Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha"

Transkriptio

1 Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa käsittelyyn (uusi hakemus) sekä myös jatkrahitusta j käynnissä levalle hankkeelle (jatkrahitus). Js j jätettyä hakemusta judutaan krjaamaan/ täydentämään, valitaan krjaus/ täydennys edelliseen hakemukseen. Valitaan hankkeen tteutusmalli. Yhden tteuttajan hankkeella tarkitetaan hanketta, jnka hakijarganisaati tteuttaa yksinään. Kustannusarvin vi sisältyä lisäksi ulkpulisilta tahlta hankittavia stpalveluja. Hankinnissa n nudatettava hankintalakia (348/2007) ja Pirkanmaan liitn hankintahjeistusta hanketimijille. Yhteishankkeessa n useampia satteuttajia. Yhteishankkeissa kaikki satteuttajat hakevat tukea yhdessä ja tuki myönnetään yhteisvastuullisesti tuen hakijille (valtinavustuslaki 688/ ). Yhteishankkeen kunkin sapulen n sallistuttava hankkeen rahitukseen, ellei se hankkeen lunteen vuksi le tarpeetnta. Eri sapulten n sallistuttava hankkeen kustannusarvin rahittamiseen ilman, että tiettyjen kustannusten rahittaminen kiinnitettäisiin nimettyjen hakijiden rahitussuuksiin, eli eri sapulten rahitusta ei vida krvamerkitä käytettäväksi tiettyihin kustannuksiin. Yhteishankkeen hankesuunnitelmassa n kuvattava hankkeen tteuttamiseen sallistuvat taht, eri tahjen vastuu hankkeen tteuttamisessa ja rahittamisessa, sekä spimusjärjestelyt. Myös hyödyn jakautuminen eri sapulille ja tteuttajien välinen rahaliikenne n kuvattava hankesuunnitelmassa. Rahaliikenteen salta n humattava, että laskutukseen perustuva menettely ei tällaisessa tapauksessa vi tulla kysymykseen, kska kyseessä ei le palvelun tai tutteen timittaminen stpalveluspimukseen perustuen, vaan päätteuttajan ( talusyksikön ) kautta tapahtuva rahansiirt viranmaiselta satteuttajalle. Tällaisen mallin yhteydessä tteuttajien tarjamia tutteita tai palveluja ei välttämättä tarvitse kilpailuttaa (kulujen ltava tällöin katteettmia) siltä sin kuin ne n mainittu hakemuksessa ja päätöksessä (yksilöity timiala/tehtäväkenttä). Viranmainen vi aina vaatia kilpailuttamista esim. varmistuakseen kustannusten khtuullisuudesta. Yhteishankkeen ulkpulisilta timijilta hankittavat tutteet ja palvelut sekä hankesuunnitelmassa mainitsemattmat tutteiden ja palvelujen hankinnat n kilpailutettava julkisista hankinnista annettujen sääntöjen ja hjeiden mukaisesti. Arvnlisävern hyväksyttävyys kustannuksena vi vaihdella samassa päätöksessä tteuttajien kesken. Arvnlisävern hyväksyttävyys/ei-hyväksyttävyys n ltava rahittavan viranmaisen tiedssa hankepäätöstä tehtäessä. Viranmaiselle sitettavan maksatushakemuksen täyttää ja timittaa viranmaiselle aina päätteuttaja. Viranmaiselle timitetaan yksi maksatushakemus/maksatuskerta. Päätteuttaja n velvllinen yhdistämään/kkamaan mansa sekä eri tteuttajien tiedt yhteen maksatushakemukseen. Viranmainen sittaa maksatuspäätöksen aina päätteuttajalle. Viranmaisen päätteuttajalle tekemän maksatuspäätöksen ja maksatuksen jälkeen päätteuttajan ja muiden tteuttajien välinen rahaliikenne ja sen tteutusmut nudattaa hankesuunnitelmassa llutta timintamallia. Osatteuttajien kustannus-/rahitustietjen ei välttämättä tarvitse sisältyä päätteuttajan kirjanpitn. Viranmaiselle sitettavan maksatushakemuksen liitteenä vi lla eri tteuttajien kirjanpittiedt, jista yhdessä mudstuu maksatushakemuksen sittama kknaisuus. Viranmainen vi vaatia kirjanpittietjen esittämistä yhtenä kirjanpitna (kaikki tiedt päätteuttajan kirjanpitn), mikäli erillään esitettävät kirjanpit tiedt eivät viranmaisen mukaan täytä selkeyden ja luettavuuden vaatimusta, eikä viranmainen näin llen vi varmistua esim. kustannusten hyväksyttävyydestä. 1/8

2 Yhteishankkeissa pää- ja satteuttajien n lisäksi laadittava keskinäinen spimus yhteishankkeen tteuttamisesta ja spimus n timitettava Pirkanmaan liittn ennen kuin rahituspäätös hankkeelle vidaan tehdä. Spimuksesta n käytävä ilmi ainakin spimussapulet ja niiden suus hankkeen tteuttamiseen liittyvistä timenpiteistä ja kustannuksista sekä tuen määrästä. Timenpiteet n kuvattava mahdllisimman knkreettisesti, jtta tuen myöntävä viranmainen vi varmistua siitä, että hanke tulee kknaisuudessaan asianmukaisesti tteutetuksi ja että hankkeessa nudatetaan julkisista hankinnista annettua lakia. Hankintalain säännösten nudattamisen varmistamiseksi n spimuksessa nimenmaisesti kuvattava myös julkisia hankintja kskevat menettelyt. Spimuksessa n kuvattava lisäksi kirjanpitvelvllisuus (kuvaus siitä, miten hankkeen kirjanpit järjestetään), tuen käytön valvnta- ja tiednantmenettelyt sekä hankkeen tteuttamiseen liittyvät muut ehdt. Hankkeen sisällä tapahtuvasta tiedttamisesta n svittava. On tärkeää, että hankkeen eri sapulet vat selvillä hankkeen eri sien tteuttamisesta, hjausryhmän kannantista sekä erityisesti tuen myöntäneen viranmaisen kanssa käytävästä yhteydenpidsta. Hankkeessa siirretään tukea yhdelle/ useammalle tahlle hankkeen tteuttamista varten. Tuen siirtämisellä tarkitetaan tilannetta, jssa hankkeella n yksi hakija ja tuen saaja, jka vastaa viranmaiselle tuen käytöstä muun muassa mahdllisista takaisinperinnöistä. Tuen myöntävä viranmainen harkitsee hankesuunnitelmassa esitettyjen perustelujen perusteella, nk hanke sellainen, että tuen siirtämisellä n hankkeen tteuttamiseen tai sen hallinnintiin psitiivinen vaikutus. Tuen siirtämisessä vain sa tuesta vidaan siirtää, tuen saajan tulee myös itse sallistua hankkeen tteuttamiseen, eli se ei vi timia vain tuen välittäjänä. Tuen siirta sisältävän hankkeen hankesuunnitelmassa n kuvattava hankkeen tteuttamiseen sallistuvat taht, eri tahjen vastuu hankkeen tteuttamisessa ja rahittamisessa sekä spimusjärjestelyt. Tuen saajan ja niiden tahjen, jille tukea n tarkitus siirtää, n tehtävä keskinäinen spimus. Spimus n timitettava Pirkanmaan liittn ennen kuin rahituspäätös hankkeelle vidaan tehdä. Spimuksesta n käytävä ilmi ainakin spimussapulet ja niiden suus hankkeen tteuttamiseen liittyvistä timenpiteistä ja kustannuksista sekä siirrettävän tuen määrästä. Timenpiteet n kuvattava mahdllisimman knkreettisesti, jtta tuen myöntävä viranmainen vi varmistua siitä, että hanke tulee kknaisuudessaan asianmukaisesti tteutetuksi ja että hankkeessa nudatetaan julkisista hankinnista annettua lakia. Hankintalain säännösten nudattamisen varmistamiseksi n spimuksessa nimenmaisesti kuvattava myös julkisia hankintja kskevat menettelyt. Spimuksessa n kuvattava lisäksi kirjanpitvelvllisuus (kuvaus siitä, miten hankkeen kirjanpit järjestetään), tuen käytön valvnta- ja tiednantmenettelyt sekä hankkeen tteuttamiseen liittyvät muut ehdt. Hankkeen sisällä tapahtuvasta tiedttamisesta n svittava. On tärkeää, että hankkeen eri sapulet vat selvillä hankkeen eri sien tteuttamisesta, hjausryhmän kannantista sekä erityisesti tuen myöntäneen viranmaisen kanssa käytävästä yhteydenpidsta. Arvnlisävern hyväksyttävyys kustannuksena vi vaihdella samassa päätöksessä tteuttajien kesken. Arvnlisävern hyväksyttävyys/ei-hyväksyttävyys n ltava rahittavan viranmaisen tiedssa hankepäätöstä tehtäessä. 1. Hakijan tiedt Tähän khtaan merkitään tiedt hakijasta/ hakijista, jka n juridisesti vastuussa hankkeen tteuttamisesta. Kauppa-/ yhdistysrekisterite tulee liittää hakemuksen liitteeksi, mikäli hakija n merkitty k. rekisteriin. Organisaatityyppi. Valitaan yksi seuraavista vaihtehdista: maakunta, kunta, muu yhteisö, valtin viranmainen, ylipist / krkeakulu / tutkimuslaits, muu ppilaits, yritys tai muu. Hankkeelle n nimettävä yhteyshenkilö, jka hulehtii tiednkulusta hakijan ja tuen myöntävän viranmaisen välillä. Hankkeen satteuttajat. Nimetään yhteishankkeen satteuttajat ja niiden yhteyshenkilöt. Taht, jille sa tuesta aitaan siirtää. Nimetään taht, jille tukea aitaan siirtää ja niiden yhteyshenkilöt. Arvnlisäver-suudet hyväksytään kustannusarvin vain siinä tapauksessa, että arvnlisäver jää hakijan/ satteuttajan/ tuen siirrn saajan lpulliseksi menksi. Arvnlisävera, jsta hakija saa palautuksen tai jka krvataan muulla tapaa, ei vida pitää tukikelpisena. Hakijan n liitettävä hakemukseen selvitys arvnlisävern jäämisestä lpulliseksi kustannukseksi hankkeessa js arvnlisäver sisällytetään hankkeen kustannusarvin. Prjektissa tteuttava timinta vi lla arvnlisävertuksen 2/8

3 piiriin kuuluvaa, vaikka hakijarganisaati ei nrmaalisti alv:n piiriin kuuluisikaan. Js asiasta n epäselvyyttä, vi sen tarkistaa pyytämällä vertimiststa verttajan ennakkpäätöstä prjektin timinnan alv:n piiriin kuulumisesta. Hum! Myös kuntien ja valtin timinta vi kuulua alv:n piiriin. Asia n selvitettävä valtiknttrilta ja/ tai verhallinnlta, jtta alv sataan humiida ikein hankkeen kustannusarvissa. 2. Hanke Hankkeen nimi. Hankkeella tulisi lla mahdllisimman kuvaava, lyhyt ja ytimekäs nimi. Tarvittaessa käytetään lyhennettä hankkeen nimestä. Hankkeen tteutusaika. Hankkeen timenpiteet ja niiden kustannukset vat hyväksyttäviä rahituspäätökseen kirjatun hankkeen kestn ajalta. Rahitushakemus n timitettava Pirkanmaan liitlle ennen hankkeen alkamista, sillä avustusta vidaan myöntää vain hakemisen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Ennen rahituspäätöstä hakija tteuttaa hanketta malla riskillään. Alituspäiväksi merkitään se päivä, jllin ensimmäisten hankkeen tteuttamiseen liittyvien timien ja kustannusten letetaan syntyvän. Varhaisin mahdllinen alkamisajankhta n se ajankhta, jna hakemus n tullut vireille eli kirjattu saapuneeksi Pirkanmaan liitssa. Päättymispäivänä hankkeen timinta n päättynyt eikä siihen saa syntyä enää kustannuksia. Näin llen hankkeen tteuttamisaika kannattaa määritellä riittävän pitkäksi, että kaikki kustannukset vat syntyneet hankkeen tteutusajan puitteissa. Tteuttamisalueen maantieteellinen tarkennus. Luetellaan kaikki ne kunnat/ seutukunnat / maakunnat, jihin hanke khdentuu. Hankkeen liittyminen maakuntahjelmaan. Merkitään mitä maakuntahjelman ( ) timintalinjaa hanke tteuttaa. Maakuntahjelma löytyy sitteesta Ohjelmayhteys. Tieta erityishjelmista löytyy sitteista (saamiskeskushjelma) ja (Kheesi- ja kilpailukykyhjelma KOKO). Hankkeen liittyminen yhteistyöspimukseen, teemahjelmaan tai hankekknaisuuteen Js hanke kuuluu jnkin tietyn yhteistyöspimuksen (L1651/ ) (ent. hjelmaspimuksen) piiriin, n k. spimuksen nimi mainittava. Samin se, js hanke n sa jtakin teemahjelmaa tai hankekknaisuutta. Tiivistetty hankekuvaus. Tiivistetty hankekuvaus n aina esitettävä eikä sitä vida krvata viittauksella hankesuunnitelmaan. Tiivistelmässä n mainittava ainakin hankkeen khderyhmä, keskeisimmät tavitteet ja timenpiteet (eli kuka tekee, mitä tekee, millin ja kenelle), tavitellut tulkset ja vaikutukset. Tiivistelmää käytetään hanketta kskevassa tiedtuksessa, mm. Internetin julkisessa Fims2000- hanketietkannassa. Laajempi hankesuunnitelma timitetaan erillisenä liitteenä. Kats tämän hjeen khta 9. liitteet. Viimeisen klmen vuden aikana saatu vähämerkityksinen tuki (De minimis-sääntö), Kmissin asetus (EY) N: 1998/2006 Eurpan uninin jäsenvaltiiden myöntämät yritystuet eivät saa vääristää yritysten välistä kilpailua. Siksi jäsenmaiden n ennakkn hyväksytettävä kmissilla suunnittelemansa tukihjelmat yrityksille ja yksittäiset yritystuet. Uudet tuet vidaan saattaa vimaan vasta, kun kmissi n ne hyväksynyt. Hyväksyttämismenettelyn ulkpulelle n jätetty ns. vähämerkityksellinen, alle eurn tuki. Myönnettäessä maakunnan kehittämisrahaa yritykselle hankkeen tteuttamista varten svelletaan ns. vähämerkityksisen tuen sääntöä (de minimis -sääntö). Yritykselle de minimis -säännön mukaisesti myönnetyn tuen kknaismäärä vi lla enintään eura klmen vervuden ajanjakslla. Tarkastelujaks määräytyy yrityksen kyseisessä jäsenvaltissa sveltamien vervusien perusteella. Yhdelle maantiekuljetusten alalla timivalle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kknaismäärä ei saa lla yli eura minkään klmen vervuden jaksn aikana. Määrään lasketaan kaikki yritykselle tällaisena tukena myönnetyt julkiset tuet riippumatta vähämerkityksisen tuen mudsta ja tarkituksesta. Yritykselle eri hankkeisiin myönnetyt tuet lasketaan yhteen. Js tuen hakijana n useampi yritys, de minimis -tuen määrä lasketaan kunkin yrityksen salta erikseen. Js hakijana n muu kuin yritys, tulee selvittää ketkä vat tuen varsinaisena khteena. Js haki- 3/8

4 jana n ns. välittäjärganisaati, lasketaan de minimis -tuen määrä jkaisen tuen lpullisena saajana levan yrityksen salta erikseen. Js tuen lpullisena saajana levat yritykset vat tiedssa j hakemusvaiheessa, n niiden salta timitettava hakemuksen liitteenä k. yritysten itsensä allekirjittamat selvitykset saamistaan de minimis tuista/ selvitys siitä, että ne eivät le de minimis tukea saaneet. On humattava, että EY-ikeuden käsitteistössä yritys-käsite ei le sidttu yhtiömutn. Olennaista yritys-käsitteessä n, että timitaan taludellisella riskillä. Myös lunnllinen henkilö vi lla tässä tarkitettu yritys (esim. ammatinharjittaja). 3. Hankkeen tavitteet Hankkeen päätyttyä sen tulksia n vitava mitata. Tulksiin lasketaan ne vaikutukset, jita kyseisen hankerahituksen ansista syntyy. Määrälliset tavitteet: Uudet yritykset. Kuinka mnta uutta yritystä syntyy hankkeen timenpiteiden ansista. Uudeksi yritykseksi katstaan timintansa alittanut yritys, jka n hakeutunut ennakkperintärekisteriin. Seurantatietja ilmitettaessa uudet yritykset n vitava tdentaa y-tunnuksella. Naisyritys määritellään eri yhtiömutjen tapauksissa seuraavasti: Yksityinen elinkeinnharjittaja nainen Avimessa yhtiössä ja kmmandiittiyhtiössä yli pulet vastuunalaisista yhtiömiehistä n naisia ja yli pulet vastuunalaisten yhtiömiesten yhtiöpanstuksista n naisten sijittamia Osakeyhtiössä yli pulet yhtiön sakkeista ja niiden tuttamasta äänimäärästä n naisilla Uudet työpaikat. Hankkeen tteuttamisen jhdsta eri vaiheissa syntyviä uusia kkaikaisia, kausilunteisia (kesä/talvi) tai sa-aikaisia työpaikkja. Osa-aikaiset ja kausiluntiset työpaikat muutetaan kkaikaisiksi työpaikiksi (esim. yhden 4-tuntista työpäivää tekevän henkilön työpaikka n 0,5 työpaikkaa). Uudet työpaikat n vitava tdentaa ja khdentaa ikeille yrityksille. Prjektihenkilöstön työpaikkja ei lasketa uusiin työpaikkihin. Mikäli hankkeella ei le määrällisiä tavitteita, n yllä mainittuihin khtiin hakemuslmakkeessa merkittävä 0! Tiivistetty tavitekuvaus. Muutamalla lauseella tiivistetään hankkeen tavitteet, ml. laadulliset tavitteet. 4. Hankkeen vaikutusten arviinti ja suunnitelma hankkeessa alkuun saadun timinnan jatkamisesta hankkeen jälkeen Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset esitetään tarkemmin liitteessä Hankkeen vaikutusten arviinti. Se tulee liittää niihin uusiin hakemuksiin, jissa esitetään levan vaikutuksia (psitiivisia ja/ tai negatiivisia) ympäristön, kestävän kehityksen tai tietyhteiskunnan kannalta. Hankkeen vaikutusten arviintilmakkeeseen n täytettävä myös sanallinen selitys jkaiseen sellaiseen khtaan liittyen, jhn hankkeella arviidaan levan jk psitiivista/ negatiivista vaikutusta. I Ympäristövaikutukset Hakija arvii tähän hankkeen vaikutukset ympäristöön. Ympäristöpsitiivisen hankkeen vaikutukset ympäristöön vat selvästi myönteisiä, esimerkiksi ympäristötietutta lisääviä tai lunnn mnimutisuutta ja elinympäristön hita edistäviä. Hanke vi sisältää esim. kierrätystimintaa, jätteenkäsittelyä, maisemanhita tms. Hanke vi lla myös ensisijaisesti ympäristökysymyksiin keskittynyt ns. varsinainen ympäristöprjekti. Ympäristöneutraalilla hankkeella ei arviida levan myönteisiä eikä kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Ympäristönegatiivisella hankkeella arviidaan levan ympäristölle haitallisia vaikutuksia, esim. js lisätään energian tai lunnnvarjen kulutusta tai ympäristökurmitusta. II Vaikutukset kestävän kehityksen kannalta Hakija arvii tähän nk hankkeella vaikutuksia kestävän kehityksen kannalta. Kestävä kehitys sisältää neljä ulttuvuutta: ssiaalinen, taludellinen, kulttuurinen ja eklginen. Lisätieta kestävästä kehityksestä saa mm. sivuilta. III Tietyhteiskuntavaikutukset Hakija arvii tähän nk hankkeella vaikutuksia tietyhteiskunnan kannalta. 4/8

5 Liite Hankkeen vaikutusten arviinti sisältää kaikki yllä mainitut arviitavat khdat. Selvitys hankkeella alkuun saadun timinnan jatkamisesta hankkeen jälkeen. Esitetään selvitys siitä, miten, kenen timesta ja millä resursseilla hankkeella alkuun saatua timintaa tullaan jatkamaan hankkeen päätyttyä. Hankkeilla n pääsääntöisesti ltava pysyviä vaikutuksia. 5. Hankkeen kustannusarvi Hankkeen kaikki kustannukset ilmitetaan eurina vusittain. Avustusta maksetaan hankkeeseen hyväksytyn kustannusarvin mukaisten tdellisten, ei laskennallisten eikä kertimiin perustuvien, kustannuksien perusteella. Ne hakijat, jtka saavat arvnlisävern palautuksena takaisin, merkitsevät kulut kustannusarvin ilman arvnlisävera. Ne hakijat, jille arvnlisäver n lpullinen men, merkitsevät k. kulut taulukkn arvnlisäverllisina. Yhteishankkeissa ja tuen siirta sisältävissä hankkeissa kaikkien satteuttajien/ tuen siirrn saajien henkilöstökustannukset budjetidaan henkilöstökustannuksiin, matkakulut matkakuluihin jne. Investintien tukikelpisuus. Investintia vidaan tukea, js se n välttämätön kehittämishankkeen tteuttamiselle ja js investintikustannusten suus n enintään pulet hankkeen hyväksyttävistä kknaiskustannuksista. Investintikustannuksiksi katstaan - rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, krjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavat aineet ja tarvikkeet - rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta sekä työpalkista aiheutuvat kustannukset ja urakkakustannukset - kneen, laitteen tai aineettman ikeuden hankinnasta aiheutuvat kustannukset - tietverkkjen ja vastaavien verkkjen suunnittelusta, rakentamisesta ja laitehankinnista sekä verkkjen rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöikeuksien hankinnasta aiheutuvat kustannukset Investintiin liittyvät kustannukset budjetidaan hakemukseen kululajikhtaisesti, esim. kne- ja laitehankinnat budjetidaan khtaan kne- ja laitehankinnat, stpalveluna hankittava suunnittelu ja työpans khtaan stpalvelut, käyttöikeudet khtaan muut ment jne. Henkilöstökustannukset. Henkilösivukulut saavat sisältää vain lakisääteisiä palkkasivukuluja. Js henkilö tekee työajastaan vain san hankkeelle, n ainastaan tämä sa hyväksyttävää kustannusta hankkeelle. Tällaisen henkilön n pidettävä kknaistyöajanseurantaa. Henkilöstökustannusten salta kustannusarvin täsmennyslmakkeessa n ilmitettava henkilönimike, henkilökuukausien määrä nimikkeittäin ja k. henkilölle budjetitu palkkakustannus/ kuukausi. Hankkeelle khdistettavat henkilöstökustannukset eivät saa ylittää hakijarganisaatin vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan tai palkkin määrää. Ostpalvelut. Ostpalveluna hankittava asiantuntijatyö n kilpailutettava julkisista hankinnista annetun lain (L348/2007) mukaisesti tai hankinnan arvn jäädessä alle laissa mainittujen kilpailutusrajjen Pirkanmaan liitn erillisen hankintahjeistuksen mukaisesti. Ostpalveluista n pääsääntöisesti laadittava spimus. Matkakulut. Kehittämishankkeeseen sisältyvä matka n tukikelpinen vain, js matkakustannukset sisältyvät hakemukseen ja hankesuunnitelmaan. Vain hankkeen tteuttamiselle välttämättömät matkakulut vat hyväksyttäviä. Ne krvataan a. taustayhteisön käytännön tai kuntien matkustushjesäännön mukaisesti. Ulkmaanmatka vidaan hyväksyä tukikelpiseksi vain, js sen tueksi esitetään erityisen painavia syitä ja se n hankkeen asianmukaiselle tteuttamiselle tarpeellinen. Hankkeeseen budjetidut ulkmaan matkat n eriteltävä tarkemmin kustannusarvin täsmennyslmakkeessa (nimettävä matkakhde ja henkilöt, jiden matkakulut hankkeeseen budjetitu) ja hankesuunnitelmassa (esitetään perustelut ulkmaan matkalle hankkeen tavitteiden näkökulmasta). Kneiden ja laitteiden hankintament Kne- ja laitehankinniksi katstaan mm. tietkneiden ja kännyköiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Kne- ja laitehankinnissa hyväksytään jk vutuinen pist tai hankintahinta/ sa hankintahinnasta. Mikäli kneiden ja laitteiden käyttöikä n hankkeen tteutusaikaa pidempi, stamisen sijasta susitellaan niiden vukrausta. Js hankkeen kest n pistaikaa lyhyempi hyväksytään pist vain hankkeen tteutusajalta. Hankinnista ja siitä kenen mistukseen laitteet jäävät hankkeen päätyttyä n svittava etukäteen rahittajan kanssa. Kaikki hankkeessa tehtävät hankinnat n kilpailutettava julki- 5/8

6 sista hankinnista annetun lain mukaisesti (laki 348/2007 ja hankinta-asetus Vnp 614/2007) tai hankinnan arvn jäädessä alle laissa mainittujen kilpailutusrajjen Pirkanmaan liitn erillisen hankintahjeistuksen mukaisesti. Vukrakustannukset. Hankkeeseen liittyvät välilliset kustannukset, kuten esim. tila- ja laitevukrat (ml. leasing) vat hyväksyttäviä kuluja sillin, kun ne aiheutuvat suraan hankkeesta. Välillisten kustannusten kirjaamisesta prjektiin täytyy lla selkeät laskentaperusteet (esim. vukran perusteena leva neliövukra). Pelkästään kertimen tai prsenttisuuden esittäminen ei le riittävä situs k. menista. Kustannusarvin täsmennyslmakkeessa n eriteltävä vukrakulujen sisältö ja kest kuukausina. Timistkustannukset. Hankkeeseen liittyvät välilliset kustannukset, kuten esim. kpikulut, sähkölaskut, puhelin- ja teleliikenteen ment vat hyväksyttäviä kuluja sillin, kun ne aiheutuvat suraan hankkeesta. Välillisten kustannusten kirjaamisesta prjektiin täytyy lla selkeät laskentaperusteet (esim. kpikuluista seuranta). Pelkästään kertimen tai prsenttisuuden esittäminen ei le riittävä situs k. menista. Muut ment. Esim. hjausryhmän kulut, materiaalikulut, painatuskulut, lehti-ilmitukset. Kustannusarvin täsmennyslmakkeessa n eriteltävä muiden kulujen sisältö mahdllisimman tarkasti, jtta kustannusten tukikelpisuudesta vidaan varmistua j hakemusvaiheessa. Luntissuritukset. Luntissuritukset vidaan tietyillä edellytyksillä katsa hyväksyttäviksi meniksi. Luntissurituksen n ltava perusteltua hankkeen sisällön tai hankkeelle asetettujen tavitteiden kannalta. Muutin kuin rahassa suritettavan rahitussuuden arv tulee aina vida pulueettmasti tdeta ja tarkastaa. Luntissurituksia vivat lla: talktyö vastikkeetta tehtävä ammattityö lahjitukset eli vastikkeetta luvutetut tutantpankset Talktyötä ei le esim. kehittämishankkeen suunnittelu, jhtaminen, sen hallintn tai kkuksiin sallistuminen tai hjausryhmätyöskentely. Luntissuritukseksi katstaan sellainen työ tai tutantpans, jsta ei le maksettu palkkaa tai muuta krvausta. Luntissurituksen arv vi lla enintään pulet marahitussuudesta. Luntissuritukset, niiden arviitu määrä ja laskentaperusteet tulee esittää rahituspäätöksen tekevälle viranmaiselle j hakemusvaiheessa! Talktyön suus tetaan humin vain, js siitä n hyväksyttävä työajan tuntikirjanpit. Mahdlliset luntissuritukset hyväksytään tukipäätöksessä. 6. Hankkeen rahitussuunnitelma Rahitus ilmitetaan eurina vusittain. Tuki myönnetään hankkeesta aiheutuviin menihin, jista n vähennetty hankkeeseen välittömästi khdistuvat tai liittyvät tult. Hakijan tulee neuvtella hankkeen rahitussuudet eri tahjen kanssa etukäteen. Ennen lpullisia Pirkanmaan liitn rahituspäätöksiä rahitussuuksista tulee pääsääntöisesti lla kirjalliset situmukset. Anttava rahitus. Maakuntien liittjen myöntämän tuen enimmäissuus vi lla enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kknaiskustannuksista. Erityisen painavista syistä vidaan tämä enimmäismäärä yksittäisen hankkeen khdalla ylittää. Investintikustannusten suus vi lla enintään pulet hankkeen hyväksyttävistä kknaiskustannuksista. Investinnin tuen määrä n enintään 50%. Kuntarahitus. Kuntarahitukseksi katstaan varsinaisten peruskuntien rahituksen lisäksi mm. kuntayhtymien rahitus. Yksityisikeudellisen yhteisön, kuten sake- tai muun yhtiön sekä säätiön ja yhdistyksen hankkeelle sittama rahitus n pääsääntöisesti yksityistä rahitusta. 6/8

7 Yksityisikeudellisten yhteisöjen rahitussuus vi kuitenkin lla yksittäistapauksessa kuntarahitusta sillin kun kunnalla n - suraan tai välillisesti enemmistö sakepäämasta tai muusta merkitystä päämasta; - valvnnassaan sakkeiden tai suuksien äänimäärän enemmistö; tai - mahdllisuus asettaa enemmän kuin pulet hallint-, jht tai valvntaelimen jäsenistä. Lisäksi edellytetään, että timinta perustuu kunnan timialan mukaisten tehtävien hitn. Mikäli timintaa harjitetaan taludellisella riskillä ja kilpailemalla markkinilla muiden palveluntuttajien kanssa, n kyseessä yksityinen rahitus. Muu julkinen rahitus. Pitää sisällään valtin rahituksen (muu kuin tällä hakemuksella haettava), esim. ylipistn rahitussuus. Tähän merkitään myös rahitussuudet sellaisilta julkisilta tahilta, jtka eivät kuulu kunnan tai valtin budjettitaluden piiriin, esim. seurakunnat ja rahaautmaattiyhdistys. Yksityinen rahitus. Yksityiseksi rahitukseksi merkitään lähtökhtaisesti kaikki yksityisikeudellisten yhteisöjen rahitus pis lukien yllä khdassa Kuntarahitus tdetut pikkeukset. Hankesuunnitelmassa n ilmitettava, mitä palveluja tai etuuksia hanke mahdllisesti tuttaa yksityisrahituksen maksajille. Hakijalta edellytetään maa rahitusta hankkeeseen! Hankkeen tult. Hankkeen tuliksi katstaan esimerkiksi myynnistä, vukrauksesta, palveluista tai muusta vastaavasta timinnasta hankkeen saamat tult. Tula vat myös hankkeen yksityisiltä keräämät sallistumismaksut, jnka sallistujat maksavat esimerkiksi seminaariin tai kulutustilaisuuteen sallistumisesta. Hankkeen tulja ei saa käyttää hankkeen yksityisrahitussuutena. Hankkeen tult n näin llen vähennettävä kknaismenista rahitettavien nettmenjen selvittämiseksi. 7. Maksatussuunnitelma Viimeinen maksatuserä n haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Myönnetty avustus maksetaan aina hakemuksesta jälkikäteen eli sen jälkeen kun kulut vat syntyneet ja ne n maksettu. Ennakka vidaan maksaa vain pikkeustapauksissa lähinnä yhdistyksille yms. likviditeettingelmista kärsiville tahille. Ennakka n haettava kirjallisesti ja sitä vidaan maksaa enintään 30 % hankkeelle myönnetystä tuesta. Ennakka vidaan maksaa vain kerran. 8. Allekirjitukset Hakemuksen allekirjittaa henkilö, jlla/ jilla n hakijatahn nimenkirjitusikeus. Yhteishankkeissa hakemuksen allekirjittavat kaikki hankkeen tteutussapulet (hakemuksessa pää- ja satteuttajiksi nimetyt taht). Yhteisön pulesta timivan tulee sittaa, että hänellä n ikeus allekirjittaa hakemus. 9. Liitteet Paklliset liitteet - Hankkeen kustannusarvin täsmennyslmake (avataan hakemuslmakkeella ilmitettujen kustannusten sisältö tarkemmin) - Hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan n sisällyttävä vähintään seuraavat asiat: Tausta ja perustiedt (hankkeen idea, lähtökhdat, mihin ngelmiin haetaan ratkaisua Hankkeen yhteys maakuntahjelmaan ja mahdllinen yhteys esim. saamiskeskushjelmaan/ Kheesi- ja kilpailukykyhjelma KOKOn) Tavitteet (määrälliset ja laadulliset) Timenpiteet Tavitellut tulkset ja vaikutukset Kuvaus hankkeen tulsten raprtinnista ja niistä tiedttamisesta Selvitys siitä, miten hakemuksen khteena levaa timintaa tullaan jatkamaan tuen päättymisen jälkeen (sisältäen myös kuvauksen hankkeen tulsten hyödyntämisestä) 7/8

8 selvitys siitä, mitä palveluja tai etuuksia hanke mahdllisesti tuttaa yksityisrahituksen maksajille Ohjausryhmän suunniteltu kknpan Yhteishankkeen hankesuunnitelmassa n kuvattava lisäksi hankkeen tteuttamiseen sallistuvat taht, eri tahjen vastuu hankkeen tteuttamisessa ja rahittamisessa sekä spimusjärjestelyt. Myös hyödyn jakautuminen eri sapulille ja tteuttajien välinen rahaliikenne n kuvattava hankesuunnitelmassa. Tuen siirta sisältävän hankkeen hankesuunnitelmassa n kuvattava lisäksi hankkeen tteuttamiseen sallistuvat taht, eri tahjen vastuu hankkeen tteuttamisessa ja rahittamisessa sekä spimusjärjestelyt. Hankesuunnitelmassa n esitettävä myös perustelut tuen siirtämiselle. - Nimenkirjitusikeuden tdentava te. Hakijan tulee liittää hakemukseen nimenkirjitusikeuden tdentava te. Yhteishankkeissa nimenkirjitusikeuden tdentava te n timitettava jkaisen hakijan salta. - Kauppa- tai yhdistysrekisterite. Hakijan tulee liittää hakemukseen kauppa-/ yhdistysrekisterite (vaaditaan rekisteriin merkityiltä). Yhteishankkeissa te n timitettava jkaisen tteuttajan salta. Hankkeesta tai hakijasta riippuen edellytetään lisäksi seuraavia liittteitä - Vervelkatdistus. Hakijiden n pääsääntöisesti timitettava vervelkatdistus. Kunnilta, kuntayhtymiltä ja ylipistilta tdistusta ei edellytetä. - Hankkeen vaikutusten arviintilmake. Hankkeiden, jilla n arviitu levan ympäristövaikutuksia, vaikutuksia kestävän kehityksen kannalta tai tietyhteiskuntavaikutuksia (hakemuksen khta 4) n timitettava vaikutusten arviintilmake täytettynä. - Selvitys arvnlisävern jäämisestä hakijan lpulliseksi kustannukseksi. Edellytetään js hakija esittää hankkeen kustannukset arvnlisäverllisina. - Pää- ja satteuttajien välinen spimus (yhteishanke). Spimuksen sisällöstä ks. tämän hjeen sivu 2. - Spimus hankkeen tteuttamisesta ja tuen siirtämisestä (kun hankkeen tteutusmalliin sisältyy tuen siirt muulle kuin hakijatahlle). Spimuksen sisällöstä ks. tämän hjeen sivu 2. - Mahdlliset luvat, jita hankkeen tteuttaminen edellyttää (esim. ympäristölupa, rakentamisen pikkeuslupa) - De minimis selvitykset (js tukea kanavituu yrityksille) - Yhtiöjärjestys Rahittaja vi tarpeen mukaan edellyttää myös muita liitteitä mikäli ne päätöksenten kannalta vat tarpeellisia. Muut liitteet - Hakija vi liittää hakemukseen mia tarpeellisiksi katsmiaan liitteitä. Liitteet n kirjattava hakemuslmakkeeseen. 8/8

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Virnvurten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviintihjelma Tiivistelmä 21.10.2005 TOIVONEN YHTIÖT OY VIRONVUORTEN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTIOHJELMAN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot