas li 3,7 prsenttia. Valvntajärjestelmillä kyettiin varmistamaan maksujen sääntöjenmukaisuus kaiken kaikkiaan sittain vaikuttavasti. Tilintarkastustumiistuin arvii kheesiplitiikan, energian ja liikenteen timintalhkryhmän (jka n virhealttein EU:n menala) menjen virhetasn levan krkeampi kuin varainhitvunna Timintalhkryhmän arviitu virhetas n 7,7 prsenttia. Muilla EU:n menalilla arviitu virhetas n pysynyt melk vakaana. Maataluden ja lunnnvarjen timintalhkryhmän arviitu virhetas li 2,3 prsenttia, jten se ylittää lennaisuusrajan. Yhdennetyn hallint- ja valvntajärjestelmän (IACS) kattamissa surissa maksuissa virhetas ei sen sijaan llut lennainen. Ennakkmaksujen eli ennakkrahituksen suus EU:n talusarvista n kasvanut humattavasti. Kirjanpitsääntöjä ja valvntaa ei le mukautettu tältä sin riittävästi. Kun kmissi ja jäsenvaltit suunnittelevat EU:n men-hjelmia, niiden lisi määritettävä tavitteet paremmin SMART-periaatteen mukaisiksi eli tarkiksi, mitattavissa ja saavutettavissa leviksi, relevanteiksi ja aikasidnnaisiksi. Lisäksi niiden lisi yksilöitävä tteuttamista kskevat riskit ja lievennettävä niitä.

8

9 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 7 TARKASTUSLAUSUMA VARAINHOITOVUODEN 2010 TILIEN LUOTETTAVUUS Tilintarkastustumiistuin kats, että Eurpan uninin tilinpäätös antaa lennaisilta siltaan ikeat ja riittävät tiedt uninin taludellisesta asemasta 31. päivältä julukuuta 2010 sekä timien tulksista ja rahavirrista päättyneeltä varainhitvudelta varainhitasetuksen ja kmissin tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitsääntöjen mukaisesti. Lisätietkappale Asettamatta kyseenalaiseksi edellä esittämäänsä kantaa tilintarkastustumiistuin panee merkille, että kmissi n muuttanut tilinpäätösperiaatteita, jita se sveltaa sellaiseen rahitusjärjestelyjä kskevia välineitä tteuttavien rahastjen perustamiseksi tai rahastihin maksettavien suuksien maksamiseksi suritettuun ennakkrahitukseen, jta ei vielä le käytetty lainjen, takausten tai päämasijitusten mudssa. Muutksen vuksi kmissin li esitettävä uudestaan Eurpan uninin varainhitvuden 2009 tilinpäätös, jnka salta tilintarkastustumiistuin anti humautuksia sisältämättömän lausuman. VARAINHOITOVUODEN 2010 TULOJEN JA MENOJEN LAILLISUUS JA ASIANMUKAISUUS Tult Tilintarkastustumiistuin kats, että varainhitvuden 2010 tilien perustana levat EU:n tult vat lennaisilta siltaan lailliset ja asianmukaiset. Situmukset Tilintarkastustumiistuin kats, että varainhitvuden 2010 tilien perustana levat situmukset vat lennaisilta siltaan lailliset ja asianmukaiset. Maksut Perusteet kielteiselle lausumalle Tilintarkastustumiistuin tteaa, että valvntajärjestelmillä kyettiin varmistamaan tilien perustana levien maksujen laillisuus ja asianmukaisuus kaiken kaikkiaan sittain vaikuttavasti. Maataluden ja lunnnvarjen timintalhkryhmän sekä kheesiplitiikan, energian ja liikenteen timintalhkryhmän virhetas n lennainen. Tilintarkastustumiistuimen arvin mukaan tilien perustana levien maksujen tdennäköisin virhetas n 3,7 prsenttia.

10 8 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Kielteinen lausuma Tilintarkastustumiistuin kats edellisessä khdassa kuvattujen tekijöiden merkittävyyden perusteella, että varainhitvuden 2010 tilien perustana levien maksujen virhetas n lennainen. Tarkastuslausuma esitetään kknaisuudessaan varainhitvutta 2010 kskevan vusikertmuksen luvussa 1.

11 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 9 HAVAINNOT Varainhitvutta 2010 kskeva tarkastuslausuma n 17. lausuma, jnka tilintarkastustumiistuin antaa tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (eli sääntöjenmukaisuudesta). Tilintarkastustumiistuimen sveltamaa lähestymistapaa kuvataan tämän tiedtteen sassa Tausta- ja lisätietja (sivu 35). Timien sääntöjenmukaisuus Kaavissa 1 n esitetty yhteenvet timien sääntöjenmukaisuutta kskevista tarkastushavainnista. Kaavista käyvät ilmi virheiden esiintyvyys ja kvantitatiivisesti ilmaistavissa levien virheiden vaikutus. Kaavi 1 Tapahtumatarkastusten tulkset Tarkastettava ala Maatalus ja lunnnvarat Virheiden esiintyvyys 37 % 0 10 mrd eura 20 mrd eura Tdennäköisin virhetas 30 mrd eura 40 mrd eura 50 mrd eura 2,3 % 60 mrd eura 70 mrd eura Tarkastuspäätelmä Kheesiplitiikka, energia ja liikenne 49 % 7,7 % Virhetas n lennainen Uninin ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitysyhteistyö ja laajentumisasiat Tutkimus ja muut sisäiset plitiikat 23 % 39 % 1,7 % 1,4 % Yleinen virhetas ei le lennainen, mutta väli- ja lppumaksujen virhetas n lennainen Hallintment ja muut ment 7 % 0,4 % 0 % 0,0 % Virhetas ei le lennainen Tult X % Virheiden esiintyvyys (Niiden tarkastettujen timien suus, jihin liittyy ainakin yksi virhe.) 0 20 mrd 40 mrd 60 mrd 80 mrd 100 mrd 120 mrd 140 mrd eura eura eura eura eura eura eura Y % Tdennäköisin virhetas (Otksessa havaittujen virhetasjen (%) paintettu keskiarv; arviitu virhetas.) Hum. Tilintarkastustumiistuin arvii virhetasn vakiitujen tilastllisten menetelmien avulla. Tarkemmat tiedt n esitetty vusikertmuksen luvun 1 liitteessä 1.1.

12 10 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Tilintarkastustumiistuin tteaa, että yhdenkään timintalhkryhmän situmusten virhetas ja tuljen virhetas ei llut lennainen. Maksujen kknaisvirhetasksi arviitiin 3,7 prsenttia (3,3 prsenttia varainhitvunna 2009), minkä vuksi tilintarkastustumiistuin antaa tilien perustana levien maksujen sääntöjenmukaisuudesta kielteisen lausuman. Vertailu aiempien vusien tulksiin Tilintarkastustumiistuimen varainhitvutta 2010 kskevan tarkastustyön tulkset sittavat, että se arvii kheesiplitiikan, energian ja liikenteen timintalhkryhmässä maksujen virhetasn krkeammaksi kuin kheesiplitiikan virhetasn varainhitvunna Muissa timintalhkryhmissä maksujen arviitu virhetas n pysynyt melk vakaana. Kaavi 2 Tarkastetun maksujukn arviitu virhetas ( ) 10% 9% 8% EU:n talusarvi 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ylempi virheraja Tdennäköisin virhetas Alempi virheraja Hum. Tilintarkastustumiistuin arvii virhetasn vakiitujen tilastllisten menetelmien avulla. Tdennäköisin virhetas n tksessa havaittujen virhetasjen (%) paintettu keskiarv. Tilintarkastustumiistuin vi saavuttaa 95 % varmuuden siitä, että perusjukn virhetas n alemman ja ylemmän virherajan välillä. Tarkemmat tiedt n esitetty vusikertmuksen luvun 1 liitteessä 1.1.

13 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 11 Kmissin jhdn antamien tietjen lutettavuus Jkainen pääjhtaja raprti tehtäviensä tteuttamisesta vutuisessa timintakertmuksessa, jhn liittyy lausuma resurssien käytöstä ja valvntamenettelyjen vaikuttavuudesta. Pääjhtajat vivat esittää lausumassaan varaumia, jissa he tuvat esiin esimerkiksi timien krkean virhetasn kaltaisia seikkja. Kmissin sisäinen tarkastaja anti vunna 2010 ensimmäisen kknaislausuntnsa kmissin sisäisen valvntakehyksen tilanteesta ja arvii valvntakehyksen asianmukaiseksi. Kknaislausunt kattaa vain kmissin man sisäisen valvnnan timintakehyksen piiriin kuuluvan alan. Yli 90 prsenttia kaikista tilintarkastustumiistuimen havaitsemista virheistä ilmenee kuitenkin kmissin ulkpulella edunsaajien taslla. Tämä merkitsee, että käytössä levilla valvntajärjestelmillä ei kyetä ehkäisemään tai krjaamaan virheitä riittävässä määrin niin, että vitaisiin varmistaa, että timet vat kaiken kaikkiaan lailliset ja sääntöjenmukaiset. Hyväksymällä pääjhtajien vutuisista timintakertmuksista laaditun yhteenvetkertmuksen kmissi ttaa vastuun EU:n talusarvin tteuttamisesta. Varainhitvuden 2010 salta kmissi tteaa, että puutteiden krjaamisessa n edistytty ja muun muassa ilmitetut ment vastaavat entistä paremmin tukikelpisuussääntöjä. Kmissi tteaa myös, että parannukset vat edelleen aiheellisia tietyillä sa-alueilla. Tilintarkastustumiistuin kats, että mnilla alilla varaumien lisi pitänyt lla sisällöltään ja kattavuudeltaan laajempia ja että takaisinperintää kskevat tiedt vat puutteellisia tai niitä ei le tarkastettu; edunsaajiin khdistuvan takaisinperinnän ja muiden rahitusikaisujen, jiden vaikutukset khdistuvat jäsenvaltiiden vernmaksajiin, välillä lisi lisäksi pitänyt tehdä selkeämpi er. Ennakkrahituksen käyttö n lisääntynyt Merkittävä sa kmissin vuden mittaan surittamista maksuista n ennakita, jilla rahitetaan ulkpulisille tahille myöhemmin aiheutuvia kuluja. Ennakkmaksujen suus EU:n talusarvista n kasvanut humattavasti nykyisen rahituskehyksen aikana. Kmissi n krjannut ennakkrahitusta kskevien tietjen täydellisyyteen liittyvät lennaiset ngelmat. Ajantasaiset tiedt jäsenvaltiiden tsiasiallisesti käyttämistä EU-varista kuitenkin puuttuvat, mikä vähentää merkittävästi kirjanpittietjen hyödyllisyyttä hallinninnin kannalta. Kska ennakkrahituksen käyttö n lisääntynyt, kmissin lisi viipymättä tarkistettava ennakkrahitusta kskevaa kirjanpitsääntöä ja parannettava ennakkrahituksen valvntaa.

14

15 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 13 TULOT 127,8 MILJARDIA EUROA Valvntajärjestelmät livat vaikuttavia Tultapahtumien virhetas ei llut lennainen TARKASTETTAVA ALA Eurpan unini rahittaa mennsa tulillaan, jita se varainhitvunna 2010 keräsi 127,8 miljardia eura. Ylivimaisesti suurin sa tulista kstuu mista varista. BKTL:n perustuvat mat varat mudstavat 71,2 prsenttia ja alv:n perustuvat mat varat 10,5 prsenttia EU:n talusarvista. Ne lasketaan jäsenvaltiiden kantaman arvnlisävern (alv) ja jäsenvaltiiden bruttkansantuln (BKTL) perusteella. Kyseisten mien varjen salta kmissi käyttää jäsenvaltiiden laatimia makrtaludellisia aggregaatteja määrittäessään uninille kuuluvien tuljen määrän. Tilintarkastustumiistuimen tarkastus kattaa timinnt, jiden avulla kmissi käsittelee jäsenvaltiiden timittamia makreknmisia tietja. Perinteisten mien varjen (jäsenvaltiiden viranmaisten EU:n pulesta tunnista kantamat tullit ja skerin tutantmaksut) suus EU:n talusarvista n 12,2 prsenttia. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Tilintarkastustumiistuin ttesi tarkastustyönsä perusteella, että tultapahtumien virhetas ei llut lennainen. Järjestelmissä havaittiin kuitenkin jitakin puutteita, jtka liittyvät tapahtumien testaamiseen. Yhden tarkastetun maan salta ei llut mahdllista täsmäyttää ilmitettua perinteisten mien varjen määrää tilien perustana levaan kirjanpitaineistn. Tilintarkastustumiistuin havaitsi tarkastuksessaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi vudelta 2006 tehtävää krjausta kskevassa lpullisessa laskelmassa, jnka kmissi laati vunna 2010, li virhe. Omia varja kskevasta Yhdistyneen kuningaskunnan maksusuudesta vähennettävä määrä li ilmitettu 189 miljnaa eura liian suurena. Määrä ei le tuljen kknaismäärään nähden lennainen, mutta se vastaa 3,5 prsenttia krjauksen kknaisarvsta. Virhe n krjattu tarkistamalla varainhitvuden 2011 talusarvita. Tilintarkastustumiistuin ttesi, että valvntajärjestelmillä kyettiin yleisesti ttaen varmistamaan vaikuttavasti tultapahtumien sääntöjenmukaisuus. Tilintarkastustumiistuin havaitsi kuitenkin aiempien vusien tapaan menettelyissä ja järjestelmissä ngelmia, jtka vaikuttavat niiden perinteisten mien varjen arvn, jiden maksamista n lykätty. Alv:n perustuvien mien varjen salta n edelleen vimassa pitkäaikaisia varaumia, mutta sumaa

16 14 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE llaan purkamassa. Alv-direktiivien sveltamista kskevassa seurannassa n ilmennyt viiveitä. BKTL:n perustuvien mien varjen khdalla tietyt puutteet vat yhä lemassa, ja BKTL-luetteliden tarkastaminen n vielä kesken. SUOSITUKSET Aiempien susitusten seurannan yhteydessä tilintarkastustumiistuin havaitsi, että saavutetusta edistyksestä hulimatta tarvitaan lisätimia, jtta BKTL:n perustuvia mia varja kskeviin tarkistuksiin svellettaisiin EU:ssa yhteistä menettelytapaa ja jtta takavarikiduista tavarista aiheutuvat tullivelat kirjattaisiin ikein. Tilintarkastustumiistuin esittää kmissille vuden 2010 salta seuraavat susitukset: Perinteisten mien varjen alalla kmissin lisi edelleen pyrittävä varmistamaan, että jäsenvaltit käyttävät kirjanpita kskevia selvityksiä ikein, että selvitykset vat täydelliset ja että jäsenvaltiiden tullivalvntaa parannetaan entisestään. BKTL-kmitealle lisi esitettävä arviintikertmus jäsenvaltiiden BKTL-tiedista, jtta kmissi visi krvata kaikki vimassalevat yleiset varaumat erityisillä varaumilla varainhitvudesta 2002 alkaen.

17 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 15 MAATALOUS JA LUONNONVARAT 56,8 MILJARDIA EUROA Valvntajärjestelmät livat sittain vaikuttavia Virhetas ei llut lennainen yhdennetyn hallint- ja valvntajärjestelmän kattamissa suran tuen maksuissa Maaseudun kehittämisen ment livat erityisen virhealttiita 37 prsenttiin tarkastetuista edunsaajille suritetuista maksuista liittyi virhe; arviitu virhetas li 2,3 prsenttia TARKASTETTAVA ALA Suurin sa Eurpan maataluden tukirahastn (eli maatalustukirahastn) surista tuista maksetaan edunsaajille viljellyn alan perustella. Eurpan maaseudun kehittämisen maatalusrahast (eli maaseuturahast) sarahittaa hankkeita, jilla kehitetään maatalutta, elämää maaseudulla ja ympäristönsujelutimenpiteitä. Sekä maatalustukirahastn että maaseuturahastn timien sääntöjenmukaisuuden varmistamiseen pääasiallisesti käytetty valvntajärjestelmä n yhdennetty hallint- ja valvntajärjestelmä (IACS). Viljelijöiden n nudatettava mnia ikeudellisia velvitteita, jtka kskevat maankäytön käytänteitä ja ympäristönsujelua. Menja hallinnidaan yhdessä jäsenvaltiiden kanssa. EU:n ympäristöä, meriasiita ja kalastusta sekä terveys- ja kuluttaja-asiita kskevalla plitiikalla n tarkitus myötävaikuttaa ympäristön laadun sujeluun ja parantamiseen, ihmisten terveyden sujeluun ja lunnnvarjen järkevään käyttöön. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Tilintarkastustumiistuin tteaa tarkastustyönsä perusteella, että virhetas li lennainen maataluden ja lunnnvarjen timintalhkryhmän maksuissa. Arviitu virhetas li 2,3 prsenttia. Virhetas ei kuitenkaan llut lennainen yhdennetyn hallint- ja valvntajärjestelmän kattamissa suran tuen maksuissa, jiden määrä li 39,7 miljardia eura. Tarkastuksessa ilmeni, että maaseudun kehittämiseen liittyvissä menissa virheiden esiintyvyys li suurempi kuin maatalustukirahastn maksuissa: 27 prsenttiin tarkastetuista maatalustukirahastn maksuista liittyi virhe, kun taas maaseudun kehittämisen salta virheitä esiintyi 50 prsentissa maksuista. Useimmin esiintyvä virhetyyppi li se, että edunsaajat livat ilmittaneet maa-alan liian suurena.

18 16 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Esimerkki virheistä, jtka jhtuivat siitä, että viljelijöille li maksettu tukea vanhentuneiden tietkantaan sisältyvien tietjen perusteella Tilintarkastustumiistuin havaitsi, että nin yksittäiselle maatalustukirahastn edunsaajalle li suritettu maksuja vanhentuneiden viljelylhkjen tunnistamisjärjestelmään (LPIS) sisältyvien maaalatietjen perusteella. Tästä seurasi, että tukea maksettiin yhteensä 11 miljnaa eura liikaa. EUsäännösten vastaisesti kansalliset viranmaiset maksivat määrän takaisin EU-talusarvin kansallisista talusarviista sen sijaan, että liikaa maksetut määrät lisi peritty takaisin viljelijöiltä. Kyseessä n täten kansallinen tuki, jta ei le hyväksytty. Tilintarkastustumiistuin ttesi, että tarkastetuilla maataluden ja lunnnvarjen timintalhkryhmän valvntajärjestelmillä kyettiin sittain vaikuttavasti varmistamaan maksujen sääntöjenmukaisuus. Tietyissä maksajavirastissa esiintyi puutteita esimerkiksi viljelylhkjen tunnistamisjärjestelmässä (LPIS), jnka perusteella maksut suritetaan viljelijöille. Puutteita havaittiin myös kansallisten tarkastajien paikalla timittamien tarkastusten laadussa ja lutettavuudessa. Esimerkki kansallisten tarkastajien surittamissa maa-alamittauksissa esiintyneistä puutteista Tilintarkastustumiistuin timitti uudelleen maa-alamittauksia, jita kansalliset tarkastajat livat surittaneet maatalustukirahastn salta Bulgariassa, Kreikassa, Rmaniassa, Tšekin tasavallassa ja Alankmaissa. Tarkastuksessa kävi ilmi, että kansalliset tarkastajat livat raprtineet virheellisesti tukikelpisen alan 13:ssa 43 lhksta Bulgariassa, kuudessa 32 lhksta Kreikassa, 12:ssa 29 lhksta Rmaniassa, 35:ssä 67 lhksta Tšekin tasavallassa ja 16:ssa 174 lhksta Alankmaissa. SUOSITUKSET Kmissi n tteuttanut krjaavia timia pannakseen täytäntöön tilintarkastustumiistuimen aiemmin antamat susitukset, jiden tarkituksena n llut yksinkertaistaa maaseudun kehittämistimenpiteitä ja edistää LPIS-järjestelmään rekisteröityjen tietjen lutettavuutta ja kattavuutta. Uudessa neuvstn asetuksessa asetetaan EU:n nurmilaidunten ylläpidn vähimmäisvaatimukset ja evätään sura tuki edunsaajilta, jtka eivät harjita lainkaan maatalustimintaa tai jiden harjittama maatalustiminta n vähämerkityksistä; näiden vaatimusten nudattaminen ei kuitenkaan le pakllista vaan valinnaista eli jäsenvaltiiden harkintavallassa.

19 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 17 Vuden 2010 salta tilintarkastustumiistuimen susittaa, että kmissi varmistaa seuraavat seikat: rtkuvien (yhtenäisten ilmakuvien) käytöstä tulee pakllista ja ne päivitetään viljelylhkjen tunnistamisjärjestelmän (LPIS) tietkantaan jäsenvaltiiden sveltamien valvntajärjestelmien sana paikalla tehtävät tarkastukset timitetaan asianmukaisesti kansallisten paikalla tehtävien tarkastusten laatu tarkastetaan asianmukaisesti ja siitä raprtidaan tdentamisviranmaisille.

20

21 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 19 KOHEESIOPOLITIIKKA, ENERGIA JA LIIKENNE 40,6 MILJARDIA EUROA Tarkastusviranmaiset kykenivät varmistamaan timien sääntöjenmukaisuuden sittain vaikuttavasti Kheesiplitiikka n yhä EU:n menalista virhealttein Tarkastetuista maksuista 49 prsenttiin liittyi virhe; arviitu virhetas n 7,7 prsenttia Virheitä aiheutui pääasiassa siitä, että li krvattu tukeen ikeuttamattmia hankemenja, ja siitä, että julkisia hankintja kskevia sääntöjä ei llut nudatettu TARKASTETTAVA ALA Kheesiplitiikalla pyritään taludellisen ja ssiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseen EU:ssa. Energia- ja liikennealan menilla tuetaan kestäviä ja kilpailukykyisiä energia- ja liikennejärjestelmiä ja -palveluja. EU:n tukemia hankkeita tteuttavat yksityiset henkilöt, yhdistykset, yksityiset ja julkiset yritykset tai paikalliset, alueelliset ja kansalliset julkiset taht. Kmissi ja jäsenvaltit hallinnivat yhdessä kheesiplitiikan menja, jtka vastaavat yli 90:ää prsenttia timintalhkryhmän menista. Jäsenvaltit vastaavat hankkeiden valinnasta ja seurannasta sekä hallinnivat ja tarkastavat niihin liittyviä maksuja. Jäsenvaltit ilmittavat hankkeiden vetäjille aiheutuneet ment jaksttain kmissille, jka krvaa san menista (yhteisrahitus). Ilmitetut ment vidaan krvata ainastaan, js ne vat EU:n ja jäsenvaltiiden sääntöjen mukaisia. Kmissi vastaa suurelta sin energia- ja liikennealan menjen tteuttamisesta. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Tilintarkastustumiistuin ttesi tarkastustyönsä perusteella, että kheesiplitiikan, energian ja liikenteen timintalhkryhmän maksujen virhetas li lennainen. Tarkastetuista 243 maksusta 49 prsenttiin liittyi virhe, ja arviitu virhetas n 7,7 prsenttia. Ennen kuin tiedt kheesiplitiikan menista lähetetään kmissille krvaamista varten jäsenvaltiiden viranmaisten n tarkastettava, etteivät ne sisällä virheitä. Tilintarkastustumiistuin kats, että 58 prsenttia virheellisistä tapahtumista li sellaisia, jista jäsenvaltiiden viranmaisilla li riittävästi tieta niin, että ne lisivat vineet havaita ja krjata ainakin san virheistä. Nin klme prsenttia tarkastetuista maksuista liittyi hankkeisiin, jtka eivät lleet lainkaan tukikelpisia, ja ne mudstavat yli klmanneksen arviidusta virhetassta.

22 20 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Esimerkki hankkeesta, jka ei le ikeutettu EAKR:n tukeen Eräästä Eurpan aluekehitysrahastn hankkeesta laadittu tteutettavuustutkimus, jka li sa hankehakemusta, sitti, että hankkeen dtettiin tuttavan tulja, jiden määrä lisi suurempi kuin hankkeesta aiheutuvat kulut. Tämän vuksi hanke ei llut ikeutettu saamaan EU:n yhteisrahitusta. Julkisia hankintja kskevia sääntöjä li rikttu viidenneksessä tarkastetuista tapahtumista. EU:n ja jäsenvaltiiden julkisia hankintja kskevien sääntöjen vakavia rikkmisia havaittiin viidessä prsentissa tarkastetuista maksuista, ja ne mudstavat 24 prsenttia kaikista kvantitatiivisesti ilmaistavissa levista virheistä ja lähes klmanneksen arviidusta virhetassta. Esimerkki julkisia hankintja kskevien sääntöjen vakavasta rikkmisesta Jen kunnstamiseen risteilyalusten liikennöintiin spivaksi liittyvistä urakista ja palveluista tehtiin spimukset sääntöjenvastaisella tavalla. Hankintaviranmainen jaki urakat ja palvelut siin siten, että spimusten arv laski sekä EU:n että kansallisissa julkisia hankintja kskevissa säännöissä määriteltyjen kynnysarvjen alapulelle, ja kiersi tällä tavalla nrmaalit tarjuskilpailuihin liittyvät vaatimukset. Useita spimuksia myönnettiin samalle urakitsijalle. Erilaisten tukeen ikeuttamattmien kulujen (esimerkiksi liiallisten hankekulujen) ilmittaminen ja ilmitettuja kuluja kskevan tdentavan aineistn puuttuminen mudstivat nin neljänneksen arviidusta virhetassta. Rahitusjärjestelyjä kskevia välineitä jäsenvaltiissa tteuttavat rahastt vastaavat yhä suuremmasta sasta kheesilitiikan menja. Rahitusjärjestelyjä kskevia välineitä li vuden 2010 lppuun mennessä perustettu nin 8,1 miljardin eurn arvsta. Lainsäädännön mukaisia keskeisiä vaatimuksia ei llut nudatettu seitsemässä 13:sta tarkastetusta tapahtumasta, jissa li suritettu maksuja kyseisille rahastille. Kmissilla ei myöskään le riittäviä seurantatietja rahitusjärjestelyjä kskevien välineiden avulla tteutettujen timien tsiasiallisesta tilanteesta vastaanttajien taslla. Tilintarkastustumiistuin ttesi, että tarkastusviranmaiset kykenivät varmistamaan kheesiplitiikan alan maksujen sääntöjenmukaisuuden sittain vaikuttavasti. Tarkastusviranmaisten työssä jka n jäsenvaltiiden tteuttamien valvntajärjestelyjen keskeinen satekijä havaittuihin puutteisiin kuuluivat muun muassa tarkastusten viivästyminen; lisäksi kmissi ei le antanut riittäviä hjeita hanketarkastusten sisällöstä ja laajuudesta.

23 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 21 SUOSITUKSET Tilintarkastustumiistuimen aiempiin susituksiin liittyvä seuranta sittaa, että edistystä n tapahtunut: kmissi n lisännyt kansallisiin hallinninti- ja valvntajärjestelmiin khdistamaansa valvntaa hjelmakaudella , etenkin khdistamalla seurantaa tarkastusviranmaisten työhön ja sveltamalla entistä useammin maksujen keskeytyksiä ja lakkautuksia. Kmissi n myös edelleen tarjnnut pastusta timenpidehjelmia täytäntöönpaneville kansallisille viranmaisille ja yksinkertaistanut rakennerahastjen tukikelpisuussääntöjä. Tilintarkastustumiistuin esittää kmissille vuden 2010 salta seuraavat susitukset: tukikelpisuusvaatimusten sekä EU:n ja kansallisten julkisia hankintja kskevien sääntöjen nudattamiseen khdistuvaa seurantaa lisi jatkettava kansallisia viranmaisia lisi kannustettava sveltamaan krjausmekanismeja kurinalaisesti ennen kuin ment hyväksytään ja ilmitetaan kmissille maksamista varten; lisäksi maksujen surittaminen timenpidehjelmille lisi jatkssakin keskeytettävä tai lakkautettava, kunnes jäsenvalti n tteuttanut krjaavat timet hjelmakauden kansalliset tukikelpisuussäännöt lisi arviitava, jtta vidaan yksilöidä sa-alueet, jilla yksinkertaistaminen n mahdllista, sekä havaita mahdlliset virhelähteet jäsenvaltiiden tarkastusviranmaisille lisi annettava lisähjeita tannan, hanketarkastusten yhteydessä tehtävien tarkistusten sisällön sekä tarkastushavaintjen raprtimisen salta.

24

25 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 23 UNIONIN ULKOPUOLELLE SUUNNATTU TUKI SEKÄ KEHITYSYHTEISTYÖ JA LAAJENTUMINEN 6,5 MILJARDIA EUROA Valvntajärjestelmät livat sittain vaikuttavia Yleisesti ttaen virhetas ei llut lennainen; arviitu virhetas li 1,7 prsenttia Edunsaajille suritetuissa väli- ja lppumaksuissa virhetas li sitä vastin lennainen Suurin sa kvantitatiivisesti ilmaistavissa levista virheistä kski tukikelpisuuskauden ulkpulella aiheutuneita menja, tukeen ikeuttamattmien menjen ilmittamista menilmituksissa, asianmukaista tdentavaa aineista vailla levia menja sekä ilman spimusta suritettuja maksuja TARKASTETTAVA ALA Tämän timintalhkn ment liittyvät kehitysapuun ja taludelliseen yhteistyöhön Aasian, Latinalaisen Amerikan sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiiden (AKT-valtiiden) kanssa, alan aihekhtaisiin hjelmiin, Eurpan naapuruusplitiikkaan, laajentumistrategiaan, humanitaariseen apuun sekä yhteisen ulk- ja turvallisuusplitiikan alalla tteutettuun timintaan. Timintalhka hallinnidaan suraan kmissin pääsastissa jk Brysselissä sijatsevasta päätimipaikasta tai tuensaajamaissa sijaitsevista edustustista käsin taikka yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Varat käytetään mm. hankekulujen krvaamiseen ja vähemmässä määrin talusarvitukeen. AKT-maille annetaan kehistysapua myös Eurpan kehitysrahastista. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Tilintarkastustumiistuin tteaa tarkastustyönsä perusteella, että virhetas ei llut lennainen uninin ulkpulelle suunnatun avun, kehitysyhteistyön ja laajentumisasiiden timintalhkryhmän maksuissa, kun timintalhkryhmää arviidaan kknaisuutena. Arviitu virhetas li 1,7 prsenttia. Väli- ja lppumaksuissa virhetas li sitä vastin lennainen. Tilintarkastustumiistuin havaitsi, että 23 prsenttiin edunsaajille suritetuista maksuista liittyi virhe. Kaikki kvantitatiivisesti ilmaistavissa levat virheet havaittiin väli- ja lppumaksuissa. Kaksi klmassaa virheistä esiintyi lppumaksuissa; kyseisiä virheitä ei llut havaittu kmissin valvntamenettelyissä. Lisäksi havaitttiin, että tksessa esiintyi paljn virheitä, jita ei vida ilmaista kvantitatiivisesti, mm. hankintamenettelyissä ja jatkspimuksissa.

26 24 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Esimerkki hankkeen lppumaksun yhteydessä krvatuista tukeen ikeuttamattmista menista Nicaraguassa lumucashewpähkinöiden tutanta ja kaupanpitämistä maaseudulla tukevan hankkeen yhteydessä maksetussa lppumaksussa esiintyi useita erityyppisiä virheitä. Ne liittyivät 21,7 prsenttiin hankkeen kknaiskuluista. Laskuja ja maksutsitteita puuttui, hankintasääntöjä ei llut nudatettu, alkuperätdistuksia puuttui eikä ilmitettuja määriä llut tettu kirjanpitn. Kmissi ei llut havainnut kyseisiä virheitä lppumaksuvaiheessa. Tilintarkastustumiistuin havaitsi, että uninin ulkpulelle suunnatun tuen sekä kehitysyhteistyön ja laajentumisasiiden timintalhkryhmää kskevilla valvntajärjestelmillä kyettiin varmistamaan maksujen sääntöjenmukaisuus sittain vaikuttavasti. SUOSITUKSET Tilintarkastustumiistuimen aiemmin antamien susitusten seuranta sittaa, että edistystä n tapahtunut, vaikka jukk susituksia n vielä pantava täytäntöön. Vuden 2010 salta tilintarkastustumiistuin susittaa, että: laajentumisasiiden pääsast 1) määrittelee yksityiskhtaisemmin kriteerit, jiden täytyttyä ennakktarkastuksista luvutaan ja hallintvastuun siirtäminen hajautetun hallinnn maille keskeytetään, ja tarkastaa kansallisten viranmaisten käyttämien järjestelmien vaikuttavuuden, 2) kehittää välineen, jnka avulla vidaan kta yhteen paikalla tehtyjen seurantakäyntien tulkset; 3) parantaa edelleen hallinttietjärjestelmäänsä tallennettujen tietjen laatua ja 4) lisää tapahtumien jälkitarkastuksia keskitetyn hallinninnin salta kmissi määrittelee jhdnmukaisen menetelmän, jnka avulla ulkisista suhteista vastaavat pääsastt laskevat jäännösvirhetasn.

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM VVC Ovaska Pasi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM VVC Ovaska Pasi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00875 VVC Ovaska Pasi(VM) 18.11.2011 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2010 U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Ohjeita ja suosituksia Ohjeet luottoluokituslaitosten ESMAlle säännöllisin väliajoin toimittamista tiedoista

Ohjeita ja suosituksia Ohjeet luottoluokituslaitosten ESMAlle säännöllisin väliajoin toimittamista tiedoista Ohjeita ja susituksia Ohjeet luttlukituslaitsten ESMAlle säännöllisin väliajin timittamista tiedista 23/06/15 ESMA/2015/609 Sisällysluettel 1 Sveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Ohjeiden tarkitus...

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VÍTOR CALDEIRAN PUHE

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VÍTOR CALDEIRAN PUHE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ECA/10/37 EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VÍTOR CALDEIRAN PUHE VARAINHOITOVUOTTA 2009 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TALOUSARVION

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 7. toukokuuta 2001 (06.06) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 6824/01 LIMITE PV/CONS 9 SOC 96

PUBLIC. Bryssel, 7. toukokuuta 2001 (06.06) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 6824/01 LIMITE PV/CONS 9 SOC 96 Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. tukkuuta 2001 (06.06) (OR. fr) 6824/01 LIMITE PUBLIC PV/CONS 9 SOC 96 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvstn 2333. istunt (Työllisyys ja ssiaaliplitiikka),

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) C 449/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) JOHDANTO

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot