Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan"

Transkriptio

1 Tietvaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviintia kskevat hjeet Osa A: Jhdant hjeasiakirjaan Versi 1.1 Julukuu 2011

2 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selstetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja selvitetään, miten ne n täytettävä. Lukijita muistutetaan kuitenkin siitä, että REACH-asetus n aina tdistusvimainen ikeudellinen viiteasiakirja ja etteivät asiakirjaan sisältyvät tiedt le verrattavissa ikeudelliseen neuvntaan. Eurpan kemikaalivirast ei vastaa tämän asiakirjan sisällöstä. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämä n työkäännös englanniksi julkaistusta alkuperäisasiakirjasta, jka n saatavilla ECHAn verkksivustlla. Tietvaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviintia kskevat hjeet Osa A: Jhdant hjeasiakirjaan Viite: ECHA-2011-G-15-FI Julkaisupvm: Julukuu 2011 Kieli: FI Eurpan kemikaalivirast, 2011 Etusivu Eurpan kemikaalivirast Jäljentäminen n sallittua, kunhan lähde mainitaan mudssa Lähde: Eurpan kemikaalivirast, ja kunhan jäljentämisestä ilmitetaan kirjallisesti viestintäyksikköön Asiakirjaa kskevat kysymykset tai humautukset vi lähettää timintahjeiden palautelmakkeella (mainitse asiakirjan viitenumer, julkaisuajankhta, luku ja/tai sivunumer). Palautelmake n saatavissa Eurpan kemikaalivirastn timintahjeiden verkksivustlla tai suraan seuraavan linkin kautta: https://cmments.echa.eurpa.eu/cmments/feedbackguidance.aspx Eurpan kemikaalivirast Pstisite: PL 400, Helsinki Käyntisite: Annankatu 18, Helsinki

3 JOHDANTO Tässä asiakirjassa selstetaan REACH-asetuksen mukaiset tietvaatimukset, jtka kskevat aineiden minaisuuksia ja käyttöjä sekä aineille altistumista, riskinhallintatimia ja kemikaaliturvallisuusarviintia. Asiakirja kuuluu hjeasiakirjjen sarjaan, jnka tarkituksena n auttaa kaikkia asiansaisia valmistautumaan REACH-asetuksen mukaisten velvitteidensa täyttämiseen. REACH-hjeasiakirjissa annetaan tarkkja hjeita keskeisiä REACH-prsesseja sekä sellaisia tieteellisiä ja/tai teknisiä menetelmiä varten, jita tellisuuden tai viranmaisten n REACH-asetuksen mukaan käytettävä. Ohjeasiakirjat n laadittu ja käsitelty Eurpan kmissin yksiköiden jhtamissa REACHasetuksen täytäntöönpanhankkeissa (RIP). Niihin vat sallistuneet asiansaiset jäsenvaltiista, tellisuudesta ja kansalaisjärjestöistä. Ohjeasiakirjat vat saatavina Eurpan kemikaalivirastn verkksivustlta (http://echa.eurpa.eu/abut/reach_en.asp). Sivustlla julkaistaan lisää hjeasiakirjja sitä mukaa kuin niitä saadaan valmiiksi tai päivitetään. Tämä asiakirja liittyy 18. julukuuta 2006 annettuun Eurpan parlamentin ja neuvstn REACH-asetukseen (EY) n: 1907/ Oikaistaan Eurpan parlamentin ja neuvstn asetus (EY) N: 1907/2006, annettu 18 päivänä julukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arviinnista, lupamenettelyistä ja rajituksista (REACH), Eurpan kemikaalivirastn perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvstn asetuksen (ETY) N: 793/93, kmissin asetuksen (EY) N: 1488/94, neuvstn direktiivin 76/769/ETY ja kmissin direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumamisesta (EUVL L 396, ). Muutettu seuraavilla säädöksillä: neuvstn asetuksella (EY) N: 1354/2007, annettu 15. marraskuuta 2007, kemikaalien rekisteröintiä, arviintia, lupamenettelyjä ja rajituksia (REACH) kskevan Eurpan parlamentin ja neuvstn asetuksen (EY) N: 1907/2006 mukauttamisesta Bulgarian ja Rmanian liittymisen vuksi (EUVL L 304, , s. 1); kmissin asetus (EY) N: 987/2008, annettu 8. lkakuuta 2008, liitteiden IV ja V muuttamisesta; Eurpan parlamentin ja neuvstn asetus (EY) N: 1272/2008, annettu 16. julukuuta 2008, aineiden ja sesten lukituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta; kmissin asetus (EY) N: 453/2010, annettu 20. tukkuuta 2010, liitteen II muuttamisesta; kmissin asetus (EU) N: 252/2011, annettu 15. maaliskuuta 2011, liitteen I muuttamisesta; kmissin asetus (EU) N: 366/2011, annettu 14. huhtikuuta 2011, liitteen XVII muuttamisesta (akryyliamidi); kmissin asetus (EU) N: 494/2011, annettu 20. tukkuuta 2011, liitteen XVII muuttamisesta (kadmium).

4 Asiakirjan versihistria Versi Humautus Päivämäärä Versi 1 Ensimmäinen versi Tukkuu 2008 Versi 1.1 Oikaisu, jssa viittaukset DSD/DPD-direktiiveihin n krvattu viittauksilla CLP-asetukseen Timituksellisia muutksia Julukuu 2011

5 REACH-asetuksen lainaaminen REACH-asetuksen surat lainaukset n kursivitu ja merkitty lainausmerkein. Termi- ja lyhennetaulukk Kats luku R.20.

6 SISÄLLYS A.1 OHJEASIAKIRJAN KÄYTTÄMINEN...1 A.1.1 Tämän mduulin tarkitus... 1 A.1.2 Mistä kemikaaliturvallisuusarviinnissa n kyse?... 1 A Kemikaaliturvallisuusarviinnin yleiskatsaus... 1 A Käytettävissä levien tietjen kkaminen ja arviiminen... 3 A Vaaran arviinti... 4 A Altistumisen arviinti ja riskinlunnehdinta... 5 A Arviinnin jatkamisesta päättäminen (tistaminen)... 6 A.1.3 Ohjeiden khderyhmä... 7 A.1.4 Ohjeasiakirjan eri sat... 7 A.2 KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINNIN PERUSKÄSITTEET...11 A.2.1 Kemikaaliturvallisuusarviinnin surittamisvelvllisuus A.2.2 Kemikaaliturvallisuusarviinnin sisältö A.2.3 Vaaran arviinti A.2.4 Altistumisskenaariiden laadintaan liittyvät käsitteet A Käyttöjen tunnistaminen ja käyttölsuhteiden kuvaaminen A Tunnistettu käyttö A Käytön ja altistumisskenaariiden lyhyiden tsikkjen lyhyt yleinen kuvaus A Käytönkuvaajat A Vapautumiseen ja altistumiseen vaikuttavat tekijät ja altistumisen arviinti A Altistumisskenaariiden tehtävä ja sisältö A Alustavan ja lpullisen altistumisskenaarin tehtävä ja sisältö A Käyttö- ja altistumiskategriat A Yleiset altistumisskenaarit A Seksissa esiintyvien aineiden altistumisskenaarit A Esineissä esiintyvien aineiden altistumisskenaarit A.2.5 Riskinhallinnan määrittäminen ja dkumentiminen kemikaaliturvallisuusraprtissa A.2.6 Kemikaaliturvallisuusarviinnin tistaminen A.2.7 Strategia arviinnin tistamiseen A.2.8 Kemikaaliturvallisuusarviinnin päivittäminen A.2.9 Kemikaaliturvallisuusraprtti A.2.10 Käyttöturvallisuustiedtteeseen liitettävä altistumisskenaari A.3 TIEDOTTAMINEN TOIMITUSKETJUSSA...25 A.3.1 Yhteinen vastuu ja tiedttaminen markkinilla A.3.2 Vurpuhelujen järjestäminen timitusketjussa A.3.3 Timitusketjun keskeiset tehtävät... 27

7 A.4 KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI ERI TOIMIJOIDEN OSALTA...31 A.4.1 Jatkkäyttäjän surittama arviinti käytöstä, jta valmistaja/maahantuja ei tue A.4.2 Kemikaaliturvallisuusarviinti, jka tukee esineiden valmistajan tai maahantujan surittamaa rekisteröintiä A.4.3 SVHC-aineiden lupahakemusta tukeva kemikaaliturvallisuusarviinti KUVAT Kuva A. 1-1: Kemikaaliturvallisuusarviinti...3 Kuva A.1-2: Ohjeasiakirjan rakenne...9 Kuva A.1-3: Kemikaaliturvallisuusarviinnin eri sia kskevat hjeet...10 Kuva A. 2-1: Kemikaaliturvallisuusarviinnin vaiheet...12 Kuva A.3-1: Timitusketjun sisäiset vurpuhelut...26 Kuva A.3-2: Timitusketjussa suritettavat tehtävät...30

8 A.1 OHJEASIAKIRJAN KÄYTTÄMINEN A.1.1 Tämän mduulin tarkitus Tämän mduulin tarkituksena n jhdattaa hjeasiakirjaan, jssa neuvtaan miten kemikaaliturvallisuusarviinti tehdään ja miten kemikaaliturvallisuusraprtti laaditaan aineille, jita valmistetaan tai tudaan maahan vähintään 10 tnnia vudessa (luku A.1). 2 Mduuliin sisältyy myös yleiskatsaus kemikaaliturvallisuusarviinnin halutuista tulksista ja pääsisällöistä, jtka mainitaan kemikaaliturvallisuusraprtissa. Lisäksi mduulissa käsitellään kemikaaliturvallisuusarviintiin liittyvien taludellisesti kannattavien päätösten tekemistä ja selitetään hjeasiakirjan rakenne. Luvussa A.2 n perustieta siitä, mistä kemikaaliturvallisuusarviinnissa n kyse. Kemikaaliturvallisuusarviintiin liittyviä tehtäviä ja tiedttamista timitusketjussa käsitellään luvussa A.3. Luvussa A.4 pulestaan selstetaan tarkemmin, missä tapauksessa REACHasetuksen mukaisen timijan n mahdllisesti tehtävä kemikaaliturvallisuusarviinti. A.1.2 Mistä kemikaaliturvallisuusarviinnissa n kyse? A Kemikaaliturvallisuusarviinnin yleiskatsaus REACH-asetus perustuu periaatteeseen, jnka mukaan tellisuuden n valmistettava, maahantutava tai käytettävä aineita tai saatettava niitä markkinille siten, että se ei vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Kemikaaliturvallisuusarviinnin avulla arviidaan aineiden vaarat määrittämällä mahdllisten vaaralukkien tai -kategriiden mukainen vaaralukitus sekä se, arviidaank aineilla levan REACH-asetuksen 14 artiklan 4 khdassa, sellaisena kuin se n 1. julukuuta 2010 lähtien muutettuna CLP-asetuksen (asetus (EY) N: 1272/2008) 58 artiklan 1 khdalla, lueteltuja minaisuuksia, jita vat seuraavat: vaaralukat , 2.6 ja 2.7, 2.8 tyypit A ja B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategriat 1 ja 2, 2.14 kategriat 1 ja 2, 2.15 tyypit A F, vaaralukat , 3.7 haitalliset vaikutukset sukupulitimintihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen, 3.8 muut kuin narkttiset vaikutukset, 3.9 ja 3.10, vaaralukka 4.1, vaaralukka 5.1 tai aineella n PBT 3 - tai vpvb 4 -minaisuuksia. Nämä lukat, kategriat ja minaisuudet määritellään tästedes 14 artiklan 4 khdassa tarkitetuiksi vaaralukiksi, -kategriiksi tai -minaisuuksiksi. lunnehditaan vaarat ja mahdllisuuksien mukaan vaikutuksettmat pitisuudet (ihmisen terveyteen jhdettu vaikutuksetn altistumistas ja arviitu vaikutuksetn pitisuus 2 Ohjeissa ei teta humin liitteen VI 6 khdan mukaisia aineita kskevien tietjen keruuta ja arviintia. Lisätietja saa rekisteröintiä kskevista timintahjeista. 3 Hitaasti hajava, bikertyvä ja myrkyllinen (persistent, biaccumulative, txic) 4 Erittäin hitaasti hajava ja erittäin vimakkaasti bikertyvä (very persistent and very biaccumulative) 1

9 ympäristössä) sekä arviidaan pysyvyyteen, bikertyvyyteen ja myrkyllisyyteen (PBT) liittyvät minaisuudet. Tässä yhteydessä tutetaan tarvittaessa uusia tietja. Js aine täyttää jnkin 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, -kategrian tai - minaisuuden kriteerit 5, kemikaaliturvallisuusarviinnissa täytyy lisäksi arviida päästöt sekä ihmisen ja ympäristön altistuminen, jtka aiheutuvat aineen valmistuksesta ja kaikista elinkaaren aikaisista käytöistä ( altistumisen arviinti ). Tässä yhteydessä ainetta varten laaditaan käyttöjä, käyttölsuhteita sekä päästöjä ja altistumista kskevat riittävän tarkat tiedt. arviida päästöihin ja altistumiseen liittyvät riskit ( riskinlunnehdinta ). Lpuksi määritetään ja dkumentidaan valmistus- ja käyttölsuhteet, jita tarvitaan ihmisen terveyteen ja ympäristöön khdistuvien riskien hallitsemiseksi. Tähän kuuluvat timintalsuhteet ja riskinhallintatimet. Näitä tietja kutsutaan REACHasetuksessa altistumisskenaariksi. Arviinnin tarkituksena ei le sittaa, nk riski lemassa, vaan määrittää ja kuvata lt, jissa riskit vat hallinnassa. Riskien katstaan levan hallinnassa, kun arviidut altistumistast eivät ylitä arviituja vaikutuksettmia pitisuuksia (DNEL tai PNEC). Js aineelle ei vida määrittää tällaisia vaikutuksettmia pitisuuksia, riskit kuvataan arviimalla haittavaikutusten välttämisen tdennäköisyys pulikvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti. Tarkemmin santtuna PBT- ja vpvbkriteerit täyttäviin aineisiin liittyvien aineiden riskien vidaan tdeta levan hallinnassa, kun altistumisskenaarin tteuttaminen minimi päästöt ja altistumisen. Lisäksi näistä minaisuuksista jhtuvan tapahtuman tdennäköisyyden ja vakavuuden n fysikaalisten vaarjen salta ltava erittäin vähäinen (liitteessä I leva 6 khta). Jäljempänä hjeissa näihin vaatimuksiin viitataan termeillä "riskinhallinta" ja "hallinnassa levat riskit". Riskinhallintaan kuuluvat timintalsuhteet, kuten käytön kest ja tistuvuus, aineen määrä tai pitisuus jssakin timinnassa ja prsessin lämpötila. Riskinhallintaan kuuluvat myös välttämättömät riskinhallintatimet, kuten ilmanvaiht, sujakäsineiden pitäminen sekä jäteveden ja pakkaasujen käsittely. REACH-asetuksen liitteessä I määritetyt kemikaaliturvallisuusarviinnin vaatimukset vat erittäin justavia sen salta, miten tulkset saadaan. Se riippuu saatavissa levista aineen minaisuustiedista, vaaran arviinnin tulksesta, lukituksesta ja altistumisen arviinnista. Valmistajan tai maahantujan n määritettävä tehkkain riskinhallinnan ja sen dkumentinnin tapa. Kemikaaliturvallisuusarviinnin tulsten n tarkitus sisältää seuraavat asiat: Aineesta mahdllisesti aiheutuvien vaarjen arviinti. Tähän kuuluvat 1) saatavissa levien tietjen arviinti ja yhdistäminen, 2) aineen lukitus ja merkinnät sekä sen määrittäminen, nk aine PBT- tai vpvb-aine, sekä 3) ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien pitisuuksien tdennäköisen alarajan eli kynnysarvjen määrittäminen. Js arviinti sittaa, että aine täyttää lukituskriteerit taikka PBT- tai vpvb-kriteerit, n määritettävä lt, jissa aineen valmistuksesta ja käytöstä aiheutuvia riskejä vidaan hallita, eli altistumisskenaarit. Arviinnin surittava yritys dkumenti tarvittavat tiedt, arvit, perustelut ja päätelmät kemikaaliturvallisuusraprttiin, jnka se arkisti itselleen. Lisäksi tämä yritys liittää kemikaaliturvallisuusraprtin ainetta kskevaan asiakirja-aineistn (tai lupahakemukseen), jka lähetetään kemikaalivirastn. 5 Tässä yhteydessä minaisuuksilla viitataan PBT- ja vpvb-minaisuuksiin (ks. kappale A.1.2.1). 2

10 Kun altistumisskenaari n laadittu, arviinnin surittaneen yrityksen n tteutettava käyttölsuhteet, jissa riskit vat hallinnassa, missa svelluksissaan. Yrityksen n myös tiedtettava surille asiakkailleen ja timitusketjuun kuuluville timijille käyttölsuhteista (eli timintalsuhteista ja riskinhallintatimista), jtka takaavat riskinhallinnan. Tätä varten tarvittavat kemikaaliturvallisuusraprtin tiedt ktaan vähintään yhdeksi altistumisskenaariksi, jka liitetään laajennettuun käyttöturvallisuustiedtteeseen. Kuva A. 1-1 Kemikaaliturvallisuusarviinnin eri sat. Tiedt: käytettävissä paklliset tai tarvittavat aineen sisäiset minaisuudet valmistus, käyttö, tnnimäärä, altistuminen, riskinhallinta Vaaran arviinti (HA) Vaaralukitus ja PBT-arviinnin tuls Anns/pitisuus vaste-suhteen lunnehdinta Altistumisen arviinti (EA)* Altistumisskenaariiden laadinta (riskinhallinta (RMM) ja timintalsuhteet (OC) Altistumistasn arviinti 1 Lpetus e 14 artiklan 4 khdan kriteerit? k Riskinlunnehdinta (RC)* Dkumentinti kemikaaliturvallisuusraprtilla Altistumisskenaarin ilmitta- kskevalla minen altistumista käyttöturvallisuustiedtteella (esds) * k e Tistaminen Riskit hallinnassa? Pakllinen, js jnkin14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, -kategrian tai minaisuuden kriteerit täyttyvät tai js kyseessä n liitteen XI mukainen altistumiseen perustuva pikkeus 1 PBT- ja vpvb-aineet: vain päästöjen kuvaaminen Pakllinen kaikille kemikaaliturvallisuusarviinneille Kuva A. 1-1: Kemikaaliturvallisuusarviinti A Käytettävissä levien tietjen kkaminen ja arviiminen Kemikaaliturvallisuusarviinnin ensimmäinen vaihe n tarvittavien käytettävissä levien tietjen kkaminen ja arviiminen. Tähän kuuluvat aineen sisäiset minaisuudet, valmistus ja käyttö, elinkaaren myöhemmät vaiheet sekä aineeseen liittyvät päästöt ja altistumiset. Kttujen tietjen avulla tehdään kaikki muut kemikaaliturvallisuusarviintiin liittyvät timet, kuten vaaran arviinti. Lisäksi tietjen perusteella vidaan tarvittaessa tehdä altistumisen arviinti. REACH-asetuksen mukainen aineen sisäisiä minaisuuksia kskeva tietjenlaadinta perustuu nelivaiheiseen menettelyyn: Vaihe 1: Kerätään aineen sisäisiä minaisuuksia kskevat saatavissa levat tiedt, ja jaetaan näitä tietja siinä määrin kuin mahdllista muille yrityksille. (Ohjeita tietjen jakamisesta) 3

11 Vaihe 2: Verrataan liitteissä VII X määritettyjä sisäisten minaisuuksien tietja kskevia vakivaatimuksia liitteessä XI määritettyihin pääasiallisiin vaihtehtihin vakitietvaatimuksista pikkeamiseen. Tämän perusteella määritetään tietjen tarve. On syytä humata, että tämä vi lla tistuva prsessi, jssa tetaan humin valmistusta, käyttöä ja altistumista kskevat tiedt. Jissakin tapauksissa vakitietjen tarpeettmuus n ehkä perusteltava altistumisen arviinnilla (altistumiseen perustuva pikkeus). Vastaavasti käyttö- ja altistumistiedt vivat antaa aiheen lisätietjen tuttamiseen (altistumiseen perustuva testaus). Vaihe 3: Tunnistetaan tiedissa levat puutteet vertaamalla saatavissa levia tietja tarvittaviin tietihin. Vaihe 4: Tutetaan uudet tiedt tai ehdtetaan testausstrategiaa. Tässä suhteessa kemikaaliturvallisuusarviinnin avulla vidaan myös tukea arviintia vaiheesta 1 (käytettävissä levat aineen minaisuustiedt) vaiheeseen 4 (uusien tietjen tuttamisen tarpeen määrittäminen). A Vaaran arviinti Vaaran arviinnissa käytetään tietja, jtka n tutettu edellä mainituissa neljässä vaiheessa. Vaaran arviinnissa vi ilmetä, että aineen sisäisistä minaisuuksista tarvitaan lisätietja. Vaaran arviintiin kuuluvat seuraavat arviintitehtävät: aineen lukittelu (vaarjen mukaan) CLP-asetuksen 6 sääntöjen mukaisesti aineen fysikaalis-kemiallisten vaarjen lisäarviinti arviidaan, mihin ympäristön sa-alueeseen aine pääasiassa päätyy (esimerkiksi sen mukaan, miten aine hajaa ilmaan, veteen, sedimentteihin ja eliöstöön) arviidaan, miten liikkuvaa neste n (esim. haihtuvuus, vesiliukisuus ja pölyisyys) ja, käytöstä riippuen, mitkä altistumisreitit n tettava humin ihmisten terveyteen (DNEL) ja ympäristöön (PNEC) vaikutuksettmien pitisuuksien määrittäminen käytettävissä levien testitulsten ja muiden eri minaisuuksia kskevien tietjen perusteella. Ennustettavat altistumisreitit ja ppulaatit n tettava humin. Js DNEL-tasja ei vida määrittää, vaarat n lunnehdittava laadullisesti tai pulikvantitatiivisesti määritetään, nk aine katsttava (erittäin) pysyväksi, (erittäin) bikertyväksi ja myrkylliseksi aineeksi. Js aine n tällainen, tehdään päästöjen lunnehdinta (päästöjen kvantifiinti ja tdennäköisten altistumisreittien määritys). Js aine ei kaikkien käytettävissä levien tietjen ja sisäisten minaisuuksien lunnehdintaan tarvittavien tietjen perusteella täytä minkään 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, - kategrian tai -minaisuuden 7 kriteerejä, kemikaaliturvallisuusarviinti vi päättyä tähän (kats kuva Kuva A. 1-1). Tulkset n raprtitava kemikaaliturvallisuusraprtin luvuissa Ks. Asetuksen (EY) N: 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista kskevat timintahjeet, jtka vat saatavissa sitteessa 7 Tässä yhteydessä minaisuuksilla viitataan PBT- ja vpvb-minaisuuksiin (ks. kappale A.1.2.1). 4

12 A Altistumisen arviinti ja riskinlunnehdinta Altistumisen arviinnissa n tettava humin kaikki altistuminen, jka vi liittyä vaaran arviinnissa määritettyihin vaarihin. Js aine täyttää jnkin minaisuuden salta jnkin 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, -kategrian tai minaisuuden 8 kriteerit, n tehtävä altistumisen arviinti ja riskinlunnehdinta (vaiheet 5 ja 6 REACH-asetuksen liitteen I mukaisesti). Tähän kuuluu arvi dtettavista levista altistumisista tdellisissa tai tdennäköisissä käyttölsuhteissa. Riskit lunnehditaan näiden altistumistasjen avulla vertaamalla niitä vaaran arviinnin tulksiin. Kuten edellä tdetaan, riskinhallinnan takaavien käyttölsuhteiden kuvaus n altistumisskenaarin keskeinen sa. Altistumisskenaarin kuuluvat timintalsuhteet ja tarvittavat riskinhallintatimet. Js valmistaja tai maahantuja ei kuvaa tarvittavia ja realistisia timia, jiden avulla aineen jhnkin käyttöön liittyvät riskit vat hallinnassa, kyseistä käyttöä ei vi liittää altistumisskenaarin tai käyttö n erikseen kiellettävä käyttöturvallisuustiedtteessa. Altistumisskenaarin laadintaan kuuluu tdennäköisesti vurpuhelua 1) aineen valmistajien ja jatkkäyttäjien välillä, 2) jatkkäyttäjän ja kemiallisessa timitusketjussa jäljempänä levien jatkkäyttäjien välillä (kats kuvat Kuva A.3-1 ja Kuva A.3-2). Altistumisen arviinnin ensimmäisessä vaiheessa yleensä kuvataan vähintään yksi alustava altistumisskenaari, jssa tetaan humin se, miten ainetta käytetään kk timitusketjussa. Altistumisen arviinnin tisessa vaiheessa laaditaan altistumisen arviinti altistumisreiteille, jtka vat mahdllisia alustavassa skenaarissa kuvatuissa käyttölsuhteissa. Tässä yhteydessä esimerkiksi arviidaan aineen pitisuus työpaikan tai kdin sisäilmassa, ihksketukseen jutuvan aineen määrä tai dtettavissa leva aineen pitisuus vesistöjen sedimenteissä. Altistumisen arviinti vidaan tehdä mallien tai mitattujen tietjen avulla. Kummassakin tapauksessa n tärkeää, että arviidut altistumistast vastaavat timintalsuhteita ja riskinhallintatimia, jtka n kuvattu (alustavassa) skenaarissa. Altistumisen arviinnissa n tettava humin aineen valmistus ja kaikki tunnistetut käytöt sekä kaikki elinkaaren vaiheet, jtka jhtuvat valmistuksesta ja tunnistetuista käytöistä. Arviinnin n käsitettävä kaikki lennaiset ihmisten ja ympäristön altistumisreitit ja ppulaatit. Js aineelle vidaan määrittää vaikutuksettmat pitisuudet (DNEL tai PNEC), riskinlunnehdinnassa n tdettava, että arviidut altistumistast eivät ylitä vaikutuksettmia pitisuuksia. Jissakin tapauksissa riskinlunnehdinnan n kuitenkin perustuttava muihin näkökhtiin: Niiden ihmisten terveyteen ja ympäristöön khdistuvien vaikutusten riskit, jille ei vida määrittää DNEL- tai PNEC-arva, lunnehditaan arviimalla haittavaikutusten välttämisen tdennäköisyys pulikvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti. PBT- ja vpvb-kriteerit (REACH-asetuksen liite XIII) täyttäviin aineisiin liittyvien aineiden riskien vidaan tdeta levan hallinnassa, kun altistumisskenaarin tteuttaminen minimi päästöt ja altistumisen. Lisäksi näistä minaisuuksista jhtuvan tapahtuman tdennäköisyys ja vakavuus n fysikaaliskemiallisten vaarjen salta tdettava erittäin vähäiseksi. Jäljempänä hjeissa näihin vaatimuksiin viitataan termeillä "riskinhallinta" ja "hallinnassa levat riskit". Kemikaaliturvallisuusarviinti vidaan päättää ja dkumentida kemikaaliturvallisuusraprttiin, ja asianmukaiset altistumisskenaarit vidaan saattaa timitusketjun tietn, kun seuraavat ehdt täyttyvät: arviinti sittaa, että riskit vat hallinnassa kaikissa skenaariissa 5

13 kaikki tarvittavat sisäisiä minaisuuksia kskevat tiedt n tutettu tai tarvittavat testausehdtukset n kuvattu. Muussa tapauksessa arviintia tistetaan. A Arviinnin jatkamisesta päättäminen (tistaminen) Aineen sisäisiä minaisuuksia kskevien tietvaatimusten täyttämiseen liittyvät näkökhdat Valmistajien ja maahantujien n laadittava asiakirja-aineistnsa liitteissä VII XI määritettyjen vakitietvaatimusten mukaisesti. Ne vidaan täyttää käyttämällä lemassa levia tutkimustulksia, testausehdtusta tai asianmukaisia pikkeusperusteita (kats tistamista kskevat hjeet khdan Kuva A. 1-1 tiet-sasta). Riskinhallinnan sittamiseen liittyvät näkökhdat Js (jnkin 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, -kategrian tai minaisuuden 8 kriteerit täyttävien aineiden) riskinlunnehdinta sittaa, että riskit eivät le hallinnassa, arviinti vidaan tistaa klmella pääasiallisella tavalla (kats kuva Kuva A. 1-1): vaaran arviintia tarkennetaan hankkimalla lisää tieta, jka vi sisältää testausehdtuksen altistumisen arviintia tarkennetaan varmistamalla, että altistumisen arviinti n realistinen ja että se vastaa alustavassa skenaarissa määritettyjä käyttölsuhteita. Tätä varten vidaan käyttää malleja tai seurantatietja tai valmistus- tai käyttölsuhteita tarkennetaan esimerkiksi ttamalla käyttöön entistä tiukempia riskinhallintatimia tai muuttamalla skenaarissa levia timintalsuhteita. Arviintia tistetaan, kunnes riskien vidaan sittaa levan hallinnassa. REACH-asetuksen mukaiset vakitietvaatimukset perustuvat lähinnä tnnimääriin. Vaarjen, altistumisen ja riskien mukaan useimpia vakivaatimuksia vidaan mukauttaa, pistaa (pikkeuksen perusteella) tai vaihtaa, tai uusia vaatimuksia vidaan ttaa käyttöön. Lisäksi aineen testaukseen tai vaihtehtisen tiedn saantiin liittyvät ngelmat vivat antaa aiheen muuttaa vakitestaushjelmaa. Näin llen valmistajan tai maahantujan n päätettävä, mitä tietja käytetään, kerätään ja/tai tutetaan, jtta riskinhallinta vidaan sittaa mahdllisimman taludellisesti. Määritettäessä taludellisimpia timia n tettava humin, mikä n timien ja turvallisuusarviinnin tulksen dtetun muutksen välinen suhde. Lisäksi n tettava humin kustannuksiin ja riskinlunnehdintaan liittyvät epävarmuudet. Sveliaimpien ja taludellisimpien timien määrityksessä vidaan ttaa humin muun muassa seuraavat seikat: Lisätestien surittaminen vi tuttaa lisää tarpeellista tieta aineeseen liittyvistä vaarista. Tämä vi jhtaa vaikutuksettmien pitisuuksien (DNEL ja/tai PNEC) määrittämiseen käytettyjen arviintikertimien alenemiseen ja siten vaikutuksettmien pitisuuksien tarkentumiseen. Se, nstaak lisätesti vaikutuksetnta pitisuutta, riippuu kuitenkin lisätesteissä tdetusta myrkyllisyydestä. Näin lisätestien kustannuksia vidaan verrata siihen tdennäköisyyteen, että tulksena n krkeampi vaikutuksetn pitisuus. Js altistuminen n arviitu yksinkertaisilla ja varvaisilla malleilla, tarkempien mallien käyttäminen vi jhtaa tarkempaan altistumistasn arvin. Tämä vi edellyttää lisätietjen 8 Tässä yhteydessä minaisuuksilla viitataan PBT- ja vpvb-minaisuuksiin (ks. kappale A.1.2.1). 6

14 keräämistä esimerkiksi aineen käytön tistuvuudesta jssakin prsessissa. Tinen vaihteht n hyödyntää mitattuja päästö- ja altistumistasjen tietja. Tarkempaan malliin tai mitattuihin tietihin perustuva arvi vi jhtaa alhaisempaan altistumisen arviintiin sittaen siten alhaisempia riskejä. Altistumisen arviinnin parantamiseen liittyvät kustannukset vidaan ttaa humin arviinnin tistamisstrategiaa päätettäessä. Päästöjä ja altistumista vidaan vähentää tehkkaasti vähentämällä käyttötapja tai ttamalla käyttöön ylimääräisiä riskinhallintatimia. Tällaisten timien tai timintalsuhteiden n vastattava riskejä ja ltava tteuttamiskelpisia rekisteröijän massa timipaikassa tai jatkkäyttäjien timesta. Ylimääräisten tai tisenlaisten riskinhallintatimien käyttööntt ja/tai timintalsuhteiden muuttaminen vivat tulla kalliiksi. Lisäksi vaikutukset riskeihin n arviitava perusteellisesti ennen päätöksen tekemistä. Kun harkitaan eri vaihtehtja vakitietvaatimusten täyttämisen ja/tai riskinhallinnan sittamiseksi, n ertettava tisistaan timet, jtka lisäävät riskien (aineeseen liittyvän vaaran ja altistumisen) ymmärtämystä, sekä riskejä varsinaisesti vähentävät timet. Lisäksi valmistajien ja maahantujien n tettava humin, että aineen minaisuuksiin liittyvän tietämyksen lisääminen valmistajien ja maahantujien taslla mahdllistaa khdennettuja ja entistä taludellisempia riskinhallintatimia jäljempänä timitusketjussa. Näin vidaan ehkä välttyä siltä, että jatkkäyttäjille susitellaan epärealistisen kalliita riskinhallintatimia. A.1.3 Ohjeiden khderyhmä Js ainetta valmistetaan tai tudaan vähintään 10 tnnia vudessa, rekisteröijän n liitettävä rekisteröintiasiakirjihinsa kemikaaliturvallisuusraprtti. Yleishjeita n rekisteröintiä kskevissa timintahjeissa. Näiden hjeiden tarkituksena n pastaa, miten kemikaaliturvallisuusarviinti laaditaan sekä miten se viedään kemikaaliturvallisuusraprttiin ja tarvittaessa käyttöturvallisuustiedtteeseen. Tisaalta luvuissa R.2 R.7 esitetyistä tiedista vi lla hyötyä myös sellaisille rekisteröijille, jiden ei tarvitse surittaa kemikaaliturvallisuusarviintia. Ohjeet n tarkitettu myös timijille, jilta edellytetään kemikaaliturvallisuusraprtin tekemistä seuraavissa erityistapauksissa: Jatkkäyttäjät, jiden n tehtävä tai jtka haluavat laatia man kemikaaliturvallisuusarviinnin tai -raprtin. Valmistajat tai maahantujat, jiden esineiden sisältämien aineiden n tarkitus vapautua esineestä, js ainetta ei le j rekisteröity kyseiseen käyttöön. Raprtti n laadittava, js ainetta esiintyy esineissä yli 10 tnnia vudessa. Valmistajat tai maahantujat ja/tai jatkkäyttäjät, jtka laativat kemikaaliturvallisuusarviinnin tai -raprtin sana lupahakemusta. Nämä hjeet n tarkitettu myös Eurpan kemikaalivirastn (ECHA) ja EU:n jäsenvaltiiden viranmaisten käyttöön arviintiin, lupamenettelyyn ja rajituksiin liittyviä arviinti- ja riskinhallintatimia varten. Arviintitimiin liittyvät viranmaisten ja yksittäisten rekisteröijien tavitteet vivat piketa tisistaan (esimerkiksi kknaismyyntimäärästä jhtuva kumulatiivinen altistuminen ja aineen käyttötapa). A.1.4 Ohjeasiakirjan eri sat Ohjeet kstuvat kahdesta pääsasta: perushjeista (sat A G) ja täydentävistä lisähjeista (luvut R.2 R.19). Osassa B n vaaran arviinnin perushjeet. Niihin kuuluvat aineen sisäisiä minaisuuksia kskevat REACH-asetuksen mukaiset tietvaatimukset. Ne kskevat muun muassa tiednkeruuta ja sellaisia lähestymistapja, jtka eivät perustu testaamiseen ja niin santtuja integrituja testausstrategiita tarvittavien minaisuustietjen tuttamiseksi. Lisäksi sassa B pastetaan 7

15 lyhyesti vaarjen lunnehdintaan (myös DNEL- ja PNEC-pitisuuksien määrittämiseen, js se n mahdllista). Osan B eri sat vastaavat luvuissa R.2 R.10 esitettyjä tarkentavia lisähjeita. Aiheet vat seuraavat: DNEL-tasn määrittäminen (tai muu aineen vimakkuuden kvalitatiivinen tai pulikvantitatiivinen mitta) luvussa R.8. Vastaavat luvut ihmisten terveyteen liittyvien minaisuuksien testausstrategiista (R 7.2 R.7.7). Näissä luvun R.7 khdissa pastetaan myös määrittämään tarvittavat tiedt aineen lukittelua ja merkintöjä varten. Lukittelua ja merkintöjä kskevat hjeet esitetään kuitenkin eri asiakirjissa: kats CLP-kriteerien sveltamishje ja asetuksen (EY) N: 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista kskevat timintahjeet kemikaalivirastn verkksivuilla. PNEC-pitisuuden määrittäminen luvussa R.10 ja vastaavat ympäristön minaisuuksiin liittyviä testausstrategiita kskevat luvut (R.7.8 R.7.10.). Luvussa R.7 n myös tietja tietjen saamisesta aineen lukittelua ja merkintöjä varten. Lukittelua ja merkintöjä kskevat hjeet esitetään kuitenkin eri asiakirjissa: kats CLP-kriteerien sveltamishje ja asetuksen (EY) N: 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista kskevat timintahjeet kemikaalivirastn verkksivuilla. Luvun 7c 7.13 khdassa n metallien ja hiilivetyjen arviintitapja kskevia hjeita. Aineen sisäisiä minaisuuksia kskevat tietvaatimukset (luku R.2), käytettävissä levien tietjen kerääminen (luku R.3), tietjen arviiminen (luku R.4), altistumisesta jhtuva testeistä lupuminen ja altistumisesta jhtuvat testaustarpeet sekä muut tietvaatimusten mukautukset (luku R.5), tarkentavat hjeet lähestymistavista, jtka eivät perustu testaamiseen (etenkin QSAR ja aineiden ryhmittely) (luku R.6). Osan C perushjeissa pastetaan arviimaan, nk aine pysyvä, bikertyvä ja myrkyllinen aine (PBT) tai erittäin pysyvä ja erittäin bikertyvä aine (vpvb). PBT- ja vpvb-aineita kskevat tarkat hjeet vat luvussa R.11. 8

16 Yleiset hjeet A: Jhdant B: Vaaran arviinti Tarkat hjeet R.2 R.7: Tietvaatimukset R.8 R.10: Anns vaste- tai pitisuus vastesuhteen kuvaus C: PBT- ja vpvb-arviinti R.11: PBT- /vpvb-arviinti R.12: Käyttöjen kuvaus D: Altistumisen arviinti R.13: Käyttölsuhteet (riskinhallintatimet ja timintalsuhteet) R.14 18: Altistumisen arviinti E: Riskinlunnehdinta R.19: Epävarmuuden arviinti F: Kemikaaliturvallisuusraprtti G: Käyttöturvallisuustiedtteen laajennus R.20: Termien selitykset Kuva A.1-2: Ohjeasiakirjan rakenne Osassa D selstetaan altistumisskenaariiden ja niihin liittyvän altistumisen arviinnin laatiminen. Tässä yhteydessä pastetaan työvaiheet timitusketjuun kuuluvien käyttöjen määritystä sekä altistumisskenaariiden laadintaa ja viimeistelyä varten. Osassa D n linkkejä altistumisen arviintia kskeviin lisähjeisiin, varsinkin käyttöjen kuvaukseen, timintalsuhteita ja riskinhallintatimia kskevien tietjen keräämiseen ja altistumisen arviintien tekemiseen. Osan D aiheet vat seuraavat: Tunnistettujen käyttöjen lyhyt yleiskuvaus ja hjeet altistumisskenaariiden lyhyen tsikn laatimiseen (luku R.12). Riskinhallintatimet ja timintalsuhteet altistumisskenaariiden laatimista varten (luku R.13). Työperäisen altistumisen arviinti (luku R.14). Kuluttajiin liittyvän altistumisen arviinti (luku R.15). Ympäristöön liittyvän altistumisen arviinti (luku R.16). Luvuissa R.17 ja R.18 pastetaan laatimaan altistumisen arviinteja, jtka liittyvät tunnistettuja käyttöjä seuraaviin elinkaaren vaiheisiin (vapautuminen esineistä ja jätteestä). Luvussa R.20 esitetään taulukk termeistä, jita tarvitaan kemikaaliturvallisuusarviintia kskevien hjeiden ymmärtämiseksi ja jita ei määritellä lainsäädännössä. Osassa E n riskinlunnehdintaa kskevat hjeet. Lunnehdinnassa vaaraa ja altistumista kskevat tiedt yhdistetään riskinlunnehdintasuhteeseen tai kvalitatiiviseen riskinlunnehdintaan. Kumpaankin tiettyyppiin liittyy epävarmuutta, jka n arviitava riskinarvin lutettavuuden määrittämiseksi. Epävarmuusanalyysiä käsitellään tarkemmin luvussa R.19. Osassa E n lisäksi hjeita, jtka kskevat muihin kuin kynnysarvn saaneisiin aineisiin liittyvää kvalitatiivista riskinlunnehdintaa. Osassa F selstetaan kemikaaliturvallisuusraprtin mut ja vaatimukset. Osassa F kuvataan REACH-asetuksen liitteen I 7 khdan mukaiset päätsikkjen alasat ja selstetaan 9

17 kemikaaliturvallisuusarviinnin tulsten esittäminen. Samalla selstetaan kemikaaliturvallisuusraprtin malliphjan käyttäminen. Osassa G selstetaan käyttöturvallisuustiedtteen lisäysten laatiminen. Tämä sisältää skenaarista tiedttamisen ja skenaarin tteuttamisen timitusketjussa. Yhdessä san G liitteessä esitetään esimerkki siitä, miten jatkkäyttäjät vivat suhteuttaa skenaariita miin timintalsuhteisiinsa. Tisessa saan G kuuluvassa liitteessä selstetaan lyhyesti, miten saaduista tiedista ja laajennetuista käyttöturvallisuustiedtteista laaditaan sekittajan taslla hyödyllisiä hjeita sesten käyttäjille. R7 R3,4,6 R2 R5 Tiedt: saatavissa paklliset/tarvittavat Vaaran arviinti (HA) Altistumisen arviinti (EA) B C R8 R10 R11.1 D R12 R13 R11.2 R14 R18 E R19 Lpetus e 14 artiklan 4 khdan kriteerit k Riskinlunnehdinta (RC) F Dkumentinti kemikaaliturvallisuusraprtilla k Riskit hallinnassa? e Tistaminen G Altistumisskenaarin ilmittaminen altistumista kskevalla käyttöturvallisuustiedtteella Kuva A.1-3: Kemikaaliturvallisuusarviinnin eri sia kskevat hjeet 10

18 A.2 KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINNIN PERUSKÄSITTEET Tässä sassa käsitellään tarkemmin kemikaaliturvallisuusarviinnin perussia, jtka n esitelty luvussa A.1. A.2.1 Kemikaaliturvallisuusarviinnin surittamisvelvllisuus Kemikaaliturvallisuusarviinti n suritettava, kun ainetta valmistetaan tai tudaan vähintään 10 tnnia vudessa. Arviinti n dkumentitava kemikaaliturvallisuusraprttiin, jka timitetaan asiakirja-aineistn sana REACH-asetuksen 10 ja14 artiklan mukaisesti. Aineiden arviintia ja raprttien laatimista kskevat yleiset säännökset esitetään REACH-asetuksen liitteessä 1. Arviinnin keskeisiä tavitteita n määrittää käyttölsuhteet (timintalsuhteet ja riskinhallinta), jissa riskit vat hallinnassa (kats khta A.2.5). Arviinti perustuu määrään, jnka yksittäinen rekisteröijä n itse valmistanut tai tunut maahan. Lisäksi humin tetaan se, miten rekisteröijä, jatkkäyttäjät ja kuluttaja käyttävät tämän määrän sellaisenaan, seksissa tai esineissä ja miten paljn aineen määrästä esiintyy myöhemmissä elinkaaren vaiheessa. Js aineen käyttö n laajalle levinnyttä tai sitä käytetään mniin eri tarkituksiin, vi lla tarpeen ttaa vapaaehtisesti humin myös altistuminen, jka aiheutuu muiden rekisteröijien valmistaman tai maahantuman saman aineen päästöistä. Tämä vi lla tarpeen erityisesti, js altistumisen ja arviitujen vaikutuksettmien pitisuuksien (PNEC tai DNEL) välinen sitettu er ei le merkittävä rekisteröijän myymän määrän salta ja js kknaisaltistumisesta aiheutuvan riskin mahdllisuutta ei vida sulkea pis. Nämä seikat vidaan ttaa humin, js rekisteröijät päättävät rekisteröidä yhteisesti ja tehdä yhteisen kemikaaliturvallisuusarviinnin (11 artiklan 1 khta). Tietjenvaihtfrumin (SIEF = Substance Infrmatin Exchange Frum, kats tietjen yhteiskäyttöä kskevat timintahjeet) jäsenet vivat vapaaehtisesti pyytää klmatta sapulta arviimaan aineen kknaismäärän ihmisten terveyteen ja ympäristöön khdistuvien riskien kannalta, kun ainetta käytetään eri tarkituksiin tai laajasti. Vastaavat säännökset vivat estää yhteisön timet, js kknaismyyntimäärään liittyy dtettavissa levia riskejä. A.2.2 Kemikaaliturvallisuusarviinnin sisältö Kemikaaliturvallisuusarviinti suritetaan yleensä seuraavassa järjestyksessä (Kuva A. 2-1): 1. tarvittavien ja käytettävissä levien aineen sisäisiä minaisuuksia kskevien tietjen kerääminen ja tuttaminen 2. ihmisen terveyteen khdistuvien vaarjen arviinti, mukaan lukien lukittelu ja jhdettujen vaikutuksettmien altistumistasjen (DNEL) määrittäminen (kats luvut B.7.1 ja R.8) 3. fysikaalis-kemiallisten vaarjen arviinti, mukaan lukien lukittelu (kats luku R.9) 4. ympäristövaarjen arviinti, mukaan lukien lukittelu ja arviitujen vaikutuksettmien pitisuuksien (PNEC) määrittäminen (kats luvut B.7.2 ja R.10) 5. PBT- ja vpvb-arviinti (kats sa C ja luku 11) 11

19 Js vaaran arviinnissa tdetaan, että aine täyttää jnkin 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, -kategrian tai minaisuuden kriteerit 9, tai js aine n PBT- tai vpvb-aine, n suritettava altistumisen arviinti ja sen jälkeen riskinlunnehdinta: altistumisen arviinti (skenaarin laadinta ja altistumisen estiminti) 7. riskinlunnehdinta Kemikaaliturvallisuusarviinnin tistaminen vi lla tarpeen riskinhallinnan dkumentimiseksi: 8. mahdlliset kemikaaliturvallisuusarviinnin tistt. Tietjen kerääminen ja jakaminen Tiettarpeiden määrittaminen Tietaukkjen määrittäminen Uusien tietjen luminen tai testausstrategian ehdttaminen Tietjen kerääminen käytöistä, käyttölsuh-teista, päästöistä ja altistumisesta Tiettarpeiden määrittäminen Vaaran arviinti Altistumisen arviinti 7. Vaaratietjen tarkistaminen Ihmisten terveys[1] Fysikaaliset ja kemialliset minaisuudet[2] Ympäristö [3] C&L Js täyttää 14 artiklan 4 khdan kriteerit Altistumiseen perustuva pikkeus Altistumisskenaarit [5] Altistumisen arviinti [5] 7. Käyttö- tai altistumislsuhteiden tarkistaminen Altistumis-skenaarin tiedt tai laajuus DNEL,PNEC Altistumisesta jhtuva testaaminen PBT- ja vpvb-arviinti [4] Riskinlunnehdinta (6) riskien hallinnan perusteella: Ihmisten altistuminen < DNEL tai PEC < PNEC Muiden kuin kynnysarvn saaneiden aineiden salta n arviitava vaikutusten välttämisen tdennäköisyys. PBT- tai vpvb-aineiden salta n minimitava päästöt ja altistuminen Tulsten varmuus n testattava epävarmuusanalyysillä. EIVÄT 6. Ovatk riskit hallinnassa? OVAT EIVÄT Laaditaan kemikaaliturvallisuusraprtti (CSR) Js aine täyttää 14 artiklan 4 khdan mukaiset vaaralukan. -kategrian tai minaisuuksien kriteerit, kemikaaliturvallisuusraprttiin n liitettävä myös altistumisskenaarit, jtka kuvaavat riskinhallintaa timintalsuhteiden ja riskinhallintatimien mukaan. Tteutetaan maan valmistukseen tai käyttöön liittyvät riskinhallintatimet. Ilmitetaan altistumissken aari, timintalsuhteet ja riskinhallintatimet kk timitusketjulle käyttöturvallisuustiedtteella. Kuva A. 2-1: Kemikaaliturvallisuusarviinnin vaiheet DNEL = jhdettu vaikutuksetn altistumistas, PNEC = arviitu vaikutuksetn pitisuus, PEC = arviitu pitisuus ympäristössä. 9 Tässä yhteydessä minaisuuksilla viitataan PBT- ja vpvb-minaisuuksiin (ks. kappale A.1.2.1). 10 Arviinnissa n tettava humin minaisuudet, jista aiheutuu vaaraa. Kmissin mukaan tämä ei tarkita sitä, että altistuminen lisi arviitava kaikkien minaisuuksien salta (vaan esimerkiksi riskejä aiheuttavien minaisuuksien salta). Sama kskee vaarja, jtka liittyvät altistumisarviinnin perusteena leviin PBT- tai vpvb-minaisuuksiin tai lukituksiin, kska jnkin minaisuuden lukittelemattmuus ei merkitse vaarattmuutta. Lisäksi kmissi humauttaa, että vaaran tarkka merkitys määritetään teknisellä arvilla. Kmissi valmistelee ehdtusta tämän asian tteuttamiseksi käytännöllisellä tavalla. 12

20 Kemikaaliturvallisuusarviinti n justava, ja se riippuu käytettävissä levista aineen minaisuustiedista, vaaran arviinnin tulksesta, lukituksesta, merkinnöistä ja altistumisen arviinnista. Valmistajan tai maahantujan n määritettävä tehkkain tapa täyttää aineen sisäisiä minaisuuksia kskevat tietvaatimukset, hallita riskejä ja dkumentida kaikki tämä. Arviinnin aluksi kerätään kaikki käytettävissä levat lennaiset fysikaalis-kemialliset, ympäristövaikutuksiin liittyvät, tksiklgiset ja ektksiklgiset tiedt riippumatta siitä, vatk jhnkin minaisuuteen liittyvät tiedt pakllisia kyseistä tnnimäärää varten. Lisäksi rekisteröijän n kerättävä altistumista, käyttöä ja riskinhallintatimia kskevat tiedt. Ne vivat sisältää esimerkiksi valmistusta (EU:ssa), käyttöä, käsittelyä ja hävittämistä kskevia tietja aineen kk elinkaaren salta sekä altistumisten lunteen eli reitit, tistuvuuden ja kestn. Rekisteröijä vi kerättyjen tietjen perusteella määrittää lisätietjen tarpeen. Lisätietja vi lla tarpeen kerätä tai tuttaa arviinnin tistamisen mukaan. Arviinnin vaiheet 1 4 n suritettava kaikille aineille, jita valmistetaan tai tudaan vähintään ( ) 10 tnnia vudessa. REACH-asetuksen mukaiset aineen sisäisiä minaisuuksia kskevat vakitietvaatimukset riippuvat pääasiassa tnnimääristä. Js ihmisten terveyteen ja ympäristöön khdistuville vaikutuksille ei vida määrittää DNEL- tai PNEC-arva, arviinnissa n arviitava haittavaikutusten välttämisen tdennäköisyys. PBT- tai vpvb-aineen kaikki valmistuksesta ja tunnistetuista käytöistä jhtuvat elinkaaren aikaiset päästöt n lunnehdittava. Lisäksi n susiteltava sellaisia riskinhallintatimia ja timintalsuhteita, jtka minimivat päästöt ja siten ihmisten ja ympäristön altistumisen. REACH-asetuksen liitteissä VII X määritetään tarkat säännöt vakitietvaatimusten mukauttamisesta yksittäisiä minaisuuksia varten. Vaadittuja vakitietja vidaan mukauttaa myös REACH-asetuksen liitteen XI mukaisesti tapauksissa, jissa testaus ei le teknisesti mahdllista tai tieteellisesti välttämätöntä. Mukautuksen perusteena vivat lla myös altistumista kskevat näkökhdat. Riittävien altistumistietjen perusteella vidaan päättää, vidaank testit jättää surittamatta (altistumiseen perustuva pikkeus) vai nk vielä hankittava lisätietja muun muassa altistumiseen liittyvien testien avulla. Js vaaran arviinnissa ja PBT- tai vpvb-arviinnissa tdetaan, että aine täyttää jnkin 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, -kategrian tai minaisuuden kriteerit 11, n suritettava altistumisen arviinti. Altistumisen arviinnissa laaditaan altistumisskenaarit ja tehdään altistumisen estiminti (kats sa D). Js aine ei täytä minkään 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, -kategrian tai minaisuuden kriteerejä, altistumisen arviintia ei tarvita ja rekisteröijä vi alkaa suraan dkumentida vaaran arviintia ja PBT- tai vpvb-arviintia kemikaaliturvallisuusraprttiin. Altistumisen arviinti vi lla pakllinen jillekin altistumiseen perustuville pikkeuksille, vaikka aine ei täytä minkään 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, -kategrian tai minaisuuden kriteerejä (kats sa B ja luku R.5). Altistumisen arviinnissa n tettava humin aineen valmistus ja kaikki tunnistetut käytöt sekä kaikki elinkaaren vaiheet, jtka jhtuvat tunnistetuista käytöistä. Tämä käsittää mahdllisuuksien mukaan esineiden käyttöiän sekä aineen jätevaiheet aineessa, seksissa ja esineissä. Käyttölsuhteet, jissa riskit pysyvät hallinnassa kk timitusketjussa, ilmitetaan altistumisskenaarin avulla (kats sa D). Skenaarit laaditaan arviinnin tistamiseen perustuvalla menetelmällä sana altistumisen arviintia. Riskinlunnehdinnan (sa E) alustava altistumisskenaari (ja siihen liittyvä altistumisen arviinti) viimeistellään lpulliseksi skenaariksi (ja siihen liittyväksi altistumisen arviinniksi). Lpullinen skenaari perustuu riskinhallintaan. 11 Tässä yhteydessä minaisuuksilla viitataan PBT- ja vpvb-minaisuuksiin (ks. kappale A.1.2.1). 13

21 Skenaarissa määritetään tarvittavat timintalsuhteet ja riskinhallintatimet, jissa kaikkiin määritettyihin vaarihin liittyvät riskit vat hallinnassa. Tarvittavat tiedt n saatettava jatkkäyttäjille. Tämän tarkituksena n 1) antaa käytännön hjeita spivista riskinhallintatimista ja 2) auttaa jatkkäyttäjiä varmistumaan siitä, että kemikaaliturvallisuusarviinnissa määritetyt lt tteutuvat käytännössä. Riskinlunnehdinnassa (sa E) vaikutuksettmia pitisuuksia, jtka eivät tdennäköisesti aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle ja ympäristölle, verrataan asianmukaisiin altistumisen arviinnin yhdistelmiin ja arviidaan fysikaalis-kemialliset vaarat. Js vaikutuksettmia pitisuuksia ei vida sittaa, n arviitava sen tdennäköisyys, että vaikutuksilta vältytään, kun skenaarit tteutetaan. Lisäksi riskinlunnehdinnassa n tettava humin riskit, jtka aiheutuvat eri altistumisreitteihin ja -lähteisiin liittyvästä kknaisaltistumisesta. Js riskien ei vida sittaa levan hallinnassa, kemikaaliturvallisuusarviinti n tistettava (vaihe 7). Tistamista varten n eri vaihtehtja (kats myös A.2.6 ja A.2.7). Vaaratiedt vidaan tarkistaa tai tuttaa ttamalla humin tietvaatimuksia kskevat ikeudelliset velvitteet. Altistumistiedt vidaan kerätä timitusketjusta, tai vidaan myös tuttaa kknaan uudet altistumistiedt. Vaara- ja altistumistiedt vidaan tarkistaa. Kun riskien n sitettu levan hallinnassa, lpullinen altistumisskenaari, mukaan lukien susitellut timintalsuhteet ja riskinhallintatimet aineen valmistusta ja tunnistettuja käyttöjä varten, n dkumentiva kemikaaliturvallisuusraprttiin (kats sa F) ja saatettava aineen jatkkäyttäjien tietn käyttöturvallisuustiedtteen liitteenä (kats sa G). Kemikaaliturvallisuusarviinnin keskeisiä käsitteitä käsitellään tarkemmin seuraavissa sissa. A.2.3 Vaaran arviinti Kemikaaliturvallisuusarviinti alitetaan vaaran arviinnilla. Arviinnissa kerättyjä tai tutettuja tietja käytetään lukittelussa ja merkinnöissä, PBT- tai vpvb-arviinnissa (sa C) sekä ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvien kynnysarvjen määrittämisessä tai tilanteissa kun kynnysarvja ei vida määrittää. Tietjen keräämiseen kuuluvat yleensä seuraavat vaiheet (REACH-asetuksen liitteen VI luku R.2): lemassa levien tietjen kerääminen ja jakaminen tietvaatimusten ja lisätietjen tarpeen humin ttaminen (REACH-asetuksen liitteet VI XI) tiedissa levien puutteiden tunnistaminen uusien tietjen tuttaminen tai testausstrategian ehdttaminen. Arviintia varten vi jutua keräämään ja tuttamaan erityyppisiä tietja. Niitä vidaan hankkia esimerkiksi jakamalla tietja aineen muiden valmistajien ja maahantujien kanssa SIEF-frumin avulla (REACH-asetuksen 29 artikla). Vaaran arviinti n suritettava kaikkien käytettävissä levien tietjen ja REACH-asetuksen liitteissä VI XI vaadittujen tietjen perusteella (sa B). Vaihtehtisia testitietja vi lla saatavilla tai niitä vidaan tuttaa eläinkkeiden sijaan. Niihin kuuluvat in-vitr -testien tulkset sekä tiedt, jtka n saatu muuten kuin testaamalla (QSAR, SAR, aineiden ristiin vertaaminen, aineiden lukittelu jne.). ITS-testausstrategiita kskevat erilliset hjeet vat sassa B ja luvussa R.7. 14

22 Altistuminen ja riski vivat jissakin tapauksissa lla vähäisiä tai merkityksettömiä tietylle juklle tai ympäristön sa-alueelle. Js riski n näin pieni, vaaratiedt eivät välttämättä le pakllisia. Lisähjeita n luvussa R.5. Altistumisen arviinnin ja riskinlunnehdinnan tulkset vivat antaa aiheen lisätietjen hankkimiseen (altistumiseen perustuva testaus). Js kemikaaliturvallisuusarviinnissa sitetaan ihmisiin tai ympäristöön khdistuvia riskejä, vaaratietja vi jutua tarkentamaan keräämällä tai tuttamalla lisätietja. Lisätestejä vidaan ehdttaa missä tahansa vaiheessa, jtta tarvittavat tiedt saadaan hankittua. Ennen ylimääräisten eläintestien ehdttamista n kuitenkin harkittava vaihtehtisia menetelmiä ja muita keinja. Aineet n lukiteltava ja merkittävä CLP-asetuksen mukaisesti. Sekset n lukiteltava ja merkittävä CLP-asetuksen mukaisesti 1. kesäkuuta 2015 alkaen, mutta siihen asti ne vidaan lukitella direktiivin 1999/45/EY mukaisesti (ne vidaan myös vapaaehtisesti lukitella CLPasetuksen mukaisesti j ennen tätä ajankhtaa). 12 Ihmisten terveyteen khdistuvan vaaran arviinti Jhdettu vaikutuksetn altistumistas (DNEL) n sitettava käytettävissä levien tietjen perusteella, js se n mahdllista. DNEL ilmaistaan yleensä ulkisen altistumisen tasna, jnka alapulella ei le dtettavissa haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. DNEL-tasn määrittämistä varten n valittava pääasiallinen altistumismalli (altistumisreitti, ppulaati ja kest). Terveysvaikutuksen N(L)OAEL (tai vastaava annskuvaaja) n yhdistettävä arviintikertimen kanssa DNEL-tasn määrittämistä varten. DNEL-tasja vi lla tarpeen määrittää useita, kska ne riippuvat altistuneesta ryhmästä, reitistä ja tistuvuudesta (kats luku R.8). DNEL-tasja ei vida määrittää muiden kuin kynnysarvjen vaikutusten salta eikä sellaisten vaikutusten salta, jiden käytettävissä levat tiedt eivät yleensä salli DNEL-tasn määrittämistä. Tällöin n REACH-asetuksen mukaan suritettava kvalitatiivinen arviinti. Mutageenejä ja karsingeenejä, jille kynnysarva ei vida määrittää, varten n mudstettava ylimääräinen (puli)kvantitatiivinen viitearv (DMEL), js tiedt sen mahdllistavat (kats khta B.7.1). Muun muassa anns vaste -suhteiden määrittämistä ja käyttöä käsitellään tarkemmin luvussa R.8. Rekisteröijä vi vaaran arviinnissa tehdä kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen altistumisen arviinnin ja riskinlunnehdinnan jtakin tietvaatimuspikkeusta varten (ei vain ihmisen terveyden salta). Tätä varten vi arviinnin alkuvaiheissa lla tarpeen kerätä lisää altistumistietja, ennen kuin päätetään, täyttääkö aine lpulta jnkin 14 artiklan 4 khdassa tarkitetun vaaralukan, - kategrian tai minaisuuden kriteerit 13. Altistumiseen perustuvaa pikkeusta varten tarvitaan siis jk testausta tai entistä parempien altistumistietjen hankkimista. Lisähjeita n luvussa R.5. Fysikaalis-kemiallisiin minaisuuksiin perustuva terveysvaarjen arviinti Kemikaaliturvallisuusarviinnissa n arviitava myös aineen fysikaalis-kemiallisten minaisuuksien ihmisten terveyteen aiheuttamat vaarat. Mahdlliset vaikutukset ihmisten terveyteen n arviitava ainakin räjähtävyyden, syttyvyyden ja hapettumiskyvyn salta (kats sa B sekä luvut R.7 ja R.9). Ympäristövaarjen arviinti Ympäristövaarjen arviinnissa tarkastellaan ympäristön eri sa-alueisiin (veteen, ilmaan, sedimenttiin ja maaperään) khdistuvia vaarja. Lisäksi tetaan humin vaarat, jtka khdistuvat ravintketjuun kuuluviin peteläimiin. Jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrbilgiseen timintaan khdistuvat vaarat arviidaan, kska jätevedenpuhdistamiden asianmukainen timinta 12 CLP-asetuksen 61 artiklan 2 khdan mukaisesti. 13 Tässä yhteydessä minaisuuksilla viitataan PBT- ja vpvb-minaisuuksiin (ks. kappale A.1.2.1). 15

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin Päärekisteröijien verkkoseminaari Kemikaaliturvallisuusarviointi/kemikaaliturvallisuusraportti (CSA/CSR) (I) Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin 9.3.2010 Wim De Coen, Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo

Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo Rekisteröintiasiakirjat Tekninen asiakirja(reach liite VI, vähintään 1 t/a) Kemikaaliturvallisuusraportti(REACH liitei, vähintään 10 t/a) Tietovaatimukset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. helmikuuta 2000 (24.02) (OR. fr) 5593/00 ADD 1 PUBLIC LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Neuvstn 2240. istunt (maatalus), Bryssel,

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. helmikuuta 2001 (12.02) (OR. fr) 14775/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 89 TRANS 239 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2324. istunt (LIIKENNE),Bryssel, 20. 21.

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1.

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. julukuuta 2001 (20.12) (OR. fr) 14235/01 LIMITE PV/CONS 68 AGRI 235 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2387. istunt (maatalus) Bryssel, 20. marraskuuta 2001 1 Neuvstn

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Tietojen toimittamista koskeva opas Osa 12 - Luokitus- ja merkintäilmoituksen laatiminen ja toimittaminen IUCLIDsovellusta

Tietojen toimittamista koskeva opas Osa 12 - Luokitus- ja merkintäilmoituksen laatiminen ja toimittaminen IUCLIDsovellusta Tietjen timittamista kskeva pas Osa 12 - Lukitus- ja merkintäilmituksen laatiminen ja timittaminen IUCLIDsvellusta käyttäen 2 Tietjen timittamista kskeva pas Versi: 2.0 Versi Muutkset 2.0 Heinäkuu 2012:

Lisätiedot

Seminaariohjelmassa luvassa uutta ja yllättävää

Seminaariohjelmassa luvassa uutta ja yllättävää Uudistuva PIMA-hje MUTKU-PÄIVÄT, 20.-21.3.2013 TAMPERE Mutku-irniaa? www.mutku.fi: Seminaarihjelmassa luvassa uutta ja yllättävää 2 Lähtökhdat ja aikataulut Uudistamistarve säädösmuutsten ja käyttökkemusten

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

KYT 2010 tutkimusohjelman loppuseminaari

KYT 2010 tutkimusohjelman loppuseminaari KYT 2010 tutkimushjelman lppuseminaari 18.3.2011 Helsinki Kalliperän maisuuksien karakterisinti sana ydinjätehulln tutkimusta Paula Rutsalainen, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY 1 Esityksen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD)

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti niitä hakijoita

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Maa-ainesten hyödyntäminen

Maa-ainesten hyödyntäminen Ympäristöministeriö Maa-ainesten hyödyntäminen - pas kaivettujen maa-ainesten lukittelusta jätteeksi ja hyödyntämiskelpisuuden arviinnista Lunns 20.3.2014 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 3 2 MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot